EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02011L0016-20180101

Consolidated text: Директива 2011/16/ЕС на Съвета от 15 февруари 2011 година относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане и за отмяна на Директива 77/799/ЕИО

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/16/2018-01-01

02011L0016 — BG — 01.01.2018 — 003.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

ДИРЕКТИВА 2011/16/ЕС НА СЪВЕТА

от 15 февруари 2011 година

относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане и за отмяна на Директива 77/799/ЕИО

(ОВ L 064, 11.3.2011 г., стp. 1)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

ДИРЕКТИВА 2014/107/ЕС НА СЪВЕТА от 9 декември 2014 година

  L 359

1

16.12.2014

►M2

ДИРЕКТИВА (ЕС) 2015/2376 НА СЪВЕТА от 8 декември 2015 година

  L 332

1

18.12.2015

►M3

ДИРЕКТИВА (ЕС) 2016/881 НА СЪВЕТА от 25 май 2016 година

  L 146

8

3.6.2016

►M4

ДИРЕКТИВА (ЕС) 2016/2258 НА СЪВЕТА от 6 декември 2016 година

  L 342

1

16.12.2016
▼B

ДИРЕКТИВА 2011/16/ЕС НА СЪВЕТА

от 15 февруари 2011 година

относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане и за отмяна на Директива 77/799/ЕИОГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

1.  С настоящата директива се определят правилата и процедурите, посредством които държавите-членки си сътрудничат помежду си с оглед на обмена на информация, която има предполагаема значимост за администриране и прилагане на националните закони на държавите-членки относно данъците, посочени в член 2.

2.  С настоящата директива се определят също разпоредбите за обмен на информацията, посочена в параграф 1, по електронен път, както и правилата и процедурите, посредством които държавите-членки и Комисията си сътрудничат по въпроси, свързани с координацията и оценката.

3.  Настоящата директива не засяга прилагането в държавите-членки на правилата за взаимопомощ по наказателноправни въпроси. Тя не засяга и изпълнението на каквито и да е задължения на държавите-членки за по-широко административно сътрудничество, произтичащи от други правни инструменти, включително двустранни или многостранни споразумения.

Член 2

Обхват

1.  Настоящата директива се прилага за всякакъв вид данъци, налагани от държавите-членки или от тяхно име, или от териториални или административни подразделения на държавите-членки, включително органите на местната власт.

2.  Независимо от параграф 1 настоящата директива не се прилага за данък добавена стойност и мита, нито за акцизи, които са предмет на друго законодателство на Съюза в областта на административното сътрудничество между държавите-членки. Директивата не се прилага също за вноските за задължително социално осигуряване, платими на държава-членка или на подразделение на държавата-членка, или на социалноосигурителните институти, създадени от публичното право.

3.  При никакви обстоятелства не се тълкува, че данъците, посочени в параграф 1, включват:

а) такси, като например такси за удостоверения и други документи, издавани от публичните органи; или

б) такси с договорно естество, като например заплащане на обществени услуги.

4.  Настоящата директива се прилага към посочените в параграф 1 данъци, наложени на територията, към която се прилагат Договорите, както е предвидено в член 52 от Договора за Европейския съюз.

Член 3

Определения

За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

1. „компетентен орган“ на държава-членка е органът, посочен като такъв от държавата-членка. Когато действат по силата на настоящата директива, централното звено за връзка, отделът за връзка или компетентното длъжностно лице също се считат за компетентни органи по делегация в съответствие с член 4;

2. „централно звено за връзка“ е службата, посочена като такава, натоварена с основната отговорност за осъществяване на контактите с останалите държави-членки в областта на административното сътрудничество;

3. „отдел за връзка“ е всяка друга служба освен централното звено за връзка, посочена като такава, натоварена с осъществяването на пряк обмен на информация съгласно настоящата директива;

4. „компетентно длъжностно лице“ е всяко длъжностно лице, упълномощено да осъществява пряк обмен на информация съгласно настоящата директива;

5. „запитващ орган“ е централното звено за връзка, отдел за връзка или всяко компетентно длъжностно лице на държава-членка, които отправят искане за съдействие от името на компетентния орган;

6. „запитан орган“ е централното звено за връзка, отдел за връзка или всяко компетентно длъжностно лице на държава-членка, които получават искане за съдействие от името на компетентния орган;

7. „административно разследване“ са всички видове инспекции, проверки и други действия, предприети от държавите-членки при изпълнение на техните правомощия с оглед осигуряване на правилното прилагане на данъчното законодателство;

8. „обмен на информация при поискване“ е обмен на информация въз основа на искане, отправено от запитващата държава-членка към запитаната държава-членка за конкретен случай;

▼M3

9. „автоматичен обмен на информация“ означава:

а) за целите на член 8, параграф 1 и членове 8а и 8аа — системно предоставяне на друга държава членка на предварително определена информация, без предварително отправено искане, на предварително определени редовни интервали от време. За целите на член 8, параграф 1 позоваването на понятието „налична информация“ се отнася за информация в данъчните регистри на предоставящата я държава членка, която е достъпна в съответствие с процедурите за събиране и обработване на информация в тази държава членка.

б) за целите на член 8, параграф 3а — системно предоставяне на предварително определена информация относно местни лица на други държави членки на съответната държава членка, на която те са местни лица, без предварително отправено искане, на предварително определени редовни интервали от време.

в) за целите на останалите разпоредби на настоящата директива освен член 8, параграфи 1 и 3a, член 8а и член 8аа — системно предоставяне на предварително определена информация в съответствие с букви а) и б) от настоящата точка.

В контекста на член 8, параграфи 3a и 7a, член 21, параграф 2 и член 25, параграфи 2 и 3 понятията, оградени с кавички, имат същото значение като в съответните определения, установени в приложение I. В контекста на член 8аа и приложение III понятията, оградени с кавички, имат същото значение като в съответните определения, установени в приложение III;

▼B

10. „спонтанен обмен на информация“ е несистемно предаване на информация на друга държава-членка по всяко време и без предварително отправено искане;

11. „лице“ е:

а) физическо лице;

б) юридическо лице;

в) когато действащото законодателство предвижда такава възможност, сдружение на лица, за което е признато правото да извършва правни действия, но без статут на юридическо лице; или

г) всяка друга правна договореност, независимо от нейното естество и форма и без значение дали има правосубектност, притежаваща или управляваща активи, които, в т.ч. и полученият от тях доход, подлежат на облагане с който и да е от данъците, попадащи в обхвата на настоящата директива;

12. „по електронен път“ е използването на електронно оборудване за обработка, включително цифрова компресия, и за съхраняване на данни, както и използването на проводници, радиопредаване, оптични технологии или други електромагнитни средства;

13. „мрежа CCN“ е обща платформа, която се основава на обща комуникационна мрежа (CCN), разработена от Съюза за предаването на всякакви данни по електронен път между компетентните органи в областта на митническото и данъчното облагане;

▼M2

14. „предварително трансгранично данъчно становище“ означава споразумение, уведомление или друг инструмент или действие с подобен ефект, включително ако е издадено, изменено или подновено в рамките на данъчен одит, и което отговаря на следните условия:

а) е издадено, изменено или подновено от правителството или данъчната администрация на държава членка или от нейно име, или от териториални или административни подразделения на държавата членка, включително местните органи, независимо от това дали действително се използва или не;

б) е издадено, изменено или подновено за конкретно лице или група лица, и което това лице или група лица има право да използва;

в) се отнася до тълкуването или прилагането на правна или административна разпоредба относно администрирането или прилагането на националното законодателство, отнасящо се до данъците на държавата членка или нейните териториални или административни подразделения, включително местните органи;

г) се отнася до трансгранична сделка или до това дали дейността, извършвана от дадено лице в друга юрисдикция, води до установяване на място на стопанска дейност или не; както и

д) е издадено преди момента на извършване на сделките или дейността в друга юрисдикция, които потенциално могат да доведат до установяване на място на стопанска дейност, или преди подаване на данъчна декларация за периода, в който е извършена сделката или поредицата от сделки или дейности.

Трансграничните сделки могат да включват инвестиции, доставка на стоки, услуги, финансиране или използване на материални или нематериални активи, без да се ограничават до тях, като не е необходимо в извършването им пряко да участва лицето, за което е издадено предварителното трансгранично данъчно становище;

15. „предварително споразумение за ценообразуване“ означава споразумение, уведомление или друг инструмент или действие с подобен ефект, включително ако е издадено, изменено или подновено в рамките на данъчен одит, и което отговаря на следните условия:

а) е издадено, изменено или подновено от правителството или данъчната администрация на една или повече държави членки или от тяхно име, включително техни териториални или административни подразделения, в т.ч. местните органи, независимо от това дали действително се използва;

б) е издадено, изменено или подновено за конкретно лице или група лица, и което това лице или група лица има право да използва; и

в) преди момента на извършване на трансгранични сделки между свързани предприятия в него се установява съответен набор от критерии за определяне на трансферното ценообразуване по тези сделки или се определя разпределянето на печалбата в полза на мястото на стопанска дейност.

Предприятията са свързани предприятия, когато едно предприятие участва пряко или косвено в управлението, контрола или капитала на друго предприятие или едни и същи лица участват пряко или косвено в управлението, контрола или капитала на предприятията.

Трансферни цени са цените, по които дадено предприятие прехвърля материални и нематериални активи или предоставя услуги на свързани предприятия, и понятието „трансферно ценообразуване“ се тълкува в този смисъл;

16. за целите на точка 14 „трансгранична сделка“ означава сделка или поредица от сделки, при които:

а) не всички страни по сделката или поредицата от сделки са местни лица за данъчни цели в държавата членка, която издава, изменя или подновява предварителното трансгранично данъчно становище;

б) страна по сделката или поредицата от сделки е местно лице за данъчни цели в повече от една юрисдикция едновременно;

в) една от страните по сделката или поредицата от сделки извършва дейност в друга юрисдикция чрез място на стопанска дейност и сделката или поредицата от сделки представлява цялата дейност на мястото на стопанска дейност или част от нея. Трансграничната сделка или поредицата от сделки включва също договорености, постигнати от дадено лице по отношение на стопанска дейност в друга юрисдикция, която това лице извършва чрез място на стопанска дейност; или

г) такава сделка или поредица от сделки има трансгранично въздействие.

За целите на точка 15 „трансгранична сделка“ означава сделка или поредица от сделки, в които участват свързани предприятия, от които не всички са местни лица за данъчни цели на територията на една юрисдикция, или сделка или поредица от сделки, които имат трансгранично въздействие;

17. за целите на точки 15 и 16 „предприятие“ означава всяка форма на извършване на стопанска дейност.

▼B

Член 4

Организация

1.  Всяка държава-членка съобщава на Комисията най-късно един месец след 11 март 2011 г. кой е компетентният орган за целите на настоящата директива и незабавно информира Комисията при промяна на компетентния орган.

Комисията предоставя достъп до информацията на останалите държави-членки и публикува списък на компетентните органи на държавите-членки в Официален вестник на Европейския съюз.

2.  Компетентният орган определя едно-единствено централно звено за връзка. Компетентният орган отговаря за уведомяването на Комисията и останалите държави-членки за това.

На централното звено за връзка може да се възложи също отговорността за осъществяване на контактите с Комисията. Компетентният орган отговаря за уведомяването на Комисията за това.

3.  Компетентният орган на всяка държава-членка може да посочи отдели за връзка, на които е предоставена компетентност в съответствие с националното законодателство или политика. Централното звено за връзка отговаря за актуализирането на списъка на отделите за връзка и за предоставянето му на централните звена за връзка на другите заинтересовани държави-членки и на Комисията.

4.  Компетентният орган на всяка държава-членка може да определя компетентни длъжностни лица. Централното звено за връзка отговаря за актуализирането на списъка на компетентните длъжностни лица и за предоставянето му на централните звена за връзка на другите заинтересовани държави-членки и на Комисията.

5.  Длъжностните лица, участващи в административното сътрудничество съгласно настоящата директива, се считат при всички случаи за компетентни длъжностни лица за тази цел в съответствие с условията, определени от компетентните органи.

6.  Когато отдел за връзка или компетентно длъжностно лице изпраща или получава искане или отговор на искане за сътрудничество, то уведомява за това централното звено за връзка на своята държава-членка съгласно установената от тази държава-членка процедура.

7.  Когато отдел за връзка или компетентно длъжностно лице получава искане за сътрудничество, налагащо действия извън неговата компетентност, предоставена му в съответствие с националното законодателство или политика на неговата държава-членка, искането се изпраща незабавно на централното звено за връзка на неговата държава-членка и запитващият орган се информира за това. В този случай срокът съгласно член 7 започва да тече от деня, следващ датата на изпращане на искането за сътрудничество до централното звено за връзка.ГЛАВА II

ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯРАЗДЕЛ I

Обмен на информация при поискване

Член 5

Процедура за обмен на информация при поискване

По искане на запитващия орган запитаният орган предоставя на запитващия орган информацията, посочена в член 1, параграф 1, с която разполага или тази, която получава в резултат на административни разследвания.

Член 6

Административни разследвания

1.  Запитаният орган организира извършването на административни разследвания, необходими за получаването на посочената в член 5 информация.

2.  Посоченото в член 5 искане може да съдържа мотивирано искане за специфично административно разследване. Ако запитаният орган прецени, че не е необходимо административно разследване, той незабавно уведомява запитващия орган за причините.

3.  За да получи исканата информация или да извърши исканото административно разследване, запитаният орган следва същите процедури, както ако би действал по собствена инициатива или по искане на друг орган в своята държава-членка.

4.  Ако запитващият орган е отправил конкретно искане, запитаният орган изпраща оригинали на документи, при условие че това не противоречи на действащите разпоредби в държавата-членка на запитания орган.

Член 7

Срокове

1.  Запитаният орган предоставя информацията по член 5 във възможно най-кратък срок, но не по-късно от шест месеца след датата на получаване на искането.

В случаите обаче, когато запитаният орган вече разполага с необходимата информация, информацията се предава в рамките на два месеца от горепосочената дата.

2.  В някои конкретни случаи запитващият орган и запитаният орган могат да договорят помежду си срокове, различни от предвидените в параграф 1.

3.  Запитаният орган потвърждава пред запитващия орган, че е получил искането, като прави това незабавно и при всички случаи не по-късно от седем работни дни след датата на получаване, и ако е възможно, по електронен път.

4.  В рамките на един месец от получаване на искането за информация запитаният орган уведомява запитващия орган относно евентуални пропуски в искането и относно нуждата от допълнителни общи сведения. В този случай сроковете, посочени в параграф 1, започват да текат от следващия ден след деня, в който запитаният орган е получил необходимата допълнителна информация.

5.  Когато запитаният орган не е в състояние да отговори на искането в определения срок, той уведомява запитващия орган незабавно и във всеки случай в рамките на три месеца от получаване на искането относно причините за невъзможността му да спази срока и относно срока, в който смята, че би могъл да отговори.

6.  Ако запитаният орган не притежава исканата информация и не е в състояние или отказва да отговори на искането за информация на основанията, предвидени в член 17, той незабавно и при всички случаи в рамките на един месец след датата на получаване на искането информира запитващия орган относно причините за това.РАЗДЕЛ II

Задължителен автоматичен обмен на информация

Член 8

Обхват и условия на задължителния автоматичен обмен на информация

1.  Компетентният орган на всяка държава-членка чрез автоматичен обмен съобщава на компетентния орган на всяка друга държава-членка информация за данъчните периоди от 1 януари 2014 г., с която разполага, относно лица, установени в тази друга държава-членка, по отношение на следните конкретни категории доходи и капитал, които следва да се тълкуват съгласно националното законодателство на държавата-членка, предоставяща информацията:

а) доходи от трудови правоотношения;

б) директорски възнаграждения;

в) животозастрахователни продукти, които не попадат в обхвата на други правни инструменти на Съюза относно обмена на информация и други подобни мерки;

г) пенсии;

д) собственост и доходи от недвижимо имущество.

2.  До 1 януари 2014 г. държавите-членки подават на Комисията информация относно изброените в параграф 1 категории, за които имат налични данни. Те уведомяват Комисията за всякакви последващи изменения на тези данни.

▼M1

3.  Компетентният орган на дадена държава членка може да заяви пред компетентния орган на всяка друга държава членка, че не желае да получава информация относно една или няколко от категориите доход и капитал, посочени в параграф 1. Той информира и Комисията за това.

За дадена държава членка може да се счита, че не желае да получава информация в съответствие с параграф 1, ако не е уведомила Комисията за нито една категория, за която има налична информация.

▼M1

3а.  Всяка държава членка предприема необходимите мерки, за да изиска от своите „предоставящи информация финансови институции“ да прилагат правилата за предоставяне на информация и комплексна проверка, включени в приложения I и II, и да гарантира ефективното прилагане и спазване на тези правила в съответствие с раздел IX от приложение I.

Съгласно приложимите правила за предоставяне на информация и комплексна проверка, съдържащи се в приложения I и II, компетентният орган на всяка държава членка чрез автоматичен обмен изпраща в рамките на крайния срок, установен в параграф 6, буква б), на компетентния орган на всяка друга държава членка следната информация относно дадена „сметка, за която се предоставя информация“, по отношение на данъчните периоди, започващи на 1 януари 2016 г.:

а) името, адреса, „данъчния(данъчните) номер(а)“, датата и мястото на раждане (в случай на физическо лице) на всяко „лице, за което се предоставя информация“, което е „титуляр на сметка“ за съответната сметка и, в случай на „образувание“, което е „титуляр на сметка“ и което след прилагане на правилата за комплексна проверка в съответствие с приложенията е идентифицирано като имащо едно или повече „контролиращи лица“, които са „лица, за които се предоставя информация“ — името, адреса и „данъчния(данъчните) номер(а)“ на „образуванието“ и името, адреса, „данъчния(данъчните) номер(а)“, датата и мястото на раждане на всяко „лице, за което се предоставя информация“;

б) номера на сметката (или функционалния еквивалент при липса на номер на сметка);

в) наименованието и идентификационния номер (ако има такъв) на „предоставящата информация финансова институция“;

г) наличността или стойността по сметката (включително, в случай на „застрахователен договор с откупна стойност“ или „анюитетен договор“ — „откупната стойност“ или стойност при отказ) към края на съответната календарна година или друг подходящ отчетен период, или ако тази сметка е била закрита през съответната година или период — закриването на сметката;

д) в случай на „попечителска сметка“:

i) общия брутен размер на лихвите, общия брутен размер на дивидентите и общия брутен размер на други доходи, генерирани във връзка с активите, държани по сметката, във всеки отделен случай платени или кредитирани по сметката (или по отношение на сметката) през календарната година или друг подходящ отчетен период; както и

ii) общия размер на брутните постъпления от продажба или изкупуване на „финансови активи“, платени или кредитирани по сметката през календарната година или друг подходящ отчетен период, по отношение на които „предоставящата информация финансова институция“ е действала като попечител, брокер, пълномощник или по друг начин като агент на „титуляря на сметката“;

е) в случай на „депозитна сметка“— общия брутен размер на лихвите, платени или кредитирани по сметката през календарната година или друг подходящ отчетен период; както и

ж) в случай на сметка, която не е описана в буква д) или е) — общата брутна сума, платена или кредитирана по сметката в полза на „титуляря на сметката“ през календарната година или друг подходящ отчетен период, по отношение на която „предоставящата информация финансова институция“ е задължено лице или длъжник, включително сумирания размер на погасителните плащания в полза на „титуляря на сметката“ през календарната година или друг подходящ отчетен период.

За целите на обмена на информация по настоящия параграф, освен ако е предвидено друго в настоящия параграф или в приложенията, размерът и характеристиките на плащанията, извършени по отношение на „сметката, за която се предоставя информация“, се определят в съответствие с националното законодателство на държавата членка, която предоставя информацията.

Първа и втора алинея от настоящия параграф имат предимство пред разпоредбите на параграф 1, буква в) или друг правен инструмент на Съюза, включително Директива 2003/48/ЕО на Съвета ( 1 ), доколкото обменът на информация попада в обхвата на параграф 1, буква в) или на друг правен инструмент на Съюза, включително Директива 2003/48/ЕО.

▼M2 —————

▼M1

6.  Предоставянето на информация се извършва, както следва:

а) за категориите, посочени в параграф 1 — най-малко един път годишно, в срок от шест месеца след края на данъчната година в държавата членка, през която информацията стане налична;

б) за информацията, посочена в параграф 3а — ежегодно, в срок от девет месеца след края на календарната година или друг подходящ отчетен период, за който се отнася информацията.

▼B

7.  Комисията приема практическите условия за извършване на автоматичния обмен на информация в съответствие с процедурата, посочена в член 26, параграф 2, преди датите, посочени в член 29, параграф 1.

▼M1

7а.  За целите на раздел VIII, параграф Б, точка1, буква в) и параграф В, точка 17, буква ж) от приложение I до 31 юли 2015 г. всяка държава членка предоставя Комисията за списъка на образуванията и сметките, които се третират съответно като „непредоставящи информация финансови институции“ и „изключени сметки“. Всяка държава членка също така информира Комисията за всякакви промени във връзка с това. Комисията публикува в Официален вестник на Европейския съюз списък с получената информация и го актуализира, когато е необходимо.

Държавите членки гарантират, че тези видове „непредоставящи информация финансови институции“ и „изключени сметки“ отговарят на всички изисквания, посочени в раздел VIII, параграф Б, точка1, буква в) и параграф В, точка 17, буква ж) от приложение I, и по-специално, че статусът на финансова институция като „непредоставяща информация финансова институция“ или статусът на дадена сметка като „изключена сметка“ не препятстват постигането на целите на настоящата директива.

▼B

8.  Когато държавите-членки постигнат съгласие за автоматичен обмен на информация относно допълнителни категории доход и капитал в рамките на двустранни или многостранни споразумения, които те сключват с други държави-членки, те уведомяват Комисията относно тези споразумения, като Комисията, от своя страна, предоставя достъп до тях на всички останали държави-членки.

▼M2

Член 8а

Обхват и условия на задължителния автоматичен обмен на информация относно предварителни трансгранични данъчни становища и предварителни споразумения за ценообразуване

1.  Компетентният орган на държава членка, в която предварително трансгранично данъчно становище или предварително споразумение за ценообразуване е издадено, изменено или подновено след 31 декември 2016 г., съобщава за това на компетентните органи на всички други държави членки, както и на Европейската комисия, чрез автоматичен обмен на информация, при ограниченията на случаите по параграф 8 от настоящия член, в съответствие с приложимите практически договорености, приети съгласно член 21.

2.  Компетентният орган на държава членка, в съответствие с приложимите практически договорености, приети съгласно член 21, съобщава на компетентните органи на всички други държави членки, както и на Европейската комисия, също и информация, при ограниченията на случаите по параграф 8 от настоящия член, относно предварителни трансгранични данъчни становища и предварителни споразумения за ценообразуване, издадени, изменени или подновени в рамките на период, започващ пет години преди 1 януари 2017 г.

Ако предварителни трансгранични данъчни становища и предварителни споразумения за ценообразуване са издадени, изменени или подновени между 1 януари 2012 г. и 31 декември 2013 г., това съобщаване се извършва, при условие че те са били все още валидни на 1 януари 2014 г.

Ако предварителни трансгранични данъчни становища и предварителни споразумения за ценообразуване са издадени, изменени или подновени между 1 януари 2014 г. и 31 декември 2016 г., това съобщаване се извършва независимо дали те все още са валидни.

Държавите членки могат да изключват от съобщаването по настоящия параграф информацията относно предварителни трансгранични данъчни становища и предварителни споразумения за ценообразуване, издадени, изменени или подновени преди 1 април 2016 г. за конкретно лице или група лица (с изключение на тези, извършващи предимно финансови или инвестиционни дейности) с годишен нетен оборот в рамките на групата съгласно определението в член 2, точка 5 от Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета ( 2 ), ненадвишаващ 40 000 000 евро (или еквивалентната сума във всяка друга валута) през фискалната година, предхождаща датата на издаване, изменение или подновяване на тези предварителни трансгранични данъчни становища и предварителни споразумения за ценообразуване.

3.  Двустранните или многостранни предварителни споразумения за ценообразуване с трети държави се изключват от обхвата на автоматичния обмен на информация по настоящия член, когато международното споразумение в данъчната област, в рамките на което е договорено предварителното споразумение за ценообразуване, не позволява разкриването му на трети страни. Такива двустранни или многостранни предварителни споразумения за ценообразуване ще се обменят съгласно член 9, в случай че международното споразумение в данъчната област, в рамките на което е договорено предварителното споразумение за ценообразуване, позволява разкриването му и компетентният орган на третата държава е дал разрешение за разкриване на информацията.

При все това, когато двустранните или многостранни предварителни споразумения за ценообразуване са изключени от автоматичния обмен на информация съгласно първото изречение от първа алинея от настоящия параграф, вместо това съгласно параграфи 1 и 2 от настоящия член се обменя информацията по параграф 6 от настоящия член, посочена в искането, което води до издаване на такова двустранно или многостранно предварително споразумение за ценообразуване.

4.  Параграфи 1 и 2 не се прилагат в случаите, в които предварителното трансгранично данъчно становище се отнася изключително до данъчните задължения на едно или повече физически лица.

5.  Обменът на информация се извършва, както следва:

а) по отношение на информацията, която се обменя съгласно параграф 1 — в срок от три месеца след изтичането на шестмесечието, през което предварителните трансгранични данъчни становища или предварителните споразумения за ценообразуване са издадени, изменени или подновени;

б) по отношение на информацията, която се обменя съгласно параграф 2 — преди 1 януари 2018 г.

6.  Информацията, която се съобщава от държава членка в съответствие с параграфи 1 и 2 от настоящия член, включва следното:

а) идентификация на лицето, различно от физическо лице, и ако е целесъобразно, на групата от лица, към която то принадлежи;

б) обобщение на съдържанието на предварителното трансгранично данъчно становище или предварителното споразумение за ценообразуване, включително описание на съответната стопанска дейност или сделките или поредицата от сделки, което е формулирано абстрактно и не води до разкриването на търговска, промишлена или служебна тайна или на търговски процес, или на информация, чието разкриване би противоречало на обществения ред;

в) датите на издаване, изменение или подновяване на предварителното трансгранично данъчно становище или предварителното споразумение за ценообразуване;

г) началната дата на срока на валидност на предварителното трансгранично данъчно становище или предварителното споразумение за ценообразуване, ако е определена;

д) крайната дата на срока на валидност на предварителното трансгранично данъчно становище или предварителното споразумение за ценообразуване, ако е определена;

е) видът на предварителното трансгранично данъчно становище или предварителното споразумение за ценообразуване;

ж) сумата на сделката или поредицата от сделки по предварителното трансгранично данъчно становище или предварителното споразумение за ценообразуване, ако такава сума е посочена в предварителното трансгранично данъчно становище или предварителното споразумение за ценообразуване;

з) когато е издадено предварително споразумение за ценообразуване — описание на набора от критерии, използвани за определяне на трансферното ценообразуване или самата трансферна цена;

и) когато е издадено предварително споразумение за ценообразуване — идентификация на метода, използван за определяне на трансферното ценообразуване или самата трансферна цена;

й) идентификация на другите държави членки, ако има такива, които има вероятност да бъдат засегнати от предварителното трансгранично данъчно становище или предварителното споразумение за ценообразуване;

к) идентификация на всички лица, различни от физически лица, в другите държави членки, ако има такива, които има вероятност да бъдат засегнати от предварителното трансгранично данъчно становище или предварителното споразумение за ценообразуване (като се посочат държавите членки, с които засегнатите лица са свързани); както и

л) посочване дали предоставената информация се основава на самото предварително трансгранично данъчно становище или предварително споразумение за ценообразуване или на искането, посочено в параграф 3, втора алинея от настоящия член.

7.  За да улесни обменът на информация по параграф 6 от настоящия член, Комисията приема практически договорености, необходими за прилагането на настоящия член, включително мерки за стандартизиране на съобщаването на информация по параграф 6 от настоящия член, като част от процедурата за съставяне на стандартния формуляр, предвиден в член 20, параграф 5.

8.  Информацията по параграф 6, букви а), б), з) и к) от настоящия член не се съобщава на Европейската комисия.

9.  Компетентният орган на заинтересованите държави членки, определени съгласно параграф 6, буква й), потвърждава, ако е възможно по електронен път, получаването на информацията пред компетентния орган, който я е предоставил, като прави това незабавно и при всички случаи не по-късно от седем работни дни. Тази мярка се прилага, докато започне да функционира регистърът по член 21, параграф 5.

10.  Държавите членки могат, в съответствие с член 5 и като вземат под внимание член 21, параграф 4, да поискат допълнителна информация, включително пълния текст на предварителното трансгранично данъчно становище или предварителното споразумение за ценообразуване.

▼M3

Член 8аа

Обхват и условия на задължителния автоматичен обмен на информация относно отчетите по държави

1.  Всяка държава членка взема необходимите мерки, за да изиска от „крайното образувание майка“ на дадена „МГП“, което е нейно местно лице за данъчни цели, или от всяко друго „предоставящо информация образувание“ в съответствие с приложение III, раздел II да подаде отчет по държави по отношение на своята „отчетна данъчна година“ в срок от 12 месеца след последния ден на „отчетната данъчна година“ на „МГП“ в съответствие с приложение III, раздел II.

2.  Компетентният орган на държава членка, която е получила отчета по държави съгласно параграф 1, в рамките на срока, определен в параграф 4, чрез автоматичен обмен предоставя този отчет на всяка друга държава членка, в която, въз основа на информацията в отчета по държави, едно или повече „съставни образувания“ на „МГП“ на „предоставящото информация образувание“ са или местни лица за данъчни цели, или подлежат на данъчно облагане по отношение на стопанската дейност, извършвана чрез място на стопанска дейност.

3.  Отчетът по държави съдържа следната информация относно „МГП“:

а) за всяка юрисдикция, в която „МГП“ извършва дейност — обобщена информация относно размера на приходите, печалбата (загубата) преди данъка върху дохода, платения данък върху дохода, начисления данък върху дохода, регистрирания капитал, натрупаната печалба, броя на наетите лица и материалните активи, различни от парични средства или парични еквиваленти;

б) идентификация на всяко „съставно образувание“ на „МГП“, като се посочва юрисдикцията, на която „съставното образувание“ е местно лице за данъчни цели, и юрисдикцията, съгласно чието законодателство „съставното образувание“ е организирано, когато тя е различна от юрисдикцията, на която „съставното образувание“ е местно лице за данъчни цели, както и естеството на основната стопанска дейност или дейности на това „съставно образувание“.

4.  Предоставянето на информацията се извършва в срок от 15 месеца след последния ден на „данъчната година“ на „МГП“, за която се отнася отчетът по държави. Първият отчет по държави се подава за „данъчната година“ на „МГП“, започваща на 1 януари 2016 г. или след това, като това се извършва в срок от 18 месеца след последния ден на въпросната „данъчна година“.

▼M2

Член 8б

Статистически данни за автоматичния обмен на информация

1.  До 1 януари 2018 г. държавите членки предоставят ежегодно на Комисията статистически данни за обема на автоматичния обмен по членове 8 и 8а и доколкото е възможно, информация за административните и други видове разходи и ползи, свързани с извършения обмен, както и за всякакви потенциални изменения както за данъчните администрации, така и за трети страни.

2.  До 1 януари 2019 г. Комисията представя доклад, съдържащ преглед и оценка на получените статистически данни и информация съгласно параграф 1 от настоящия член, в който се разглеждат въпроси като административните и други имащи отношение разходи и ползите от автоматичния обмен на информация, както и свързаните с него практически аспекти. Ако е целесъобразно, Комисията представя на Съвета предложение относно категориите и условията, посочени в член 8, параграф 1, включително условието за наличност на информацията относно местни лица на други държави членки, или относно позициите, посочени в член 8, параграф 3а, или и двете.

Когато разглежда представено от Комисията предложение, Съветът обмисля подобряването на ефикасността и функционирането на автоматичния обмен на информация и издигането му на по-високо равнище, с цел да се гарантира, че:

а) чрез автоматичен обмен компетентният орган на всяка държава членка предоставя на компетентния орган на всяка друга държава членка информация за данъчните периоди, започващи от 1 януари 2019 г., свързана с местни лица на тази друга държава членка, за всички изброени в член 8, параграф 1 категории доходи и капитал, така както те се тълкуват съгласно националното законодателство на държавата членка, предоставяща информацията; както и

б) списъците на категории и позиции, посочени в член 8, параграфи 1 и 3а, се допълват, за да включат и други категории и позиции, включително авторски и лицензионни възнаграждения.

▼BРАЗДЕЛ III

Спонтанен обмен на информация

Член 9

Обхват и условия на спонтанния обмен на информация

1.  Компетентният орган на всяка държава-членка спонтанно съобщава информацията по член 1, параграф 1 на компетентния орган на всяка друга заинтересована държава-членка във всеки един от следните случаи:

а) компетентният орган на едната държава-членка има основания да предполага, че е възможно да има загуба на данъчни приходи в другата държава-членка;

б) данъчнозадължено лице ползва намаление на данъка или освобождаване от данък в едната държава-членка, което би довело до увеличаване на данъка или възникване на данъчно задължение в другата държава-членка;

в) търговски сделки между данъчнозадължено лице от една държава-членка и данъчнозадължено лице от друга държава-членка се осъществяват в рамките на една или повече държави по начин, който може да доведе до намаляване на дължимите данъци в едната или другата държава-членка, или и в двете;

г) компетентният орган на държава-членка има основания да предполага, че намаляването на данъчното задължение може да е следствие от фиктивни прехвърляния на печалби в рамките на групи предприятия;

д) информацията, предоставена на едната държава-членка от компетентния орган на другата държава-членка е дала възможност да се получи информация, която може да е полезна за определяне на данъчно задължение в другата държава-членка.

2.  Компетентните органи на държавите-членки могат спонтанно да съобщават на компетентните органи на другите държави-членки всяка информация, която им е известна и която може да е от полза за компетентните органи на другите държави-членки.

Член 10

Срокове

1.  Компетентният орган, който разполага с налична информация по член 9, параграф 1, изпраща тази информация на компетентния орган на всяка друга заинтересована държава-членка във възможно най-кратък срок и не по-късно от един месец, след като информацията стане налична.

2.  Компетентният орган, на който е съобщена информация по член 9, потвърждава получаването на информацията на компетентния орган, предоставил информацията, ако е възможно по електронен път, като прави това незабавно и при всички случаи не по-късно от седем работни дни след датата на получаване.ГЛАВА III

ДРУГИ ФОРМИ НА АДМИНИСТРАТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВОРАЗДЕЛ I

Присъствие в административни служби и участие в административни разследвания

Член 11

Обхват и условия

1.  По споразумение между запитващия орган и запитания орган и съгласно правилата, определени от последния, длъжностните лица, упълномощени от запитващия орган, с цел да обменят информацията по член 1, параграф 1, могат:

а) да присъстват в службите, в които административните органи на запитаната държава-членка изпълняват своите задължения;

б) да присъстват по време на административни разследвания, извършвани на територията на запитаната държава-членка.

Когато исканата информация се съдържа в документи, до които длъжностните лица на запитания орган имат достъп, на длъжностните лица на запитващия орган се предоставят копия на тези документи.

2.  Доколкото законодателството на запитаната държава-членка позволява това, посоченото в параграф 1 споразумение може да предвижда, че когато длъжностни лица на запитващата държава-членка присъстват по време на административни разследвания, те могат да разпитват лица и да проверяват архиви.

Всеки отказ от страна на разследваното лице да се подчини на мерките за проверка на длъжностните лица на запитващия орган се разглеждат от запитания орган като отказ спрямо длъжностно лице на последния.

3.  Длъжностните лица, упълномощени от запитващата държава-членка, които присъстват в друга държава-членка в съответствие с параграф 1, по всяко време могат да представят писмен документ, удостоверяващ самоличността и служебното им положение.РАЗДЕЛ II

Паралелни проверки

Член 12

Паралелни проверки

1.  Параграфи 2, 3 и 4 се прилагат, когато две или повече държави-членки се споразумеят да извършат паралелни проверки на собствената си територия на едно или повече лица, които представляват общ или допълващ се интерес за тях, с оглед да си обменят получената в резултат на това информация.

2.  Компетентният орган на всяка държава-членка сам определя лицата, за които възнамерява да предложи извършването на паралелна проверка. Той уведомява компетентния орган на другите заинтересовани държави-членки за всички случаи, за които предлага паралелна проверка, като обосновава избора си.

Той посочва периода, в който трябва да се извършат тези проверки.

3.  Компетентният орган на всяка заинтересована държава-членка решава дали да участва в паралелните проверки. Той потвърждава съгласието си или съобщава мотивирания си отказ на органа, предложил паралелната проверка.

4.  Компетентният орган на всяка заинтересована държава-членки определя представител, отговорен за ръководенето и координирането на действията по проверката.РАЗДЕЛ III

Административно уведомяване

Член 13

Искане за уведомяване

1.  По искане на компетентния орган на дадена държава-членка компетентният орган на друга държава-членка, в съответствие с правилата за уведомяване относно подобни инструменти в запитаната държава-членка, уведомява адресата за всички актове и решения, издадени от административните органи на запитващата държава и отнасящи се до прилагането на нейна територия на законодателството в областта на данъците, предмет на настоящата директива.

2.  В искането за уведомяване се посочва предметът на инструмента или решението, които трябва да бъдат съобщени, както и името и адресът на адресата, и всяка друга информация, която може да улесни идентифицирането на адресата.

3.  Запитаният орган информира незабавно запитващия орган за отговора си, и по-специално за датата, на която адресатът е уведомен за решението или инструмента.

4.  Запитващият орган отправя искане за уведомяване съгласно настоящия член само когато не е в състояние да уведоми адресата в съответствие с правилата за уведомяване относно съответните инструменти в запитващата държава-членка, или когато такова уведомяване би породило прекомерни трудности. Компетентният орган на държава-членка може да уведоми пряко адресат, който се намира на територията на друга държава-членка, относно съответния документ чрез препоръчано писмо или по електронен път.РАЗДЕЛ IV

Обратна информация

Член 14

Условия

1.  Когато компетентният орган предоставя информация съгласно член 5 или 9, той може да поиска от получилия информацията компетентен орган да му изпрати обратна информация за това. Ако бъде поискана обратна информация, получилият информацията компетентен орган, без да засяга правилата относно данъчната тайна и защитата на данните, приложими в неговата държава-членка, изпраща обратна информация на компетентния орган, който е предоставил информацията, във възможно най-кратък срок, но не по-късно от три месеца след като е станал известен резултатът от използването на поисканата информация. Комисията определя практическите условия в съответствие с процедурата, посочена в член 26, параграф 2.

2.  Веднъж годишно и в съответствие с двустранно договорените практически условия компетентните органи на държавите-членки изпращат обратна информация на другите заинтересовани държави-членки във връзка с автоматичния обмен на информация.РАЗДЕЛ V

Обмен на най-добри практики и опит

Член 15

Обхват и условия

1.  Държавите-членки съвместно с Комисията разглеждат и оценяват предвиденото в настоящата директива административно сътрудничество и обменят резултатите от своя опит с цел подобряване на това сътрудничество и разработване, ако е необходимо, на правила в съответните области.

2.  Държавите-членки, съвместно с Комисията, могат да изготвят насоки по отношение на всички аспекти, които се считат за необходими за обмен на най-добри практики и обмен на опит.ГЛАВА IV

ПРАВИЛА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Член 16

Разкриване на информация и документи

1.  Информацията, предавана между държавите-членки в каквато и да е форма съгласно настоящата директива, представлява служебна тайна и е защитена по същия начин, както подобна информация съгласно националното законодателство на държавата-членка, която я получава. Такава информация може да се използва за целите на администрирането и прилагането на националните закони на държавите-членки относно данъците, посочени в член 2.

Информацията може да се използва също и за изчисляване и облагане с други данъци и мита по член 2 от Директива 2010/24/ЕС на Съвета от 16 март 2010 г. относно взаимната помощ при събиране на вземания, свързани с данъци, такси и други мерки ( 3 ), както и за изчисляване и събиране на вноски за задължително социално осигуряване.

Освен това тя може да се използва при съдебни и административни производства, свързани със санкции, образувани по повод нарушаване на данъчното законодателство, без да се засягат общите правила и разпоредби, уреждащи правата на ответниците и на свидетелите в тези производства.

2.  С разрешението на компетентния орган на държава-членка, който изпраща информацията съгласно настоящата директива, и само доколкото това е разрешено от законодателството на държавата-членка на компетентния орган, получаващ информацията, информацията и документите, получени в съответствие с настоящата директива, могат да бъдат използвани за цели, различни от посочените в параграф 1. Такова разрешение се дава, ако информацията може да се използва за подобни цели в държавата-членка на компетентния орган, изпращащ информацията.

3.  Ако компетентният орган на една държава-членка счита, че информацията, която е получил от компетентния орган на друга държава-членка, може да бъде полезна на компетентния орган на трета държава-членка за посочените в параграф 1 цели, той може да я предаде на последния компетентен орган, при условие че предаването се извършва в съответствие с правилата и процедурите, посочени в настоящата директива. Той информира компетентния орган на държавата-членка, от който произхожда информацията, за намерението си да сподели тази информация с трета държава-членка. Държавата-членка на произход на информацията може да се противопостави на споделянето на информация до 10 работни дни от получаването на съобщението от държавата-членка, която желае информацията да бъде споделена.

4.  Разрешение за използване на информация по параграф 2, която е била предадена по силата на параграф 3, може да се даде само от компетентния орган на държавата-членка, източник на информацията.

5.  Информация, доклади, заявления и други документи или заверени копия, или извадки от тях, получени от запитания орган и предадени на запитващия орган в съответствие с настоящата директива, могат да бъдат привлечени като доказателства от компетентните органи на държавата-членка на запитващия орган при условията, предвидени за подобна информация, доклади, заявления и други документи, предоставяни от орган на тази държава-членка.

▼M3

6.  Независимо от параграфи 1—4 от настоящия член, информацията, предавана между държавите членки съгласно член 8aa, се използва за оценка на рисковете от високо ниво, свързани с трансферното ценообразуване и други рискове, свързани със свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби, включително оценка на риска от неспазване на приложимите правила за трансферното ценообразуване от страна на членовете на „МГП“, и по целесъобразност за икономически и статистически анализ. Корекциите на трансферното ценообразуване от страна на данъчните органи на получаващата държава членка не се основават на информацията, която се обменя съгласно член 8aa. Независимо от изложеното по-горе, не се забранява използването на информацията, предавана между държавите членки съгласно член 8аа, като основа за отправяне на допълнителни запитвания относно условията на трансферното ценообразуване на „МГП“ или относно други данъчни въпроси в хода на данъчен одит, като в резултат на това могат да бъдат направени подходящи корекции на облагаемия доход на дадено „съставно образувание“.

▼B

Член 17

Ограничения

1.  Запитаният орган на държава-членка предоставя информацията по член 5 на запитващия орган на друга държава-членка, при условие че запитващият орган е изчерпал обичайните източници на информация, които би могъл да използва при дадените обстоятелства, за да получи исканата информация, без да застрашава постигането на целите си.

2.  Настоящата директива не налага на запитана държава-членка задължението да извършва разследвания или да предоставя информация, ако извършването на такива разследвания или събирането на исканата информация за нейни собствени цели би противоречало на законодателството ѝ.

3.  Компетентният орган на запитаната държава-членка може да откаже да предостави информация, когато запитващата държава-членка не е в състояние поради правни причини да предостави подобна информация.

4.  Отказ за предоставяне на информация се допуска, ако това би довело до разкриването на търговска, промишлена или служебна тайна, или на търговски процес, или ако разкриването ѝ би противоречало на обществения ред.

5.  Запитаният орган информира запитващия орган за основанията, поради които отказва да изпълни искането за информация.

Член 18

Задължения

1.  Ако държава-членка изисква информация в съответствие с настоящата директива, другата държава-членка използва своите средства за събиране на информация, за да получи исканата информация, дори ако тази друга държава-членка няма нужда от тази информация за своите собствени данъчни цели. Това задължение не противоречи на член 17, параграфи 2, 3 и 4, позоваването на които в никакъв случай не се тълкува като разрешение за запитана държава-членка да откаже да предостави информация, само защото тази информация не представлява национален интерес.

2.  При никакви обстоятелства член 17, параграфи 2 и 4 не се тълкуват като разрешение запитаният орган на държава-членка да откаже да предостави информация, само защото информацията се държи от банка, друга финансова институция, лице, посочено или действащо като агент или доверено лице, или защото се отнася до капиталови дялове на лице.

3.  Независимо от параграф 2 дадена държава-членка може да откаже да предаде исканата информация, когато тази информация се отнася за данъчни периоди преди 1 януари 2011 г. и когато предаването на тази информация е могло да бъде отказано въз основа на член 8, параграф 1 от Директива 77/799/ЕИО, ако информацията е била поискана преди 11 март 2011 г.

Член 19

Разрастване на по-широкото сътрудничество, предоставено на трета държава

Ако държава-членка предоставя по-широко сътрудничество на трета държава от сътрудничеството, предвидено в настоящата директива, тази държава-членка не може да отказва същото по-широко сътрудничество на никоя друга държава-членка, която желае да установи такова по-широко взаимно сътрудничество с тази държава-членка.

Член 20

Стандартни формуляри и компютризирани формати

1.  Исканията за информация и за административни разследвания в съответствие с член 5 и свързаните с тях отговори, потвърждения, искания за допълнителни общи сведения, невъзможност или отказ съгласно член 7 се изпращат, доколкото е възможно, посредством стандартен формуляр, приет от Комисията съгласно процедурата, предвидена в член 26, параграф 2.

Стандартните формуляри могат да бъдат придружени от доклади, заявления или други документи или заверени копия или извадки от тях.

2.  Посоченият в параграф 1 стандартен формуляр включва най-малко следната информация, която запитващият орган трябва да предостави:

а) самоличността на проверяваното или разследвано лице;

б) данъчната цел, за която се търси информацията.

Запитващият орган може да предостави, доколкото му е известно и в съответствие с международните обстоятелства, името и адреса на всяко лице, за което се смята, че разполага с исканата информация, както и всякакви елементи, които могат да улеснят събирането на информация от страна на запитания орган.

3.  Спонтанната информация и потвърждаването на получаването ѝ съгласно членове 9 и 10 съответно, молбите за административни уведомления съгласно член 13 и обратната информация съгласно член 14 се изпращат посредством стандартния формуляр, приет от Комисията в съответствие с процедурата, посочена в член 26, параграф 2.

▼M1

4.  Автоматичният обмен на информация съгласно член 8 се извършва посредством стандартизиран компютризиран формат, който цели улесняване на такъв автоматичен обмен и се базира на съществуващия компютризиран формат съгласно член 9 от Директива 2003/48/ЕО, който трябва да бъде използван за всякакъв вид автоматичен обмен на информация, приет от Комисията в съответствие с процедурата, посочена в член 26, параграф 2.

▼M2

5.  Стандартният формуляр, включително езиковите договорености, се приемат от Комисията в съответствие с процедурата, посочена в член 26, параграф 2, преди 1 януари 2017 г. Автоматичният обмен на информация относно предварителни трансгранични данъчни становища и предварителни споразумения за ценообразуване съгласно член 8а се извършва с помощта на посочения стандартен формуляр. Този стандартен формуляр съдържа само елементите за обмен на информация, изброени в член 8а, параграф 6, и други полета, свързани с тези елементи, които са необходими за постигане на целите на член 8а.

Езиковите договорености, посочени в първа алинея, не възпрепятстват държавите членки да съобщават информацията, посочена в член 8а, на всеки един от официалните и работните езици на Съюза. Въпреки това тези езикови договорености може да предвиждат, че основните елементи на подобна информация се изпращат също така и на друг официален и работен език на Съюза.

▼M3

6.  Автоматичният обмен на информация относно отчета по държави съгласно член 8аа се извършва чрез стандартния формуляр, установен в таблици 1, 2 и 3 от раздел III на приложение III. Посредством актове за изпълнение Комисията приема езиковите договорености за този обмен в срок до 31 декември 2016 г. Те не възпрепятстват държавите членки да съобщават информацията, посочена в член 8аа, на всеки един от официалните и работните езици на Съюза. Въпреки това тези езикови договорености може да предвиждат, че основните елементи на подобна информация се изпращат също така и на друг официален език на Съюза. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 26, параграф 2.

▼B

Член 21

Практически договорености

1.  Предаването на информация по силата на настоящата директива, доколкото е възможно, се извършва по електронен път посредством мрежата CCN.

Ако е целесъобразно, Комисията приема практически правила, необходими за изпълнение на първа алинея, в съответствие с процедурата, посочена в член 26, параграф 2.

▼M1

2.  Комисията отговаря за развитието на мрежата CCN, необходимо, за да се осигури възможност за обмен на информация между държавите членки и за гарантирането на сигурността на мрежата CCN.

Държавите членки отговарят за развитието на своите системи, което е необходимо, за да се осигури обмена на информация чрез използването на мрежата CCN и за гарантирането на сигурността на своите системи.

Държавите членки гарантират, че всяко физическо „лице, за което се предоставя информация“, се уведомява за всяко нарушение на сигурността във връзка с неговите данни, когато нарушението може да повлияе неблагоприятно на защитата на личните му данни или на личния му живот.

Държавите членки се отказват от исканията си за възстановяване на направените от тях разходи по прилагането на настоящата директива, освен във връзка с възнагражденията, платени на експерти, когато това е приложимо.

▼M2

3.  Лицата, надлежно упълномощени от Органа за акредитиране по сигурността към Комисията, могат да имат достъп до тази информация само доколкото това е необходимо за наблюдението, поддръжката и развитието на регистъра по параграф 5 и на мрежата CCN.

▼B

4.  Исканията за сътрудничество, включително исканията за уведомяване и приложените към тях документи, могат да се изготвят на всеки език, за който запитаният и запитващият орган са се споразумели.

Тези искания се придружават от превод на официалния език или на един от официалните езици на държавата-членка на запитания орган само в специални случаи, когато запитаният орган представи основания за искането за такъв превод.

▼M2

5.  До 31 декември 2017 г. Комисията създава и обезпечава в техническо и логистично отношение защитен централен регистър на държавите членки относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане, в който информацията, съобщавана в рамките на член 8а, параграфи 1 и 2, се записва с цел да се изпълнят изискванията за автоматичен обмен, предвидени в посочените параграфи. Компетентните органи на всички държави членки имат достъп до информацията в този регистър. Комисията също има достъп до информацията в този регистър, но в рамките на ограниченията, предвидени в член 8а, параграф 8. Комисията приема необходимите практически договорености в съответствие с процедурата по член 26, параграф 2.

Докато защитеният централен регистър започне да функционира, автоматичният обмен по член 8а, параграфи 1 и 2 се извършва в съответствие с параграф 1 от настоящия член и приложимите практически договорености.

▼M3

6.  Информацията, предоставена съгласно член 8аа, параграф 2, се изпраща по електронен път чрез мрежата CCN. Комисията приема необходимите практически договорености за актуализирането на мрежата CCN посредством актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 26, параграф 2.

▼B

Член 22

Специфични задължения

1.  Държавите-членки вземат всички необходими мерки за:

а) осигуряване на ефективна вътрешна координация в рамките на организацията, посочена в член 4;

б) установяване на пряко сътрудничество с органите на другите държави-членки, посочени в член 4;

в) осигуряване на безпрепятственото прилагане на процедурите за административно сътрудничество, предвидени в настоящата директива.

▼M4

1а.  За целите на изпълнението и прилагането на законовите разпоредби на държавите членки, с които се привежда в действие настоящата директива, и за да се гарантира функционирането на административното сътрудничество, което тя установява, държавите членки предвиждат в законодателството си достъп от страна на данъчните органи до механизмите, процедурите, документите и информацията, посочени в членове 13, 30, 31 и 40 от Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета ( 4 ).

▼B

2.  Комисията съобщава на всяка държава-членка всякаква обща информация относно изпълнението и прилагането на настоящата директива, която е получила и е в състояние да предостави.ГЛАВА V

ОТНОШЕНИЯ С КОМИСИЯТА

Член 23

Оценка

1.  Държавите-членки и Комисията проучват и оценяват резултатите от работата на предвиденото в настоящата директива административно сътрудничество.

2.  Държавите-членки съобщават на Комисията цялата необходима информация за оценката на ефективността на предвиденото в настоящата директива административно сътрудничество при борбата с укриването на данъци и избягването на данъчното облагане.

▼M3

3.  Държавите членки предоставят на Комисията годишна оценка за ефективността на автоматичния обмен на информация, предвиден в членове 8, 8а и 8аа, и съобщават постигнатите практически резултати. Формата и условията за предоставянето на годишната оценка се приемат от Комисията посредством актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 26, параграф 2.

▼B

4.  В съответствие с посочената в член 26, параграф 2 процедура Комисията определя списъка от статистически данни, които държавите-членки представят за целите на оценка на настоящата директива.

▼M2 —————

▼M2

Член 23а

Поверителност на информацията

1.  Информацията, която се съобщава на Комисията съгласно настоящата директива, се третира от Комисията като поверителна в съответствие с разпоредбите, приложими за органите на Съюза, и не може да се използва за никакви други цели, освен за да се определи дали и до каква степен държавите членки спазват настоящата директива.

2.  Информацията, която се съобщава на Комисията от държава членка съгласно член 23, както и всички доклади или документи, изготвени от Комисията въз основа на тази информация, могат да бъдат предавани на останалите държави членки. Предаваната информация представлява служебна тайна и е защитена по същия начин, както подобна информация съгласно националното законодателство на държавата членка, която я получава.

Изготвените от Комисията доклади и документи, посочени в първа алинея, могат да се използват от държавите членки само за аналитични цели и не се публикуват, нито се предоставят на други лица или органи без изричното съгласие на Комисията.

▼BГЛАВА VI

ОТНОШЕНИЯ С ТРЕТИ ДЪРЖАВИ

Член 24

Обмен на информация с трети държави

1.  Ако компетентният орган на държава-членка получи от трета държава информация, която има предполагаема значимост за администриране и прилагане на националните закони на тази държава-членка относно данъците, посочени в член 2, този орган може да предоставя информацията на компетентните органи на държавите-членки, за които тази информация може да бъде полезна, и на всички запитващи органи, доколкото това е разрешено съгласно споразумение с тази трета държава.

2.  Компетентните органи могат, в съответствие с вътрешните си разпоредби относно предоставянето на лични данни на трети държави, да съобщават на трети държави информация, получена в съответствие с настоящата директива, единствено ако са спазени всички посочени по-долу условия:

а) компетентният орган на държавата-членка, който е източник на информацията, е изразил съгласие за това съобщение;

б) съответната трета държава е предприела действия за оказване на поисканото сътрудничество за събиране на доказателства за транзакции с нередовен или незаконен характер, които противоречат на данъчното законодателство или го нарушават.ГЛАВА VII

ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 25

Защита на данните

▼M1

1.  Обменът на информация, извършван съгласно настоящата директива, е предмет на разпоредбите за прилагане на Директива 95/46/ЕО. Въпреки това за целите на правилното прилагане на настоящата директива държавите-членки ограничават обхвата на задълженията и правата, предвидени в член 10, член 11, параграф 1, членове 12 и 21 от Директива 95/46/ЕО, до степента, необходима за запазване на интересите по член 13, параграф 1, буква д) от посочената директива.

▼M2

1а.  Разпоредбите на Регламент (ЕО) № 45/2001 се прилагат по отношение на всяко обработване на лични данни съгласно настоящата директива от страна на институциите и органите на Съюза. Въпреки това, за целите на правилното прилагане на настоящата директива, обхватът на задълженията и правата, предвидени в член 11, член 12, параграф 1 и членове 13—17 от Регламент (ЕО) № 45/2001, се ограничава до степента, необходима за запазване на интересите по член 20, параграф 1, буква б) от същия регламент.

▼M1

2.  Предоставящите информация финансови институции и компетентните органи на всяка държава членка се считат за администратори на данни за целите на Директива 95/46/ЕО.

3.  Независимо от параграф 1, всяка държава членка гарантира, че всяка „предоставяща информация финансова институция“ под нейната юрисдикция информира всяко засегнато физическо „лице, за което се предоставя информация“, че информацията, свързана с него, посочена в член 8, параграф 3а, ще бъде събрана и предадена в съответствие с настоящата директива, и гарантира, че „предоставящата информация финансова институция“ предоставя на това физическо лице цялата информация, на която то има право съгласно националното законодателство за въвеждане на Директива 95/46/ЕО, в срок, който позволява на лицето да упражни правата си на защита на данните, и при всички случаи преди съответната „предоставяща информация финансова институция“ да е предоставила информацията, посочена в член 8, параграф 3а, на компетентния орган на държавата членка, на която е местно лице.

4.  Информацията, обработена в съответствие с настоящата директива, се съхранява за срок, не по-дълъг от необходимия за постигане на целите на настоящата директива, и при всички случаи в съответствие с националните правила на всеки администратор на данни относно давностните срокове.

▼M3

Член 25а

Санкции

Държавите членки установяват правила относно санкциите, приложими при нарушения на националните разпоредби, приети съгласно настоящата директива и отнасящи се до член 8аа, и вземат всички необходими мерки за осигуряване на тяхното изпълнение. Предвидените санкции са ефективни, пропорционални и възпиращи.

▼M3

Член 26

Процедура на комитет

1.  Комисията се подпомага от Комитет за административно сътрудничество в областта на данъчното облагане. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета ( 5 ).

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

▼B

Член 27

Докладване

На всеки пет години след 1 януари 2013 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за прилагането на настоящата директива.

Член 28

Отмяна на Директива 77/799/ЕИО

Директива 77/799/ЕИО се отменя, считано от 1 януари 2013 г.

Позоваванията на отменената директива се считат за позовавания на настоящата директива.

Член 29

Транспониране

1.  Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, считано от 1 януари 2013 г.

Въпреки това те въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с член 8 от настоящата директива, считано от 1 януари 2015 г.

Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.  Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 30

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила в деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 31

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

▼M1
ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИНАНСОВИ СМЕТКИ

В настоящото приложение се определят правилата за предоставяне на информация и комплексна проверка, които трябва да се прилагат от предоставящите информация финансови институции, за да се даде възможност на държавите членки да предоставят чрез автоматичен обмен информацията, посочена в член 8, параграф 3а от настоящата директива. В настоящото приложение се описват също така правилата и административните процедури, които държавите членки трябва да въведат, за да гарантират ефективното прилагане и спазване на изложените по-долу процедури за предоставяне на информация и комплексна проверка.

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

А. При спазване на параграфи В — Д всяка предоставящата информация финансова институция трябва да предостави на компетентния орган на своята държава членка следната информация по отношение на всяка сметка, за която се предоставя информация, в предоставящата информация финансова институция:

1. името, адреса, държавата членка (държавите членки), на която е местно лице, данъчния(данъчните) номер(а), датата и мястото на раждане (в случай на физическо лице) на всяко лице, за което се предоставя информация, което е титуляр на сметка, и, в случай на образувание, което е титуляр на сметка и което след прилагане на процедурите за комплексна проверка в съответствие с раздели V, VI и VII е идентифицирано като имащо едно или повече контролиращи лица, които са лица, за които се предоставя информация — името, адреса, държавата членка (държавите членки) или (ако има такива) друга(и) юрисдикция (юрисдикции), на която е местно лице, и данъчния(данъчните) номер(а) на образуванието и името, адреса, държавата членка (държавите членки), на която е местно лице, данъчния(данъчните) номер(а), датата и мястото на раждане на всяко лице, за което се предоставя информация;

2. номера на сметката (или функционалния еквивалент при липса на номер на сметка);

3. наименованието и идентификационния номер (ако има такъв) на предоставящата информация финансова институция;

4. наличността или стойността по сметката (включително, в случай на застрахователен договор с откупна стойност или анюитетен договор — откупната стойност или стойност при отказ) към края на съответната календарна година или друг подходящ отчетен период, или ако тази сметка е била закрита през съответната година или период — закриването на сметката;

5. в случай на попечителска сметка:

а) общия брутен размер на лихвите, общия брутен размер на дивидентите и общия брутен размер на други доходи, генерирани във връзка с активите, държани по сметката, във всеки отделен случай платени или кредитирани по сметката (или по отношение на сметката) през календарната година или друг подходящ отчетен период; както и

б) общия размер на брутните постъпления от продажба или изкупуване на финансови активи, платени или кредитирани по сметката през календарната година или друг подходящ отчетен период, по отношение на които предоставящата информация финансова институция е действала като попечител, брокер, пълномощник или по друг начин като агент на титуляря на сметката;

6. в случай на депозитна сметка, общия брутен размер на лихвите, платени или кредитирани по сметката през календарната година или друг подходящ отчетен период; както и

7. в случай на сметка, която не е описана в параграф А, точка 5 или 6, общата брутна сума, платена или кредитирана по сметката в полза на титуляря през календарната година или друг подходящ отчетен период, по отношение на която предоставящата информация финансова институция е задължено лице или длъжник, включително сумирания размер на погасителните плащания в полза на титуляря на сметката през календарната година или друг подходящ отчетен период.

Б. В предоставяната информация трябва да се посочва валутата, в която е деноминирана всяка сума.

В. Независимо от параграф A, точка 1, по отношение на всяка сметка, за която се предоставя информация, която е съществуваща сметка, не се изисква да се предоставя информация за данъчния(данъчните) номер(а) или датата на раждане, ако такъв(такива) данъчен(данъчни) номер(а) или дата на раждане не са регистрирани от предоставящата информация финансова институция и не се изисква да бъдат събирани по друг начин от предоставящата информация финансова институция съгласно националното право или на правен инструмент на Съюза. Въпреки това от предоставящата информация финансова институция се изисква да положи разумни усилия, за да получи данъчния(данъчните) номер(а) и датата на раждане по отношение на съществуващи сметки до края на втората календарна година след годината, през която съществуващите сметки са били идентифицирани като сметки, за които се предоставя информация.

Г. Независимо от параграф A, точка 1, не се изисква да се предоставя информация за данъчния номер, ако такъв данъчен номер не се издава от съответната държава членка или друга юрисдикция, на която лицето е местно.

Д. Независимо от параграф A, точка 1, мястото на раждане не се изисква да бъде съобщавано, освен ако:

1) от предоставящата информация финансова институция се изисква да получи и да предостави информация за това съгласно националното право или предоставящата информация финансова институция е или е била длъжна да получи и да предостави информация за това съгласно друг действащ правен инструмент на Съюза или който е бил действащ към 5 януари 2015 г.; както и

2) е налично в електронните записи, в които е възможно търсене и които се поддържат от предоставящата информация финансова институция.

РАЗДЕЛ II

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА

А. Дадена сметка се третира като сметка, за която се предоставя информация, считано от датата на идентифицирането ѝ като такава съгласно процедурите за комплексна проверка по раздели II — VII и, освен ако е предвидено друго, информацията по отношение на сметката, за която се предоставя информация, трябва да се предоставя ежегодно през календарната година, следваща годината, за която се отнася информацията.

Б. Наличността или стойността на сметката се определят към последния ден на календарната година или друг подходящ отчетен период.

В. Когато прагът на наличността или на стойността се определя към последния ден на дадена календарна година, съответните наличност или стойност трябва да се определят към последния ден на отчетния период, който завършва с календарната година или в нейните рамки.

Г. Всяка държава членка може да позволи на предоставящите информация финансови институции да използват доставчици на услуги за изпълнение на възложените им задължения за предоставяне на информация и комплексна проверка, предвидени в националното право, но за изпълнението на тези задължения продължават да отговарят предоставящите информация финансови институции.

Д. Всяка държава членка може да позволи на предоставящите информация финансови институции да прилагат процедурите за комплексна проверка на нови сметки по отношение на съществуващи сметки, както и процедурите за комплексна проверка на сметки на голяма стойност по отношение на сметки на малка стойност. Когато държава членка позволява процедурите за комплексна проверка на нови сметки да бъдат използвани по отношение на съществуващи сметки, продължават да се прилагат правилата, приложими за съществуващи сметки.

РАЗДЕЛ III

КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СМЕТКИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

А. Въведение. За целите на идентифицирането на сметките, за които се предоставя информация, измежду съществуващи сметки на физически лица се прилагат следните процедури:

Б. Сметки на ниска стойност. По отношение на сметките на ниска стойност се прилагат следните процедури:

1. Адрес на пребиваване. Ако въз основата на документални доказателства предоставящата информация финансова институция съхранява в своите регистри настоящия адрес на пребиваване на титуляря на сметка на физическо лице, тя може да го третира като местно лице за данъчни цели на държавата членка или друга юрисдикция, в която се намира адресът, за да се определи дали този титуляр на сметка на физическо лице е лице, за което се предоставя информация.

2. Търсене в електронните записи. Ако въз основа на документалните доказателства, посочени в параграф Б, точка 1, предоставящата информация финансова институция не използва адреса на пребиваване на титуляря на сметка на физическо лице, тя трябва да прегледа поддържаните от нея електронни записи, в които е възможно търсене, за която и да е от следните индикации, като се прилага параграф Б, точки 3 — 6:

а) идентификация на титуляря на сметката като местно лице на държава членка;

б) настоящ пощенски адрес или адрес на пребиваване (включително пощенска кутия) в държава членка;

в) наличие на един или повече телефонни номера в държава членка и липса на телефонен номер в държавата членка на предоставящата информация финансова институция;

г) постоянни инструкции (освен по отношение на депозитна сметка) за прехвърляне на средства по сметка, поддържана в държава членка;

д) действащо в момента пълномощно или пълномощно за подписване, предоставено на лице с адрес в държава членка; или

е) пощенски адрес с указание „на вниманието на“ или „при поискване“ в държава членка, ако предоставящата информация финансова институция не разполага в досието си с никакъв друг адрес на титуляря на сметката.

3. Ако нито една от индикациите, изброени в параграф Б, точка 2, не е открита при електронното търсене, не е необходимо да се предприемат по-нататъшни действия, докато не настъпи промяна в обстоятелствата, която да доведе до появата на една или повече индикации, свързани със сметката, или сметката стане сметка на голяма стойност.

4. Ако някоя от индикациите, изброени в параграф Б, точка 2, букви а)—д), бъде открита при електронното търсене или ако има промяна в обстоятелствата, която води до появата на една или повече индикации, свързани със сметката, предоставящата информация финансова институция трябва да третира титуляря на сметката като местно лице за данъчни цели на всяка държава членка, за която е установена някаква индикация, освен ако тя избере да прилага параграф Б, точка 6 и едно от изключенията в тази точка се прилага по отношение на сметката.

5. Когато при електронното търсене се открие пощенски адрес с указание „на вниманието на“ или „при поискване“ и няма друг адрес и нито една от другите индикации, изброени в параграф Б, точка 2, букви а) — д), не се установи за титуляря на сметката, предоставящата информация финансова институция трябва по най-подходящия според обстоятелствата начин да осъществи търсене в досието на хартиен носител, както е предвидено в параграф В, точка 2, или да се опита да получи от титуляря на сметката декларация или документални доказателства, за да се установи къде е местно лице за данъчни цели. Ако търсенето в досието не позволи да се установи някаква индикация и опитът да се получи декларация или документални доказателства е неуспешен, предоставящата информация финансова институция трябва да представи информация за сметката на компетентния орган на своята държава членка като при недокументирана сметка.

6. Независимо от откриването на индикации съгласно параграф Б, точка 2, предоставящата информация финансова институция не е длъжна да третира титуляря на сметка като местно лице на държава членка:

а) когато информацията за титуляря на сметката съдържа настоящ пощенски адрес или настоящ адрес на пребиваване в тази държава членка, един или повече телефонни номера в тази държава членка (и липса на телефонен номер в държавата членка на предоставящата информация финансова институция) или постоянни инструкции (по отношение на финансовите сметки, различни от депозитни сметки) за прехвърляне на средства по сметка, поддържана в държава членка, предоставящата информация финансова институция получи или е прегледала по-рано и поддържа запис за:

i) декларация от титуляря на сметката в държавата членка (държавите членки) или друга(и) юрисдикция (юрисдикции), на която титулярят на сметката е местно лице и която не включва тази държава членка; както и

ii) документални доказателства, че титулярят на сметката е лице, за което не се предоставя информация;

б) когато информацията за титуляря на сметката съдържа действащо пълномощно или пълномощно за подписване, предоставено на лице с адрес в тази държава членка, предоставящата информация финансова институция получи или е прегледала по-рано и поддържа запис за:

i) декларация от титуляря на сметката в държавата членка (държавите членки) или друга(и) юрисдикция (юрисдикции), на която титулярят на сметката е местно лице и която не включва тази държава членка; както и

ii) документални доказателства че титулярят на сметката е лице, за което не се предоставя информация.

В. Засилени процедури за преглед на сметки на голяма стойност. По отношение на сметките на висока стойност се прилагат следните засилени процедури за преглед.

1. Търсене в електронните записи. По отношение на сметките на голяма стойност предоставящата информация финансова институция трябва да прегледа поддържаните от нея електронни записи, в които е възможно търсене, за всяка от индикациите, описани в параграф Б, точка 2.

2. Търсене в досието на хартиен носител. Ако електронните бази данни на предоставящата информация финансова институция, в които е възможно търсене, съдържат полета и обхващат цялата информация, описана в параграф В, точка 3, тогава не е необходимо последващо търсене в досието на хартиен носител. Ако електронните бази данни не обхващат цялата информация, тогава по отношение на сметката на голяма стойност предоставящата информация финансова институция трябва също да прегледа съществуващото главно досие на клиента и, доколкото не са включени в него, следните документи, свързани със сметката и събрани от предоставящата информация финансова институция през последните пет години, за някоя от индикациите, описани в параграф Б, точка 2:

а) последното документално доказателство, събрано във връзка със сметката;

б) последния договор за откриване на сметка или документация;

в) последната документация, събрана от предоставящата информация финансова институция съгласно процедурите AML/KYC („Anti-money laundering/Know your customer“ — „Борба с изпирането на пари/Познаване на клиента“) или за други регулаторни цели;

г) всякакви форми за пълномощно или пълномощно за подписване, действащи към момента; и

д) всяка постоянна инструкция (освен за депозитна сметка) за превод на средства, действаща към момента.

3. Изключение, когато базите данни съдържат достатъчно информация. Предоставящата информация финансова институция не е длъжна да извършва търсене в досието на хартиен носител, описано в параграф В, точка 2, ако нейната електронна информация включва следното:

а) статуса на титуляря на сметката по отношение на това къде е местно лице;

б) адреса на пребиваване и пощенския адрес на титуляря на сметката, които понастоящем са в досието на предоставящата информация финансова институция;

в) телефонния (телефонните) номер(а) на титуляря на сметката, които понастоящем са в досието на предоставящата информация финансова институция, ако има такива;

г) в случай на финансови сметки, различни от депозитни сметки, дали има постоянни инструкции за прехвърляне на средства от сметката към друга сметка (включително сметка в друг клон на предоставящата информация финансова институция или друга финансова институция);

д) дали има настоящи пощенски адреси с указание „на вниманието на“ или „при поискване“ за титуляря на сметката; както и

е) дали има пълномощно или пълномощно за подписване за сметката.

4. Проверка от отговорния служител за връзка с клиента на действителното положение. В допълнение към електронното търсене и търсенето в досието на хартиен носител, описани в параграф В, точки 1 и 2, предоставящата информация финансова институция трябва да третира като сметка, за която се предоставя информация, всяка сметка на голяма стойност, която е възложена на отговорния служител за връзка с клиента (включително всички финансови сметки, които се събират с тази сметка на голяма стойност), ако отговорният служител за връзка с клиента знае, че титулярят на сметката е лице, за което се предоставя информация.

5. Последици от откриването на индикации.

а) Ако никоя от индикациите, изброени в параграф Б, точка 2, не бъде открита при засилените процедури за преглед на сметки на голяма стойност, описани в параграф В, и не е установено, че сметката е държана от лице, за което се предоставя информация съгласно параграф В, точка 4, тогава не се налагат последващи действия, докато не настъпи промяна в обстоятелствата, в резултат на която една или повече индикации се свързват със сметката.

б) Ако някоя от индикациите, изброени в параграф Б, точка 2, букви а)—д), бъде открита при засилените процедури за преглед на сметки на голяма стойност, описани в параграф В, или има последваща промяна в обстоятелствата, в резултат на която една или повече индикации се свързват със сметката, предоставящата информация финансова институция трябва да третира сметката като сметка, за която се предоставя информация, по отношение на всяка държава членка, за която е установена някаква индикация, освен ако избере да приложи параграф Б, точка 6 и едно от изключенията по тази буква се прилага по отношение за тази сметка.

в) Ако пощенски адрес с указание „при поискване“ или „на вниманието на“ бъде открит при засилените процедури за преглед на сметки на голяма стойност, описани в параграф В, и няма друг адрес и нито една от другите индикации, изброени в параграф Б, точка 2, букви а) — д), не бъде установена за титуляря на сметката, предоставящата информация финансова институция трябва да получи от него декларация или документални доказателства, за да се установи къде е местно лице за данъчни цели. Ако предоставящата информация финансова институция не може да получи декларация или документални доказателства, тя трябва да представи информация за сметката на компетентния орган на своята държава членка като при недокументирана сметка.

6. Ако съществуваща сметка на физическо лице не е сметка на голяма стойност към 31 декември 2015 г., но стане сметка на голяма стойност към последния ден на следваща календарна година, предоставящата информация финансова институция трябва да приложи засилените процедури за преглед, описани в параграф В, по отношение на сметката в рамките на календарната година след годината, през която сметката е станала сметка на голяма стойност. Ако въз основа на прегледа сметката бъде идентифицирана като сметка, за която се предоставя информация, предоставящата информация финансова институция трябва да предоставя на годишна база изискваната информация за такава сметка по отношение на годината, в която тя е била идентифицирана като сметка, за която се предоставя информация, и по отношение на следващите години, освен ако титулярят на сметката престане да бъде лице, за което се предоставя информация.

7. Когато предоставящата информация финансова институция приложи засилените процедури за преглед, описани в параграф В, към сметка на голяма стойност, през следващите години предоставящата информация финансова институция не е задължена да прилага към същата сметка на голяма стойност отново тези процедури, с изключение проверката от отговорния служител за връзка с клиента, описана в параграф В, точка 4, освен ако сметката е недокументирана, като в този случай предоставящата информация финансова институция следва да ги прилага отново всяка година, докато сметката престане да бъде недокументирана.

8. Ако има промяна в обстоятелствата по отношение на сметка на голяма стойност, която води до свързването ѝ с една или повече индикации, описани в параграф Б, точка 2, предоставящата информация финансова институция трябва да третира сметката като сметка, за която се предоставя информация, по отношение на всяка държава членка, за която е установена някаква индикация, освен ако избере да прилага параграф Б, точка 6 и едно от изключенията по тази точка се прилага по отношение на сметката.

9. Предоставящата информация финансова институция трябва да прилага процедури, които да гарантират, че служител за връзка с клиента установява всяка промяна в обстоятелствата на дадена сметка. Например, ако служителят за връзка с клиента е уведомен, че титулярят на сметката има нов пощенски адрес в държава членка, предоставящата информация финансова институция е длъжна да третира новия адрес като промяна в обстоятелствата и ако избере да прилага параграф Б, точка 6, да събере съответната документация от титуляря на сметката.

Г. Прегледът на съществуващи сметки на физически лица на голяма стойност трябва да приключи до 31 декември 2016 г. Прегледът на съществуващи сметки на физически лица на малка стойност трябва да приключи до 31 декември 2017 г.

Д. Всяка съществуваща сметка на физическо лице, която е идентифицирана като сметка, за която се предоставя информация по настоящия раздел, трябва да се третира като сметка, за която се предоставя информация, през всички следващи години, освен ако титулярят на сметката престане да бъде лице, за което се предоставя информация.

РАЗДЕЛ IV

КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА ЗА НОВИ СМЕТКИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

За целите на идентифицирането на сметки, за които се предоставя информация, измежду нови сметки на физически лица се прилагат следните процедури:

А. По отношение на нови сметки на физически лица, след откриването на сметката предоставящата информация финансова институция трябва да получи декларация, която може да бъде част от документацията за откриването на сметката и която позволява на предоставящата информация финансова институция да определи къде титулярят на сметката е местно лице за данъчни цели, и да потвърди достоверността на декларацията въз основа на информацията, получена от предоставящата информация финансова институция във връзка с откриването на сметката, включително всякаква документация, събрана в съответствие с AML/KYC процедурите.

Б. Ако от декларацията се установи, че титулярят на сметката е местно лице за данъчни цели в дадена държава членка, предоставящата информация финансова институция трябва да третира сметката като сметка, за която се предоставя информация, а декларацията трябва да включва още данъчния номер на титуляря на сметката по отношение на държавата членка (съгласно раздел I, параграф Г) и датата на раждане.

В. Ако има промяна в обстоятелствата по отношение на нова сметка на физическо лице, заради която предоставящата информация финансова институция знае или има причина да знае, че първоначалната декларация е невярна или ненадеждна, предоставящата информация финансова институция не може да използва първоначалната декларация и трябва да получи валидна декларация, която установява къде титулярят на сметката е местно лице за данъчни цели.

РАЗДЕЛ V

КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СМЕТКИ НА ОБРАЗУВАНИЯ

За целите на идентифицирането на сметки, за които се предоставя информация, измежду съществуващи сметки на образувания се прилагат следните процедури:

А. Сметки на образувания, за които не се изисква да бъдат преглеждани, идентифицирани или да се предоставя информация. Освен ако предоставящата информация финансова институция избере друго, по отношение на всички съществуващи сметки на образувание или поотделно за всяка ясно определена група от такива сметки, съществуваща сметка на образувание със сумирана наличност или стойност, които към 31 декември 2015 г. не надвишават сума, деноминирана в националната валута на всяка държава членка, която съответства на 250 000 USD, не следва да бъде преглеждана, идентифицирана или съобщавана като сметка, за която се предоставя информация, докато нейната сумирана наличност или стойност не надвишат тази сума към последния ден на която и да е следваща календарна година.

Б. Сметки на образувания, които следва да бъдат преглеждани. Съществуваща сметка на образувание със сумирана наличност или стойност, които към 31 декември 2015 г. надвишават сума, деноминирана в националната валута на всяка държава членка, която съответства на 250 000 USD, и съществуваща сметка на образувание, която не надхвърля тази сума към 31 декември 2015 г., но чиято сумирана наличност или стойност надвишават тази сума към последния ден на която и да е следваща календарна година, трябва да бъдат преглеждани в съответствие с процедурите, установени в параграф Г.

В. Сметки на образувания, за които се изисква предоставяне на информация. По отношение на съществуващи сметки на образувания, описани в параграф Б, само сметки, които са държани от едно или повече образувания, които са лица, за които се предоставя информация, или от пасивни нефинансови образувания с едно или повече контролиращи лица, които са лица, за които се предоставя информация, се третират като сметки, за които се предоставя информация.

Г. Процедури за преглед с цел идентифициране на сметки на образувания, за които се изисква предоставяне на информация. За съществуващи сметки на образувания, описани в параграф Б, предоставящата информация финансова институция трябва да приложи следните процедури за преглед, за да определи дали сметката е държана от едно или повече лица, за които се предоставя информация, или от пасивни нефинансови образувания с едно или повече контролиращи лица, които са лица, за които се предоставя информация:

1. Определяне дали образуванието е лице, за което се предоставя информация.

а) Преглед на информацията, поддържана за регулаторни цели или за връзка с клиента (включително информация, събрана съгласно AML/KYC процедурите), за да се определи дали информацията показва, че титулярят на сметката е местно лице на държава членка. За тази цел информацията, указваща, че титулярят на сметката е местно лице на държава членка, включва място на учредяване или създаване или адрес в държава членка.

б) Ако информацията указва, че титулярят на сметката е местно лице на държава членка, предоставящата информация финансова институция трябва да третира сметката като сметка, за която се предоставя информация, освен ако получи декларация от титуляря на сметката или въз основа на информацията, с която разполага или е обществено достъпна, основателно определи, че титулярят на сметката не е лице, за което се предоставя информация.

2. Определяне дали образуванието е пасивно нефинансово образувание с едно или повече контролиращи лица, които са лица, за които се предоставя информация. По отношение на титуляря на съществуваща сметка на образувание (включително образувание, което е лице, за което се предоставя информация) предоставящата информация финансова институция трябва да определи дали титулярят на сметката е пасивно нефинансово образувание с едно или повече контролиращи лица, които са лица, за които се предоставя информация. Ако някое от контролиращите лица на пасивно нефинансово образувание е лице, за което се предоставя информация, сметката трябва да се третира като сметка, за която се предоставя информация. При извършване на това определяне предоставящата информация финансова институция трябва да следва насоките в параграф Г, точка 2, букви а)—в) по ред, който е най-подходящ съгласно обстоятелствата.

а) Определяне дали титулярят на сметката е пасивно нефинансово образувание. За целите на определянето дали титулярят на сметката е пасивно нефинансово образувание предоставящата информация финансова институция трябва да получи декларация от титуляря на сметката, за да установи неговия статус, освен ако въз основа на информацията, с която разполага или е обществено достъпна, може основателно да определи, че титулярят на сметката е активно нефинансово образувание или финансова институция, различна от инвестиционно образувание, описано в раздел VIII, параграф A, точка 6, буква б), което не е финансова институция на участваща юрисдикция.

б) Определяне на контролиращите лица на титуляря на сметката. За целите на определянето на контролиращите лица на титуляря на сметката предоставящата информация финансова институция може да използва информацията, събрана и поддържана в съответствие с AML/KYC процедурите.

в) Определяне дали контролиращо лице на пасивно нефинансово образувание е лице, за което се предоставя информация. За целите на определянето дали контролиращото лице на пасивно нефинансово образувание е лице, за което се предоставя информация, предоставящата информация финансова институция може да използва:

i) информацията, събрана и поддържана в съответствие с AML/KYC процедурите, в случаите на съществуваща сметка на образувание, държана от едно или повече нефинансови образувания, със сумирана наличност или стойност, които не надвишават сума, деноминирана в националната валута на всяка държава членка, която съответства на 1 000 000 USD; или

ii) декларацията от титуляря на сметката или контролиращото лице в държавата членка (държавите членки) или друга юрисдикция (юрисдикции), на която контролиращото лице е местно лице за данъчни цели.

Д. Срок на прегледа и допълнителни процедури, приложими към съществуващи сметки на образувания

1. Прегледът на съществуващи сметки на образувания със сумирана наличност или стойност на сметката, които към 31 декември 2015 г. надвишават сума, деноминирана в националната валута на всяка държава членка, която съответства на 250 000 USD, трябва да бъде приключен до 31 декември 2017 г.

2. Прегледът на съществуващи сметки на образувания със сумирана наличност или стойност на сметката, които към 31 декември 2015 г. не надвишават сума, деноминирана в националната валута на всяка държава членка, която съответства на 250 000 USD, но надвишават тази сума към 31 декември на следваща година, трябва да бъде приключен в рамките на календарната година, следваща годината, в която сумираната наличност или стойност на сметката надвишат тази сума.

3. Ако има промяна в обстоятелствата по отношение на съществуваща сметка на образувание, вследствие на която предоставящата информация финансова институция знае или има причина да знае, че декларацията или друга документация, свързана със сметката, е неточна или ненадеждна, предоставящата информация финансова институция трябва да определи отново статуса на сметката в съответствие с процедурите, установени в параграф Г.

РАЗДЕЛ VI

КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА ЗА НОВИ СМЕТКИ НА ОБРАЗУВАНИЯ

За целите на идентифицирането на сметките, за които се предоставя информация, измежду нови сметки на образувания се прилагат следните процедури:

Процедури за преглед с цел идентифициране на сметки на образувания, за които се изисква предоставяне на информация. За нови сметки на образувания предоставящата информация финансова институция трябва да прилага следните процедури за преглед, за да се определи дали сметката се държи от едно или повече лица, за които се предоставя информация, или от пасивни нефинансови образувания с едно или повече контролиращи лица, които са лица, за които се предоставя информация:

1. Определяне дали образуванието е лице, за което се предоставя информация.

а) Получаване на декларация, която може да бъде част от документацията за откриване на сметката и която позволява на предоставящата информация финансова институция да определи къде титулярят на сметката е местно лице за данъчни цели, и потвърждаване на достоверността на тази декларация въз основа на информацията, получена от предоставящата информация финансова институция във връзка с откриването на сметката, включително всякаква документация, събрана в съответствие с AML/KYC процедурите. Ако образуванието удостовери, че не е местно лице за данъчни цели, предоставящата информация финансова институция може да използва адреса на централното управление на образуванието за определяне на това къде титулярят на сметката е местно лице.

б) Ако декларацията указва, че титулярят на сметката е местно лице на държава членка, предоставящата информация финансова институция трябва да третира сметката като сметка, за която се предоставя информация, освен ако въз основа на информацията, с която разполага или е обществено достъпна, основателно определи, че титулярят на сметката не е лице, за което се предоставя информация, по отношение на тази държава членка.

2. Определяне дали образуванието е пасивно нефинансово образувание с едно или повече контролиращи лица, които са лица, за които се предоставя информация. По отношение на титуляря на нова сметка на образувание (включително образувание, което е лице, за което се предоставя информация) предоставящата информация финансова институция трябва да определи дали титулярят на сметката е пасивно нефинансово образувание с едно или повече контролиращи лица, които са лица, за които се предоставя информация. Ако някое от контролиращите лица на пасивно нефинансово образувание е лице, за което се предоставя информация, сметката трябва да се третира като сметка, за която се предоставя информация. При извършване на това определяне предоставящата информация финансова институция трябва да следва насоките в параграф А, точка 2, букви а)—в) по ред, който е най-подходящ при дадените обстоятелства.

а) Определяне дали титулярят на сметката е пасивно нефинансово образувание. За целите на определянето дали титулярят на сметката е пасивно нефинансово образувание предоставящата информация финансова институция трябва да използва декларация от титуляря на сметката, за да установи неговият статус, освен ако въз основа на информация, с която разполага или е обществено достъпна, може основателно да определи, че титулярят на сметката е активно нефинансово образувание или финансова институция, различна от инвестиционно образувание, описано в раздел VIII, параграф A, точка 6, буква б), което не е финансова институция на участваща юрисдикция.

б) Определяне на контролиращите лица на титуляря на сметката. За целите на определянето на контролиращите лица на титуляря на сметката предоставящата информация финансова институция може да използва информацията, събрана и поддържана в съответствие с AML/KYC процедурите.

в) Определяне дали контролиращо лице на пасивно нефинансово образувание е лице, за което се предоставя информация. За целите на определянето дали контролиращо лице на пасивно нефинансово образувание е лице, за което се предоставя информация, предоставящата информация финансова институция може да използва декларацията от страна на титуляря на сметката или на това контролиращо лице.

РАЗДЕЛ VII

СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА

При прилагане на процедурите за комплексна проверка, описани по-горе, се прилагат следните допълнителни правила:

А. Основаване на лични декларации и документални доказателства. Предоставящата информация финансова институция не може да използва декларация или документални доказателства, ако знае или има причина да знае, че декларацията или документалните доказателства са неверни или ненадеждни.

Б. Други процедури за финансови сметки, държани от физически лица бенефициери по застрахователен договор с откупна стойност или анюитетен договор и на групови застрахователни договори с откупна стойност или групови анюитетни договори. Предоставящата информация финансова институция може да предположи, че физическо лице бенефициер (различен от титуляря) по застрахователен договор с откупна стойност или анюитетен договор, който получава обезщетение при смърт, не е лице, за което се предоставя информация, и такава финансова сметка може да се третира като сметка, за която не се дължи предоставяне на информация, освен ако на предоставящата информация финансова институция в момента знае или има причина да знае, че бенефициерът е лице, за което се предоставя информация. Предоставящата информация финансова институция има причина да знае, че бенефициерът на застрахователен договор с откупна стойност или анюитетен договор е лице, за което се предоставя информация, ако събраната от нея информация, свързана с бенефициера, съдържа индикации, описани в раздел III, параграф Б. Ако предоставящата информация финансова институция в момента знае или има причина да знае, че бенефициерът е лице, за което се предоставя информация, тя трябва да следва процедурите по раздел III, параграф Б.

Предоставящата информация финансова институция може да третира финансова сметка, която представлява участие на член в групов застрахователен договор с откупна стойност или в групов анюитетен договор, като финансова сметка, за която не се дължи предоставяне на информация, до датата, на която сумата е платима на служителя/притежателя на сертификата или бенефициера, ако финансовата сметка, която представлява участие на даден член в груповия застрахователен договор с откупна стойност или в груповия анюитетен договор, отговаря на следните изисквания:

i) груповият застрахователен договор с откупна стойност или груповият анюитетен договор са издадени на работодателя и включват 25 или повече служители/притежатели на сертификати;

ii) служителят/притежателят на сертификата има право да получи каквато и да е стойност от договора, свързана с неговото участие, и да посочи бенефициерите за изплащане на обезщетението при смърт на служителя; както и

iii) сумата, платима на служителя/притежателя на сертификата или бенефициера, не надвишава сума, деноминирана в националната валута на всяка държава членка, която съответства на 1 000 000 USD.

Понятието „групов застрахователен договор с откупна стойност“ означава групов застрахователен договор с откупна стойност, който: i) осигурява покритие на физически лица, които са свързани чрез работодател, търговско сдружение, синдикална организация или друго сдружение или група; ii) изисква заплащане на премия за всеки член на групата (или член на клас в рамките на групата), която е определена, без да се вземат предвид индивидуални здравни характеристики, различни от възраст, пол и навици по отношение на тютюнопушенето на члена (или на класа от членове) на групата.

Понятието „групов анюитетен договор“ означава договор, по който правоимащите лица са физически лица, които са свързани чрез работодател, търговско сдружение, синдикална организация или друго сдружение или група.

В. Правила за сумиране на наличност по сметки и на валута

1. Сумиране на сметки на физически лица. За целите на определянето на сумираната наличност или стойност на финансови сметки с титуляр физическо лице, предоставящата информация финансова институция е длъжна да сумира всички финансови сметки, поддържани от нея или от свързано с нея образувание, но само доколкото информационните системи на предоставящата информация финансова институция свързват финансовите сметки чрез препратка към елемент от данните като номер на клиент или данъчен номер и позволяват сумиране на наличност или стойност по сметки. За целите на прилагането на изискванията за сумиране, посочени в настоящата точка, към всеки титуляр на споделена финансова сметка се отнася цялата наличност или стойност по споделена финансова сметка.

2. Сумиране на сметки на образувания. За целите на определянето на сумираната наличност или стойност на финансови сметки с титуляр образувание, предоставящата информация финансова институция е длъжна да вземе предвид всички финансови сметки, поддържани от нея или от свързано с нея образувание, но само доколкото информационните системи на предоставящата информация финансова институция свързват финансовите сметки чрез препратка към елемент от данните като номер на клиент или данъчен номер и позволяват сумиране на наличност или стойност по сметки. За целите на прилагането на изискванията за сумиране, посочени в настоящата точка, към всеки титуляр на споделена финансова сметка се отнася цялата наличност или стойност по споделена финансова сметка.

3. Специални правила за сумиране, приложими за отговорния служител за връзка с клиента. За целите на определяне на сумираната наличност или стойност на финансови сметки с титуляр лице, за да се определи дали дадена финансова сметка е на голяма стойност, предоставящата информация финансова институция е длъжна също така, в случай на финансови сметки, за които на отговорния служител за връзка с клиента е известно или има причина да му бъде известно, че са пряко или непряко притежавани, контролирани или създадени (в качество, различно от фидуциар) от същото лице, да сумира всички такива сметки.

4. Суми, за които се счита, че включват равностойността в друга валута. Счита се, че всички суми, деноминирани в националната валута на всяка държава членка, включват равностойността в други валути, както е предвидено в националното право.

РАЗДЕЛ VIII

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Прилагат се следните определения:

А.   Предоставяща информация финансова институция

1. Понятието „предоставяща информация финансова институция“ означава всяка финансова институция на държава членка, която не е непредоставяща информация финансова институция. Понятието „финансова институция на държава членка“ означава i) всяка финансова институция, която е местно лице на държава членка, с изключение на всеки клон на такава финансова институция, който се намира извън тази държава членка, и ii) всеки клон на финансова институция, която не е местно лице на държава членка, ако този клон се намира в тази държава членка.

2. Понятието „финансова институция на участваща юрисдикция“ означава i) всяка финансова институция, която е местно лице на участваща юрисдикция, с изключение на всеки клон на такава финансова институция, който се намира извън тази участваща юрисдикция, и ii) всеки клон на финансова институция, която не е местно лице на участваща юрисдикция, ако този клон се намира в тази участваща юрисдикция.

3. Понятието „финансова институция“ означава попечителска институция, депозитарна институция, инвестиционно образувание или определено застрахователно дружество.

4. Понятието „попечителска институция“ означава всяко образувание, което държи, като значителна част от стопанската си дейност, финансови активи за чужда сметка. Приема се, че дадено образувание държи финансови активи за чужда сметка като съществена част от стопанската си дейност, ако брутният доход на образуванието от държаните финансови активи и свързани финансови услуги е равен или надвишава 20 % от брутния доход на образуванието през по-краткия от следните два периода: i) тригодишния период, който приключва на 31 декември (или на последния ден от счетоводния период за некалендарна година) преди годината, в която се прави определянето; или ii) периода, през който образуванието е съществувало.

5. Понятието „депозитарна институция“ означава всяко образувание, което приема депозити в рамките на обичайното извършване на банкова или подобна стопанска дейност.

6. Понятието „инвестиционно образувание“ означава всяко образувание:

а) което извършва преимуществено като стопанска дейност една или повече от следните дейности или операции за или от името на клиент:

i) търговия с парични пазарни инструменти (чекове, менителници, сертификати за депозит, деривати и др.); обмен на валута; инструменти, представляващи обменни операции, и инструменти, свързани с лихвени проценти и индекси; прехвърлими ценни книжа; или търговия със стокови фючърси;

ii) индивидуално или колективно управление на портфейли; или

iii) друга форма на инвестиране, администриране или управление на финансови активи или пари от името на други лица;

или

б) брутният доход на което се дължи преимуществено на инвестиране, реинвестиране или търговия с финансови активи, ако образуванието се управлява от друго образувание, което е депозитарна институция, попечителска институция, определено застрахователно дружество или инвестиционно образувание, описано в параграф A, точка 6, буква а).

Дадено образувание се третира като преимуществено извършващо като стопанска дейност една или повече от дейностите, описани в параграф A, точка 6, буква а), или брутният доход на образуванието се дължи преимуществено на инвестиране, реинвестиране или търговия с финансови активи за целите на параграф A, точка 6, буква б), ако брутният доход на образуванието, произтичащ от съответните дейности, е равен или надвишава 50 % от брутния доход на образуванието през по-краткия от следните два периода: i) тригодишния период, който приключва на 31 декември от годината, предшестваща годината, в която се прави определянето; или ii) периода, през който образуванието е съществувало. Понятието „инвестиционно образувание“ не включва образувания, които са активни нефинансови образувания, тъй като образуванията отговарят на всеки от критериите в параграф Г, точка 8, букви г)—ж).

Настоящата алинея се тълкува по съгласуван начин със сходната редакция на определението за „финансова институция“ в препоръките на Финансовата група за действие срещу изпирането на пари (Financial Action Task Force — FATF).

7. Понятието „финансов актив“ включва ценни книжа (напр. акционерен дял в дружество; съдружие или опосредено действително участие в широко притежавани или публично търгувани съдружия или тръстове; запис на заповед, облигация, дългова облигация или друго доказателство за наличие на дълг), дял в съдружие, стоки, суап (напр. лихвен суап, валутен суап, базов суап, лихвен таван, лихвен под, суап върху стоки, суап върху капиталови инструменти, суап върху капиталови индекси и подобни споразумения), застрахователен договор или анюитетен договор, или всякакви лихви (включително фючърсна сделка или форуърден договор или опция) по ценна книга, дял в съдружие, стока, суап, застрахователен договор или анюитетен договор. Понятието „финансов актив“ не включва недългов, пряк дял в недвижимо имущество.

8. Понятието „определено застрахователно дружество“ означава всяко дружество, което е застрахователно дружество (или холдинг на застрахователно дружество), което емитира или е длъжно да извършва плащания по застрахователен договор с откупна стойност или анюитетен договор.

Б.   Непредоставяща информация финансова институция

1. Понятието „непредоставяща информация финансова институция“ означава всяка финансова институция, която е:

а) държавно образувание, международна организация или централна банка, освен в случаите, когато става дума за плащане, произтичащо от задължение във връзка с търговска финансова дейност от вида, извършван от определено застрахователно дружество, попечителска институция или депозитарна институция;

б) пенсионен фонд с широко участие, пенсионен фонд с тясно участие; пенсионен фонд на държавно образувание, международна организация или централна банка; или определен издател на кредитни карти;

в) всяко друго образувание, което е свързано с нисък риск да бъде използвано за отклоняване от данъчно облагане, има до голяма степен характеристики, подобни на някое от образуванията, описани в параграф Б, точка 1, букви а) и б), и е включено в списъка на непредоставящите информация финансови институции, посочен в член 8, параграф 7a от настоящата директива, при условие че статусът на такова образувание като непредоставяща информация финансова институция не възпрепятства постигането на целите на настоящата директива;

г) освободена колективна инвестиционна схема; или

д) тръст, доколкото попечителят е предоставяща информация финансова институция, която предоставя цялата информация, чието предоставяне се дължи съгласно раздел I, по отношение на всички сметки на тръста, за които се предоставя информация.

2. Понятието „държавно образувание“ означава правителство на държава членка или друга юрисдикция, всякакви политически подразделения на държава членка или друга юрисдикция (която, за да се избегне съмнение, включва щат, област, окръг или община) или всяка изцяло притежавана агенция или учреждение на държава членка или друга юрисдикция или едно или повече от горното (всяко от които е „държавно образувание“). Тази категория обхваща съставните части, контролираните образувания и политическите подразделения на държава членка или друга юрисдикция.

а) „Съставна част“ от държава членка или друга юрисдикция означава всяко лице, организация, агенция, бюро, фонд, учреждение или друг орган, независимо от начина, по който са били определени, което представлява орган на публична власт на държава членка или друга юрисдикция. Нетните приходи на органа на публична власт трябва да бъдат кредитирани на собствената му сметка или на други сметки на държавата членка или друга юрисдикция, без никаква част от тях да се употребява в полза на частни лица. Съставната част не включва лице, което е суверен, длъжностно лице или ръководител и което действа в частно или лично качество.

б) „Контролирано образувание“ означава образувание, което е отделено като форма от държавата членка или друга юрисдикция или което по друг начин съставлява самостоятелен правен субект, при условие че:

i) образуванието се притежава и контролира изцяло от едно или повече държавни образувания, пряко или чрез едно или повече контролирани образувания;

ii) нетните приходи на образуванието се кредитират на собствената му сметка или на сметките на едно или повече държавни образувания, без никаква част от тях да се употребява в полза на частни лица; и

iii) в случай на прекратяване, активите на образуванието се прехвърлят на едно или повече държавни образувания.

в) Не се счита, че доходът се употребява в полза на частни лица, ако тези лица са бенефициери на държавна програма и дейностите по програмата се изпълняват в полза на широката общественост с цел създаване на общи блага или са свързани с администрирането на фаза от управлението. Независимо от горното обаче, се приема, че доходът се употребява в полза на частни лица, ако той произтича от използването на държавно образувание за извършване на търговска дейност, като търговска банкова дейност, при която се предоставят финансови услуги на частни лица.

3. Понятието „международна организация“ означава всяка международна организация или изцяло притежавана нейна агенция или учреждение. Тази категория включва всяка междуправителствена организация (включително наднационална организация), i) която се състои преимуществено от правителства; ii) която има с държавата членка действащо споразумение за седалище или споразумение, което до голяма степен е от подобен характер; и iii) чийто доход не се употребява в полза на частни лица.

4. Понятието „централна банка“ означава институция, която съгласно правна норма или с одобрение на правителството е основният орган, освен самото правителство на държавата членка, който емитира инструменти, предназначени да бъдат в обращение под формата на парична единица. Такава институция може да включва учреждение, което е самостоятелно от правителството на държавата членка, независимо дали е притежавано изцяло или частично от държавата членка.

5. Понятието „пенсионен фонд с широко участие“ означава фонд, създаден с цел изплащане на обезщетения при пенсиониране, инвалидност или смърт, или всяка комбинация от тези събития, на бенефициери, които са настоящи или бивши служители (или на лица, посочени от такива служители) на един или повече работодатели в замяна на предоставени услуги, при условие че фондът:

а) няма нито един бенефициер с право на повече от 5 % от активите на фонда;

б) подлежи на държавно регулиране и предоставя информация на данъчните органи; и

в) отговаря на поне едно от следните изисквания:

i) фондът е като цяло освободен от данъчно облагане върху инвестиционен доход или облагането на такъв доход е отсрочено или се извършва по намалена ставка заради статуса на фонда като пенсионна схема;

ii) фондът получава най-малко 50 % от общите вноски в него (с изключение на трансфери на активи от други схеми, описани в параграф Б, точки 5—7, или от пенсионни сметки, описани в параграф В, точка 17, буква а) от участващите работодатели;

iii) разпределения или тегления на суми от фонда се разрешават само при настъпване на определени събития, свързани с пенсиониране, инвалидност или смърт (с изключение на разпределения с прехвърляне към други пенсионни фондове, описани в параграф Б, точки 5—7, или пенсионни сметки, описани в параграф В, точка 17, буква а), като в случай на разпределения или тегления на суми преди настъпването на такива определени събития се налагат санкции; или

iv) вноските (освен някои разрешени наваксващи вноски) на служители във фонда са ограничени до получения от служителя доход и не могат да надвишават годишно сума, деноминирана в националната валута на всяка държава членка, която съответства на 50 000 USD, като се прилагат правилата, установени в раздел VII, параграф В за сумиране на сметки и конвертиране на валута.

6. Понятието „пенсионен фонд с тясно участие“ означава фонд, създаден с цел изплащане на обезщетения при пенсиониране, инвалидност или смърт на бенефициери, които са настоящи или бивши служители (или на лица, посочени от такива служители) на един или повече работодатели в замяна на предоставени услуги, при условие че:

а) във фонда участват по-малко от 50 души;

б) във фонда участва един или повече работодатели, които не са инвестиционни образувания или пасивни нефинансови образувания;

в) вноските на служителя и на работодателя във фонда (освен трансферите на активи от пенсионни сметки, описани в параграф В, точка 17, буква а) са ограничени съответно до получения от служителя доход и обезщетението на служителя;

г) участници, които не са местни лица на държавата членка, в която е установен фондът, нямат право на повече от 20 % от активите на фонда; и

д) фондът подлежи на държавно регулиране и предоставя информация на данъчните органи.

7. Понятието „пенсионен фонд на държавно образувание, международна организация или централна банка“ означава фонд, създаден от държавно образувание, международна организация или централна банка за изплащане на обезщетения при пенсиониране, инвалидност или смърт на бенефициери или участници, които са настоящи или бивши служители (или на посочени от тях лица), или които не са настоящи или бивши служители, ако обезщетенията на такива бенефициери или участници се предоставят за извършени лични услуги в полза на държавно образувание, международна организация или централна банка.

8. Понятието „определен издател на кредитни карти“ означава финансова институция, която отговаря на следните изисквания:

а) финансовата институция се определя като финансова институция единствено поради това, че е издател на кредитни карти, който приема вложения само когато клиент извършва плащане над дължимата наличност по картата и това надплащане не се възстановява незабавно на клиента; и

б) считано от или преди 1 януари 2016 г., финансовата институция прилага политики и процедури, които не позволяват на клиента да извърши надплащане над сума, деноминирана в националната валута на всяка държава членка, която съответства на 50 000 USD, или гарантират, че всяко надплащане от клиент, което надвишава тази сума, се възстановява на клиента в рамките на 60 дни, като при всеки случай се прилагат правилата, установени в раздел VII, параграф В за сумиране на сметки и конвертиране на валута. За тази цел извършеното от клиента надплащане не се отнася до кредитните наличности за оспорени такси, но включва кредитни наличности от връщане на стоки.

9. Понятието „освободена колективна инвестиционна схема“ означава инвестиционно образувание, което се регулира като колективна инвестиционна схема, при условие че цялото участие в него се държи от или чрез физически лица или образувания, които не са лица, за които се предоставя информация, с изключение на пасивни нефинансови образувания с контролиращи лица, които са лица, за които се предоставя информация.

Инвестиционно образувание, което е регулирано като колективна инвестиционна схема, се определя по параграф B, точка 9 като освободена колективна инвестиционна схема единствено поради факта, че колективната инвестиционна схема е емитирала налични акции на приносител, при условие че:

а) колективната инвестиционна схема не е емитирала и не емитира налични акции на приносител след 31 декември 2015 г.;

б) колективната инвестиционна схема обезсилва всички такива акции при връщането им;

в) колективната инвестиционна схема следва процедурите за извършване на комплексна проверка, установени в раздели II — VII, и предоставя всяка информация относно такива акции, чието предоставяне се дължи, когато такива акции бъдат представени за изкупуване или друго плащане; и

г) колективната инвестиционна схема прилага политики и процедури, чрез които се гарантира, че такива акции се изкупуват или задържат при първа възможност, и във всеки случай преди 1 януари 2018 г.

В.   Финансова сметка

1. Понятието „финансова сметка“ означава сметка, поддържана от финансова институция, и включва депозитна сметка, попечителска сметка и:

а) в случай на инвестиционно образувание — всякакво капиталово или дългово участие във финансовата институция. Независимо от горното, понятието „финансова сметка“ не включва капиталово или дългово участие в образувание, което е инвестиционно образувание единствено поради факта, че i) предоставя инвестиционни консултации на или действа от името на, или ii) управлява портфолио за или действа от името на клиент за целите на инвестирането, управлението или администрирането на финансови активи, вложени на името на клиента във финансова институция, различна от такова образувание;

б) в случай на финансова институция, която не е посочена в параграф В, точка 1, буква а) — всякакво капиталово или дългово участие във финансовата институция, ако класът на участието е установен с цел да се избегне предоставяне на информация в съответствие с раздел I; и

в) всеки застрахователен договор с откупна стойност и всеки анюитетен договор, сключен или поддържан от финансова институция, освен несвързани с инвестиции, непрехвърлими, незабавно платими пожизнени анюитети, сключени с дадено лице за изплащане на обезщетения при пенсиониране или инвалидност, свързани със сметка, която е изключена сметка.

Понятието „финансова сметка“ не включва сметки, които са изключени сметки.

2. Понятието „депозитна сметка“ включва всякакви търговски,разплащателни, спестовни, срочни или влогови сметки в търговски банки или сметки, които се удостоверяват с депозитен сертификат, сертификат за спестовна сметка, инвестиционен сертификат, дългов сертификат или друг подобен инструмент, поддържан от финансова институция при обичайното извършване на банкова дейност или подобна стопанска дейност. Депозитната сметка включва също сума, държана от застрахователно дружество по инвестиционен договор с гарантирана доходност или подобно споразумение за изплащане или начисляване на съответна лихва.

3. Понятието „попечителска сметка“ означава сметка (освен застрахователен договор или анюитетен договор), по която се държат един или повече финансови активи в полза на друго лице.

4. Понятието „капиталово участие“ означава, в случай на съдружие, което е финансова институция, участие в капитала или печалбите в дружеството. В случай на тръст, който е финансова институция, капиталовото участие се счита, че се държи от всяко лице, което е третирано като учредител или бенефициер на целия или на част от тръста, или на всяко друго физическо лице, което упражнява крайния действителен контрол върху тръста. Лице, за което се предоставя информация, се третира като бенефициер по тръста, ако такова лице има право да получава пряко или косвено (например чрез пълномощник) задължително разпределение или може да получава пряко или косвено разпределение от тръста по преценка на попечителя.

5. Понятието „застрахователен договор“ означава договор (с изключение на анюитетен договор), по силата на който издателят на застрахователната полица се съгласява да изплати определена сума при настъпване на определено случайно събитие, включващо смърт, заболяване, злополука, отговорност или имуществен риск.

6. Понятието „анюитетен договор“ означава договор, по който издателят се съгласява да извършва плащания за срок, определен изцяло или отчасти от продължителността на живота на едно или повече лица. Това понятие включва и договор, който се счита за анюитетен договор съгласно законите и подзаконовата нормативната уредба или практиката на държавата членка или друга юрисдикция, в която е сключен договорът, и по който издателят се съгласява да извършва плащания за определен брой години.

7. Понятието „застрахователен договор с откупна стойност“ означава застрахователен договор (с изключение на презастрахователен договор за обезщетение, сключен между две застрахователни дружества), който има откупна стойност.

8. Понятието „откупна стойност“ означава по-голямата стойност измежду i) сумата, която притежателят на полицата има право да получи при разваляне или прекратяване на договора (определена без намаление за евентуална такса при разваляне или заем по полицата), и ii) сумата, която притежателят на полицата може да заема съгласно или във връзка с договора. Независимо от горното, понятието „откупна стойност“ не включва сума, платима по застрахователен договор:

а) единствено на основание смъртта на лице, застраховано по договор за животозастраховане;

б) като обезщетение за претърпяна телесна повреда или заболяване или друго плащане, предоставящо обезщетение за претърпяна икономическа загуба вследствие на настъпването на застрахователното събитие;

в) като възстановяване на изплатена преди това премия (по-нисък размер на застрахователните разходи, независимо дали са наложени в действителност) по застрахователен договор (с изключение на договор за животозастраховане, свързан с инвестиции, или анюитетен договор) поради разваляне или прекратяване на договора, намаляване на излагането на риск през действителния срок на договора или произтичащо от коригиране на съобщение или подобна грешка по отношение на премията за договора;

г) като дивидент за притежателя на полицата (с изключение на дивидент при прекратяване), при условие че дивидентът е свързан със застрахователен договор, съгласно който единствените платими обезщетения са посочените в параграф В, точка 8, буква б); или

д) като възстановяване на предварителна премия или премиен депозит за застрахователен договор, за който премията е платима най-малко ежегодно, ако размерът на авансовата премия или на премийния депозит не надвишава следващата годишна премия, която ще бъде платима по договора.

9. Понятието „съществуваща сметка“ означава:

а) финансова сметка, поддържана от предоставяща информация финансова институция, считано от 31 декември 2015 г.;

б) всяка финансова сметка на титуляр на сметка, независимо от датата, на която тази финансова сметка е била открита, ако:

i) титулярят на сметката притежава в предоставящата информация финансова институция (или в свързано образувание в същата държава членка, в която се намира предоставящата информация финансова институция) и финансова сметка, която е съществуваща сметка по смисъла на параграф В, точка 9, буква а);

ii) предоставящата информация финансова институция (и когато е приложимо, свързаното образувание в същата държава членка, в която се намира предоставящата информация финансова институция) третира и двете посочени по-горе финансови сметки и всяка друга финансова сметка на титуляря на сметки, които се третират като съществуващи сметки по смисъла на буква б), като единна финансова сметка за целите на изпълнението на изискванията за стандартите за познаване на клиента, установени в раздел VII, параграф A, и за целите на определянето на наличността или стойността на всяка от финансовите сметки, когато се прилагат прагове за наличност по сметки;

iii) при финансова сметка, за която се прилагат AML/KYC процедури, се приема,че предоставящата информация финансова институция е приложила тези AML/KYC процедури за финансовата сметка чрез прилагането на AML/KYC процедурите, приложени за съществуващата сметка по параграф В, точка 9, буква а); и

iv) откриването на финансовата сметка не изисква предоставяне на нова, допълнителна или изменена информация за клиента от титуляря на сметката, освен за целите на настоящата директива.

10. Понятието „нова сметка“ означава финансова сметка, поддържана от предоставяща информация финансова институция, открита на или след 1 януари 2016 г., освен когато тя се третира като съществуваща сметка по параграф В, точка 9, буква б).

11. Понятието „съществуваща сметка на физическо лице“ означава съществуваща сметка с титуляр едно или повече физически лица.

12. Понятието „нова сметка на физическо лице“ означава нова сметка с титуляр едно или повече физически лица.

13. Понятието „съществуваща сметка на образувание“ означава съществуваща сметка с титуляр едно или повече образувания.

14. Понятието „сметка на малка стойност“ означава съществуваща сметка на физическо лице със сумирана наличност или стойност към 31 декември 2015 г., които не надвишават сума, деноминирана в националната валута на всяка държава членка, която съответства на 1 000 000 USD.

15. Понятието „сметка на голяма стойност“ означава съществуваща сметка на физическо лице със сумирана наличност или стойност към 31 декември 2015 г. или 31 декември на всяка следваща година, които надвишават сума, деноминирана в националната валута на всяка държава членка, която съответства на 1 000 000 USD.

16. Понятието „нова сметка на образувание“ означава нова сметка с титуляр едно или повече образувания.

17. Понятието „изключена сметка“ означава една от следните сметки:

а) Пенсионна сметка, която отговаря на следните изисквания:

i) сметката подлежи на регулиране като лична пенсионна сметка или е част от регистрирана или регулирана пенсионна схема за изплащане на обезщетения при пенсиониране (включително на обезщетения при инвалидност или смърт);

ii) сметката се облага при по-благоприятни условия (вноските по сметката, които в противен случай биха подлежали на данъчно облагане, се приспадат или освобождават от брутния доход на титуляря на сметката или се облагат с намалена ставка, или облагането на доход от инвестиции по сметката се отсрочва или се извършва по намалена ставка);

iii) изисква се предоставяне на информация относно сметката на данъчните органи;

iv) тегленията се извършват, при условие че е достигната определена възраст за пенсиониране или са настъпили инвалидност или смърт, а за тегления преди настъпването на такива определени събития се налагат санкции; и

v) или i) годишните вноски са ограничени до сума, деноминирана в националната валута на всяка държава членка, която съответства на 50 000 USD или по-малко, или ii) е определена максимална граница на вноските по сметката за цялата продължителност на живота до сума, деноминирана в националната валута на всяка държава членка, която съответства на 1 000 000 USD или по-малко, като във всеки случай се прилагат правилата, установени в раздел VII, параграф В, за сумиране на сметки и конвертиране на валута.

За финансова сметка, която иначе отговаря на изискването по параграф В, точка 17, буква а), подточка v), не се счита, че не отговаря на това изискване само защото по такава финансова сметка могат да се получават активи или средства, прехвърлени от една или повече финансови сметки, които отговарят на изискванията по параграф В, точка 17, буква а) или б), или от един или повече пенсионни фондове, които отговарят на изискванията на параграф Б, точки 5—7.

б) Сметка, която отговаря на следните изисквания:

i) сметката подлежи на регулиране като инвестиционна схема за цели, различни от пенсиониране, и се търгува редовно на установен пазар на ценни книжа или подлежи на регулиране като спестовна схема за цели, различни от пенсиониране;

ii) сметката се облага при по-благоприятни условия (т.е. вноските по сметката, които в противен случай биха подлежали на данъчно облагане, се приспадат или освобождават от брутния доход на титуляря на сметката или се облагат по намалена ставка, или облагането на доход от инвестиции по сметката се отсрочва или се извършва по намалена ставка);

iii) тегленията се извършват, при условие че отговарят на специфични критерии, свързани с целта на инвестиционната или спестовната сметка (например предоставяне на образователни или медицински придобивки), а за тегления, извършени преди такива критерии да са изпълнени, се налагат санкции; и

iv) годишните вноски са ограничени до сума, деноминирана в националната валута на всяка държава членка, която съответства на 50 000 USD или по-малко, като се прилагат правилата, установени в раздел VII, параграф В, за сумиране на сметки и конвертиране на валута.

За финансова сметка, която иначе отговаря на изискването по параграф В, точка 17, буква б), подточка iv), не се счита, че не отговаря на това изискване само защото по такава финансова сметка могат да се получават активи или средства, прехвърлени от една или повече финансови сметки, които отговарят на изискванията по параграф В, точка 17, буква а) или б), или от един или повече пенсионни фондове, които отговарят на изискванията на параграф Б, точки 5—7.

в) Договор за животозастраховане със застрахователен период, който ще изтече преди застрахованото лице да навърши 90-годишна възраст, при условие че договорът отговаря на следните изисквания:

i) периодичните застрахователни премии, които не намаляват с времето, се изплащат най-малко веднъж годишно през по-краткия от следните два периода: периода на действие на договора или докато застрахованото лице навърши 90-годишна възраст;

ii) договорът няма договорна стойност, до която някое лице да може да има достъп (чрез теглене, заем или по друг начин), без това да изисква прекратяване на договора;

iii) сумата (освен в случай на обезщетение при смърт), платима при разваляне или прекратяване на договора, не може да надвишава съвкупните премии, изплатени по договора, минус сбора от таксите при смърт, заболяване и разходи (независимо дали са наложени в действителност) за периода или периодите на действие на договора и всяка сума, платена преди развалянето или прекратяването на договора; и

iv) страна по договора не е приобретател срещу възнаграждение.

г) Сметка с титуляр наследствена маса, ако документацията за такава сметка съдържа препис от завещанието на починалия или от акта за смърт.

д) Сметка, открита във връзка с едно от следните:

i) съдебно разпореждане или решение;

ii) продажба, замяна или наем на недвижимо имущество или на лични вещи, при условие че сметката отговаря на следните изисквания:

 сметката се финансира единствено с авансово плащане, задатък, депозит на подходяща сума за обезпечаване на задължение, което произтича пряко от сделката, или подобно плащане или се финансира с финансов актив, който е вложен по сметката във връзка с продажба, замяна или наем на имущество,

 сметката е открита и се използва единствено, за да обезпечи задължението на купувача да заплати покупната цена за имуществото, на продавача да заплати условно задължение или на наемодателя или наемателя да заплати обезщетение за вреди, свързани с отдаденото под наем имущество, както е предвидено в договора за наем,

 активите по сметката, включително получения от нея доход, се изплащат или се разпределят по друг начин в полза на купувача, продавача, наемодателя или наемателя (включително за изпълнение на задължение на такова лице) при продажба, замяна или отказ от собственост или при прекратяване на договора за наем,

 сметката не е гаранционна сметка по марждин сделки или подобен вид сметка, открита във връзка с продажба или замяна на финансов актив, и

 сметката не се свързва със сметка, посочена в параграф В, точка 17, буква е);

iii) задължение на финансова институция, обслужваща обезпечен с недвижимо имущество заем, да задържи част от плащането единствено с цел улесняване на плащането на по-късен етап на данъци или застраховки, свързани с недвижимото имущество;

iv) задължение на финансова институция единствено да улесни плащането на данъци на по-късен етап.

е) Депозитна сметка, която отговаря на следните изисквания:

i) сметката съществува единствено поради това, че клиент извършва плащане над дължимата наличност по кредитна карта или друг механизъм за револвиращ кредит, и надплатената сума не се възстановява незабавно на клиента; и

ii) считано от или преди 1 януари 2016 г., финансовата институция прилага политики и процедури, които не позволяват на клиента да извърши надплащане над сума, деноминирана в националната валута на всяка държава членка, която съответства на 50 000 USD, или гарантират, че всяко надплащане от клиент, което надвишава тази сума, се възстановява на клиента в рамките на 60 дни, като при всеки случай се прилагат правилата, установени в раздел VII, параграф В за конвертиране на валута. За тази цел извършеното от клиента надплащане не се отнася до кредитните наличности за оспорени такси, но включва кредитни наличности от връщане на стоки.

ж) Всяка друга сметка, характеризираща се с малък риск да бъде използвана за избягване на данъци, с характеристики, които са до голяма степен подобни на някоя от сметките, описани в параграф B, точка 17, букви а)—е), която е включена в списъка на изключените сметки по член 8, параграф 7a от настоящата директива, при условие че статусът на такава сметка като изключена сметка не възпрепятства постигането на целите на настоящата директива.

Г.   Сметка, за която се предоставя информация

1. Понятието „сметка, за което се предоставя информация“ означава финансова сметка, която се поддържа от предоставяща информация финансова институция на държава членка и чийто титуляр са едно или повече лица, за които се предоставя информация, или пасивно нефинансово образувание с едно или повече контролиращи лица, които са лица, за които се предоставя информация, при условие че е идентифицирана като такава съгласно процедурата за комплексна проверка, описана в раздели II—VII.

2. Понятието „лице, за което се предоставя информация“ означава лице от държава членка, с изключение на: i) дружество, чиито акции се търгуват редовно на един или повече установени пазари на ценни книжа; ii) всяко дружество, което е свързано образувание с дружество, описано в подточка i); iii) държавно образувание; iv) международна организация; v) централна банка; или vi) финансова институция.

3. Понятието „лице от държава членка“ по отношение на всяка държава членка означава физическо лице или образувание, което е местно лице на друга държава членка съгласно данъчното законодателство на тази държава членка, или наследството на починало лице, което е било местно лице на друга държава членка. За тази цел съдружие, неперсонифицирано дружество с ограничена отговорност или подобна правна договореност, която не е местно лице за данъчни цели, се третира като установена в рамките на юрисдикцията, на чиято територия се намира нейното място на действително управление.

4. Понятието„участваща юрисдикция“ по отношение на всяка държава членка означава:

а) всяка друга държава членка;

б) всяка друга юрисдикция, i) с която въпросната държава членка има действащо споразумение, което предвижда, че юрисдикцията ще предоставя информацията, посочена в раздел I, и ii) която е определена в списък, публикуван от тази държава членка и предоставен на Европейската комисия;

в) всяка друга юрисдикция, i) с която Съюзът има действащо споразумение, което предвижда, че юрисдикцията ще предоставя информацията, посочена в раздел I, и ii) която е определена в списък, публикуван от Европейската комисия.

5. Понятието „контролиращи лица“ означава физически лица, които упражняват контрол над образувание. В случай на тръст това понятие означава учредителя(ите), попечителя(ите), пазителя(ите) (ако има такива), бенефициера(ите) или класа(класовете) бенефициери, и всяко друго физическо лице (лица), което упражнява окончателен действителен контрол над тръста, а в случая на правна договореност, различна от тръст, това понятие означава лица, заемащи равностойни или подобни позиции. Понятието „контролиращи лица“ трябва да се тълкува по начин, съответстващ на препоръките на Финансовата група за действие срещу изпирането на пари.

6. Понятието „нефинансово образувание“ означава всяко образувание, което не е финансова институция.

7. Понятието „пасивно нефинансово образувание“ означава всяко: i) нефинансово образувание, което не е активно нефинансово образувание; или ii) инвестиционно образувание, описано в параграф A, точка 6, буква б), което не е финансова институция на участваща юрисдикция.

8. Понятието „активно нефинансово образувание“ означава всяко нефинансово образувание, което отговаря на някой от следните критерии:

а) по-малко от 50 % от брутния доход на нефинансовото образувание за предходната календарна година или друг подходящ отчетен период е пасивен доход и по-малко от 50 % от активите, държани от нефинансовото образувание през предходната календарна година или друг подходящ отчетен период, са активи, които генерират или се държат с цел генериране на пасивен доход;

б) акциите на нефинансовото образувание се търгуват редовно на установен пазар на ценни книжа или нефинансовото образувание е свързано с образувание, чиито акции се търгуват редовно на установен пазар на ценни книжа;

в) нефинансовото образувание е държавно образувание, международна организация, централна банка или образувание, което се притежава изцяло от едно или повече от тях;

г) по същество всички дейности на нефинансовото образувание се състоят от държането (изцяло или частично) на търгуеми акции във, или предоставянето на финансиране и услуги на, едно или повече дъщерни дружества, които се занимават със сделки или стопанска дейност, различни от тези на финансова институция, с изключение на случаите, когато образуванието няма да се квалифицира за този статус, тъй като функционира (или се представя) като инвестиционен фонд, като например частен инвестиционен фонд, фонд за рисково инвестиране, фонд за изкупуване на задлъжнели предприятия или всяка инвестиционна схема, чиято цел е да придобие или финансира дружества и след това да държи участие в тези дружества като капиталов актив за инвестиционни цели;

д) нефинансовото образувание все още не извършва стопанска дейност и не е развивало стопанска дейност в миналото, но инвестира в активи с намерението да извършва стопанска дейност, различна от тази на финансова институция, при условие че нефинансовото образувание не отговаря на това изключение след дата, която е 24 месеца по-късно от датата на първоначалното създаване на нефинансовото образувание;

е) нефинансовото образувание не е било финансова институция през последните пет години и е в процес на ликвидация на своите активи или се реорганизира с намерението да продължи или започне отново да извършва стопанска дейност в област, различна от тази на финансова институция;

ж) нефинансовото образувание се занимава преимуществено с финансиране и хеджиране на транзакции на или за свързани образувания, които не са финансови институции, и не предоставя услуги по финансиране или хеджиране на други образувания, с които не е свързано образувание, при условие че групата от свързани образувания се занимава преимуществено със стопанска дейност, различна от тази на финансова институция; или

з) нефинансовото образувание отговаря на всички посочени по-долу изисквания:

i) то е създадено и извършва дейност в своята държава членка или в друга юрисдикция, на която е местно лице, изключително за религиозни, благотворителни, научни, художествени, културни, спортни или образователни цели; или е установено и извършва дейност в своята държава членка или в друга юрисдикция, на която е местно лице, и е професионална организация, съюз на предприемачи, търговска камара, работническа организация, земеделска или градинарска организация, граждански обединение или организация, чиято основна дейност е насочена към повишаване на социалното благосъстояние;

ii) освободено е от облагане с подоходен данък в своята държава членка или в юрисдикцията, на която е местно лице;

iii) няма акционери или членове, които да притежават дял въз основа на собственост или материален интерес от неговия доход или активи;

iv) приложимото законодателство на държавата членка на нефинансовото образувание или на друга юрисдикция, на която е местно лице, или учредителните документи на нефинансовото образувание не допускат доход или активи на нефинансовото образувание да бъдат разпределяни или предоставяни в полза на частно лице или на образувание, което не преследва благотворителна цел, освен в съответствие с извършването на благотворителните дейности на нефинансовото образувание или като плащане на разумно възнаграждение за предоставени услуги, или като плащане, което представлява справедливата пазарна цена на закупено от нефинансовото образувание имущество; и

v) приложимото законодателство на държавата членка на нефинансовото образувание или на друга юрисдикция, на която е местно лице, или учредителните документи на нефинансовото образувание изискват при ликвидация или прекратяване на нефинансовото образувание всички негови активи да бъдат разпределени на държавно образувание или на друга организация с нестопанска цел или да бъдат отчуждени в полза на правителството на държавата членка на нефинансовото образувание или друга юрисдикция, на която е местно лице, или на тяхно политическо подразделение.

Д.   Други въпроси

1. Понятието „титуляр на сметка“ означава лице, което е вписано или идентифицирано като титуляр на финансова сметка от финансовата институция, която поддържа сметката. Лице, с изключение на финансова институция, което е титуляр на финансова сметка в полза на или за сметка на друго лице в качеството на агент, попечител, пълномощник, подписващо лице, инвестиционен съветник или посредник, не се третира като титуляр на сметка за целите на настоящата директива, като за титуляр на сметката се приема другото лице. В случая на застрахователен договор с откупна стойност или на анюитетен договор титулярят на сметката е всяко лице с право на получаване на откупната стойност или на промяна на бенефициера по договора. Когато никое лице няма право на получаване на откупната стойност или на промяна на бенефициера, титуляр на сметката е всяко лице, което е посочено в договора като собственик, и всяко лице с неотменимо право на плащане по договора. При настъпване на падежа на застрахователен договор с откупна стойност или на анюитетен договор всяко лице, което има право да получи плащане по договора, се третира като титуляр на сметката.

2. Понятието „AML/KYC процедури“ означава процедури за комплексна проверка на клиента от страна на предоставящата информация финансова институция в съответствие с изискванията за борба с изпирането на пари или други подобни изисквания, които се прилагат към предоставящата информация финансова институция.

3. Понятието „образувание“ означава юридическо лице или правна договореност, като дружество, съдружие, тръст или фондация.

4. Дадено образувание е „свързано образувание“ с друго образувание, когато i) всяко образувание контролира другото образувание; ii) двете образувания са под общ контрол; или iii) двете образувания са инвестиционни образувания, описани в параграф A, точка 6, буква б), и са под общо управление, като това управление изпълнява задълженията за комплексна проверка на такива инвестиционни образувания. За тази цел контролът включва пряка или непряка собственост върху над 50 % от гласовете и стойността на образуванието.

5. Понятието „данъчен номер“ означава данъчен идентификационен номер (или негов функционален еквивалент при липсата на данъчен номер).

6. Понятието „документални доказателства“ означава някое от посоченото по-долу:

а) удостоверение за местно лице, издадено от оправомощен публичен орган (например правителство или държавна агенция, или община) на държавата членка или друга юрисдикция, в която получателят на плащането твърди, че е местно лице;

б) по отношение на физическо лице, всеки валиден документ за самоличност, издаден от оправомощен публичен орган (например правителство или държавна агенция, или община), който съдържа името на лицето и се използва обичайно за установяване на самоличността;

в) по отношение на образувание, всеки официален документ, издаден от оправомощен публичен орган (например правителство или държавна агенция, или община), който съдържа наименованието на образуванието и адреса на неговото централно управление в държавата членка или друга юрисдикция, на която това образувание твърди, че е местно лице, в държавата членка или в друга юрисдикция, в която образуванието е било учредено или създадено;

г) всеки одитиран финансов отчет, кредитен отчет на трето лице, документи за несъстоятелност или доклад на регулатор на ценни книжа.

По отношение на съществуваща сметка на образувание предоставящите информация финансови институции могат да използват като документално доказателство всяка класификация в регистрите на предоставящата информация финансова институция по отношение на титуляря на сметката, която е била определена въз основа на стандартизирана класификация на икономическите дейности, била е вписана от предоставящата информация финансова институция в съответствие с обичайната ѝ стопанска практика за целите на AML/KYC процедурите или за други регулаторни цели (с изключение на данъчни цели) и която е била прилагана от предоставящата информация финансова институция преди датата, използвана за класифициране на финансовата сметка като съществуваща сметка, при условие че на предоставящата информация финансова институция не е известно или няма причина да ѝ е известно, че такава класификация е невярна или ненадеждна. Понятието „стандартизирана класификация на икономическите дейности“ означава стандартизирана класификация, използвана за класифициране на предприятия по вид на извършваната стопанска дейност за цели, различни от данъчни цели.

РАЗДЕЛ IX

ЕФЕКТИВНО ПРИЛАГАНЕ

В съответствие с член 8, параграф 3а от настоящата директива държавите членки са длъжни да въведат правила и административни процедури за гарантиране на ефективното прилагане и на спазването на описаните по-горе процедури за предоставяне на информация и комплексна проверка, включително:

1) правила за предотвратяване на възприемането от финансови институции, лица или посредници на практики, целящи да заобиколят процедурите за предоставяне на информация и комплексна проверка;

2) правила, изискващи предоставящите информация финансови институции да поддържат информация за предприетите мерки и всяко доказателство, използвано за прилагане на горепосочените процедури, и адекватни мерки за получаване на тази информация;

3) административни процедури за проверка на спазването от страна на предоставящите информация финансови институции на процедурите за предоставяне на информация и комплексна проверка; административни процедури за наблюдение на предоставяща информация финансова институция в случай на предоставяне на информация за недокументирани сметки;

4) административни процедури, чрез които да се гарантира, че образуванията и сметките, определени според вътрешното право като непредоставящи информация финансови институции и изключени сметки, продължават да се характеризират с нисък риск да бъдат използвани за избягване на данъчно облагане; и

5) разпоредби за ефективно прилагане, насочени към борба с нарушенията.

РАЗДЕЛ X

ДАТИ ЗА ПРИЛАГАНЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЯЩИ ИНФОРМАЦИЯ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ, РАЗПОЛОЖЕНИ В АВСТРИЯ

По отношение на предоставящи информация финансови институции, разположени в Австрия, всички позовавания на 2016 г. и 2017 г. в настоящото приложение следва да се тълкуват като позовавания съответно на 2017 г. и 2018 г.

По отношение на съществуващи сметки, държани от предоставящи информация финансови институции, разположени в Австрия, всички позовавания на 31 декември 2015 г. в настоящото приложение следва да се тълкуват като позовавания на 31 декември 2016 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ II

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИНАНСОВИ СМЕТКИ

1.   Промяна в обстоятелствата

„Промяна в обстоятелствата“ включва всяка промяна, която води до добавяне на информация, отнасяща се до статуса на дадено лице, или по друг начин влиза в противоречие със статуса на такова лице. Наред с това, промяната в обстоятелствата включва всяка промяна или добавяне на информация по сметката на титуляря на сметката (включително добавяне, замяна или друга промяна на титуляря на сметката) или всяка промяна или добавяне на информация по всяка сметка, свързана с такава сметка (при прилагане на правилата за сумиране на сметки, установени в раздел VII, параграф В, точки 1—3 от приложение I), ако такава промяна или добавяне на информация засяга статуса на титуляря на сметката.

Ако предоставящата информация финансова институция е използвала проверката за адрес на пребиваване, описана в раздел III, параграф Б, точка 1 от приложение I, и има промяна в обстоятелствата, вследствие на която на предоставящата информация финансова институция става известно или има причина да ѝ бъде известно, че първоначалното документално доказателство (или друга равностойна документация) е невярно или ненадеждно, предоставящата информация финансова институция трябва до по-късната от следните две дати: последния ден на съответната календарна година или на друг подходящ отчетен период или 90 календарни дни след съобщението или откриването на такава промяна в обстоятелствата, да получи декларация и нови документални доказателства за установяване на качеството на местно лице за данъчни цели на титуляря на сметката. Ако до тази дата предоставящата информация финансова институция не може да получи декларация и нови документални доказателства, тя трябва да приложи процедурата за търсене в електронните записи, описана в раздел III, параграф Б, точки 2—6 от приложение I.

2.   Декларация за нови сметки на образувания

По отношение на нови сметки на образувания, за целите на определянето дали контролиращото лице на пасивно нефинансово образувание е лице, за което се предоставя информация, предоставящата информация финансова институция може да използва единствено декларация от страна на титуляря на сметката или на контролиращото лице.

3.   Качество на местно лице на финансова институция

Дадена финансова институция има качество на местно лице на държава членка, ако попада под юрисдикцията на тази държава членка (т.е. държавата членка има право да наложи на финансовата институция задължение за предоставяне на информация). По правило, когато за данъчни цели финансова институция е местно лице на държава членка, тя попада под юрисдикцията на тази държава членка и поради това е финансова институция на държавата членка. В случая на тръст, който е финансова институция (независимо от това дали е местно лице за данъчни цели на държава членка), се счита, че тръстът попада под юрисдикцията на държава членка, ако един или повече от попечителите са местни лица на тази държава членка, освен ако тръстът предостави цялата информация, чието предоставяне се дължи съгласно настоящата директива по отношение на сметки, за които се предоставя информация, поддържани от тръста, на друга държава членка, тъй като е местно лице за данъчни цели на тази друга държава членка. Същевременно, когато финансова институция (с изключение на тръст) не е местно лице за данъчни цели (например, тъй като е третирана като фискално прозрачна или попада под юрисдикция, която не предвижда подоходен данък), се счита, че тя попада под юрисдикцията на държава членка и поради това е финансова институция на държава членка, ако:

а) е учредена съгласно правото на държавата членка;

б) има място на управление (включително на действително управление) в държавата членка; или

в) подлежи на финансов надзор в държавата членка.

Когато финансова институция (с изключение на тръст) е местно лице на две или повече държави членки, тази финансова институция подлежи на задължение за предоставяне на информация и комплексна проверка в държавата членка, в която поддържа финансовата сметка (сметки).

4.   Поддържана сметка

По правило се счита, че дадена сметка се поддържа от финансова институция, както следва:

а) в случай на попечителска сметка — от финансовата институция, която е попечител на активите по сметката (включително финансова институция, която държи активи на името на брокера за титуляр на сметка в такава институция);

б) в случай на депозитна сметка — от финансовата институция, която е длъжна да извършва плащания по сметката (с изключение на представител на финансова институция, независимо от това дали този представител е финансова институция);

в) в случай на капиталово или дългово участие във финансова институция, което съставлява финансова сметка — от тази финансова институция;

г) в случай на застрахователен договор с откупна стойност или анюитетен договор — от финансовата институция, която е длъжна да извършва плащания по договора.

5.   Тръст, който е пасивно нефинансово образувание

Образувание като съдружие, неперсонифицирано дружество с ограничена отговорност или подобна правна договореност, което не е местно лице за данъчни цели, съгласно раздел VIII, параграф Г, точка 3 от приложение I, се третира като установено в рамките на юрисдикцията, на чиято територия се намира мястото на действителното му управление. За тези цели юридическо лице или правна договореност се считат за „подобни“ на съдружие и неперсонифицирано дружество с ограничена отговорност, когато не се третират като облагаем субект в държава членка съгласно данъчното законодателство на тази държава членка. Същевременно, за да се избегне двойно предоставяне на информация (предвид широкия обхват на понятието „контролиращи лица“ в хипотезата с тръст), тръст, който е пасивно нефинансово образувание, не може да се разглежда като подобна правна договореност.

6.   Адрес на централно управление на образуванието

Едно от изискванията, посочени раздел VIII, параграф Д, точка 6, буква в) от приложение I, предвижда, че по отношение на образувание официалната документация съдържа адреса на централно управление на образуванието в държавата членка или друга юрисдикция, в която образуванието твърди, че е местно лице, в държавата членка или в друга юрисдикция, в която е учредено или създадено. Адресът на централно управление на образуванието по правило е мястото, на което се намира неговото действително управление. Адресът на финансова институция, в която образуванието поддържа сметка, пощенска кутия или адрес, използван единствено за целите на кореспонденцията, не е адресът на централно управление на образуванието, освен ако това е единственият адрес, използван от образуванието, и е посочен като негов регистриран адрес в организационните му документи. Наред с това, адрес, предоставен с инструкции за запазване на цялата поща на този адрес, не е адресът на централно управление на образуванието.

▼M3
ПРИЛОЖЕНИЕ III

ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ МНОГОНАЦИОНАЛНИ „ГРУПИ“ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ

РАЗДЕЛ I

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. Понятието „група“ означава съвкупност от предприятия, свързани посредством собственост или контрол, така че тя е или длъжна да изготвя консолидирани финансови отчети за целите на финансовата отчетност съгласно приложимите счетоводни принципи, или ще бъде длъжна, ако дялове от капитала на някое от предприятията бъдат търгувани на публична фондова борса.

2. Понятието „предприятие“ означава всяка форма на осъществяване на стопанска дейност от лице, посочено в член 3, точка 11, букви б), в) и г).

3. Понятието „многонационална група от предприятия“ („МГП“) означава „група“, която включва две или повече предприятия, които са местни лица за данъчни цели на различни юрисдикции, или включва предприятие, което е местно лице за данъчни цели на една юрисдикция, но подлежи на данъчно облагане по отношение на стопанската дейност, извършвана чрез място на стопанска дейност в друга юрисдикция, и не представлява „изключена МГП“.

4. Понятието „изключена МГП“ означава, по отношение на всяка „данъчна година“ на „групата“, „група“, която има общи консолидирани приходи на групата в размер до 750 000 000 EUR или сума в местна валута, която е приблизително равна на 750 000 000 EUR към януари 2015 г. на „данъчната година“, непосредствено предшестваща „отчетната данъчна година“, както е отразено в нейните „консолидирани финансови отчети“ за такава предходна „данъчна година“.

5. Понятието „съставно образувание“ означава някое от следните:

а) всяка отделна стопанска единица на „МГП“, която е включена в „консолидираните финансови отчети“ на „МГП“ за целите на финансовото отчитане, или която ще бъде включена, ако дялове от капитала на такава стопанска единица на „МГП“ бъдат търгувани на публична фондова борса;

б) всяка такава стопанска единица, която е изключена от „консолидираните финансови отчети“ на „МГП“ само на основание размер или същественост;

в) всяко място на стопанска дейност на всяка отделна стопанска единица на „МГП“, спадаща към буква а) или буква б), ако стопанската единица изготвя отделен финансов отчет за това място на стопанска дейност за целите на финансовото отчитане, за регулаторни цели, данъчно отчитане или във връзка с вътрешния управленски контрол.

6. Понятието „предоставящо информация образувание“ означава „съставното образувание“, от което се изисква да подаде отчет по държави в съответствие с изискванията на член 8аа, параграф 3 в юрисдикцията, на която то е местно лице за данъчни цели, от името на „МГП“. „Предоставящото информация образувание“ може да е „крайното образувание майка“, „заместващото образувание майка“ или всяко образувание, посочено в раздел II, точка 1.

7. Понятието „крайно образувание майка“ означава „съставно образувание“ на „МГП“, което отговаря на следните критерии:

а) пряко или косвено притежава достатъчен дял в едно или повече други „съставни образувания“ на „МГП“, така че да е длъжно да изготвя „консолидирани финансови отчети“ съгласно общоприетите счетоводни принципи, прилагани в юрисдикцията, на която то е местно лице за данъчни цели, или което ще бъде длъжно да прави това, ако неговите дялове от капитала бъдат търгувани на публична фондова борса в юрисдикцията, на която то е местно лице за данъчни цели;

б) няма друго „съставно образувание“ на тази „МГП“, което притежава пряко или косвено дял, както е описано в буква а), в посоченото първо „съставно образувание“.

8. Понятието „заместващо образувание майка“ означава „съставно образувание“ на „МГП“, което е била определено от тази „МГП“ като единствен заместник на „крайното образувание майка“ при подаването на отчета по държави в юрисдикцията, на която „съставното образувание“ е местно лице за данъчни цели, от името на „МГП“, когато са изпълнени едно или повече от условията, посочени в раздел II, точка 1, първа алинея, буква б).

9. Понятието „данъчна година“ означава годишен счетоводен период, по отношение на който „крайното образувание майка“ от „МГП“ изготвя своите финансови отчети.

10. Понятието „отчетна данъчна година“ означава „данъчната година“, за която финансовите и оперативните резултати са отразени в отчета по държави, посочен в член 8аа, параграф 3.

11. Понятието „отговарящо на условията споразумение между компетентните органи“ означава споразумение, което е сключено между упълномощени представители на държава — членка на ЕС, и на юрисдикция извън Съюза, които са страни по „международно споразумение“, и по силата на което се изисква автоматичен обмен на отчетите по държави между юрисдикциите, които са страни по него.

12. Понятието „международно споразумение“ означава Многостранната конвенция за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси, всяка двустранна или многостранна данъчна спогодба или всяко споразумение за обмен на информация по данъчни въпроси, по които държавата членка е страна и чиито разпоредби предоставят законови правомощия за обмен на данъчна информация между юрисдикции, в това число за автоматичен обмен на такава информация.

13. Понятието „консолидирани финансови отчети“ означава финансовите отчети на „МГП“, в които активите, пасивите, приходите, разходите и паричните потоци на „крайното образувание майка“ и на „съставните образувания“ са представени като такива на един стопански субект.

14. Понятието „системно неизпълнение“ по отношение на юрисдикция означава или че дадена юрисдикция има действащо „отговарящо на условията споразумение между компетентните органи“ с държава членка, но е спряла автоматичния обмен (поради причини, различни от съответстващите на условията на това споразумение), или че дадена юрисдикция по друг начин редовно не предоставя автоматично на държава членка отчетите по държави, с които разполага, за „МГП“, които имат „съставни образувания“ в тази държава членка.

РАЗДЕЛ II

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

1. „Съставно образувание“, което е местно лице на държава членка и което не е „крайното образувание майка“ на „МГП“, подава отчет по държави за „отчетната данъчна година“ на „МГП“, на което е „съставно образувание“, ако са удовлетворени следните критерии:

а) образуванието е местно лице за данъчни цели на дадена държава членка;

б) изпълнено е едно от следните условия:

i. „крайното образувание майка“ на „МГП“ не е задължено да подава отчет по държави в юрисдикцията, на която е местно лице за данъчни цели;

ii. юрисдикцията, на която „крайното образувание майка“ е местно лице за данъчни цели, има действащо „международно споразумение“, по което държавата членка е страна, но към посочения в член 8аа, параграф 1 момент за подаване на отчет по държави за „отчетната данъчна година“ няма действащо „отговарящо на условията споразумение между компетентните органи“, по което държавата членка да е страна;

iii. налице е „системно неизпълнение“ от страна на юрисдикцията, на която „крайното образувание майка“ е местно лице за данъчни цели, за което държавата членка е уведомила „съставното образувание“, което е местно лице за данъчни цели на тази държава членка.

Без да се засяга задължението на „крайното образувание майка“, посочено в член 8аа, параграф 1, или на „заместващото предприятие майка“ да подаде първия отчет по държави за „данъчната година“ на „МГП“, започваща на 1 януари 2016 г. или след тази дата, държавите членки могат да решат задължението на „съставните образувания“, съгласно точка 1 от настоящия раздел, да се прилага за отчетите по държави за „отчетните данъчни години“, започващи на 1 януари 2017 г. или след тази дата.

„Съставно образувание“, което е местно лице на държава членка съгласно определението в първа алинея на настоящата точка, изисква от своето „крайно образувание майка“ да ѝ предостави цялата необходима информация, която да ѝ позволи да изпълни задълженията си за подаване на отчета по държави съгласно член 8аа, параграф 3. Ако въпреки това съответното „съставно образувание“ не е получило или придобило цялата необходима информация за подаване на отчет за „МГП“, това „съставно образувание“ подава отчет по държави, съдържащ цялата получена или придобита информация, с която разполага, и нотифицира държавата членка, на която е местно лице, че „крайното образувание майка“ е отказало да предостави необходимата информация. Това не засяга правото на засегнатата държава членка да прилага санкциите, предвидени в нейното национално законодателство, като тази държава членка информира всички държави членки за отказа.

При наличие на няколко „съставни образувания“ на една и съща „МГП“, които са местни лица за данъчни цели на Съюза, и когато се прилагат едно или няколко от условията, посочени в първа алинея, буква б), „МГП“ може да посочи едно от тези „съставни образувания“ да подаде отчета по държави в съответствие с изискванията на член 8аа, параграф 3 по отношение на всяка „отчетна данъчна година“ в рамките на посочения в член 8аа, параграф 1 срок, и да уведоми държавата членка, че подаването на отчета е предназначено да отговори на изискването за подаване, приложимо спрямо всички „съставни образувания“ на съответната „МГП“, които са местни лица за данъчни цели на Съюза. Тази държава членка, в съответствие с член 8аа, параграф 2, предоставя получения отчет по държави на всяка друга държава членка, в която, въз основа на информацията от отчета по държави, едно или повече „съставни образувания“ на „МГП“ на „предоставящото информация образувание“ са или местни лица за данъчни цели, или подлежат на данъчно облагане по отношение на стопанската дейност, извършвана чрез място на стопанска дейност.

Когато дадено „съставно образувание“ не може да получи или да придобие цялата необходима информация за подаване на отчет по държави съгласно член 8аа, параграф 3, то не може да бъде посочено за „предоставящо информация образувание“ за „МГП“ съгласно четвърта алинея от настоящата точка. Това правило се прилага без да се засяга задължението на „съставното образувание“ да уведоми държавата членка, на която е местно лице, че „крайното образувание майка“ е отказало да предостави необходимата информация.

2. Чрез дерогация от точка 1, когато се прилагат едно или повече от условията в точка 1, първа алинея, буква б), от образувание, посочено в точка 1, не се изисква да подава отчет по държави за дадена „отчетна данъчна година“, ако „МГП“, на която то е „съставно образувание“, е подала отчет по държави в съответствие с член 8аа, параграф 3 за същата „данъчна година“ чрез „заместващо образувание майка“, което подава този отчет по държави пред данъчните органи на юрисдикцията, на която е местно лице за данъчни цели, на или преди датата, посочена в член 8аа, параграф 1, и когато, в случай че „заместващото образувание майка“ е местно лице за данъчни цели на дадена юрисдикция извън Съюза, са изпълнени следните условия:

а) юрисдикцията, на която „заместващото образувание майка“ е местно лице за данъчни цели, изисква подаване на отчети по държави в съответствие с изискванията на член 8аа, параграф 3;

б) юрисдикцията, на която „заместващото образувание майка“ е местно лице за данъчни цели, има действащо „отговарящо на условията споразумение между компетентните органи“, по което държавата членка е страна към посочения в член 8аа, параграф 1 момент за подаване на отчет по държави за „отчетната данъчна година“;

в) юрисдикцията, на която „заместващото образувание майка“ е местно лице за данъчни цели, не е уведомила държавата членка за „системно неизпълнение“;

г) юрисдикцията, на която „заместващото образувание майка“ е местно лице за данъчни цели, е била уведомена не по-късно от последния ден на „отчетната данъчна година“ на „МГП“ от „съставното образувание“, което е нейно местно лице за данъчни цели, че последното е „заместващото образувание майка“;

д) държавата членка е получила уведомление в съответствие с точка 4.

3. Държавите членки изискват всяко „съставно образувание“ на „МГП“, което е местно лице за данъчни цели на една държава членка, да уведомява тази държава членка дали представлява „крайно образувание майка“, „заместващо образувание майка“ или „съставно образувание“ по точка 1 не по-късно от последния ден на „отчетната данъчна година“ на тази „МГП“. Държавите членки могат да удължат този краен срок до последния ден, в който съответното „съставно образувание“ трябва да подаде данъчна декларация за предходната данъчна година.

4. Държавите членки изискват, когато „съставно образувание“ на „МГП“, което е местно лице за данъчни цели на една държава членка, но не е „крайно образувание майка“, нито „заместващо образувание майка“, нито „съставно образувание“ по точка 1, то да уведомява държавата членка относно идентификацията на „предоставящото информация образувание“ и мястото, където то е местно лице за данъчни цели, не по-късно от последния ден на „отчетната данъчна година“ на „МГП“. Държавите членки могат да удължат този краен срок до последния ден, в който съответното „съставно образувание“ трябва да подаде данъчна декларация за предходната данъчна година.

5. В отчета по държави се посочва валутата на сумите, посочени в този отчет.

РАЗДЕЛ III

ОТЧЕТ ПО ДЪРЖАВИ

Α.   Образец за отчет по държавиТаблица 1.  Обобщение на разпределението на приходите, данъците и стопанските дейности по данъчни юрисдикции

Наименование на „МГП“:

„Данъчна година“, за която се отнася отчетът:

Използвана валута:

Данъчна юрисдикция

Приходи

Печалба (загуба) преди данъка върху доходите

Платени данъци върху доходите (на касова основа)

Начислен данък върху дохода — текуща година

Регистриран капитал

Натрупана печалба

Брой на наетите лица

Материални активи, различни от парични средства и парични еквиваленти

Несвързано лице

Свързано лице

Общо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Таблица 2  Списък на всички „съставни образувания“ на „МГП“, включени във всяко от обобщенията по данъчни юрисдикции

Наименование на „МГП“:

„Данъчна година“, за която се отнася отчетът:

Данъчна юрисдикция

Съставни образувания, които са местни лица на данъчната юрисдикция

Данъчна юрисдикция на организация или учредяване, ако е различна от данъчната юрисдикция, на която са местни лица за данъчни цели

Основна стопанска дейност/дейности

Научноизследователска и развойна дейност

Притежаване или управление на интелектуална собственост

Закупуване или снабдяване

Производство

Продажби, маркетинг или дистрибуция

Административни услуги, управленчески услуги или услуги по поддръжка

Предоставяне на услуги на несвързани страни

Финансиране в рамките на групата

Регулирани финансови услуги

Застраховане

Притежание на акции или други капиталови инструменти

Неактивно

Други (1)

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)   Моля посочете естеството на дейността на „съставното образувание“ в графа „Допълнителна информация“

Таблица 3:   Допълнителна информация

Наименование на „МГП“:

„Данъчна година“, за която се отнася отчетът:

Моля, включете всякаква допълнителна кратка информация или обяснения, които смятате за необходими или улесняващи възприемането на задължителната информация, предоставена в отчета по държави

Б.   Общи указания за подаване на отчета по държави

1.   Цел

Образецът се използва за предоставяне на информация от страна на многонационалните „групи“ от предприятия („МГП“) на разпределението на приходите, данъците и стопанските дейности по данъчни юрисдикции.

2.   Третиране на клонове и места на стопанска дейност

Информацията за местата на стопанска дейност се предоставя в зависимост от данъчната юрисдикция, в която те се намират, а не в зависимост от данъчната юрисдикция, на която е местно лице за данъчни цели стопанската единица, към която принадлежи мястото на стопанска дейност. Данъчната юрисдикция на местното лице, която предоставя информация за стопанската единица, към която принадлежи мястото на стопанска дейност, изключват финансовите данни, свързани с мястото на стопанска дейност.

3.   Период, обхванат от годишния образец

Образецът обхваща „данъчната година“ на предоставящата информация МГП. За „съставни образувания“, по преценка на предоставящата информация МГП, образецът отразява последователно едно от следните сведения:

а) информация за „данъчната година“ на съответните „съставни образувания“, която изтича на същата дата както „данъчната година“ на предоставящата информация МГП или която завършва в рамките на 12-месечния период, предхождащ тази дата;

б) информация за всички съответни „съставни образувания“, предоставена за „данъчната година“ на предоставящата информация МГП.

4.   Източник на данните

При попълването на образеца предоставящата информация МГП използва последователно всяка година едни и същи източници на информация. Предоставящата информация МГП може да избере да използва данните от своите консолидирани отчети, от задължителните финансови отчети на отделните образувания, от законоустановените финансови отчети или от вътрешното управленско счетоводство. Не е необходимо синхронизиране на отчитането на приходи, печалба и данъци в образеца с „консолидираните финансови отчети“. Ако като основа за предоставената информация се използват задължителните финансови отчети, всички суми се преизчисляват във функционалната валута на предоставящата информация МГП по средния обменен курс за годината, посочена в раздела „Допълнителна информация“ на образеца. Не са необходими обаче корекции на различията в счетоводните принципи, прилагани от различните данъчни юрисдикции.

Предоставящата информация МГП предоставя кратко описание на източниците на данни, използвани при изготвянето на образеца в раздел „Допълнителна информация“ на образеца. Ако е направено изменение в обичайно използвания всяка година източник на информация, предоставящата информация МГП обяснява причините за промяната и последиците от нея в раздел „Допълнителна информация“ на образеца.

В.   Конкретни указания за подаване на отчета по държави

1.   Обобщение на разпределението на доходите, данъците и стопанските дейности по данъчни юрисдикции (Таблица 1)

1.1.   Данъчна юрисдикция

В първата колона на образеца предоставящата информация МГП изброява всички данъчни юрисдикции, на които „съставните образувания“ на „МГП“ са местни лица за данъчни цели. Данъчната юрисдикция представлява държавна, както и недържавна юрисдикция, която притежава данъчна автономност. Въвежда се отделен ред за всички „съставни образувания“ на „МГП“, които предоставящата информация МГП не смята за местни лица за данъчни цели, на която и да било данъчна юрисдикция. Когато „съставно образувание“ е местно лице на повече от една данъчна юрисдикция, за определянето на данъчната юрисдикция, на която то е местно лице, се прилага правилото за разкъсване на връзката, предвидено в приложимата данъчна спогодба. Когато липсват приложими данъчни спогодби, за „съставното образувание“ се подава информация в данъчната юрисдикция, в която е мястото на неговото действително управление. Мястото на действително управление се определя на базата на международно приетите стандарти.

1.2.   Приходи

В трите колони в раздел „Приходи“ от образеца предоставящата информация МГП посочва следната информация:

а) сумата на приходите на всички „съставни образувания“ на „МГП“ в съответната данъчна юрисдикция, реализирани от сделки със свързани предприятия;

б) сумата на приходите на всички „съставни образувания“ на „МГП“ в съответната данъчна юрисдикция, реализирани от сделки с независими страни;

в) сборът на сумите, посочени в букви а) и б).

Приходите включват приходи от продажби на стоково-материални запаси и имущество, услуги, авторски и лицензионни възнаграждения, лихви, премии и всякакви други суми. Приходите не включват плащанията, получени от други „съставни образувания“, които се третират като дивиденти в данъчната юрисдикция на платеца.

1.3.   Печалба (загуба) преди данъка върху доходите

В петата колона от образеца предоставящата информация МГП посочва сумата на печалбата (загубата) преди данъка върху доходите за всички „съставни образувания“, които са местни лица за данъчни цели на съответната данъчна юрисдикция. Печалбата (загубата) преди данъка върху доходите включва всички извънредни приходи и разходи.

1.4.   Платени данъци върху доходите (на касова основа)

В шестата колона от образеца предоставящата информация МГП посочва общия размер на данъка върху доходите, реално платен през съответната „данъчна година“ от всички „съставни образувания“, които са местни лица за данъчни цели на съответната данъчна юрисдикция. Платените данъци включват платените в парично изражение данъци от „съставното образувание“ към юрисдикцията, на която то е местно лице за данъчни цели, и към всички останали данъчни юрисдикции. Платените данъци включват удържаните при източника данъци, платени от други образувания (свързани предприятия и независими предприятия) по отношение на плащанията към „съставното образувание“. Така например, ако дружество А, което е местно лице на данъчна юрисдикция А, получава лихви от данъчна юрисдикция Б, данъкът, удържан в данъчна юрисдикция Б, се посочва от дружество A.

1.5.   Начислен данък върху дохода (текуща година)

В седмата колона от образеца предоставящата информация МГП посочва сумата на разходите за текущо начисления данък във връзка с облагаемата печалба или загуба за годината на предоставяне на информация за всички „съставни образувания“, които са местни лица за данъчни цели в съответната данъчна юрисдикция. Текущите данъчни разходи отразяват само операции през текущата година и не включват разсрочени данъци или провизии за неопределени данъчни задължения.

1.6.   Регистриран капитал

В осмата колона от образеца предоставящата информация МГП посочва сумата на регистрирания капитал на всички „съставни образувания“, които са местни лица за данъчни цели на съответната данъчна юрисдикция. Що се отнася до местата на стопанска дейност, регистрираният капитал се посочва от юридическото лице, на което принадлежи мястото на стопанска дейност, освен ако съществува изрично капиталово изискване в данъчната юрисдикция на мястото на стопанска дейност за регулаторни цели.

1.7.   Натрупана печалба

В деветата колона от образеца предоставящата информация МГП посочва сумата на натрупаната печалба общо на всички „съставни образувания“, които са местни лица за данъчни цели на съответната данъчна юрисдикция към края на годината. Що се отнася до местата на стопанска дейност, натрупаната печалба се посочва от юридическото лице, на което принадлежи мястото на стопанска дейност.

1.8.   Брой на наетите лица

В десетата колона от образеца предоставящата информация МГП посочва общия брой на наетите лица в еквивалент на пълно работно време (ЕПРВ) във всички „съставни образувания“, които са местни лица за данъчни цели на съответната данъчна юрисдикция. Броят на служителите може да бъде отчетен към края на годината въз основа на средните равнища на заетост за годината или на друга последователно прилагана през годините база за различните данъчни юрисдикции. За тази цел независимите изпълнители, участващи в обичайната оперативна дейност на „съставното образувание“, могат да бъдат подадени като наети лица. Закръгляване на броя на наетите лица или представяне на приблизителен брой на наетите лица в разумни граници е допустимо, при условие че закръгляването или представянето на приблизителен брой не нарушава съществено относителното разпределение на наетите лица в различните данъчни юрисдикции. През годините и спрямо различните образувания се прилагат последователни подходи.

1.9.   Материални активи, различни от парични средства и парични еквиваленти

В единадесетата колона от образеца предоставящата информация МГП посочва сумата на нетните балансови стойности на материалните активи на всички „съставни образувания“, които са местни лица за данъчни цели в съответната данъчна юрисдикция. Що се отнася до местата на стопанска дейност, активите се посочват за данъчната юрисдикция, в която е разположено мястото на стопанска дейност. За тази цел материалните активи не включват парични средства или парични еквиваленти, нематериални или финансови активи.

2.   Списък на всички „съставни образувания“ на „МГП“, включени във всяко от обобщенията по данъчни юрисдикции (Таблица 2)

2.1.   „Съставни образувания“, които са местни лица на данъчната юрисдикция

Предоставящата информация МГП изброява по данъчни юрисдикции и наименование на юридическите лица всички „съставни образувания“ на „МГП“, които са местни лица за данъчни цели на съответната данъчна юрисдикция. Както е посочено в точка 2 от общите инструкции по отношение на местата на стопанска дейност обаче, мястото на стопанска дейност се посочва във връзка с данъчната юрисдикция, в която се намира. Отбелязва се юридическото лице, към което принадлежи мястото на стопанска дейност.

2.2.   Данъчна юрисдикция на организация или учредяване, ако е различна от данъчната юрисдикция на местното лице

Предоставящата информация МГП посочва наименованието на данъчната юрисдикция, съгласно чиито закони е организирано или учредено „съставното образувание“ на „МГП“, ако то е различно от юрисдикцията, на която „съставното образувание“ на „МГП“ е местно лице за данъчни цели.

2.3.   Основна стопанска дейност/дейности

Предоставящата информация МГП определя естеството на основната стопанска дейност/дейности, извършвана от „съставното образувание“ в съответната данъчна юрисдикция, като за целта отбелязва една или няколко от съответните клетки.( 1 ) Директива 2003/48/ЕО на Съвета от 3 юни 2003 г. относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания (ОВ L 157, 26.6.2003 г., стр. 38).

( 2 ) Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и за изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета (ОВ L 182, 29.6.2013 г., стр. 19).

( 3 ) ОВ L 84, 31.3.2010 г., стр. 1.

( 4 ) Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73).

( 5 ) Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

Top