EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02011R0327-20170109

Consolidated text: Регламент (ЕС) № 327/2011 на Комисията от 30 март 2011 година за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на вентилатори, задвижвани от електродвигатели с входна мощност между 125 W и 500 kW (текст от значение за ЕИП)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/327/2017-01-09

02011R0327 — BG — 09.01.2017 — 002.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 327/2011 НА КОМИСИЯТА

от 30 март 2011 година

за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на вентилатори, задвижвани от електродвигатели с входна мощност между 125 W и 500 kW

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 090, 6.4.2011 г., стp. 8)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 666/2013 НА КОМИСИЯТА от 8 юли 2013 година

  L 192

24

13.7.2013

►M2

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/2282 НА КОМИСИЯТА от 30 ноември 2016 година

  L 346

51

20.12.2016
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 327/2011 НА КОМИСИЯТА

от 30 март 2011 година

за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на вентилатори, задвижвани от електродвигатели с входна мощност между 125 W и 500 kW

(текст от значение за ЕИП)Член 1

Предмет и обхват

1.  Настоящият регламент определя изисквания за екопроектиране за предлагането на пазара и пускането в експлоатация на вентилатори, включително за случая, в който те са вградени в изделия, свързани с енергопотреблението, обхванати в Директива 2009/125/ЕО.

2.  Настоящият регламент не се прилага по отношение на вентилатори, вградени във:

i) изделия с един-единствен електродвигател от 3 kW или по-малко, като вентилаторът е закрепен на същия вал, който се използва за задвижването, свързано с основната функция;

ii) сушилни машини с максимална входна електрическа мощност 3 kW;

iii) кухненски абсорбатори с обща максимална входна електрическа мощност, съответстваща на вентилатора, под 280 W.

3.  Настоящият регламент не се прилага за вентилатори, които са:

а) специално проектирани за работа в потенциално взривоопасни атмосфери, както са определени в Директива 94/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 1 );

б) проектирани само за аварийно използване, при кратковременен режим на включване, във връзка с изискванията за пожарна безопасност, определени в Директива 89/106/ЕО на Съвета ( 2 );

в) специално проектирани да работят:

i)

 

а) където работните температури на транспортирания газ са над 100 °C;

б) където температурата на околната среда, при която работи задвижващият вентилатора двигател, ако той се намира извън потока на газа, е над 65 °C;

ii) където средногодишната температура на транспортирания газ и/или околната работна температура за двигателя, ако той се намира извън потока на газа, са по-ниски от – 40 °C;

iii) със захранващо напрежение > 1 000 V~ или > 1 500 V-;

iv) в токсични, силно корозивни или огнеопасни среди, или в среди с абразивни вещества;

г) пуснати на пазара преди 1 януари 2015 г. като заместител за същите вентилатори, вградени в изделия, които са били пуснати на пазара преди 1 януари 2013 г.;

и освен това опаковката, продуктовата информация и техническата документация трябва ясно да посочват, във връзка с букви а), б) и в), че вентилаторът трябва да се използва само за целта, за която е проектиран, и във връзка с г), продукта(ите), за който(ито) е предназначен;

▼M1

д) проектирани да работят с оптимален енергиен КПД при 8 000 оборота в минута или повече.

▼B

Член 2

Определения

Освен съответните определения, дадени в Директива 2009/125/ЕО, се прилагат следните определения:

1. „Вентилатор“ означава въртяща лопатъчна машина, която се използва за поддържане на непрекъснат поток от газ, обикновено въздух, преминаващ през нея, и извършената работа от която на единица маса не превишава 25 kJ/kg, и която:

 е проектирана да работи със или е снабдена с електродвигател с входна електрическа мощност между 125 W и 500 kW (≥ 125 W и ≤ 500 kW) за задвижване на колелото с лопатките в неговата точка на оптимален енергиен КПД,

 е осов вентилатор, центробежен вентилатор, диаметрален вентилатор или диагонален вентилатор,

 може да е оборудвана или не с двигател при пускането му на пазара или в експлоатация.

2. „Лопатъчно колело“ означава частта на вентилатора, която предава енергия на газовия поток и е известна също като работно колело.

3. „Осов вентилатор“ означава вентилатор, който тласка газ в посока, успоредна на оста на въртене на едно или повече лопатъчни колела със завихрящо тангенциално движение, пораждано от движението на работното(ите) колело(а). Осовият вентилатор може да бъде или да не бъде оборудван с цилиндричен корпус, лопатки на входния или изходния направляващ апарат или с панел или обръч за отвора.

4. „Лопатки на входния направляващ апарат“ са лопатките, разположени преди работното колело, за да водят газовия поток към него, и могат да бъдат или да не бъдат регулируеми.

5. „Лопатки на изходния направляващ апарат“ са лопатките, разположени след работното колело, за да водят газовия поток от работното колело и които могат да бъдат или да не бъдат регулируеми.

6. „Панел за отвора“ означава панел с отвор, в който е разположен вентилаторът и който позволява вентилаторът да бъде закрепван към други конструкции.

7. „Обръч за отвора“ означава обръч с отвор, в който е разположен вентилаторът и който позволява вентилаторът да бъде закрепван към други конструкции.

8. „Центробежен вентилатор“ означава вентилатор, в който газът влиза в работното(ите) колело(а) основно по направлението на оста му и излиза от него в посока, перпендикулярна на оста му. Работното колело може да има един или два отвора за засмукване и може да има или да няма корпус.

9. „Центробежен вентилатор с радиални лопатки“ означава центробежен вентилатор, при който посоката навън от лопатките на работното(ите) колело(а) по периферията е радиална спрямо оста на въртене.

10. „Центробежен вентилатор с напред обърнати лопатки“ означава центробежен вентилатор, при който посоката навън от лопатките на работното(ите) колело(а) по периферията е напред по отношение на посоката на въртене.

11. „Центробежен вентилатор с назад обърнати лопатки без корпус“ означава центробежен вентилатор, при който посоката навън от лопатките на работното(ите) колело(а) по периферията е назад по отношение на посоката на въртене и който няма корпус.

12. „Корпус“ означава кожух около работното колело, който насочва газовия поток към, през и от работното колело.

13. „Центробежен вентилатор с назад обърнати лопатки с корпус“ означава центробежен вентилатор с работно колело, при което посоката навън от лопатките по периферията е назад по отношение на посоката на въртене, и който има корпус.

14. „Диаметрален вентилатор“ означава вентилатор, в който пътят на газа през работното колело е основно в посока, перпендикулярна на оста му както при постъпване, така и при излизане по периферията на работното колело.

15. „Диагонален вентилатор“ означава вентилатор, в който пътят на газа през работното колело е среден между пътищата на газа във вентилатори от центробежен и осов тип.

16. „Кратковременен режим на работа“ означава работа на електродвигател с постоянен товар, която не е достатъчно продължителна за достигане на топлинно равновесие.

17. „Вентилатор за вентилация“ означава вентилатор, който не се използва в следните изделия, свързани с енергопотреблението:

 сушилни машини с максимална входна електрическа мощност над 3 kW,

 стайни уреди за домашна климатизация и стайни домашни климатизатори с максимална изходна хладилна мощност ≤ 12 kW,

 продукти на информационните технологии.

18. „Специфично отношение“ означава статичното налягане при нулева скорост на въздуха, измерено на изхода на вентилатора, разделено на статичното налягане при нулева скорост на входа на вентилатора в точката на оптимален енергиен КПД на вентилатора.

Член 3

Изисквания за екопроектиране

1.  Изискванията за екопроектиране на вентилатори са определени в приложение I.

2.  Всяко изискване към енергийния КПД, фигуриращо в раздел 2 от приложение I, се прилага в съответствие със следния график:

а)

първи етап : от 1 януари 2013 г. вентилаторите за вентилация трябва да бъдат с не по-малка степен на ефективност от определената в приложение I, раздел 2, таблица 1;

б)

втори етап : от 1 януари 2015 г. всички вентилатори трябва да бъдат с не по-малка степен на ефективност от определената в приложение I, раздел 2, таблица 2.

3.  Изискванията към продуктовата информация за вентилатори и как тя трябва да бъде онагледявана са формулирани в приложение I, раздел 3. Тези изисквания се прилагат от 1 януари 2013 г.

4.  Изискванията към енергийния КПД, фигуриращи в приложение I, раздел 2, не се прилагат за вентилатори, които са проектирани да работят:

▼M1 —————

▼B

б) в приложения, за които специфичният коефициент е над 1,11;

в) като транспортиращи вентилатори, използвани за придвижване на негазообразни вещества в промишлени технологични процеси.

5.  За вентилатори с двойно предназначение, проектирани както за вентилация при нормални условия, така и за аварийно ползване при кратковременен режим, по отношение на изискванията за пожарна безопасност, определени в Директива 89/106/ЕО, стойностите на приложимите степени на ефективност, дадени в приложение I, раздел 2, се намаляват с 10 % за таблица 1 и с 5 % за таблица 2.

6.  Съобразяването с изискванията за екопроектиране се измерва и изчислява в съответствие с изискванията, посочени в приложение II.

Член 4

Оценка на съответствието

Процедурата за оценяване на съответствието, посочена в член 8 от Директива 2009/125/ЕО, следва да бъде или системата за вътрешен контрол на проектирането, предвидена в приложение IV към споменатата директива, или системата за управление, оценяваща съответствието, предвидена в приложение V към същата директива.

Член 5

Процедура за проверка с цел надзор върху пазара

Когато се извършват проверките с цел надзор върху пазара, посочени в член 3, параграф 2 от Директива 2009/125/ЕО, органите на държавите-членки прилагат процедурата за проверка, определена в приложение III към настоящия регламент.

Член 6

Базови стойности за сравнение

Базовите стойности за сравнение за наличните на пазара вентилатори с най-добри показатели към момента на влизане в сила на настоящия регламент са определени в приложение IV.

Член 7

Преразглеждане

Комисията следва да преразгледа настоящия регламент не по-късно от четири години след влизането му в сила и да представи резултатите от това преразглеждане на Консултативния форум по екопроектиране. По-специално при преразглеждането следва да се оцени възможността за намаляване на броя на типовете вентилатори, за да се засили конкуренцията на основата на енергийния КПД на вентилаторите, които могат да изпълняват подобна функция. При преразглеждането следва също да се оцени дали обхватът на изключенията може да бъде намален, включително и намаленията за вентилатори с двойно предназначение.

Член 8

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЕКОПРОЕКТИРАНЕ НА ВЕНТИЛАТОРИ

1.    Определения за целите на приложение I

1. „Категория на измерване“ означава постановка на изпитване, измерване или експлоатация, която определя условията на входа и изхода на изпитвания вентилатор.

2. „Категория на измерване А“ означава постановка, при която върху вентилатора се провеждат измервания в условията на свободни от влияния вход и изход.

3. „Категория на измерване B“ означава постановка, при която върху вентилатора се провеждат измервания в условията на свободен от влияния вход и с въздухопровод, монтиран на изхода.

4. „Категория на измерване C“ означава постановка, при която върху вентилатора се провеждат измервания с въздухопровод, монтиран на входа, и с изход, свободен от влияния.

5. „Категория на измерване D“ означава постановка, при която върху вентилатора се провеждат измервания с въздухопровод, монтиран на входа и изхода.

6. „Категория на ефективност“ означава формата на енергията на газовия поток, излизащ от вентилатора, която се използва за определяне на енергийния КПД на вентилатора — КПД по статично налягане или КПД по пълно налягане, където:

а) в уравнението за КПД, за определяне на мощността на газовия поток на вентилатора е използвано „статичното налягане на вентилатора“ (psf); и

б) в уравнението за КПД, за определяне на мощността на газовия поток на вентилатора е използвано пълното налягане на вентилатора (pf).

7. „КПД за статичното налягане“ означава енергийният КПД на вентилатора, определен въз основа на измерване на „статичното налягане на вентилатора“ (psf).

8. „Статично налягане на вентилатора“ (psf) означава пълното налягане на вентилатора (pf) минус динамичното налягане на вентилатора, поправено с коефициента на Мах.

9. „Статично налягане при нулева скорост на въздуха“ означава налягането, измерено в точка на газов поток, приведен в покой чрез изоентропен процес.

10. „Динамично налягане“ означава налягането, изчислено въз основа на масовия дебит, средната плътност на газа на изхода на вентилатора и площта на този изход.

11. „Коефициент на Мах“ означава корекционен коефициент, прилаган за динамичното налягане в точка, определен като разделена на динамичното налягане разлика между налягането при нулева скорост на газа и налягането спрямо нивото на нулево налягане, което се упражнява в точка, намираща се в покой спрямо въздуха около нея.

12. „КПД за пълното налягане“ означава енергийният КПД на вентилатора, определен въз основа на измерване на „пълното налягане на вентилатора“ (pf).

13. „Пълно налягане на вентилатора“ (pf) означава разликата между статичното налягане при нулева скорост на въздуха на изхода на вентилатора и статичното налягане при нулева скорост на входа на вентилатора.

14. „Степен на ефективност“ е параметър при изчисляването на целевия енергиен КПД на вентилатор с конкретна входна електрическа мощност в точката на оптимума на енергийния КПД (присъстващ като параметър „N“ в изчислението за енергийния КПД на вентилатора).

15. „Целевият енергиен КПД“ ηцелеви е минималният енергиен КПД, който трябва да бъде постигнат от вентилатор, за да отговаря на изискванията, и който се базира на консумираната от вентилатора електрическа мощност в точката му на оптимума на енергийния КПД, където ηцелеви е резултатът от съответната формула от раздел 3 от приложение II, при използване на съответното цяло число N за степента на ефективност (приложение I, раздел 2, таблици 1 и 2) и на входната електрическа мощност Pe(d) на вентилатора в точката му на оптимална ефективност, изразена в kW, в съответната формула за енергийния КПД.

16. „Регулатор на оборотите“ означава силов електронен преобразувател, вграден във (или работещ като една система със) двигателя или вентилатора, който непрекъснато мени електрическата мощност, подавана на електродвигателя, с цел да управлява отдаваната механична мощност на двигателя в съответствие с характеристиката „въртящ момент — обороти“ на товара (който се задвижва от двигателя), като се изключват регулаторите с променливо напрежение, при които се мени само напрежението, подавано на двигателя.

17. „Общ КПД“ е или „КПД за статичното налягане“, или „КПД за пълното налягане“, в зависимост от това кой от двата е приложим.

2.    Изисквания за енергийния кпд на вентилатора

Изискванията за минимален енергиен КПД на вентилаторите са посочени в таблици 1 и 2.Таблица 1

Изисквания за минимален енергиен КПД на вентилатори за първия етап от 1 януари 2013 г.

Тип вентилатор

Категория на измерване

(A—D)

Категория на ефективност

(за статично или пълно налягане)

Обхват за мощностите P в kW

Целеви енергиен КПД

Степен на ефективност

(N)

Осов вентилатор

A, C

статично налягане

0,125 ≤ P ≤ 10

ηцелеви = 2,74 · ln(P) – 6,33 + N

36

10 < P ≤ 500

ηцелеви = 0,78 · ln(P) – 1,88 + N

B, D

пълно налягане

0,125 ≤ P ≤ 10

ηцелеви = 2,74 · ln(P) – 6,33 + N

50

10 < P ≤ 500

ηцелеви = 0,78 · ln(P) – 1,88 + N

Центробежен вентилатор с напред обърнати лопатки и центробежен вентилатор с радиални лопатки

A, C

статично налягане

0,125 ≤ P ≤ 10

ηцелеви = 2,74 · ln(P) – 6,33 + N

37

10 < P ≤ 500

ηцелеви = 0,78 · ln(P) – 1,88 + N

B, D

пълно налягане

0,125 ≤ P ≤ 10

ηцелеви = 2,74 · ln(P) – 6,33 + N

42

10 < P ≤ 500

ηцелеви = 0,78 · ln(P) – 1,88 + N

Центробежен вентилатор с назад обърнати лопатки без корпус

A, C

статично налягане

0,125 ≤ P ≤ 10

ηцелеви = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N

58

10 < P ≤ 500

ηцелеви = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N

Центробежен вентилатор с назад обърнати лопатки с корпус

A, C

статично налягане

0,125 ≤ P ≤ 10

ηцелеви = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N

58

10 < P ≤ 500

ηцелеви = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N

B, D

пълно налягане

0,125 ≤ P ≤ 10

ηцелеви = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N

61

10 < P ≤ 500

ηцелеви = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N

Диагонален вентилатор

A, C

статично налягане

0,125 ≤ P ≤ 10

ηцелеви = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N

47

10 < P ≤ 500

ηцелеви = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N

B, D

пълно налягане

0,125 ≤ P ≤ 10

ηцелеви = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N

58

10 < P ≤ 500

ηцелеви = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N

Диаметрален вентилатор

B, D

пълно налягане

0,125 ≤ P ≤ 10

ηцелеви = 1,14 · ln(P) – 2,6 + N

13

10 < P ≤ 500

ηцелеви = NТаблица 2

Изисквания за минимален енергиен КПД на вентилатори за втория етап от 1 януари 2015 г.

Тип вентилатор

Категория на измерване

(A—D)

Категория на ефективност

(за статично или пълно налягане)

Обхват за мощностите P в kW

Целеви енергиен КПД

Степен на ефективност

(N)

Осов вентилатор

A, C

статично налягане

0,125 ≤ P ≤ 10

ηцелеви = 2,74 · ln(P) – 6,33 + N

40

10 < P ≤ 500

ηцелеви = 0,78 · ln(P) – 1,88 + N

B, D

пълно налягане

0,125 ≤ P ≤ 10

ηцелеви = 2,74 · ln(P) – 6,33 + N

58

10 < P ≤ 500

ηцелеви = 0,78 · ln(P) – 1,88 + N

Центробежен вентилатор с напред обърнати лопатки и центробежен вентилатор с радиални лопатки

A, C

статично налягане

0,125 ≤ P ≤ 10

ηцелеви = 2,74 · ln(P) – 6,33 + N

44

10 < P ≤ 500

ηцелеви = 0,78 · ln(P) – 1,88 + N

B, D

пълно налягане

0,125 ≤ P ≤ 10

ηцелеви = 2,74 · ln(P) – 6,33 + N

49

10 < P ≤ 500

ηцелеви = 0,78 · ln(P) – 1,88 + N

Центробежен вентилатор с назад обърнати лопатки без корпус

A, C

статично налягане

0,125 ≤ P ≤ 10

ηцелеви = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N

62

10 < P ≤ 500

ηцелеви = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N

Центробежен вентилатор с назад обърнати лопатки с корпус

A, C

статично налягане

0,125 ≤ P ≤ 10

ηцелеви = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N

61

10 < P ≤ 500

ηцелеви = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N

B, D

пълно налягане

0,125 ≤ P ≤ 10

ηцелеви = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N

64

10 < P ≤ 500

ηцелеви = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N

Диагонален вентилатор

A, C

статично налягане

0,125 ≤ P ≤ 10

ηцелеви = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N

50

10 < P ≤ 500

ηцелеви = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N

B, D

пълно налягане

0,125 ≤ P ≤ 10

ηцелеви = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N

62

10 < P ≤ 500

ηцелеви = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N

Диаметрален вентилатор

B, D

пълно налягане

0,125 ≤ P ≤ 10

ηцелеви = 1,14 · ln(P) – 2,6 + N

21

10 < P ≤ 500

ηцелеви = N

3.    Изисквания към продуктовата информация за вентилаторите

1. Информацията за вентилаторите, посочена в точка 2, подточки 1—14, трябва да бъде ясно показана във:

а) техническата документация на вентилаторите;

б) свободно достъпните интернет страници на производителите на вентилатори.

2. Трябва да бъде посочвана следната информация:

1) общ КПД (η), закръглен до първия знак след запетаята;

2) категория на измерване (A—D), използвана за определянето на енергийния КПД;

3) категорията на ефективност (за статично или пълно налягане);

4) степен на ефективност в точката на оптимален енергиен КПД;

5) дали при изчисляването на КПД на вентилатора е прието, че се използва регулатор на оборотите, и ако е така, дали регулаторът на оборотите е вграден във вентилатора, или регулаторът на оборотите трябва да бъде монтиран с вентилатора;

6) година на производство;

7) наименование или търговска марка на производителя, номер и адрес на производителя съгласно търговската му регистрация;

8) номер на модела на изделието;

9) номинална(и) входна(и) мощност(и) на електродвигателя (kW), дебит(и) и налягане(ия) при енергиен КПД в оптимума;

10) обороти в минута в точката на оптимума на енергийния КПД;

11) „специфичният коефициент“;

12) информация от значение за по-лесен демонтаж, рециклиране или отстраняване като отпадък в края на срока на служба;

13) информация от значение за минимизиране въздействието върху околната среда и гарантиране на оптимален срок на служба, що се отнася до монтирането, използването и поддържането на вентилатора;

14) описание на допълнителните елементи, използвани при определянето на енергийния КПД на вентилатора, като например въздуховоди, които не са описани в категорията на измерване и не се доставят с вентилатора.

3. Информацията в техническата документация трябва да бъде дадена в реда, представен в точка 2, подточки 1—14. Точният текст от списъка не е необходимо да се повтаря. Тя може да бъде онагледена с графики, фигури или символи вместо с текст.

4. Информацията, посочена в точка 2, подточки 1, 2, 3, 4 и 5, трябва да бъде трайно отбелязана върху или в близост до табелката с данните на вентилатора, като за точка 2, подточка 5 трябва да бъде използвана една от следните формулировки, за да се укаже приложимото:

 „Към този вентилатор трябва да се монтира регулатор на оборотите“;

 „В този вентилатор е вграден регулатор на оборотите“;

5. В ръководството за експлоатация производителите трябва да предоставят информация за специални предпазни мерки, които трябва да бъдат взети, когато вентилаторите се сглобяват, монтират и поддържат, Ако разпоредба 2, подточка 5 от изискванията към продуктовата информация указва, че към вентилатора трябва да бъде монтиран регулатор на оборотите, производителите трябва да дадат подробности за характеристиките на регулатора на оборотите с цел да се гарантира оптимално използване след монтажа.
ПРИЛОЖЕНИЕ II

ИЗМЕРВАНИЯ И ИЗЧИСЛЕНИЯ

1.    Определения за целите на приложение II

1. „Обемен дебит на входа при покой“ (q) е обемът газ, който минава през вентилатора за единица време (в m3/s) и се изчислява на базата на масата на газа, транспортиран от вентилатора (в kg/s), разделена на плътността на този газ на входа на вентилатора (в kg/m3).

2. „Коефициент на свиваемост“ е безразмерно число, което дава свиването, на което е подложен газовият поток при изпитването, и се изчислява като отношението на механичната работа, извършена от вентилатора върху газа, към работата, която би била извършена върху несвиваем флуид при същите масов дебит, плътност на входа и отношение на наляганията, при отчитане на налягането на вентилатора като „пълно налягане“ (kp) или „статично налягане“ (kps).

3. kps означава коефициент на свиваемост за изчисляването на мощността на газовия поток на вентилатора при отчитане на статичното налягане.

4. kp означава коефициент на свиваемост за изчисляването на мощността на газовия поток на вентилатора при отчитане на пълното налягане.

5. „Краен агрегат“ означава завършен или сглобен на място вентилаторен агрегат, който съдържа всички елементи за преобразуване на електрическа енергия в енергия на газовия поток, без да е необходимо да се добавят повече части или компоненти.

6. „Некраен агрегат“ означава сглобка за вентилатор, състояща се поне от работното колело, която има нужда от един или повече външни компоненти, за да може да преобразува електрическа енергия в енергия на газовия поток на вентилатора.

7. „Директно задвижване“ означава оборудване за задвижване на вентилатора, при което работното колело е закрепено към вала на електродвигателя или директно, или със съосна връзка и при което честотата на въртене на работното колело е същата като честотата на въртене на електродвигателя.

8. „Силово предаване“ означава оборудване за задвижване на вентилатора, което не е „директно задвижване“, както е дефинирано по-горе. Такова оборудване за задвижване може да включва силови предавания с ремък, предавателна кутия или съединител, позволяващ осово изместване.

9. „Задвижване с нисък КПД“ означава силово предаване с ремък, чиято широчина е по-малка от умножената по три височина на ремъка, или с някаква друга форма на предаване, с изключение на „задвижване с висок КПД“.

10. „Задвижване с висок КПД“ означава силово предаване с ремък, чиято широчина е поне три пъти по-голяма от височината на ремъка, със зъбен ремък или със зъбни колела.

2.    Метод на измерване

За целите на съответствието и проверката на съответствието с изискванията на настоящия регламент се извършват измервания и изчисления, използвайки надежден, точен и възпроизводим метод за измерване, който взема под внимание общопризнатите методи, характерни за съвременното техническо равнище, и за чиито резултати се счита, че са с ниска неопределеност, включително и методи, формулирани в документи, чиито съответни номера са публикувани за целта в Официален вестник на Европейския съюз.

3.    Метод на изчисляване

Методиката за изчисляване на енергийния КПД на конкретен вентилатор се основава на отношението на мощността на газовия поток към енергията на входа на електродвигателя, където мощността на газовия поток на вентилатора е произведението от обемния дебит на газовия поток и разликата на наляганията на входа и на изхода на вентилатора. Налягането е или статичното налягане, или пълното налягане, което е сумата от статичното и динамичното налягане в зависимост от категорията на измерване и категорията на ефективност.

3.1. Когато вентилаторът се доставя като „краен агрегат“, се измерват мощността на газовия поток и входната електрическа мощност в неговата точка на оптимума на енергийния КПД:

а) Когато вентилаторът няма регулатор на оборотите, общият КПД се пресмята по следната формула:

ηe = Pu(s) / Pe

където:

ηe е общият КПД;

Pu(s) е мощността на газовия поток на вентилатора, определена в съответствие с точка 3.3, когато вентилаторът работи в точката на оптимума на своя енергиен КПД;

Pe е мощността, измерена на входните клеми на електродвигателя на вентилатора, когато вентилаторът работи в точката на оптимума на енергийния КПД.

б) Когато вентилаторът е с регулатор на оборотите, общият КПД се пресмята по следната формула:

ηe = (Pu(s) / Ped) · Cc

където:

ηe е общият КПД;

Pu(s) е мощността на газовия поток на вентилатора, определена в съответствие с точка 3.3, когато вентилаторът работи в точката на оптимума на своя енергиен КПД;

Ped е мощността, измерена на входните клеми на регулатора на оборотите на вентилатора, когато вентилаторът работи в точката на оптимума на енергийния КПД;

Cc е поправъчен коефициент за непълен товар:

 за двигател с регулатор на оборотите и Ped ≥ 5 kW, тогава Cc = 1,04

 за двигател с регулатор на оборотите и Ped < 5 kW, тогава Cc = – 0,03 ln(Ped) + 1,088.

3.2. Когато вентилаторът се доставя като „некраен агрегат“, общият КПД на вентилатора се изчислява в точката на оптимума на енергийния КПД на работното колело по следната формула:

ηe = ηr · ηm · ηT · Cm · Cc

където:

ηe е общият КПД;

ηr е КПД на работното колело на вентилатора, изчислено като Pu(s) / Pa

където:

Pu(s) е мощността на газовия поток на вентилатора в точката на оптимума на енергийния КПД на работното колело и в съответствие с точка 3.3 по-долу;

Pa е мощността на вала на вентилатора в точката на оптимума на енергийния КПД на работното колело;

ηm е номиналният КПД на доставения електродвигател в съответствие с Регламент (ЕС) № 640/2009, когато е приложим. Ако електродвигателят не попада в обхвата на Регламент (ЕС) № 640/2009 или в случай че не е доставен електродвигател, ηm се изчислява по-подразбиране, като се използват следните стойности:

 ако препоръчителната входна мощност „Pe“ ≥ 0,75 kW,

 ηm = 0,000278*(x3) – 0,019247*(x2) + 0,104395*x + 0,809761

 където x = Lg (Pe)

 а Pe е определената в точка 3.1, буква а);

 ако препоръчителната входна мощност на двигателя „Pe“ < 0,75 kW,

 ηm = 0,1462*ln(Pe) + 0,8381

 а Pe е определената в точка 3.1, буква а), като входната електрическа мощност Pe, препоръчана от производителя на вентилатора, трябва да бъде достатъчна, за да достигне вентилаторът своята точка на оптимума на енергийния КПД и, ако е необходимо, се отчитат загубите в електроснабдителната мрежа.

ηT е КПД на оборудването за задвижване на вентилатора, като по подразбиране трябва да се използват следните стойности:

 за директно задвижване ηT = 1,0;

 ако силовото предаване съответства на „задвижване с нисък КПД“, както е определено в точка 1, подточка 9, и

 

 Pa ≥ 5 kW, ηT = 0,96, или

 1 kW < Pa < 5 kW, ηT = 0,0175 * Pa + 0,8725, или

 Pa < 1 kW, ηT = 0,89

 ако силовото предаване съответства на „задвижване с висок КПД“, както е определено в точка 1, подточка 10, и

 

 Pa ≥ 5 kW, ηT = 0,98, или

 1 kW < Pa < 5 kW, ηT = 0,01 * Pa + 0,93, или

 Pa < 1 kW, ηT = 0,94

Cm е поправъчният коефициент за отчитане на несъответствието между компонентите, който е равен на 0,9;

Cc е поправъчният коефициент за непълен товар:

 за двигател без регулатор на оборотите Cc = 1,0

 за двигател с регулатор на оборотите и Pe(d) ≥ 5 kW, тогава Cc = 1,04

 за двигател с регулатор на оборотите и Ped < 5 kW, тогава Cc = – 0,03 ln(Ped) + 1,088.

3.3. Мощността на газовия поток на вентилатора, Pu(s) (kW), се изчислява в зависимост от метода на изпитване за категорията на измерване, избран от производителя на вентилатора:

а) когато измерванията върху вентилатора са извършени в съответствие с категория на измерване А, се взема мощността Pus на газовия поток на вентилатора при отчитане на статичното налягане от формулата Pus = q · psf · kps;

б) когато измерванията върху вентилатора са извършени в съответствие с категория на измерване B, се взема мощността Pu на газовия поток на вентилатора от формулата Pu = q · pf · kp;

в) когато измерванията върху вентилатора са извършени в съответствие с категория на измерване C, се взема мощността Pus на газовия поток на вентилатора при отчитане на статичното налягане от формулата Pus = q · psf · kps;

г) когато измерванията върху вентилатора са извършени в съответствие с категория на измерване D, се взема мощността Pu на газовия поток на вентилатора от формулата Pu = q · pf · kp.

4.    Методика за изчисляване на целевия енергиен КПД

Целевият енергиен КПД е енергийният КПД, който трябва да бъде постигнат от даден тип вентилатори, за да бъде в съответствие с изискванията, зададени в настоящия регламент (изразени в пълни процентни пунктове). Целевият енергиен КПД се изчислява по формули за КПД, които включват входната електрическа мощност Pe(d) и минималната степен на ефективност, както е определена в приложение I. Пълният диапазон на мощностите се покрива с две формули: едната за вентилатори с входна електрическа мощност от 0,125 kW до 10 kW включително, а другата за вентилатори над 10 kW до 500 kW включително.

Има три серии от типове вентилатори, за които са разработени формули за енергийната ефективност с цел да бъдат отчетени различните характеристики на различни типове вентилатори.

4.1. Целевият енергиен КПД за осови вентилатори, центробежни вентилатори с напред обърнати лопатки и центробежни вентилатори с радиални лопатки се пресмята по следните формули:Диапазон на мощностите P от 0,125 kW до 10 kW

Диапазон на мощностите P от 10 kW до 500 kW

ηцелеви = 2,74 · ln(P) – 6,33 + N

ηцелеви = 0,78 · ln(P) – 1,88 + N

където входната мощност P е електрическата входна мощност Pe(d), а N е цяло число, съответстващо на изискваната степен на енергийна ефективност.

4.2. Целевият енергиен КПД за центробежни вентилатори с назад обърнати лопатки без корпус, центробежни вентилатори с назад обърнати лопатки с корпус и диагонални вентилатори се пресмята по следните формули:Диапазон на мощностите P от 0,125 kW до 10 kW

Диапазон на мощностите P от 10 kW до 500 kW

ηцелеви = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N

ηцелеви = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N

където входната мощност P е електрическата входна мощност Pe(d), а N е цяло число, съответстващо на изискваната степен на енергийна ефективност.

4.3. Целевият енергиен КПД за диаметрални вентилатори се пресмята по следните формули:Диапазон на мощностите P от 0,125 kW до 10 kW

Диапазон на мощностите P от 10 kW до 500 kW

ηцелеви = 1,14 · ln(P) – 2,6 + N

ηцелеви = N

където входната мощност P е електрическата входна мощност Pe(d), а N е цяло число, съответстващо на изискваната степен на енергийна ефективност.

5.    Прилагане на целевия енергиен КПД

Общият КПД ηe на вентилатора, пресметнат съгласно подходящия метод от раздел 3 от приложение II, трябва да бъде по-голям или равен на целевата стойност ηцелеви, определена от степента на ефективност, удовлетворяваща изискванията за минимален енергиен КПД.

▼M2
ПРИЛОЖЕНИЕ III

Проверка на съответствието на продуктите с изискванията, извършвана от органите за надзор на пазара

Зададените в настоящото приложение контролни допустими отклонения (verification tolerances) се отнасят само за параметри, измерени при проверка от органите на държавите членки, и не могат да бъдат използвани от производителя или вносителя като разрешено отклонение при определяне на стойностите в техническата документация, при интерпретиране на тези стойности с оглед постигане на съответствие или за съобщаване по какъвто и да е начин на по-добри работни показатели.

За целите на проверката на съответствието на даден модел продукт с изискванията, определени в настоящия регламент в съответствие с член 3, параграф 2 от Директива 2009/125/ЕО, по отношение на посочените в настоящото приложение изисквания органите на държавите членки прилагат следната процедура:

1) Органите на държавата членка проверяват само една бройка от модела.

2) За модела се смята, че отговаря на приложимите изисквания, ако:

а) посочените в техническата документация стойности съгласно точка 2 от приложение IV към Директива 2009/125/ЕО (обявените стойности) и в съответните случаи стойностите, използвани за изчисление на такива стойности, не са по-благоприятни за производителя или вносителя в сравнение с резултатите от съответните измервания, направени съгласно буква ж) от цитираната точка; и

б) обявените стойности отговарят на всички изисквания в настоящия регламент, а също всяка изисквана информация за продукта, публикувана от производителя или вносителя, не съдържа стойности, които да са по-благоприятни за производителя или вносителя в сравнение с обявените стойности; и

в) при изпитването от органите на държавите членки на бройка от съответния модел, определените стойности (измерените при изпитването стойности на съответните параметри и стойностите, изчислени въз основа на тези измервания), са в рамките на съответните контролни допустими отклонения, дадени в таблица 3.

3) Ако не са постигнати резултатите по точка 2, буква а) или буква б), се смята, че моделът не съответства на изискванията в настоящия регламент.

4) Ако резултатът, посочен в точка 2, буква в), не е постигнат:

а) за модели, произвеждани в количества под пет броя годишно се смята, че моделът не е в съответствие с изискванията в настоящия регламент;

б) за модели, произвеждани в количества от пет или повече броя годишно, органите на държавите членки подбират за изпитване три допълнителни бройки от същия модел. Ако средноаритметичните стойности за тези три бройки на определените стойности попадат в рамките на съответните контролни допустими отклонения, дадени в таблица 3, се смята, че моделите съответства на приложимите изисквания.

5) Ако резултатът по точка 4, буква б) не е постигнат, се смята, че моделът не съответства на изискванията в настоящия регламент.

6) Незабавно след вземане на решение за несъответствие на модела съгласно точка 3, точка 4, буква а) и точка 5 органите на държавата членка предоставят цялата съответна информация на органите на другите държави членки и на Комисията.

Органите на държавите членки използват измервателните и изчислителните методи, описани в приложение II.

Органите на държавите членки трябва да прилагат само тези контролни допустими отклонения, които са посочени по-долу в таблица 3, и да използват по отношение на изискванията, посочени в настоящото приложение, само процедурата, описана в точки 1 — 6. Не трябва да се прилагат никакви други допустими отклонения, например определените в хармонизираните стандарти или в който и да е друг измервателен метод.Таблица 3

Контролни допустими отклонения

Параметър

Контролно допустимо отклонение

Общ КПД (η e)

Определената стойност не трябва да бъде по-ниска от 90 % от съответната обявена стойност.

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ IV

БАЗОВИ СТОЙНОСТИ ЗА СРАВНЕНИЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 6

Данните за най-добрата технология, налична на пазара към момента на приемането на настоящия регламент, са поместени в таблица 1. Тези базови стойности за сравнение може да не са постижими при всички приложения или за целия диапазон на мощностите, обхванат от настоящия регламент.Таблица 1

Базови стойности за сравнение на вентилатори

Тип вентилатор

Категория на измерване (A—D)

Категория на ефективност

(за статично или пълно налягане)

Степен на ефективност

Осов вентилатор

A, C

статично налягане

65

B, D

пълно налягане

75

Центробежен вентилатор с напред обърнати лопатки и центробежен вентилатор с радиални лопатки

A, C

статично налягане

62

B, D

пълно налягане

65

Центробежен вентилатор с назад обърнати лопатки без корпус

A, C

статично налягане

70

Центробежен вентилатор с назад обърнати лопатки с корпус

A, C

статично налягане

72

B, D

пълно налягане

75

Диагонален вентилатор

A, C

статично налягане

61

B, D

пълно налягане

65

Диаметрален вентилатор

B, D

пълно налягане

32( 1 ) ОВ L 100, 19.4.1994 г., стр. 1.

( 2 ) ОВ L 40, 11.2.1989 г., стр. 12.

Top