EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02011D0172-20200321

Consolidated text: Решение 2011/172/ОВППС на Съвета от 21 март 2011 година относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Египет

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/172/2020-03-21

02011D0172 — BG — 21.03.2020 — 010.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕШЕНИЕ 2011/172/ОВППС НА СЪВЕТА

от 21 март 2011 година

относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Египет

(ОВ L 076, 22.3.2011 г., стp. 63)

Изменено с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕШЕНИЕ 2012/159/ОВППС НА СЪВЕТА от 19 март 2012 година

  L 80

18

20.3.2012

►M2

РЕШЕНИЕ 2012/723/ОВППС НА СЪВЕТА от 26 ноември 2012 година

  L 327

44

27.11.2012

 M3

РЕШЕНИЕ 2013/144/ОВППС НА СЪВЕТА от 21 март 2013 година

  L 82

54

22.3.2013

 M4

РЕШЕНИЕ 2014/153/ОВППС НА СЪВЕТА от 20 март 2014 година

  L 85

9

21.3.2014

 M5

РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2015/486 НА СЪВЕТА от 20 март 2015 година

  L 77

16

21.3.2015

 M6

РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2016/411 НА СЪВЕТА от 18 март 2016 година

  L 74

40

19.3.2016

 M7

РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2017/496 НА СЪВЕТА от 21 март 2017 година

  L 76

22

22.3.2017

 M8

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ОВППС) 2017/498 НА СЪВЕТА от 21 март 2017 година

  L 76

33

22.3.2017

 M9

РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2018/466 НА СЪВЕТА от 21 март 2018 година

  L 78I

3

21.3.2018

►M10

РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2019/468 НА СЪВЕТА от 21 март 2019 година

  L 80

40

22.3.2019

►M11

РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2020/418 НА СЪВЕТА от 19 март 2020 година

  L 86

11

20.3.2020


Поправено със:

 C1

Поправка, ОВ L 203, 11.7.2014, стp.  113 (2011/172/ОВППС)
▼B

РЕШЕНИЕ 2011/172/ОВППС НА СЪВЕТА

от 21 март 2011 година

относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в ЕгипетЧлен 1

1.  Замразяват се всички финансови средства и икономически ресурси, принадлежащи на, притежавани, държани или контролирани от лица, за които е установено, че са отговорни за присвояване на държавни средства на Египет, и свързани с тях физически или юридически лица, образувания или органи, изброени в приложението.

2.  Не се предоставят, пряко или непряко, никакви финансови средства или икономически ресурси на или в полза на физическите или юридическите лица, образуванията или органите, изброени в приложението.

3.  Компетентният орган на държава-членка може да разреши отпускането на някои замразени финансови средства или икономически ресурси или предоставянето на някои финансови средства или икономически ресурси при условия, които сметне за подходящи, след като е установил, че тези финансови средства и икономически ресурси са:

а) 

необходими за задоволяването на основните нужди на физическите лица, изброени в приложението, и на зависимите от тях членове на семействата им, включително за заплащане на хранителни продукти, наем или ипотека, лекарства и медицинско лечение, данъци, застрахователни премии и такси за обществени услуги;

б) 

предназначени изключително за заплащане на разумни професионални възнаграждения и възстановяване на извършени разходи, свързани с предоставянето на правни услуги;

в) 

предназначени изключително за плащане на хонорари или такси за услуги за рутинно поддържане и управление на замразени финансови средства или икономически ресурси; или

г) 

необходими за извънредни разходи, при условие че най-малко две седмици преди да даде разрешение компетентният орган е съобщил на компетентните органи на останалите държави-членки и Комисията причините, поради които счита, че следва да бъде дадено конкретно разрешение.

Съответната държава-членка информира останалите държави-членки и Комисията за всички разрешения, дадени съгласно настоящия параграф.

▼M2

4.  Чрез дерогация от параграф 1, компетентните органи на държавите членки могат да разрешат освобождаването на някои замразени финансови средства или икономически ресурси, ако са изпълнени следните условия:

а) 

финансовите средства или икономическите ресурси са предмет на арбитражно решение, постановено преди датата, на която физическото или юридическото лице, образуванието или органът, посочени в параграф 1, е включено в списъка в приложението, или на съдебно или административно решение, постановено в Съюза, или на съдебно решение, подлежащо на изпълнение в съответната държава членка преди или след тази дата;

б) 

финансовите средства или икономическите ресурси ще бъдат използвани изключително и само за удовлетворяване на искове, обезпечени с такова решение или признати като основателни в такова решение, в границите, установени от приложимите законови и подзаконови актове, уреждащи правата на лицата с такива искове;

в) 

решението не е в полза на физическо или юридическо лице, образувание или орган, изброени в приложението; както и

г) 

признаването на решението не противоречи на обществения ред в съответната държава членка.

Съответната държава членка информира останалите държави членки и Комисията за всяко разрешение, дадено съгласно настоящия параграф.

▼B

5.  Параграф 1 не възпрепятства включеното в списъка физическо или юридическо лице, образувание или орган, да извършва плащане, дължимо по договор, сключен преди датата, на която такова лице образувание или орган е било включено в списъка в приложението, , при условие че съответната държава-членка е установила, че плащането не се получава пряко или косвено от лице образувание или орган, посочени в параграф 1.

▼M2

6.  Параграф 2 не се прилага към добавянето към замразени сметки на:

а) 

лихви и други доходи от тези сметки; или

б) 

дължими плащания по договори, споразумения или задължения, които са сключени или са възникнали преди датата, на която тези сметки са станали предмет на мерките, предвидени в параграфи 1 и 2; или

в) 

дължими плащания по съдебни, административни или арбитражни решения, постановени в Съюза или подлежащи на изпълнение в съответната държава членка,

при условие че към всички такива лихви, други доходи и плащания продължават да се прилагат мерките, предвидени в параграф 1.

▼B

Член 2

1.  По предложение на държава-членка или на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Съветът взема решение относно съставянето и изменението на списъка в приложението.

2.  Съветът уведомява засегнатото физическо или юридическо лице, образуванието или органа за решението, посочено в параграф 1, включително за основанията за включването му в списъка, или пряко, ако адресът е известен, или чрез публикуване на известие, за да предостави възможност на това лице, образувание или орган да представи възражения.

3.  Когато има представени възражения или когато има представени нови съществени доказателства, Съветът преразглежда посоченото в параграф 1 решение и съответно информира засегнатото лице, образувание или орган.

Член 3

1.  В приложението се съдържат основанията за включването на физическите и юридическите лица, образуванията и органите, посочени в член 1, параграф 1.

2.  В приложението се съдържа и необходимата информация за идентифициране на въпросните физически и юридически лица, образувания и органи, когато такава информация е на разположение. По отношение на физическите лица подобна информация може да включва имената, включително псевдонимите, датата и мястото на раждане, гражданството, номера на паспорта и личната карта, пола, адреса, ако е известен, и длъжността или професията. По отношение на юридическите лица образуванията и органите информацията може да включва наименованията, мястото и датата на регистрация, регистрационния номер и мястото на дейност.

Член 4

За да се постигне максимален ефект от мерките, посочени в член 1, параграфи 1 и 2, Съюзът насърчава трети държави да приемат ограничителни мерки, подобни на предвидените в настоящото решение.

▼M1

Член 5

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

▼M11

Настоящото решение се прилага до 22 март 2021 г.

▼M1

Настоящото решение подлежи на постоянно преразглеждане. То се подновява или изменя при необходимост, ако Съветът прецени, че целите му не са постигнати.

▼M10
ПРИЛОЖЕНИЕ

А.   Списък на физическите и юридическите лица, образуванията и органите, посочени в член 1 

Име

(и евентуални псевдоними)

Информация за идентифициране

Основания за посочване

▼M11

1.

Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Бивш президент на Арабска република Египет.

Дата на раждане: 4.5.1928 г.

Пол: М

Дейностите на лицето (починало) са обект на съдебно преследване или на производство за възстановяване на активи от страна на египетските власти вследствие на окончателна присъда за присвояване на държавни средства съгласно Конвенцията на ООН срещу корупцията.

▼M10

2.

Suzanne Saleh Thabet

Съпруга на Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, бивш президент на Арабска република Египет

Дата на раждане: 28.2.1941 г.

Пол: Ж

Лицето е свързано с Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, който е обект на съдебно преследване или процес на възстановяване на активи от страна на египетските власти във връзка с окончателна присъда за присвояване на държавни средства съгласно Конвенцията на ООН срещу корупцията

3.

Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Син на Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, бивш президент на Арабска република Египет

Дата на раждане: 26.11.1960 г.

Пол: М

Лицето е обект на съдебно преследване или процес на възстановяване на активи от страна на египетските власти във връзка с окончателна присъда за присвояване на държавни средства съгласно Конвенцията на ООН срещу корупцията

▼M11

4.

Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh

(изв. също като Heddy Mohamed Magdy Hussein Rassekh)

Съпруга на Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, син на бившия президент на Арабска република Египет

Дата на раждане: 5.10.1971 г.

Пол: Ж

Лицето е обект на съдебно преследване или на производство за възстановяване на активи от страна на египетските власти вследствие на окончателна присъда за присвояване на държавни средства съгласно Конвенцията на ООН срещу корупцията и е свързано с Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak.

▼M10

5.

Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Син на Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, бивш президент на Арабска република Египет

Дата на раждане: 28.12.1963 г.

Пол: М

Лицето е обект на съдебно преследване или процес на възстановяване на активи от страна на египетските власти във връзка с окончателна присъда за присвояване на държавни средства съгласно Конвенцията на ООН срещу корупцията

6.

Khadiga Mahmoud El Gammal

Съпруга на Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, син на бившия президент на Арабска република Египет.

Дата на раждане: 13.10.1982 г.

Пол: Ж

Лицето е обект на съдебно преследване или процес на възстановяване на активи от страна на египетските власти във връзка с окончателна присъда за присвояване на държавни средства съгласно Конвенцията на ООН срещу корупцията и е свързано с Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

15.

Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana

Бивш министър на туризма

Дата на раждане: 20.2.1959 г.

Пол: М

Лицето е обект на съдебно производство от страна на египетските власти във връзка с присвояване на държавни средства съгласно Конвенцията на ООН срещу корупцията

18.

Habib Ibrahim Habib Eladli

Бивш министър на вътрешните работи

Дата на раждане: 1.3.1938 г.

Пол: М

Лицето е обект на съдебно производство от страна на египетските власти във връзка с присвояване на държавни средства съгласно Конвенцията на ООН срещу корупцията

19.

Elham Sayed Salem Sharshar

Съпруга на Habib Ibrahim Eladli

Дата на раждане: 23.1.1963 г.

Пол: Ж

Лицето е обект на съдебно преследване във връзка с присвояване на държавни средства съгласно Конвенцията на ООН срещу корупцията и е свързано с Habib Ibrahim Eladli

▼M11

Б.

Право на защита и право на ефективна съдебна защита съгласно египетското право:

Право на защита и право на ефективна съдебна защита

От членове 54, 97 и 98 от конституцията на Египет; членове 77, 78, 124, 199, 214, 271, 272 и 277 от египетския закон за наказателните производства и членове 93 и 94 от египетския закон за адвокатурата (Закон № 17 от 1983 г.) следва, че изброените по-долу права са гарантирани съгласно египетското право:

— 
за всяко лице, заподозряно или обвинено в престъпление:
1. 

правото на съдебен контрол върху всеки акт или административно решение;

2. 

правото да се защитава лично или да ползва адвокат по свой избор; ако не разполага със средства за заплащане на адвокат, да му бъде предоставена безплатно служебна защита, когато това се налага от интересите на правосъдието;

— 
за всяко лице, обвинено в престъпление:
1. 

правото да бъде незабавно и подробно информирано за характера и причината за обвинението срещу него на разбираем за него език;

2. 

правото да има достатъчно време и възможности за подготовка на своята защита;

3. 

правото да участва в разпита или да изисква разпит на свидетелите на обвинението и да изисква призоваването и разпитът на свидетелите на защитата да се извършват при същите условия като на свидетелите на обвинението;

4. 

правото да ползва безплатно помощта на устен преводач, ако не разбира или не говори езика, използван в съда.

Прилагане на правото на защита и правото на ефективна съдебна защита

1. 

Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Съгласно информацията в преписката на Съвета правото на защита и правото на ефективна съдебна защита на г-н Mubarak са били спазени по време на наказателното производство, на което Съветът се позовава. Това се доказва по-специално от следното:

Дело

На 27 юни 2013 г. г-н Mubarak заедно с две други лица е обвинен в присвояване на държавни средства и срещу него е започнато производство пред Наказателния съд в Кайро на 17 ноември 2013 г. На 21 май 2014 г. съдът осъжда тримата подсъдими. Те оспорват съдебното решение пред Касационния съд. На 13 януари 2015 г. Касационният съд отменя присъдата и разпорежда повторно разглеждане на делото. При повторното разглеждане на делото на 4 и 29 април 2015 г. страните представят устни и писмени становища. На 9 май 2015 г. Наказателният съд в Кайро осъжда подсъдимите, разпорежда възстановяването на незаконно присвоените средства и разпорежда да бъде изплатена глоба. На 24 май 2015 г. е подадена жалба до Касационния съд. На 9 януари 2016 г. Касационният съд потвърждава присъдите. На 8 март 2016 г. подсъдимите постигат споразумение в рамките на експертната комисия, създадена с постановление на министър-председателя № 2873 от 2015 г. Това споразумение е одобрено от министерския съвет на 9 март 2016 г. Това споразумение не е представено на Касационния съд за окончателно одобрение от главния прокурор, тъй като тази експертна комисия не е компетентната комисия. Ответниците имат възможност да се обърнат с молба за уреждане на въпроса към компетентната комисия — Националната комисия за възстановяването на активи, намиращи се в чужбина (NCRAA). През март 2019 г. размерът на глобата е възстановен. Сумата, която трябва да бъде върната, е в процес на възстановяване чрез искания за правна взаимопомощ, отправени от египетските власти до две трети държави.

2. 

Suzanne Saleh Thabet

Съгласно информацията в преписката на Съвета правото на защита и правото на ефективна съдебна защита на г-жа Thabet са били спазени по време на наказателното производство, на което Съветът се позовава. Това се доказва по-специално от следното:

Решение за обезпечаване

На 28 февруари 2011 г. главният прокурор издава заповед, с която на г-жа Thabet и други лица се забранява да се разпореждат с финансовите си средства и активи в съответствие с член 208а/а от египетския наказателно-процесуален кодекс, по силата на който главният прокурор може да забрани на ответника, съпругата и децата му да се разпореждат с притежаваните от тях активи, ако има съмнения, че тези активи представляват незаконни облаги от престъпления, извършени от същия ответник. На 8 март 2011 г. компетентният наказателен съд потвърждава забранителната заповед. Съгласно законите на Арабска република Египет ответникът има право да оспори решението на съда във връзка със забранителната заповед пред същия съд. Г-жа Thabet не е оспорила решението към 8 март 2011 г.

3. 

Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Съгласно информацията в преписката на Съвета правото на защита и правото на ефективна съдебна защита на г-н Alaa Mubarak са били спазени по време на наказателното производство, на което Съветът се позовава. Това се доказва по-специално от следното:

Решение за обезпечаване

На 28 февруари 2011 г. главният прокурор издава заповед, с която на г-н Alaa Mubarak и други лица се забранява да се разпореждат с финансовите си средства и активи в съответствие с член 208а/а от египетския наказателно-процесуален кодекс, по силата на който главният прокурор може да забрани на ответника, съпругата и децата му да се разпореждат с притежаваните от тях активи, ако има съмнения, че тези активи представляват незаконни облаги от престъпления, извършени от същия ответник. На 8 март 2011 г. компетентният наказателен съд потвърждава забранителната заповед. Съгласно законите на Арабска република Египет ответникът има право да оспори решението на съда във връзка със забранителната заповед пред същия съд. Г-н Alaa Mubarak не е оспорил решението към 8 март 2011 г.

Първо дело

На 30 май 2012 г. в съда (Наказателния съд в Кайро) е заведено дело срещу ответника и още едно лице. На 6 юни 2013 г. съдът връща делото на прокуратурата за допълнителни разследвания. След приключването на разследванията делото бива отнесено отново до Наказателния съд в Кайро. На 15 септември 2018 г. съдът постановява решение, с което: i) изисква от назначената от него експертна комисия да допълни експертния доклад, който е представила на съда през юли 2018 г.; ii) разпорежда задържането на подсъдимите и iii) разпорежда казусът им да бъде отнесен до Националната комисия за възстановяването на активи в чужбина (NCRAA) с оглед на евентуалното постигане на помирение. Ответниците успешно оспорват заповедта за арест и след внасянето на искане за отвод на съдебния състав делото е отнесено към друг състав на наказателния съд, за да бъде преценена основателността му, който ги оправдава на 22 февруари 2020 г. Това решение не е окончателно и все още може да бъде обжалвано от прокуратурата.

Второ дело

На 27 юни 2013 г. г-н Alaa Mubarak заедно с две други лица е обвинен в присвояване на държавни средства и срещу него е започнато производство пред Наказателния съд в Кайро на 17 ноември 2013 г. На 21 май 2014 г. съдът осъжда тримата подсъдими. Те оспорват съдебното решение пред Касационния съд. На 13 януари 2015 г. Касационният съд отменя присъдата и разпорежда повторно разглеждане на делото. При повторното разглеждане на делото на 4 и 29 април 2015 г. страните представят устни и писмени становища. На 9 май 2015 г. Наказателният съд в Кайро осъжда подсъдимите, разпорежда възстановяването на незаконно присвоените средства и разпорежда да бъде изплатена глоба. На 24 май 2015 г. е подадена жалба до Касационния съд. На 9 януари 2016 г. Касационният съд потвърждава присъдите. На 8 март 2016 г. подсъдимите постигат споразумение в рамките на експертната комисия, създадена с постановление на министър-председателя № 2873 от 2015 г. Това споразумение е одобрено от министерския съвет на 9 март 2016 г. Това споразумение не е представено на Касационния съд за окончателно одобрение от главния прокурор, тъй като тази експертна комисия не е компетентната комисия. Ответниците имат възможност да се обърнат с молба за уреждане на въпроса към компетентната комисия — Националната комисия за възстановяването на активи, намиращи се в чужбина (NCRAA). През март 2019 г. размерът на глобата е възстановен. Сумата, която трябва да бъде върната, е в процес на възстановяване чрез искания за правна взаимопомощ, отправени от египетските власти до две трети държави.

4. 

Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh

Съгласно информацията в преписката на Съвета правото на защита и правото на ефективна съдебна защита на г-жа Rasekh са били спазени по време на наказателното производство, на което Съветът се позовава. Това се доказва по-специално от следното:

Решение за обезпечаване

На 28 февруари 2011 г. главният прокурор издава заповед, с която на г-жа Rasekh и други лица се забранява да се разпореждат с финансовите си средства и активи в съответствие с член 208а/а от египетския наказателно-процесуален кодекс, по силата на който главният прокурор може да забрани на ответника, съпругата и децата му да се разпореждат с притежаваните от тях активи, ако има съмнения, че тези активи представляват незаконни облаги от престъпления, извършени от същия ответник. На 8 март 2011 г. компетентният наказателен съд потвърждава забранителната заповед. Съгласно законите на Арабска република Египет ответникът има право да оспори решението на съда във връзка със забранителната заповед пред същия съд. Г-жа Rasekh не е оспорила решението към 8 март 2011 г.

5. 

Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Съгласно информацията в преписката на Съвета правото на защита и правото на ефективна съдебна защита на г-н Gamal Mubarak са били спазени по време на наказателното производство, на което Съветът се позовава. Това се доказва по-специално от следното:

Решение за обезпечаване

На 28 февруари 2011 г. главният прокурор издава заповед, с която на г-н Gamal Mubarak и други лица се забранява да се разпореждат с финансовите си средства и активи в съответствие с член 208а/а от египетския наказателно-процесуален кодекс, по силата на който главният прокурор може да забрани на ответника, съпругата и децата му да се разпореждат с притежаваните от тях активи, ако има съмнения, че тези активи представляват незаконни облаги от престъпления, извършени от същия ответник. На 8 март 2011 г. компетентният наказателен съд потвърждава забранителната заповед. Съгласно законите на Арабска република Египет ответникът има право да оспори решението на съда във връзка със забранителната заповед пред същия съд. Г-н Gamal Mubarak не е оспорил решението към 8 март 2011 г.

Първо дело

На 30 май 2012 г. в съда (Наказателния съд в Кайро) е заведено дело срещу г-н Gamal Mubarak и още едно лице. На 6 юни 2013 г. съдът връща делото на прокуратурата за допълнителни разследвания. След приключването на разследванията делото бива отнесено отново до Наказателния съд в Кайро. На 15 септември 2018 г. Наказателният съд в Кайро постановява решение, с което: i) изисква от назначената от него експертна комисия да допълни експертния доклад, който е представила на съда през юли 2018 г., ii) разпорежда задържането на подсъдимите и iii) разпорежда казусът им да бъде отнесен до Националната комисия за възстановяването на активи, намиращи се в чужбина (NCRAA) с оглед на евентуалното постигане на помирение. Ответниците успешно оспорват заповедта за арест и след внасянето на искане за отвод на съдебния състав делото е отнесено към друг състав на наказателния съд, за да бъде преценена основателността му, който ги оправдава на 22 февруари 2020 г. Това решение не е окончателно и все още може да бъде обжалвано от прокуратурата.

Второ дело

На 27 юни 2013 г. г-н Gamal Mubarak заедно с две други лица е обвинен в присвояване на държавни средства и срещу него е започнато производство пред Наказателния съд в Кайро на 17 ноември 2013 г. На 21 май 2014 г. съдът осъжда тримата подсъдими. Те оспорват съдебното решение пред Касационния съд. На 13 януари 2015 г. Касационният съд отменя присъдата и разпорежда повторно разглеждане на делото. При повторното разглеждане на делото на 4 и 29 април 2015 г. страните представят устни и писмени становища. На 9 май 2015 г. Наказателният съд в Кайро осъжда подсъдимите, разпорежда възстановяването на незаконно присвоените средства и разпорежда да бъде изплатена глоба. На 24 май 2015 г. е подадена жалба до Касационния съд. На 9 януари 2016 г. Касационният съд потвърждава присъдите. На 8 март 2016 г. подсъдимите постигат споразумение в рамките на експертната комисия, създадена с постановление на министър-председателя № 2873 от 2015 г. Споразумението е одобрено от министерския съвет на 9 март 2016 г. Споразумението не е представено на Касационния съд за окончателно одобрение от главния прокурор, тъй като тази експертна комисия не е компетентната комисия. Ответниците имат възможност да се обърнат с молба за уреждане на въпроса към компетентната комисия — Националната комисия за възстановяването на активи, намиращи се в чужбина (NCRAA). През март 2019 г. размерът на глобата е възстановен. Сумата, която трябва да бъде върната, е в процес на възстановяване чрез искания за правна взаимопомощ, отправени от египетските власти до две трети държави.

6. 

Khadiga Mahmoud El Gammal

Съгласно информацията в преписката на Съвета правото на защита и правото на ефективна съдебна защита на г-жа El Gammal са били спазени по време на наказателното производство, на което Съветът се позовава. Това се доказва по-специално от следното:

Решение за обезпечаване

На 28 февруари 2011 г. главният прокурор издава заповед, с която на г-жа Khadiga El Gammal и други лица се забранява да се разпореждат с финансовите си средства и активи в съответствие с член 208а/а от египетския наказателно-процесуален кодекс, по силата на който главният прокурор може да забрани на ответника, съпругата и децата му да се разпореждат с притежаваните от тях активи, ако има съмнения, че тези активи представляват незаконни облаги от престъпления, извършени от същия ответник. На 8 март 2011 г. компетентният наказателен съд потвърждава забранителната заповед. Съгласно законите на Арабска република Египет ответникът има право да оспори решението на съда във връзка със забранителната заповед пред същия съд. Г-жа El Gammal не е оспорила решението към 8 март 2011 г.

15. 

Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana

Съгласно информацията в преписката на Съвета правото на защита и правото на ефективна съдебна защита на г-н Garrana Mubarak са били спазени по време на наказателното производство, на което Съветът се позовава. Това се доказва по-специално от следното:

Дело

Разследването във връзка с фактите по присвояване на държавни средства или активи все още е в ход. Съветът не откри никакви индикации за това, че правото на защита или правото на ефективна съдебна защита на г-н Garrana не са били спазени.

18. 

Habib Ibrahim Habib Eladli

Съгласно информацията в преписката на Съвета правото на защита и правото на ефективна съдебна защита на г-н Eladli са били спазени по време на наказателното производство, на което Съветът се позовава. Това се доказва по-специално от следното:

Дело

Казусът на г-н Eladli е предаден от следователя на компетентния съд по обвинение в присвояване на държавни средства. На 7 февруари 2016 г. съдът решава да замрази средствата на г-н Eladli, на съпругата му и на непълнолетния му син. На основание на това решение на съда на 10 февруари 2016 г. главният прокурор издава решение за обезпечаване в съответствие с член 208а/а от египетския наказателно-процесуален кодекс, по силата на който главният прокурор може да забрани на ответника, съпругата и децата му да се разпореждат с притежаваните от тях активи, ако има съмнения, че тези активи представляват незаконни облаги от престъпления, извършени от същия ответник. Съгласно законите на Арабска република Египет ответникът има право да оспори решението на съда във връзка със забранителната заповед пред същия съд. На 15 април 2017 г. съдът осъжда подсъдимия. Той оспорва съдебното решение пред Касационния съд, който отменя присъдата на 11 януари 2018 г. и разпорежда повторно разглеждане на делото. При повторното разглеждане той е осъден на 9 май 2019 г. да плати глоба. Както прокуратурата, така и г-н Eladli обжалват това решение пред Касационния съд. Делото все още се разглежда от съда.

19. 

Elham Sayed Salem Sharshar

Съгласно информацията в преписката на Съвета правото на защита и правото на ефективна съдебна защита на г-жа Sharshar са били спазени по време на наказателното производство, на което Съветът се позовава. Това се доказва по-специално от следното:

Решение за обезпечаване

Съпругът на г-жа Sharshar е предаден от следователя на компетентния съд по обвинение в присвояване на държавни средства. На 7 февруари 2016 г. съдът решава да замрази средствата на съпруга на г-жа Sharshar, нейните собствени, както и на непълнолетния им син. На основание на това решение на съда на 10 февруари 2016 г. главният прокурор издава решение за обезпечаване в съответствие с член 208а/а от египетския наказателно-процесуален кодекс, по силата на който главният прокурор може да забрани на ответника, съпругата и децата му да се разпореждат с притежаваните от тях активи, ако има съмнения, че тези активи представляват незаконни облаги от престъпления, извършени от същия ответник. Съгласно законите на Арабска република Египет ответникът има право да оспори решението на съда във връзка със забранителната заповед пред същия съд. Г-жа Sharshar не е оспорила решението на съда.

Top