EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02010L0040-20180109

Consolidated text: Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2010 година относно рамката за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт (текст от значение за ЕИП)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/40/2018-01-09

02010L0040 — BG — 09.01.2018 — 001.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

ДИРЕКТИВА 2010/40/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 7 юли 2010 година

относно рамката за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 207, 6.8.2010 г., стp. 1)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕШЕНИЕ (ЕС) 2017/2380 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА текст от значение за ЕИП от 12 декември 2017 година

  L 340

1

20.12.2017
▼B

ДИРЕКТИВА 2010/40/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 7 юли 2010 година

относно рамката за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт

(текст от значение за ЕИП)Член 1

Предмет и приложно поле

1.  Настоящата директива установява рамка в подкрепа на координираното и последователно внедряване и използване на интелигентни транспортни системи (ИТС) в рамките на Съюза, по-специално през границите между държавите-членки, и установява общите условия, необходими за тази цел.

2.  Настоящата директива предвижда разработването на спецификации за действия в рамките на приоритетните области, посочени в член 2, както и разработването по целесъобразност на необходимите стандарти.

3.  Настоящата директива се прилага за ИТС приложения и услуги в областта на автомобилния транспорт и техните интерфейси с други видове транспорт, без да се засягат въпроси, които са свързани с националната сигурност или са необходими в интерес на отбраната.

Член 2

Приоритетни области

1.  За целите на настоящата директива приоритетните области за разработването и използването на спецификации и стандарти са следните:

— I. Оптимално използване на данните за пътищата, движението по тях и пътуванията;

— II. Непрекъснатост на ИТС услугите за управление на движението и товарните превози;

— III. ИТС приложения за пътна безопасност и сигурност;

— IV. Свързване на превозното средство с транспортната инфраструктура.

2.  Приложното поле на приоритетните области е определено в приложение I.

Член 3

Приоритетни действия

В рамките на приоритетните области следните действия представляват приоритетни действия за разработването и използването на спецификации и стандарти, посочени в приложение I:

а) предоставянето в целия ЕС на информационни услуги за мултимодални пътувания;

б) предоставянето в целия ЕС на информационни услуги в реално време за движението по пътищата;

в) данни и процедури за предоставяне, където е възможно, на минимална универсална информация за движението, свързана с безопасността на движението по пътищата, която е безплатна за потребителите;

г) хармонизираното предоставяне на оперативно съвместима система „eCall“ в целия ЕС;

д) предоставянето на информационни услуги за места за безопасно и сигурно паркиране за камиони и търговски превозни средства;

е) предоставянето на резервационни услуги за места за безопасно и сигурно паркиране за камиони и търговски превозни средства.

Член 4

Определения

За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

1. „интелигентни транспортни системи“ или „ИТС“ означава системи, при които се прилагат информационни и комуникационни технологии в областта на автомобилния транспорт, включително инфраструктура, превозни средства и ползватели, и в управлението на движението и управлението на мобилността, както и за интерфейси с останалите видове транспорт;

2. „оперативна съвместимост“ означава капацитета на системите и на стоящите в основата им бизнес процеси за обмен на данни и споделяне на информация и знания;

3. „ИТС приложение“ означава оперативен инструмент за прилагане на ИТС;

4. „ИТС услуга“ означава предоставяне на ИТС приложение чрез добре дефинирана организационна и оперативна рамка, с цел да се допринесе за безопасността, ефикасността и удобството на ползвателите и/или да се улеснят или подпомогнат транспортните операции и дейностите при пътуване;

5. „доставчик на ИТС услуга“ означава всеки публичен или частен доставчик на ИТС услуга;

6. „ползвател на ИТС“ означава всеки ползвател на ИТС приложения или услуги, включително пътници, уязвими участници в движението по пътищата, ползватели и оператори на пътна инфраструктура, ръководители на автомобилни паркове и оператори на служби за спешна помощ;

7. „уязвими участници в движението по пътищата“ са немоторизираните участници в движението по пътищата, като например пешеходците и колоездачите, както и мотоциклетистите и лицата с увреждания или с намалена подвижност и ориентация;

8. „преносимо устройство“ означава преносимо комуникационно или информационно устройство, което може да бъде поставено в превозното средство с цел подпомагане управлението на превозното средство и/или на транспортните операции;

9. „платформа“ означава бордово или извънбордово устройство, което дава възможност за внедряване, предоставяне, експлоатация и интегриране на ИТС приложения и услуги;

10. „архитектура“ означава концептуалния дизайн, който определя структурата, поведението и интегрирането на дадена система в заобикалящата я среда;

11. „интерфейс“ означава междусистемно устройство, осигуряващо средствата, чрез които системите могат да се свържат и да си взаимодействат;

12. „съвместимост“ означава общата способност на дадено устройство или система да работи с друго устройство или система без изменение;

13. „непрекъснатост на услугите“ означава способността за предоставяне без прекъсване в целия Съюз на услуги по транспортните мрежи;

14. „пътни данни“ означава данни за характеристиките на пътната инфраструктура, включително неподвижни пътни знаци или техни компоненти за регулиране на безопасността;

15. „данни за движението по пътищата“ означава данни за отминал период и данни в реално време за характеристиките на движението по пътищата;

16. „данни за пътуванията“ означава основни данни (напр. разписания на обществения транспорт и тарифи), необходими за предоставяне на информация относно мултимодални пътувания преди и по време на пътуването, за да се улеснят планирането, резервирането и адаптирането на пътуването;

17. „спецификация“ означава обвързваща мярка за установяване на разпоредби, които съдържат изисквания, процедури или каквито и да било други имащи отношение правила;

18. „стандарт“ означава стандарт съгласно определението в член 1, параграф 6 от Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г. за определяне на процедура за предоставяне на информация в областта на техническите стандарти и регламенти ( 1 ).

Член 5

Внедряване на ИТС

1.  Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че спецификациите, приети от Комисията в съответствие с член 6, са приложени по отношение на ИТС приложенията и услугите при тяхното внедряване в съответствие с принципите в приложение II. Това не засяга правото на всяка държава-членка да взема решения относно внедряването на такива приложения и услуги на своята територия. Това право не засяга никой законодателен акт, приет съгласно член 6, параграф 2, втора алинея.

2.  Държавите-членки също така полагат усилия за сътрудничество във връзка с приоритетните области, доколкото не са приети спецификации.

Член 6

Спецификации

1.  Комисията най-напред приема спецификациите, необходими за гарантиране на съответствието, оперативната съвместимост и непрекъснатостта за внедряването и експлоатацията на ИТС за приоритетните действия.

2.  Комисията се стреми да приеме спецификации за едно или повече приоритетни действия до 27 февруари 2013 г.

Най-късно 12 месеца след приемането на необходимите спецификации за приоритетно действие Комисията, по целесъобразност и след оценка на въздействието, включително анализ на разходите и ползите, представя на Европейския парламент и на Съвета предложение в съответствие с член 294 ДФЕС за изпълнението на това приоритетно действие.

3.  След като необходимите спецификации за приоритетните действия бъдат приети, Комисията приема спецификации, осигуряващи съответствието, оперативната съвместимост и непрекъснатостта на внедряването и експлоатацията на ИТС за други действия в приоритетните области.

4.  Когато е уместно и в зависимост от областта, обхваната от спецификацията, спецификацията включва една или повече разпоредби от следните видове:

а) функционални разпоредби, които описват ролите на различните заинтересовани страни и потока на информация помежду им;

б) технически разпоредби, които предоставят техническите средства за изпълнение на функционалните разпоредби;

в) организационни разпоредби, които описват процедурните задължения на различните заинтересовани страни

г) разпоредби за услугите, които описват различните нива на услуги и тяхното съдържание по отношение на ИТС приложения и услуги;

5.  Без да се засягат процедурите съгласно Директива 98/34/ЕО, в спецификациите, където е подходящо, се определят условията, съгласно които държавите-членки могат, след нотифициране на Комисията, да установят допълнителни правила за предоставяне на ИТС услуги на цялата или на част от своята територия при условие че тези правила не пречат на оперативната съвместимост.

6.  Където е подходящо, спецификациите се основават на всеки един от стандартите, посочени в член 8.

По целесъобразност спецификациите осигуряват оценяване на съответствието в съответствие с Решение № 768/2008/ЕО.

Спецификациите съответстват на принципите, установени в приложение II.

7.  Преди приемането на спецификациите Комисията прави оценка на въздействието, включително анализ на разходите и ползите.

Член 7

Делегирани актове

1.  Комисията може да приема делегирани актове в съответствие с член 290 ДФЕС по отношение на спецификациите. Когато приема такива делегирани актове, Комисията се съобразява със съответните разпоредби на настоящата директива, по-специално с член 6 и с приложение II.

2.  За всяко от приоритетните действия се приема отделен делегиран акт.

3.  По отношение на делегираните актове, посочени в настоящия член, се прилага процедурата, установена в членове 12, 13 и 14.

Член 8

Стандарти

1.  Необходимите стандарти за осигуряване на оперативна съвместимост, съвместимост и непрекъснатост на внедряването и експлоатацията на ИТС се разработват в приоритетните области и за приоритетните действия. За тази цел Комисията, след консултация с посочения в член 15 комитет, отправя искане към съответните органи по стандартизация в съответствие с процедурата, предвидена в Директива 98/34/ЕО, да положат всички необходими усилия за бързото приемане на тези стандарти.

2.  При предоставянето на мандат на органите по стандартизация се спазват принципите, установени в приложение II, както и всички функционални разпоредби, включени в спецификация, приета в съответствие с член 6.

Член 9

Необвързващи мерки

Комисията може да приема указания и други необвързващи мерки, за да улесни сътрудничеството на държавите-членки във връзка с приоритетните области, в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 15, параграф 2.

Член 10

Правила относно неприкосновеността на личния живот, сигурността и повторната употреба на информация

1.  Държавите-членки гарантират, че обработката на лични данни, в контекста на експлоатацията на ИТС приложения и услуги, се осъществява в съответствие с правилата на Съюза за защита на основните права и свободи на личността, по-специално Директива 95/46/ЕО и Директива 2002/58/ЕО.

2.  По-специално, държавите-членки гарантират, че личните данни са защитени от злоупотреби, включително незаконен достъп, подправяне или загуба.

3.  Без да се засяга параграф 1, с цел гарантиране на неприкосновеността на личния живот, когато е целесъобразно, се насърчава използването на анонимни данни за функционирането на ИТС приложенията и услугите.

Без да се засяга Директива 95/46/ЕО, личните данни се обработват само в рамките на необходимото за функционирането на ИТС приложения и услуги.

4.  Във връзка с прилагането на Директива 95/46/ЕО, и по-специално когато става дума за специалните категории лични данни, държавите-членки гарантират също, че са спазени разпоредбите относно съгласието за обработка на такива лични данни.

5.  Прилага се Директива 2003/98/ЕО.

Член 11

Правила за отговорност

Държавите-членки гарантират, че въпросите за отговорността по отношение на внедряването и използването на ИТС приложения и услуги, определени в спецификациите, приети в съответствие с член 6, се разглеждат съгласно правото на Съюза, което включва по-специално Директива 85/374/ЕИО на Съвета от 25 юли 1985 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно отговорността за вреди, причинени от дефект на стока ( 2 ), както и съответното национално законодателство.

▼M1

Член 12

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегираните актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 7, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 27 август 2017 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 7, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 7, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

▼M1 —————

▼B

Член 15

Процедура на комитет

1.  Комисията се подпомага от Европейския комитет по ИТС (EIC).

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 3 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Член 16

Европейска консултативна група по ИТС

Комисията създава Европейска консултативна група по ИТС, с която се консултира относно търговските и техническите аспекти на внедряването и използването на ИТС в Съюза. Групата се състои от представители на високо равнище на съответни доставчици на ИТС услуги, асоциации на ползватели, транспортни оператори и оператори на съоръжения, производствения сектор, социалните партньори, професионални организации, местни органи на власт и други имащи отношение форуми.

Член 17

Докладване

1.  Държавите-членки предоставят на Комисията до 27 август 2011 г. доклад относно своите национални дейности и проекти по отношение на приоритетните области.

2.  Държавите-членки предоставят на Комисията до 27 август 2010 г. информация относно действията на национално равнище във връзка с ИТС, предвидени за следващите пет години.

Указанията за докладване от държавите-членки се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 15, параграф 2.

3.  След първоначалния доклад държавите-членки докладват на всеки три години относно напредъка, постигнат при изпълнението на действията, посочени в параграф 1.

4.  На всеки три години Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно постигнатия напредък при изпълнението на настоящата директива. Докладът е придружен от анализ на функционирането и прилагането, включително използваните и необходимите финансови средства, на членове 5—11 и на член 16, и прави оценка на необходимостта от изменение на настоящата директива, където е целесъобразно.

▼M1

5.  В съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 15, параграф 2, Комисията приема работна програма до 27 февруари 2011 г. В работната програма се включват целите и сроковете за ежегодното ѝ изпълнение и при необходимост се предлагат нужните адаптации.

Комисията актуализира работната програма във връзка с дейностите по член 6, параграф 3 до 10 януари 2019 г. и преди всяко последващо петгодишно удължаване на срока на правомощието за приемане на делегирани актове в съответствие с член 12, параграф 2.

▼B

Член 18

Транспониране

1.  Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, до 27 февруари 2012 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване и неговото съдържание се определят от държавите-членки.

2.  Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 19

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 20

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ И ДЕЙСТВИЯ

(посочени в членове 2 и 3)

—    Приоритетна област I: Оптимално използване на данните за пътищата, движението по тях и пътуванията

Спецификациите и стандартите за оптимално използване на данните за пътищата, движението по тях и пътуванията включват следното:

1.   Спецификации за приоритетно действие а)

Определянето на необходимите изисквания, така че информационните услуги за мултимодални пътувания в целия ЕС да станат точни и презгранично достъпни за ползвателите на ИТС въз основа на:

 наличността и достъпността, за доставчиците на ИТС услуги, на съществуващи точни данни в реално време за пътищата и за движението по тях, които да се използват за целите на информацията относно мултимодалните пътувания, без да се засягат ограниченията, свързани с безопасността и управлението на транспорта;

 улесняването на презграничния електронен обмен на данни между съответните публични органи и заинтересовани страни и съответните доставчици на ИТС услуги;

 своевременното актуализиране от съответните публични органи и заинтересовани страни на наличните данни за пътищата и за движението по тях, използвани за информация за мултимодалните пътувания;

 своевременното актуализиране от доставчиците на ИТС услуги на информацията за мултимодалните пътувания.

2.   Спецификации за приоритетно действие б)

Определянето на необходимите изисквания, така че информационните услуги в реално време за движението по пътищата в целия ЕС да станат точни и презгранично достъпни за потребителите на ИТС въз основа на:

 наличността и достъпността, за доставчиците на ИТС услуги, на съществуващи точни данни в реално време за пътищата и за движението по тях, които да се използват за целите на информацията в реално време за движението, без да се засягат ограниченията, свързани с безопасността и управлението на транспорта;

 улесняване на презграничния електронен обмен на данни между съответните публични органи и заинтересовани страни и съответните доставчици на ИТС услуги;

 своевременно актуализиране от страна на съответните публични органи и заинтересовани страни на налични данни за пътищата и за движението по тях, използвани за информация в реално време за движението;

 своевременно актуализиране на информацията в реално време за движението от страна на доставчиците на ИТС услуги.

3.   Спецификации за приоритетни действия а) и б)

3.1. Определянето на необходимите изисквания за събиране от съответните публични органи и/или, където е уместно, от частния сектор на данни за пътищата и за движението по тях (напр. планове за движението, правила за движение и препоръчителни пътища, по-специално за тежкотоварни превозни средства) и за предоставянето им на доставчиците на ИТС услуги въз основа на:

 наличността за доставчиците на ИТС услуги на съществуващи данни за пътищата и за движението по тях (напр. планове за движението, правила за движение и препоръчителни пътища), събирани от съответните публични органи и/или от частния сектор;

 улесняването на електронния обмен на данни между съответните публични органи и доставчиците на ИТС услуги;

 своевременното актуализиране, от съответните публични органи и/или, където е уместно, от частния сектор, на данни за пътищата и за движението по тях (напр. планове за движението, правила за движение и препоръчителни пътища);

 своевременното актуализиране от доставчиците на ИТС услуги на ИТС услугите и приложенията, използващи тези данни за пътищата и за движението по тях.

3.2. Определянето на необходимите изисквания, за да се осигурят, когато е възможно, на производителите на цифрови карти и на доставчиците на услуги точни и достъпни данни за пътищата, за движението по тях и за транспортните услуги, използвани за цифрови карти, въз основа на:

 наличността за производителите на цифрови карти и за доставчиците на услуги на съществуващи данни за пътищата и за движението по тях, използвани за цифрови карти;

 улесняването на електронния обмен на данни между съответните публични органи и заинтересовани страни и частните производители на цифрови карти и доставчиците на услуги;

 своевременното актуализиране от съответните публични органи и заинтересовани страни на данните за пътищата и за движението по тях, използвани за цифрови карти;

 своевременно актуализиране на цифровите карти от производителите на цифрови карти и доставчиците на услуги.

4.   Спецификации, необходими за приоритетно действие в)

Определянето на минимални изисквания за „универсална информация за движението“, свързани с безопасността на движението по пътищата, която се предоставя, когато е възможно, безплатно за всички ползватели, както и за нейното минимално съдържание, въз основа на:

 определянето и използването на стандартизиран списък от ситуации от движението по пътищата, свързани с безопасността („универсални съобщения за движението“), които следва да се съобщават безплатно на ползвателите на ИТС;

 съвместимост и интегриране на „универсалните съобщения за движението“ в ИТС услугите за информация в реално време за движението по пътищата и за мултимодалните пътувания.

—    Приоритетна област II: Непрекъснатост на ИТС услугите за управление на движението и товарните превози

Спецификациите и стандартите за непрекъснатост и оперативна съвместимост на услугите по управление на движението и товарните превози и по-специално по мрежите TEN-T включват следното:

1.   Спецификации за други действия

1.1. Определянето на необходимите мерки за разработване на архитектурата на рамката на ЕС за ИТС, като по-специално се обърне внимание на свързаните с ИТС оперативна съвместимост, непрекъснатост на услугите и мултимодални аспекти, включително например осигуряване на мултимодална оперативна съвместимост на таксуването с билети, в чиито граници държавите-членки и техните компетентни органи могат да разработват, в сътрудничество с частния сектор, своя собствена архитектура за ИТС с цел мобилност на национално, регионално или местно равнище.

1.2. Определянето на минималните необходими изисквания за непрекъснатост на ИТС услугите, по-специално на презграничните услуги, за управление на превоза на пътници при различни видове транспорт, въз основа на:

 улесняването на електронния обмен между съответните информационни/контролни центрове и различните заинтересовани страни на данни за движението по пътищата и на информация презгранично, и където е целесъобразно — между региони, или между градските и междуградските области;

 използването между съответните информационни/контролни центрове и различните заинтересовани страни на стандартизирани информационни потоци или интерфейси за движението по пътищата.

1.3. Определянето на минимални необходими изисквания за непрекъснатост на ИТС услугите за управление на превоза на товари по транспортните коридори и при различни видове транспорт, въз основа на:

 улесняването на електронния обмен между съответните информационни/контролни центрове и различните заинтересовани страни на данни за движението по пътищата и на информация презгранично, и където е целесъобразно — между региони или между градските и междуградските области;

 използването между съответните информационни/контролни центрове и различните заинтересовани страни на стандартизирани информационни потоци или интерфейси за движението по пътищата.

1.4. Определянето на необходимите мерки за осъществяване на ИТС приложения (по-специално за локализиране и проследяване на товари по време на пътуването им и от един вид транспорт на друг) за логистика на превоза на товари (eFreight), въз основа на:

 наличието на съответни технологии за ИТС и тяхното използване от специалистите, разработващи ИТС приложения;

 интегрирането на резултатите от позиционирането в инструментите и центровете за управление на движението по пътищата.

1.5. Определянето на необходимите интерфейси за осигуряване на оперативна съвместимост и съвместимост между градската ИТС архитектура и европейската ИТС архитектура, въз основа на:

 наличността за градските центрове за контрол и за доставчиците на услуги на данни за обществения транспорт, планирането на пътуванията, търсенето на транспорт, данни за движението и паркирането;

 улесняването на електронния обмен на данни между различните градски центрове за контрол и доставчиците на услуги за обществен или частен транспорт и за всички възможни видове транспорт;

 интегриране на всички имащи отношение данни и информация в единна архитектура.

—    Приоритетна област III: ИТС приложения за пътна безопасност и сигурност

Спецификациите и стандартите за ИТС приложения за пътна безопасност и сигурност включват следното:

1. Спецификации за приоритетно действие г)

Определянето на необходимите мерки за хармонизирано предоставяне на оперативно съвместима система „eCall“ в целия ЕС, в това число:

 наличието на необходимите интегрирани в автомобилите ИТС данни, които да се обменят;

 наличието на необходимото оборудване в центровете за спешни повиквания, които получават предаваните от автомобилите данни;

 улесняването на електронния обмен на данни между превозните средства и центровете за спешни повиквания.

2. Спецификации за приоритетно действие д)

Определяне на необходимите мерки за осигуряване на информационни услуги, базирани на ИТС, за места за безопасно и сигурно паркиране за камиони и търговски превозни средства, по-специално в зоните за сервизно обслужване и за почивка по пътищата, въз основа на:

 наличието на информация относно паркирането по пътищата за ползвателите;

 улесняване на електронния обмен на данни между пътните паркинги, центровете и превозните средства.

3. Спецификации за приоритетно действие е)

Определянето на необходимите мерки за осигуряване на резервационни услуги, базирани на ИТС, за места за безопасно и сигурно паркиране за камиони и търговски превозни средства, въз основа на:

 наличието за ползвателите на информация относно паркирането по пътищата;

 улесняване на електронния обмен на данни между пътните паркинги, центровете и превозните средства;

 интегриране на съответните технологии за ИТС както в превозните средства, така и в пътните съоръжения за паркиране, за да се актуализира информацията за наличните места за паркиране с цел резервиране.

4. Спецификации за други действия

4.1. Определянето на необходимите мерки в подкрепа на безопасността на участниците в движението по пътищата по отношение на бордовия интерфейс човек—машина и използването на преносими устройства за подпомагане на управлението на превозното средство и/или на транспортната операция, както и на сигурността на комуникациите в превозното средство.

4.2. Определянето на необходимите мерки за подобряване на безопасността и удобството на уязвимите участници в движението по пътищата за всички съответни ИТС приложения.

4.3. Определянето на необходимите мерки за интегриране на модерни информационни системи за подпомагане на водачите в превозните средства и пътната инфраструктура, които не попадат в приложното поле на директиви 2007/46/ЕО, 2002/24/ЕО и 2003/37/ЕО.

—    Приоритетна област IV: Свързване на превозното средство с транспортната инфраструктура

Спецификациите и стандартите за свързване на превозното средство с транспортната инфраструктура включват следното:

1. Спецификации за други действия:

1.1. Определянето на необходимите мерки за интегриране на различни ИТС приложения в отворена бордова платформа въз основа на:

 идентификацията на функционалните изисквания на съществуващите или на планираните ИТС приложения;

 определянето на архитектура за отворена система, която дефинира функционалните характеристики и интерфейси, необходими за оперативната съвместимост/взаимосвързаност с инфраструктурните системи и съоръжения;

 лесно интегриране на бъдещите нови или усъвършенствани ИТС приложения в отворена бордова платформа;

 използване на процес на стандартизация за приемане на архитектурата и на отворените бордови спецификации.

1.2. Определянето на необходимите мерки за по-нататъшен напредък в разработването и прилагането на съвместни системи (между превозните средства, между превозните средства и инфраструктурата, между инфраструктурите), въз основа на:

 улесняването на обмена на данни или информация между превозните средства, инфраструктурите и между превозното средство и инфраструктурата;

 наличието на съответни данни или информация, които да се обменят със съответните страни — превозни средства или пътна инфраструктура;

 използването на стандартизиран формат на съобщения за обмен на данни или информация между превозното средство и инфраструктурата;

 определянето на комуникационна инфраструктура за обмен на данни или информация между превозните средства, инфраструктурите и между превозното средство и инфраструктурата;

 използването на процеси на стандартизация за приемане на съответните архитектури.
ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПРИНЦИПИ ЗА СПЕЦИФИКАЦИИ И ВНЕДРЯВАНЕТО НА ИТС

(посочени в членове 5, 6 и 8)

Приемането на спецификации, предоставянето на мандати за изготвяне на стандарти и подборът и внедряването на ИТС приложения и услуги се основават на оценка на нуждите, която включва всички имащи отношение заинтересовани страни, и спазват следните принципи. Тези мерки:

а)

са ефективни — имат осезателен принос за разрешаването на ключовите предизвикателства пред автомобилния транспорт в Европа (напр. намаляване на задръстванията, понижаване на емисиите, подобряване на енергийната ефективност, достигане на по-високи нива на безопасност и сигурност, включително на уязвимите участници в движението по пътищата);

б)

са икономически изгодни — спомагат за оптимизиране на съотношението между разходите и крайния резултат по отношение на постигането на целите;

в)

са пропорционални — предвиждат, където е целесъобразно, различни нива на постижимо качество на услугите и внедряване, като отчитат особеностите на местно, регионално, национално и европейско равнище;

г)

поддържат непрекъснатост на услугите — гарантират услуги без прекъсване в целия Съюз, по-специално по трансевропейската мрежа, и където е възможно по неговите външни граници, при внедряването на ИТС услуги. Непрекъснатостта на услугите следва да бъде гарантирана на равнище, адаптирано спрямо характеристиките на транспортните мрежи, свързващи едни държави с други, и където е целесъобразно, едни региони с други и градовете със селските райони;

д)

осигуряват оперативна съвместимост — гарантират, че системите и стоящите в основата им бизнес процеси имат капацитет за обмен на данни и споделяне на информация и знания, за да дадат възможност за ефективно предоставяне на ИТС услуги;

е)

поддържат обратната съвместимост — гарантират, по целесъобразност, способността на ИТС да работят със съществуващите системи, които имат обща цел, без да препятстват развитието на нови технологии;

ж)

спазват съществуващите характеристики на националните инфраструктури и мрежи — отчитат разликите, присъщи на характеристиките на транспортните мрежи, и по-специално големината на обемите на движение и метеорологичните условия по пътищата;

з)

насърчават равните възможности за достъп — не препятстват или не дискриминират уязвимите участници в движението по пътищата при достъпа им до ИТС приложенията и услугите;

и)

позволяват достигане на зрялост — след подходяща оценка на риска демонстрират стабилността на новаторските ИТС чрез достатъчно високо ниво на техническо развитие и оперативна експлоатация;

й)

осигуряват качествено определяне на времето и местоположението — използване на инфраструктури на спътникова основа или на всяка технология, осигуряваща равностойни равнища на точност за целите на ИТС приложенията и услугите, които изискват услуги за глобално, непрекъснато, точно и гарантирано определяне на времето и местоположението;

к)

улесняват интермодалността — при внедряването на ИТС отчитат по целесъобразност координацията на различните видове транспорт;

л)

спазват съгласуваността — отчитат съществуващите правила, политики и дейности на Съюза, които имат отношение към областта на ИТС, по-специално в сферата на стандартизацията.( 1 ) ОВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 37.

( 2 ) ОВ L 210, 7.8.1985 г., стр. 29.

Top