EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02011R0019-20120411

Consolidated text: Регламент (ЕС) № 19/2011 на Комисията от 11 януари 2011 година относно изискванията за одобрение на типа на поставяните от производителя задължителни табели и на идентификационния номер на превозното средство за моторни превозни средства и техните ремаркета, и за прилагане на Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за одобрение на типа по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, техните ремаркета и системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за тях (текст от значение за ЕИП)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/19/2012-04-11

2011R0019 — BG — 11.04.2012 — 001.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 19/2011 НА КОМИСИЯТА

от 11 януари 2011 година

относно изискванията за одобрение на типа на поставяните от производителя задължителни табели и на идентификационния номер на превозното средство за моторни превозни средства и техните ремаркета, и за прилагане на Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за одобрение на типа по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, техните ремаркета и системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за тях

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 008, 12.1.2011, p.1)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  No

page

date

►M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 249/2012 НА КОМИСИЯТА от 21 март 2012 година

  L 82

1

22.3.2012
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 19/2011 НА КОМИСИЯТА

от 11 януари 2011 година

относно изискванията за одобрение на типа на поставяните от производителя задължителни табели и на идентификационния номер на превозното средство за моторни превозни средства и техните ремаркета, и за прилагане на Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за одобрение на типа по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, техните ремаркета и системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за тях

(текст от значение за ЕИП)ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно изискванията за одобрение на типа по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, техните ремаркета и системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за тях ( 1 ), и по-специално член 14, параграф 1, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 661/2009 е отделен регламент за целите на процедурата по одобрение на типа, предвидена в Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (Рамкова директива) ( 2 ).

(2)

С Регламент (ЕО) № 661/2009 се отменя Директива 76/114/ЕИО на Съвета от 18 декември 1975 г. за сближаването на законодателствата на държавите-членки относно задължителните регистрационни табели и обозначения на моторни превозни средства и техните ремаркета, тяхното разположение и метод на закрепване ( 3 ). Изискванията, установени с посочената директива, следва да бъдат включени в настоящия регламент, а при необходимост — изменени, за да бъде отчетено развитието на научните познания.

(3)

С Регламент (ЕО) № 661/2009 се определят основните разпоредби относно изискванията за одобрение на типа на моторните превозни средства по отношение на методите за идентификация на превозното средство. Поради това е необходимо също така да бъдат определени конкретните процедури, изпитвания и изисквания за такова одобрение на типа.

(4)

При липсата на хармонизирано законодателство относно максимално допустимата маса в натоварено състояние или максимално допустимата маса на осите или групите оси на тежкотоварни превозни средства, в Директива 97/27/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юли 1997 г. относно масите и размерите на някои категории моторни превозни средства и техните ремаркета и за изменение на Директива 70/156/ЕИО ( 4 ) се предвижда да бъдат определени регистрационните/експлоатационните максимално допустими маси за целите на регистрацията, въвеждането в експлоатация или използването на тежкотоварни превозни средства на територията на отделна държава-членка. Затова е целесъобразно регистрационните/експлоатационните максимално допустими маси да бъдат включени в образеца на поставяната от производителя задължителна табела. С оглед на безопасността по пътищата е целесъобразно също да бъде включена максимално допустимата маса на група оси.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Техническия комитет по моторните превозни средства,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:Член 1

Приложно поле

Настоящият регламент се прилага за комплектовани и неокомплектовани превозни средства от категориите M, N и O.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент:

1. „задължителна табела на производителя“ означава пластина или етикет, поставен(а) от производителя върху превозното средство, съдържащ(а) основните технически характеристики, необходими за идентификацията на превозното средство, и предоставящ(а) на компетентните органи съответната информация за максимално допустимите маси в натоварено състояние;

2. „идентификационен номер на превозното средство“ (VIN) означава буквено-цифров код, присвоен на превозното средство от производителя, за да гарантира правилната идентификация на всяко превозно средство;

3. „тип превозно средство“ означава група превозни средства, както са дефинирани в приложение II, част Б от Директива 2007/46/ЕО.

Член 3

Разпоредби за ЕО одобрение на типа на превозно средство по отношение на задължителната табела на производителя и идентификационния номер на превозното средство

1.  Производителят или неговият представител подава до органа по одобряването на типа заявление за ЕО одобрение на типа на превозно средство по отношение на оформлението и местоположението на задължителната табела на производителя и състава и местоположението на идентификационния номер на превозното средство.

2.  Заявлението се изготвя в съответствие с образеца на информационен документ, установен в приложение III, част А.

3.  Ако органът по одобряването на типа или техническата служба счете това за необходимо, производителят предоставя за проверка превозно средство, представително за подлежащия на одобрение тип.

4.  Ако са изпълнени съответните изисквания, установени в приложения I и II към настоящия регламент, органът по одобряването на типа издава одобрение на типа в съответствие със системата за номериране, установена в приложение VII към Директива 2007/46/ЕО.

Съответната държава-членка не може да присвоява същия номер на друг тип превозно средство.

5.  За целите на параграф 4 органът по одобряването на типа издава сертификат за ЕО одобрение на типа в съответствие с образеца, посочен в приложение III, част Б.

Член 4

Удължаване на срока на валидност на ЕО одобренията на типа, издадени съгласно Директива 76/114/ЕИО

Националните органи разрешават продажбата и пускането в експлоатация на превозни средства от тип, одобрен преди датата, посочена в член 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 661/2009, и продължават да издават разрешения за удължаване на срока на валидност на издадените в съответствие с Директива 76/114/ЕИО одобрения.

Член 5

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на 1 февруари 2011 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

ЧАСТ A

Задължителна табела на производителя

1.    Общи разпоредби

1.1.

Всяко превозно средство трябва да бъде оборудвано със задължителната табела на производителя, описана в настоящия раздел.

1.2.

Задължителната табела на производителя трябва да бъде поставена от производителя на превозното средство или от негов представител.

1.3.

Задължителната табела на производителя се състои от един от следните елементи:

а) правоъгълна метална пластина;

б) правоъгълен самозалепващ етикет.

1.4.

Металните табели трябва да бъдат закрепени с нитове.

1.5.

Етикетите трябва да позволяват проверка на целостта, да бъдат защитени срещу неправомерна манипулация, да не позволяват подправяне и да се самоунищожават при опит за отстраняване.

2.    Информация, която трябва да фигурира на задължителната табела на производителя

2.1.

Следната информация трябва да бъде отпечатана незаличимо върху задължителната табела на производителя в посочения ред:

а) наименование на дружеството производител;

б) целият номер на одобрението на типа на превозното средство;

в) идентификационният номер на превозното средство;

г) технически максимално допустимата маса в натоварено състояние;

д) технически максимално допустимата маса в съчленено състояние;

е) технически максимално допустимата маса на всяка от осите, изброени отпред назад.

▼M1

2.2.

Височината на шрифта на идентификационния номер на превозното средство, посочен в точка 2.1, буква в), не трябва да е по-малка от 4 mm.

▼M1

2.3.

Височината на шрифта на посочената в точка 2.1 информация, различна от идентификационния номер на превозното средство, не трябва да е по-малка от 2 mm.

▼B

3.    Специални разпоредби

3.1.    Ремаркета

3.1.1. В случай на ремарке трябва да бъде посочена технически максимално допустимата статична вертикална маса в точката на прикачване.

3.1.2. За точка на прикачване се счита първата ос и се номерира с „0“.

3.1.3. Първата ос се номерира с „1“, втората с „2“ и т.н., свързани със съединителна чертица (малко тире).

3.1.4. Посочената в точка 2.1, буква д) маса в съчленено състояние се пропуска.

3.2.    Всички тежкотоварни превозни средства

3.2.1. За превозни средства от категория N3, O3 или O4 се посочва също технически максимално допустимата маса на група оси. Вписването, съответстващо на „Група оси“, се идентифицира с буквата Т.

3.2.2. За превозни средства от категория M3, N3, O3 или O4 производителят може да посочи върху задължителната табела на производителя предвидената регистрационна/експлоатационна максимално допустима маса в натоварено състояние.

3.2.2.1. В такъв случай частта от задължителната табела на производителя, в която са посочени масите, трябва да бъде подразделена на две колони: предвидените регистрационни/експлоатационни максимално допустими маси в натоварено състояние се посочват в лявата колона, а технически максимално допустимите маси в натоварено състояние — в дясната.

3.2.2.2. Кодът на държавата, за регистрация в която е предназначено превозното средство, се посочва като антетка на лявата колона.

Кодът трябва да съответства на стандарт ISO 3166-1:2006.

3.2.3. Посочените в точка 3.2.1 изисквания не се прилагат, ако:

а) технически максимално допустимата маса на група оси представлява сумата на технически максимално допустимата маса на осите, които са част от посочената група оси; и

б) буквата T е добавена като наставка към максималната маса на всяка от осите, която е част от посочената група оси;

в) при прилагане на посочените в точка 3.2.2 изисквания регистрационната/експлоатационната максимално допустима маса в натоварено състояние на групата оси представлява сумата от регистрационните/експлоатационните максимално допустими маси в натоварено състояние на осите, които са част от посочената група оси.

4.    Допълнителна информация

4.1.

Производителят може да предостави допълнителна информация под или встрани от предписаните обозначения, извън ясно очертания правоъгълник, който огражда само информацията, предписана в раздели 2 и 3.

5.    Образци на задължителна табела на производителя

5.1.

В допълнението към настоящото приложение са посочени примери за различните възможни образци на задължителна табела на производителя.

5.2.

Данните, посочени в образците, са измислени.

ЧАСТ Б

Идентификационен номер на превозното средство (VIN)

1.    Общи разпоредби

1.1.

VIN трябва да бъде обозначен на всяко превозно средство.

1.2.

VIN трябва да бъде уникален и недвусмислено присвоен на конкретното превозно средство.

1.3.

VIN трябва да бъде обозначен на шасито или на превозното средство, когато превозното средство напусне производствената линия.

1.4.

Производителят гарантира проследимостта на превозното средство посредством VIN за период от 30 години.

1.5.

Наличието на посочените в точка 1.4 мерки, предприети от производителя за гарантиране на проследимостта на превозното средство, не е необходимо да бъде проверявано при издаването на одобрение на типа.

2.    Състав на VIN

2.1.

VIN се състои от три сектора:

а) световен код за идентифициране на производителя (WMI);

б) описание на превозното средство (VDS);

в) сектор, обозначаващ превозното средство (VIS).

2.2.

WMI представлява код, присвоен на производителя на превозното средство, чрез който той да може да бъде идентифициран.

2.2.1. Този код се състои от три буквено-цифрови знака — главни латински букви или арабски цифри — и се присвоява от компетентния орган в държавата, в която се намира основното място на стопанска дейност на производителя.

2.2.2. Компетентният орган действа съгласувано с международната организация, посочена в стандарт ISO 3780:2009 „Пътни превозни средства. Световен код за идентифициране на производителя (WMI)“.

2.2.3. Ако производителят произвежда общо по-малко от 500 броя превозни средства годишно, третият знак винаги е цифрата 9. С цел да се идентифицират такива производители, посоченият в точка 2.2.1 компетентен орган присвоява третия, четвъртия и петия знак на VIS.

2.3.

VDS се състои от шест буквено-цифрови знака — главни латински букви или арабски цифри — и служи за обозначаване на общите характеристики на превозното средство. Ако производителят не е използвал един или повече от шестте знака, неизползваните позиции се попълват с буквено-цифрови знаци по усмотрение на производителя, за да се получи изискваният общ брой от 6 знака.

2.4.

VIS се състои от осем буквено-цифрови знака — главни латински букви или арабски цифри, като последните четири знака са само цифри.

Заедно с WMI и VDS VIS служи за ясна идентификация на конкретното превозно средство. Всяка празна позиция трябва да бъде попълнена с цифрата „0“, за да се получи изискваният общ брой от 8 знака.

2.5.

Височината на шрифта на отпечатания върху шасито VIN не трябва да е по-малка от 7 mm.

2.6.

Между отделните знаци не трябва да има разстояние.

2.7.

Не се разрешава използването на буквите I, O или Q.

2.8.

Началото и краят на VIN трябва да бъдат ограничени със символ по избор на производителя, който трябва да бъде различен от латинска главна буква и арабска цифра.

2.8.1. Настоящата разпоредба може да не бъде спазена, ако VIN е обозначен на един ред.

2.8.2. Ако VIN е обозначен на два реда, настоящата разпоредба се прилага за всеки ред.
Допълнение

Образец на задължителна табела на производителя

1.   ОБРАЗЕЦ А за превозни средства от категория M1 или N1

STELLA AUTO S.P.A

e3*2007/46*0004

ZFS159000AZ000055

1 850 kg

3 290 kg

1 — 1 100 kg

2 — 880 kg

Образец на задължителна табела на производителя за превозни средства от категория M1 от тип, одобрен в Италия

2.   ОБРАЗЕЦ Б за превозни средства от категория M или N, различни от M1 или N1MAYER NUTZFAHRZEUGE GmbH

e1*2007/46*0345

WMN22500A00980520

(DE)

 

17 990 kg

17 990 kg

40 000 kg

44 000 kg

1 — 7 100 kg

1 — 7 100 kg

2 — 11 500 kg

2 — 11 500 kg

T — kg

T – kg

Образец на задължителна табела на производителя за превозни средства от категория N3 от тип, одобрен в Германия

Забележка: колоната от лявата страна е незадължителна

3.   ОБРАЗЕЦ В за превозни средства от категория O1 или O2

JEAN HORSE TRAILERS Ltd

e11*2007/46*0085

SARHT000BC0000023

1 500 kg

0 — 100 kg

1 — 850 kg

2 — 850 kg

Образец на задължителна табела на производителя за превозни средства от категория O2 от тип, одобрен в Обединеното кралство

4.   ОБРАЗЕЦ Г за превозни средства от категория O, различни от O1 или O2REMORQUES HENSCHLER SA

e6*2007/46*0098

YA9EBS37009000005

(BE)

 

34 000 kg

37 000 kg

0 — 8 000 kg

0 — 8 000 kg

1 — 9 000 kg

1 — 10 000 kg

2 — 9 000 kg

2 — 10 000 kg

3 — 9 000 kg

3 — 10 000 kg

T 27 000 kg

T 30 000 kg

Образец на задължителна табела на производителя за полуремарке от категория O4 от тип, одобрен в Белгия

Забележка: колоната от лявата страна е незадължителна
ПРИЛОЖЕНИЕ II

ИЗИСКВАНИЯ ЗА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ВЪРХУ ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО

ЧАСТ A

Задължителна табела на производителя

1. Задължителната табела на производителя трябва да бъде здраво закрепена на видно и леснодостъпно място.

2. Местоположението следва да бъде подбрано така, че частта, върху която е поставена табелата, да не подлежи на подмяна при употреба.

ЧАСТ Б

Идентификационен номер на превозното средство (VIN)

1. VIN трябва да бъде обозначен на един ред.

1.1. Ако поради технически причини, например недостиг на място, VIN не може да бъде обозначен на един ред, по искане на производителя националният орган може да разреши VIN да бъде обозначен на два реда.

В такъв случай секторите, определени в приложение I, част Б, точка 2.1, не бива да бъдат прекъсвани.

2. VIN се обозначава чрез щамповане или набиване върху шасито, рамата или друг подобен елемент.

3. Вместо посочената техника могат да бъдат използвани други техники, за които е доказано, че предлагат същото ниво на защита срещу подмяна или подправяне.

4. VIN трябва да бъде поставен на видно и леснодостъпно място. Местоположението следва да бъде подбрано така, че номерът да не може да бъде заличен или повреден.

5. VIN трябва да бъде разположен от дясната страна на превозното средство.
ПРИЛОЖЕНИЕ III

ЧАСТ A

Информационен документ

ОБРАЗЕЦ, КОЙТО ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАН

Информационен документ № […] относно ЕО одобрение на типа на моторно превозно средство и ремаркета към него по отношение на задължителната табела на производителя и VIN.

Следната информация трябва да бъде представена в три екземпляра и да включва списък на съдържанието. Всички чертежи трябва да бъдат представени в подходящ мащаб и достатъчно детайлно в размер А4 или в папка формат А4. На снимките, ако има такива, трябва да са показани достатъчно детайли.

0.   ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

0.1.

Марка (фирмено наименование на производителя): …

0.2.

Тип: …

0.2.1.

Търговско(и) наименование(я) (при наличие на такова(ива): …

0.3.

Начини за идентификация на типа, ако е маркиран на превозното средство ( 5 ): …

0.3.1.

Местоположение на тази маркировка: …

0.4.

Категория на превозното средство ( 6 ): …

0.5.

Наименование и адрес на производителя: …

0.6.

Местоположение и начин на закрепване на задължителната табела на производителя: …

0.6.1.

На шасито ( 7 ): …

0.6.2.

На каросерията (7) : …

0.7.

Местоположение на VIN: …

0.7.1.

На шасито (7) : …

0.7.2.

На каросерията (7) : …

0.8.

Наименование(я) и адрес(и) на монтажния(те) завод(и): …

0.9.

Име и адрес на представителя на производителя (ако има такъв): …

1.   ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КОНСТРУКЦИЯТА НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО

1.1.

Снимки и/или чертежи на представително превозно средство: …

9.   КАРОСЕРИЯ

9.17.   Задължителни табели на производителя и VIN

9.17.1.

Снимки и/или чертежи на местоположението на задължителните табели и обозначения на производителя и на VIN: …

9.17.2.

Снимки и/или чертежи на задължителната табела и обозначенията на производителя (пълен пример с размери): …

9.17.3.

Снимки и/или чертежи на VIN (пълен пример с размери): …

9.17.4.

Декларация на производителя за съответствие с изискванията, определени в приложение I, част Б, точка 2.2 от Регламент (ЕС) № 19/2011

9.17.5.

Подробно описание на състава на VIN: …

Обяснителни бележки

ЧАСТ Б

Сертификат за ЕО одобрение на типа

ОБРАЗЕЦ

Формат: А4 (210 × 297 mm)

ЕО СЕРТИФИКАТ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА

Печат на органа по одобряването на типа

Информация, отнасяща се до:— ЕО одобрение на типа (1)

— удължаване на срока на валидност на ЕО одобрение на типа (1)

— отказ за издаване на ЕО одобрение на типа (1)

— отнемане на ЕО одобрение на типа (1)

right accolade

на превозно средство по отношение на задължителната табела на производителя и идентификационния номер на превозното средство

съгласно Регламент (ЕС) № …/…, последно изменен с Регламент (ЕС) № …/… (1)

Номер на ЕО одобрение на типа: …

Основание за удължаване на срока на валидност: …

(1)   Ненужното се заличава.

РАЗДЕЛ I

0.1.

Марка (фирмено наименование на производителя): …

0.2.

Тип: …

0.2.1.

Търговско(и) наименование(я) (при наличие на такова(ива): …

0.3.

Начини за идентификация на типа, ако е маркиран на превозното средство ( 8 ): …

0.3.1.

Местоположение на тази маркировка: …

0.4.

Категория на превозното средство ( 9 ): …

0.5.

Наименование и адрес на производителя: …

0.8.

Наименование(я) и адрес(и) на монтажния(те) завод(и): …

0.9.

Наименование и адрес на представителя на производителя (ако има такъв): …

РАЗДЕЛ II

1.

Допълнителна информация (ако е приложимо): вж. добавката

2.

Техническа служба, която отговаря за извършване на изпитванията: …

3.

Дата на протокола от изпитването: …

4.

Номер на протокола от изпитването: …

5.

Забележки (ако има такива): …

6.

Място: …

7.

Дата: …

8.

Подпис: …

Приложения

:

Информационен пакет.

Протокол от изпитването.
Добавка

към сертификат за ЕО одобрение на типа № …

Не е приложимо.( 1 ) ОВ L 200, 31.7.2009 г., стр. 1.

( 2 ) ОВ L 263, 9.10.2007 г., стр. 1.

( 3 ) ОВ L 24, 30.1.1976 г., стр. 1.

( 4 ) ОВ L 233, 25.8.1997 г., стр. 1.

( 5 ) Ако начините за идентифициране на типа включват знаци, които не се отнасят до описанието на типовете превозни средства, компоненти или отделни технически възли, които са предмет на настоящия информационен документ, тези знаци се отбелязват в документацията със символа „?“ (напр. АВС??123??).

( 6 ) Категоризирани съгласно определенията в част А от приложение II към Директива 2007/46/ЕО.

( 7 ) Ненужното се зачерква.

( 8 ) Ако начините за идентифициране на типа включват знаци, които не се отнасят до описанието на типовете превозни средства, компоненти или отделни технически възли, които са предмет на настоящия информационен документ, тези знаци се отбелязват в документацията със символа „?“ (напр. АВС??123??).

( 9 ) Както е посочена в приложение II, раздел А.

Top