EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02010R1089-20141231

Consolidated text: Регламент (ЕС) № 1089/2010 на Комисията от 23 ноември 2010 година за прилагане на Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на оперативната съвместимост на масиви от пространствени данни и услуги за пространствени данни

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1089/2014-12-31

2010R1089 — BG — 31.12.2014 — 003.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1089/2010 НА КОМИСИЯТА

от 23 ноември 2010 година

за прилагане на Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на оперативната съвместимост на масиви от пространствени данни и услуги за пространствени данни

(ОВ L 323, 8.12.2010 г., стp. 11)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  No

page

date

►M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 102/2011 НА КОМИСИЯТА от 4 февруари 2011 година

  L 31

13

5.2.2011

►M2

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1253/2013 НА КОМИСИЯТА от 21 октомври 2013 година

  L 331

1

10.12.2013

►M3

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1312/2014 НА КОМИСИЯТА от 10 декември 2014 година

  L 354

8

11.12.2014
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1089/2010 НА КОМИСИЯТА

от 23 ноември 2010 година

за прилагане на Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на оперативната съвместимост на масиви от пространствени данни и услуги за пространствени данниЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) ( 1 ) и по-специално член 7, параграф 1 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Директива 2007/2/ЕО определя общи правила за създаване на инфраструктурата за пространствена информация в Европейската общност. В рамките на тази инфраструктура от държавите-членки се изисква да предоставят на разположение масиви от данни във връзка с едно или няколко от приложенията към Директива 2007/2/ЕО и съответните услуги за пространствени данни в съответствие с техническите разпоредби за оперативната съвместимост и, когато е приложимо, с хармонизацията на масиви от пространствени данни и услуги.

(2)

Техническите разпоредби отчитат съответните изисквания на потребителите, които са били установени от заинтересованите страни посредством проучване на изискванията на потребителите и чрез анализиране на представените референтни материали и съответните политики на Съюза по отношение на околната среда и политики или дейности, които биха могли да окажат въздействие върху околната среда.

(3)

Комисията анализира осъществимостта на техническите разпоредби и тяхната попорционалност от гледна точка на вероятните разходи и ползи въз основа на резултати от изпитвания, докладвани от заинтересованите страни, отговори от държави-членки чрез националните органи за контакт на искания за информация относно съображенията за съотношението между разходи и ползи и доказателства от изследвания, проведени от държавите-членки относно разходите и ползите от инфраструктурите за пространствени данни на регионално равнище.

(4)

Представители на държавите-членки, както и други физически или юридически лица, които имат интерес от пространствените данни, включително потребители, производители, доставчици на услуги с добавена стойност или органи за координация, получиха възможността да участват в съставянето на техническите разпоредби чрез предложени експерти и да оценят проекта на правилата за прилагане чрез консултация със заинтересованите страни и чрез изпитване.

(5)

С оглед постигане на оперативна съвместимост и извличане на полза от усилията на общностите на потребителите и производителите, когато е целесъобразно, международните стандарти са интегрирани в концепциите и определенията на елементите на темите на пространствените данни, изброени в Директива 2007/2/ЕО, приложение I, II или III.

(6)

С цел да се гарантира оперативната съвместимост и хармонизацията на всички теми на пространствените данни държавите-членки следва да изпълнят изискванията по отношение на общите типове данни, идентификацията на пространствените обекти, метаданните за оперативна съвместимост, общия мрежов модел и други концепции и правила, които се прилагат за всички теми на пространствените данни.

(7)

С цел да се гарантира оперативната съвместимост и хармонизацията в рамките на една тема на пространствените данни държавите-членки следва да използват класификациите и определенията за пространствени обекти, техните ключови атрибути и асоциативни роли, типове данни, възможни стойности и специфични правила, които се прилагат за отделна тема на пространствените данни.

(8)

Тъй като в настоящия регламент не са включени стойностите на списъка с кодове, изисквани за неговото прилагане, настоящият регламент следва да стане приложим едва, след като те бъдат приети като нормативен акт. Следователно е целесъобразно да се отложи прилагането на настоящия регламент.

(9)

Предвидените в настоящия регламент мерки са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 22 от Директива 2007/2/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:▼M3

Член 1

Предмет и обхват

1.  Настоящият регламент определя изискванията за технически разпоредби за оперативната съвместимост и, когато е приложимо, хармонизацията на масиви от пространствени данни и услуги за пространствени данни, съответстващи на темите, изброени в приложения I, II и III към Директива 2007/2/ЕО.

2.  Настоящият регламент не се прилага по отношение на мрежовите услуги, попадащи в обхвата на Регламент (ЕО) № 976/2009 на Комисията ( 2 ).

▼B

Член 2

Определения

▼M2

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения, както и определенията, специфични за темите, посочени в приложенията:

▼B

1. „абстрактен тип“ (abstract type) означава тип, който не може да бъде инстанцииран, но може да има атрибути и асоциативни роли;

2. „асоциативна роля“ (association role) означава стойност или обект, с която/който типът има връзка, както е посочено в член 8, параграф 2, буква б) от Директива 2007/2/ЕО;

3. „атрибут“ (attribute) означава характерен белег на даден тип, както е посочено в член 8, параграф 2, буква в) от Директива 2007/2/ЕО;

▼M2 —————

▼B

5. „списък с кодове“ (code list) означава отворено изброяване, което може да бъде продължено,

6. „тип данни“ (data type) означава дескриптор на набор от стойности без идентичност в съответствие с ►M2  ISO/TS 19103:2005 ◄ ;

7. „изброяване“ (enumeration) означава тип данни, чиито инстанции сформират фиксиран списък от наименувани буквени стойности. Атрибутитe на изброен тип могат да вземат стойности единствено от този списък;

8. „външен идентификатор на обект“ (external object identifier) означава уникален идентификатор на обект, който е публикуван от отговорния орган, който може да бъде използван от външни приложения с цел рефериране на пространствения обект;

9. „идентификатор“ (identifier) означава лингвистично независима поредица символи, способна еднозначно и постоянно да идентифицира това, с което е свързана, в съответствие с ►M2  EN ISO 19135:2007 ◄ ;

10. „инстанциирам“ (instantiate) означава създаване на обект, който отговаря на определението, атрибутите, асоциативните роли и ограниченията, които са определени за инстанциирания тип;

11. „слой“ (layer) означава основна единица географска информация, която може да бъде поискана като карта от даден сървър в съответствие с ►M2  EN ISO 19128:2008 ◄ ;

12. „информация за жизнения цикъл“ (life-cycle information) означава набор от свойства на един пространствен обект, които описват времевите характеристики на дадена версия на пространствен обект или промените между версиите;

13. „елемент на метаданни“ (metadata element) означава една отделна единица метаданни в съответствие с ►M2  EN ISO 19115:2005/AC:2008 ◄ ;

14. „пакет“ (package) означава механизъм с общо предназначение за организиране на елементи в групи;

15. „регистър“ (register) означава набор от файлове, съдържащи идентификатори, които са присвоени на елементи с описания на свързаните елементи, в съответствие с ►M2  EN ISO 19135:2007 ◄ ;

16. „тип пространствен обект“ (spatial object type) означава класификация на пространствени обекти;

17. „стил“ (style) означава привързване на типове пространствени обекти и техните свойства и ограничения към записани в параметрична форма символи, използвани за съставяне на карти;

18. „подтип на“ (sub-type of) означава връзката между по-специфичен тип и по-общ тип, когато по-специфичния тип напълно съответства на по-общия тип и съдържа допълнителна информация, адаптирана от ►M2  ISO/TS 19103:2005 ◄ ;

19. „тип“ (type) означава тип пространствен обект или тип данни;

20. „voidable“ (унищожаем; т.е. може да не заема стойност) означава, че атрибут или асоциативна роля могат да заемат стойност „void“ (нищожен, невалиден, празен), ако масивите от пространствени данни, поддържани от държавите-членки, не съдържат съответна стойност или съответната стойност не може да бъде получена от съществуващите стойности на разумна цена. Ако атрибут или асоциативна роля не е voidable, клетката от таблицата, в която се посочва неговата/нейната „voidability“ (унищожаемост), се оставя празна;

▼M2

21. „свойство“ (property) означава атрибут или асоциативна роля;

22. „тип съюз“ (union type) означава тип, който се състои само от една единствена измежду няколко алтернативи (посочени като елементи на атрибутите), в съответствие с ISO/TS 19103:2005;

23. „асоциативен клас“ (association class) означава тип, който определя допълнителни свойства на връзката между два други типа;

24. „картографиран район“ (coverage) означава пространствен обект, който има функцията да връща стойности от своя обхват за всяка пряка позиция в рамките на своята пространствена, времева или пространственовремева област, в съответствие с ISO 19123:2007;

25. „област“ (domain) означава добре определен набор в съответствие с ISO/TS 19103:2005,

26. „обхват“ (range) означава набор от стойности на атрибутите на характеристиките, свързан чрез функция с елементите на областта на картографирания район, в съответствие с EN ISO 19123:2007;

27. „ректифицирана координатна система“ (rectified grid) означава координатна мрежа, за която има сродна трансформация между декартовите координати и координатите в референтна координатна система, в съответствие с EN ISO 19123:2007;

28. „референцируема координатна система“ (referenceable grid) означава координатна мрежа, свързана с трансформация, която може да се използва за преобразуване на стойностите на декартовите координати в стойности на координати, които са реферирани към външна координатна референтна система, в съответствие с EN ISO 19123:2007;

29. „мозаечност“ (tessellation) означава разделяне на дадено пространство на набор от съседни подпространства със същото измерение като разделеното пространство. Мозаечността в 2D пространството се състои от набор от неприпокриващи се многоъгълници, които изцяло покриват разглеждания регион;

30. „по-точна стойност“ (narrower value) означава стойност, която е в йерархична връзка с по-обща изходна стойност;

▼M3

31. „крайна точка“ (end point) означава интернет адрес, използван за непосредствено повикване на операция, осигурявана от услуга за пространствени данни;

32. „точка за достъп“ (access point) означава интернет адрес, съдържащ подробно описание на услуга за пространствени данни, включително списък на крайни точки, позволяващ нейното изпълнение;

33. „услуга за пространствени данни с възможност за извикване“ (invocable spatial data service) означава всички от следните точки:

а) услуга за пространствени данни с метаданни, които отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 1205/2008 на Комисията ( 3 );

б) услуга за пространствени данни с най-малко един указател на ресурси, който е точка за достъп;

в) услуга за пространствени данни в съответствие с документиран и общодостъпен набор от технически спецификации, съдържащ необходимата информация за нейното изпълнение;

34. „оперативно съвместима услуга за пространствени данни“ (interoperable spatial data service) означава услуга за пространствени данни с възможност за извикване, която отговаря на изискванията съгласно приложение VI;

35. „хармонизирана услуга за пространствени данни“ (harmonised spatial data service) означава оперативно съвместима услуга за пространствени данни, която отговаря на изискванията съгласно приложение VII;

36. „съответстващ масив от пространствени данни“ (conformant spatial data set) означава услуга за пространствени данни, която отговаря на изискванията на настоящия регламент;

37. „операция“ (operation) означава действие, което се поддържа от услуга за пространствени данни;

38. „интерфейс“ (interface) означава наименуваният набор от операции, които характеризират поведението на обект, както е дефиниран в международния стандарт ISO 19119:2005.

▼B

Член 3

Общи типове

Типовете, които са общи за няколко от темите, изброени в приложения I, II и III към Директива 2007/2/ЕО, отговарят на определенията и ограниченията и включват атрибутите и асоциативните роли, установени в приложение I.

Член 4

Типове за обмен и класификация на пространствени обекти

▼M2

1.  за обмен и класификация на пространствени обекти от масиви от данни, отговарящи на условията, определени в член 4 от Директива 2007/2/ЕО, държавите членки използват типовете пространствени обекти и свързаните с тях типове данни, изброявания и списъци с кодове, определени в приложения II, III и IV, за темите, към които масивите от данни се отнасят.

▼B

2.  Типовете пространствени обекти и типовете данни отговарят на определенията и ограниченията и включват атрибутите и асоциативните роли, посочени в ►M2  приложенията ◄ .

▼M1

3.  Изброяванията и списъците с кодове, използвани в атрибутите или асоциативните роли на типовете пространствени обекти или типовете данни, трябва да са в съответствие с определенията и да включват стойностите, посочени в ►M2  приложенията ◄ . ►M2  Стойностите на изброяванията и списъците с кодове са еднозначно идентифицирани с езиково неутрални мнемонични кодове за компютри. Стойностите могат да включват също така езиково специфично име, което да се използва за взаимодействие с човек. ◄

▼M1 —————

▼B

Член 5

Типове

1.  За всички типове, определени в настоящия регламент, в заглавието на раздела, посочващ изискванията за този тип, в скоби е дадено езиково неутрално име за компютри. Това езиково неутрално име се използва за позоваване на съответния тип в определението на атрибут или асоциативна роля.

2.  Типовете, които представляват подтип на друг тип, включват също така всички атрибути и асоциативни роли на този тип.

3.  Абстрактните типове не се инстанциират.

▼M2 —————

▼M2

Член 6

▼M3

Списъци с кодове и изброявания за масиви от пространствени данни

▼M2

1.   ►M3  Списъците с кодове трябва да бъдат от един от следните типове, както са специфицирани в приложения I—IV: ◄

а) списъци с кодове, чиито позволени стойности включват само стойностите, които са посочени в настоящия регламент;

б) списъци с кодове, чиито позволени стойности включват стойностите, посочени в настоящия регламент, и по-точни стойности, определени от доставчиците на данни;

в) списъци с кодове, чиито позволени стойности включват стойностите, посочени в настоящия регламент, и допълнителни стойности на което и да било равнище, определени от доставчиците на данни;

г) списъци с кодове, чиито позволени стойности включват всички стойности, определени от доставчиците на данни.

За целите на букви б), в) и г), в допълнение към позволените стойности, доставчиците на данни могат да използват стойностите, посочени в съответните Технически насоки по INSPIRE (INSPIRE Technical Guidance), които са на разположение на уебсайта за INSPIRE на Съвместния изследователски център.

2.  Списъците с кодове могат да бъдат йерархични. Стойностите на йерархичните списъци с кодове може да имат по-обща изходна стойност. Когато в настоящия регламент валидните стойности на един йерархичен списък с кодове са посочени в таблица, изходните стойности са посочени в последната колона.

3.  Когато доставчикът на данни предоставя стойност за даден атрибут, чийто тип представлява списък с кодове съгласно посоченото в параграф 1, букви б), в) или г), която стойност не е посочена в настоящия регламент, въпросната стойност и нейното определение се предоставят на разположение в регистър.

4.  Атрибути или асоциативни роли на типове пространствени обекти или типове данни, които имат тип на списък с кодове, могат да приемат единствено стойности, които са позволени според спецификацията на списъка с кодове.

5.  Атрибути или асоциативни роли на типове пространствени обекти или типове данни, които имат тип на изброяване, могат да приемат единствено стойности от списъците, посочени за типа на изброяване.

▼B

Член 7

Кодиране

1.  Всяко правило за кодиране, използвано за кодиране на пространствени данни, следва да съответства на EN ISO 19118. По-специално то трябва да посочва правилата за преобразуване на схемите за всички типове пространствени обекти и всички атрибути и асоциативни роли и използваната структура на изходните данни.

2.  Всяко правило за кодиране, използвано за кодирането на пространствени данни, следва да бъде предоставено на разположение.

Член 8

Актуализации

1.  Държавите-членки редовно предоставят актуализации на данните.

2.  Всички актуализации се извършват най-късно 6 месеца след прилагане на промяната в изходния масив от данни, освен ако не е предвиден различен период за конкретна тема на пространствените данни в ►M2  приложенията ◄ .

▼M3

3.  Актуализациите на данни трябва да бъдат на разположение на всички съответни услуги за пространствени данни в съответствие с крайния срок, посочен в параграф 2.

▼B

Член 9

Управление на идентификатори

1.  Типът данни Identifier, определен в раздел 2.1 на приложение I, се използва като тип за външния идентификатор на пространствен обект.

2.  Външният идентификатор на обект за еднозначна идентификация на пространствени обекти не се променя през жизнения цикъл на пространствения обект.

Член 10

Жизнен цикъл на пространствени обекти

1.  Различните версии на един и същ пространствен обект винаги са инстанции на един и същ тип пространствен обект.

2.  Атрибутите namespace и localId на външния идентификатор на обекти остават същите за различните версии на даден пространствен обект.

3.  Когато се използват атрибутите beginLifespanVersion и endLifespanVersion, стойността на endLifespanVersion не следва да бъде преди стойността на beginLifespanVersion.

Член 11

Времеви референтни системи

1.  По подразбиране се използва времевата референтна система, посочена в точка 5 на част Б на приложението към Регламент (ЕО) № 1205/2008 ( 4 ), освен ако не са посочени други времеви референтни системи за конкретна тема на пространствените данни в ►M2  приложенията ◄ .

2.  Ако се използват други времеви референтни системи, те следва да бъдат посочени в метаданните на масива от данни.

Член 12

Други изисквания и правила

▼M2

1.  Възможните стойности на пространствените свойства, определени в настоящия регламент, са ограничени до пространствена схема Simple Feature, както е определено в Herring, John R. (ed.), OpenGIS® Implementation Standard for Geographic information – Simple feature access – Part 1: Common architecture, version 1.2.1, Open Geospatial Consortium, 2011, освен ако не е посочено друго за конкретна тема или тип пространствени данни.

▼B

2.  Всички измерени стойности се изразяват в ►M2  мерни единици по SI или мерни единици извън SI, които са приети за употреба в Международната система единици (SI) ◄ (Международна система), освен ако не е посочено друго за конкретна тема или тип пространствени данни.

3.  Когато се използват атрибутите validFrom и validTo, стойността на validTo не следва да е преди стойността на validFrom.

4.  Освен това се прилагат всички изисквания, които са специфични за дадената тема, посочени в приложение II.

Член 13

Метаданни, изисквани за оперативна съвместимост

Метаданните, описващи даден масив от пространствени данни, включват следните елементи на метаданни, изисквани за оперативна съвместимост:

1.

Координатна референтна система : описание на координатната(ите) референтна(и) система(и), използвана(и) в масива от данни.

2.

Времева референтна система :

описание на времевата(ите) референтна(и) система(и), използвана(и) в масива от данни.

Този елемент е задължителен само, ако масивът от пространствени данни съдържа времева информация, която не се отнася към времевата референтна система по подразбиране.

3.

Кодиране : описание на компютърната(ите) езикова(и) фраза(и), описваща(и) представянето на информационни обекти в запис, файл, съобщение, устройство за съхранение или канал за предаване.

4.

Топологична съвместимост :

коректност на изрично кодираните топологични характеристики на масива от данни, описан от обхвата.

Този елемент е задължителен само, ако масивът от данни включва типове от Общия мрежов модел (Generic Network Model) и не осигурява топология на осевата линия (свързаност на осеви линии) за мрежата.

5.

Кодиране на символи :

кодирането на символи, използвано в масива от данни.

Този елемент е задължителен само, ако се използва кодиране, което не се основава на UTF-8.

▼M2

6.

Тип на пространственото представяне : използваният метод за пространствено представяне на географска информация.

▼B

Член 14

Изобразяване

1.  За изобразяване на масиви от пространствени данни, като се използва мрежова услуга за разглеждане, както е посочено в Регламент (ЕО) № 976/2009 на Комисията ( 5 ), трябва да се разполага със следното:

а) слоевете, посочени в приложение II за темата или темите, с която(които) е свързан масивът от данни;

б) за всеки слой, най-малко стил на изобразяване по подразбиране, като минимум със свързано име и уникален идентификатор.

2.  Приложение II определя следното за всеки слой:

а) заглавие на слоя, което може да бъде прочетено от човека и ще се използва за показване в потребителския интерфейс;

▼M2

б) тип(ове) пространствен(и) обект(и) или негов(техен) поднабор, който(които) представлява(т) съдържанието на слоя.

▼M2

3.  За типове пространствени обекти, чиито обекти могат да бъдат допълнително класифицирани посредством атрибут със стойност от списък с кодове, могат да бъдат определени няколко слоя. Всеки от тези слоеве включва пространствени обекти, съответстващи на една конкретна стойност на списъка с кодове. При определянето на такива набори от слоеве в приложения II, III и IV са изпълнени всички следващи изисквания:

а) полето за запълване <СтойностОтСписъкаСКодове> представя стойностите на съответния списък с кодове, като първата буква е главна;

б) полето за запълване <име, което може да бъде прочетено от човека> представя наименованието на стойностите на списъка с кодове, което може да бъде прочетено от човека;

в) типът на пространствения обект включва съответния атрибут и списък с кодове в скоби;

г) предоставя се по един пример на слой.

▼M3

Член 14а

Изисквания за услугите за пространствени данни с възможност за извикване

Не по-късно от 10 декември 2015 г. държавите членки предоставят метаданните за услугите за пространствени данни с възможност за извикване в съответствие с изискванията, посочени в приложение V.

Член 14б

Разпоредби за оперативна съвместимост и изисквания за хармонизация на услуги за пространствени данни с възможност за извикване

Услугите за пространствени данни с възможност за извикване, свързани с данните, съдържащи се в поне един съответстващ масив от пространствени данни, трябва да отговарят на изискванията за оперативна съвместимост, посочени в приложения V и VI, и когато е приложимо, на изискванията за хармонизация, посочени в приложение VII.

▼B

Член 15

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на [двадесетия] ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 15 декември 2010 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I

▼M2

ОБЩИ ТИПОВЕ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ

1.   ТИПОВЕ, ОПРЕДЕЛЕНИ В ЕВРОПЕЙСКИ И МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ

Следните общи типове, използвани в атрибутите или асоциативните роли на типове пространствени обекти или типове данни, са определени, както следва:

(1) За типовете Any, Angle, Area, Boolean, CharacterString, Date, DateTime, Decimal, Distance, Integer, Length, Measure, Number, Probability, Real, RecordType, Sign, UnitOfMeasure, Velocity и Volume се прилагат определенията, посочени в ISO/TS 19103:2005.

(2) За типовете DirectPosition, GM_Boundary, GM_Curve, GM_MultiCurve, GM_MultiSurface, GM_Object, GM_Point, GM_Primitive, GM_Solid, GM_Surface и GM_Tin се прилагат определенията, посочени в EN ISO 19107:2005.

(3) За типовете TM_Duration, TM_GeometricPrimitive, TM_Instant, TM_Object, TM_Period и TM_Position се прилагат определенията, посочени в EN ISO 19108:2005/AC:2008.

(4) За типа GF_PropertyType се прилагат определенията, посочени в EN ISO 19109:2006.

(5) За типовете CI_Citation, CI_Date, CI_RoleCode, EX_Extent, EX_VerticalExtent, MD_Distributor, MD_Resolution и URL се прилагат определенията, посочени в EN ISO 19115:2005/AC:2008.

(6) За типа CV_SequenceRule се прилагат определенията, посочени в EN ISO 19123:2007.

(7) За типовете AbstractFeature, Quantity и Sign се прилагат определенията, посочени в EN ISO 19136:2009.

(8) За типовете LocalisedCharacterString, PT_FreeText и URI се прилагат определенията, посочени в CEN ISO/TS 19139:2009.

(9) За типа LC_LandCoverClassificationSystem се прилагат определенията, посочени в ISO 19144-2:2012.

(10) За типовете GFI_Feature, Location, NamedValue, OM_Observation, OM_Process, SamplingCoverageObservation, SF_SamplingCurve, SF_SamplingPoint, SF_SamplingSolid, SF_SamplingSurface и SF_SpatialSamplingFeature се прилагат определенията, посочени в ISO 19156:2011.

(11) За типовете Category, Quantity, QuantityRange и Time се прилагат определенията, посочени в Robin, Alexandre (ed.), OGC®SWE Common Data Model Encoding Standard, version 2.0.0, Open Geospatial Consortium, 2011.

(12) За типовете TimeValuePair и Timeseries се прилагат определенията, посочени в Taylor, Peter (ed.), OGC® WaterML 2.0: Part 1 – Timeseries, v2.0.0, Open Geospatial Consortium, 2012.

(13) За типовете CGI_LinearOrientation и CGI_PlanarOrientation се прилагат определенията, посочени в CGI Interoperability Working Group, Geoscience Markup Language (GeoSciML), version 3.0.0, Commission for the Management and Application of Geoscience Information (CGI) of the International Union of Geological Sciences, 2011.

▼B

2.   ОБЩИ ТИПОВЕ ДАННИ

2.1.    Идентификатор (Identifier)

Външен уникален идентификатор на обект, публикуван от отговорния орган, който може да бъде използван от външни приложения за рефериране на пространствен обект.

Атрибути на типа данни IdentifierАтрибут

Определение

Тип

Voidability

localId

Местен идентификатор, определен от доставчика на данни. Местният идентификатор е уникален в рамките на пространството от имена, т.е. никой друг пространствен обект няма същия уникален идентификатор.

CharacterString

 

namespace

Пространство от имена, което еднозначно идентифицира източника на данни на пространствения обект.

CharacterString

 

versionId

Идентификатор на конкретна версия на пространствен обект, с максимална дължина от 25 символа. Ако спецификацията на тип пространствен обект с външен идентификатор на обекта включва информация за жизнения цикъл, идентификаторът на версията се използва за разграничаване между различните версии на пространствения обект. В рамките на всички версии на даден пространствен обект идентификаторът на версията е уникален.

CharacterString

voidable

▼M2 —————

▼M2

2.2.    Свързана страна (RelatedParty)

Организация или лице с роля, която е свързана с даден ресурс.

Атрибути на типа данни RelatedPartyАтрибут

Определение

Тип

Voidability

individualName

Име на свързаното лице.

PT_FreeText

voidable

organisationName

Име на свързаната организация.

PT_FreeText

voidable

positionName

Длъжност на страната във връзка с даден ресурс, напр. ръководител на отдел.

PT_FreeText

voidable

contact

Информация за контакт със свързаната страна.

Contact

voidable

role

Роли на страната във връзка с даден ресурс, напр. собственик.

PartyRoleValue

voidable

Ограничения за типа данни RelatedParty

Трябва да бъде предоставено най-малко името на физическото лице, наименованието на организацията или длъжността.

2.3.    Контакт (Contact)

Комуникационни канали, чрез които може да се осигури достъп до някого или нещо.

Атрибути на типа данни ContactАтрибут

Определение

Тип

Voidability

address

Адрес, предоставен като свободен текст.

AddressRepresentation

voidable

contactInstructions

Допълнителни указания как и кога да се осъществи контакт с физическото лице или с организацията.

PT_FreeText

voidable

electronicMailAddress

Адрес на електронна поща на организацията или на физическото лице.

CharacterString

voidable

hoursOfService

Периоди от време, през които може да се осъществи контакт с организацията или с физическото лице.

PT_FreeText

voidable

telephoneFacsimile

Номер на факс на организацията или на физическото лице.

CharacterString

voidable

telephoneVoice

Телефонен номер на организацията или на физическото лице.

CharacterString

voidable

website

Страници на организацията или на физическото лице в световната глобална мрежа.

URL

voidable

2.4.    Цитиране на документ (DocumentCitation)

Цитиране за целите на еднозначно позоваване на даден документ.

Атрибути на типа данни DocumentCitationАтрибут

Определение

Тип

Voidability

name

Наименование на документ.

CharacterString

 

shortName

Кратко наименование или алтернативно заглавие на документа.

CharacterString

voidable

date

Дата на създаване, публикуване или преразглеждане на документа.

CI_Date

voidable

link

Връзка към онлайн версия на документа.

URL

voidable

specificReference

Позоваване на определена част на документа.

CharacterString

voidable

2.5.    Цитиране на законодателство (LegislationCitation)

Цитиране за целите на еднозначно позоваване на нормативен акт или определена част от нормативен акт.

Този тип представлява подтип на DocumentCitation.

Атрибути на типа данни LegislationCitationАтрибут

Определение

Тип

Voidability

identificationNumber

Код, използван за идентифициране на нормативен акт.

CharacterString

 

officialDocumentNumber

Официален номер на документа, използван за еднозначното идентифициране на нормативния акт.

CharacterString

 

dateEnteredIntoForce

Дата, на която нормативният акт е влязъл в сила.

TM_Position

 

dateRepealed

Дата, на която нормативният акт е бил отменен.

TM_Position

 

level

Равнището, на което нормативният акт е приет.

LegislationLevelValue

 

journalCitation

Цитиране на официален вестник, в който са публикувани законодателните актове.

OfficialJournalInformation

 

Ограничения на типа данни LegislationCitation

Ако атрибутът на връзката е празен (void), се цитира вестникът.

2.6.    Информация за Официален вестник (OfficialJournalInformation)

Пълно цитиране на мястото на нормативния акт в официален вестник.

Атрибути на типа данни OfficialJournalInformationАтрибут

Определение

Тип

Voidability

officialJournalIdentification

Препратка към местонахождението в броя на официален вестник, в който е публикуван нормативният акт. Тази препратка следва да включва три елемента:

— заглавие на официалния вестник,

— том и/или сериен номер на вестника,

— номер(а) на страницата(ите).

CharacterString

 

ISSN

Международният стандартен сериен номер (ISSN) е осемцифрен номер, идентифициращ публикацията в периодичното издание, в което нормативният документ е публикуван.

CharacterString

 

ISBN

Международният стандартен номер на книгата (ISBN) е деветцифрен номер, който еднозначно идентифицира книгата, в която нормативният документ е публикуван.

CharacterString

 

linkToJournal

Връзка към онлайн версия на Официален вестник.

URL

 

2.7.    Тематичен идентификатор (ThematicIdentifier)

Тематичен идентификатор за еднозначно идентифициране на пространствен обект.

Атрибути на типа данни ThematicIdentifierАтрибут

Определение

Тип

Voidability

identifier

Еднозначен идентификатор, използван за идентифицирането на пространствен обект в рамките на определената схема за идентификация.

CharacterString

 

identifierScheme

Идентификатор, определящ схемата, която е използвана за задаване на идентификатора.

CharacterString

 

▼B

3.   ОБЩИ ИЗБРОЯВАНИЯ

3.1.    Вертикална позиция (VerticalPositionValue)

Относителната вертикална позиция на пространствен обект.Позволени стойности за изброяването VerticalPositionValue

Стойност

Определение

onGroundSurface

Пространственият обект е на нивото на земята.

suspendedOrElevated

Пространственият обект е окачен или издигнат.

underground

Пространственият обект е под земята.

4.   ОБЩИ СПИСЪЦИ С КОДОВЕ (COMMON CODE LISTS)

▼M2

4.1.    Състояние на съоръжение (ConditionOfFacilityValue)

Състоянието на дадено съоръжение по отношение на неговото завършване и използване.

Позволените стойности на този списък с кодове включват стойностите в таблицата по-долу и по-точни стойности, определени от доставчиците на данни.

Стойности за списъка с кодове ConditionOfFacilityValueСтойност

Наименование

Определение

functional

функциониращо

Съоръжението функционира.

projected

проектирано

Съоръжението е в процес на проектиране. Строителството все още не е започнало.

underConstruction

в строеж

Съоръжението е в процес на изграждане, но все още не функционира. Това се отнася само до първоначалното строителство на съоръжението, а не до работите по поддръжката.

disused

излязло от употреба

Съоръжението не се използва повече, но не е изведено, нито е в процес на извеждане, от експлоатация.

decommissioned

изведено от експлоатация

Съоръжението не се използва повече и е изведено, нито е в процес на извеждане, от експлоатация.

▼B

4.2.    Код на страната Code (CountryCode)

Кодът на страната, както е определен в Междуинституционалните указания за оформяне на актовете, публикувани от Службата за публикации на Европейския съюз.

▼M2 —————

▼M1

Позволените стойности за този списък с кодове са двубуквените кодове на страните, посочени в Междуинституционалните указания за оформяне на актовете, публикувани от Службата за публикации на Европейския съюз.

▼M2

4.3.    Законодателно равнище (LegislationLevelValue)

Равнището, на което е приет нормативният акт или конвенция.

Позволените стойност за този списък с кодове включват всички стойности, определени от доставчиците на данни.

Доставчиците на данни може да използват стойностите, посочени в Техническите насоки по INSPIRE, относно Общия концептуален модел на INSPIRE (INSPIRE Generic Conceptual Model).

4.4.    Роля на страна (PartyRoleValue)

Ролите на страните, които са свързани с даден ресурс или отговарят за такъв.

Позволените стойности за този списък с кодове включват стойностите на следните списъци с кодове или други списъци с кодове, посочени от доставчиците на данни:

 код на роля (CI_RoleCode): функциите, които се изпълняват от отговорната страна, както е посочено в EN ISO 19115:2005/AC:2008,

 роля на свързаната страна (RelatedPartyRoleValue): класификация на ролите на свързаните страни, както е посочено в таблицата по-долу.

Стойности за списъка с кодове RelatedPartyRoleValueСтойност

Наименование

Определение

authority

орган

Страна, която е оправомощена по закон да отговаря за даден ресурс, и/или страните, които са свързани с даден ресурс.

operator

оператор

Страна, която експлоатира даден ресурс.

owner

собственик

Страна, която притежава даден ресурс, т.е. на която ресурсът принадлежи в юридически смисъл.

4.5.    Стандартни наименования в областта на климата и прогнозите (CFStandardNamesValue)

Определения на наблюдаваните явления в метеорологията и океанографията.

Позволените стойности на този списък с кодове включват всички стойности, определени от доставчиците на данни.

Доставчиците на данни могат да използват стойностите, посочени в Техническите насоки по INSPIRE, относно Общия концептуален модел на INSPIRE.

4.6.    Пол (GenderValue)

Пол на лице или група лица.

Позволените стойности за този списък с кодове включват само стойностите, посочени в таблицата по-долу.

Стойности за списъка с кодове GenderValueСтойности

Наименование

Определение

female

женски

Лице или група лица от женски пол.

male

мъжки

Лице или група лица от мъжки пол.

unknown

неизвестен

Лице или група лица с неизвестен пол.

▼B

5.   ОБЩ МРЕЖОВ МОДЕЛ (GENERIC NETWORK MODEL)

5.1.    Типове пространствени обекти

5.1.1.    Кръстосана референция (CrossReference)

Представлява референция между два елемента в същата мрежа.Асоциативни роли на типа пространствен обект CrossReference

Асоциативна роля

Определение

Тип

Voidability

element

Елементите, предмет на кръстосана референция

NetworkElement

 

5.1.2.    Обобщена връзка (GeneralisedLink)

Абстрактен базов тип, представляващ линеен мрежов елемент, който може да бъде използван като цел при линейно рефериране.

Този тип е подтип на NetworkElement.

Този тип е абстрактен.

5.1.3.    Пресичане на различни нива (GradeSeparatedCrossing)

Индикатор, който се използва, ако координати за релефа липсват или са недостоверни, и показва кой/кои от два или повече пресичащи се елемента е/са отдолу и кой/кои е/са отгоре.

Този тип е подтип на NetworkElement.Асоциативни роли на типа пространствен обект GradeSeparatedCrossing

Асоциативна роля

Определение

Тип

Voidability

element

Поредица от пресичащи се връзки. Последователността отразява техния релеф; първата връзка е долната връзка.

Link

 

5.1.4.    Връзка (Link)

Криволинеен мрежов елемент, който свързва две позиции и представлява хомогенен път в мрежата. Свързаните позиции могат да бъдат представени като възли.

Този тип е подтип на GeneralisedLink.

Този тип е абстрактен.Атрибути на типа пространствен обект Link

Атрибут

Определение

Тип

Voidability

centrelineGeometry

Геометрията, която представлява осевата линия на връзката.

GM_Curve

 

fictitious

Указва, че геометрията на осевата линия на връзката е права линия без междинни контролни точки, освен ако правата линия не е подходящото представяне на географията в резолюцията на масива от данни.

Boolean

 Асоциативни роли на типа пространствен обект Link

Асоциативна роля

Определение

Тип

Voidability

endNode

Опционалният краен възел за тази връзка. Крайният възел може да бъде същата инстанция, както и началният възел.

Node

 

startNode

Опционалният начален възел за тази връзка.

Node

 

5.1.5.    Поредица от връзки (LinkSequence)

Мрежов елемент, който представлява непрекъснат път в мрежата без никакви разклонения. Елементът има определено начало и край и всяка позиция по поредицата от връзки може да бъде идентифицирана с един единствен параметър като дължина.

Този тип е подтип на GeneralisedLink.

Този тип е абстрактен.Атрибути на типа пространствен обект LinkSequence

Атрибут

Определение

Тип

Voidability

link

Подредената съвкупност от насочени връзки, която представлява поредицата от връзки.

DirectedLink

 

5.1.6.    Набор от връзки (LinkSet)

Съвкупност от поредици от връзки и/или отделни връзки, която има специфична функция или значение в дадена мрежа.

Този тип е подтип на NetworkElement.

Този тип е абстрактен.Асоциативни роли на типа пространствен обект LinkSet

Асоциативна роля

Определение

Тип

Voidability

link

Множеството от връзки и поредици от връзки, които представляват набора от връзки.

GeneralisedLink

 

5.1.7.    Мрежа (Network)

Мрежата е съвкупност от мрежови елементи.Атрибути на типа пространствен обект Network

Атрибут

Определение

Тип

Voidability

geographicalName

Географско наименование за тази мрежа.

GeographicalName

voidableАсоциативни роли на типа пространствен обект Network

Асоциативна роля

Определение

Тип

Voidability

elements

Съвкупността от елементи, която представлява мрежата.

NetworkElement

 

5.1.8.    Мрежова зона (NetworkArea)

Двуизмерен елемент в дадена мрежа.

Този тип е подтип на NetworkElement.

Този тип е абстрактен.Атрибути на типа пространствен обект NetworkArea

Атрибут

Определение

Тип

Voidability

geometry

Представлява геометричните свойства на зоната

GM_Surface

 

5.1.9.    Мрежова връзка (NetworkConnection)

Представлява логическата връзка между два или повече мрежови елемента в различни мрежи.

Този тип е подтип на NetworkElement.Атрибут

Определение

Тип

Voidability

type

Категоризация на мрежовата връзка

ConnectionTypeValue

voidableАсоциативна роля

Определение

Тип

Voidability

element

Мрежови елементи в различни мрежи

NetworkElement

 

Всички елементи трябва да бъдат в различни мрежи.

5.1.10.    Мрежов елемент (NetworkElement)

Абстрактен базов тип, който представлява един елемент в дадена мрежа. Всеки елемент в дадена мрежа осигурява определена функция, която представлява интерес в мрежата.

Този тип е абстрактен.Атрибути на типа пространствен обект NetworkElement

Атрибут

Определение

Тип

Voidability

beginLifespanVersion

Дата и час, когато тази версия на пространствения обект е била въведена въведена или променена в масива от пространствени данни.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Дата и час, когато тази версия на пространствения обект е била заменена или извадена от масива от пространствени данни.

DateTime

voidable

inspireId

Външен идентификатор на пространствения обект.

Identifier

 Асоциативни роли на типа пространствен обект NetworkElement

Асоциативна роля

Определение

Тип

Voidability

inNetwork

Мрежите, на които даден мрежов елемент е член.

Network

voidable

5.1.11.    Свойство на мрежата (NetworkProperty)

Абстрактен базов тип, представляващ явленията, които се намират в или по протежението на даден мрежов елемент. Този базов тип предоставя общи свойства за привързване на свързаните с мрежата обекти (мрежови свойства) към мрежовите елементи.

Този тип е абстрактен.Атрибути на типа пространствен обект NetworkProperty

Атрибут

Определение

Тип

Voidability

beginLifespanVersion

Дата и час, когато тази версия на пространствения обект е била въведена или променена в масива от пространствени данни.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Дата и час, когато тази версия на пространствения обект е била заменена или извадена от масива от пространствени данни.

DateTime

voidable

inspireId

Външен идентификатор на пространствения обект.

Identifier

 

networkRef

Пространствена референция на свързаното с мрежата свойство.

NetworkReference

voidable

5.1.12.    Възел (Node)

Представлява важна позиция в мрежата, която винаги се намира в началото или в края на дадена връзка.

Този тип е подтип на NetworkElement.

Този тип е абстрактен.Атрибути на типа пространствен обект Node

Атрибут

Определение

Тип

Voidability

geometry

Местоположението на възела.

GM_Point

 Асоциативни роли на типа пространствен обект Node

Асоциативна роля

Определение

Тип

Voidability

spokeEnd

Връзките, които влизат във възела.

Link

voidable

spokeStart

Връзките, които излизат от възела.

Link

voidable

5.2.    Типове данни

5.2.1.    Насочена връзка (DirectedLink)

Връзка в положителната или отрицателната си посока.Атрибути на типа данни DirectedLink

Атрибут

Определение

Тип

Voidability

direction

Обозначава дали насочената връзка съвпада (положителна) или не съвпада (отрицателна) с положителната посока на връзката.

Sign

 Асоциативни роли на типа данни DirectedLink

Асоциативна роля

Определение

Тип

Voidability

link

Връзката

Link

 

5.2.2.    Референция на връзката (LinkReference)

Мрежова референция към линеен мрежов елемент.

Този тип е подтип на NetworkReference.Атрибут

Определение

Тип

Voidability

applicableDirection

Посоките на обобщената връзка, за която се прилага референцията. В случаите, когато дадено свойство не се прилага за посока по протежението на връзката, но представлява явление по протежението на връзка, „inDirection“ се отнася за дясната страна в посоката на връзката.

LinkDirectionValue

voidable

Целите на линейната референция трябва да бъдат линейни мрежови елементи. А именно, ако се използва линейно рефериране или посоката е от значение, целта на мрежовата референция е връзка или поредица от връзки.

5.2.3.    Мрежова референция (NetworkReference)

Референция към мрежов елемент.Асоциативни роли на типа данни NetworkReference

Асоциативна роля

Определение

Тип

Voidability

element

Мрежовият елемент, предмет на референцията.

NetworkElement

 

5.2.4.    Проста линейна референция (SimpleLinearReference)

Мрежова референция, която е ограничена до част от линеен мрежов елемент. Участъкът е частта от мрежовия елемент между fromPosition и toPosition.

Този тип е подтип на LinkReference.Атрибути на типа данни SimpleLinearReference

Атрибут

Определение

Тип

Voidability

fromPosition

Началната позиция на линейния елемент, изразена като разстоянието от началото на линейния мрежов елемент по протежение на неговата геометрия на кривата.

Length

 

offset

Изместване от геометрията на осевата линия на обобщената връзка, където е приложимо; положително изместване е надясно в посоката на връзката, отрицателно изместване е наляво.

Length

voidable

toPosition

Крайната позиция на линеен елемент, изразена като разстоянието между началото на линейния мрежов елемент по протежение на неговата геометрия на кривата.

Length

 

5.2.5.    Проста точкова референция (SimplePointReference)

Мрежова референция, която е ограничена до определена точка върху линеен мрежов елемент. Точката е местоположението върху мрежовия елемент на позиция atPosition по протежение на мрежата.

Този тип е подтип на LinkReference.Атрибути на типа данни SimplePointReference

Атрибут

Определение

Тип

Voidability

atPosition

Позиция на точката, изразена като разстоянието от началото на линейния мрежов елемент по протежение на неговата геометрия на кривата.

Length

 

offset

Изместване от геометрията на осевата линия на обобщената връзка, където е приложимо; положително изместване е надясно в посоката на връзката, отрицателно изместване е наляво.

Length

voidable

5.3.    Списъци с кодове

5.3.1.    Тип свързване (ConnectionTypeValue)

Типове свързване между различните мрежи.

▼M2

Позволените стойности на този списък с кодове включват само стойностите от таблицата по-долу.

▼M1►M2  Стойности за списъка с кодове ◄ ConnectionTypeValue

Стойност

Определение

crossBorderConnected

Връзка между два мрежови елемента в различни мрежи от един и същ тип, но в съседни области. Посочените мрежови елементи представляват различни, но пространствено свързани явления в реалния свят.

crossBorderIdentical

Връзка между два мрежови елемента в различни мрежи от един и същ тип, но в съседни области. Посочените мрежови елементи представляват едни и същи явления в реалния свят.

intermodal

Връзка между два мрежови елемента в различни транспортни мрежи, които използват различен вид транспорт. Връзката представлява възможност за смяна на вида транспорт за превозваните обекти (хора, стоки и т.н.).

▼B

5.3.2.    Посока на връзката (LinkDirectionValue)

Списък със стойности за посоки, отнасящи се до дадена връзка.

▼M2

Позволените стойности на този списък с кодове включват само стойностите от таблицата по-долу.

▼M1►M2  Стойности за списъка с кодове ◄ LinkDirectionValue

Стойност

Определение

bothDirections

В двете посоки.

inDirection

В посоката на връзката.

inOppositeDirection

В противоположната посока на връзката.

▼M2

6.   МОДЕЛ НА КАРТОГРАФИРАН РАЙОН (COVERAGE MODEL)

Моделът на картографиран район по INSPIRE включва следните пакети:

 Картографирани райони (База) (Coverages (Base)),

 Картографирани райони (Domain And Range) (Област и Обхват).

6.1.    Картографирани райони (База)

6.1.1.    Типове пространствени обекти

Пакетът „Картографирани райони (База)“ включва типа пространствен обект Картографиран район.

6.1.1.1.   Картографиран район (Coverage)

Пространствен обект, който има функция да връща стойности от своя обхват за всяка пряка позиция в рамките на своята пространствена, времева или пространственовремева област.

Този тип е абстрактен.Атрибут

Определение

Тип

Voidability

metadata

Прилагане на специфични метаданни за картографирания район.

Any

 

rangeType

Описание на структурата на стойностите на обхвата.

RecordType

 

6.2.    Coverages (Domain And Range)

6.2.1.    Типове пространствени обекти

Пакетът „Картографирани райони (Област и Обхват)“ съдържа следните типове пространствени обекти:

 картографиран район (представяне на област и обхват) (Coverage (Domain And Range Representation)),

 картографиран район в ректифицирана координатна система (Rectified Grid Coverage),

 картографиран район в референцируема координатна система (Referenceable Grid Coverage).

6.2.1.1.   Картографиран район (представяне на област и обхват) (CoverageByDomainAndRange)

Картографиран район, който представя областта и обхвата като отделни свойства.

Този тип е подтип на Coverage.

Този тип е абстрактен.Атрибут

Определение

Тип

Voidability

coverageFunction

Описание на това как могат да бъдат получени стойностите на обхвата на места в областта на картографирания район.

CoverageFunction

 

domainSet

Конфигурация на областта на картографирания район, описана с координати.

Any

 

rangeSet

Набор от стойности, свързани чрез функция с елементи на областта на картографирания район.

Any

 

Мрежовата функция е валидна само за области, които представляват координатни мрежи.

6.2.1.2.   Картографиран район в ректифицирана координатна система (RectifiedGridCoverage)

Картографиран район, чиято област се състои от ректифицирана координатна система.

Този тип е подтип на CoverageByDomainAndRange.

Областта е ректифицирана координатна система.

Точките от координатната система на RectifiedGridCoverage съвпадат на всяко ниво на резолюция с центровете на клетките на географските координатни системи, определени в раздел 2.2 на приложение II.

6.2.1.3.   Картографиран район в референцируема координатна система (ReferenceableGridCoverage)

Картографиран район, чиято област се състои от референцируема координатна система.

Този тип е подтип на CoverageByDomainAndRange.

Областта е референцируема координатна система.

6.2.2.    Типове данни

6.2.2.1.   Функция на картографиран район (CoverageFunction)

Описание на това как могат да бъдат получени стойностите на обхвата на места в областта на картографирания район.

Този тип е тип съюз.Атрибут

Определение

Тип

Voidability

ruleDefinition

Официално или неофициално описание на функцията на картографирания район като текст.

CharacterString

 

ruleReference

Официално или неофициално описание на функцията на картографирания район като референция.

URI

 

gridFunction

Правило на картографиране за геометричните характеристики на координатната мрежа.

GridFunction

 

6.2.2.2.   Мрежова функция (GridFunction)

Изрично правило на картографиране за геометричните характеристики на координатната мрежа.Атрибут

Определение

Тип

Voidability

sequenceRule

Описание на това как са подредени точките на координатната мрежа, за да бъдат свързани с елементите на стойностите от набора на обхвата на картографирания район.

CV_SequenceRule

 

startPoint

Точката от координатната мрежа, която ще бъде свързана с първия запис в набора на обхвата на картографирания район.

Integer

 

7.   МОДЕЛ НА НАБЛЮДЕНИЯ (OBSERVATIONS MODEL)

Моделът на наблюдения на INSPIRE включва следните пакети:

 Референции на наблюдения (Observation References),

 Процеси (Processes),

 Достъпни за наблюдения свойства (Observable Properties),

 Специализирани наблюдения (Specialised Observations).

7.1.    Референции на наблюдения

7.1.1.    Типове пространствени обекти

Пакетът „Референции на наблюдения“ съдържа типа пространствен обект ObservationSet.

7.1.1.1.   Набор за Наблюдение (ObservationSet)

Свързва даден набор от Наблюдения.Атрибут

Определение

Тип

Voidability

inspireId

Външен идентификатор на пространствен обект.

Identifier

 

extent

Информация за пространствения и времевия обхват.

EX_Extent

 Асоциативна роля

Определение

Тип

Voidability

member

Един член на ObservationSet.

OM_Observation

 

7.2.    Процеси

7.2.1.    Типове пространствени обекти

Пакетът „Процеси“ съдържа типа пространствен обект Process.

7.2.1.1.   Процес (Process)

Описание на процес на наблюдение.

Този тип е подтип на OM_Process.Атрибут

Определение

Тип

Voidability

inspireId

Външен идентификатор на пространствен обект.

Identifier

voidable

name

Наименование на процеса.

CharacterString

voidable

type

Тип процес.

CharacterString

voidable

documentation

Допълнителна информация (онлайн/офлайн), свързана с процеса.

DocumentCitation

voidable

processParameter

Параметър, който контролира прилагането на процеса и, в резултат на това, резултата от него.

ProcessParameter

voidable

responsibleParty

Физическо лице или организация, което(която) е свързано(а) с процеса.

RelatedParty

voidable

7.2.2.    Типове данни

7.2.2.1.   Параметър на процеса (ProcessParameter)

Описание на даден параметърАтрибут

Определение

Тип

Voidability

name

Наименование на параметъра на процеса.

ProcessParameterNameValue

 

description

Описание на параметъра на процеса.

CharacterString

 

7.2.3.    Списъци с кодове

7.2.3.1.   Наименование на параметъра на процеса (ProcessParameterNameValue)

Списък с кодове на наименования на параметри на процеса.

Позволените стойности за този списък с кодове включват всички стойности, определени от доставчиците на данни.

7.3.    Достъпни за наблюдения свойства

7.3.1.    Типове данни

7.3.1.1.   Ограничение (Constraint)

Ограничение на дадено свойство, напр. дължина на вълната = 200 nm.Атрибут

Определение

Тип

Voidability

constrainedProperty

Ограниченото свойство, напр. „цвят“, ако ограничението е „цвят = син“.

PhenomenonTypeValue

 

label

Заглавие на ограничението като цяло, което може да бъде прочетено от човека.

CharacterString

 

7.3.1.2.   Ограничение на категория (CategoryConstraint)

Ограничение, базирано на дадена отговаряща на условията категория, напр. цвят = „червен“.

Този тип е подтип на Constraint.Атрибут

Определение

Тип

Voidability

comparison

Сравнителен оператор. В случай на ограничение на категория, той трябва да е „равенНа“ или „неРавенНа“.

ComparisonOperatorValue

 

value

Стойността на свойството, което е ограничено, напр. „син“ (ако ограниченото свойство е цвят).

CharacterString

 

7.3.1.3.   Ограничение на обхвата (RangeConstraint)

Ограничение на числения обхват на дадено свойство, например дължина на вълната ≥ 300 nm и дължина на вълната ≤ 600 nm.

Този тип е подтип на Constraint.Атрибут

Опредение

Тип

Voidability

value

Числен обхват за стойностите на свойството, подлежащо на ограничението.

RangeBounds

 

uom

Използвани мерни единици за ограничението.

UnitOfMeasure

 

7.3.1.4.   Граници на обхвата (RangeBounds)

Началната и крайната гранични стойности на числен обхват (напр. начало ≥ 50, край ≤ 99).Attribute

Definition

Type

Voidability

startComparison

Сравнителната стойност, използвана за долната граница на обхвата (напр. greaterThanOrEqualTo).

ComparisonOperatorValue

 

rangeStart

Долната граница на обхвата.

Real

 

endComparison

Сравнителната стойност, използвана за горната граница на обхвата (напр. lessThan).

ComparisonOperatorValue

 

rangeEnd

Горната граница на обхвата.

Real

 

7.3.1.5.   Скаларно ограничение (ScalarConstraint)

Цифрото скаларно ограничение на дадено свойство, напр. дължина ≥ 1 m.

Този тип е подтип на Constraint.Атрибут

Определение

Тип

Voidability

value

Числена стойност на ограниченото свойство.

Real

 

comparison

Сравнителната стойност, която трябва да се използва в ограничението, напр. greaterThan.

ComparisonOperatorValue

 

uom

Мерни единици, използвани за ограничението.

UnitOfMeasure

 

7.3.1.6.   Друго ограничение (OtherConstraint)

Ограничение, което не е моделирано по структуриран начин, но може да бъде описано, като се използва атрибута „description“ в свободен текст.

Този тип е подтип на Constraint.Атрибут

Определение

Тип

Voidability

description

Описание на ограничението.

CharacterString

 

7.3.1.7.   Статистическа мярка (StatisticalMeasure)

Описание на дадена статистическа мярка, напр. „дневен максимум“.Атрибут

Определение

Тип

Voidability

label

Заглавие на статистическата мярка, което може да бъде прочетено от човека.

CharacterString

 

statisticalFunction

Статистическа функция, напр. средна стойност.

StatisticalFunctionTypeValue

 

aggregationTimePeriod

Времеви обхват, в който се изчислява даден статистически факт, напр. ден, час.

TM_Duration

 

aggregationLength

Едноизмерен пространствен обхват, в който се изчислява даден статистически факт, например 1 метър.

Length

 

aggregationArea

Двуизмерен пространствен обхват, в който се изчислява даден статистически факт, например 1 квадратен метър.

Area

 

aggregationVolume

Триизмерен пространствен обхват, в който се изчислява даден статистически факт, например 1 кубичен метър.

Volume

 

otherAggregation

Всеки друг тип обединяване.

Any

 Асоциативна роля

Определение

Тип

Voidability

derivedFrom

Една статистическа мярка може да бъде получена от друга, напр. максималните месечни температури могат да бъдат получени от средните дневни температури.

StatisticalMeasure

 

7.3.2.    Изброявания

7.3.2.1.   Сравнителен оператор (ComparisonOperatorValue)

Изброяване на сравнителни оператори (напр. по-голямо от)Стойност

Описание

equalTo

точно равно на

notEqualTo

не точно равно на

lessThan

по-малко от

greaterThan

по-голямо от

lessThanOrEqualTo

по-малко от или точно равно на

greaterThanOrEqualTo

по-голямо от или точно равно на

7.3.3.    Списъци с кодове

7.3.3.1.   Тип явление (PhenomenonTypeValue)

Списък с кодове на явления (напр. температура, скорост на вятъра).

Позволените стойности за този списък с кодове включват стойностите на следните списъци с кодове или други списъци с кодове, определени от доставчиците на данни:

 Стандартни наименования в областта на климата и прогнозите (CFStandardNamesValue): определения на явления, които се наблюдават в метеорологията и океанографията, както са посочени в раздел 4.5 на настоящото приложение,

 Наименование на параметър на профилен елемент (ProfileElementParameterNameValue): свойства, които могат да бъдат наблюдавани за характеризиране на профилен елемент, както е посочено в раздел 3.3.8 на приложение IV,

 Наименование на параметър на произхождащ от почвата обект (SoilDerivedObjectParameterNameValue): свързани с почвата свойства, които могат да произхождат от почвата и други данни, както е посочено в раздел 3.3.9 на приложение IV,

 Наименование на параметър на почвения профил (SoilProfileParameterNameValue): свойства, които могат да бъдат наблюдавани за характеризиране на почвения профил, както е посочено в раздел 3.3.12 на приложение IV,

 Наименование на параметър на условия за почвообразуването (SoilSiteParameterNameValue): свойства, които могат да бъдат наблюдавани за характеризиране на условията за почвообразуване, както е посочено в раздел 3.3.13 на приложение IV,

 Референтен компонент на ЕС за качеството на въздуха (EU_AirQualityReferenceComponentValue): определения на явления по отношение на качеството на въздуха в контекста на докладването съгласно законодателството на Съюза, както е посочено в раздел 13.2.1.1 на приложение IV,

 Таблица 4.2 на Световната метеорологична организация с GRIB кодове и флагове (GRIB_CodeTable4_2Value): определения на наблюдаваните явления в метеорологията, както е посочено в раздел 13.2.1.2 на приложение IV,

 Използване на параметър P01 на BODC (BODC_P01ParameterUsageValue): определения на наблюдаваните явления в океанографията, както е посочено в раздел 14.2.1.1 на приложение IV.

7.3.3.2.   Тип статистическа функция (StatisticalFunctionTypeValue)

Списък с кодове на статистически функции (напр. максимум, минимум, средно).

Позволените стойности за този списък с кодове включват всички стойности, определени от доставчиците на данни.

7.4.    Специализирани наблюдения

7.4.1.    Типове пространствени обекти

Пакетът „Специализирани наблюдения“ съдържа следните типове пространствени обекти:

 Наблюдение на координатна мрежа,

 Наблюдение на последователности на координатна мрежа,

 Наблюдение на точка,

 Съвкупност от наблюдения на точка,

 Наблюдение на множество точки,

 Наблюдение на точки във времеви порядък,

 Наблюдение на профил,

 Наблюдение на траектория.

7.4.1.1.   Наблюдение на координатна мрежа (GridObservation)

Наблюдение, представляващо мрежово поле в даден момент от времето.

Този тип е подтип на SamplingCoverageObservation.

featureOfInterest е SF_SamplingSolid или SF_SamplingSurface.

phenomenonTime е TM_Instant.

result е RectifiedGridCoverage или RefererencableGridCoverage.

7.4.1.2.   Наблюдение на последователности на координатна мрежа (GridSeriesObservation)

Наблюдение, представляващо изменящо се мрежово поле в последователни моменти от времето.

Този тип е подтип на SamplingCoverageObservation.

featureOfInterest е SF_SamplingSolid.

phenomenonTime е TM_Period.

result е RectifiedGridCoverage или ReferenceableGridCoverage.

7.4.1.3.   Наблюдение на точка (PointObservation)

Наблюдение, което представлява измерване на дадено свойство в даден момент във времето и пространството.

Този тип е подтип на SamplingCoverageObservation.

featureOfInterest е SF_SamplingPoint.

phenomenonTime е TM_Instant.

7.4.1.4.   Съвкупност от наблюдения на точка (PointObservationCollection)

Съвкупност от наблюдения на точка.

Този тип е подтип на ObservationSet.

Всеки член е PointObservation.

7.4.1.5.   Наблюдение на множество точки (MultiPointObservation)

Наблюдение, което представлява набор от измервания, като всички те са направени точно в едно и също време, но на различни места.

Този тип е подтип на SamplingCoverageObservation.

featureOfInterest е SF_SamplingCurve, SF_SamplingSurface или SF_SamplingSolid.

phenomenonTime е TM_Instant

result е MultiPointCoverage.

7.4.1.6.   Наблюдение на точки във времеви порядък (PointTimeSeriesObservation)

Наблюдение, което представлява измервания на точки на дадено свойство на определено място от пространството в определен времеви порядък.

Този тип е подтип на SamplingCoverageObservation.

featureOfInterest е SF_SamplingPoint.

phenomenonTime е TM_Period.

result е Timeseries.

7.4.1.7.   Наблюдение на профил (ProfileObservation)

Наблюдение, което представлява измерване на дадено свойство по вертикален профил в пространството в даден момент от времето.

Този тип е подтип на SamplingCoverageObservation.

featureOfInterest е SF_SamplingCurve.

phenomenonTime е TM_Instant.

result е ReferenceableGridCoverage или RectifiedGridCoverage.

Пространствената област на резултата съдържа една ос, която е вертикална.

7.4.1.8.   Наблюдение на траектория (TrajectoryObservation)

Наблюдение, представляващо измерване на дадено свойство по кривата на контура във времето и пространството.

Този тип е подтип на SamplingCoverageObservation.

phenomenonTime е TM_Period.

result е Timeseries.

Всяка точка от result е TimeLocationValueTriple.

featureOfInterest е SF_Sampling Curve.

7.4.2.    Типове данни

7.4.2.1.   Тройка данни — време, място, стойност (TimeLocationValueTriple)

Набор от тройка данни — време, място, стойност (от измерване). Например в дадена точка от траектория.

Този тип е подтип на TimeValuePair.Атрибут

Определение

Тип

Voidability

location

Географското местонахождение, където стойността е валидна.

GM_Position

 

7.5.    Изисквания за наблюдения

Когато за предоставянето на данни се използва типът OM_Observation или някой негов подтип, се прилагат следните изисквания.

(1) Типът Process се използва за указване на процедурата, която е приложена в OM_Observation.

(2) Когато се прави референция към EnvironmentalMonitoringFacility от OM_Observation, се предоставя атрибут parameter, чиито атрибут name е „relatedMonitoringFeature“ и чиито атрибут value е от типа AbstractMonitoringFeature.

(3) За всички кодирания, които се използват за всеки резултат или за част от резултата от OM_Observation следва да има на разположение публичен приложно-програмен интерфейс (API) за прочитането на кодирания файл. Споменатият API трябва да има възможност да показва информацията, която е необходима за представяне на пространствените обекти по INSPIRE.

(4) Ако атрибутът processParameter е включен в procedure свойството на даден OM_Observation обект, неговата стойност (наименование) се включва в атрибута parameter на OM_Observation обекта.

8.   МОДЕЛ НА КОМПЛЕКС ОТ ДЕЙНОСТИ

Моделът на комплекс от дейности по INSPIRE съдържа пакета „Комплекс от дейности“ (Activity Complex).

8.1.    Комплекс от дейности

8.1.1.    Типове пространствени обекти

Пакетът „Комплекс от дейности“ съдържа типа пространствен обект Комплекс от дейности.

8.1.1.1.   Комплекс от дейности (ActivityComplex)

Отделна единица както в технически, така и в икономически план, която се намира под управленския контрол на юридическо лице (оператор) и обхваща дейности, като включените в класификацията на Евростат NACE, установена с Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета ( 6 ). Комплексът от дейности трябва да представлява целия район, било то на същото или на различно географско местоположение, управляван от един и същ оператор, включително цялата инфраструктура, оборудване и материали.Атрибут

Определение

Тип

Voidability

inspireId

Външен идентификатор на пространствения обект.

Identifier

 

thematicId

Тематичен идентификатор на комплекса от дейности.

ThematicIdentifier

 

geometry

Геометрични елементи, използвани за определяне на обхвата или позицията на комплекса от дейности.

GM_Object

 

function

Дейности, извършвани от комплекса от дейности. Функцията се описва от дейността и евентуално се допълва от информация за входящи и изходящи величини в резултат от нея.

Function

 

name

Описателно наименование на комплекса от дейности.

CharacterString

voidable

validFrom

Моментът, в който е започнало съществуването на комплекса от дейности в реалния свят.

DateTime

voidable

validTo

Моментът, в който е приключило съществуването на комплекса от дейности в реалния свят.

DateTime

voidable

beginLifespanVersion

Дата и час, когато тази версия на пространствения обект е била включена или променена в масива от пространствени данни.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Дата и час, когато тази версия на пространствения обект е била заменена или извадена от масива от пространствени данни.

DateTime

voidable

8.1.2.    Типове данни

8.1.2.1.   Функция (Function)

Функцията на нещо, изразена като дейност и незадължителна входяща и/или изходяща информация.Атрибут

Определение

Тип

Voidability

activity

Категоризирано описание на отделен или организиран набор от технически свързани процеси, които се извършват от икономическа единица, било то частна или обществена, със стопанска или с нестопанска цел.

EconomicActivityValue

 

input

Всеки класифициран или регистриран материал, който влиза в техническа и икономическа единица в съответствие с нейната функция.

InputOutputValue

voidable

output

Всеки класифициран или регистриран материал, който напуска техническа и икономическа единица в съответствие с нейната функцията.

InputOutputValue

voidable

description

По-подробно описание на функцията.

PT_FreeText

voidable

8.1.2.2.   Капацитет (Capacity)

Количествено определяне на действителна или потенциална способност за извършване на дадена дейност, която обикновено не се променя, не се променя често или не се променя в значителна степен.Атрибут

Определение

Тип

Voidability

activity

Категоризирано описание на отделен или организиран набор от технически свързани процеси, които се извършват от икономическа единица, било то частна или обществена, със стопанска или с нестопанска цел.

EconomicActivityValue

 

input

Измерима информация за всеки класифициран или регистриран материал, който влиза в техническа и икономическа единица в съответствие с нейната функция.

InputOutputAmount

 

output

Измерима информация за всеки класифициран или регистриран материал, който напуска техническа и икономическа единица в съответствие с нейната функция.

InputOutputAmount

 

time

Продължителността от време, за което се отнася определеният капацитет, като например 1 година за годишен капацитет.

TM_Duration

 

description

Описание на капацитета.

PT_FreeText

voidable

8.1.2.3.   Количество на входящата или изходящата информация (InputOutputAmount)

Тип и, когато е възможно, измеримо количество на класифициран или регистриран материал, който влиза в техническа и икономическа единица или излиза от нея.Атрибут

Определение

Тип

Voidability

inputOutput

Класифициран или регистриран материал, който влиза в техническа и икономическа единица или излиза от нея в съответствие с нейната функция.

InputOutputValue

 

amount

Количеството (например обем или маса) на класифициран или регистриран материал, който влиза в техническа и икономическа единица или излиза от нея.

Measure

voidable

8.1.2.4.   Разрешение (Permission)

Официално решение (официално съгласие), което дава разрешение за експлоатирането на целия или на част от комплекс от дейности, предмет на определени условия, с които се гарантира, че инсталациите или частите от инсталации в един и същ обект, експлоатиран от един и същ оператор, отговарят на определените от компетентния орган изисквания. Разрешителното може да обхваща една или няколко функции и да определя параметрите на капацитета. Терминът може да бъде разширен, като се включат и друг вид удостоверения или документи със специално значение в зависимост от обхвата (напр. ISO, EMAS, национални стандарти за качество и т.н.).Атрибут

Определение

Тип

Voidability

id

Идентифицираща референция към разрешението.

ThematicIdentifier

 

relatedParty

Страни, които са свързани с разрешението, предоставено на комплекса от дейности, които могат да включват множество различни роли, като компетентни органи или дружество, наред с другите.

RelatedParty

voidable

decisionDate

Времева референция, която допълва определението на разрешението.

DateTime

voidable

dateFrom

Дата, считано от която разрешението се прилага и е валидно.

DateTime

voidable

dateTo

Дата, до която разрешението се прилага и е валидно.

DateTime

voidable

description

Описание на разрешението.

PT_FreeText

voidable

permittedFunction

Функция(и), за която(които) е предоставено разрешението.

Function

voidable

permittedCapacity

Максимални количества на входящата и/или изходящата информация за дейността в съответствие с разрешението.

Capacity

voidable

8.1.2.5.   Описание на комплекса от дейности (ActivityComplexDescription)

Допълнителна информация за даден комплекс от дейности, включително неговото описание, адрес, данни за контакт и свързани страни.Асоциативна роля

Определение

Тип

Voidability

description

Допълнително определение на „Комплекса от дейности“ и неговите характеристики.

PT_FreeText

voidable

address

Адрес за комплекса от дейности, т.е. адрес, където дейностите се извършват.

AddressRepresentation

voidable

contact

Информация за контакт за комплекса от дейности.

Contact

voidable

relatedParty

Информация за страните, свързани с комплекса от дейности. Те могат да включват много различни роли, като собственици, оператори или компетентни органи.

RelatedParty

voidable

8.1.3.    Списъци с кодове

8.1.3.1.   Икономическа дейност (EconomicActivityValue)

Класификация на икономическите дейности.

Позволените стойности за този списък с кодове включват стойностите на следните списъци с кодове или други списъци с кодове, посочени от доставчиците на данни:

 класификация на икономическите дейности в ЕС (EconomicActivityNACEValue): икономически дейности в съответствие със стойностите от класификацията на Евростат NACE съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета, ( 7 )

 класификация на икономическите дейности в областта на статистиката на отпадъците в ЕС (EconomicActivityWasteStatisticsValue): класификация на икономическите дейности в съответствие с раздел 8 на приложение I от Регламент (ЕО) № 2150/2002 ( 8 ),

 класификация за оползотворяването и обезвреждането на отпадъци в ЕС (WasteRecoveryDisposalValue): класификация на дейностите по оползотворяване и обезвреждане в съответствие с приложения I и II от Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 9 ).

8.1.3.2.   Входяща или изходяща информация (InputOutputValue)

Класификация на входящата или изходящата информация.

Позволените стойности за този списък с кодове включват стойностите на следните списъци с кодове или други списъци с кодове, посочени от доставчиците на данни:

 класификация на продуктите в ЕС (ProductCPAValue): класификация на икономическите продукти по дейности в съответствие с Регламент (ЕО) № 451/2008 на Европейския парламент и на Съвета, ( 10 )

 класификация на отпадъците в ЕС (WasteValue): класификация на отпадъците в съответствие с Директива 2000/532/ЕО ( 11 ).

8.2.    Изисквания за комплексите от дейности

Ако даден доставчик на данни използва подтип на ActivityComplex за предоставянето на информация относно състоянието, физическия капацитет, разрешенията и/или допълнителна информация, се използват съответните списъци с кодове и типове данни (ConditionOfFacilityValue, Capacity, Permission, ActivityComplexDescription), включени в пакета „Пакет от дейности“.

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ II

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕМИТЕ НА ПРОСТРАНСТВЕНИТЕ ДАННИ, ИЗБРОЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ I КЪМ ДИРЕКТИВА 2007/2/ЕО

1.   КООРДИНАТНИ РЕФЕРЕНТНИ СИСТЕМИ

1.1.    Определения

Следните определения се прилагат в допълнение към определенията, посочени в член 2:

 „датум“ (datum) означава параметър или набор от параметри, който(които) определя(т) позицията на началната точка, мащаба и ориентацията на координатната система в съответствие с EN ISO 19111,

 „геодезичен датум“ (geodetic datum ) означава датум, описващ връзката на дадена координатна система със Земята в съответствие с EN ISO 19111,

 „координатна система“ (coordinate system) означава набор от математически правила за определяне как се присвояват координатите на точки в съответствие с EN ISO 19111,

 „координатна референтна система“ (coordinate reference system) означава координатна система, която е свързана с реалния свят чрез данни в съответствие с EN ISO 19111. Това определение включва координатни системи, основани на геодезични или Декартови координати, и координатни системи, основани на проекции на карти,

 „проекция на карта“ (map projection) означава промяна на координатите въз основа на привързване едно-към-едно, от геодезична координатна система към равнина, въз основа на един и същ датум в съответствие с EN ISO 19111,

 „съставна координатна референтна система“ (compound coordinate reference system) означава координатна референтна система, която използва две други независими координатни референтни системи, една за хоризонталния компонент и една за вертикалния компонент, за да опише местоположение, в съответствие с EN ISO 19111,

 „геодезична координатна система“ (geodetic coordinate system) означава координатна система, в която позицията се посочва чрез геодезична ширина, геодезична дължина и елипсоидна височина (в тримерния случай) в съответствие с EN ISO 19111,

▼M2

 „средно надморско равнище“ (mean sea level) (MSL) означава средната височина на морската повърхност при наблюдателна станция на приливите и отливите за всички етапи на прилива/отлива през 19-годишен период, обикновено определяна от ежечасово измерване на височината, измерена спрямо фиксирано, предварително определено референтно равнище (картна координатна система),

 „най-нисък астрономически отлив“ (lowest astronomical tide) (LAT) означава най-ниското равнище на отлива, чието настъпване може да бъде предвидено при усреднени метеорологични условия и при всяка комбинация от астрономически условия.

▼B

1.2.    Данни за тримерни и двумерни координатни референтни системи

За тримерните и двумерните координатни референтни системи и хоризонталния компонент на съставни координатни референтни системи, използвани за предоставяне на разположение на масиви от пространствени данни, данните са от Европейската земна референтна система 1989 (ETRS89) в области на нейния географски обхват или от Международната земна референтна система (ITRS) или други геодезични координатни референтни системи, съответстващи на ITRS, в области извън географския обхват на ETRS89. Съответстващ на ITRS означава, че определението на системата се основава на определението на ITRS и съществува добре документирана взаимна връзка между двете системи в съответствие с EN ISO 19111.

1.3.    Координатни референтни системи

Масивите от пространствени данни се предлагат посредством поне една от координатните референтни системи, посочени в раздели 1.3.1, 1.3.2 и 1.3.3, освен ако не се прилага някое от условията, посочени в раздел 1.3.4.

1.3.1.    Тримерни координатни референтни системи

 тримерни Декартови координати, основани на данни, посочени в точка 1.2, и използващи параметрите на елипсоида на Геодезическата референтна система 1980 (GRS80),

 тримерни геодезически координати (ширина, дължина и елипсоидна височина), основани на данни, посочени в точка 1.2, и използващи параметрите на елипсоида на GRS80.

1.3.2.    Двумерни координатни референтни системи

 двумерни геодезически координати (ширина и дължина), основани на данни, посочени в точка 1.2, и използващи параметрите на елипсоида на GRS80,

 равнинни координати, използващи Ламбертовата азимутна еквивалентна координатна референтна система на ETRS89,

 равнинни координати, използващи Ламбертова конформна конична координатна референтна система на ETRS89,

 равнинни координати, използващи Трансверзалната Меркаторова координатна референтна система на ETRS89.

1.3.3.    Съставни координатни референтни системи

1. За хоризонталния компонент на съставната координатна референтна система се използва една от координатните референтни системи, посочени в раздел 1.3.2.

2. За вертикалния компонент се използва една от следните координатни референтни системи:

 за вертикалния компонент по суша се използва Европейската вертикална референтна система (EVRS) в рамките на нейния географски обхват за изразяване на височините, свързани с гравитацията. В области, които са извън географския обхват на EVRS, за изразяване на височините, свързани с гравитацията, се използват други вертикални референтни системи, свързани с гравитационното поле на Земята,

▼M2

 за вертикалния компонент в свободна атмосфера се използва барометрично налягане, преобразувано във височина според ISO 2533:1975 Международна стандартна атмосфера, или други линейни или параметрични референтни системи. Ако са използвани други параметрични референтни системи, те се описват с достъпна референция, като се използва стандарт EN ISO 19111-2:2012,

▼M2

 за вертикалния компонент в морски райони, в които се наблюдава значителна разлика между прилива и отлива (свързани с приливите води), за референтна повърхност се използва най-ниският астрономически отлив (LAT),

 за вертикалния компонент в морски райони без значителна разлика между прилива и отлива, в открити океани и на практика във води, по-дълбоки от 200 метра, за референтна повърхност се използва средното надморско равнище (MSL) или добре определено референтно равнище, близко до MSL.

▼B

1.3.4.    Други координатни референтни системи

Изключенията, при които могат да бъдат използвани други координатни референтни системи, различни от изброените в 1.3.1, 1.3.2 или 1.3.3, са:

1. Други координатни референтни системи могат да бъдат посочвани за конкретни теми на пространствените данни в настоящото приложение.

2. Държавите-членки могат да определят подходящи координатни референтни системи за райони извън континентална Европа.

Геодезичните кодове и параметри, които са необходими, за да бъдат описани тези координатни референтни системи и да позволяват операции за преобразуване и трансформиране, се документират и се създава идентификатор в съответствие с EN ISO 19111 и ISO 19127.

1.4.    Координатни референтни системи, използвани в мрежовата услуга за разглеждане

За извеждането на екран на масиви от пространствени данни с мрежовата услуга за разглеждане, както е посочено в Регламент (ЕО) № 976/2009, трябва да се предлагат поне координатните референтни системи за двумерни геодезически координати (географска ширина, географска дължина).

1.5.    Идентификатори на координатни референтни системи

1. Параметрите и идентификаторите на координатните референтни системи се управляват в един или няколко общи регистъра за координатни референтни системи.

2. Единствено идентификатори, които се съдържат в общ регистър, се използват за позоваване на координатните референтни системи, изброени в настоящия раздел.

2.   ГЕОГРАФСКИ КООРДИНАТНИ МРЕЖИ (GRIDS)

2.1.    Определения

Следните определения се прилагат в допълнение към определенията, посочени в член 2:

 „координатна мрежа“ (grid) означава мрежа, съставена от два или повече набора от криви, в която елементите от всеки набор се пресичат с елементите на другите набори по алгоритмичен начин,

 „клетка на координатна мрежа“ (grid cell) означава клетка, очертана от кривите на координатната система,

 „точка на координатна мрежа“ (gridpoint) означава точка, която се намира на пресечната точка на две или повече криви в дадена координатна мрежа.

2.2.    Координатни мрежи

▼M2

Всяка от координатните системи с фиксирани и еднозначно определени местоположения, посочени в раздели 2.2.1 и 2.2.2, се използва като рамка за географско рефериране за предоставянето в INSPIRE на данни, свързани с координатни системи, освен ако е налице едно от следните условия:

(1) Други координатни системи могат да бъдат посочени за конкретни теми на пространствените данни в приложения II—IV. В този случай данните, обменяни посредством такава специфична за темата координатна система, използват стандарти, в които определението на координатната система или е включено с данните, или е свързано чрез препратка.

(2) За рефериране на координатни системи в региони извън континентална Европа, държавите членки могат да определят своя собствена координатна система, основана на геодезическа координатна референтна система, съответстваща на ITRS и на Ламбертова азимутна еквивалента проекция съгласно същите принципи, определени за координатната система, посочена в раздел 2.2.1. В този случай се създава идентификатор за координатната референтна система.

▼B

2.2.1.    ►M2  Еквивалентна координатна система  ◄

▼M2 —————

▼B

Координатната мрежа се основава на Ламбертовата азимутна равноплощна координатна референтна система на ETRS89 (ETRS89-LAEA), чиито център на проекцията е на точка 52° N, 10° E и отместване по посока изток: x0 = 4 321 000 m, отместване по посока север: y0 = 3 210 000 m.

Началото на координатната мрежа съвпада с условната начална точка на координатите (x = 0, y = 0) на координатната референтна система ETRS89-LAEA.

Точките на координатната мрежа за координатни мрежи, основани на ETRS89-LAEA, съвпадат с точките на координатната мрежа на мрежата.

Координатната мрежа е йерархична, с резолюции от 1 m, 10 m, 100 m, 1 000 m, 10 000 m и 100 000 m.

Ориентацията на координатната мрежа е юг—север, запад—изток.

Координатната мрежа се обозначава като Grid_ETRS89-LAEA. За идентифициране на отделно ниво на резолюция е приложен размерът на клетките в метри.

▼M2 —————

▼B

За еднозначно рефериране и идентифициране на клетка на координатна мрежа се използва код на клетката, който се състои от размера на клетката и координатите на долния ляв ъгъл на клетката в ETRS89-LAEA. Размерът на клетката се посочва в метри („m“) за размери на клетки до 100 m или в километри („km“) за размери на клетки от 1 000 m и повече. Стойностите на посока север и посока изток се разделят на 10n, където n е броят на незначещите нули в стойността на размера на клетката.

▼M2

2.2.2.    Зонирана географска координатна система

1. Когато се предоставят данни, свързани с координатни системи, посредством геодезични координати съгласно посоченото в раздел 1.3 на настоящото приложение, като рамка за географско рефериране може да се използва определената в настоящия раздел сложна координатна система.

2. Равнищата на резолюцията са посочени в таблица 1.

3. Координатната система се основава на геодезичната координатна референтна система ETRS89-GRS80.

4. Началото на координатната система съвпада с точката на пресичане на екватора и на гринуичкия меридиан (GRS80 ширина φ=0; GRS80 дължина λ=0).

5. Ориентацията на координатната система е юг — север и запад — изток в съответствие с мрежата, определена от меридианите и паралелите на елипсоида на GRS80.

6. За рефериране на координатни системи в райони, извън континентална Европа, доставчиците на данни могат да определят своя собствена координатна система, основана на геодезическа координатна референтна система, съответстваща на ITRS, съгласно същите принципи, определени за общоевропейската Grid_ETRS89-GRS80zn. В този случай се създава идентификатор за координатна референтна система и съответният идентификатор за координатната система.

7. Координатната система е подразделена на зони. Резолюцията по ос юг — север на координатната система трябва да има еднаква ъглова гъстота. Резолюцията по ос запад — изток на координатната система се установява като произведение на ъгловата гъстота, умножена по коефициента на зоната, посочен в таблица 1.

8. Координатната система се обозначава като Grid_ETRS89-GRS80zn_res, където n е номерът на зоната, а res — размерът на клетките в ъглови единици съгласно посоченото в таблица 1.Таблица 1

Обща Grid_ETRS89-GRS80: Гъстота по географска ширина (ниво на резолюция) и гъстота по географска дължината за всяка зона

НИВО

ГЪСТОТА ПО ШИРИНА

(дъгови секунди)

ГЪСТОТА ПО ДЪЛЖИНА (дъгови секунди)

Размер на клетките

Зона 1

(шир. 0°—50°)

Зона 2

(шир. 50°—70°)

Зона 3

(шир. 70°—75°)

Зона 4

(шир. 75°—80°)

Зона 5

(шир. 80°—90°)

НИВО 0

3 600

3 600

7 200

10 800

14 400

21 600

1 D

НИВО 1

3 000

3 000

6 000

9 000

12 000

18 000

50 M

НИВО 2

1 800

1 800

3 600

5 400

7 200

10 800

30 M

НИВО 3

1 200

1 200

2 400

3 600

4 800

7 200

20 M

НИВО 4

600

600

1 200

1 800

2 400

3 600

10 M

НИВО 5

300

300

600

900

1 200

1 800

5 M

НИВО 6

120

120

240

360

480

720

2 M

НИВО 7

60

60

120

180

240

360

1 M

НИВО 8

30

30

60

90

120

180

30 S

НИВО 9

15

15

30

45

60

90

15 S

НИВО 10

5

5

10

15

20

30

5 S

НИВО 11

3

3

6

9

12

18

3 S

НИВО 12

1,5

1,5

3

4,5

6

9

1 500 MS

НИВО 13

1

1

2

3

4

6

1 000 MS

НИВО 14

0,75

0,75

1,5

2,25

3

4,5

750 MS

НИВО 15

0,5

0,5

1

1,5

2

3

500 MS

НИВО 16

0,3

0,3

0,6

0,9

1,2

1,8

300 MS

НИВО 17

0,15

0,15

0,3

0,45

0,6

0,9

150 MS

НИВО 18

0,1

0,1

0,2

0,3

0,4

0,6

100 MS

НИВО 19

0,075

0,075

0,15

0,225

0,3

0,45

75 MS

НИВО 20

0,03

0,03

0,06

0,09

0,12

0,18

30 MS

НИВО 21

0,015

0,015

0,03

0,045

0,06

0,09

15 MS

НИВО 22

0,01

0,01

0,02

0,03

0,04

0,06

10 MS

НИВО 23

0,0075

0,0075

0,015

0,0225

0,03

0,045

7 500 MMS

НИВО 24

0,003

0,003

0,006

0,009

0,012

0,018

3 000 MMS

КОЕФИЦИЕНТ

1

2

3

4

6

▼B

3.   ГЕОГРАФСКИ НАИМЕНОВАНИЯ

3.1.    Типове пространствени обекти

Следните типове пространствени обекти се използват за обмена и класификацията на пространствени обекти от масиви от данни, които са свързани с темата на пространствените данни Географски наименования:

 Наименувано място

3.1.1.    Наименувано място (NamedPlace)

Всяко образувание от реалния свят, назовано с едно или няколко съществителни собствени имена.Атрибути на типа пространствен обект NamedPlace

Атрибут

Определение

Тип

Voidability

beginLifespanVersion

Дата и час, когато тази версия на пространствения обект е била въведена или променена в масива от пространствени данни.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Дата и час, когато тази версия на пространствения обект е била заменена или извадена от масива от пространствени данни.

DateTime

voidable

geometry

Геометрия, свързана с наименуваното място. Тази спецификация на данните не ограничава типовете геометрия.

GM_Object

 

inspireId

Външен идентификатор на пространствен обект.

Identifier

 

leastDetailedViewingResolution

Резолюция, изразена като обратна стойност на даден указателен мащаб или наземно разстояние, над които наименуваното място и неговото(ите) свързано(и) име(имена) вече не трябва да се показват в базова услуга за разглеждане.

MD_Resolution

voidable

localType

Характеризация на вида образувание, обозначено от географското(ите) наименоваие(я), както е определено от доставчика на данните, дадено на поне един официален език на Европейския съюз.

LocalisedCharacterString

voidable

mostDetailedViewingResolution

Резолюция, изразена като обратна стойност на даден указателен мащаб или наземно разстояние, под които наименуваното място и свързаното(ите) с него име(имена) вече не трябва да се показват в базова услуга за разглеждане.

MD_Resolution

voidable

name

Наименование на наименуваното място.

GeographicalName

 

relatedSpatialObject

Идентификатор на пространствен обект, представляващ същото образувание, но появяващ се в други теми на INSPIRE, ако има такива.

Identifier

voidable

type

Характеристика на вида на образуванието, обозначено от географското(ите) наименование(я).

NamedPlaceTypeValue

voidable

3.2.    Типове данни

3.2.1.    Географско наименование (GeographicalName)

Собствено име, използвано за образувание от реалния свят.Атрибути на типа данни GeographicalName

Атрибут

Определение

Тип

Voidability

grammaticalGender

Класове на съществителните имена, отразени в поведението на свръзните думи.

GrammaticalGenderValue

voidable

grammaticalNumber

Граматична категория на съществителни имена, която изразява различията в броя.

GrammaticalNumberValue

voidable

language

Език на наименованието, даден като трибуквен код в съответствие с ISO 639-3 или ISO 639-5.

CharacterString

voidable

nameStatus

Качествена информация, която позволява да се разграничи с каква достоверност следва да се разглежда наименованието по отношение на неговата стандартизация и/или актуалност.

NameStatusValue

voidable

nativeness

Информация, която позволява да се потвърди дали наименованието е това, което се използва или е било използвано в района, в който се намира пространственият обект, в момента, в който наименованието се използва/е било използвано.

NativenessValue

voidable

pronunciation

Правилно, точно или стандартно (стандартно в рамките на съответната езикова общност) произношение на географското наименование.

PronunciationOfName

voidable

sourceOfName

Първоначален източник на данните, от който е взето географското наименование и е интегрирано в масив от данни, който го предоставя/публикува. За някои наименувани пространствени обекти отново може да се препраща към масива от данни за публикуване, ако няма на разположение друга информация.

CharacterString

voidable

spelling

Правилен начин на изписване на географското наименование.

SpellingOfName

 

3.2.2.    Произношение на наименованието (PronunciationOfName)

Правилно, точно или стандартно (стандартно в рамките на съответната езикова общност) произношение на наименованието.Атрибут

Определение

Тип

Voidability

pronunciationIPA

Правилно, точно или стандартно (стандартно в рамките на съответната езикова общност) произношение на наименование, изразено чрез Международната фонетична азбука (International Phonetic Alphabet) (IPA).

CharacterString

voidable

pronunciationSoundLink

Правилно, точно или стандартно (стандартно в рамките на съответната езикова общност) произношение на наименование, изразено чрез връзка към определен звуков файл.

URI

voidable

Поне един от двата атрибута pronunciationSoundLink и pronunciationIPA не трябва да е невалиден (void).

3.2.3.    Правопис на наименованието (SpellingOfName)

Правилен начин за изписване на наименованието.Атрибути на типа данни SpellingOfName

Атрибут

Определение

Тип

Voidability

script

Набор от графични символи (например азбука), използвани при изписване на наименованието, изразени, където е приложимо, посредством четирибуквените кодове, определени в ISO 15924.

CharacterString

voidable

text

Начинът, по който е изписано името.

CharacterString

 

transliterationScheme

Използваният метод за преобразуване на наименованията между различните азбуки.

CharacterString

voidable

3.3.    Списъци с кодове

3.3.1.    Граматичен род (GrammaticalGenderValue)

Граматичният род на географското наименование.

▼M2

Позволените стойности за този списък с кодове включват само стойностите в таблицата по-долу.

▼M1►M2  Стойности за списъка с кодове ◄ GrammaticalGenderValue

Стойност

Определение

common

„Общ“ граматичен род (сливане на „мъжки“ и „женски“).

feminine

Женски граматичен род.

masculine

Мъжки граматичен род.

neuter

Среден граматичен род.

▼B

3.3.2.    Граматично число (GrammaticalNumberValue)

Граматичното число на дадено географско наименование.

▼M2

Позволените стойности за този списък с кодове включват само стойностите в таблицата по-долу.

▼M1►M2  Стойности за списъка с кодове ◄ GrammaticalNumberValue

Стойност

Определение

dual

Двойствено граматично число.

plural

Множествено граматично число.

singular

Единствено граматично число.

▼B

3.3.3.    Статус на наименованието (NameStatusValue)

Статусът на дадено географско наименование, тоест информацията, която позволява да се разграничи доколко достоверно е името от гледна точка на неговата стандартизация и/или неговата актуалност.

▼M2

Позволените стойности за този списък с кодове включват само стойностите в таблицата по-долу.

▼M1►M2  Стойности за списъка с кодове ◄ NameStatusValue

Стойност

Определение

historical

Историческо наименование, което понастоящем не се използва.

official

Наименование, използвано понастоящем и официално одобрено или установено по законодателен път.

other

Наименование, използвано понастоящем, но не е нито официално, нито одобрено.

standardised

Наименование, използвано понастоящем и прието или препоръчано от орган, комуто е възложена съвещателна функция и/или е оправомощен да взема решения по въпроси на топонимията.

▼B

3.3.4.    Тип наименувано място (NamedPlaceTypeValue)

Типът на дадено наименувано място.

▼M2

Позволените стойности за този списък с кодове включват само стойностите в таблицата по-долу.

▼M1►M2  Стойности за списъка с кодове ◄ NamedPlaceTypeValue

Стойност

Определение

administrativeUnit

Административни единици, отделени с административни граници и отграничаващи райони, върху които държавите-членки имат и/или упражняват юридически правомощия за целите на местното, регионалното и националното управление

building

Географско разположение на сградите.

hydrography

Хидрографски елементи, включително морски райони и други водни маси и свързани с тях елементи, включително речни басейни и подбасейни.

landcover

Физическа и биологична покривка на земната повърхност, включително изкуствени повърхности, селскостопански райони, гори, (полу-) естествени райони, влажни зони, водни маси.

landform

Геоморфологична характеристика на терена.

other

Пространствен обект, който не е включен в другите типове от списъка с кодове.

populatedPlace

Място, обитавано от хора.

protectedSite

Район, определен или управляван съгласно международното право, правото на Европейския съюз и законодателството на държавите-членки за постигане на определени цели за опазване.

transportNetwork

Автомобилни, железопътни, въздушни, водни и въжени транспортни мрежи и прилежаща инфраструктура. Включват връзки между различните мрежи.

▼B

3.3.5.    Местен характер (NativenessValue)

Местният характер на дадено географско наименование.

▼M2

Позволените стойности за този списък с кодове включват само стойностите в таблицата по-долу.

▼M1►M2  Стойности за списъка с кодове ◄ NativenessValue

Стойност

Определение

endonym

Наименование на географски обект на официален език или на утвърден език в района, където се намира обектът.

exonym

Наименование, използвано на конкретен език за географски обект, намиращ се извън района, в който този език е широко разпространен, и различаващо се по форма от съответния(те) ендоним(и) в района, където се намира географският обект.

▼B

3.4.    СлоевеСлой за темата на пространствените данни Географски наименования

Наименование на слоя

Заглавие на слоя

Тип пространствен обект

GN.GeographicalNames

Географски наименования

NamedPlace

▼M2

4.   АДМИНИСТРАТИВНИ ЕДИНИЦИ

4.1.    Структура на темата на пространствените данни Административни единици

Типовете, посочени за темата на пространствените данни Административни единици, са структурирани в следните пакети:

 административни единици (Administrative Units),

 морски единици (Maritime Units).

4.2.    Административни единици

4.2.1.    Типове пространствени обекти

Пакетът „Административни единици“ съдържа следните типове пространствени обекти:

 административна граница,

 административна единица,

 кондоминиум.

4.2.1.1.   Административна граница (AdministrativeBoundary)

Разграничителна линия между административни единици.Атрибут

Определение

Тип

Voidability

beginLifespanVersion

Дата и час, когато тази версия на пространствения обект е била включена или променена в масива от пространствени данни.

DateTime

voidable

country

Двубуквен код на държавата съгласно Междуинституционалните указания за оформяне на актовете, публикувани от Службата за публикации на Европейския съюз.

CountryCode

 

endLifespanVersion

Дата и час, когато тази версия на пространствения обект е била заменена или извадена от масива от пространствени данни.

DateTime

voidable

geometry

Геометрично представяне на гранична линия.

GM_Curve

 

inspireId

Външен идентификатор на пространствения обект.

Identifier

 

legalStatus

Правен статут на тази административна граница.

LegalStatusValue

voidable

nationalLevel

Йерархичните нива на всички съседни административни единици, от които тази граница е част.

AdministrativeHierarchyLevel

 

technicalStatus

Техническият статут на административната граница.

TechnicalStatusValue

voidableАсоциативна роля

Определение

Тип

Voidability

admUnit

Административните единици, разделени посредством тази административна граница.

AdministrativeUnit

voidable

4.2.1.2.   Административна единица (AdministrativeUnit)

Административна единица за местно, регионално и национално управление, върху която определена държава членка има и/или упражнява правомощия, свързани с юрисдикцията.Атрибут

Определение

Тип

Voidability

beginLifespanVersion

Дата и час, когато тази версия на пространствения обект е била включена или променена в масива от пространствени данни.

DateTime

voidable

country

Двубуквен код на държавата в съответствие с Междуинституционалните указания за оформяне на актовете, публикувани от Службата за публикации на Европейския съюз.

CountryCode

 

endLifespanVersion

Дата и час, когато тази версия на пространствения обект е била заменена или извадена от масива от пространствени данни.

DateTime

voidable

geometry

Геометрично представяне на пространствената област, обхваната от тази административна единица.

GM_MultiSurface

 

inspireId

Външен идентификатор на пространствения обект.

Identifier

 

name

Официално национално географско наименование на административната единица, дадено на няколко езика, когато се изисква.

GeographicalName

 

nationalCode

Тематичен идентификатор, отговарящ на националните административни кодове, определени във всяка държава.

CharacterString

 

nationalLevel

Равнище в националната административна йерархия, на което административната единица е установена.

AdministrativeHierarchyLevel

 

nationalLevelName

Наименование на равнището в националната административна йерархия, на което административната единица е установена.

LocalisedCharacterString

voidable

residenceOfAuthority

Център за национална или местна администрация.

ResidenceOfAuthority

voidableАсоциативна роля

Определение

Тип

Voidability

administeredBy

Административна единица, установена на същото равнище в националната административна йерархия, която се администрира по съвместителство от тази административна единица.

AdministrativeUnit

voidable

boundary

Административните граници между тази административна единица и всички единици, граничещи с нея.

AdministrativeBoundary

voidable

coAdminister

Административна единица, установена на същото равнище в националната административна йерархия, която се администрира по съвместителство от тази административна единица.

AdministrativeUnit

voidable

condominium

Кондоминиум, администриран от тази административна единица.

Condominium

voidable

lowerLevelUnit

Единици, установени на по-ниско равнище в националната административна йерархия, които се администрират от административната единица.

AdministrativeUnit

voidable

upperLevelUnit

Единица, установена на по-високо равнище в националната административна структура, която тази административна единица администрира.

AdministrativeUnit

voidable

Асоциативната роля condominium се прилага единствено за административни единици с nationalLevel=„1st order“ (национално равнище).

Никоя единица на най-ниското равнище не може да свързва единици на по-ниско равнище.

Никоя единица на най-високото равнище не може да свързва единици на по-високо равнище.

4.2.1.3.   Кондоминиум (Condominium)

Административна област, установена независимо от всяко национално административно разделение на територията и администрирана от две или повече държави.Атрибут

Определение

Тип

Voidability

beginLifespanVersion

Дата и час, когато тази версия на пространствения обект е била включена или променена в масива от пространствени данни.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Дата и час, когато тази версия на пространствения обект е била заменена или извадена от масива от пространствени данни.

DateTime

voidable

geometry

Геометрично представяне на пространствена област, обхваната от този кондоминиум.

GM_MultiSurface

 

inspireId

Външен идентификатор на пространствен обект.

Identifier

 

name

Официално географско наименование на този кондоминиум, дадено на няколко езика, където се изисква.

GeographicalName

voidableАсоциативна роля

Определение

Тип

Voidability

admUnit

Административната единица, която администрира кондоминиума.

AdministrativeUnit

voidable

4.2.2.    Типове данни

4.2.2.1.   Седалище на властите (ResidenceOfAuthority)

Тип данни, представляващ наименованието и позицията на седалището на властите.Атрибут

Определение

Тип

Voidability

geometry

Позиция на седалището на властите.

GM_Point

voidable

name

Наименование на седалището на властите.

GeographicalName

 

4.2.3.    Изброявания

4.2.3.1.   Правен статут (LegalStatusValue)

Описание на правния статут на административните граници.Стойност

Определение

agreed

Границата със сравнени контури на териториите е съгласувана между съседните административни единици и вече е постоянна.

notAgreed

Границата със сравнени контури на териториите още не е съгласувана между съседните административни единици и може да бъде променяна.

4.2.3.2.   Технически статут (TechnicalStatusValue)

Описание на техническия статут на административните граници.Стойност

Определение

edgeMatched

Границите на съседни административни единици имат еднакъв набор от координати.

notEdgeMatched

Границите на съседни административни единици нямат еднакъв набор от координати.

4.2.4.    Списъци с кодове

4.2.4.1.   Равнище в административната йерархия (AdministrativeHierarchyLevel)

Равнища на администрация в националната административна йерархия. Този списък с кодове отразява равнището в йерархичната пирамида на административните структури, което се основава на геометрично събиране на територии и не е задължително да описва зависимостта между свързаните административни власти.

Този списък с кодове се управлява в общ регистър на списъци с кодове.

4.3.    Морски единици

4.3.1.    Типове пространствени обекти

Пакетът „Морски единици“ съдържа следните типове пространствени обекти:

 Изходна линия,

 Морска граница,

 Морска зона.

4.3.1.1.   Изходна линия (Baseline)

Линия, от която се измерват външните граници на териториалните води и определени други външни граници.Атрибут

Определение

Тип

Voidability

inspireId

Външен идентификатор на пространствения обект.

Identifier

 

beginLifespanVersion

Дата и час, когато тази версия на пространствения обект е била включена или променена в масива от пространствени данни.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Дата и час, когато тази версия на пространствения обект е била заменена или извадена от масива от пространствени данни.

DateTime

voidableАсоциативна роля

Определение

Тип

Voidability

segment

Сегмент на изходна линия.

BaselineSegment

 

4.3.1.2.   Морска граница (MaritimeBoundary)

Линия, указваща разделянето на всеки вид морска юрисдикция.Атрибут

Определение

Тип

Voidability

inspireId

Външен идентификатор на пространствения обект.

Identifier

 

geometry

Геометрично представяне на морската граница.

GM_Curve

 

country

Държавата, на която принадлежи морската зона на тази граница.

CountryCode

 

legalStatus

Правен статут на тази морска граница.

LegalStatusValue

voidable

technicalStatus

Технически статут на морската граница.

TechnicalStatusValue

voidable

beginLifespanVersion

Дата и час, когато тази версия на пространствения обект е била включена или променена в масива от пространствени данни.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Дата и час, когато тази версия на пространствения обект е била заменена или извадена от масива от пространствени данни.

DateTime

voidable

4.3.1.3.   Морска зона (MaritimeZone)

Морски пояс, определен по международни договори и конвенции, над който крайбрежната държава упражнява юрисдикционни права.Атрибут

Определение

Тип

Voidability

inspireId

Външен идентификатор на пространствения обект.

Identifier

 

geometry

Геометрично представяне на пространствения район, който тази морска зона обхваща.

GM_MultiSurface

 

zoneType

Тип морска зона.

MaritimeZoneTypeValue

 

country

Държавата, на която тази морска зона принадлежи.

CountryCode

 

name

Наименованието(ята) на морската зона.

GeographicalName

voidable

beginLifeSpanVersion

Дата и час, когато тази версия на пространствения обект е била включена или променена в масива от пространствени данни.

DateTime

voidable

endLifepanVersion

Дата и час, когато тази версия на пространствения обект е била заменена или извадена от масива от пространствени данни.

DateTime

voidableАсоциативна роля

Определение

Тип

Voidability

baseline

Изходна линия или изходни линии, използвани за очертаването на тази морска зона.

Baseline

voidable

boundary

Границата или границите на тази морска зона.

MaritimeBoundary

voidable

4.3.2.    Типове данни

4.3.2.1.   Сегмент от изходна линия (BaselineSegment)

Сегмент от изходната линия, от който се измерват външните граници на териториалните води и определени други външни граници.Атрибут

Определение

Тип

Voidability

geometry

Геометрично представяне на сегмента от изходната линия.

GM_Curve

 

segmentType

Типът на изходната линия, използван за този сегмент.

BaselineSegmentTypeValue

 

4.3.3.    Списъци с кодове

4.3.3.1.   Тип сегмент от изходна линия (BaselineSegmentTypeValue)

Типовете изходни линии, използвани за измерване на обхвата на териториалните води.

Позволените стойности за този списък с кодове включват само стойностите, посочени в таблицата по-долу.Стойност

Наименование

Определение

normal

нормална

Нормалната изходна линия за измерване на обхвата на териториалните води е линията при отлив по брега, отбелязана в морските карти с голям мащаб, които са официално признати от крайбрежната държава.

straight

права

Изходната линия за измерване на обхвата на териториалните води представлява изходната права линия, създадена чрез свързването на съответните точки.

archipelagic

архипелажна

Изходната линия за измерване на обхвата на териториалните води представлява изходната права линия, свързваща най-издадените в морето точки на най-отдалечените острови и изсъхващи рифове на архипелага.

4.3.3.2.   Тип морска зона (MaritimeZoneTypeValue)

Тип на морска зона.

Позволените стойности за този списък с кодове включват само стойностите, посочени в таблицата по-долу.Стойност

Наименование

Определение

internalWaters

Вътрешни води

Водите откъм вътрешността, считано от изходните линии на териториалните води на крайбрежната държава.

territorialSea

Териториални води

Морски пояс с определен обхват, непревишаващ 12 морски мили, измерен от изходните линии, определени в съответствие с Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право.

contiguousZone

Прилежаща зона

Зона, граничеща с териториалните води на дадена крайбрежна държава, която не може да се разпростира на повече от 24 морски мили от изходната линия, от която се измерва обхвата на териториалните води.

exclusiveEconomicZone

Изключителна икономическа зона

Район, отвъд териториалните води на дадена крайбрежна държава и прилежащ към тях, по отношение на който действа особен правен режим, по силата на който правата и юрисдикцията на крайбрежната държава и правата и свободите на други държави се регулират от съответните разпоредби на Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право.

continentalShelf

Континентален шелф

Морска зона, отвъд териториалните води на дадена крайбрежна държава и прилежаща към тях, чиято външна граница е определена в съответствие с член 76 от Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право.

4.4.    Изисквания, специфични за темите

1. Всяка инстанция на типа пространствен обект AdministrativeUnit, освен единицата на национално ниво, която представлява държава членка и съвместно администрирани единици, се отнася за точно една единица на по-високо равнище в административната йерархия. Това съответствие се изразява с асоциативната роля upperLevelUnit на типа пространствен обект AdministrativeUnit.

2. Всяка инстанция на типа пространствен обект AdministrativeUnit, освен тези на най-ниското равнище, се отнася до съответните им единици на по-ниско равнище. Това съответствие се изразява с асоциативната роля lowerLevelUnit на типа пространствен обект AdministrativeUnit.

3. Ако дадена административна единица се администрира съвместно от две или повече други административни единици, се използва асоциативната роля administeredBy. Единиците, които администрират съвместно тази единица, прилагат обратната роля coAdminister.

4. Административни единици на едно и също равнище в административната йерархия по същество не споделят общи области.

5. Инстанциите на типа пространствен обект AdministrativeBoundary отговарят на контурите в топологичната структура на пълната (включваща всички равнища) графика на границите.

6. Пространственият обхват на определен кондоминиум не може да бъде част от геометрията, представляваща пространствения обхват на определена административна единица.

7. Кондоминиумите могат да бъдат администрирани единствено от административни единици на равнище държава.

4.5.    Слоеве

Слоеве за темата на пространствените данни Административни единициНаименование на слоя

Заглавие на слоя

Тип пространствен обект

AU.AdministrativeUnit

Административна единица

AdministrativeUnit

AU.AdministrativeBoundary

Административна граница

AdministrativeBoundary

AU.Condominium

Кондоминиум

Condominium

AU.Baseline

Изходна линия

Baseline

AU.<СтойностОтСписъкаСКодове> (1)

Пример: AU.ContiguousZone

<наименование, което може да бъде прочетено от човека>

Пример: прилежаща зона

MaritimeZone (zoneType: MaritimeZoneTypeValue)

AU.MaritimeBoundary

морска граница

MaritimeBoundary

(1)   За всяка стойност от списък с кодове се предоставя един слой в съответствие с член 14, параграф 3.

▼B

5.   АДРЕСИ

5.1.    Определения

Следните определения се прилагат в допълнение към определенията, посочени в член 2:

 „адресируем обект“ означава пространствен обект, с който има смисъл да се свързват адреси.

5.2.    Типове пространствени обекти

Използват се следните типове пространствени обекти за обмен и класификация на пространствени обекти от масиви от данни, свързани с темата на пространствените данни Адреси:

 адрес,

 наименование на областта на адреса,

 компонент на адрес,

 наименование на административна единица,

 пощенски дескриптор,

 наименование на пътна артерия.

5.2.1.    Адрес (Address)

Идентификация на постоянно местонахождение на имот посредством структурирано съчетание от географски наименования и идентификатори.Атрибут

Определение

Тип

Voidability

alternativeIdentifier

Външен, тематичен идентификатор на пространствения обект адрес, който позволява оперативна съвместимост със съществуващите заварени системи или приложения.

CharacterString

voidable

beginLifespanVersion

Дата и час, когато тази версия на пространствения обект е включена или променена в масива от пространствени данни.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Дата и час, когато тази версия на пространствения обект е била заменена или извадена от масива от пространствени данни.

DateTime

voidable

inspireId

Външен идентификатор на пространствения обект.

Identifier

 

locator

Обозначение или наименование, което може да бъде прочетено от човека.

AddressLocator

 

position

Позиция на характерна точка, която представлява местонахождението на адреса според определена спецификация, включително информация за произхода на позицията.

GeographicPosition

 

status

Валидност на адреса в рамките на жизнения цикъл (версия) на пространствения обект адрес.

StatusValue

voidable

validFrom

Дата и час, когато тази версия на адреса е станала или ще стане валидна в реалния свят.

DateTime

voidable

validTo

Дата и час, когато тази версия на адреса е престанала или ще престане на съществува в реалния свят.

DateTime

voidableАсоциативна роля

Определение

Тип

Voidability

building

Сграда, за която е определен адресът или с която е свързан.

Типът е специфициран в темата на пространствените данни Сгради

voidable

component

Представлява, че компонентът на адреса е обвързан като част от адреса.

AddressComponent

 

parcel

Кадастрален парцел, за който е определен този адрес или с който е свързан.

CadastralParcel

voidable

parentAddress

Главен (основен) адрес, с който този (под) адрес е тясно свързан

Address

voidable

Всеки адрес има компонент на адреса на пространствения обект административна единица, чието равнище е 1 (страна).

Всеки адрес има точно една географска позиция по подразбиране (атрибутът „default“ на пространствения обект GeographicPosition трябва да бъде „true“).

5.2.2.    Наименование на областта на адреса (AddressAreaName)

Компонент на адреса, който представлява наименованието на географската област или местност, в която са групирани няколко адресируеми обекта за целите на адресиране, без да е административна единица.

Този тип е подтип на AddressComponent.Атрибути на типа пространствен обект AddressAreaName

Атрибут

Определение

Тип

Voidability

name

Собствено име, използвано за областта на адреса.

GeographicalName

 Асоциативни роли на типа пространствен обект AddressAreaName

Асоциативна роля

Определение

Тип

Voidability

namedPlace

Наименуваното място, което се представлява от това наименование на област на адрес.

NamedPlace

voidable

5.2.3.    Компонент на адрес (AddressComponent)

Идентификатор или географско наименование на специфична географска област, местонахождение или друг пространствен обект, който определя обхвата на даден адрес.

Този тип е абстрактен.Атрибути на типа пространствен обект AddressComponent

Атрибут

Определение

Тип

Voidability

alternativeIdentifier

Външен, тематичен идентификатор на пространствения обект компонент на адреса, който позволява оперативната съвместимост със съществуващите, заварени системи или приложения.

CharacterString

voidable

beginLifespanVersion

Дата и час, когато тази версия на пространствения обект е включена или променена в масива от пространствени данни.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Дата и час, когато тази версия на пространствения обект е била заменена или извадена от масива от пространствени данни.

DateTime

voidable

inspireId

Външен идентификатор на пространствения обект.

Identifier

 

status

Валидност на компонента на адреса в рамките на жизнения цикъл (версия) на пространствения обект на компонента на адреса.

StatusValue

voidable

validFrom

Дата и час, когато тази версия на компонента на адреса е станала или ще стане валидна в реалния свят.

DateTime

voidable

validTo

Дата и час, когато компонентът на адреса е престанал/ще престане да съществува в реалния свят.

DateTime

voidableАсоциативни роли на типа пространствен обект AddressComponent

Асоциативна роля

Определение

Тип

Voidability

situatedWithin

Друг компонент на адреса, в рамките на който е разположен пространственият обект, представляван от този компонент на адреса.

AddressComponent

voidable

5.2.4.    Наименование на административна единица (AdminUnitName)

Компонент на адреса, който представлява наименованието на административна единица, в която дадена държава-членка има и/или упражнява свързани с юрисдикцията правомощия, за целите на местното, регионалното и националното управление.

Този тип е подтип на AddressComponent.Атрибути на типа пространствен обект AdminUnitName

Атрибут

Определение

Тип

Voidability

level

Равнището на администрацията в националната административна йерархия.

AdministrativeHierarchyLevel

 

name

Официално географско наименование на административната единица, дадено на различни езици, когато се изисква.

GeographicalName

 Асоциативни роли на типа пространствен обект AdminUnitName

Асоциативна роля

Определение

Тип

Voidability

adminUnit

Административната единица, която е източникът на съдържанието на наименованието на административната единица.

AdministrativeUnit

voidable

5.2.5.    Пощенски дескриптор (PostalDescriptor)

Компонент на адреса за пощенски цели, който представлява идентификацията на подразделение на адреси и точки за пощенски доставки в определена страна, регион или град.

Този тип е подтип на AddressComponent.Атрибут

Определение

Тип

Voidability

postCode

Код, създаден и поддържан за пощенски цели, за идентифициране на подразделение на адреси и точки за пощенски доставки.

CharacterString

 

postName

Едно или повече наименования, създадени и поддържани за пощенски цели, за идентифициране на подразделение на адреси и точки за пощенски доставки.

GeographicalName

 

Ако не съществува пощенски код, се изисква наименование на пощата.

Ако не съществува наименование на пощата, се изисква пощенски код.

5.2.6.    Наименование на пътна артерия (ThoroughfareName)

Компонент на адреса, който представлява наименованието на алея или път от едно местонахождение до друго.

Този тип е подтип на AddressComponent.Атрибути на типа пространствен обект ThoroughfareName

Атрибут

Определение

Тип

Voidability

name

Наименование на пътна артерия.

ThoroughfareNameValue

 Асоциативни роли на типа пространствен обект ThoroughfareName

Асоциативна роля

Определение

Тип

Voidability

transportLink

Една или няколко транспортни мрежови връзки, към които е привързан пространственият обект Наименование на пътна артерия.

TransportLink

voidable

5.3.    Типове данни

5.3.1.    Указател на адреса (AddressLocator)

Обозначение или наименование, което може да бъде прочетено от човека, позволяващо на даден потребител или приложение да реферира и разграничи адреса от съседни адреси, в рамките на наименование на пътна артерия, наименование на област на адреса, наименование на административна единица или пощенски дескриптор, в който се намира адресът.Атрибут

Определение

Тип

Voidability

designator

Номер или поредица от символи, които еднозначно идентифицират указателя в рамките на съответния обхват(и).

LocatorDesignator

 

level

Равнището, за което се отнася указателят.

LocatorLevelValue

 

name

Географско наименование или описателен текст, свързан с имот, който е идентифициран от указателя.

LocatorName

 Асоциативна роля

Определение

Тип

Voidability

withinScopeOf

Компонентът на адреса, който определя обхвата, в рамките на който е определен указателят на адреса в съответствие с правила, гарантиращи еднозначност.

AddressComponent

voidable

Ако не съществува обозначение, се изисква наименование.

Ако не съществува наименование, се изисква обозначение.

5.3.2.    Представяне на адреса (AddressRepresentation)

Представяне на пространствен обект адрес за употреба във външни схеми за приложения, които е необходимо да включват основната информация за адреса по четлив начин.Атрибути на типа данни AddressRepresentation

Атрибут

Определение

Тип

Voidability

addressArea

Наименование или наименования на географска област или местност, която групира редица адресируеми обекти за целите на адресиране, без да е административна единица.

GeographicalName

voidable

adminUnit

Наименование или наименования на административна единица, където държава-членка има и/или упражнява свързани с юрисдикцията правомощия, за целите на местното, регионалното и националното управление.

GeographicalName

 

locatorDesignator

Номер или поредица от символи, която позволява на даден потребител или приложение да тълкува, анализира и форматира указателя в рамките на съответния обхват. Един указател може да включва повече обозначения на указатели.

CharacterString

 

locatorName

Собствено(и) име(имена), използвано(и) за образуванието от реалния свят, идентифицирано от указателя.

GeographicalName

 

postCode

Код, създаден и поддържан за пощенски цели, за идентифициране на подразделение на адреси и точки за пощенски доставки.

CharacterString

voidable

postName

Едно или повече имена, създадени и поддържани за пощенски цели, за идентифициране на подразделение на адреси и точки за пощенски доставки.

GeographicalName

voidable

thoroughfare

Наименованието или наименованията на алея или път от едно местонахождение до друго, като сухоземен път или воден път.

GeographicalName

voidableАсоциативни роли на типа данни AddressRepresentation

Асоциативна роля

Определение

Тип

Voidability

addressFeature

Референция към пространствения обект Адрес.

Address

voidable

5.3.3.    Географска позиция (GeographicPosition)

Позицията на характерна точка, която представлява местонахождението на адреса в съответствие с определена спецификация, включително информация за произхода на позицията.Атрибути на типа данни GeographicPosition

Атрибут

Определение

Тип

Voidability

default

Посочва дали тази позиция се счита за позиция по подразбиране или не.

Boolean

 

geometry

Позицията на точката, изразена като координати в избрана пространствена референтна система.

GM_Point

 

method

Описание как и от кого е създадена или получена географската позиция на адреса.

GeometryMethodValue

voidable

specification

Информация, определяща спецификацията, използвана за да се създаде или получи тази географска позиция на адреса.

GeometrySpecificationValue

voidable

5.3.4.    Обозначение на указател (LocatorDesignator)

Номер или поредица от символи, която еднозначно идентифицира указателя в рамките на съответния(те) обхват(и). Пълната идентификация на указателя би могла да включва едно или повече обозначения на указател.Атрибути на типа данни LocatorDesignator

Атрибут

Определение

Тип

Voidability

designator

Идентифициращата част на обозначението на указателя, съставена от една или повече цифри или други символи.

CharacterString

 

type

Типът на стойността на указателя, който дава възможност дадено приложение да го тълкува, анализира или форматира в съответствие с определени правила.

LocatorDesignatorTypeValue

 

5.3.5.    Наименование на указател (LocatorName)

Собствено име, присвоено на образувание от реалния свят, идентифицирано от указател.Атрибути на типа данни LocatorName

Атрибут

Определение

Тип

Voidability

name

Идентифициращата част от наименованието на указател.

GeographicalName

 

type

Типът на стойността на указателя, който дава възможност на дадено приложение да го тълкува, анализира или форматира в съответствие с определени правила.

LocatorNameTypeValue

 

5.3.6.    Част от наименование (PartOfName)

Част от пълното наименование, получена чрез подразделяне на наименованието на пътна артерия на отделни семантични части, като се използва същият език и азбука, както и за пълното наименование на пътната артерия.Атрибути на типа данни PartOfName

Атрибут

Определение

Тип

Voidability

part

Символният низ, който изразява отделната част от наименованието, като се използва същият език и азбука, както и за пълното наименование на пътната артерия.

CharacterString

 

type

Класификация на частта от наименованието в съответствие с неговата семантика (значение) в пълното наименование на пътната артерия.

PartTypeValue

 

5.3.7.    Стойност на наименованието на пътна артерия (ThoroughfareNameValue)

Собствено име, използвано опционално за пътни артерии, включващо подразделяне на наименованието на части.Атрибути на типа данни ThoroughfareNameValue

Атрибут

Определение

Тип

Voidability

name

Собствено име, използвано за пътната артерия.

GeographicalName

 

nameParts

Една или няколко части, на които може да бъде разделено наименованието на пътната артерия.

PartOfName

voidable

5.4.    Списъци с кодове

5.4.1.    Метод на геометрията (GeometryMethodValue)

Описание как и от кого е създадена или получена тази географска позиция на адреса.

▼M2

Позволените стойности за този списък с кодове включват само стойностите в таблицата по-долу.

▼M1►M2  Стойности за списъка с кодове ◄ GeometryMethodValue

Стойност

Определение

byAdministrator

Решена и записана ръчно от официалния орган, отговорен за разпределяне на адреси, или от администратора на масива.

byOtherParty

Решена и записана ръчно от друга страна.

fromFeature

Получена автоматично от друг пространствен обект INSPIRE, свързан с адреса или с компонент на адреса.

▼B

5.4.2.    Спецификация на геометрията (GeometrySpecificationValue)

Информация, определяща спецификацията, използвана за създаване или получаване на тази географска позиция на адреса.

▼M2

Позволените стойности за този списък с кодове включват само стойностите в таблицата по-долу.

▼M1►M2  Стойности за списъка с кодове ◄ GeometrySpecificationValue

Стойност

Определение

addressArea

Позиция, получена от съответната област на адреса.

adminUnit1stOrder

Позиция, получена от съответната административна единица на 1-во равнище.

adminUnit2ndOrder

Позиция, получена от съответната административна единица на 2-ро равнище.

adminUnit3rdOrder

Позиция, получена от съответната административна единица на 3-то равнище.

adminUnit4thOrder

Позиция, получена от съответната административна единица на 4-то равнище.

adminUnit5thOrder

Позиция, получена от съответната административна единица на 5-то равнище.

adminUnit6thOrder

Позиция, получена от съответната административна единица на 6-то равнище.

building

Позицията цели идентифициране на съответната сграда.

entrance

Позицията цели идентифициране на входа или портала.

parcel

Позицията цели идентифициране на съответния поземлен парцел.

postalDelivery

Позицията цели идентифициране на пункт за доставка по пощата.

postalDescriptor

Позиция, получена от съответната зона за пощенския код.

segment

Позиция, получена от съответния участък на пътната артерия.

thoroughfareAccess

Позицията цели идентифициране на точката за достъп от пътната артерия.

utilityService

Позицията цели идентифициране на пункт за комунална услуга.

▼B

5.4.3.    Тип на обозначението на указателя (LocatorDesignatorTypeValue)

Описание на семантиката на обозначението на указателя.

▼M2

Позволените стойности за този списък с кодове включват само стойностите в таблицата по-долу.

▼M1►M2  Стойности за списъка с кодове ◄ LocatorDesignatorTypeValue

Стойност

Определение

addressIdentifierGeneral

Адресен идентификатор, съставен от цифри и/или други знаци.

addressNumber

Адресен идентификатор, съставен само от цифри.

addressNumber2ndExtension

Второ разширение към адресния номер.

addressNumberExtension

Разширение към адресния номер.

buildingIdentifier

Идентификатор на сгради, съставен от цифри и/или други знаци.

buildingIdentifierPrefix

Представка за номера на сградата.

cornerAddress1stIdentifier

Адресен идентификатор, свързан с главната пътна артерия в адрес на ъгъл.

cornerAddress2ndIdentifier

Адресен идентификатор, свързан с второстепенната пътна артерия в адрес на ъгъл.

entranceDoorIdentifier

Идентификатор за вход, врата или портал.

floorIdentifier

Идентификатор за етаж или ниво във вътрешността на сграда.

kilometrePoint

Маркировка върху път, изразяваща се в число, сочещо измереното по протежение на пътя разстояние между началната точка на пътя и тази маркировка.

postalDeliveryIdentifier

Идентификатор за пункт за доставка по пощата.

staircaseIdentifier

Идентификатор за стълбище, обикновено във вътрешността на сграда.

unitIdentifier

Идентификатор за врата, жилище, апартамент или помещение във вътрешността на сграда.

▼B

5.4.4.    Равнище на указателя (LocatorLevelValue)

Равнището, за което се отнася указателя.

▼M2

Позволените стойности за този списък с кодове включват само стойностите в таблицата по-долу.

▼M1►M2  Стойности за списъка с кодове ◄ LocatorLevelValue

Стойност

Определение

accessLevel

Указателят идентифицира конкретен достъп до поземлен участък, сграда или подобен обект чрез използването на номер на входа или друг подобен идентификатор.

postalDeliveryPoint

Указателят идентифицира пункт за доставка по пощата.

siteLevel

Указателят идентифицира конкретен поземлен участък, сграда или подобен имот чрез използването на адресен номер, номер на сградата, наименование на сградата или на имота.

unitLevel

Указателят идентифицира конкретна част от сграда.

▼B

5.4.5.    Тип на наименованието на указателя (LocatorNameTypeValue)

Описание на семантиката на наименованието на указателя.

▼M2

Позволените стойности за този списък с кодове включват само стойностите в таблицата по-долу.

▼M1►M2  Стойности за списъка с кодове ◄ LocatorNameTypeValue

Стойност

Определение

buildingName

Наименование на сграда или на част от сграда.

descriptiveLocator

Текстово описание на местоположението или на адресируем обект.

roomName

Идентификатор за жилище, апартамент или помещение във вътрешността на сграда.

siteName

Наименование на недвижим имот, комплекс от сгради или на обект.

▼B

5.4.6.    Тип на частта (PartTypeValue)

Класификация на частта от наименованието в съответствие с неговата семантика в пълното наименование на пътната артерия.

▼M2

Позволените стойности за този списък с кодове включват само стойностите в таблицата по-долу.

▼M1►M2  Стойности за списъка с кодове ◄ PartTypeValue

Стойност

Определение

name

Частта от наименованието представлява основната част или корен на наименованието на пътната артерия.

namePrefix

Частта от наименованието се използва за разделяне на съединителни думи, които не са от значение за сортиране, от основната част на наименованието на пътната артерия.

qualifier

Частта от наименованието е определящо за наименованието на пътната артерия.

type

Частта от наименованието посочва категорията или типа на пътната артерия.

▼B

5.4.7.    Статус (StatusValue)

Настояща валидност на адрес от реалния свят или компонент на адреса.

▼M2

Позволените стойности за този списък с кодове включват само стойностите в таблицата по-долу.

▼M1►M2  Стойности за списъка с кодове ◄ StatusValue

Стойност

Определение

alternative

Адрес или компонент на адрес, който е широко използван, но се различава от главния (основния) адрес или компонент на адрес, определен от официалния орган, отговорен за разпределяне на адреси, или от администратора на масива.

current

Сегашен и валиден адрес или компонент на адрес съгласно официалния орган, отговорен за разпределяне на адреси, или считан от администратора на масива за най-подходящ, обичайно използван адрес.

proposed

Адрес или компонент на адрес, за който се очаква одобрение от администратора на масива или от официалния орган, отговорен за разпределяне на адреси.

reserved

Адрес или компонент на адрес, одобрен от официалния орган, отговорен за разпределяне на адреси, или от администратора на масива, но неприлаган все още.

retired

Адрес или компонент на адрес, който вече не се използва често или е отменен от официалния орган, отговорен за разпределяне на адреси, или от администратора на масива.

▼B

5.5.    Изисквания, специфични за темите

5.5.1.    Позиция на адреса

1. В масива от данни позицията на адреса се представлява от координатите на действителното местонахождение с най-добрата налична точност. Това са най-точните, пряко получени координати или, ако няма такива, координатите, получени от някой от компонентите на адреса, като се даде предимство на компонента, който позволява най-точното определяне на позицията.

2. Ако даден адрес има повече от една позиция, атрибут specification се попълва с различна стойност за всяка от тях.

5.5.2.    Асоциативни роли

1. Асоциативната роля withinScopeOf се попълва за всички указатели, които са определени в съответствие с правила, които целят да гарантират еднозначност в рамките на конкретен компонент на адреса (т.е. наименование на пътна артерия, наименование на област на адрес, пощенски дескриптор или наименование на административна единица).

2. Асоциативната роля parentAddress се попълва за всички адреси, които са свързани с основен (или главен) адрес.

3. Адресът следва да бъде свързан с наименованието на страната, в която се намира. Освен това адресът трябва да има връзки с допълнителните компоненти на адреса, необходими за еднозначно идентифициране и намиране на инстанцията на адреса.

5.6.    СлоевеСлой за темата на пространствените данни Адреси

Наименование на слоя

Заглавие на слоя

Тип пространствен обект

AD.Address

Адреси

Address

6.   КАДАСТРАЛНИ ПАРЦЕЛИ

6.1.    Типове пространствени обекти

Следните типове пространствени обекти се използват за обмен и класификация на пространствени обекти от масиви от данни, свързани с темата на пространствените данни Кадастрални парцели:

 основна имотна единица,

 кадастрална граница,

 кадастрален парцел,

 кадастрално зониране.

Кадастралните парцели винаги следва да са достъпни.

Основните имотни единици следва да се предоставят на разположение от държавите-членки, където уникални кадастрални референции са дадени само за основни имотни единици, а не за парцели.

Кадастралните граници следва да се предоставят на разположение от държавите-членки, когато за кадастралната граница е записана информация за абсолютната позиционна точност.

6.1.1.    Основна имотна единица (BasicPropertyUnit)

Основната единица на собственост, която е вписана в поземлените книжа, поземлените регистри или други равностойни документи. Определя се от еднозначна собственост и еднакви права върху недвижимо имущество и може да се състои от един или повече съседни или географски разделени парцели.Атрибут

Определение

Тип

Voidability

areaValue

Регистрирана стойност на област, която дава количествено определение на областта, проектирана върху хоризонталната равнина на кадастралните парцели, съставящи основната имотна единица.

Area

voidable

beginLifespanVersion

Дата и час, когато тази версия на пространствения обект е била въведена или променена в масива от пространствени данни.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Дата и час, когато тази версия на пространствения обект е била заменена или извадена от масива от пространствени данни.

DateTime

voidable

inspireId

Външен идентификатор на пространствения обект.

Identifier

 

nationalCadastralReference

Тематичен идентификатор на национално равнище, обикновено целия национален код на основната имотна единица. Трябва да гарантира връзката с националния кадастрален регистър или други равностойни документи.

CharacterString

 

validFrom

Официална дата и час, когато основната имотна единица е била/ще бъде правно установена.

DateTime

voidable

validTo

Дата и час, когато основната имотна единица правно е престанала/ще престане да бъде използвана.

DateTime

voidableАсоциативна роля

Определение

Тип

Voidability

administrativeUnit

Административната единица на най-ниско административно равнище, съдържаща тази основна имотна единица.

AdministrativeUnit

voidable

Стойността на areaValue се дава в квадратни метри.

6.1.2.    Кадастрална граница (CadastralBoundary)

Част от контура на кадастрален парцел. Една кадастрална граница може да бъде споделена от два съседни кадастрални парцела.Атрибут

Определение

Тип

Voidability

beginLifespanVersion

Дата и час, когато тази версия на пространствения обект е била въведена или променена в масива от пространствени данни.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Дата и час, когато тази версия на пространствения обект е била заменена или извадена от масива от пространствени данни.

DateTime

voidable

estimatedAccuracy

Оценена абсолютна точност на позициониране на кадастралната граница в използваната координатна референтна система на INSPIRE. Абсолютната точност на позициониране е средната стойност на неопределеност на позиционирането за даден набор от позиции, където неопределеността на позиционирането представлява разстоянието между изменерена позиция и това, което се счита за съответстващата вярна позиция.

Length

voidable

geometry

Геометрия на кадастралната граница.

GM_Curve

 

inspireId

Външен идентификатор на обект за пространствения обект.

Identifier

 

validFrom

Официална дата и час, когато кадастралната граница е била/ще бъде правно установена.

DateTime

voidable

validTo

Дата и час, когато кадастралната граница правно е престанала/ще престане да се използва.

DateTime

voidableАсоциативна роля

Определение

Тип

Voidability

parcel

Кадастралният(ите) парцел(и), ограничени от тази кадастрална граница. Една кадастрална граница може да ограничава един или два кадастрални парцела.

CadastralParcel

voidable

Стойността на estimatedAccuracy се посочва в метри.

6.1.3.    Кадастрален парцел (CadastralParcel)

Райони, посочени в кадастрални регистри или други равностойни документи.Атрибут

Определение

Тип

Voidability

areaValue

Регистрирана стойност на областта, която дава количествено определение на областта, проектирана върху хоризонталната равнина на кадастралния парцел.

Area

voidable

beginLifespanVersion

Дата и час, когато тази версия на пространствения обект е била въведена или променена в масива от пространствени данни.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Дата и час, когато тази версия на пространствения обект е била заменена или извадена от масива от пространствени данни.

DateTime

voidable

geometry

Геометрия на кадастралния парцел.

GM_Object

 

inspireId

Външен идентификатор на обекта на пространствения обект.

Identifier

 

label

Текст, който обичайно се използва за показване на идентификацията на кадастралния парцел.

CharacterString

 

nationalCadastralReference

Тематичен идентификатор на национално равнище, обикновено пълния национален код на кадастралния парцел. Трябва да гарантира връзката с националния кадастрален регистър или други равностойни документи.

CharacterString

 

referencePoint

Точка в рамките на кадастралния парцел.

GM_Point

voidable

validFrom

Официална дата и час, когато кадастралният парцел е бил/ще бъде правно установен.

DateTime

voidable

validTo

Дата и час, когато кадастралният парцел правно е престанал/ще престане да бъде използван.

DateTime

voidableАсоциативна роля

Определение

Тип

Voidability

administrativeUnit

Административната единица на най-ниско административно равнище, която съдържа този кадастрален парцел.

AdministrativeUnit

voidable

basicPropertyUnit

Основната(ите) имотна(и) единица(и), която(които) съдържа(т) този кадастрален парцел.

BasicPropertyUnit

voidable

zoning

Кадастралното зониране на най-ниско равнище, което съдържа този кадастрален парцел.

CadastralZoning

voidable

Стойността на areaValue се посочва в квадратни метри.

Типът на геометрията следва да бъде GM_Surface или GM_MultiSurface.

6.1.4.    Кадастрално зониране (CadastralZoning)

Междинни области, използвани за разделяне на националната територия на кадастрални парцели.Атрибут

Определение

Тип

Voidability

beginLifespanVersion

Дата и час, когато тази версия на пространствения обект е била въведена или променена в масива от пространствени данни.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Дата и час, когато тази версия на пространствения обект е била заменена или извадена от масива от пространствени данни.

DateTime

voidable

estimatedAccuracy

Оценената абсолютна точност на позициониране на кадастралните парцели в рамките на кадастралното зониране в използваната координатна референтна система на INSPIRE. Абсолютната точност на позициониране е средната стойност на неопределеност на позиционирането за набор от позиции, където неопределеността на позиционирането представлява разстоянието между измерената позиция и това, което се счита за съответната вярна позиция.

Length

voidable

geometry

Геометрия на кадастралното зониране.

GM_MultiSurface

 

inspireId

Външен идентификатор на пространствен обект.

Identifier

 

label

Текст, който обичайно се използва за показване на идентификацията на кадастралното зониране.

CharacterString

 

level

Равнище на кадастралното зониране в националната кадастрална йерархия.

CadastralZoningLevelValue

voidable

levelName

Наименование на равнището на кадастралното зониране в националната кадастрална йерархия, на поне един официален език на Европейския съюз.

LocalisedCharacterString

voidable

name

Наименование на кадастралното зониране.

GeographicalName

voidable

nationalCadastalZoningReference

Тематичен идентификатор на национално равнище, обикновено пълният национален код на кадастралното зониране.

CharacterString

 

originalMapScaleDenominator

Знаменателят в мащаба на оригиналната карта на хартиен носител (ако има такава), на чиито размер съответства кадастралното зониране.

Integer

voidable

referencePoint

Точка в рамките на кадастралното зониране.

GM_Point

voidable

validFrom

Официална дата и час, когато кадастралното зониране е било/ще бъде правно установено.

DateTime

voidable

validTo

Дата и час, когато кадастралното зониране правно е престанало/ще престане да бъде използвано.

DateTime

voidableАсоциативна роля

Определение

Тип

Voidability

upperLevelUnit

Следващото по-горно равнище на кадастралното зониране, съдържащо това кадастрално зониране.

CadastralZoning

voidable

Стойността на estimatedAccuracy се посочва в метри.

По-ниското равнище на кадастрално зониране е част от по-високо равнище на кадастрално зониране.

6.2.    Списъци с кодове

6.2.1.    Равнище на кадастрално зониране (CadastralZoningLevelValue)

Равнища от йерархията на кадастралното зониране.

▼M2

Позволените стойности за този списък с кодове включват само стойностите в таблицата по-долу.

▼M1►M2  Стойности за списъка с кодове ◄ CadastralZoningLevelValue

Стойност

Определение

1stOrder

Най-високо равнище (най-големи зони) в йерархията на кадастралното зониране, равняващо се или еквивалентно на общини.

2ndOrder

Второ равнище в йерархията на кадастралното зониране.

3rdOrder

Трето равнище в йерархията на кадастралното зониране.

▼B

6.3.    Изисквания, специфични за темите

6.3.1.    Представяне на геометрията

1. Възможните стойности на пространствените характеристики, определени в настоящия раздел, не са ограничени до пространствената схема Simple Feature, както е определена от EN ISO 19125-1.

2. Ако кадастралните граници са дадени, кадастралните граници, съответстващи на контура на кадастралния парцел, образуват затворен(и) кръг(ове).

6.3.2.    Моделиране на референции на обекти

Всички инстанции на типа пространствен обект CadastralParcel носят атрибута nationalCadastralReference като тематичен идентификатор. Този атрибут трябва да дава възможност на потребителите да правят връзка с правата, собствениците и другата кадастрална информация в националните кадастрални регистри или други равностойни документи.

6.3.3.    Координатни референтни системи

Ако данните, свързани с темата на пространствените данни Кадастрални парцели, бъдат предоставени на разположение като равнинни координати, използвайки проекцията Lambert Conformal Conic, те трябва да бъдат представени на разположение също така в поне една от другите координатни референтни системи, посочени в раздели 1.3.1, 1.3.2 и 1.3.3.

6.4.    Правила за изобразяване

6.4.1.    СлоевеСлой за темата на пространствените данни Кадастрални парцели

Наименование на слоя

Заглавие на слоя

Тип пространствен обект

CP.CadastralParcel

Кадастрален парцел

CadastralParcel

CP.CadastralZoning

Кадастрално зониране

CadastralZoning

CP.CadastralBoundary

Кадастрална граница

CadastralBoundary

7.   ТРАНСПОРТНИ МРЕЖИ

7.1.    Определения

Следните определения се прилагат в допълнение към определенията, посочени в член 2:

 „летищна референтна точка“ (aerodrome reference point) означава обозначено географско местоположение на летище, разположена близо до първоначалния или планирания геометричен център на летището и по правило оставаща там, където първоначално е установена,

 „летище за самолети/хеликоптери“ (airport/heliport) означава определена площ на суша или по вода (включително всякакви сгради, инсталации и оборудване), предназначена изцяло или частично за кацане, излитане и придвижване по повърхността на самолети/хеликоптери,

 „дълбоководен маршрут“ (deep water route) означава маршрут в обозначена зона, в рамките на определени граници, който е бил прецизно изследван за разчистване на морското дъно и подводни препятствия до минимална отбелязана дълбочина на водата,

 „интермодална връзка“ (inter-modal connection) означава връзка между два елемента в различни транспортни мрежи, които използват различен вид транспорт, която дава възможност за смяна на транспортираните среди (хора, стоки и т.н.) от един вид транспорт на друг,

 „линеен елемент“ (linear element) означава 1-измерен обект, който служи за ос, по протежението на която се извършва линейно рефериране,

 „линейно рефериране“ (linear referencing) означава спецификация на местонахождение по отношение на едноизмерен обект, като мярка по протежението на (и възможно изместване от) този елемент,

 „навигационно оборудване“ (navaid equipment) означава физическо навигационно оборудване, поставено на повърхността на Земята, като Very High Frequency Omnidirectional Radio Range (VOR), Distance Measuring Equipment (DME), локализатор, Tactical Air Navigation Beacon (TACAN) и т.н., което помага при безопасното насочване на движението на въздухоплавателните средства по съществуващи въздушни трасета,

 „рефериране на обект“ (object referencing) означава да се осигури пространствения размер на даден обект чрез рефериране на съществуващ пространствен обект или съвкупност от пространствени обекти,

 „разпределителна гара“ (railway yard) означава район, пресечен от редица успоредни железопътни коловози (обикновено повече от два), които са свързани помежду си и се използват за спиране на влакове с цел натоварване/разтоварване на товари, без нарушаване на движението по главната железопътна линия,

 „значима точка“ (significant point) означава определено географско местонахождение, използвано за определяне на маршрут Air Traffic Service (ATS), курса на полета на въздухоплавателно средство или за други навигационни/ATS цели,

▼M1

 „Area Navigation (RNAV)“ означава метод за навигация, който позволява полета на въздухоплавателни средства по всякакъв желан маршрут в обхвата или на помощни средства за навигация, служещи за отправни точки, или в границите на възможностите на автономни помощни средства, или комбинация от двете,

 „навигация TACAN“ (TACAN Navigation) означава метод за навигация, който позволява полета на въздухоплавателни средства по всякакъв желан маршрут в обхвата на служещи за отправни точки помощни средства за навигация Tactical Air Navigation Beacon (TACAN).

▼B

7.2.    Структура на темата на пространствените данни Транспортни мрежи

Типовете, посочени за темата на пространствените данни Транспортни мрежи, са структурирани в следните пакети:

 Общи транспортни елементи

 Въздушна транспортна мрежа,

 Въжена транспортна мрежа,

 Железопътна транспортна мрежа,

 пътнотранспортна мрежа,

 водна транспортна мрежа.

7.3.    Общи транспортни елементи

7.3.1.    Типове пространствени обекти

Следните типове пространствени обекти се използват за обмен и класификация на пространствени обекти, свързани с общите транспортни елементи:

 ограничение на достъпа,

 състояние на съоръженията,

 орган по поддръжката,

 маркировъчен знак,

 орган собственик,

 ограничение за превозни средства,

 посока на потока на движението,

 транспортен район,

 транспортна връзка,

 поредица от транспортни връзки,

 набор от транспортни връзки,

 транспортна мрежа,

 транспортен възел,

 транспортен обект,

 транспортна точка,

 транспортен имот,

 вертикална позиция.

7.3.1.1.   Ограничение на достъпа (AccessRestriction)

Ограничение на достъпа до транспортен елемент.

Този тип е подтип на TransportProperty.Атрибути на типа пространствен обект AccessRestriction

Атрибут

Определение

Тип

Voidability

restriction

Естество на ограничението на достъпа.

AccessRestrictionValue

 

7.3.1.2.   Състояние на съоръженията (ConditionOfFacility)

Състояние на елемент на транспортната мрежа по отношение на неговото завършване и използване.

Този тип е подтип на TransportProperty.Атрибути на типа пространствен обект ConditionOfFacility

Атрибут

Определение

Тип

Voidability

currentStatus

Стойност на текущото състояние на елемент от транспортната мрежа по отношение на неговото завършване и използване.

ConditionOfFacilityValue

 

7.3.1.3.   Орган по поддръжката (MaintenanceAuthority)

Органът, отговорен за поддръжката на транспортния елемент.

Този тип е подтип на TransportProperty.Атрибути на типа пространствен обект MaintenanceAuthority

Атрибут

Определение

Тип

Voidability

authority

Идентификация на органа по поддръжката.

CI_Citation

 

7.3.1.4.   Маркировъчен знак (MarkerPost)

Референтен маркер, поставен по пътя в дадена транспортна мрежа, най-често на равни интервали, който посочва разстоянието от началото на маршрута или някаква друга референта точка, до точката, на която е разположен маркерът.

Този тип е подтип на TransportPoint.Атрибути на типа пространствен обект MarkerPost

Атрибут

Определение

Тип

Voidability

location

Разстояние от началото на маршрута или някаква друга референтна точка до точката, където е разположен маркировъчният знак.

Distance

 Асоциативни роли на типа пространствен обект MarkerPost

Асоциативна роля

Определение

Тип

Voidability

route

Маршрут в транспортна мрежа, покрай който е поставен маркировъчният знак.

TransportLinkSet

voidable

7.3.1.5.   Орган собственик (OwnerAuthority)

Органът, който притежава транспортния елемент.

Този тип е подтип на TransportProperty.Атрибути на типа пространствен обект OwnerAuthority

Атрибут

Определение

Тип

Voidability

authority

Идентификация на органа собственик.

CI_Citation

 

7.3.1.6.   Ограничение за превозни средства (RestrictionForVehicles)

Ограничение за преводни средства в даден транспортен елемент.

Този тип е подтип на TransportProperty.Атрибути на типа пространствен обект RestrictionForVehicles

Атрибут

Определение

Тип

Voidability

measure

Мярката за ограничението.

Measure

 

restrictionType

Типът на ограничението.

RestrictionTypeValue

 

7.3.1.7.   Посока на потока на движението (TrafficFlowDirection)

Посочва посоката на потока на движението по отношение на посоката на вектора на транспортната връзка.

Този тип е подтип на TransportProperty.Атрибут

Определение

Тип

Voidability

direction

Обозначава посоката на движението.

LinkDirectionValue

 

Тази характеристика може да бъде свързана единствено с пространствен обект от тип Link или LinkSequence.

7.3.1.8.   Транспортен район (TransportArea)

Площ, която представлява пространствения размер на даден елемент от транспортната мрежа.

Този тип е подтип на NetworkArea.

Този тип е подтип на TransportObject.

Този тип е абстрактен.Атрибут

Определение

Тип

Voidability

validFrom

Моментът, в който транспортният район е започнал да съществува в реалния свят.

DateTime

voidable

validTo

Моментът, от който транспортният район вече не съществува в реалния свят.

DateTime

voidable

Всички транспортни райони имат външен идентификатор на обект.

7.3.1.9.   Транспортна връзка (TransportLink)

Пространствен обект, представляващ линия, който описва геометрията и свързаността на транспортна мрежа между две точки в мрежата.

Този тип е подтип на Link.

Този тип е подтип на TransportObject.

Този тип е абстрактен.Атрибут

Определение

Тип

Voidability

validFrom

Моментът, в който транспортната връзка е започнала да съществува в реалния свят.

DateTime

voidable

validTo

Моментът, от който транспортната връзка вече на съществува в реалния свят.

DateTime

voidable

Всички транспортни връзки имат външен идентификатор на обект.

7.3.1.10.   Поредица от транспортни връзки (TransportLinkSequence)

Пространствен обект, представляващ линия, съставен от подредена съвкупност от транспортни връзки, който представлява непрекъснато трасе в транспортната мрежа без никакви разклонения. Елементът има определено начало и край и всяка позиция по поредицата от транспортни връзки може да се идентифицира с един единствен параметър като дължина. Той описва елемент от транспортната мрежа, характеризиран с един или повече тематични идентификатори и/или храктеристики.

Този тип е подтип на LinkSequence.

Този тип е подтип на TransportObject.

Този тип е абстрактен.Атрибут

Определение

Тип

Voidability

validFrom

Моментът, когато поредицата от транспортни връзки е започнала да съществува в реалния свят.

DateTime

voidable

validTo

Моментът, от който поредицата от транспортни връзки вече не съществува в реалния свят.

DateTime

voidable

Поредицата от транспортни връзки трябва да бъде съставена от транспортни връзки, които принадлежат на една и съща транспортна мрежа.

Всички поредици от транспортни връзки имат външен идентификатор на обект.

7.3.1.11.   Набор от транспортни връзки (TransportLinkSet)

Съвкупност от поредици от транспортни връзки и/или отделни транспортни връзки, която има специфична функция или значимост в транспортната мрежа.

Този тип е подтип на LinkSet.

Този тип е подтип на TransportObject.

Този тип е абстрактен.Атрибут

Определение

Тип

Voidability

validFrom

Моментът, в който наборът от транспортни връзки е започнал да съществува в реалния свят.

DateTime

voidable

validTo

Моментът, от който наборът от транспортни връзки вече не съществува в реалния свят.

DateTime

voidableАсоциативна роля

Определение

Тип

Voidability

post

Маркировъчен знак покрай пътя в транспортна мрежа.

MarkerPost

voidable

Даден набор от транспортни връзки трябва да се състои от транспортни връзки и/или поредици от транспортни връзки, всички от които принадлежат на една и съща транспортна мрежа.

Всички набори от транспортни връзки имат външен идентификатор на обект.

7.3.1.12.   Транспортна мрежа (TransportNetwork)

Съвкупност от мрежови елементи, които принадлежат на един единствен вид транспорт.

Този тип е подтип на Network.Атрибути на типа пространствен обект TransportNetwork

Атрибут

Определение

Тип

Voidability

inspireId

Външен идентификатор на пространствения обект.

Identifier

 

typeOfTransport

Тип транспортна мрежа, основана на типа инфраструктура, която мрежата използва.

TransportTypeValue

 

7.3.1.13.   Транспортен възел (TransportNode)

Пространствен обект, представляващ точка, използван за свързаност.

Този тип е подтип на Node.

Този тип е подтип на TransportObject.

Този тип е абстрактен.Атрибут

Определение

Тип

Voidability

validFrom

Моментът, в който транспортният възел е започнал да съществува в реалния свят.

DateTime

voidable

validTo

Моментът, от който транспортният възел вече не съществува в реалния свят.

DateTime

voidable

Всички транспортни възли имат външен идентификатор на обект.

7.3.1.14.   Транспортен обект (TransportObject)

База за идентификация на обекти от транспортната мрежа в реалния свят.

Този тип е абстрактен.Атрибути на типа пространствен обект TransportObject

Атрибут

Определение

Тип

Voidability

geographicalName

Географско наименование, което се използва за идентифициране на обект от транспортната мрежа в реалния свят. Осигурява „ключ“ за безусловно асоцииране на различни представяния на обекта.

GeographicalName

voidable

7.3.1.15.   Транспортна точка (TransportPoint)

Пространствен обект, представляващ точка, но не е възел, който представлява позицията на даден елемент от транспортната мрежа.

Този тип е подтип на NetworkElement.

Този тип е подтип на TransportObject.

Този тип е абстрактен.Атрибут

Определение

Тип

Voidability

geometry

Местонахождението на транспортната точка.

GM_Point

 

validFrom

Моментът, в който транспортната точка е започнала да съществува в реалния свят.

DateTime

voidable

validTo

Моментът, от който транспортната точка вече не съществува в реалния свят.

DateTime

voidable

Всички транспортни точки имат външен идентификатор на обект.

7.3.1.16.   Транспортно свойство (TransportProperty)

Позоваване на свойство, което важи за мрежата. Това свойство може да се прилага за целия мрежов елемент, с който е свързано, или да бъде описано чрез линейно рефериране, когато става въпрос за пространствени обекти, представляващи линии.

Този тип е подтип на NetworkProperty.

Този тип е абстрактен.Атрибут

Определение

Тип

Voidability

validFrom

Моментът, когато транспортното свойство е започнало да съществува в реалния свят.

DateTime

voidable

validTo

Моментът, от който транспортното свойство вече не съществува в реалния свят.

DateTime

voidable

Всички транспортни свойства имат външен идентификатор на обект.

7.3.1.17.   Вертикална позиция (VerticalPosition)

Вертикално равнище, относимо към други елементи на транспортната мрежа.

Този тип е подтип на TransportProperty.Атрибути на типа пространствен обект VerticalPosition

Атрибут

Определение

Тип

Voidability

verticalPosition

Относителна вертикална позиция на транспортния елемент.

VerticalPositionValue

 

7.3.2.    Изброявания

7.3.2.1.   Тип транспорт (TransportTypeValue)

Възможните типове на транспортните мрежи.Позволени стойности за изброяването TransportTypeValue

Стойност

Определение

air

Транспортната мрежа се състои от въздушен транспорт.

cable

Транспортната мрежа се състои от въжен транспорт.

rail

Транспортната мрежа се състои от железопътен транспорт.

road

Транспортната мрежа се състои от автомобилен транспорт.

water

Транспортната мрежа се състои от воден транспорт.

7.3.3.    Списъци с кодове

7.3.3.1.   Ограничение на достъпа (AccessRestrictionValue)

Типове ограничение на достъпа за даден транспортен елемент.

▼M2

Позволените стойности за този списък с кодове включват само стойностите в таблицата по-долу.

▼M1►M2  Стойности за списъка с кодове ◄ AccessRestrictionValue

Стойност

Определение

forbiddenLegally

Достъпът до транспортния елемент е забранен от закона.

physicallyImpossible

Достъпът до транспортния елемент е физически невъзможен поради наличието на бариери или на други физически препятствия.

private

Достъпът до транспортния елемент е ограничен, понеже е частна собственост.

publicAccess

Транспортният елемент е обществено достъпен.

seasonal

Достъпът до транспортния елемент зависи от сезона.

toll

За достъп до транспортния елемент се изисква плащане на такса.

▼B

7.3.3.2.   Тип ограничение (RestrictionTypeValue)

Възможните ограничения за превозни средства, които имат достъп до транспортен елемент.

▼M2

Позволените стойности за този списък с кодове включват само стойностите в таблицата по-долу.

▼M1►M2  Стойности за списъка с кодове ◄ RestrictionTypeValue

Стойност

Определение

maximumDoubleAxleWeight

Максималното допустимо натоварване на двойна ос, разрешено за превозно средство в транспортен елемент.

maximumDraught

Максималната дълбочина на газене на превозно средство, разрешена за транспортен елемент.

maximumFlightLevel

Максималното полетно ниво, разрешено за превозно средство в транспортен елемент.

maximumHeight

Максималната височина на превозно средство, което може да премине под друг обект.

maximumLength

Максималната дължина на превозно средство, разрешена за транспортен елемент.

maximumSingleAxleWeight

Максималното допустимо натоварване на единична ос, разрешено за превозно средство в транспортен елемент.

maximumTotalWeight

Максималното общо тегло на превозно средство, разрешено за транспортен елемент.

maximumTripleAxleWeight

Максималното допустимо натоварване на тройна ос, разрешено за превозно средство в транспортен елемент.

maximumWidth

Максималната ширина на превозно средство, разрешена за транспортен елемент.

minimumFlightLevel

Минималното полетно ниво, разрешено за превозно средство в транспортен елемент.

▼B

7.4.    Въздушна транспортна мрежа

7.4.1.    Типове пространствени обекти

Следните типове пространствени обекти се използват за обмен и класификация на пространствените обекти, свързани с въздушната транспортна мрежа:

 летищна зона,

 летищна категория,

 летищен възел,

 тип летище,

 въздушна връзка,

 поредица от въздушни връзки,

 въздушен възел,

 въздушно трасе,

 връзка на въздушно трасе,

 зона на въздушно пространство,

 зона на площадка,

 състояние на въздушно съоръжение,

 обозначена точка,

 дължина на елемент,

 ширина на елемент,

 релеф на района,

 процедура за подход по инструменти,

 долна граница на надморската височина,

 навигационни средства,

 процедурна връзка,

 зона на писта,

 точка от осевата линия на пистата,

 стандартно кацане с прибори,

 стандартно излитане с прибори,

 състав на повърхността,

 зона на път за рулиране,

 зона за кацане/излитане,

 горна граница на надморската височина,

 ограничение на употребата.

7.4.1.1.   Летищна зона (AerodromeArea)

Определена зона на суша или във водата (включително всички сгради, инсталации и оборудване), предназначена за употреба, цялостно или отчасти, за кацане, излитане и движение по повърхността на самолети и/или хеликоптери.

Този тип е подтип на TransportArea.

7.4.1.2.   Летищна категория (AerodromeCategory)

Летищната категория по отношение на обхвата и важността на услугите по въздушно движение, предлагани от или на летището.

Този тип е подтип на TransportProperty.Атрибут

Определение

Тип

Voidability

aerodromeCategory

Стойност, която обозначава категорията на летището.

AerodromeCategoryValue

 

Тази характеристика може да бъде свързана единствено с пространствен обект, който е летищен възел или летищна зона.

7.4.1.3.   Летищен възел (AerodromeNode)

Възел, който е разположен на летищна референтна точка на дадено летище за самолети/хеликоптери, която се използва за неговото представяне по опростен начин.

Този тип е подтип на AirNode.Атрибути на типа пространствен обект AerodromeNode

Атрибут

Определение

Тип

Voidability

designatorIATA

Трибуквеното обозначение на летището (за самолети/хеликоптери) на IATA.

CharacterString

voidable

locationIndicatorICAO

Четирибуквеният индикатор на ICAO за местоположение на летището (за самолети/хеликоптери), както е посочено в DOC 7910 на ICAO.

CharacterString

voidableАсоциативни роли на типа пространствен обект AerodromeNode

Асоциативна роля

Определение

Тип

Voidability

controlTowers

Набор от контролни кули, принадлежащи на летище (за самолети/хеликоптери).

Типът е специфициран в темата на пространствените данни Сгради

voidable

7.4.1.4.   Тип летище (AerodromeType)

Код, посочващ типа на летището.

Този тип е подтип на TransportProperty.Атрибут

Определение

Тип

Voidability

aerodromeType

Типът на летището.

AerodromeTypeValue

 

Тази характеристика може да бъде свързана единствено с пространствен обект, който е летищен възел или летищна зона.

7.4.1.5.   Въздушна връзка (AirLink)

Пространствен обект, представляващ линия, който описва геометрията и свързаността на въздушната мрежа между две точки в мрежата.

Този тип е подтип на TransportLink.

Този тип е абстрактен.

7.4.1.6.   Поредица от въздушни връзки (AirLinkSequence)

Пространствен обект, представляващ линия, съставен от подредена съвкупност от въздушни връзки, който представлява непрекъснат маршрут във въздушната мрежа, без никакви разклонения.

Този тип е подтип на TransportLinkSequence.

7.4.1.7.   Въздушен възел (AirNode)

Възел, който възниква във въздушна мрежа.

Този тип е подтип на TransportNode.

Този тип е абстрактен.Атрибути на типа пространствен обект AirNode

Атрибут

Определение

Тип

Voidability

significantPoint

Атрибут, който обозначава дали въздушният възел е значима точка или не.

Boolean

 

7.4.1.8.   Въздушно трасе (AirRoute)

Определно трасе, предназначено за направляване на потока на движението, както е необходимо за предоставянето на услугите по въздушно движение, от края на фазата на излитане и първоначално издигане до началото на фазата на подхода и кацане.

Този тип е подтип на TransportLinkSet.Атрибути на типа пространствен обект AirRoute

Атрибут

Определение

Тип

Voidability

airRouteType

Класификация на трасето.

AirRouteTypeValue

voidable

designator

Код или обозначение, което идентифицира Въздушно трасе.

CharacterString

voidable

7.4.1.9.   Връзка на въздушно трасе (AirRouteLink)

Част от трасе за прелитане, обикновено без междинно спиране, както е определена от две последователни значими точки.

Този тип е подтип на AirLink.Атрибути на типа пространствен обект AirRouteLink

Атрибут

Определение

Тип

Voidability

airRouteLinkClass

Класът или типът на дадена връзка на въздушно трасе.

AirRouteLinkClassValue

voidable

7.4.1.10.   Зона на въздушно пространство (AirspaceArea)

Определен обем във въздуха, описан като хоризонтална проекция с вертикални граници.

Този тип е подтип на TransportArea.Атрибути на типа пространствен обект AirspaceArea

Атрибут

Определение

Тип

Voidability

AirspaceAreaType

Код, обозначаващ общата структура или характеристики на определено въздушно пространство.

AirspaceAreaTypeValue

 

7.4.1.11.   Зона на площадка (ApronArea)

Определена зона на летище за самолети/хеликоптери на земята, предназначена за самолети/хеликоптери за целите на качване или слизане на пътници, товарене или разтоварване на пощенски пратки или товари и за зареждане с гориво, паркиране или техническо обслужване.

Този тип е подтип на TransportArea.

7.4.1.12.   Състояние на въздушно съоръжение (ConditionOfAirFacility)

Състоянието на елемент от въздушната транспортна мрежа по отношение на неговото завършване и използване.

Този тип е подтип на ConditionOfFacility.

Тази характеристика може да бъде свързана единствено с пространствен обект, който е летищен възел, летищна зона или зона на писта.

7.4.1.13.   Обозначена точка (DesignatedPoint)

Географско местонахождение, което не е маркирано от обекта на радионавигационно средство, използвано при определяне на трасето за ATS, траекторията на полета на въздухоплавателно средство или за други навигационни или ATS цели.

Този тип е подтип на AirNode.Атрибути на типа пространствен обект DesignatedPoint

Атрибут

Определение

Тип

Voidability

designator

Кодираното обозначение на точката.

CharacterString

voidable

7.4.1.14.   Дължина на елемент (ElementLength)

Физическата дължина на елемента.

Този тип е подтип на TransportProperty.Атрибут

Определение

Тип

Voidability

length

Физическата дължина на елемента.

Measure

 

Тази характеристика може да бъде свързана единствено с пространствен обект, който е зона на писта, зона на път за рулиране или за кацане/излитане.

7.4.1.15.   Ширина на елемент (ElementWidth)

Физическата ширина на елемента.

Този тип е подтип на TransportProperty.Атрибут

Определение

Тип

Voidability

width

Физическата ширина на елемента.

Measure

 

Тази характеристика може да бъде свързана единствено с пространствен обект, който е зона на писта, зона на път за рулиране или за кацане/излитане.

7.4.1.16.   Кота на района (FieldElevation)

Котата на летището, като вертикалното разстояние между най-високата точка на зоната за кацане на летището и средното морско равнище.

Този тип е подтип на TransportProperty.Атрибут

Определение

Тип

Voidability

altitude

Стойност на котата на района.

Measure

 

Тази характеристика може да бъде свързана единствено с пространствен обект, който е летищен възел или летищна зона.

7.4.1.17.   Процедура за подход по инструменти (InstrumentApproachProcedure)

Поредица от предварително определени маневри по отношение на инструментите на полета със специална защита от препятствия от началото на началния подход или, когато е приложимо, от началото на определен маршрут за кацане до точка, от която може да бъде осъществено кацане, и след това, ако кацане не бъде осъществено, до позиция, на която се прилагат критериите за задържане или безопасна височина над препятствията по пътя.

Този тип е подтип на ProcedureLink.

7.4.1.18.   Долна граница на височина (LowerAltitudeLimit)

Надморско равнище, което определя долната граница на обект от въздушна транспортна мрежа.

Този тип е подтип на TransportProperty.Атрибут

Определение

Тип

Voidability

altitude

Стойност на граница на височина.

Measure

 

Тази характеристика може да бъде свързана единствено с пространствен обект, който е връзка на въздушно трасе или летищна зона.

7.4.1.19.   Навигационни средства (Navaid)

Един или повече уреди от навигационното оборудване, предоставящо навигационни услуги.

Този тип е подтип на AirNode.Атрибути на типа пространствен обект Navaid

Атрибут

Определение

Тип

Voidability

designator

Кодираният идентификатор, даден на системата на навигационни средства.

CharacterString

voidable

navaidType

Тип на услугата на навигационните средства.

NavaidTypeValue

voidable

7.4.1.20.   Процедурна връзка (ProcedureLink)

Поредица от предварително определени маневри с конкретна защита от препятствия.

Този тип е подтип на AirLink.

7.4.1.21.   Зона на писта (RunwayArea)

Определена правоъгълна зона от летище за самолети/хеликоптери на земята, подготвена за кацане и излитане на въздухоплавателни средства.

Този тип е подтип на TransportArea.Атрибути на типа пространствен обект RunwayArea

Атрибут

Определение

Тип

Voidability

designator

Пълното текстово обозначение на пистата, използвано за нейното еднозначно идентифициране на летище за самолети/хеликоптери, което има повече от една писти.

CharacterString

voidable

runwayType

Типът писта — или писта за самолети или зона за финален подход и излитане (FATO) за хеликоптери.

RunwayTypeValue

voidable

7.4.1.22.   Точка от осевата линия на пистата (RunwayCentrelinePoint)

Оперативно значима позиция на осевата линия на посока на пистата.

Този тип е подтип на AirNode.Атрибути на типа пространствен обект RunwayCentrelinePoint

Атрибут

Определение

Тип

Voidability

pointRole

Ролята на точката по протежението на осевата линия на посоката на пистата.

PointRoleValue

 

7.4.1.23.   Стандартно кацане по прибори (StandardInstrumentArrival)

Определено трасе за кацане съгласно правило за полети по прибори (IFR), свързващо значима точка, обикновено по трасе за ATS, с точка от която може да бъде започната публикувана процедура за подход по инструменти.

Този тип е подтип на ProcedureLink.Атрибути на типа пространствен обект StandardInstrumentArrival

Атрибут

Определение

Тип

Voidability

designator

Текстовото обозначение на стандартно кацане по прибори.

CharacterString

voidable

7.4.1.24.   Стандартно излитане по прибори (StandardInstrumentDeparture)

Определено трасе за излитане съгласно правило за полети по прибори (IFR), свързващо летището или конкретна писта на летището с посочена значима точка, обикновено на определено трасе за ATS, в която започва фазата по трасето на полета.

Този тип е подтип на ProcedureLink.Атрибути на типа пространствен обект StandardInstrumentDeparture

Атрибут

Определение

Тип

Voidability

designator

Пълното текстово обозначение на стандартно излитане по прибори.

CharacterString

voidable

7.4.1.25.   Състав на повърхността (SurfaceComposition)

Състава на свързаната повърхност на дадено летище за самолети/хеликоптери.

Този тип е подтип на TransportProperty.Атрибут

Определение

Тип

Voidability

surfaceComposition

Код, обозначаващ състава на свързаната повърхност на дадено летище за самолети/хеликоптери.

SurfaceCompositionValue

 

Тази характеристика може да бъде свързана единствено с пространствен обект, който е зона на писта, зона на път за рулиране, зона на площадка или зона за кацане/излитане.

7.4.1.26.   Зона на път за рулиране (TaxiwayArea)

Определено трасе на летище за самолети/хеликоптери, създадено за рулирането на самолети/хеликоптери и предназначено за осигуряване на връзка между една част на летището и друга.

Този тип е подтип на TransportArea.Атрибути на типа пространствен обект TaxiwayArea

Атрибут

Определение

Тип

Voidability

designator

Текстовото обозначение на пътя за рулиране.

CharacterString

voidable

7.4.1.27.   Зона за кацане/излитане (TouchDownLiftOff)

Зона, поемаща товар, на която хеликоптер може да кацне или излети.

Този тип е подтип на AirNode.Атрибути на типа пространствен обект TouchDownLiftOff

Атрибут

Определение

Тип

Voidability

designator

Текстовото обозначение на зона за кацане или излитане.

CharacterString

voidable

7.4.1.28.   Горна граница на височина (UpperAltitudeLimit)

Надморско равнище, което определя горната граница на даден обект от въздушната транспортна мрежа.

Този тип е подтип на TransportProperty.Атрибут

Определение

Тип

Voidability

altitude

Стойност на границата на височина.

Measure

 

Тази характеристика може да бъде свързана единствено с пространствен обект, който е Връзка на въздушно трасе или Зона на въздушно пространство.

7.4.1.29.   Ограничение на употребата (UseRestriction)

Ограниченията на употребата на даден обект от въздушната мрежа.

Този тип е подтип на TransportProperty.Атрибут

Определение

Тип

Voidability

restriction

Типът на ограничението на употребата за обекта от въздушната мрежа.

AirUseRestrictionValue

 

Тази характеристика може да бъде свързана единствено с пространствен обект, който е Въздушно трасе, Въздушна връзка (или специализирана Въздушна връзка), Въздушен възел (или специализиран Въздушен възел) или Зона на летище.

7.4.2.    Списъци с кодове

7.4.2.1.   Летищна категория (AerodromeCategoryValue)

Възможните категории на летището по отношение на обхвата и важността на предлаганите услуги за въздушно движение от и към него.

▼M2

Позволените стойности за този списък с кодове включват само стойностите в таблицата по-долу.

▼M1►M2  Стойности за списъка с кодове ◄ AerodromeCategoryValue

Стойност

Определение

domesticNational

Летище, обслужващо националното въздушно движение за вътрешни полети.

domesticRegional

Летище, обслужващо регионалното въздушно движение за вътрешни полети.

international

Летище, обслужващо въздушното движение за международни полети.

▼B

7.4.2.2.   Летищен тип (AerodromeTypeValue)

Код, обозначаващ дали конкретното проявление на образуванието е летище за самолети или за хеликоптери.

▼M2

Позволените стойности за този списък с кодове включват само стойностите в таблицата по-долу.

▼M1►M2  Стойности за списъка с кодове ◄ AerodromeTypeValue

Стойност

Определение

aerodromeHeliport

Летище с площадка за кацане на вертолети.

aerodromeOnly

Летище само за самолети.

heliportOnly

Само вертолетна площадка.

landingSite

Площадка за кацане.

▼B

7.4.2.3.   Клас на връзката на въздушното трасе (AirRouteLinkClassValue)

Типът на трасето от навигационна гледна точка.

▼M2

Позволените стойности за този списък с кодове включват само стойностите в таблицата по-долу.

▼M1►M2  Стойности за списъка с кодове ◄ AirRouteLinkClassValue

Стойност

Определение

conventional

Трасе с конвенционална навигация: въздушно трасе, по което не се използва нито зонална навигация, нито навигация TACAN за обслужване на въздушното движение.

RNAV

Трасе със зонална навигация: въздушно трасе, по което се използва Area Navigation (RNAV) за обслужване на въздушното движение.

TACAN

Трасе TACAN: въздушно трасе, по което се използва навигация TACAN за обслужване на въздушното движение.

▼B

7.4.2.4.   Тип въздушно трасе (AirRouteTypeValue)

Класификацията на трасето като трасе за ATS или трасе в северната част на Атлантическия океан.

▼M2

Позволените стойности за този списък с кодове включват само стойностите в таблицата по-долу.

▼M1►M2  Стойности за списъка с кодове ◄ AirRouteTypeValue

Стойност

Определение

ATS

Трасе ATS (обслужване на въздушното движение) съгласно описанието в ICAO, приложение 11.

NAT

Трасе North Atlantic Track (част от Organized Track System).

▼B

7.4.2.5.   Ограничение за въздушна употреба (AirUseRestrictionValue)

Ограниченията на употребата за обект от въздушна мрежа.

▼M2

Позволените стойности за този списък с кодове включват само стойностите в таблицата по-долу.

▼M1►M2  Стойности за списъка с кодове ◄ AirUseRestrictionValue

Стойност

Определение

reservedForMilitary

Обектът от въздушната мрежа е изключително за военна употреба.

temporalRestrictions

Прилагат се ограничения по време за употребата на обекта от въздушната мрежа.

▼B

7.4.2.6.   Тип зона на въздушно пространство (AirspaceAreaTypeValue)

Признати типове въздушно пространство.

▼M2

Позволените стойности за този списък с кодове включват само стойностите в таблицата по-долу.

▼M1►M2  Стойности за списъка с кодове ◄ AirspaceAreaTypeValue

Стойност

Определение

ATZ

Airport Traffic Zone (зона на летищно движение). Въздушно пространство с определени размери, установено около летище за предпазване на летищното движение.

CTA

Control area (контролиран район). Контролирано въздушно пространство, простиращо се нагоре от определена граница над земната повърхност.

CTR

Control zone (контролирана зона). Контролирано въздушно пространство, простиращо се нагоре от земната повърхност до определена горна граница.

D

Danger area (опасна зона). Въздушно пространство с установени размери, в пределите на което в определени периоди от време се осъществява дейност, представляваща опасност за полетите на въздухоплавателните средства.

FIR

Flight information region (район за полетна информация). Въздушно пространство с определени размери, в границите на което се осигурява полетно-информационно обслужване и аварийно-оповестително обслужване. Може да се използва например за обслужване, предоставяно от повече от едно звено.

P

Prohibited area (забранена зона). Въздушно пространство с установени размери над земната повърхност или териториалните води на страната, в пределите на което полетите на въздухоплавателните средства са забранени.

R

Restricted area (ограничена зона). Въздушно пространство с установени размери над земната повърхност или териториалните води на страната, в пределите на което полетите на въздухоплавателните средства са ограничени съгласно определени условия.

TMA

Terminal control area (летищен контролиран район). Контролиран район, установяван обикновено в място на събиране на трасета за обслужване на въздушното движение в околностите на едно или няколко големи летища. Използван главно в Европа по концепцията за гъвкаво използване на въздушното пространство.

UIR

Upper flight information region (UIR) (горен район за полетна информация). Горно въздушно пространство с определени размери, в границите на което се осигурява полетно-информационно обслужване и аварийно-оповестително обслужване. Всяка държава формулира свое определение за горно въздушно пространство.

▼B

7.4.2.7.   Тип навигационни средства (NavaidTypeValue)

Типове навигационни услуги.

▼M2

Позволените стойности за този списък с кодове включват само стойностите в таблицата по-долу.

▼M1►M2  Стойности за списъка с кодове ◄ NavaidTypeValue

Стойност

Определение

DME

Distance Measuring Equipment (далекомерно оборудване).

ILS

Instrument Landing System (система за приземяване по прибори).

ILS-DME

ILS с инсталирано на същото място DME.

LOC

Localizer (курсов предавател).

LOC-DME

LOC с инсталирано на същото място DME.

MKR

Marker Beacon (маркерен радиофар).

MLS

Microwave Landing System (микровълнова система за кацане).

MLS-DME

MLS с инсталирано на същото място DME.

NDB

Non-Directional Radio Beacon (ненасочен радиофар).

NDB-DME

NDB с инсталирано на същото място DME.

NDB-MKR

Non-Directional Radio Beacon и Marker Beacon (ненасочен радиофар и маркерен радиофар).

TACAN

Tactical Air Navigation Beacon (радиофар на тактическата система за въздушна навигация — TACAN).

TLS

Transponder Landing System (транспондерна система за кацане).

VOR

VHF Omnidirectional Radio Beacon (всенасочен УКВ радиофар).

VOR-DME

VOR с инсталирано на същото място DME.

VORTAC

VOR с инсталиран на същото място TACAN.

▼B

7.4.2.8.   Роля на точка (PointRoleValue)

Роля на точка от осевата линия на писта.

▼M2

Позволените стойности за този списък с кодове включват само стойностите в таблицата по-долу.

▼M1►M2  Стойности за списъка с кодове ◄ PointRoleValue

Стойност

Определение

end

Физически край на посока на пистата.

mid

Средната точка на пистата.

start

Физическо начало на посока на пистата.

threshold

Началото на частта от пистата, която е използваема за кацане.

▼B

7.4.2.9.   Тип писта (RunwayTypeValue)

Код, който прави разграничение между писти за самолети и FATO за хеликоптери.

▼M2

Позволените стойности за този списък с кодове включват само стойностите в таблицата по-долу.

▼M1►M2  Стойности за списъка с кодове ◄ RunwayTypeValue

Стойност

Определение

FATO

Final Approach and Take Off Area (зона за краен етап за подход за кацане и за излитане) на вертолети.

runway

Писта за самолети.

▼B

7.4.2.10.   Състав на повърхността (SurfaceCompositionValue)

Код, обозначаващ състава на повърхността.

▼M2

Позволените стойности за този списък с кодове включват само стойностите в таблицата по-долу.

▼M1►M2  Стойности за списъка с кодове ◄ SurfaceCompositionValue

Стойност

Определение

asphalt

Повърхност, състояща се от асфалтов слой.

concrete

Повърхност, състояща се от бетонен слой.

grass

Повърхност, състояща се от тревен слой.

▼B

7.5.    Въжена транспортна мрежа

7.5.1.    Типове пространствени обекти

Следните типове пространствени обекти се използват за обмен и класификация на пространствените обекти, свързани с Въжената транспортна мрежа:

 връзка чрез въжена линия,

 поредица от връзки чрез въжена линия,

 набор от връзки чрез въжена линия,

 възел на въжени линии.

7.5.1.1.   Връзка чрез въжена линия (CablewayLink)

Пространствен обект, представляващ линия, който описва геометрията и свързаността на дадена въжена мрежа между две точки във въжена транспортна мрежа.

Този тип е подтип на TransportLink.Атрибути на типа пространствен обект CablewayLink

Атрибут

Определение

Тип

Voidability

cablewayType

Типът на въжения транспорт.

CablewayTypeValue

voidable

7.5.1.2.   Поредица от връзки чрез въжена линия (CablewayLinkSequence)

Подредена съвкупност от връзки чрез въжена линия, която се характеризира с едни или повече тематични идентификатора и/или характеристики.

Този тип е подтип на TransportLinkSequence.

7.5.1.3.   Набор от връзки чрез въжена линия (CablewayLinkSet)

Съвкупност от поредици от връзки на въжени линии и/или от отделни връзки на въжени линии, която има специфична функция или значимост във въжената транспортна мрежа.

Този тип е подтип на TransportLinkSet.

7.5.1.4.   Възел на въжени линии (CablewayNode)

Пространствен обект, представляващ точка, който се използва за представяне на свързаността между две последователни връзки на въжени линии.

Този тип е подтип на TransportNode.

7.5.2.    Списъци с кодове

7.5.2.1.   Тип въжена линия (CablewayTypeValue)

Възможните типове въжен транспорт.

▼M2

Позволените стойности за този списък с кодове включват само стойностите в таблицата по-долу.

▼M1►M2  Стойности за списъка с кодове ◄ CablewayTypeValue

Стойност

Определение

cabinCableCar

Система за въжен транспорт, чийто превозни средства се състоят от окачена кабина за превоз вътре в нея на групи от хора и/или товари от едно местоназначение до друго.

chairLift

Система за въжен транспорт, чийто превозни средства се състоят от окачени седалки за превоз на отделни лица или групи от хора от едно местоназначение до друго посредством стоманено въже, движещо се по затворена линия между две точки.

skiTow

Механизирана система за въжен транспорт, предназначена за теглене на скиори и сноубордисти по нанагорнище.

▼B

7.6.    Железопътна транспортна мрежа

7.6.1.    Типове пространствени обекти

Следните типове пространствени обекти се използват за обмена и класификацията на пространствени обекти, свързани с железопътната транспортна мрежа:

 конструктивна скорост,

 номинално междурелсие,

 брой на коловозите,

 железопътна зона,

 железопътна електрификация,

 железопътна линия,

 железопътна връзка,

 поредица от железопътни връзки,

 железопътен възел,

 зона на железопътна гара,

 код на железопътна гара,

 възел на железопътна гара,

 тип железопътна линия,

 употреба на железопътната линия,

 зона на железопътна разпределителна гара,

 възел на железопътна разпределителна гара.

7.6.1.1.   Конструктивна скорост (DesignSpeed)

Спецификацията на максималната скорост, за която е проектирана дадена железопътна линия.

Този тип е подтип на TransportProperty.Атрибут

Определение

Тип

Voidability

speed

Спецификацията на максималната скорост, за която е проектирана дадена железопътна линия.

Velocity

 

Тази характеристика може да бъде свързана единствено с пространствен обект, който е част от железопътна транспортна мрежа.

7.6.1.2.   Номинално междурелсие (NominalTrackGauge)

Номиналното разстояние между двете външни релси (габарит) на железопътен коловоз.

Този тип е подтип на TransportProperty.Атрибут

Определение

Тип

Voidability

nominalGauge

Единична стойност, която идентифицира междурелсието.

Measure

voidable

nominalGaugeCategory

Представяне на габарита на железопътен коловоз като размита категория по отношение на стандартния европейски номинален габарит.

TrackGaugeCategoryValue

voidable

Тази характеристика може да бъде свързана единствено с пространствен обект, който е част от железопътна транспортна мрежа.

7.6.1.3.   Брой на коловозите (NumberOfTracks)

Броят на коловозите за железопътен участък.

Този тип е подтип на TransportProperty.Атрибут

Определение

Тип

Voidability

minMaxNumberOfTracks

Обозначава дали броят на коловозите се счита за минимална или максимална стойност.

MinMaxTrackValue

voidable

numberOfTracks

Броят на наличните коловози.

Integer

 

Тази характеристика може да бъде свързана единствено с пространствен обект, който е част от железопътна транспортна мрежа.

7.6.1.4.   Железопътна зона (RailwayArea)

Повърхност, заета от железопътен коловоз, включително баласта.

Този тип е подтип на TransportArea.

7.6.1.5.   Железопътна електрификация (RailwayElectrification)

Обозначение дали железопътната линия е снабдена с електрическа система за захранване на возилата, които се движат по нея.

Този тип е подтип на TransportProperty.Атрибут

Определение

Тип

Voidability

electrified

Обозначава дали железопътната линия е снабдена с електрическа система за захранване на возилата, които се движат по нея.

Boolean

 

Тази характеристика може да бъде свързана единствено с пространствен обект, който е част от железопътна транспортна мрежа.

7.6.1.6.   Железопътна линия (RailwayLine)

Съвкупност от поредици от железопътни връзки и/или отделни железопътни връзки, които се характеризират с един или повече тематични идентификатора и/или характеристики.

Този тип е подтип на TransportLinkSet.Атрибути на типа пространствен обект RailwayLine

Атрибут

Определение

Тип

Voidability

railwayLineCode

Код, определен за железопътна линия, който е уникален в дадена държава-членка.

CharacterString

voidable

7.6.1.7.   Железопътна връзка (RailwayLink)

Пространствен обект, представляващ линия, който описва геометрията и свързаността на дадена железопътна мрежа между две точки в мрежата.

Този тип е подтип на TransportLink.Атрибути на типа пространствен обект RailwayLink

Атрибут

Определение

Тип

Voidability

fictitious

Железопътната връзка не представлява реален или съществуващ железопътен коловоз, а фиктивна траектория.

Boolean

voidable

7.6.1.8.   Поредица от железопътни връзки (RailwayLinkSequence)

Пространствен обект, представляващ линия, състоящ се от подредена съвкупност от железопътни връзки, който представлява непрекъснат маршрут в железопътна мрежа без никакви разклонения. Елементът има определено начало и край и всяка позиция по поредицата от железопътни връзки е идентифицируема с един единствен параметър като дължина. Той описва елемент от железопътната мрежа, който се характеризира с един или повече тематични идентификатора и/или характеристики.

Този тип е подтип на TransportLinkSequence.

7.6.1.9.   Железопътен възел (RailwayNode)

Пространствен обект, който е точка, представляващ значима точка по железопътна мрежа или определящ пресичане на железопътни коловози, използвани за описване на неговата свързаност.

Този тип е подтип на TransportNode.Атрибути на типа пространствен обект RailwayNode

Атрибут

Определение

Тип

Voidability

formOfNode

Функцията на железопътен възел в рамките на железопътна мрежа.

FormOfRailwayNodeValue

voidable

7.6.1.10.   Зона на железопътна гара (RailwayStationArea)

Пространствен обект, представляващ зона, който се използва за представяне на топографските граници на съоръженията на железопътна гара (сгради, железопътни разпределителни гари, инсталации и оборудване), предназначени за извършване на железопътни операции.

Този тип е подтип на TransportArea.

7.6.1.11.   Код на железопътна гара (RailwayStationCode)

Уникалният код, определен за дадена железопътна гара.

Този тип е подтип на TransportProperty.Атрибут

Определение

Тип

Voidability

stationCode

Уникален код, определен за дадена железопътна гара.

CharacterString

 

Тази характеристика може да бъде свързана единствено с пространствен обект, който е част от железопътна транспортна мрежа.

7.6.1.12.   Възел на железопътна гара (RailwayStationNode)

Железопътен възел, който представлява местонахождението на дадена железопътна гара в железопътната мрежа.

Този тип е подтип на RailwayNode.Атрибут

Определение

Тип

Voidability

numberOfPlatforms

Стойност, обозначаваща броя на платформите, които са на разположение на дадена железопътна гара.

Integer

voidable

За възел на железопътна гара стойността на атрибута „formOfNode“ винаги трябва да бъде „RailwayStop“.

7.6.1.13.   Тип на железопътната линия (RailwayType)

Типът железопътен транспорт, за който е проектирана линията.

Този тип е подтип на TransportProperty.Атрибут

Определение

Тип

Voidability

type

Типът железопътен транспорт, за който е проектирана линията.