EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02010R0642-20170921

Consolidated text: Регламент (ЕС) № 642/2010 на Комисията от 20 юли 2010 година относно правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на вносните мита в сектора на зърнените култури (кодифициран текст)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/642/2017-09-21

02010R0642 — BG — 21.09.2017 — 005.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 642/2010 НА КОМИСИЯТА

от 20 юли 2010 година

относно правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на вносните мита в сектора на зърнените култури

(кодифициран текст)

(ОВ L 187, 21.7.2010 г., стp. 5)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

 M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 259/2011 НА КОМИСИЯТА от 16 март 2011 година

  L 70

31

17.3.2011

 M2

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 643/2011 НА КОМИСИЯТА от 1 юли 2011 година

  L 175

1

2.7.2011

►M3

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 265/2014 НА КОМИСИЯТА от 14 март 2014 година

  L 76

26

15.3.2014

►M4

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/1328 НА КОМИСИЯТА от 17 юли 2017 година

  L 185

24

18.7.2017

►M5

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/1587 НА КОМИСИЯТА от 19 септември 2017 година

  L 241

15

20.9.2017
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 642/2010 НА КОМИСИЯТА

от 20 юли 2010 година

относно правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на вносните мита в сектора на зърнените култури

(кодифициран текст)▼M3

Член 1

1.  Независимо от размера на ставките на вносните мита в Общата митническа тарифа, вносното мито за продуктите, включени в кодове по КН 1001 11 00 , 1001 19 00 , ex 1001 91 20 (мека (обикновена) пшеница за посев), ex 1001 99 00 (висококачествена мека (обикновена) пшеница, различна от тази за посев), 1002 10 00 , 1002 90 00 , 1005 10 90 , 1005 90 00 , 1007 10 90 и 1007 90 00 , е равно на интервенционната цена, валидна за тези продукти при вноса, увеличена с 55 %, минус вносната цена CIF, приложима за въпросната доставка. Посоченото мито, обаче, не може да надхвърля конвенционалната ставка на митото от Общата митническа тарифа, определена въз основа на Комбинираната номенклатура.

2.  За целите на изчисляването на вносното мито, посочено в параграф 1, периодично се определят представителни вносни цени CIF за упоменатите в същия параграф продукти.

▼M4

3.  Ставките на митата от Общата митническа тарифа, упоменати в параграф 1, са митата, приложими на датата, посочена в член 172, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 ).

▼B

Член 2

▼M3

1.  Вносното мито, упоменато в член 1, параграф 1, се изчислява ежедневно от Комисията.

Интервенционната цена, която следва да се използва за изчисляване на вносното мито, е в размер на 101,31 EUR/тон.

Вносната цена, която трябва да се използва за изчисляване на вносното мито, е дневната представителна вносна цена CIF, определена съгласно метода, предвиден в член 5 от настоящия регламент.

2.  Вносното мито, определено от Комисията, се равнява на средната стойност на вносните мита, изчислени през предходните десет работни дни.

Комисията определя вносното мито, ако средната стойност на вносните мита, изчислени през предходните десет работни дни, се различава с повече от 5 EUR/тон от определеното мито или ако средната стойност отново е нула.

При всяко определяне вносните мита и елементите, взети предвид при тяхното изчисление, се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз ( 2 ).

Определеното вносно мито се прилага, считано от деня на неговото публикуване.

Вносното мито, определено съгласно разпоредбите на настоящия регламент, се прилага до влизане в сила на ново определяне.

▼M3 —————

▼B

4.  Когато пристанището на разтоварване в Съюза се намира:

а) в Средиземно море (отвъд Гибралтарския провлак) или в Черно море и ако стоката пристига през Атлантическия океан или през Суецкия канал, Комисията намалява вносното мито с 3 EUR на тон;

б) в атлантическите пристанища на Пиренейския полуостров, в Обединеното кралство, Ирландия, Дания, Естония, Литва, Латвия, Полша, Финландия или Швеция и ако стоката пристига през Атлантическия океан, Комисията намалява вносното мито с 2 EUR на тон.

▼M4

Митническите органи на пристанището на разтоварване издават документ в съответствие с образеца, съдържащ се в приложение I, с който се удостоверява количеството на всеки разтоварен продукт. За да може да бъде намалено митото, предвидено в първа алинея, посоченият документ трябва да придружава стоките до приключването на митническите формалности по вноса.

▼M5

5.  По отношение на продуктите с произход от Канада, които попадат в кодове по КН 1001 11 00 , 1001 19 00 , ex 1001 99 00 (мека пшеница с високо качество, различна от тази за посев), 1002 10 00 и 1002 90 00 , вносното мито е равно на митническата ставка, определена в съответствие с параграф 2 и, ако е приложимо, с параграф 4. Приложимата ставка е указана в приложение Ia. Вносното мито се закръглява към по-ниската стойност най-малкото до най-близките 0,001 евро.

▼B

Член 3

1.  Вносните мита се намаляват с 24 EUR на тон за твърда царевица, съответстваща на спецификациите, изложени в приложение II.

2.  За да се ползва от намалението, посочено в параграф 1, твърдата царевица трябва да е преработена в продукт, включен в код по КН 1904 10 10 , 1103 13 или 1104 23 , в срок от шест месеца, считано от датата на допускане за свободно обращение.

▼M4

3.  Прилагат се разпоредбите за специфична употреба, съдържащи се в член 254, параграфи 1, 4 и 5 от Регламент (ЕС) № 952/2013.

4.  Независимо от разпоредбите на член 211, параграф 3, буква в) от Регламент (ЕС) № 952/2013, за твърдата царевица вносителят предоставя на компетентния орган специална гаранция в размер на 24 EUR на тон освен в случаите, когато декларацията за допускане за свободно обращение се придружава от сертификат за съответствие, издаден от Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) на Аржентина съгласно член 7, параграф 2, първа алинея, буква а) от настоящия регламент.

Ако обаче митото, приложимо в деня на приемане на декларацията за допускане за свободно обращение, е по-малко от 24 EUR на тон царевица, специалната гаранция е равна на размера на митото.

▼B

Член 4

Критериите за качество, които трябва да бъдат изпълнени при внос в Съюза, и допустимите отклонения са определени в приложение II.

Член 5

▼M3

1.  За определяне на представителните вносни цени CIF, посочени в член 1, параграф 2, за висококачествена мека (обикновена) пшеница и царевица, различна от тази за посев, упоменати в член 1, параграф 1 от настоящия регламент, се използват следните елементи:

а) представителната борсова котировка на пазара на Съединените американски щати;

б) известните търговски премии и намаления, свързани с тази котировка на пазара на Съединените американски щати в деня на котировката;

в) морското навло и свързаните с него разходи за разстоянието между Съединените американски щати (Мексиканския залив или Дулут) и пристанище Ротердам за кораб с тонаж не по-малко от 25 000  тона.

▼B

2.  Комисията регистрира всеки работен ден:

а) елемента, посочен в параграф 1, буква а), от борсите при използване на референтните качества, посочени в приложение III;

б) елементите, посочени в параграф 1, букви б) и в), от публично достъпна информация.

▼M3

3.  С оглед изчисляване на елемента, посочен в параграф 1, буква б), или съответната котировка FOB, се прилага премия в размер на 14 EUR на тон за висококачествената мека (обикновена) пшеница.

4.  Представителните вносни цени CIF за висококачествена мека (обикновена) пшеница и за царевица, различна от тази за посев, представляват сумата от елементите, посочени в параграф 1, букви а), б) и в).

Представителната вносна цена CIF за висококачествена твърда пшеница, за твърда пшеница за посев и за мека (обикновена) пшеница за посев е същата като изчислената за висококачествената мека (обикновена) пшеница.

Представителната вносна цена CIF за твърда пшеница със средно качество и за твърда пшеница с ниско качество е същата като изчислената за висококачествена мека (обикновена) пшеница, намалена с 10 EUR на тон за твърда пшеница със средно качество и с 30 EUR на тон за твърда пшеница с ниско качество.

Представителната вносна цена CIF за сорго, различно от това за посев, за сорго за посев, включено в код по КН 1007 10 90 , за ръж, различна от тази за посев, за ръж за посев и за царевица за посев, включена в код по КН 1005 10 90 , е същата като изчислената за царевица, различна от тази за посев.

▼M3 —————

▼M4

Член 6

1.  За висококачествената обикновена пшеница, в деня на приемане на декларацията за допускане за свободно обращение вносителят предоставя на компетентния орган специална гаранция в размер на 95 EUR на тон освен в случаите, когато посочената декларация се придружава от сертификат за съответствие, издаден от Federal Grain Inspection Service (FGIS) или от Canadian Grain Commission (CGC) съгласно член 7, параграф 2, първа алинея, буква б) или в).

Ако обаче вносните мита за всички категории качество на обикновената пшеница са суспендирани съгласно член 219 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета ( 3 ), специалната гаранция не се изисква през целия период, през който е валидно суспендирането.

2.  За твърдата пшеница, в деня на приемане на декларацията за допускане за свободно обращение вносителят предоставя на компетентния орган специална гаранция освен в случаите, когато посочената декларация се придружава от сертификат за съответствие, издаден от Federal Grain Inspection Service (FGIS) или от Canadian Grain Commission (CGC) съгласно член 7, параграф 2, първа алинея, буква б) или в).

Размерът на специалната гаранция представлява разликата в деня на приемане на декларацията за допускане за свободно обращение между най-високото вносно мито и митото, приложимо за посоченото качество, плюс добавка в размер на 5 EUR на тон. Когато обаче вносното мито, приложимо за различните качества твърда пшеница, е нула, специалната гаранция не се изисква.

▼B

Член 7

1.  Митническото учреждение, отговорно за допускането за свободно обращение, взема съгласно приложение I към Регламент (ЕО) № 152/2009 на Комисията ( 4 ) представителни проби от всяка партида висококачествена обикновена пшеница, твърда пшеница и твърда царевица. Въпреки това, в случай че вносното мито, приложимо за различните качества, е едно и също, проби не се вземат.

Ако все пак Комисията официално признае сертификат за качество на висококачествена обикновена пшеница, твърда пшеница или твърда царевица, издаден от страната на произход на зърнените култури, проби за проверка на удостовереното качество се вземат само от достатъчно представителен брой партиди.

▼M4

2.  Съгласно принципите, определени в членове 58 и 59 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията ( 5 ), Комисията признава официално следните сертификати за съответствие:

а) сертификатите, издадени от Servicio nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) на Аржентина за твърда царевица;

б) сертификатите, издадени от Federal Grain Inspection Service (FGIS) на Съединените американски щати за висококачествена обикновена пшеница и висококачествена твърда пшеница;

в) сертификатите, издадени от Canadian Grain Commission (CGC) на Канада за висококачествена обикновена пшеница и висококачествена твърда пшеница.

▼B

В приложение IV фигурират образците на сертификатите за съответствие, издавани от Senasa. Копие от печатите, разрешени от аржентинското правителство, ще бъде публикувано в Официален вестник на Европейския съюз.

В приложение V фигурират образците на сертификатите за съответствие и печатите, издавани от FGIS.

В приложение VI фигурират образците на сертификатите за съответствие, спецификациите на качеството за износ и печатите, издавани от CGC.

В случай че аналитичните параметри, вписани в сертификатите за съответствие, издадени от институциите, посочени в първа алинея, показват съответствие със стандартите за качество на висококачествената обикновена пшеница, твърдата пшеница и твърдата царевица, установени в приложение II, проби се вземат от не по-малко от 3 % от стоките, пристигащи във всяко пристанище на разтоварване в хода на пазарната година.

Стоките се класират в стандартното качество, за което са изпълнени всички изисквания, посочени в приложение II.

3.  Референтните методи за анализите, посочени в параграф 1, са описаните в Регламент (ЕС) № 1272/2009 на Комисията ( 6 ).

Твърдата царевица е царевицата от вида Zea mays indurata, чиито зърна имат предимно твърда ендосперма (твърда или рогова тъкан). Като цяло зърната са с оранжев или червен цвят. Горната част (противоположната на зародиша), или корона, няма цепка.

Като зърна от твърда царевица се определят зърната, които отговарят на два критерия:

а) тяхната корона няма цепка и

б) при надлъжен разрез ендоспермата им има брашняна централна част, обгърната изцяло от рогова част. Тази рогова част трябва да представлява по-голямата част от цялата площ на разреза.

Процентът на зърна от твърда царевица се определя чрез преброяване на броя на зърната, отговарящи на критериите, посочени в трета алинея, в представителна мостра от сто зърна.

Референтният метод за определянето на показателя на флотация е определен в приложение VII.

▼M4

4.  Ако резултатите от анализа показват, че внесената висококачествена обикновена пшеница, твърда пшеница и твърда царевица е с по-ниско стандартно качество от вписаното в декларацията за допускане за свободно обращение, вносителят заплаща разликата между вносното мито, приложимо за посочения в декларацията продукт, и митото за действително внесения продукт. В този случай специалната гаранция, предвидена в член 3, параграф 4 и член 6, параграфи 1 и 2, се освобождава с изключение на добавката от 5 EUR, предвидена в член 6, параграф 2, втора алинея.

В случай че разликата, посочена в първа алинея, не бъде платена в срок от един месец, специалната гаранция, предвидена в член 3, параграф 4 и член 6, параграфи 1 и 2, се задържа.

▼B

5.  Представителните проби от внесените зърнени култури, взети от компетентния орган на държавата-членка, трябва да се пазят шест месеца.

Член 8

Регламент (ЕО) № 1249/96 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение IX.

Член 9

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

▼M4
ПРИЛОЖЕНИЕ I

Образец, посочен в член 2, параграф 4

Разтоварен продукт (код по КН и — за обикновената пшеница, твърдата пшеница и царевицата — качество, декларирано в съответствие с член 5): …

Разтоварено количество (в килограми): …

▼M5
ПРИЛОЖЕНИЕ Iа

Ставки по член 2, параграф 5Година

Процент

2017

87,5

2018

75

2019

62,5

2020

50

2021

37,5

2022

25

2023

12,5

2024 и всяка следваща година

0 (безмитен внос)

▼M3
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Критерии за класиране на вносните продукти

(на база тегловно съдържание на влага 12 % или еквивалентно)Продукт

Мека (обикновена) пшеница и лимец (1), с изключение на смес от пшеница и ръж

Твърда пшеница

Твърда царевица

Код по КН

ex 1001 91 20

и

ex 1001 99 00

1001 11 00

и

1001 19 00

ex 1005 90 00

Качество (2)

Високо

Средно

Ниско

Високо

Средно

Ниско

 

1.  Минимално процентно съдържание на протеини

14,0

11,5

2.  Минимално специфично тегло в kg/hl

77,0

74,0

76,0

76,0

76,0

3.  Максимално процентно съдържание на примеси (Schwarzbesatz)

1,5

1,5

1,5

1,5

4.  Минимален процент на стъкловидни зърна

75,0

62,0

95,0

5.  Максимален показател на флотация

25,0

(1)   Тези критерии се отнасят и за олющен лимец.

(2)   Приложими са методите за анализ, предвидени в част IV от приложение I към Регламент (ЕС) № 1272/2009.Допустими граници

Предвидено допустимо отклонение

Твърда и мека (обикновена) пшеница

Твърда царевица

За съдържанието на протеини

– 0,7

За минималното специфично тегло

– 0,5

– 0,5

За максималния процент примеси

+ 0,5

За процента стъкловидни зърна

– 2,0

– 3,0

За показателя на флотация

+ 1,0

„—“: не е приложимо.
ПРИЛОЖЕНИЕ IIIБорси за котировка и референтни сортове

Продукт

Мека (обикновена) пшеница

Царевица

Стандартно качество

Високо

 

Референтен сорт (вид и качество), който се взема предвид за борсовата котировка

Hard Red Spring № 2

Yellow Corn № 3

Борсова котировка

Minneapolis Grain Exchange

Chicago Mercantile Exchange

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ОБРАЗЕЦ НА СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО ОТ SENASA, РАЗРЕШЕН ОТ АРЖЕНТИНСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО, ПОСОЧЕН В ЧЛЕН 7, ПАРАГРАФ 2

image
ПРИЛОЖЕНИЕ V

ОБРАЗЕЦ НА СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ, РАЗРЕШЕН ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ ЗА ОБИКНОВЕНА ПШЕНИЦА

image

ОБРАЗЕЦ НА СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ, РАЗРЕШЕН ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ ЗА ТВЪРДА ПШЕНИЦА

image
ПРИЛОЖЕНИЕ VI

ОБРАЗЕЦ НА СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ, ОФИЦИАЛНО ПРИЗНАТ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КАНАДА ЗА СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА СТЕПЕНИТЕ ЗА ИЗНОС НА ОБИКНОВЕНА И ТВЪРДА ПШЕНИЦА

image

Спецификации на степените за износ на канадска обикновена и твърда пшеница

ОБИКНОВЕНА ПШЕНИЦАCanada Western Red Spring

(CWRS)

Минимално специфично тегло

Общо съдържание на примеси, в т.ч. други зърна от зърнени култури

№ 1 CWRS

79,0 kg/hl

0,4 % максимум, в т.ч. 0,2 % други зърна

№ 2 CWRS

77,5 kg/hl

0,75 % максимум, в т.ч. 0,2 % други зърна

№ 3 CWRS

76,5 kg/hl

максимум 1,25 %, в т.ч. 0,2 % други зърнаCanada Western Extra Strong Red Spring

(CWES)

Минимално специфично тегло

Общо съдържание на примеси, в т.ч. други зърна от зърнени култури

№ 1 CWES

78,0 kg/hl

максимум 0,75 %, в т.ч. 0,2 % други зърна

№ 2 CWES

76,0 kg/hl

максимум 1,5 %, в т.ч. 0,2 % други зърнаCanada Prairie Spring Red

(CPSR)

Минимално специфично тегло

Общо съдържание на примеси, в т.ч. други зърна от зърнени култури

№ 1 CPSR

77,0 kg/hl

максимум 0,75 %, в т.ч. 0,2 % други зърна

№ 2 CPSR

75,0 kg/hl

максимум 1,5 %, в т.ч. 0,2 % други зърнаCanada Prairie Spring White

(CPSW)

Минимално специфично тегло

Общо съдържание на примеси, в т.ч. други зърна от зърнени култури

№ 1 (CPSW)

77,0 kg/hl

максимум 0,75 %, в т.ч. 0,2 % други зърна

№ 2 (CPSW)

75,0 kg/hl

максимум 1,5 %, в т.ч. 0,2 % други зърнаCanada Western Red Winter

(CWRW)

Минимално специфично тегло

Общо съдържание на примеси, в т.ч. други зърна от зърнени култури

№ 1 CWRW

78,0 kg/hl

максимум 1,0 %, в т.ч. 0,2 % други зърна

№ 2 CWRW

74,0 kg/hl

максимум 2,0 %, в т.ч. 0,2 % други зърнаCanada Western Soft White Spring

(CWSWS)

Минимално специфично тегло

Общо съдържание на примеси, в т.ч. други зърна от зърнени култури

№ 1 CWSWS

78,0 kg/hl

максимум 0,75 %, в т.ч. 0,2 % други зърна

№ 2 CWSWS

75,5 kg/hl

максимум 1,0 %, в т.ч. 0,2 % други зърна

№ 3 CWSWS

75,0 kg/hl

максимум 1,5 %, в т.ч. 0,2 % други зърнаТВЪРДА ПШЕНИЦА

Canada Western Amber Durum

(CWAD)

Минимално специфично тегло

Общо съдържание на примеси, в т.ч. други зърна от зърнени култури

№ 1 CWAD

80,0 kg/hl

максимум 0,5 %, в т.ч. 0,2 % други зърна

№ 2 CWAD

79,5 kg/hl

максимум 0,8 %, в т.ч. 0,2 % други зърна

№ 3 CWAD

78,0 kg/hl

максимум 1,0 %, в т.ч. 0,2 % други зърна

№ 4 CWAD

75,0 kg/hl

максимум 3,0 %, в т.ч. 0,2 % други зърна

Бележки:

„Други зърна от зърнени култури“: при тези качества се включват само овес, ечемик, ръж и тритикале.

„Обикновена пшеница“: за износа на обикновена пшеница Канадската комисия по зърнените култури ще предостави към сертификата документация относно съдържанието на протеин за съответния товар.

„Твърда пшеница“: за износа на твърда пшеница Канадската комисия по зърнените култури ще предостави към сертификата документация относно процента на стъкловидни зърна и специфичното тегло (килограми/хектолитър) за съответния товар.
ПРИЛОЖЕНИЕ VII

РЕФЕРЕНТЕН МЕТОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ПОКАЗАТЕЛЯ НА ФЛОТАЦИЯ, ПОСОЧЕН В ЧЛЕН 7, ПАРАГРАФ 3

Приготвя се воден разтвор на натриева селитра със специфично тегло 1,25 и този разтвор и се съхранява при температура 35 °C.

В разтвора се поставят 100 зърна царевица, взети от представителна проба, чиято влага не надвишава 14,5 %.

Разтворът се разклаща в продължение на 5 минути през 30 секунди, за да се премахнат мехурчетата въздух.

Отделят се плаващите от потъналите зърна и се преброяват.

Показателят на флотация се изчислява по следния начин:

Опитен показател на флотация = (брой плуващи зърна/брой потънали зърна) × 100

Опитът се повтаря пет пъти.

Показателят на флотация е средноаритметичното от показателите на флотация, получени от петте опита, с изключение на двете крайни стойности.
ПРИЛОЖЕНИЕ VIIIОтмененият регламент и списък на неговите последователни изменения

Регламент (ЕО) № 1249/96 на Комисията

(ОВ L 161, 29.6.1996 г., стр. 125)

 

Регламент (ЕО) № 641/97 на Комисията

(ОВ L 98, 15.4.1997 г., стр. 2)

 

Регламент (ЕО) № 2092/97 на Комисията

(ОВ L 292, 25.10.1997 г., стр. 10)

 

Регламент (ЕО) № 2519/98 на Комисията

(ОВ L 315, 25.11.1998 г., стр. 7)

 

Регламент (ЕО) № 2235/2000 на Комисията (1)

(ОВ L 256, 10.10.2000 г., стр. 13)

единствено член 2

Регламент (ЕО) № 2104/2001 на Комисията

(ОВ L 283, 27.10.2001 г., стр. 8)

 

Регламент (ЕО) № 597/2002 на Комисията

(ОВ L 91, 6.4.2002 г., стр. 9)

 

Регламент (ЕО) № 1900/2002 на Комисията

(ОВ L 287, 25.10.2002 г., стр. 15)

 

Регламент (ЕО) № 1110/2003 на Комисията

(ОВ L 158, 27.6.2003 г., стр. 12)

 

Регламент (ЕО) № 777/2004 на Комисията

(ОВ L 123, 27.4.2004 г., стр. 50)

единствено член 5

Регламент (ЕО) № 1074/2008 на Комисията

(ОВ L 294, 1.11.2008 г., стр. 3)

 

Регламент (ЕО) № 459/2009 на Комисията

(ОВ L 139, 5.6.2009 г., стр. 3)

 

Регламент (ЕС) № 170/2010 на Комисията

(ОВ L 51, 2.3.2010 г., стр. 8)

 

(1)   Този регламент беше изменен с Регламент (ЕО) № 2015/2001 (ОВ L 272, 13.10.2001 г., стр. 31).
ПРИЛОЖЕНИЕ IXТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Регламент (ЕО) № 1249/96

Настоящият регламент

Член 1

Член 1

Член 2, параграф 1, първо и второ изречение

Член 2, параграф 1, първа алинея

Член 2, параграф 1, трето изречение

Член 2, параграф 1, втора алинея

Член 2, параграф 2

Член 2, параграф 2

Член 2, параграф 3

Член 2, параграф 3

Член 2, параграф 4, първа алинея, първо тире

Член 2, параграф 4, първа алинея, буква a)

Член 2, параграф 4, първа алинея, второ и трето тире

Член 2, параграф 4, първа алинея, буква б)

Член 2, параграф 4, втора алинея

Член 2, параграф 4, втора алинея

Член 2, параграф 5, първа алинея, първо изречение

Член 3, параграф 1

Член 2, параграф 5, първа алинея, второ изречение

Член 3, параграф 2

Член 2, параграф 5, първа алинея, трето изречение

Член 3, параграф 3

Член 2, параграф 5, втора алинея

Член 3, параграф 4, първа алинея

Член 2, параграф 5, трета алинея

Член 3, параграф 4, втора алинея

Член 2а

Член 3

Член 4

Член 4, параграф 1

Член 5, параграф 1

Член 4, параграф 2

Член 5, параграф 2

Член 4, параграф 3, първо, второ и трето тире

Член 5, параграф 3, букви a), б) и в)

Член 4, параграф 4

Член 5, параграф 4

Член 4, параграф 5

Член 5, параграф 5

Член 5

Член 6

Член 6, параграф 1

Член 7, параграф 1

Член 6, параграф 1а, първа алинея, първо, второ и трето тире

Член 7, параграф 2, първа алинея, букви a), б) и в)

Член 6, параграф 1а, от втора до шеста алинея

Член 7, параграф 2, от втора до шеста алинея

Член 6, параграф 2, първа алинея

Член 7, параграф 3, първа алинея

Член 6, параграф 2, втора алинея

Член 7, параграф 3, втора алинея

Член 6, параграф 2, трета алинея, първо и второ тире

Член 7, параграф 3, трета алинея, букви a) и б)

Член 6, параграф 2, четвърта алинея

Член 7, параграф 3, четвърта алинея

Член 6, параграф 2, пета алинея

Член 7, параграф 3, пета алинея

Член 6, параграф 3

Член 7, параграф 4

Член 6, параграф 4

Член 7, параграф 5

Член 7

Член 8

Член 8

Член 9

Приложение I

Приложение II

Приложение II

Приложение III

Приложение III

Приложение IV

Приложение IV

Приложение IVа

Приложение V

Приложение IVб

Приложение VI

Приложение V

Приложение VII

Приложение VI

Приложение I

Приложение VIII

Приложение IX( 1 ) Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1).

( 2 ) В периодите между две определяния взетите предвид при изчисляването фактори са налични на уебсайта на Комисията.

( 3 ) Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671).

( 4 ) ОВ L 54, 26.2.2009 г., стр. 1.

( 5 ) Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 г. за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 343, 29.12.2015 г., стр. 558).

( 6 ) ОВ L 349, 29.12.2009 г., стр. 1.

Top