EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02010D0231-20210126

Consolidated text: Решение 2010/231/ОВППС на Съвета от 26 април 2010 година относно ограничителни мерки спрямо Сомалия и за отмяна на Обща позиция 2009/138/ОВППС

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/231/2021-01-26

02010D0231 — BG — 26.01.2021 — 015.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕШЕНИЕ 2010/231/ОВППС НА СЪВЕТА

от 26 април 2010 година

относно ограничителни мерки спрямо Сомалия и за отмяна на Обща позиция 2009/138/ОВППС

(ОВ L 105, 27.4.2010 г., стp. 17)

Изменено с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕШЕНИЕ 2011/635/ОВППС НА СЪВЕТА от 26 септември 2011 година

  L 249

12

27.9.2011

►M2

РЕШЕНИЕ 2012/388/ОВППС НА СЪВЕТА от 16 юли 2012 година

  L 187

38

17.7.2012

 M3

РЕШЕНИЕ 2012/633/ОВППС НА СЪВЕТА от 15 октомври 2012 година

  L 282

47

16.10.2012

►M4

РЕШЕНИЕ 2013/201/ОВППС НА СЪВЕТА от 25 април 2013 година

  L 116

10

26.4.2013

 M5

РЕШЕНИЕ 2013/659/ОВППС НА СЪВЕТА от 15 ноември 2013 година

  L 306

15

16.11.2013

 M6

РЕШЕНИЕ 2014/270/ОВППС НА СЪВЕТА от 12 май 2014 година

  L 138

106

13.5.2014

 M7

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 2014/729/ОВППС НА СЪВЕТА от 20 октомври 2014 година

  L 301

34

21.10.2014

►M8

РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2015/335 НА СЪВЕТА от 2 март 2015 година

  L 58

77

3.3.2015

►M9

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ОВППС) 2015/337 НА СЪВЕТА от 2 март 2015 година

  L 58

81

3.3.2015

►M10

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ОВППС) 2015/2053 НА СЪВЕТА от 16 ноември 2015 година

  L 300

27

17.11.2015

►M11

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ОВППС) 2017/398 НА СЪВЕТА от 7 март 2017 година

  L 60

34

8.3.2017

►M12

РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2017/2427 НА СЪВЕТА от 21 декември 2017 година

  L 343

78

22.12.2017

►M13

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ОВППС) 2018/417 НА СЪВЕТА от 16 март 2018 година

  L 75

25

19.3.2018

►M14

РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2018/1945 НА СЪВЕТА от 10 декември 2018 година

  L 314

61

11.12.2018

►M15

РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2020/170 НА СЪВЕТА от 6 февруари 2020 година

  L 36

5

7.2.2020

►M16

РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2021/54 НА СЪВЕТА от 22 януари 2021 година

  L 23

18

25.1.2021
▼B

РЕШЕНИЕ 2010/231/ОВППС НА СЪВЕТА

от 26 април 2010 година

относно ограничителни мерки спрямо Сомалия и за отмяна на Обща позиция 2009/138/ОВППСЧлен 1

1.  
Забраняват се прякото или непрякото предоставяне, продажба или трансфер на оръжия и свързаните с тях материали от всякакъв вид, включително оръжия и боеприпаси, военни транспортни средства и оборудване, полувоенно оборудване, както и резервни части за тях, на Сомалия от граждани на държавите-членки или от териториите на държавите-членки независимо дали произхождат или не от техните територии.
2.  
Забранява се прякото или непрякото предоставяне на Сомалия от граждани на държавите-членки или от териториите на държавите-членки на технически консултация, финансова и друга помощ, и на обучение, свързано с военните дейности, в т.ч. по-специално техническо обучение и помощ, свързани с доставката, производството, поддръжката или използването на изделията, посочени в параграф 1.

▼M15

3.  

Параграфи 1 и 2 не се прилагат по отношение на:

а) 

доставката, продажбата или трансфера на оръжия и свързани с тях материали от всякакъв вид и прякото или непрякото предоставяне на технически консултации, финансова и друга помощ и на обучение във връзка с военни дейности, предназначени единствено за подпомагане на или ползване от персонала на Организацията на обединените нации, включително мисията на ООН за подпомагане в Сомалия (UNSOM);

б) 

доставката, продажбата или трансфера на оръжия и свързани с тях материали от всякакъв вид и прякото или непрякото предоставяне на технически консултации, финансова и друга помощ и на обучение във връзка с военни дейности, предназначени единствено за подпомагане на или ползване от мисията на Африканския съюз в Сомалия (AMISOM);

в) 

доставката, продажбата или трансфера на оръжия и свързани с тях материали от всякакъв вид и прякото или непрякото предоставяне на технически консултации, финансова и друга помощ и на обучение във връзка с военни дейности, предназначени единствено за подпомагане на или ползване от стратегическите партньори на AMISOM, действащи единствено съгласно стратегическата концепция на Африканския съюз (АС) от 5 януари 2012 г. (или последващи стратегически концепции на АС) и в сътрудничество и координация с AMISOM;

г) 

доставката, продажбата или трансфера на оръжия и свързани с тях материали от всякакъв вид и прякото или непрякото предоставяне на технически консултации, финансова и друга помощ и на обучение във връзка с военни дейности, предназначени единствено за подпомагане на или ползване от мисията на Европейския съюз за обучение (EUTM) в Сомалия;

д) 

доставката, продажбата или трансфера на оръжия и свързани с тях материали от всякакъв вид, предназначени единствено за ползване от държави членки или от международни, регионални и подрегионални организации, които вземат мерки за потушаване на пиратски действия и въоръжени грабежи по море край бреговете на Сомалия по искане на Федералното правителство на Сомалия, за което то е уведомило генералния секретар и при условие че всички предприети мерки са в съответствие с приложимото международно хуманитарно право и правото в областта на правата на човека;

▼M16

е) 

доставката, продажбата или трансфера на оръжия и свързани с тях материали от всякакъв вид и предоставянето на технически консултации, финансова и друга помощ и на обучение във връзка с военни дейности, предназначени единствено за развитието на националните сили за сигурност на Сомалия или сомалийските институции от сектора на сигурността, различни от Федералното правителство на Сомалия, с цел обезпечаване сигурността на сомалийския народ. Доставянето на изделията, посочени в приложения II и III, и предоставянето на технически консултации, финансова и друга помощ, както и обучение, свързано с военни дейности, подлежи на съответните изисквания за одобрение или уведомяване, както следва:

i) 

доставката, продажбата или трансфера на оръжия и свързани с тях материали от всякакъв вид, посочени в приложение II, предназначени единствено за развитието на националните сили за сигурност на Сомалия или сомалийските институции в сектора на сигурността, различни от тези на Федералното правителство на Сомалия, за гарантиране на сигурността на сомалийския народ, подлежи на предварително одобрение от Комитета по санкциите за всеки отделен случай, както е посочено в параграфи 4а и 4б;

ii) 

доставката, продажбата или трансферът на оръжия и свързани с тях материали от всякакъв вид, посочени в приложение III и предназначени единствено за развитието на националните сили за сигурност на Сомалия, подлежат на предварително уведомяване на Комитета по санкциите, както е посочено в параграфи 4 и 4б;

iii) 

доставката, продажбата или трансферът на оръжия и свързани с тях материали от всякакъв вид, посочени в приложение III, и предоставянето на технически консултации, финансова и друга помощ и на обучение във връзка с военни дейности от държави членки или международни, регионални и подрегионални организации, предназначени единствено за развитието на сомалийските институции в сектора на сигурността, различни от тези на Федералното правителство на Сомалия, за обезпечаване сигурността на сомалийския народ, подлежат на предварително уведомяване на Комитета по санкциите, както е посочено в параграф 4б, и, при отсъствието на решение за отказ от Комитета по санкциите, могат да бъдат осъществени в рамките на пет работни дни от получаването на такова уведомление;

▼M15

ж) 

доставката, продажбата или трансфера на защитно облекло, включително временно изнесени за Сомалия бронежилетки и военни каски, само за лично ползване от персонала на ООН, представителите на медиите и работещите в хуманитарната област и в областта на развитието и подпомагащия ги персонал;

з) 

доставката, продажбата или трансфера на несмъртоносно военно оборудване, предназначено единствено за хуманитарни или защитни цели, за което пет работни дни предварително доставящата държава членка, международна, регионална или подрегионална организация е уведомила за сведение Комитета по санкциите.

▼M16

4.  
Федералното правителство на Сомалия има основната отговорност да уведоми Комитета по санкциите най-малко пет работни дни предварително за всяка доставка на оръжия и свързани с тях материали от всякакъв вид, посочени в приложение III, за националните сили за сигурност на Сомалия, както е предвидено в параграф 3, буква е), подточка ii) от настоящия член. Като алтернатива държавите членки, които доставят оръжия и свързани с тях материали на националните сили за сигурност на Сомалия, могат да уведомят Комитета по санкциите най-малко пет работни дни предварително, като информират съответния национален координационен орган в рамките на Федералното правителство на Сомалия за уведомлението и като предоставят на Федералното правителство на Сомалия техническо подпомагане по отношение на процедурите за уведомяване, ако е целесъобразно, в съответствие с точки 13 и 14 от Резолюция 2498 (2019) на СС на ООН. Уведомленията включват данни за производителя и доставчика на оръжията и свързаните с тях материали от всякакъв вид, описание на оръжията и боеприпасите, включително вида, калибъра и количеството, планираната дата и място на доставяне, както и цялата имаща отношение информация относно единицата от националните сили за сигурност на Сомалия, за която е предназначена доставката, или планираното място на съхранение.

▼M15

4а.  
Федералното правителство на Сомалия носи основната отговорност за подаване на искане за предварително одобрение от Комитета по санкциите най-малко пет работни дни предварително за всяка доставка на оръжия и свързани с тях материали от всякакъв вид, посочени в приложение II, за националните сили за сигурност на Сомалия, както е посочено в настоящия член, параграф 3, буква е), подточка ii). Като алтернатива, държавите членки, доставящи такива изделия, могат да поискат предварително одобрение от Комитета по санкциите, като информират съответния национален координационен орган в рамките на Федералното правителство на Сомалия за искането за одобрение и като предоставят на Федералното правителство на Сомалия техническо подпомагане по отношение на процедурите за уведомяване, ако е целесъобразно, в съответствие с точки 13 и 14 от Резолюция 2498 (2019) на ССООН.

Исканията за одобрение включват данни за производителя и доставчика на оръжията и свързаните с тях материали от всякакъв вид, описание на оръжията и боеприпасите, включително вида, калибъра и количеството, планираната дата и място на доставяне, както и цялата имаща отношение информация относно единицата от националните сили за сигурност на Сомалия, за която е предназначена доставката, или планираното място на съхранение.

▼M15

4б.  
Държавите членки се стремят да получат одобрение от Комитета по санкциите или, в зависимост от случая, да го уведомят за доставката на оръжия и свързани с тях материали от всякакъв вид, посочени в приложения II и III, технически консултации, финансова и друга помощ и обучение, свързани с военни дейности, до сомалийски институции в областта на сигурността, различни от тези на Федералното правителство на Сомалия съгласно параграф 3, буква е), подточки i) и iii), и успоредно с това уведомяват Федералното правителство на Сомалия поне пет работни дни предварително.

▼M15

5.  
Забранени са всякакви доставки, препродажби, трансфери или предоставяне за ползване на въоръжение или военно оборудване, продадено или доставено единствено с цел развитие на сомалийските национални сили за сигурност или сомалийските институции за сигурност, различни от тези на Федералното правителство на Сомалия, на което и да е лице или структура, които не се намират в служба на сомалийските национални сили за сигурност или сомалийските институции за сигурност, на които въоръжението или оборудването е било първоначално продадено или доставено, или на продаващата или доставящата държава членка или международна, регионална или подрегионална организация.

▼M2

Член 1а

1.  
Забраняват се прекият или непрекият внос, закупуване или транспорт на дървени въглища от Сомалия, независимо дали тези дървени въглища са с произход от Сомалия.

Съюзът предприема необходимите мерки за определяне на съответните изделия, които да бъдат обхванати от настоящата разпоредба.

2.  
Забраняват се прякото или непрякото предоставяне на финансиране или финансова помощ, както и застраховането и презастраховането, свързани с вноса, закупуването или транспорта на дървени въглища от Сомалия.

▼M4

Член 1б

Държавите членки проявяват бдителност спрямо преките и непреките доставки, продажби или трансфери в Сомалия на изделия, които не подлежат на мерките, предвидени в член 1, параграф 1, както и спрямо прякото или непрякото предоставяне на Сомалия на технически консултации, финансова и друга помощ и обучение, свързани с военни действия, отнасящи се до тези изделия.

▼M15

Член 1в

1.  
При спазване на разпоредбите на член 1, параграф 3, пряката или непряката доставка, продажба или трансфер до Сомалия на компоненти на самоделни взривни устройства, които са включени в Общия списък на оръжията на ЕС и са посочени в приложение IV към настоящото решение, от граждани на държавите членки или от териториите на държавите членки, се забраняват независимо дали са с произход от териториите на държавите членки или не.
2.  
Пряката или непряката доставка, продажба или трансфер до Сомалия на други компоненти на самоделни взривни устройства, изброени в приложение V към настоящото решение, подлежат на предварително разрешение от компетентните органи на държавите членки. Те не предоставят такова разрешение, ако има достатъчно данни, за да се докаже, че изделията ще се използват или че е налице значителен риск да се използват при производството в Сомалия на самоделни взривни устройства.
3.  
Държавите членки уведомяват Комитета по санкциите за продажбата, доставката или трансфера на изделията, посочени в параграф 2, в срок от 15 работни дни след извършване на продажбата, доставката или трансфера. Уведомленията съдържат цялата необходима информация, включително предназначението на изделията, крайния потребител, техническите спецификации и количеството на изделията, които да бъдат доставени. Държавите членки гарантират, че Федералното правителство на Сомалия и федералните щати на Сомалия получават подходяща финансова и техническа помощ, за да могат да осигурят подходящи гаранции относно съхранението и разпространението на такива материали.
4.  
Държавите членки насърчават упражняването на бдителност от страна на физическите и юридическите лица под тяхна юрисдикция по отношение на пряката или непряката доставка, продажба или трансфер на прекурсори и материали за Сомалия, които могат да бъдат използвани за производството на самоделни взривни устройства, различни от изделията, изброени в приложения IV и V към настоящото решение. Държавите членки съхраняват документация за трансакциите, за които са осведомени относно подозрителни покупки или разследвания в такива други пратки от физически или юридически лица в Сомалия, и споделят тази информация с Федералното правителство на Сомалия, Комитета по санкциите и експертната група за Сомалия.

▼M4

Член 2

Ограничителните мерки, предвидени в член 3, член 5, параграф 1 и член 6, параграфи 1 и 2, се налагат по отношение на лица и образувания, посочени от Комитета по санкциите, които:

▼M14

— 
извършват или подпомагат действия, които заплашват мира, сигурността или стабилността на Сомалия, като тези действия включват, но не се ограничават до:
i) 

планирането, ръководенето или извършването на действия, свързани със сексуално и основано на пола насилие;

ii) 

действия, които представляват заплаха за мира и помирителния процес в Сомалия;

iii) 

действия, които заплашват със сила федералното правителство на Сомалия или AMISOM,

▼M4

— 
са действали в нарушение на оръжейното ембарго или на ограниченията за препродажба и трансфер на оръжие или на забраната за предоставяне на свързана с тях помощ, съгласно посоченото в член 1,
— 
препятстват доставянето на хуманитарна помощ за Сомалия или достъпа до нея, или разпределянето ѝ в Сомалия,
— 
са политически или военни ръководители, които набират или използват деца във въоръжените конфликти в Сомалия в нарушение на приложимото международно право,
— 
са отговорни за нарушения на приложимото международно право в Сомалия, включващи нападения срещу цивилното население, включително срещу деца и жени в ситуации на въоръжен конфликт, в това число убийства и осакатяване, сексуални посегателства и основано на пола насилие, нападения на училища и болници и отвличане и насилствено разселване.

Съответните лица и образувания са изброени в приложение I.

▼B

Член 3

Държавите-членки предприемат необходимите мерки за предотвратяване на пряката и непряката доставка, продажбата или трансфера на оръжие и военно оборудване, както и на пряката или непряката доставка на техническа помощ или обучение, финансова и друга помощ, включително инвестиции, брокерски или други финансови услуги, свързани с военни дейности или с доставката, продажбата, трансфера, производството, поддръжката или използването на оръжия и военно оборудване на лицата или образуванията, посочени в член 2.

Член 4

1.  
Държавите-членки извършваntт, съгласувано с националните си органи и в съответствие с националното си законодателство и с международното право, проверки на всички товари към и от Сомалия на тяхна територия, включително на морските пристанища и на летищата, ако разполагат с информация, която дава достатъчно основания да се предполага, че товарът съдържа изделия, чиято доставка, продажба, трансфер или износ са забранени по силата на член 3.
2.  
За въздухоплавателни средства и кораби, превозващи товари от и към Сомалия, се прилага изискването за предоставяне на допълнителна информация преди пристигането или заминаването за всички стоки, внесени или изнесени от дадена държава-членка.
3.  
Когато открият изделия, чиято доставка, продажба, трансфер или износ са забранени по силата на член 3, държавите-членки ги конфискуват и се освобождават от тях (било като ги унищожат или като ги направят неизползваеми).

▼M8

Член 4а

1.  

Държавите-членки могат, в съответствие с точки 15—21 от Резолюция 2182 (2014) на ССООН, в териториалните води на Сомалия и в открито море край бреговете на Сомалия, което се простира до и включва Арабско море и Персийския залив, като действат индивидуално или чрез доброволни многонационални военноморски партньорства, като „съвместните военноморски сили“, в сътрудничество с федералното правителство на Сомалия, да извършват проверки на кораби, които плават към или от Сомалия, за които имат разумни основания да смятат, че:

i) 

превозват дървени въглища от Сомалия в нарушение на забраната върху дървените въглища;

ii) 

превозват оръжия или военно оборудване към Сомалия, пряко или непряко, в нарушение на оръжейното ембарго върху Сомалия;

iii) 

превозват оръжия или военно оборудване за лица или образувания, посочени от Комитета по санкциите.

2.  
При извършването на проверка по параграф 1 държавите-членки полагат добросъвестни усилия преди проверките първо да поискат съгласието на държавата на знамето на кораба.
3.  
При извършването на проверка по параграф 1 държавите-членки могат да използват всички необходими мерки, съизмерими с конкретните обстоятелства, при пълно спазване на приложимото международно хуманитарно право и международно право в областта на правата на човека, и полагат всички възможни усилия, за да избегнат ненужно забавяне или прекомерната намеса в упражняването на правото на мирно преминаване или свободата на корабоплаването.
4.  
Когато открият изделия, чиято доставка, внос или износ са забранени по силата на оръжейното ембарго срещу Сомалия или на забраната върху дървените въглища, държавите-членки могат да ги конфискуват и да се разпореждат с тях (например като ги унищожат, направят ги неизползваеми, съхраняват ги или ги прехвърлят към държава, различна от държавата на произход или на местоназначение с цел обезвреждане). В хода на проверката държавите-членки могат да събират доказателства, пряко свързани с превоза на такива изделия. Държавите-членки могат да се разпореждат с конфискуваните дървени въглища посредством препродажба, която се наблюдава от Групата за наблюдение на Сомалия и Еритрея (SEMG). Обезвреждането следва да се извършва по екологосъобразен начин. За улесняване на обезвреждането държавите-членки могат да разрешат на кораби и техните екипажи да се отклонят до подходящо пристанище, със съгласието на държавата на пристанището. Държава-членка, която сътрудничи при разпореждането с такива изделия, представя писмен доклад на Комитета по санкциите не по-късно от 30 дни, след като тези изделия влязат на територията им, относно мерките, предприети за тяхното обезвреждане или унищожаване.
5.  
Държавите-членки незабавно нотифицират Комитета по санкциите за всички проверки по параграф 1, включително като представят доклад относно проверката, в който се съдържат съответните подробности, в т.ч. обяснение на основанията и резултатите от проверката, и се посочват, когато е възможно, знамето на кораба, името на кораба, името и идентификационните данни на капитана на кораба, собственика на кораба и първоначалния продавач на товара, и усилията, положени за получаване на съгласието на държавата на знамето на кораба.
6.  
Параграф 1 не засяга правата, задълженията или отговорностите на държавите-членки в рамките на международното право, включително правата или задълженията по Конвенцията на ООН по морско право, включително общия принцип за изключителната юрисдикция на държавата на знамето над плавателните ѝ съдове в открито море, по отношение на всяка друга ситуация, различна от ситуацията по посочения параграф.

▼B

Член 5

1.  
Държавите-членки предприемат необходимите мерки за предотвратяване на влизането или транзитното преминаване през тяхна територия на лицата, посочени в член 2.
2.  
Параграф 1 не задължава никоя държава-членка да откаже влизането на територията ѝ на собствените ѝ граждани.
3.  

Параграф 1 не се прилага, когато Комитетът по санкциите:

а) 

прецени за всеки отделен случай, че такова пътуване или транзитно преминаване е оправдано от хуманитарни съображения, в т.ч. религиозни задължения;

б) 

прецени за всеки отделен случай, че неприлагането би допринесло за целите на мира и националното помирение в Сомалия и за стабилността в региона.

4.  
В случаите, когато по силата на параграф 3 държава-членка разреши влизането или транзитното преминаване през своята територия на лица, посочени от Комитета по санкциите, това разрешение се ограничава до целта, за която е дадено, и до лицата, за които се отнася.

Член 6

1.  
Замразяват се всички финансови средства и икономически ресурси, притежавани или контролирани пряко или непряко от лицата или образуванията, посочени в член 2, или държани от образувания, притежавани или контролирани пряко или непряко от такива лица или от всяко друго лице или образувание, действащо от тяхно име или под тяхно ръководство, както са определени от Комитета по санкциите. Засегнатите лица и образувания са посочени в ►M4  приложение I ◄ .
2.  
На лицата или образуванията, посочени в параграф 1, или в тяхна полза не се предоставят пряко или непряко никакви финансови средства или икономически ресурси.
3.  

Държавите-членки могат да разрешат освобождаване от мерките, посочени в параграфи 1 и 2, по отношение на финансови средства и икономически ресурси, които са:

а) 

необходими за покриване на основни разходи, в т.ч. разходите за хранителни продукти, наем или ипотека, лекарства и медицинско лечение, данъци, застрахователни премии и такси за комунални услуги;

б) 

предназначени изключително за заплащане на разумни хонорари и за възстановяване на извършени разходи, свързани с предоставени правни услуги;

в) 

предназначени изключително за заплащане на хонорари или такси за услуги съгласно националното законодателство, за съхраняване или текущо управление на замразени финансови средства и икономически ресурси;

г) 

необходими за извънредни разходи, след нотификация от съответната държава-членка до Комитета по санкциите и одобрение от него;

д) 

предмет на съдебна, административна или арбитражна мярка или решение, като в този случай финансовите средства и икономическите ресурси могат да се използват за изпълнението на тази мярка или това решение, при условие че мярката или решението са постановени преди Комитетът по санкциите да е посочил съответното лице или образувание, както и че мярката или решението не е в полза на лице или образувание, посочено в член 2, след нотификация на Комитета по санкциите от съответната държава-членка.

4.  
Освобождаването, посочено в параграф 3, букви а), б) и в), може да стане, след като съответната държава-членка нотифицира Комитета по санкциите за намерението си да разреши достъпа до такива средства и по целесъобразност икономически ресурси и при липса на отрицателно решение на Комитета по санкциите в рамките на три работни дни от датата на нотифицирането.
5.  

Параграф 2 не се прилага към начисляването по замразените сметки на:

а) 

лихви или други постъпления по тези сметки; или

б) 

плащания, дължими по договори, споразумения или задължения, сключени или възникнали преди датата, на която тези сметки стават предмет на ограничителните мерки,

при условие че всички такива лихви, други постъпления и плащания продължават да са предмет на параграф 1.

▼M12

6.  
Параграфи 1 и 2 не се прилагат към плащането на финансови средства, други финансови активи или икономически ресурси, необходими за своевременното предоставяне на спешно необходима хуманитарна помощ в Сомалия от ООН, специализираните агенции или програми на ООН, хуманитарни организации със статут на наблюдател в Общото събрание на ООН, които предоставят хуманитарна помощ, или техни партньори изпълнители, включително неправителствени организации с двустранно или многостранно финансиране, участващи в Плана на ООН за хуманитарна реакция за Сомалия.

▼B

Член 7

Съветът съставя списъка, който се съдържа в ►M4  приложение I ◄ , и го изменя съгласно определеното от Съвета за сигурност или от Комитета по санкциите.

Член 8

1.  
Когато Съветът за сигурност или Комитетът по санкциите включи в списъка лице или образувание и предостави изложение на основанията за това посочване, Съветът включва в ►M4  приложение I ◄ това лице или образувание. Съветът уведомява засегнатото лице или образувание относно решението си и изложението на основанията или пряко, ако адресът е известен, или чрез публикуване на известие, за да предостави възможност на това лице или образувание да представи възражения.
2.  
Когато има внесени възражения или когато има представени нови съществени доказателства, Съветът преразглежда решението си и съответно уведомява лицето или образуванието.

Член 9

В ►M4  приложение I ◄ се съдържа информация, ако такава е налична, предоставена от Съвета за сигурност или от Комитета по санкциите и необходима за идентифициране на засегнатите лица или образувания. По отношение на лицата в информацията може да се включват имената, в т.ч. псевдоними, датата и мястото на раждане, гражданството, номерът на паспорта и на картата за самоличност, полът, адресът, ако е известен, и длъжността или професията. По отношение на образуванията информацията може да включва имената, мястото и датата на регистрация, регистрационният номер и мястото на дейност. В ►M4  приложение I ◄ се включва също датата на посочване от страна на Съвета за сигурност или на Комитета по санкциите.

Член 10

Настоящото решение подлежи на преглед, изменение или отмяна по целесъобразност в съответствие с приложимите решения на Съвета за сигурност.

Член 11

Обща позиция 2009/138/ОВППС се отменя.

Член 12

Настоящото решение влиза в сила от деня на неговото приемане.
▼M4

ПРИЛОЖЕНИЕ I

▼M1

СПИСЪК НА ЛИЦАТА И ОБРАЗУВАНИЯТА, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 2

▼M11

I.    Лица

1. Yasin Ali Baynah (известен също като: a) Ali, Yasin Baynah, б) Ali, Yassin Mohamed, в) Baynah, Yasin, г) Baynah, Yassin, д) Baynax, Yasiin Cali, е) Beenah, Yasin, ж) Beenah, Yassin, з) Beenax, Yasin, и) Beenax, Yassin, й) Benah, Yasin, к) Benah, Yassin, л) Benax, Yassin, м) Beynah, Yasin, н) Binah, Yassin, о) Cali, Yasiin Baynax)

Дата на раждане: 24 декември 1965 г. Гражданство: Сомалия. Евент. друго гражданство: Швеция. Местонахождение: Rinkeby, Стокхолм, Швеция; Могадишу, Сомалия.

Дата на посочване от ООН: 12 април 2010 г.

Други сведения: Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5774673

Yasin Ali Baynah е подбудител на нападения срещу Преходното федерално правителство (ПФП) и мисията на Африканския съюз в Сомалия (AMISOM). Освен това той мобилизира подкрепа и набира средства за Алианса за ново освобождение на Сомалия и Hisb'ul Islam („Хизбул Ислам“), които участват активно в действия, заплашващи мира и сигурността на Сомалия, включително за отхвърляне на споразумението от Джибути, и в нападения срещу ПФП и силите на AMISOM в Могадишу.

2. Hassan Dahir Aweys (известен също като: a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, б) Awes, Hassan Dahir, в) Awes, Shaykh Hassan Dahir, г) Aweyes, Hassen Dahir, д) Aweys, Ahmed Dahir, е) Aweys, Sheikh, ж) Aweys, Sheikh Hassan Dahir, з) Dahir, Aweys Hassan, и) Ibrahim, Mohammed Hassan, й) OAIS, Hassan Tahir, к) Uways, Hassan Tahir, л) „Hassan, Sheikh“)

Дата на раждане: 1935 г. Гражданство: Сомалия. Местонахождение: Сомалия.

Дата на посочване от ООН: 12 април 2010 г.

Други сведения: Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5774682

Hassan Dahir Aweys е действал и продължава да действа като високопоставен политически и идеологически ръководител на редица групи на въоръжената опозиция, отговорни за повтарящи се нарушения на общото и пълно оръжейно ембарго и/или за действия, заплашващи мирното споразумение от Джибути, Преходното федерално правителство и силите на мисията на Африканския съюз в Сомалия (AMISOM). Между юни 2006 г. и септември 2007 г., Aweys е председател на Централния комитет на Съюза на ислямските съдилища; през юли 2008 г. той се самообявява за председател на крилото в Asmara на Алианса за ново освобождение на Сомалия; а през май 2009 г. той е определен за председател на Hisb'ul Islam — сдружение на групи, противопоставящи се на ПФП. На всеки от тези постове изявленията и действията на Aweys свидетелстват за недвусмислено и трайно намерение за сваляне на ПФП и прогонване със сила на AMISOM от Сомалия.

3. Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (известен също като: a) Al-Turki, Hassan, б) Turki, Hassan, в) Turki, Hassan Abdillahi Hersi, г) Turki, Sheikh Hassan, д) Xirsi, Xasan Cabdilaahi, е) Xirsi, Xasan Cabdulle)

Дата на раждане: около 1944 г. Място на раждане: област Ogaden, Етиопия. Гражданство: Сомалия. Местонахождение: Сомалия.

Дата на посочване от ООН: 12 април 2010 г.

Други сведения: Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5774683

Hassan Abdullah Hersi Al-Turki е високопоставен ръководител на въоръжена група на милициите от средата на деветдесетте години на ХХ век и е участвал в многобройни нарушения на оръжейното ембарго. През 2006 г. al-Turki допринесе със сили за превземането на Могадишу от Съюза на ислямските съдилища и се прояви като военен ръководител в групата, свързана с al-Shabaab. От 2006 г. al-Turki предоставя територията под негов контрол за обучение на различни групи на въоръжената опозиция, в т.ч. на al-Shabaab. През септември 2007 г. al-Turki се появи във видеозапис по новините на al-Jazeera, показващ обучение на милициите под негово ръководство.

4. Ahmed Abdi aw-Mohamed (известен също като: a) Abu Zubeyr, Muktar Abdirahman, б) Abuzubair, Muktar Abdulrahim, в) Aw Mohammed, Ahmed Abdi, г) Aw-Mohamud, Ahmed Abdi, д) „Godane“, е) „Godani“, ж) „Mukhtar, Shaykh“, з) „Zubeyr, Abu“)

Дата на раждане: 10 юли 1977 г. Място на раждане: Hargeysa, Сомалия. Гражданство: Сомалия.

Дата на посочване от ООН: 12 април 2010 г.

Други сведения: Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5774684

Ahmed Abdi Aw-Mohamed е висопоставен ръководител на al-Shabaab и беше публично обявен за ръководител на организацията през декември 2007 г. Той отговаря за командването на операциите на al-Shabaab в цяла Сомалия. Aw-Mohamed обяви мирния процес от Джибути за чуждестранна конспирация и през май 2009 г. в звукозапис за сомалийска медия той призна, че неговите въоръжени сили са участвали в неотдавнашните сражения в Могадишу.

▼M1

5. Fuad Mohamed Khalaf (известен също като: a) Fuad Mohamed Khalif, б) Fuad Mohamed Qalaf, в) Fuad Mohammed Kalaf, г) Fuad Mohamed Kalaf, д) Fuad Mohammed Khalif, е) Fuad Khalaf, ж) Fuad Shongale, з) Fuad Shongole, и) Fuad Shangole, ѝ) Fuad Songale, к) Fouad Shongale, л) Fuad Muhammad Khalaf Shongole)

Гражданство: Сомалия. Местонахождение: Могадишу, Сомалия. Друго възможно местонахождение: Сомалия. Дата на посочване от ООН: 12 април 2010 г.

Fuad Mohamed Khalaf е посредничил за финансова подкрепа за al-Shabaab; през май 2008 г. той провежда две срещи за набиране на средства за al-Shabaab в джамиите на Kismaayo, Сомалия. През април 2008 г. Khalaf и няколко други лица ръководят нападения с превозни средства, в които са поставени взривни устройства, срещу етиопски бази и представители на Преходното федерално правителство на Сомалия в Могадишу, Сомалия. През май 2008 г. Khalaf и група въоръжени лица нападат и превземат полицейски участък в Могадишу, като убиват и раняват няколко войници.

▼M11

6. Bashir Mohamed Mahamoud (известен също като a) Bashir Mohamed Mahmoud, б) Bashir Mahmud Mohammed, в) Bashir Mohamed Mohamud, г) Bashir Mohamed Mohamoud, д) Bashir Yare, е) Bashir Qorgab, ж) Gure Gap, з) „Abu Muscab“, и) „Qorgab“)

Дата на раждане: a) 1979 г. б) 1980 г. в) 1981 г. г) 1982 г. Гражданство: Сомалия. Местонахождение: Могадишу, Сомалия.

Дата на посочване от ООН: 12 април 2010 г.

Други сведения: Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5774965

Bashir Mohamed Mahamoud е военен командир на al-Shabaab. От края на 2008 г. Mahamoud е един от около десетимата членове на ръководния съвет на al-Shabaab. Mahamoud и негов съдружник отговарят за нападението, извършено с минохвъргачка на 10 юни 2009 г. срещу Преходното федерално правителство на Сомалия в Могадишу.

▼M9 —————

▼M11

8. Fares Mohammed Mana'a (известен също като a) Faris Mana'a, б) Fares Mohammed Manaa)

Дата на раждане: 8 февруари 1965 г. Място на раждане: Sadah, Йемен. Паспорт №: 00514146; Място на издаване: Сана, Йемен. Лична карта №: 1417576; Място на издаване: Al-Amana, Йемен; Дата на издаване: 7 януари 1996 г.

Дата на посочване от ООН: 12 април 2010 г.

Други сведения: Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5774972

Fares Mohammed Mana'a пряко или непряко доставя, продава или прехвърля в Сомалия оръжие или свързани материали в нарушение на оръжейното ембарго. Mana'a е известен трафикант на оръжие. През октомври 2009 г. йеменското правителство оповести „черен“ списък на търговците на оръжие, начело на който стоеше Mana'a, като част от усилията да се прекрати потокът от оръжия в страната, за която се твърди, че броят на оръжията надвишава този на хората. „Faris Mana'a е голям трафикант на оръжия и това е добре известно“, се твърди в доклад от юни 2009 г. на журналист от САЩ, коментатор по въпросите на Йемен, който е автор на шестмесечни доклади за страната и е работил за „Джейн'с Интелиджънс Груп“ (Jane's Intelligence Group). В статия на „Йемен Таймс“ от декември 2007 г. за него се говори като „Sheikh Fares Mohammed Mana'a, търговец на оръжие“. В статия на „Йемен Таймс“ от януари 2008 г. за него се говори като „Sheikh Fares Mana'a, търговец на оръжие.“

От средата на 2008 г. Йемен продължава да служи за център на нелегални доставки на оръжие за Африканския рог, и по-специално за доставка на оръжие с кораби за Сомалия. По непотвърдени съобщения Faris Mana'a е участвал в доставки за Сомалия в редица случаи. През 2004 г. Mana'а е участвал в договори за оръжие от Източна Европа, като се твърди, че оръжието се е продавало на сомалийски бойци. Въпреки оръжейното ембарго на ООН за Сомалия, в сила от 1992 г., интересът на Mana'a към трафика на оръжия в Сомалия може да се проследи назад поне до 2003 г. През 2003 г. Mana'a прави предложение за закупуване на хиляди оръжия от Източна Европа и дава да се разбере, че планира да продаде някои от оръжията в Сомалия.

9. Hassan Mahat Omar (известен също като: a) Hassaan Hussein Adam, б) Hassane Mahad Omar, в) Xassaan Xuseen Adan, г) Asan Mahad Cumar, д) Abu Salman, е) Abu Salmaan, ж) Sheikh Hassaan Hussein).

Дата на раждане: 10 април 1979 г. Място на раждане: Garissa, Кения. Гражданство: вероятно Етиопия. Паспорт №: A 1180173 Kenya, валиден до 20 август 2017 г. Лична карта №: 23446085. Местонахождение: Найроби, Кения. Дата на посочване от ООН: 28 юли 2011 г.

Други сведения: Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5774975

Hassan Mahat Omar е участвал в действия, които застрашават мира, сигурността или стабилността в Сомалия. Той е имам и един от лидерите на Masjid-ul-Axmar, неофициален център, свързан с Al-Shabaab, в Найроби. Освен това участва в набиране на нови членове и търсене на средства за Al-Shabaab, включително по интернет чрез свързания с Al-Shabaab уебсайт alqimmah.net.

Наред с това той е издавал фатви, призоваващи към нападения на Преходното федерално правителство, на сайт за чатове на Al-Shabaab.

10. Omar Hammami (известен също като: a) Abu Maansuur Al-Amriki, б) Abu Mansour Al-Amriki, в) Abu Mansuur Al-Amriki, г) Umar Hammami, д) Abu Mansur Al-Amriki).

Дата на раждане: 6 май 1984 г. Място на раждане: Алабама, САЩ. Гражданство: САЩ. Смята се, че има и сирийско гражданство. Паспорт №: 403062567 (САЩ). Социалноосигурителен номер: 423-31-3021 (САЩ). Местонахождение: Сомалия.

Други сведения: женен за сомалийка. Живял в Египет през 2005 г. и се преместил в Сомалия през 2009 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5774980

Дата на посочване от ООН: 28 юли 2011 г.

Omar Hammami извършва действия, които заплашват мира, сигурността и стабилността на Сомалия. Той е високопоставен член на Al-Shabaab. Участва в набиране, финансиране и заплащане на чуждестранни бойци в Сомалия. Описват го като специалист по взривните вещества и военното дело като цяло. От октомври 2007 г. той се появява в телевизионни репортажи и пропагандни видеозаписи на Al-Shabaab. Показван е във видеозапис как обучава бойци от Al-Shabaab. Показван е също така във видеозаписи и на уебсайтове да призовава към Al-Shabaab да се присъединят още бойци.

▼M10 —————

▼M11

12. Aboud Rogo Mohammed (известен още като: а) Aboud Mohammad Rogo, б) Aboud Seif Rogo, в) Aboud Mohammed Rogo, г) Sheikh Aboud Rogo, д) Aboud Rogo Muhammad, е) Aboud Rogo Mohamed)

Дата на раждане: 11 ноември 1960 г. Евентуални други дати на раждане: а) 11 ноември 1967 г., б) 11 ноември 1969 г., в) 1 януари 1969 г. Място на раждане: Остров Lamu, Кения.

Дата на посочване от ООН: 25 юли 2012 г.

Други сведения: Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5775562

Установеният в Кения екстремист Aboud Rogo Mohammed заплашва мира, сигурността и стабилността на Сомалия, като предоставя финансово, материално, логистично или техническо подпомагане на Al-Shabaab — образувание, включено в списъка на комитета към Съвета за сигурност на ООН, създаден съгласно Резолюция 751 (1992) относно Сомалия и Резолюция 1907 (2009) относно Еритрея, поради участие в действия, които пряко или косвено заплашват мира, сигурността или стабилността на Сомалия.

Aboud Rogo Mohammed е екстремистки ислямски духовник, установен в Кения. Той продължава да оказва влияние върху екстремистки групировки в Източна Африка като част от своята кампания за насърчаване на насилието в цяла Източна Африка. Дейностите на Aboud Rogo включват набиране на средства за Al-Shabaab.

Като основен идеологически лидер на Al Hijra, известна по-рано като Мюсюлмански младежки център, Aboud Rogo Mohammed използва екстремистката групировка като средство за радикализация и набиране най-вече на африканци, говорещи суахили, за водене на включващи насилие политически активистки действия в Сомалия. В поредица мотивационни лекции, изнесени между февруари 2009 г. и февруари 2012 г., Aboud многократно призовава за насилствено отхвърляне на мирния процес в Сомалия. По време на тези лекции Rogo многократно призовава за използване на насилие срещу разположените в Сомалия сили на ООН и на мисията на Африканския съюз в Сомалия (AMISOM) и настойчиво призовава своите симпатизанти да отидат в Сомалия, за се присъединят към борбата на Al-Shabaab срещу правителството на Кения.

Aboud Rogo Mohammed предлага и насоки относно начините, по които наетите бойци от Кения, които се присъединяват към Al-Shabaab, да не могат да бъдат открити от кенийските власти, и какви маршрути да следват, когато пътуват от Момбаса и/или Ламу до опорните точки на Al-Shabaab в Сомалия, по-специално Kismayo. Той улеснява пътуването до Сомалия на множество наети кенийски бойци за Al-Shabaab.

През септември 2011 г. Rogo наема лица в Момбаса, Кения, които да отидат в Сомалия с предполагаемата цел да извършват терористични операции. През септември 2008 г. Rogo провежда събрание в Момбаса за набиране на средства, за да подпомогне финансирането на дейностите на Al-Shabaab в Сомалия.

13. Abubaker Shariff Ahmed (известен още като: а) Makaburi, б) Sheikh Abubakar Ahmed, в) Abubaker Shariff Ahmed, г) Abu Makaburi Shariff, д) Abubaker Shariff, е) Abubakar Ahmed

Дата на раждане: 1962 г. Евентуална друга дата на раждане: 1967 г. Място на раждане: Кения. Местонахождение: квартал Majengo, Момбаса, Кения. Дата на посочване от ООН: 23 август 2012 г.

Други сведения: Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5775564

Abubaker Shariff Ahmed е основен трафикант на хора, който наема млади кенийски мюсюлмани за водене на включваща насилие активистка дейност в Сомалия, и е тесен сътрудник на Aboud Rogo. Той предоставя материално подпомагане на екстремистки групировки в Кения (и на други места в Източна Африка). Чрез своите чести пътувания до опорните точки на Al-Shabaab в Сомалия, включително Kismayo, той е в състояние да поддържа тесни връзки с високопоставени членове на Al-Shabaab.

Abubaker Shariff Ahmed участва и в мобилизирането и управлението на средства за Al-Shabaab — образувание, включено в списъка на Комитета към Съвета за сигурност на ООН, създаден съгласно Резолюция 751 (1992) относно Сомалия и Резолюция 1907 (2009) относно Еритрея, поради участие в действия, които пряко или косвено заплашват мира, сигурността или стабилността на Сомалия.

Abubaker Shariff Ahmed проповядва в джамиите в Момбаса, че младите мъже трябва да пътуват до Сомалия, да извършват екстремистки действия, да се бият за Ал Кайда и да убиват граждани на САЩ.

Abubaker Shariff Ahmed е арестуван в края на декември 2010 г. от властите на Кения по подозрение за участие в бомбардирането на автогара в Найроби. Abubaker Shariff Ahmed е също лидер на установената в Кения младежка организация в Момбаса, която поддържа връзки с Al-Shabaab.

От 2010 г. Abubaker Shariff Ahmed набира членове и е контрабандист на хора за Al-Shabaab в квартала Majengo в Момбаса, Кения.

14. Maalim Salman (известен също като: a) Mu'alim Salman, б) Mualem Suleiman, в) Ameer Salman, г) Ma'alim Suleiman, д) Maalim Salman Ali, е) Maalim Selman Ali, ж) Ma'alim Selman, з) Ma'alin Sulayman).

Дата на раждане: около 1979 г. Място на раждане: Найроби, Кения. Местонахождение: Сомалия.

Дата на посочване от ООН: 23 септември 2014 г.

Други сведения: Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5818613

Maalim Salman е избран от лидера на al-Shabaab Ahmed Abdi aw-Mohamed, известен също като Godane, за ръководител на африканските чуждестранни бойци за al-Shabaab. Обучавал е чужди граждани, желаещи да се присъединят към al-Shabaab като африкански чуждестранни бойци, и е участвал в операции в Африка, насочени срещу туристи, увеселителни заведения и църкви.

Въпреки че взема участие в операции предимно извън Сомалия, се смята, че Salman живее в Сомалия и обучава чуждестранни бойци там преди прехвърлянето им на друго място. Някои от чуждестранните бойци на al-Shabaab имат присъствие и в Сомалия. Salman например изпраща чуждестранни бойци на al-Shabaab в южна Сомалия в отговор на офанзивата на мисията на Африканския съюз в Сомалия (AMISOM).

Наред с други терористични нападения al-Shabaab носи отговорност за атентата срещу търговския център „Уестгейт“ в Найроби, Кения, през септември 2013 г., който причини смъртта най-малко на 67 души. По-късно al-Shabaab пое отговорността за нападението, извършено на 31 август 2014 г. срещу затвора към националната агенция по разузнаване и сигурност в Могадишу, при което бяха убити трима служители на охраната и двама цивилни, а други 15 души бяха ранени.

15. Ahmed Diriye (известен също като: a) Sheikh Ahmed Umar Abu Ubaidah, б) Sheikh Omar Abu Ubaidaha, в) Sheikh Ahmed Umar, г) Sheikh Mahad Omar Abdikarim, д) Abu Ubaidah, е) Abu Diriye).

Дата на раждане: около 1972 г. Място на раждане: Сомалия. Местонахождение: Сомалия.

Дата на посочване от ООН: 24 септември 2014 г.

Други сведения: Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5818614

Ahmed Diriye е назначен за нов ръководител на al-Shabaab след смъртта на предишния лидер Ahmed Abdi aw-Mohamed, включен в списъка от комитета към Съвета за сигурност на ООН съгласно резолюции 751 (1992) и 1907 (2009). Това бе публично оповестено в изявление на говорителя на аl-Shabaab Sheikh Ali Dheere, направено на 6 септември 2014 г. Diriye е високопоставен член на al-Shabaab и в качеството си на ръководител на организацията отговаря за командването на нейните операции. Той ще отговаря пряко за дейността на al-Shabaab, която продължава да бъде заплаха за мира, сигурността и стабилността на Сомалия. Diriye впоследствие приема арабското име Sheikh Ahmed Umar Abu Ubaidah.

▼M13

16. Ahmad Iman Ali (иок: a) Sheikh Ahmed Iman Ali; б) Shaykh Ahmad Iman Ali; в) Ahmed Iman Ali; г) Abu Zinira)

Дата на раждане: а) около 1973 г.; б) около 1974 г.

Месторождение: Кения

Гражданство: Кения

Дата на посочване от ООН: 8 март 2018 г.

Други сведения: уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/

Ahmad Iman Ali е включен в списъка на 8 март 2018 г. съгласно Резолюция 1844 (2008) на Съвета за сигурност на ООН. Ahmad Iman Ali е виден командващ на Аш-Шабаб в Кения и е ръководител на групата в Кения от 2012 г. Той е ръководещ операциите на кенийския клон на групата и редовно извършва операции, насочени срещу кенийските военни части на AMISOM в Сомалия, като нападението през януари 2016 г. срещу кенийските военни части на AMISOM в El-Adde, Сомалия. Ali отговаря и за пропагандата на Аш-Шабаб, насочена срещу правителството и цивилното население на Кения, като например видео клипа от юли 2017 г., в който той отправя заплахи към мюсюлманите, служещи в кенийските сили за сигурност. В допълнение към тези дейности, в рамките на Аш-Шабаб Ali се е занимавал с набиране на членове за организацията, най-вече измежду бедни младежи от бедните квартали на Найроби, както и с набиране на средства за Аш-Шабаб, като за целта е използвал джамии. Крайната му цел е дестабилизирането на Кения посредством отправянето на заплахи, планирането и извършването на нападения, както и чрез насърчаването на младежи мюсюлмани да участват в борбата срещу кенийските сили за сигурност.

17. Abdifatah Abubakar Abdi (иок: Musa Muhajir)

Дата на раждане: 15 април 1982 г.

Месторождение: Сомалия

Гражданство: Сомалия

Адрес: а) Сомалия; б) Момбаса, Кения

Дата на посочване от ООН: 8 март 2018 г.

Други сведения: уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/

Abdifatah Abubakar Abdi е включен в списъка на 8 март 2018 г. съгласно Резолюция 1844 (2008) на Съвета за сигурност на ООН. През 2015 г. кенийското правителство включва Abdifatah Abubakar Abdi в списъка на издирваните терористи, за които е известно или се подозира, че членуват в Аш-Шабаб. Според доклади на кенийската полиция Abdi набира членове за Аш-Шабаб, които оказват подкрепа на тази организация – образувание, включено в списъка със санкции на Съвета за сигурност на ООН във връзка със Сомалия и Еритрея; той извършва тази дейност в Сомалия и участва в действия, застрашаващи мира, сигурността или стабилността на Сомалия. Сред набраните членове е имало три жени, арестувани от кенийската полиция при опит да преминат в Сомалия. Abdi се издирва във връзка с нападението от юни 2014 г. в Mpeketoni, Кения, при което загинаха много хора; за него се смята, че планира нови атаки. Въпреки че вниманието на Abdi е съсредоточено върху операции извън Сомалия, за него се смята, че пребивава в Сомалия и набира лица за Аш-Шабаб, които възнамеряват да преминат границата между Кения и Сомалия.

▼M11

II.    Образувания

Al-Shabaab (известно също като a) Al-Shabab, б) Shabaab, в) The Youth, г) Mujahidin Al-Shabaab Movement, д) Mujahideen Youth Movement, е) Mujahidin Youth Movement, ж) MYM, з) Harakat Shabab Al-Mujahidin, и) Hizbul Shabaab, ѝ) Hisb'ul Shabaab, к) Al-Shabaab Al-Islamiya, л) Youth Wing, м) Al-Shabaab Al-Islaam, н) Al-Shabaab Al-Jihaad, o) The Unity Of Islamic Youth, п) Harakat Al-Shabaab Al-Mujaahidiin, р) Harakatul Shabaab Al Mujaahidiin, с) Mujaahidiin Youth Movement)

Местонахождение: Сомалия. Дата на посочване от ООН: 12 април 2010 г.

Други сведения: Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5775567

Al-Shabaab извършва действия, които пряко или непряко заплашват мира, сигурността и стабилността на Сомалия, включващи, без да се ограничават до: действия, които представляват заплаха за споразумението от Джибути от 18 август 2008 г. или за политическия процес; както и действия, които представляват заплаха за временните федерални институции на Сомалия, мисията на Африканския съюз в Сомалия (AMISOM) или други международни операции за опазване на мира, свързани със Сомалия.

Al-Shabaab също така препятства предоставянето на хуманитарна помощ за Сомалия или достъпа до нея, или разпределянето ѝ в Сомалия.

Според изявление на председателя на комитета на Съвета за сигурност, създаден в съответствие с Резолюция 751 (1992) относно Сомалия, към Съвета за сигурност, направено на 29 юли 2009 г., както Al-Shabaab, така и Hisb'ul Islam открито и многократно поемат отговорност за нападения със сила срещу Преходното федерално правителство и AMISOM. Al-Shabaab поема също така отговорност за убийството на длъжностни лица от Преходното федерално правителство, а на 19 юли 2009 г. напада и местните бюра на ЮНОПС (UNOPS), UNDSS и ПРООН (UNDP) в регионите Bay и Bakool в нарушение на буква в) от Резолюция 1844 (2008). Освен това Al-Shabaab многократно препятства предоставянето на хуманитарна помощ за Сомалия или достъпа до нея, или разпределянето ѝ в Сомалия.

В доклада на генералния секретар на Съвета за сигурност на ООН относно положението в Сомалия, с дата 20 юли 2009 г., се съдържат следните параграфи относно дейностите на al-Shabaab в Сомалия:

За бунтовническите групи като al-Shabaab се твърди, че събират насила пари от частни дружества и набират млади хора, които да участват в борбата срещу правителството в Могадишу, включително деца войници. Al-Shabaab е потвърдила присъствието на чуждестранни бойци в редовете си и открито заявява, че работи с Ал Кайда в Могадишу за свалянето на правителството на Сомалия. Чуждестранните бойци, за много от които се твърди че произхождат от Пакистан и Афганистан, са очевидно добре обучени и са участвали в боеве. Те са били наблюдавани как с качулки на главите насочват нападателни операции срещу правителствените сили в Могадишу и съседните региони.

Al-Shabaab укрепи стратегията си във връзка с упражняването на принуда и сплашването на сомалийското население, както показват внимателно подбраните убийства „с висока стойност“ и арестите на племенни старейшини, някои от които бяха избити. На 19 юни 2009 г. Omar Hashi Aden, министър на националната сигурност, беше убит при мащабен самоубийствен атентат с кола бомба в Beletwyne. В атентата загинаха повече от 30 души, което беше строго осъдено от международната общност и широки кръгове от сомалийското общество.

Според доклада от 2008 г. на Групата за наблюдение на Сомалия към Съвета за сигурност на ООН (2008/769), al-Shabaab носи отговорност за редица нападения в Сомалия през последните няколко години, в това число:

— 
убийството и обезглавяването през септември 2008 г. на сомалийски шофьор, работещ за Световната продоволствена програма, за което има сведения;
— 
бомбения атентат от 6 февруари 2008 г. на пазар в Puntland, в резултат на който загинаха 20 и бяха ранени над 100 души;
— 
кампанията от бомбени атентати и целенасочени убийства в Somaliland, имащи за цел да провалят парламентарните избори през 2006 г.;
— 
убийствата на няколко чуждестранни хуманитарни работници през 2003 и 2004 г.

Според информации al-Shabaab напада комплекса на ООН в Сомалия на 20 юли 2009 г. и издава декрет, с който налага забрана върху трите агенции на ООН в контролираните от al-Shabaab райони в Сомалия. Освен това въоръжените сили на сомалийското Преходното федерално правителство се сражават с бунтовници от al-Shabaab и Hizbul Islam на 11 и 12 юли 2009 г., в резултат на което загиват над 60 души. В сраженията на 11 юли 2009 г. al-Shabaab вкарва четири минохвъргачки във Villa Somalia, в резултат на което загиват трима войници от мисията на Африканския съюз в Сомалия (AMISOM) и са ранени осем.

Според статия, публикувана от ВВС на 22 февруари 2009 г., al-Shabaab поема отговорност за самоубийствен атентат с взривена кола във военна база на Африканския съюз в Могадишу. В статията се казва, че Африканският съюз е потвърдил, че са убити 11 и са ранени 15 представители на мироопазващите сили на Африканския съюз.

Според статия, публикувана от Ройтерс на 14 юли 2009 г., бойци на al-Shabaab постигат победи през 2009 г. по време на партизански нападения срещу сомалийските сили и силите на Африканския съюз.

Според статия, публикувана от Гласът на Америка на 10 юли 2009 г., al-Shabaab е участвала в нападения срещу сомалийски правителствени сили през май 2009 г.

Според статия от 27 февруари 2009 г., публикувана на уебсайта на Съвета за чуждестранни отношения, al-Shabaab води от 2006 г. бунтовнически действия срещу преходното правителство на Сомалия и неговите етиопски поддръжници. В статията се посочва, че Al-Shabaab е убила 11 войници от Бурунди в най-смъртоносното нападение срещу мироопазващите сили на Африканския съюз от тяхното разполагане досега и че е провела тежки сражения, по време на които в Могадишу са загинали най-малко 15 души.

▼M15
ПРИЛОЖЕНИЕ II

СПИСЪК НА ИЗДЕЛИЯТА, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 1, ПАРАГРАФ 3, БУКВА Е), ПОДТОЧКА I)

1. Ракети земя-въздух, включително ръчно преносими противовъздушни системи (MANPADS).

2. Оръжия с калибър над 12,7 mm и компоненти, специално предназначени за тях, и свързани с тях боеприпаси. (Тук не се включват ръчните противотанкови гранатомети, например РПГ или леки противотанкови пушки, гранатомети или минохвъргачки.).

3. Минохвъргачки с калибър над 82 mm и свързани с тях боеприпаси.

4. Противотанкови насочвани оръжия, включително противотанкови насочвани ракети (ATGM) и боеприпаси и компоненти, специално предназначени за тези изделия.

5. Заряди и устройства, специално проектирани или модифицирани за военна употреба; мини и свързани с тях материали.

6. Оръжейни прицели с възможност за нощно виждане.

7. Въздухоплавателни средства, специално проектирани или модифицирани за военна употреба („въздухоплавателно средство“ означава превозно средство с постоянна геометрия на крилете, с променлива геометрия на крилете, с ротационни криле, с насочващи се ротори или с насочващи се криле, или хеликоптер.)

8. „Съдове“ и превозни средства тип „амфибия“, специално проектирани или модифицирани за военна употреба. („Съд“ включва всеки кораб, неводоизместващи плавателни средства, плавателен съд с малка равнина на водата или хидрофолио и корпус или част от корпуса на кораба.)

9. Безпилотни бойни летателни средства (изброени в Регистъра на ООН на конвенционалните оръжия като категория IV).

▼M15
ПРИЛОЖЕНИЕ III

СПИСЪК НА ИЗДЕЛИЯТА, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 1, ПАРАГРАФ 3, БУКВА Е), ПОДТОЧКИ II) И III).

1. Всички видове оръжия с калибър до 12,7 mm и свързани с тях боеприпаси.

2. РПГ-7 и безоткатни оръдия и свързаните с тях боеприпаси.

3. Бойни каски, изработени по военни стандарти или спецификации или по сходни национални стандарти.

4. Бронежилетки или защитни костюми, както следва:

а) 

Бронежилетки или защитни костюми, изработени по военни стандарти или спецификации, или техни еквиваленти (военните стандарти или спецификации включват най-малко спецификации за защита срещу осколки);

б) 

Усилени с плочи бронежилетки, осигуряващи балистична защита, равна на или по-висока от ниво III (NIJ 0101., 6 юли 2008 г.) или на национални еквиваленти;

5. Сухопътни транспортни средства, специално проектирани или модифицирани за военна употреба.

6. Оборудване за комуникация, специално проектирано или модифицирано за военна употреба.

7. Оборудване за позициониране на глобалната навигационна спътникова система (ГНСС), специално проектирано или модифицирано за военна употреба.

▼M16
ПРИЛОЖЕНИЕ IV

СПИСЪК НА ИЗДЕЛИЯТА, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 1В, ПАРАГРАФ 1

1. Тетрил (тринитрофенилметилнитрамин).

2. Нитроглицерин, съчетан със или смесен с „енергетичния материал“, посочен в ML8.a, или с метали на прах, посочени в ML8.с от Общия списък на оръжията на Европейския съюз ( 1 ) (освен когато е опакован/приготвен в индивидуални медицински дози).

3. Оборудване, което е както специално проектирано за военна употреба, така и специално проектирано за активиране, захранване с висок еднократен енергоимпулс, разреждане или детониране на импровизирани взривни устройства (IED).

4. „Технологии“, „необходими“ за „производство“ или „употреба“ на изделията, изброени в параграфи 1 и 2. (Определенията на термините „технологии“, „необходими“, „производство“ и „употреба“ са от Общия списък на оръжията на Европейския съюз.)
ПРИЛОЖЕНИЕ V

СПИСЪК НА ИЗДЕЛИЯТА ПО ЧЛЕН 1В, ПАРАГРАФ 2

1. Оборудване и апаратура, които не са уточнени в приложение IV, точка 2, специално проектирани за иницииране на взривни вещества по електрически или неелектрически метод (напр. комплекти за възпламеняване, детонатори, възпламенители, детониращи шнурове).

2. „Технологии“, „необходими“ за „производство“ или „употреба“ на изделията, изброени в параграф 1. (Определенията на термините „технологии“, „необходими“, „производство“ и „употреба“ са от Общия списък на оръжията на Европейския съюз.)

3. Взривни материали, както следва, и смеси, съдържащи един или повече от тях:

а) 

мазут от амониев нитрат (ANFO);

б) 

нитроцелулоза (съдържаща повече от 12,5 % азот w/w);

в) 

нитроглицерин (освен когато е опакован/приготвен в индивидуални медицински дози), при положение че не е съчетан със или смесен с „енергетичния материал“, посочен в ML8.a, или с метали на прах, посочени в ML8.с от Общия списък на оръжията на Европейския съюз;

г) 

нитрогликол;

д) 

пентаеритритол тетранитрат (PETN);

е) 

пикрилов хлорид;

ж) 

2,4,6-тринитротолуен (TNT).

4. Прекурсори на взривни вещества:

а) 

амониев нитрат;

б) 

калиев нитрат;

в) 

натриев хлорат;

г) 

азотна киселина;

д) 

сярна киселина.( 1 ) ОВ C 98, 15.3.2018 г., стр. 1.

Top