EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02010D0029(01)-20200201

Consolidated text: Решение на Европейската централна банка от 13 декември 2010 година относно емитирането на евробанкноти (преработена версия) (ЕЦБ/2010/29) (2011/67/ЕС)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/67(1)/2020-02-01

02010D0029(01) — BG — 01.02.2020 — 005.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 13 декември 2010 година

относно емитирането на евробанкноти

(преработена версия)

(ЕЦБ/2010/29)

(2011/67/ЕС)

(ОВ L 035, 9.2.2011 г., стp. 26)

Изменено с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

 M1

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА 2013/358/ЕС от 21 юни 2013 година

  L 187

13

6.7.2013

 M2

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА 2014/29/ЕС от 29 август 2013 година

  L 16

51

21.1.2014

 M3

РЕШЕНИЕ (ЕС) 2015/286 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 27 ноември 2014 година

  L 50

42

21.2.2015

 M4

РЕШЕНИЕ (ЕС) 2019/47 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 29 ноември 2018 година

  L 9

194

11.1.2019

►M5

РЕШЕНИЕ (ЕС) 2020/141 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 22 януари 2020 година

  L 27I

21

1.2.2020
▼B

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 13 декември 2010 година

относно емитирането на евробанкноти

(преработена версия)

(ЕЦБ/2010/29)

(2011/67/ЕС)Член 1

Определения

За целите на настоящото решение:

а) 

„НЦБ“ е националната централна банка на държава-членка, чиято парична единица е еврото;

б) 

„евробанкноти“ са банкноти, които изпълняват изискванията на Решение ЕЦБ/2003/4 и техническите спецификации, определени от Управителния съвет;

в) 

„алгоритъм за записване на капитала“ са дялове на НЦБ (изразени в проценти) в записания капитал на ЕЦБ, които са резултат от прилагането спрямо НЦБ на теглата в алгоритъма, упоменат в член 29.1 от Устава от ЕСЦБ, и са приложими за съответната финансова година;

г) 

„алгоритъм за разпределяне на банкноти“ означава процентите, които се получават, като се вземе предвид делът на ЕЦБ в общата емисия на евробанкноти и като се приложи алгоритъмът за записване на капитала (закръглен до най-близкото число, кратно на 0,0005 процентни пункта) спрямо дела на НЦБ към общата емисия. Когато общият сбор на получените проценти не възлиза на 100 %, разликата се компенсира, както следва: i) ако общият сбор е под 100 %, с прибавяне на 0,0005 процентни пункта към най-малките дялове във възходящ ред до достигане на точно 100 %; или ii) ако общият сбор е над 100 %, с изваждане на 0,0005 процентни пункта от най-големите дялове в низходящ ред до достигане на точно 100 %. ►M5  Алгоритъмът за разпределяне на банкноти, който се прилага от 1 февруари 2020 г., е посочен в приложение I към настоящото решение. ◄

Член 2

Емитиране на евробанкноти

Евробанкнотите се емитират от ЕЦБ и НЦБ.

Член 3

Задължения на емитентите

1.  НЦБ пускат във и изтеглят от обращение евробанкноти и извършват всяка физическа обработка по отношение на всички евробанкноти, включително емитираните от ЕЦБ.

2.  НЦБ приемат всички евробанкноти, по искане на притежателя им, за обмен с евробанкноти със същата стойност или, в случай на искане от титуляри на сметки, за записване по сметките, държани при получаващата НЦБ.

3.  НЦБ третират всички приети от тях евробанкноти като задължения и ги обработват по един и същ начин.

4.  НЦБ не прехвърлят приети от тях евробанкноти към други НЦБ и държат тези евробанкноти налични за реемитиране. По изключение и в съответствие с правилата, установени от Управителния съвет на ЕЦБ:

а) 

повредени, износени или изтеглени от обращение евробанкноти могат да бъдат унищожени от получаващата НЦБ; и

б) 

държаните от НЦБ евробанкноти могат, поради логистични съображения, да бъдат преразпределени „на едро“ в рамките на Евросистемата.

Член 4

Разпределяне на евробанкнотите в рамките на Евросистемата

1.  Общата стойност на евробанкнотите в обращение се разпределя между членовете на Евросистемата чрез прилагане на алгоритъма за разпределяне на евробанкноти.

2.  Разликата между стойността на евробанкнотите, разпределяни за всяка НЦБ в съответствие с алгоритъма за разпределяне на банкноти, и стойността на евробанкнотите, които тази НЦБ пуска в обращение, води до салда в рамките на Евросистемата. ЕЦБ има вземания в рамките на Евросистемата спрямо НЦБ пропорционално на техните дялове в алгоритъма за записване на капитала за стойност, равна на стойността на евробанкнотите, които тя емитира.

Член 5

Отмяна

Решение ЕЦБ/2001/15 се отменя. Позоваванията на отмененото решение се считат за позовавания на настоящото решение.

Член 6

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила на 1 януари 2011 г.

▼M5
ПРИЛОЖЕНИЕ I

АЛГОРИТЪМ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА БАНКНОТИТЕ ОТ 1 ФЕВРУАРИ 2020 Г.%

Европейска централна банка

8,0000

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

3,3520

Deutsche Bundesbank

24,2525

Eesti Pank

0,2590

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

1,5580

Bank of Greece

2,2755

Banco de España

10,9705

Banque de France

18,7905

Banca d’Italia

15,6295

Central Bank of Cyprus

0,1980

Latvijas Banka

0,3585

Lietuvos bankas

0,5325

Banque centrale du Luxembourg

0,3030

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

0,0965

De Nederlandsche Bank

5,3915

Oesterreichische Nationalbank

2,6925

Banco de Portugal

2,1535

Banka Slovenije

0,4430

Národná banka Slovenska

1,0535

Suomen Pankki

1,6900

ОБЩО

100,0000

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ IIОТМЕНЕНО РЕШЕНИЕ И ПОСЛЕДВАЩИ ИЗМЕНЕНИЯ

Решение ЕЦБ/2001/15

ОВ L 337, 20.12.2001 г., стр. 52

Решение ЕЦБ/2003/23

ОВ L 9, 15.1.2004 г., стр. 40

Решение ЕЦБ/2004/9

ОВ L 205, 9.6.2004 г., стр. 17

Решение ЕЦБ/2006/25

ОВ L 24, 31.1.2007 г., стр. 13

Решение ЕЦБ/2007/19

ОВ L 1, 4.1.2008 г., стр. 7

Решение ЕЦБ/2008/26

ОВ L 21, 24.1.2009 г., стр. 75

Top