EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02010R0333-20200224

Consolidated text: Регламент (ЕС) № 333/2010 на Комисията от 22 април 2010 година за разрешаване на нова употреба на Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) като фуражна добавка при отбити прасенца (притежател на разрешението Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, представлявано в Европейския съюз от Pen & Tec Consulting S.L.U.) (текст от значение за ЕИП)текст от значение за ЕИП

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/333/2020-02-24

02010R0333 — BG — 24.02.2020 — 002.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 333/2010 НА КОМИСИЯТА

от 22 април 2010 година

за разрешаване на нова употреба на Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) като фуражна добавка при отбити прасенца (притежател на разрешението ►M2  Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, представлявано в Европейския съюз от Pen & Tec Consulting S.L.U. ◄ )

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 102, 23.4.2010 г., стp. 19)

Изменен с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

 M1

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/897 НА КОМИСИЯТА от 8 юни 2016 година

  L 152

7

9.6.2016

►M2

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/146 НА КОМИСИЯТА от 3 февруари 2020 година

  L 31

3

4.2.2020




▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 333/2010 НА КОМИСИЯТА

от 22 април 2010 година

за разрешаване на нова употреба на Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) като фуражна добавка при отбити прасенца (притежател на разрешението ►M2  Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, представлявано в Европейския съюз от Pen & Tec Consulting S.L.U. ◄ )

(текст от значение за ЕИП)



Член 1

Посоченият в приложението препарат, принадлежащ към категорията добавки „зоотехнически добавки“ и към функционалната група „стабилизатори на чревната флора“, се разрешава като добавка при храненето на животните при спазване на условията, посочени в споменатото приложение.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след датата на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.




ПРИЛОЖЕНИЕ



Идентификационен номер на добавката

Наименование на притежателя на разрешителното

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешителното

CFU/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория „зоотехнически добавки“. Функционална група: стабилизатори на чревната флора

4b1820

►M2  Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, представлявано в Европейския съюз от Pen & Tec Consulting S.L.U. ◄

Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544)

Състав на добавката:

Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) с минимум 1,0 × 1010 CFU/g

Характеристика на активното вещество:

Жизнеспособни спори (CFU) на Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544)

Метод за анализ (1):

Изброяване: метод чрез разстилане върху пластина посредством триптон-соев агар за всички целеви проби (EN 15874:2009)

Идентификация: пулсова електрофореза (PFGE).

Прасенца (отбити)

3 × 108

1.  В упътването за употреба на добавката, премикса и комбинирания фураж да се посочат температурата на съхранение, срокът на годност и стабилността при гранулиране.

2.  За използване при отбити прасенца с тегло до приблизително 35 kg.

3.  Мерки за безопасност: по време на боравене следва да се използват средства за дихателна защита, предпазни очила и ръкавици.

13 май 2020 г.

(1)   Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория на Общността: www.irmm.jrc.ec.europa.eu/crl-feed-additives

Top