Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02010R1060-20170307

Делегиран регламент (ЕС) № 1060/2010 на Комисията от 28 септември 2010 година за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на домашни хладилни уреди (текст от значение за ЕИП)текст от значение за ЕИП

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2010/1060/2017-03-07

02010R1060 — BG — 07.03.2017 — 002.002


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1060/2010 НА КОМИСИЯТА

от 28 септември 2010 година

за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на домашни хладилни уреди

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 314, 30.11.2010 г., стp. 17)

Изменен с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 518/2014 НА КОМИСИЯТА от 5 март 2014 година

  L 147

1

17.5.2014

►M2

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/254 НА КОМИСИЯТА от 30 ноември 2016 година

  L 38

1

15.2.2017


Поправен със:

►C1

Поправка, ОВ L 180, 4.7.2019, стp.  31 (1060/2010)
▼B

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1060/2010 НА КОМИСИЯТА

от 28 септември 2010 година

за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на домашни хладилни уреди

(текст от значение за ЕИП)Член 1

Предмет и обхват

1.  Настоящият регламент определя изисквания за етикетирането и предоставянето на допълнителна продуктова информация за домашни хладилни уреди, захранвани от електрическата мрежа, с обем за съхранение на продукти между 10 и 1 500 литра.

2.  Настоящият регламент се отнася за електрически домашни хладилни уреди, захранвани от електрическата мрежа, включително и тези, които се продават за недомакински видове употреба или за охлаждане на нехранителни продукти, включително и вградени уреди.

Също така се отнася и за тези захранвани от електрическата мрежа домашни хладилни уреди, които могат да бъдат захранвани и от акумулаторни батерии.

3.  Настоящият регламент не се отнася за:

а) хладилни уреди, чието основно захранване е от източници на енергия, различни от електрически ток, като например втечнен нефтен газ (пропан-бутан), керосин или биодизелови горива;

б) захранвани от акумулаторни батерии хладилни уреди, които могат да бъдат свързани към електрическата мрежа посредством преобразувател на променлив ток в постоянен ток, закупен отделно от съответния хладилен уред;

в) изработени по поръчка хладилни уреди, които се произвеждат в единична бройка и не са еквивалентни на други модели хладилни уреди;

г) хладилни уреди, при които изваждането на охладени хранителни продукти се следи по електронен път и тази информация може да бъде предавана автоматично по мрежова връзка до дистанционно управляваща система за отчитане;

д) уреди, чиято основна функция не е съхранението на хранителни продукти чрез охлаждане, като например самостоятелни машини за лед или автомати за охладени напитки.

Член 2

Определения

В допълнение към определенията, установени в член 2 от Директива 2010/30/ЕС, се прилагат следните определения:

1. „хранителни продукти“ означава храни, хранителни съставки, напитки — включително вино и други видове напитки, предназначени да бъдат консумирани, след като бъдат охладени до определени температури;

2. „домашен хладилен уред“ означава изолиран шкаф, с едно или повече отделения, предназначен за охлаждане или замразяване на хранителни продукти, или за съхраняване на охладени или замразени хранителни продукти за непрофесионални цели, с охлаждане въз основа на един или няколко потребяващи енергия процеси, като настоящото определение се отнася и за уредите, продавани в готов за сглобяване вид и сглобявани от крайния потребител;

3. „уред за вграждане“ означава неподвижен хладилен уред, предназначен за монтиране в шкаф, в подготвена ниша в стената или на друго подобно място, за който е необходима мебелна крайна обработка;

4. „хладилник“ означава хладилен уред, предназначен за запазване на хранителни продукти, имащ поне едно отделение, което да е подходящо за съхранение на пресни храни и/или напитки, включително вино;

5. „компресорен тип хладилен уред“ означава хладилен уред, в който охлаждането се осъществява при използването на задвижван от двигател компресор;

6. „абсорбционен тип хладилен уред“ означава хладилен уред, в който охлаждането се осъществява посредством абсорбционен процес, при използването на топлинна енергия като енергиен източник;

7. „хладилник-фризер“ означава хладилен уред, имащ поне едно отделение за съхранение на пресни храни и поне едно отделение, подходящо за замразяване на пресни храни или за съхранение на замразени хранителни продукти при тризвездни условия на съхранение (последното се отнася за фризерното отделение);

8. „шкаф за съхранение на замразени храни“ означава хладилен уред с едно или повече отделения, подходящи за съхранение на замразени хранителни продукти;

9. „фризер за храни“ означава хладилен уред с едно или повече отделения, подходящ за замразяване на хранителни продукти при температури в интервала от околна температура до – 18 °C, който също е подходящ и за съхранение на хранителни продукти при тризвездни условия на съхранение; фризерът за храни може да включва също и двузвездни секции и/или отделения в рамките на отделението или шкафа;

10. „охладител за вино“ означава хладилен уред, който няма други отделения освен едно или повече отделения за съхранение на вино;

11. „многофункционален уред“ означава хладилен уред, който няма други отделения освен едно или повече многофункционални отделения;

12. „еквивалентен домашен хладилен уред“ означава предлаган на пазара модел домашен хладилен уред със същите стойности на брутния обем и на полезния обем за съхранение, със същите технически и работни характеристики и показатели по отношение на ефективността, както и със същите видове отделения, каквито има друг модел домашен хладилен уред, предлаган на пазара от същия производител под различен търговски кодов номер;

13. „краен потребител“ означава ползвател, който закупува или се очаква да закупи домашен хладилен уред;

14. „място на продажба“ означава място, където домашни хладилни уреди се излагат или предлагат за продажба, дават се под наем или се предлагат на изплащане.

Определенията, формулирани в приложение I, също се прилагат.

Член 3

Отговорности на доставчиците

Доставчиците гарантират, че:

а) всеки домашен хладилен уред се доставя с отпечатан етикет във формата и с данните, посочени в приложение II;

б) е налице продуктов фиш съгласно приложение III;

в) техническата документация, посочена в приложение IV, се предоставя при поискване на органите на държавите-членки и на Комисията;

г) всяка реклама за конкретен модел домашен хладилен уред съдържа класа на енергийна ефективност, ако рекламата разкрива информация, свързана с енергопотреблението или цената;

д) всеки технически промоционален материал относно конкретен модел домашен хладилен уред, който описва неговите конкретни технически параметри, включва класа на енергийна ефективност на същия модел;

▼M1

е) за всеки модел домашен хладилен уред, пуснат на пазара от 1 януари 2015 г. нататък с нов идентификатор на модела, трябва да се предоставя на търговците електронен етикет във формата и с информацията, посочени в приложение II. Такива електронни етикети могат да се предоставят на търговците и за други модели домашни хладилни уреди;

ж) за всеки модел домашен хладилен уред, пуснат на пазара от 1 януари 2015 г. нататък с нов идентификатор на модела, трябва да се предоставя на търговците електронен продуктов фиш, съответстващ на изискванията в приложение III. Такива електронни продуктови фишове могат да се предоставят на търговците и за други модели домашни хладилни уреди.

▼B

Член 4

Отговорности на търговците

Търговците гарантират, че:

а) всеки домашен хладилен уред на мястото на продажба е с етикета, осигурен от доставчиците в съответствие с член 3, буква а), поставен на външната предна или горна стена на уреда, така че да се вижда ясно;

▼M1

б) домашните хладилни уреди, предлагани за продажба, отдаване под наем или продажба на изплащане по начин, при който не се очаква крайният потребител да види изложен съответния хладилен уред, трябва да се търгуват с информацията, предоставена от доставчиците в съответствие с приложение V. Но в случаите, при които офертата се прави чрез Интернет и има предоставени електронен етикет и електронен продуктов фиш съгласно член 3, буква е) и буква ж), вместо посочените в предното изречение разпоредби са валидни разпоредбите в приложение Х;

▼B

в) всяка реклама за конкретен модел домашен хладилен уред съдържа неговия клас на енергийна ефективност, ако рекламата разкрива информация, свързана с енергопотреблението или цената;

г) всеки технически рекламен материал относно конкретен модел домашен хладилен уред, който описва неговите конкретни технически параметри, включва класа на енергийна ефективност на същия модел.

Член 5

Измервателни методи

Информацията, която следва да бъде предоставена съгласно член 3, следва да бъде получена чрез надеждни, точни и възпроизводими методики на измерване, които са съобразени с общопризнатото съвременно техническо равнище на измервателните методи, съгласно посоченото в приложение VI.

Член 6

Процедура за проверка с цел надзор върху пазара

Държавите-членки прилагат процедурата, посочена в приложение VII, когато оценяват съответствието на обявения клас на енергийна ефективност, годишната консумация на енергия, обема на отделенията за съхранение на пресни и замразени храни, както и излъчвания въздушен шум.

Член 7

Преразглеждане

Комисията следва да преразгледа настоящия регламент с оглед на техническия напредък не по-късно от четири години след влизането му в сила. Преразглеждането следва да оцени по-специално контролните толеранси, посочени в приложение VII, и възможностите за премахване на корекционните коефициенти от приложение VIII или за намаляване на стойностите им.

Член 8

Отмяна

Директива 94/2/ЕО се отменя, считано от 30 ноември 2011 г.

Член 9

Преходни разпоредби

1.  Член 3, букви г) и д) и член 4, букви б), в) и г) не се прилагат за печатни рекламни материали и печатни рекламни материали с технически характер, публикувани преди 30 март 2012 г.

2.  Домашните хладилни уреди, пуснати на пазара преди 30 ноември 2011 г., спазват разпоредбите, посочени в Директива 94/2/ЕО.

3.  Домашните хладилни уреди, които са в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент и които са пуснати на пазара или предложени за продажба, дадени под наем или на изплащане преди 30 ноември 2011 г., се разглеждат като уреди, спазващи изискванията на Директива 94/2/ЕО.

Член 10

Влизане в сила и прилагане

1.  Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.  Той се прилага от 30 ноември 2011 г. Член 3, букви г) и д) и член 4, букви б), в) и г) обаче се прилагат от 30 март 2012 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I

Определения, валидни за целите на приложения от II до IХ

За целите на приложения от II до IX се прилагат следните определения:

а) „безскрежна система“ означава автоматично действаща система за предотвратяване на трайното образуване на скреж, при която охлаждането се осъществява чрез принудителна циркулация на въздуха, изпарителят или изпарителите се обезскрежават от автоматична система за обезскрежаване, а водата от обезскрежаването се отвежда автоматично;

б) „безскрежно отделение“ означава всяко хладилно отделение, обезскрежавано от безскрежна система;

в) „хладилник-охладител“ означава хладилен уред, в който има поне едно отделение за съхранение на пресни храни, както и едно охладително отделение, но без наличие на отделения за съхранение на замразени храни, за лесно развалящи се храни или за получаване на лед;

г) „охладител“ означава хладилен уред, в който има само едно или повече охладителни отделения;

д) „хладилник-охладител за лесно развалящи се храни“ означава хладилен уред, в който присъстват: поне едно отделение за пресни храни и отделение за лесно развалящи се храни, но не и отделения за съхранение на замразени храни;

е) „отделения“ означава всяко от отделенията, определени в букви от ж) до н);

ж) „отделение за съхранение на пресни храни“ означава отделение, предназначено за съхранение на незамразени хранителни продукти, като самото то може да бъде разделено на подотделения;

з) „охладително отделение“ означава отделение, предназначено за съхранение на определени хранителни продукти или напитки при по-висока температура в сравнение с отделението за съхранение на пресни храни;

и) „отделение за лесно развалящи се храни“ означава отделение, специално предназначено за съхранение на лесно развалящи се храни;

й) „отделение за получаване на лед“ означава нискотемпературно отделение, предназначено специално за замразяване и съхранение на лед;

к) „отделение за замразени храни“ означава нискотемпературно отделение, предназначено специално за съхранение на замразени храни и класифицирано в зависимост от температурата, както следва:

i)

„отделение с една звезда“ : отделение за замразени храни, в което температурата не надвишава – 6 °C;

ii)

„отделение с две звезди“ : отделение за замразени храни, в което температурата не надвишава – 12 °C;

iii)

„отделение с три звезди“ : отделение за замразени храни, в което температурата не надвишава – 18 °C;

iv)

„фризерно отделение“ (или „отделение с четири звезди“) : отделение, подходящо за замразяване на поне 4,5 kg храни на 100 литра полезен обем и във всички случаи не по-малко от 2 kg, от температурата на околния въздух до – 18 °C за период от 24 часа, което също е подходящо за съхранение на замразена храна при условия, отговарящи на три звезди, и може да включва и секции с две звезди в рамките на отделението;

v)

„отделение с нула звезди“ : отделение за съхраняване на замразени храни, в което температурата е < 0 °C и което би могло да се използва за замразяване и съхранение на лед, но не е предназначено за съхранение на лесно развалящи се храни;

л) „отделение за съхранение на вино“ означава отделение, предназначено или за краткосрочно съхранение на вино с цел постигане на идеалната температура за консумацията му, или за дългосрочно съхранение на вино с цел отлежаване, при следните характеристики на отделението:

i) температура на продължително съхранение, която може да е или предварително настроена, или да се задава ръчно съгласно упътването на производителя, в интервала от + 5 °C до + 20 °C;

ii) температура (температури) на съхранение, варираща във времето с по-малко от 0,5 K при всяка заявена от производителя температура на околната среда, посочена в климатичния клас за домашни хладилни уреди;

iii) активно или пасивно регулиране на относителната влажност в отделението в интервала от 50 % до 80 %;

iv) конструирано е по начин, намаляващ предаването на вибрации в отделението било от компресора на хладилника, или от външен източник;

м) „многофункционално отделение“ означава отделение, предназначено за използване при две или повече от температурите на различните видове отделения и за което крайният потребител може да зададе за продължителен период от време поддържането на температурата в рамките на интервал, отговарящ на всеки вид отделение, съгласно упътването на производителя; в случаите обаче, в които с дадена функция могат да се променят температурите в дадено отделение до различен температурен интервал само за период с ограничено времетраене (като например система за бързо замразяване), отделението не е „многофункционално отделение“ по смисъла на настоящата директива;

н) „отделение от друг вид“ означава отделение, различно от отделение за вино, предназначено за съхранение на определени хранителни продукти при температура, по-висока от + 14 °C;

о) „секция с две звезди“ означава част от фризер, фризерно отделение, отделение с три звезди или шкаф за съхранение на замразена храна с три звезди, която няма самостоятелна врата за достъп или капак и в която температурата не надвишава – 12 °C;

п) „фризер тип ракла“ означава фризер, в който достъпът до отделението (отделенията) е от горната част на уреда или който има както отварящи се отгоре, така и вертикални отделения, но брутният обем на отварящото се отгоре отделение (отделения) надхвърля 75 % от общия брутен обем на уреда;

р) „тип отварящ се отгоре“ или „тип ракла“ означава хладилен уред, достъпът до чието отделение (чиито отделения) е от горната част на уреда;

с) „вертикален тип“ означава хладилен уред, достъпът до чието отделение (чиито отделения) е от предната страна на уреда;

т) „бързо замразяване“ означава функция, която може да се изключва и която се задейства от крайния потребител в съответствие с упътването на производителя, като намалява температурата на съхранение във фризера или фризерното отделение за постигане на по-бързо замразяване на незамразени хранителни продукти;

у) „идентификатор на модела“ означава кода, обикновено буквено-цифров, който разграничава конкретен модел хладилен уред от други модели със същата търговска марка или име на доставчик.
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Етикет

1.   ЕТИКЕТ ЗА ДОМАШНИ ХЛАДИЛНИ УРЕДИ, КЛАСИРАНИ В КЛАСОВЕ НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ОТ А+++ ДО С

image

1) Етикетът трябва да съдържа следната информация:

I. име или търговска марка на доставчика;

II. идентификатор на модела на доставчика;

III. класа на енергийна ефективност, определен в съответствие с приложение IХ. Върхът на стрелката, която съдържа класа на енергийна ефективност на домашния хладилен уред, трябва да бъде разположен на същата височина като върха на стрелката, изразяваща съответния клас на енергийна ефективност;

IV. годишната консумация на енергия (AEC ) в kWh на година, закръглена до най-близкото цяло число и изчислена в съответствие с точка 3, подточка 2 от приложение VIII;

V. сумата на обемите на всички отделения, които не носят категория, означена със звезди (т.е. с работна температура > – 6 °C), закръглена до най-близкото цяло число;

▼C1

VI. сумата от обемите на всички отделения за замразени храни, които носят категория, означена със звезди (т.е. с работна температура ≤ – 6 °C), закръглена до най-близкото цяло число, както и категорията по звезди на отделението, което има най-голям дял в тази сума; когато домашните хладилни уреди нямат отделение(я) за замразени храни, доставчикът вместо стойност обявява „– L“ и оставя позицията за класифициране със звезди празна;

▼B

VII. излъчвания въздушен шум, изразен в dB(A) при нулево ниво 1pW, закръглен до най-близкото цяло число.

За охладители за вино обаче точки V и VI се заменят с номиналния капацитет в брой стандартни бутилки от 75 сантилитра, които се побират в уреда в съответствие с упътването на производителя.

2) Оформлението на етикета следва да бъде в съответствие с точка 3, подточка 1 от настоящото приложение. Чрез дерогация, когато на даден модел е присъдена „екомаркировката на ЕС“ съгласно Регламент (ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 ), може да бъде добавено изображение на екомаркировката.

2.   ЕТИКЕТ ЗА ДОМАШНИ ХЛАДИЛНИ УРЕДИ, КЛАСИРАНИ В КЛАСОВЕ НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ОТ D ДО G

image

1) Този етикет трябва да съдържа сведенията, изброени в точка 1, подточка 1.

2) Оформлението на етикета следва да бъде в съответствие с точка 3, подточка 2 от настоящото приложение. Чрез дерогация, когато на даден модел е бил присъден „знак за екомаркировка на Европейския съюз“ на основание Регламент (ЕО) № 66/2010, може да бъде добавено копие на знака за екомаркировка.

3.   ОФОРМЛЕНИЕ НА ЕТИКЕТА

1) За всички домашни хладилни уреди, класирани в класове на енергийна ефективност от А+++ до С, освен охладители за вино, оформлението на етикета следва да бъде в съответствие с фигурата по-долу:

image

Като:

а) Етикетът е най-малко 110 mm широк и 220 mm висок. Ако етикетът е отпечатан в по-голям формат, неговото съдържание въпреки това трябва да остава съразмерно с посоченото в спецификациите по-горе.

б) Фонът на етикета трябва да бъде бял.

в) Цветовете са CMYK — синьозелен, пурпурен, жълт и черен, съгласно следния пример: 00-70-X-00: 0 % циан, 70 % пурпурно, 100 % жълто, 0 % черно.

г) Етикетът трябва да отговаря на всички изброени по-долу изисквания (номерацията съответства на фигурата по-горе):

image   Очертание на етикета на ЕС: 5 пункта — цвят: синьозелен 100 % — заоблени ъгли: 3,5 mm.

image   Лого на ЕС — цветове: X-80-00-00 и 00-00-X-00.

image  

Етикет „енергия“

:

цвят: X-00-00-00.

Пиктограма, както е изобразена: логотип на ЕС + етикет „енергия“: широчина: 92 mm, височина: 17 mm.

image  

Разделителна линия за допълнителните символи

:

1 пункт — цвят: синьозелен 100 % — дължина: 92,5 mm.

image   Скала „A—G“

  Стрелка: височина: 7 mm, празно пространство: 0,75 mm — цвят:

 

Най-висок клас: X-00-X-00,

Втори клас: 70-00-X-00,

Трети клас: 30-00-X-00,

Четвърти клас: 00-00-X-00,

Пети клас: 00-30-X-00,

Шести клас: 00-70-X-00,

Последен клас: 00-X-X-00.

  Текст: получер шрифт Calibri, 19 пункта, главни букви, бели; „+“ символи: Calibri получер 13 пункта, главни букви, бял цвят, подравнен на един ред.

image   Клас на енергийна ефективност

  Стрелка: широчина: 26 mm, височина: 14 mm, 100 % черно.

  Текст: Calibri получер, 29 пункта, главни букви и бял цвят; „+“ символи: Calibri получер, 18 пункта, главни букви, бял цвят и подравнен на един ред.

image   Енергия

  Текст: светъл шрифт Calibri, 11 пункта, главни букви, 100 % черно.

image   Годишна консумация на енергия:

  Рамка: 3 пункта — цвят: синьозелен 100 % — заоблени ъгли: 3,5 mm.

  Стойност: Calibri получер, 45 пункта, 100 % черно.

  Втори ред: Calibri светъл, 17 пункта, 100 % черно.

image   Сума на полезните обеми на всички отделения, които не носят категория, означена със звездичка:

  Рамка: 3 пункта — цвят: синьозелен 100 % — заоблени ъгли: 3,5 mm.

  Стойност: получер шрифт Calibri, 25 пункта, 100 % черен. Calibri светъл, 17 пункта, 100 % черно.

image   Излъчван въздушен шум:

  Рамка: 3 пункта — цвят: синьозелен 100 % — заоблени ъгли: 3,5 mm.

 

Стойност

:

получер шрифт Calibri, 25 пункта, 100 % черен.

Calibri светъл, 17 пункта, 100 % черно.

image   Сума на полезните обеми на всички отделения за замразени храни, които носят категория, означена със звезди:

  Рамка: 3 пункта — цвят: синьозелен 100 % — заоблени ъгли: 3,5 mm.

 

Стойност

:

получер шрифт Calibri, 25 пункта, 100 % черен.

Calibri светъл, 17 пункта, 100 % черно.

image   Име или търговска марка на доставчика

image   Идентификатор на модела на доставчика

image  Името или търговската марка на доставчика и идентификаторът на модела трябва да се побират в поле 90 × 15 mm.

image   Номер на регламента:

Шрифт на текста: Calibri получер 11 пункта.

2) За всички домашни хладилни уреди, класирани в класове на енергийна ефективност от D до G, освен охладители за вино, оформлението на етикета следва да бъде в съответствие с фигурата по-долу:

image

Като:

Оформлението на етикета следва да бъде в съответствие с точка 3, подточка 1 от настоящото приложение, освен за № 8, за който важи следното:

image   Годишна консумация на енергия:

  Рамка: 3 пункта — цвят: синьозелен 100 % — заоблени ъгли: 3,5 mm.

  Стойност: Calibri получер, 32 пункта, 100 % черно.

  Втори ред: Calibri светъл, 14 пункта, 100 % черно.

3) За охладители за вино оформлението на етикета следва да бъде в съответствие с фигурата по-долу.

image

Като:

а) Етикетът е най-малко 110 mm широк и 220 mm висок. Ако етикетът е отпечатан в по-голям формат, неговото съдържание въпреки това трябва да остава съразмерно с посоченото в спецификациите по-горе.

б) Фонът на етикета трябва да бъде бял.

в) Цветовете са CMYK — синьозелен, пурпурен, жълт и черен, съгласно следния пример: 00-70-X-00: 0 % циан, 70 % пурпурно, 100 % жълто, 0 % черно.

г) Етикетът трябва да отговаря на всички изброени по-долу изисквания (номерацията съответства на фигурата по-горе):

image   Очертание на етикета на ЕС: 5 пункта — цвят: синьозелен 100 % — заоблени ъгли: 3,5 mm.

image   Лого на ЕС — цветове: X-80-00-00 и 00-00-X-00.

image  

Етикет „енергия“

:

цвят: X-00-00-00.

Пиктограма, както е изобразена: логотип на ЕС + етикет „енергия“: широчина: 92 mm, височина: 17 mm.

image   Разделителна линия за допълнителните символи: 1 пункт — цвят: синьозелен 100 % — дължина: 92,5 mm.

image   Скала „A—G“

  Стрелка: височина: 7 mm, празно пространство: 0,75 mm — цвят:

 

Най-висок клас: X-00-X-00,

Втори клас: 70-00-X-00,

Трети клас: 30-00-X-00,

Четвърти клас: 00-00-X-00,

Пети клас: 00-30-X-00,

Шести клас: 00-70-X-00,

Последен(ни) клас(ове): 00-X-X-00.

  Текст: получер шрифт Calibri, 19 пункта, главни букви, бели; „+“ символи: Calibri получер, 13 пункта, главни букви, бял цвят, подравнен на един ред.

image   Клас на енергийна ефективност

  Стрелка: широчина: 26 mm, височина: 14 mm, 100 % черно.

  Текст: Calibri получер, 29 пункта, главни букви, бял цвят; „+“ символи: получер шрифт Calibri, 18 пункта, главни букви, бели, разположени на един-единствен ред.

image   Енергия

  Текст: светъл шрифт Calibri, 11 пункта, главни букви, 100 % черно.

image   Годишна консумация на енергия:

  Рамка: 2 пункта — цвят: синьозелен 100 % — заоблени ъгли: 3,5 mm.

  Стойност: получер шрифт Calibri, 30 пункта, 100 % черно.

  Втори ред: Calibri светъл, 14 пункта, 100 % черно.

image   Номинален капацитет в брой стандартни бутилки за вино:

  Рамка: 2 пункта — цвят: синьозелен 100 % — заоблени ъгли: 3,5 mm.

 

Стойност

:

получер шрифт Calibri, 28 пункта, 100 % черно.

Calibri светъл, 15 пункта, 100 % черно.

image   Излъчван въздушен шум:

  Рамка: 2 пункта — цвят: синьозелен 100 % — заоблени ъгли: 3,5 mm.

 

Стойност

:

получер шрифт Calibri, 25 пункта, 100 % черно.

Calibri светъл, 17 пункта, 100 % черно.

image   Име или търговска марка на доставчика

image   Идентификатор на модела на доставчика

image  Името или търговската марка на доставчика и идентификаторът на модела трябва да се побират в поле 90 × 15 mm

image   Номер на регламента:

Текст: Calibri получер, 11 пункта.
ПРИЛОЖЕНИЕ III

Продуктов фиш

1. Информацията в продуктовия фиш се представя в следния ред и се включва в брошурата на продукта или в други материали, осигурявани заедно с продукта:

а) име или търговска марка на доставчика;

б) идентификатор на модела на доставчика, както е определен в приложение I, буква у);

в) категория на модела домашен хладилен уред съгласно приложение VIII, точка 1;

г) клас на енергийната ефективност на модела съгласно приложение IX;

д) в случай че на модела е бил присъден „знакът за екомаркировка на Общността“ по силата на Регламент (ЕО) № 66/2010, тази информация може да бъде включена;

е) годишната консумация на енергия (AEC ) в kWh на година, закръглена до най-близкото цяло число и изчислена в съответствие с точка 3, подточка 2 от приложение VIII. Тя следва да бъде представена по следния начин: „Консумация на енергия „XYZ“ kWh годишно въз основа на резултати от стандартно 24-часово изпитване. Действителната консумация на енергия ще зависи от това как се използва уредът и къде се намира“;

ж) обем на всяко отделение и класификация със звезди съгласно приложение II, точка 1, подточка 1, ако има такава;

з) проектната температура на „отделенията от друг вид“ по смисъла на буква н) от приложение I. За отделенията за съхранение на вино трябва да бъде дадена най-ниската температура на съхранение, която съгласно упътването от производителя може да бъде предварително зададена в отделението или задавана от крайния потребител и да бъде поддържана продължително време;

и) забележка „безскрежно“ за съответното(ите) отделение(я), както е определено в приложение I, буква б);

й) устойчивост при отпадане на захранването „X“ часа, определяна като „време за покачване на температурата“;

к) „капацитет за замразяване“ в kg/24 ч;

л) „климатичен клас“ в съответствие с приложение VIII, таблица 3, точка 1, и се дава по следния начин: „климатичен клас: W [климатичен клас]. Този уред е предназначен за употреба при околна температура между „Х“ [най-ниската температура] °C и „Х“ [най-високата температура] °C“;

м) излъчваният въздушен шум, изразен в dB(A) при нулево ниво 1pW, закръглени до най-близкото цяло число;

н) дали моделът е предназначен да бъде уред за вграждане — указание за това;

о) за охладители за вино — следната информация: „Този уред е предназначен да бъде използван само за съхранение на вино“. Тази буква не важи за домашни хладилни уреди, които не са проектирани специално за съхранение на вино, но въпреки това могат да бъдат използвани за тази цел, и не се отнася за хладилни уреди, които имат отделение за съхранение на вино, комбинирано с някакъв друг вид отделение.

2. Един продуктов фиш може да обхваща множество модели хладилни уреди, предлагани от един и същи доставчик.

3. Информацията във фиша може да бъде представена под формата на копие на етикета — цветно или черно-бяло. В такъв случай трябва да се даде и информацията съгласно точка 1, която не е посочена в етикета.
ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Техническа документация

1. Техническата документация, упомената в член 3, буква в), трябва да включва:

а) името и адреса на доставчика;

б) общо описание на модела на хладилния уред, което да е достатъчно за лесното му и еднозначно разпознаване;

в) когато е целесъобразно, позоваванията на прилаганите хармонизирани стандарти;

г) когато е целесъобразно, другите технически стандарти и спецификации, които са използвани;

д) идентификация и подпис на лицето, упълномощено да задължи производителя;

е) техническите параметри за измервания, уточнени в съответствие с приложение VIII:

i) габаритни размери;

ii) общо заемано пространство при ползване;

iii) общ(и) брутен(ни) обем(и);

iv) обем(и) за съхранение и общ(и) обем(и) за съхранение;

v) класификация със звезди на отделението(ята) за замразени храни;

vi) тип на обезскрежаването;

vii) температура на съхранение;

viii) консумация на енергия;

ix) „покачване на температурата“;

x) капацитет на замразяване;

xi) консумация на мощност;

xii) относителна влажност в отделението за вино;

xiii) излъчване на въздушен шум;

ж) резултатите от изчисленията, направени в съответствие с приложение VIII.

2. В случай че информацията, посочена в техническата документация за конкретен модел на хладилен уред, е била получена чрез изчисление въз основа на проекта или чрез екстраполация от други еквивалентни хладилни уреди, или по двата начина, документацията следва да включва подробно описание на тези изчисления и/или екстраполации, както и на проведените от доставчиците изпитвания за проверка на точността на извършените изчисления. Информацията трябва да включва и списък на всички други еквивалентни модели домашни хладилни уреди, при които информацията е била получена на същата основа.
ПРИЛОЖЕНИЕ V

Информация, която трябва да бъде предоставена в случаите, когато не се очаква крайният потребител да разгледа предлагания продукт

1. Информацията, посочена в член 4, буква б), се предоставя в следния ред:

а) клас на енергийната ефективност на модела, както е определен в приложение IX;

б) годишната консумация на енергия (AEC) в kWh на година, закръглена до най-близкото цяло число и изчислена в съответствие с точка 3, подточка 2 от приложение VIII;

в) обемът на всяко отделение и класификация със звезди съгласно приложение II, точка 1, подточка 1, VI, ако има такава;

г) „климатичният клас“ в съответствие с приложение VIII, точка 1, таблица 3;

д) излъчваният въздушен шум, изразен в dB(A) при нулево ниво 1pW, закръглени до най-близкото цяло число;

е) ако моделът е предназначен да бъде уред за вграждане — указание за това;

ж) за охладители за вино — следната информация: „Този уред е предназначен да бъде използван само за съхранение на вино“. Тази буква не важи за домашни хладилни уреди, които не са проектирани специално за съхранение на вино, но въпреки това могат да бъдат използвани за тази цел, и не се отнася за хладилни уреди, които имат отделение за съхранение на вино, комбинирано с някакъв друг вид отделение.

2. Когато се предоставя и друга информация от продуктовия фиш, тя е във формата, предвиден в приложение III.

3. Горната информация трябва да бъде отпечатана или представена четливо, с подходящ по вид и размер шрифт.
ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Измервания

1.

При измервания за установяване и проверка на съответствието на изискванията на настоящия регламент следва да се използва надеждна, точна и възпроизводима процедура на измерване, съобразена с методи за измерване, съответстващи на общопризнатото техническо ниво, включително методи, посочени в документи, чиито референтни номера са публикувани за тази цел в Официален вестник на Европейския съюз.

2.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗПИТВАНИЯ

Прилагат се следните общи условия за провеждането на изпитвания:

1) ако са налице противокондензационни нагреватели, които могат да бъдат включвани и изключвани от крайния потребител, тези нагреватели следва да са включени и — ако са регулируеми — да бъдат настроени на максимална мощност;

2) ако са налице устройства за „подаване през вратата“ (като например автомати за лед или охладена вода/напитки), които могат да бъдат включвани и изключвани от крайния потребител, те трябва да бъдат включени по време на измерването на консумацията на енергия, но да не бъдат използвани;

3) при многофункционалните уреди и отделения като температура на съхранение по време на измерването на консумацията на енергия следва да бъде приета номиналната температура на най-студения вид отделение, както е посочено в упътването от производителя за условията на непрекъсната нормална работа;

4) консумацията на енергия на даден домашен хладилен уред следва да се определя при неговата най-студена конфигурация, в съответствие с упътването от производителя за непрекъсната нормална работа на всякакво „отделение от друг вид“, както е определено в приложение VIII, таблица 5.

3.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Трябва да бъдат установени следните параметри:

а) „габаритни размери“, които се измерват с точност до милиметър;

б) „размери на необходимото пространство за инсталиране на уреда“, които се измерват с точност до милиметър;

в) „общ(и) брутен(и) обем(и)“, който(които) се измерва(т) с точност до най-близкото цяло число в кубични дециметри или литри;

г) „полезен(и) обем(и) и общ(и) полезен(и) обем(и)“, които се измерват с точност до най-близкото цяло число в кубични дециметри или литри;

д) „тип на обезскрежаването“;

е) „температура на съхранение“;

ж) „консумация на енергия“, изразена в киловатчасове за 24 часа (kWh/24 часа), с точност до третия знак след десетичната запетая;

з) „покачване на температурата“;

и) „капацитет за замразяване“;

й) „относителна влажност в отделението за вино“, която се изразява в проценти и се закръглява до най-близкото цяло число; и

к) „излъчван въздушен шум“.

▼M2
ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Проверка на съответствието на продуктите с изискванията, извършвана от органите за надзор на пазара

Зададените в настоящото приложение контролни допустими отклонения (verification tolerances) се отнасят само за параметри, измерени при проверка от органите на държавите членки, и не могат да бъдат използвани от доставчика като разрешено отклонение при определяне на стойностите в техническата документация. Стойностите и класовете, посочени в етикета или в продуктовия фиш, не трябва да са по-благоприятни за доставчика в сравнение със стойностите, посочени в техническата документация.

При проверка на съответствието на даден модел продукт с изискванията, формулирани в настоящия делегиран регламент, по отношение на изискванията, посочени в настоящото приложение, органите на държавите членки прилагат следната процедура:

(1) Органите на държавата членка проверяват само една бройка от модела.

(2) За модела се смята, че отговаря на приложимите изисквания, ако:

а) посочените в техническата документация стойности съгласно член 5, буква б) от Директива 2010/30/ЕС (обявените стойности) и в съответните случаи стойностите, използвани за изчисление на такива стойности, не са по-благоприятни за доставчика в сравнение със съответните стойности, посочени в протоколите от изпитвания съгласно подточка iii) в цитираните буква и член; и

б) публикуваните в етикета и продуктовия фиш стойности не са по-благоприятни за доставчика в сравнение с обявените стойности и посоченият клас на енергийна ефективност не е по-благоприятен за доставчика в сравнение с класа, произтичащ от обявените стойности; и

в) при изпитването от органите на държавите членки на бройка от съответния модел, определените стойности (т.е. стойностите на съответните параметри, измерени при изпитването, и стойностите, изчислени въз основа на тези измервания), попадат в рамките на съответните контролни допустими отклонения, дадени в таблица 1.

(3) Ако не са постигнати резултатите по точка 2, буква а) или буква б), се смята, че моделът и всички посочени в техническата документация на доставчика еквивалентни модели домашни хладилни уреди не съответстват на изискванията в настоящия делегиран регламент.

(4) Ако не е постигнат резултатът по точка 2, буква в), органите на държавите членки подбират за изпитване три допълнителни бройки от същия модел. Като алтернативна възможност, избраните три допълнителни бройки могат да бъдат от един или няколко различни модела, вписани в техническата документация на доставчика като еквивалентни модели.

(5) Ако средноаритметичните стойности за тези три бройки на определените стойности попадат в рамките на съответните допустими отклонения, дадени в таблица 1, се смята, че моделът съответства на изискванията.

(6) Ако резултатът по точка 5 не е постигнат, се смята, че моделът и всички посочени в техническата документация на доставчика еквивалентни модели домашни хладилни уреди не съответстват на изискванията в настоящия делегиран регламент.

(7) Незабавно след вземане на решение за несъответствие на модела съгласно точка 3 и точка 6 органите на държавата членка предоставят цялата съответна информация на органите на другите държави членки и на Комисията.

Органите на държавите членки трябва да използват измервателните и изчислителните методи, посочени в приложение VI и приложение VIII.

Органите на държавите членки трябва да прилагат само контролните допустими отклонения, посочени в таблица 1, и да използват по отношение на изискванията, посочени в настоящото приложение, само процедурата, описана в точки 1 — 7. Не трябва да се прилагат никакви други допустими отклонения, например определените в хармонизираните стандарти или в който и да е друг измервателен метод.Таблица 1

Контролни допустими отклонения

Параметри

Контролни допустими отклонения

Брутен обем

Определената стойност не трябва да е по-малка от обявената стойност с повече от 3 % или 1 литър, като се взема по-голямата от двете стойности.

Полезен обем

Определената стойност не трябва да е по-малка от обявената стойност с повече от 3 % или 1 литър, като се взема по-голямата от двете стойности. В случай че обемите на охладителното отделение (cellar compartment) и на отделението за съхранение на пресни храни (fresh food storage compartment) са регулируеми помежду си от потребителя, посочената неопределеност при измерването се отнася за положението, при което охладителното отделение е намалено до неговия минимален възможен обем.

Капацитет за замразяване

Определената стойност не трябва да бъде по-малка от обявената стойност с повече от 10 %.

Консумация на енергия

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност (E24h ) с повече от 10 %.

Влажност в хладилни уреди за съхранение на вино

Определената стойност на относителната влажност, наблюдавана по време на изпитването, не трябва да излиза извън обявения обхват с повече от 10 % във всяка от двете посоки.

Издаван въздушен шум

Определената стойност трябва да отговаря на обявената стойност.

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Класификация на домашните хладилни уреди, метод за изчисляване на еквивалентния обем и индекс на енергийна ефективност

1.   КЛАСИФИКАЦИЯ НА ДОМАШНИТЕ ХЛАДИЛНИ УРЕДИ

Домашните хладилни уреди се класифицират по категории съгласно посоченото в таблица 1.

Всяка категория се определя от съответната специфична конфигурация от отделения, както е посочено в таблица 2, и не зависи от броя на вратите и/или чекмеджетата.Таблица 1

Категории домашни хладилни уреди

Категория

Определение

1

Хладилник с едно или повече отделения за съхранение на пресни храни

2

Хладилник-охладители, охладители и охладители за вино

3

Хладилник-охладител за лесно развалящи се храни и хладилник с отделение с 0 звезди

4

Хладилник с отделение с 1 звезди

5

Хладилник с отделение с 2 звезди

6

Хладилник с отделение с 3 звезди

7

Хладилник-фризер

8

Вертикален фризер

9

Фризер тип ракла

10

Многофункционални и други хладилни уреди

Тези домашни хладилни уреди, които поради температурата на отделенията си не могат да бъдат класифицирани в категориите с номера от 1 до 9, се класифицират в категория 10.Таблица 2

Класификация на домашните хладилни уреди и съответна конфигурация на отделенията

Номинална температура (за ИЕЕ) (°C)

Проектна темп.

+ 12

+ 12

+ 5

0

0

– 6

– 12

– 18

– 18

Категория

(номер)

Видове отделения

Други

За съхранение на вино

Охладител

Охладител за пресни храни

Отделение

0 звезди/лед

1 звезда

2 звезди

3 звезди

4 звезди

Категория на уреда

Конфигурация на отделенията

ХЛАДИЛНИК С ЕДНО ИЛИ ПОВЕЧЕ ОТДЕЛЕНИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРЕСНИ ХРАНИ

Н

Н

Н

Д

Н

Н

Н

Н

Н

Н

1

ХЛАДИЛНИК-ОХЛАДИТЕЛИ, ОХЛАДИТЕЛИ и ОХЛАДИТЕЛИ ЗА ВИНО

И

И

И

Д

Н

Н

Н

Н

Н

Н

2

И

И

Д

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Д

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

ХЛАДИЛНИК-ОХЛАДИТЕЛ ЗА ЛЕСНО РАЗВАЛЯЩИ СЕ ХРАНИ и ХЛАДИЛНИК С ОТДЕЛЕНИЕ С 0 ЗВЕЗДИ

И

И

И

Д

Д

И

Н

Н

Н

Н

3

И

И

И

Д

И

Д

Н

Н

Н

Н

ХЛАДИЛНИК С ОТДЕЛЕНИЕ С 1 ЗВЕЗДА

И

И

И

Д

И

И

Д

Н

Н

Н

4

ХЛАДИЛНИК С ОТДЕЛЕНИЕ С 2 ЗВЕЗДИ

И

И

И

Д

И

И

И

Д

Н

Н

5

ХЛАДИЛНИК С ОТДЕЛЕНИЕ С 3 ЗВЕЗДИ

И

И

И

Д

И

И

И

И

Д

Н

6

ХЛАДИЛНИК-ФРИЗЕР

И

И

И

Д

И

И

И

И

И

Д

7

ВЕРТИКАЛЕН ФРИЗЕР

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

И

(Д) ()

Д

8

ФРИЗЕР ТИП РАКЛА

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

И

Н

Д

9

МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ И ДРУГИ ХЛАДИЛНИ УРЕДИ

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

10

(1)   тук се включват също и шкафовете за замразяване с 3 звезди.

Забележки:

Д = наличие на съответното отделение; Н = съответното отделение не е налично; И = наличието на отделението е по-избор.

Домашните хладилни уреди се класифицират в един или повече климатични класове, както е уточнено в таблица 3.Таблица 3

Климатични класове

Клас

Символ

Температура на околния въздух

°C

Разширен клас за умерен климат

SN

От + 10 до + 32

Клас за умерен климат

N

От + 16 до + 32

Клас за субтропичен климат

ST

От + 16 до + 38

Клас за тропичен климат

T

От + 16 до + 43

Хладилният уред следва да може да поддържа едновременно изискваните температури за съхранение в различните отделения, в рамките на допустимите отклонения (по време на цикъла на обезскрежаване), съгласно уточненото в таблица 4 за различните видове хладилни уреди и за съответните климатични класове.

Многоцелевите уреди и отделения трябва да могат да поддържат изискваните температури за съхранение на продукти в различните видове отделения и в случаите, когато тези температури могат да се задават от крайния потребител в съответствие с упътването на производителя.Таблица 4

Температури за съхранение на продукти

Температури за съхранение на продукти (°C)

Отделение от друг вид

Отделение от друг вид

Отделение за съхранение на вино

Отделение за съхранение на пресни храни

Отделение за лесно развалящи се храни

Отделение с една звезда

Отделение с две звезди

Фризер и отделение/шкаф с три звезди

tom

twma

tcm

t1m, t2m, t3m, tma

tcc

t*

t**

t***

> + 14

+ 5 ≤ twma ≤ + 20

+ 8 ≤ tcm ≤ + 14

0 ≤ t1m, t2m, t3m ≤ + 8; tma ≤ + 4

– 2 ≤ tcc ≤ + 3

≤ – 6

≤ – 12 ()

≤ – 18 ()

(1)   За домашни хладилни уреди по време на цикъла за обезскрежаване се допуска температурно отклонение, непревишаващо 3 K в течение на период с продължителност, равна на по-малката от следните две стойности: 4 часа или 20 % от продължителността на работния цикъл.

Забележки:

— tom: температура за съхранение в отделение от друг тип.

— twma: температура за съхранение в отделение за съхранение на вино, с отклонение 0,5 K.

— tcm: температура за съхранение в охладителното отделение.

— t1m, t2m, t3m: температури за съхранение в отделението за пресни храни.

— tma: средна температура за съхранение в отделението за пресни храни.

— tcc: моментна температура в отделението за лесно развалящи се храни.

— t*, t**, t***: максимални температури за съхранение в отделенията за замразени храни.

— температурата на съхранение в ледогенераторното отделение и в отделението с 0 звезди е под 0 °C.

2.   ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ЕКВИВАЛЕНТНИЯ ОБЕМ

Еквивалентният обем на даден хладилен уред представлява сбора от еквивалентните обеми на всички отделения. Той се изчислява в литри по следната формула и се закръглява до най-близкото цяло число:

image

където:

  n е броят на отделенията,

  Vc е полезният обем за съхраняване на продукти на съответното/ите отделение/я,

  Tc е номиналната температура на съответното отделение съгласно посоченото в таблица 2,

 
image е термодинамичен коефициент съгласно посоченото в таблица 5,

  FFc , CC и BI са корекционни коефициенти за обема съгласно посоченото в таблица 6.

Термодинамичният корекционен коефициент
image представлява температурната разлика между номиналната температура в дадено отделение Tc (съгласно посоченото в таблица 2) и температурата на околния въздух при стандартни условия за провеждане на изпитване + 25 °C, като тази температурна разлика е отнесена към аналогичната температурна разлика за отделение за съхраняване на пресни храни, имащо температура + 5 °C.

Стойностите на термодинамичните коефициенти за видовете отделения, описани в приложение I, букви от ж) до н), са посочени в таблица 5.Таблица 5

Термодинамични коефициенти за отделенията на хладилни уреди

Отделение

Номинална температура

(25 – Tc )/20

Отделение от друг вид

Проектна температура

image

Охладително отделение/отделение за съхранение на вино

+ 12  °C

0,65

Отделение за съхранение на пресни храни

+ 5  °C

1,00

Отделение за лесно развалящи се храни

0  °C

1,25

Ледогенераторно отделение и отделение с 0 звезди

0  °C

1,25

Отделение с една звезда

– 6  °C

1,55

Отделение с две звезди

– 12  °C

1,85

Отделение с три звезди

– 18  °C

2,15

Фризерно отделение (отделение с 4 звезди)

– 18  °C

2,15

Забележки:

i) по отношение на многоцелевите отделения съответният термодинамичен коефициент се определя от номиналната температура, съгласно посоченото в таблица 2, на възможно най-студения вид отделение, която може, съгласно упътването от производителя, да бъде зададена от крайния потребител и да бъде поддържана продължително време;

ii) за всяка секция с две звезди (във фризер) съответният термодинамичен коефициент се определя при Tc = – 12 °C;

iii) по отношение на отделенията от друг вид съответният термодинамичен коефициент се определя въз основа на най-ниската проектна температура, която може, съгласно упътването от производителя, да бъде зададена от крайния потребител и да бъде поддържана продължително време.Таблица 6

Стойности на корекционните коефициенти

Корекционен коефициент

Стойност

Условия

FF (за обезскрежен обем)

1,2

За безскрежните отделения за замразени храни

1

За останалите случаи

СС (климатичен клас)

1,2

За хладилни уреди от клас Т (тропически)

1,1

За хладилни уреди от клас ЅТ (субтропични)

1

За останалите случаи

BI (за вграждане)

1,2

За вградени хладилни уреди с широчина под 58 cm

1

За останалите случаи

Забележки:

i)  FF е обемният корекционен коефициент за отделения, имащи обезскрежаване.

ii)  СС е обемният корекционен коефициент в зависимост от климатичния клас. Ако даден хладилен уред се класифицира в повече от един климатичен клас, при изчислението на еквивалентния обем следва да се използва корекционният коефициент с най-висока стойност.

iii)  BI е обемният корекционен коефициент за хладилни уреди, предназначени за вграждане.

3.   ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ИНДЕКСА НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

При изчисляването на индекса на енергийна ефективност (ИЕЕ) за модел домашен хладилен уред годишната консумация на енергия на домашния хладилен уред се сравнява със стандартната годишна консумация на енергия.

1) Индексът за енергийна ефективност се изчислява съгласно следната формула и се закръглява до първия знак след десетичната запетая:

image

където:

АЕC

=

годишната консумация на енергия на домашния хладилен уред

SAEC

=

стандартната годишна консумация за домашния хладилен уред.

2) Годишната консумация на енергия (АЕС ) се изчислява в kWh/година по долната формула, като се закръглява до втория знак след десетичната запетая:

AEC = E24h × 365

където:

E24h

е енергопотреблението на домашния хладилен уред, изразено в kWh/24 часа и закръглено до три знака след десетичната запетая.

3) Стандартната годишна консумация на енергия (SAEC ) се изчислява в kWh/година по долната формула и се закръглява до втория знак след десетичната запетая:

SAEC = Veq × M + N + CH

където:

Veq е еквивалентният обем на домашния хладилен уред.

CH е равно на 50 kWh/година за домашни хладилни уреди с отделения за лесно развалящи се продукти, имащи полезен обем от поне 15 литра.

стойностите на M и N съответно за всяка категория домашни хладилни уреди са дадени в таблица 7.Таблица 7

Стойности на М и N за отделните категории домашни хладилни уреди

Категория

M

N

1

0,233

245

2

0,233

245

3

0,233

245

4

0,643

191

5

0,450

245

6

0,777

303

7

0,777

303

8

0,539

315

9

0,472

286

10

 (1)

 (1)

(*1)    Забележка: За хладилните уреди от категория 10 стойностите на M и N зависят от температурата и броя на звездите на отделението, за което може, в съответствие с упътването от производителя, да бъде зададена от потребителя и да се поддържа в продължителен период от време най-ниската температура в хладилния уред. Когато е налично само „отделение от друг вид“, както е определено в таблица 2 и в приложение I, буква н), се използват стойностите на M и N за категория 1. Уредите с отделения с три звезди или фризерни отделения се считат за хладилник-фризери.
ПРИЛОЖЕНИЕ IX

Класове на енергийна ефективност

Класът на енергийна ефективност на даден домашен хладилен уред се определя според неговия индекс на енергийна ефективност (ИЕЕ) съгласно посоченото в таблица 1 от 20 декември 2011 г. до 30 юни 2014 г. и в таблица 2 от 1 юли 2014 г.

Индексът на енергийна ефективност на даден домашен хладилен уред се определя в съответствие с приложение VIII, точка 3.Таблица 1

Класове на енергийна ефективност до 30 юни 2014 г.

Клас на енергийна ефективност

Индекс за енергийна ефективност

А+++ (най-ефективен)

EEI < 22

A++

22 ≤ EEI < 33

A+

33 ≤ EEI < 44

A

44EEI < 55

B

55 ≤ EEI < 75

C

75 ≤ EEI < 95

D

95 ≤ EEI < 110

E

110 ≤ EEI < 125

F

125 ≤ EEI < 150

G (най-ниска ефективност)

EEI ≥ 150Таблица 2

Класове на енергийна ефективност от 1 юли 2014 г.

Клас на енергийна ефективност

Индекс за енергийна ефективност

А+++ (най-ефективен)

EEI < 22

A++

22 ≤ EEI < 33

A+

33 ≤ EEI < 42

A

42EEI < 55

B

55 ≤ EEI < 75

C

75 ≤ EEI < 95

D

95 ≤ EEI < 110

E

110 ≤ EEI < 125

F

125 ≤ EEI < 150

G (най-ниска ефективност)

EEI ≥ 150

▼M1
ПРИЛОЖЕНИЕ Х

Информация, която се предоставя в случай на продажба, даване под наем или продажба на изплащане, осъществявани по Интернет

1) За целите по точки 2—5 от настоящото приложение се прилагат следните определения:

а) „механизъм за визуализиране“ означава всеки екран, включително сензорен екран или приспособление на база друга технология за визуализиране, използвани за показване на потребителите на съдържание от Интернет;

б) „вложено показване“ означава графичен интерфейс, чрез който се осъществява достъпът до изображение или до набор от данни посредством щракване с мишката, преминаване с курсора на мишката или сензорноекранно уголемяване върху друго изображение или масив от данни;

в) „сензорен екран“ означава екран, който реагира на докосване, като например екран на таблет или на смартфон;

г) „алтернативен текст“ означава текст, представен като алтернатива на графично изображение, позволяващ информацията да бъде представена в неграфична форма, когато устройствата за визуализиране не могат да възпроизведат графиката, или като помощно средство за осигуряване на достъпност, например в ролята на входни данни за системи за синтез на говор.

2) Съответният етикет, предоставен от доставчиците съгласно член 3, буква е), се показва чрез механизма за визуализиране в близост до цената на продукта. Големината на етикета трябва да е такава, че етикетът да е ясно видим и четим и да бъде пропорционален на размера, посочен в точка 3 от приложение II. Етикетът може да се визуализира и посредством вложено показване, в който случай изображението, използвано за достигане до етикета, трябва да съответства на спецификациите, посочени в точка 3 от настоящото приложение. Ако се използва вложено показване, етикетът трябва да се появява при първото щракване с мишката, преминаване с курсора на мишката или сензорноекранно уголемяване върху изображението.

3) Изображението, използвано за достигане до етикета в случай на вложено показване, трябва да отговаря на следните изисквания:

а) да бъде стрелка с цвета, съответстващ на енергийния клас от етикета на продукта;

б) върху стрелката да е посочен класът на енергийна ефективност на продукта, в бял цвят и с размер на шрифта, еквивалентен на шрифта, с който е изписана цената; както и

в) да бъде в един от следните два формата:

image

4) В случай на вложено показване, последователността на визуализиране на етикета трябва да бъде, както следва:

а) изображението, посочено в точка 3 от настоящото приложение, трябва да се показва върху механизма за визуализиране в близост до цената на продукта;

б) изображението трябва да е с хипервръзка към етикета;

в) етикетът трябва да се показва след щракване с мишката, преминаване с курсора на мишката или сензорноекранно уголемяване върху изображението;

г) етикетът трябва да се показва чрез изскачащо изображение (pop up), нов раздел (new tab), нова страница (new page) или вставен екран (inset screen display);

д) при уголемяване на етикета върху сензорни екрани трябва да бъдат спазени конвенциите за уголемяване върху сензорни екрани;

е) показването на етикета трябва да се преустановява посредством избираем вариант „затвори“ или друг стандартен начин за затваряне;

ж) алтернативният текст за графичното изображение, който трябва да се извежда при неуспешно визуализиране на етикета, трябва да изразява класа на енергийна ефективност на продукта, с размер на шрифта, еквивалентен на този, с който е изписана цената.

5) Съответният продуктов фиш, предоставен от доставчиците съгласно член 3, буква ж), се показва чрез механизма за визуализиране в близост до цената на продукта. Големината при визуализирането трябва да е такава, че продуктовият фиш да е ясно видим и четим. Продуктовият фиш може да бъде визуализиран чрез вложено показване, в който случай хипервръзката, използвана за достигане до фиша, трябва ясно и четливо да указва „Продуктов фиш“. Ако се използва вложено показване, продуктовият фиш трябва да се появява при първото щракване с мишката, преминаване с курсора на мишката или сензорноекранно уголемяване върху изображението на хипервръзката.( 1 ) ОВ L 27, 30.1.2010 г., стр. 1.

Top