EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009R0715-20090903

Consolidated text: Регламент (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно условията за достъп до газопреносни мрежи за природен газ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1775/2005 (текст от значение за ЕИП)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/715/2009-09-03

2009R0715 — BG — 03.09.2009 — 000.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 715/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 13 юли 2009 година

относно условията за достъп до газопреносни мрежи за природен газ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1775/2005

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 211, 14.8.2009, p.36)


поправен от

►C1

Поправка, ОВ L 229, 1.9.2009,  29  (715/2009)

►C2

Поправка, ОВ L 309, 24.11.2009,  87  (715/2009)
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 715/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 13 юли 2009 година

относно условията за достъп до газопреносни мрежи за природен газ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1775/2005

(текст от значение за ЕИП)ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 95 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет ( 1 ),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите ( 2 ),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора ( 3 ),

като имат предвид, че:

(1)

Вътрешният пазар на природен газ, който постепенно се изгражда от 1999 г. насам, е предназначен да предоставя действителен избор за всички потребители в Общността, били те граждани или предприятия, на нови стопански възможности и по-интензивна трансгранична търговия, с цел да се постигне повишаване на ефективността, конкурентни цени, по-високи стандарти на услугите, сигурност на доставките и устойчиво развитие.

(2)

Директива 2003/55/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2003 г. относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ ( 4 ) и Регламент (ЕО) № 1775/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 28 септември 2005 г. относно условията за достъп до газопреносни мрежи ( 5 ) имат значителен принос за създаването на вътрешен пазар на природен газ.

(3)

Опитът, придобит при изпълнението и мониторинга на първия набор от Насоки за добра практика, приети от Европейския регулаторен форум за газ (Мадридски форум) през 2002 г. сочи, че за да се осигури цялостното изпълнение на правилата, предвидени в тези насоки във всички държави-членки и с оглед предоставяне на минимални гаранции за равни условия за достъп до пазара, е необходимо тези правила да станат правно обвързващи.

(4)

Вторият набор от общи правила, озаглавени „Втори насоки за добра практика“ бяха приети на срещата на Мадридския форум на 24 и 25 септември 2003 г. и целта на настоящия регламент е да установи, въз основа на тези насоки, основните принципи и правила по отношение на достъпа до мрежата и до услугите за достъп на трети страни, управлението на претоварване, прозрачността, балансирането и търговията с права върху капацитет.

(5)

Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ ( 6 ) предвижда възможността за съществуването на комбиниран оператор на преносна и разпределителна система. Следователно правилата, уредени в настоящия регламент, не изискват промени в организацията на националните преносни и разпределителни системи, които отговарят на съответните разпоредби на същата директива.

(6)

Тръбопроводи с високо налягане, свързващи местни разпределителни компании с газовата мрежа и които не се използват предимно в контекста на местното разпределение, са включени в обхвата на настоящия регламент.

(7)

Необходимо е да се предвидят критериите, съгласно които се определят тарифите за достъп до мрежата, за да се гарантира, че те напълно съответстват на принципа за недискриминация, на необходимостта от добре функциониращ вътрешен пазар, че те вземат изцяло предвид необходимостта от цялостност на системата, че отразяват действително направени разходи, доколкото такива разходи отговарят на тези на ефективно и структурно сравним мрежов оператор, че са прозрачни, като същевременно включват необходимата възвръщаемост на инвестициите и, когато е приложимо, се вземат предвид и сравнителните тарифи по дадени показатели на регулаторните органи.

(8)

При изчисляване на тарифи за достъп до мрежи е от значение да се вземат предвид действително направените разходи, доколкото такива разходи отговарят на разходите на ефикасен и структурно сравним мрежов оператор и са прозрачни, като не по-малко важно е да се заложи подобаваща възвръщаемост на инвестициите и стимули за изграждане на нова инфраструктура, включително специално регулаторно третиране на новите инвестиции, както се предвижда в Директива 2009/73/ЕО. В това отношение и особено при наличието на ефективна конкуренция между отделните тръбопроводни, сравнението на тарифи по дадени показатели от регулаторните органи също ще трябва да се вземат под внимание.

(9)

Използването на пазарно основани инструменти, като например търгове, за определяне на тарифите следва да е съвместимо с разпоредбите, предвидени в Директива 2009/73/ЕО.

(10)

Необходимо е наличието на общ минимален пакет от услуги за достъп на трети страни, с което да се въведе в практиката общ минимален стандарт за достъп, валиден за цялата Общност, и да се гарантира, че услугите за достъп на трети страни са в удовлетворителна степен съвместими, както и да се позволи използване на ползите, произтичащи от добре функциониращ вътрешен пазар на природен газ.

(11)

Понастоящем съществуват препятствия пред продажбата на газ в Общността при условия на равнопоставеност, без дискриминация и пречки. По-специално, все още не съществуват недискриминационен достъп до мрежа и еднакво ефективно ниво на регулативен надзор във всяка държава-членка, и все още съществуват изолирани пазари.

(12)

Следва да се постигне достатъчно равнище на трансграничен междусистемен капацитет за газ и да се насърчава пазарната интеграция, с цел да се завърши изграждането на вътрешния пазар на природен газ.

(13)

В Съобщението на Комисията от 10 януари 2007 г., озаглавено „Енергийна политика за Европа“, се подчертава значението на завършването на вътрешния пазар на природен газ и създаването на условия на равнопоставеност за всички предприятия за природен газ в Общността. Съобщенията на Комисията от 10 януари 2007 г., озаглавени „Перспективи за вътрешния пазар на газ и електроенергия“ и „Разследване по силата на член 17 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на европейските сектори на газ и електроенергия (окончателен доклад)“, показват, че действащите правила и мерки нито осигуряват необходимата правна рамка, нито създават условия за изграждане на междусистемен капацитет за постигане на целта за добре функциониращ, ефикасен и отворен вътрешен пазар.

(14)

Освен изцяло да се прилага съществуващата регулаторна рамка, регулаторната рамка за вътрешния пазар на природен газ, уредена в Регламент (ЕО) № 1775/2005, следва да се адаптира в съответствие с тези съобщения.

(15)

По-специално е необходимо да се увеличи сътрудничеството и координацията между операторите на преносни системи, за да се създадат мрежови кодекси за предоставяне и управление на ефективен и прозрачен достъп до трансграничните преносни мрежи, както и за да се осигури координирано и в достатъчна степен ориентирано към бъдещето планиране и стабилно техническо развитие на преносната система в Общността, включително изграждане на междусистемен капацитет, при спазване на екологичните изисквания. Мрежовите кодекси следва да съответстват на рамкови насоки, които са с необвързващ характер (рамкови насоки) и които са разработени от Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия, създадена с Регламент (ЕО) № 713/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. за създаване на Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия ( 7 ) (Агенцията). Агенцията следва да участва в преразглеждането въз основа на фактите на проектите на мрежови кодекси, включително в съобразяването им с рамковите насоки, както и да има право да ги препоръчва за приемане от Комисията. Агенцията следва да прави оценка на предложените изменения на мрежовите кодекси, както и да има право да ги препоръчва за приемане от Комисията. Операторите на газопреносни системи следва да експлоатират своите мрежи в съответствие с тези мрежови кодекси.

(16)

За да се гарантира оптимално управление на газопреносната мрежа в Общността, следва да бъде създадена Европейска мрежа на операторите на преносни системи за газ (ЕМОПС за газ). Нейните задачи следва да бъдат изпълнявани при спазване на общностните правила за конкуренция, които остават приложими към решенията на ЕМОПС за газ. Задачите на ЕМОПС за газ следва да бъдат ясно определени и методите ѝ на работа такива, че да гарантират ефикасност, прозрачност и представителен характер на ЕМОПС за газ. Изготвените от ЕМОПС за газ мрежови кодекси нямат за цел да заменят необходимите национални мрежови кодекси по въпроси, които не са трансгранични. Тъй като чрез подход на регионално равнище може да бъде постигнат по-ефективен напредък, операторите на преносни системи следва да изградят регионални структури в рамките на цялостната структура на сътрудничество, като същевременно се уверят, че резултатите на регионално равнище са съвместими с мрежовите кодекси и необвързващите десетгодишни планове за развитие на общностно ниво. Сътрудничеството в рамките на подобни регионални структури предполага ефективно отделяне на дейностите по мрежата от дейностите по производство и доставка. При липсата на такова отделяне регионалното сътрудничество между операторите на преносни системи създава риск от антиконкурентно поведение. Държавите-членки следва да насърчават сътрудничеството и да следят за ефективността при експлоатацията на мрежата на регионално равнище. Сътрудничеството на регионално равнище следва да е съвместимо с напредъка в посока конкурентен и ефективен вътрешен пазар на газ.

(17)

Всички участници на пазара се интересуват от работата, която се очаква от ЕМОПС за газ. Следователно процесът на ефективна консултация е от съществено значение и съществуващите структури, създадени, за да го улесняват и направляват, като Европейската асоциация за координация на обмена на енергия, националните регулатори или Агенцията, следва да играят важна роля.

(18)

За да се гарантира по-голяма прозрачност по отношение на развитието на газопреносната мрежа в Общността, ЕМОПС за газ следва да изготвя, да публикува и редовно да актуализира необвързващ десетгодишен план за развитие на мрежата в цялата Общност (план за развитие на мрежата в цялата Общност). Този план за развитие на мрежата следва да включва жизнеспособни газопреносни мрежи и необходимите регионални свързващи точки, подходящи от търговска гледна точка или от гледна точка на сигурността на доставките.

(19)

За да се засили конкуренцията чрез ликвидни пазари за газ на едро, е от особено значение газът да може да бъде търгуван независимо от местоположението му в системата. Единственият начин да се направи това е чрез предоставяне на свобода за ползвателите на мрежата да правят самостоятелно заявки за входящ и изходящ капацитет, като по този начин създават пренос на газ по зони, вместо по договорни пътеки. Предпочитанието към входни-изходни системи за улесняване на развитието на конкуренцията бе вече изразено от повечето заинтересовани страни по време на шестия Мадридски форум на 30 и 31 октомври 2002 г. Тарифите не следва да зависят от трасето. Следователно тарифата, определена за една или повече входящи точки, не следва да е обвързана с тарифата, определена за една или повече изходящи точки, и обратното.

(20)

Позоваването на хармонизирани договори за пренос в контекста на недискриминационен достъп до мрежата на операторите на преносни системи не означава, че условията на договорите за пренос на даден системен оператор в някоя държава-членка трябва да са идентични с договорите на друг оператор на преносна система в същата или в друга държава-членка, освен ако има минимални изисквания, които трябва да залегнат във всички договори за пренос.

(21)

В мрежите за газ има значително договорно претоварване. Ето защо принципите за управление на претоварването и разпределение на капацитет за нови или наскоро договорени договори се основават на освобождаване на неизползвания капацитет чрез предоставяне на възможност на потребителите на мрежата да дадат под наем или да препродадат капацитетите по своите договори, както и на задължение за операторите на преносни системи да предлагат неизползвания капацитет на пазара поне за един ден напред и без прекъсване. Като се има предвид големият дял на съществуващите договори и необходимостта от създаване на истински условия на равнопоставеност за ползвателите на нов и съществуващ капацитет, тези принципи следва да се прилагат към целия договорен капацитет, включително и към съществуващите договори.

(22)

Макар физическото претоварване на мрежите понастоящем да е рядко срещан проблем в Общността, той може да стане такъв в бъдеще. Следователно е от значение да се изработи основен принцип за разпределение на капацитет при претоварване в подобни обстоятелства.

(23)

Наблюдението на пазара, предприето през последните години от националните регулаторни органи и от Комисията, показва, че действащите изисквания за прозрачност и правила за достъп до инфраструктурата не са достатъчни за осигуряване на действителен, добре функциониращ, отворен и ефикасен вътрешен пазар на газ.

(24)

Необходим е равен достъп до информация по отношение на физическия статус и ефикасността на системата, така че всички участници на пазара да могат да преценят цялостното състояние на търсенето и предлагането и да открият причините за промените на цените на едро Това включва по-прецизна информация за търсенето и предлагането, капацитета на мрежата, потоци и поддръжка, балансиране, наличност и използване на съоръжения за съхранение. Значението на тази информация за функционирането на пазара изисква да бъдат намалени действащите ограничения за публикуване от съображения за поверителност.

(25)

Изискванията за поверителност на чувствителната търговска информация обаче са особено важни, когато става дума за данни от стратегически търговски характер за съответното дружество, когато има само един ползвател на съоръжение за съхранение, или когато става дума за данни, които по отношение на изходящи точки в рамките на дадена система или подсистема, не са свързани с друга преносна или разпределителна система, а към един единствен краен промишлен клиент, и когато публикуването на такива данни би разкрило поверителна информация за производствения процес на този клиент.

(26)

За да се увеличи доверието в пазара, неговите участници трябва да бъдат сигурни, че върху извършителите на злоупотреби могат да се наложат ефективни и пропорционални и възпиращи санкции. Компетентните органи следва да бъдат оправомощени да разследват ефективно твърденията за злоупотреба с пазара. За тази цел компетентните органи се нуждаят от достъп до данни, които дават информация за оперативните решения, взети от предприятията за доставка. На пазара за газ всички тези решения се съобщават на системните оператори под формата на резервиране на капацитет, заявки и освободени потоци. Операторите на системи следва да съхраняват информация затова, налична и лесно достъпна от компетентните органи за определен период от време. Освен това компетентните органи следва редовно да следят за спазването на правилата от операторите на преносни системи.

(27)

Достъпът до съоръжения за съхранение на газ и до съоръжения за втечнен природен газ (ВПГ) не е достатъчен в някои държави-членки и следователно е необходимо да се усъвършенства прилагането на съществуващите правила. Наблюдение от Групата на европейските регулатори на електроенергия и газ стигна до заключението, че доброволните насоки за добра практика за предоставяне на достъп на трети страни от операторите на системи за съхранение, които са били одобрени от всички участници в Мадридския форум, не се прилагат в достатъчна степен и следователно е необходимо да станат задължителни.

(28)

Недискриминационните и прозрачни системи за балансиране на газа, използвани от оператори на преносни системи, са важни механизми, особено за новите участници на пазара, които вероятно биха изпитали по-големи затруднения при балансиране на общия си портфейл на продажби в сравнение с дружествата с установени позиции на даден пазар. Затова е необходимо да се създадат правила, които да гарантират, че операторите на преносни системи използват тези механизми в съответствие с условията за недискриминационен, прозрачен и ефективен достъп до мрежата.

(29)

Търговията с първични права на капацитет е важна част от създаването на конкурентен пазар и осигуряване на ликвидност. Ето защо настоящият регламент установява основните правила, свързани с такава търговия.

(30)

Националните регулаторни органи следва да гарантират спазване на правилата, съдържащи се в настоящия регламент, и на насоките, приети съгласно него.

(31)

В насоките, приложени към настоящия регламент, са определени специфични подробни правила за прилагане въз основа на втория набор от насоки за добра практика. Когато е необходимо, тези правила ще се развиват с течение на времето, като се вземат под внимание различията между националните газови системи.

(32)

Когато предлага да се изменят насоките, приложени към настоящия регламент, Комисията следва да осигури предварителна консултация с всички заинтересовани от насоките страни, представени от професионалните организации, и с държавите-членки в рамките на Мадридския форум.

(33)

От държавите-членки и компетентните национални органи следва да се изисква да предоставят на Комисията съответната информация. Такава информация следва да се третира като поверителна от Комисията.

(34)

Настоящият регламент и насоките, приети в съответствие с него, не засягат прилагането на правилата на Общността в областта на конкуренцията.

(35)

Мерките, необходими за прилагане на настоящия регламент, следва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за определяне на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията ( 8 ).

(36)

По-специално на Комисията следва да се предоставят правомощия за създаване и приемане на насоките, необходими за осигуряване на минималната степен на хармонизиране, която се изисква за постигане на целта на настоящия регламент. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително чрез допълването му с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(37)

Доколкото целта на настоящия регламент, а именно установяване на справедливи правила за условията за достъп до газопреносните мрежи, до съоръженията за съхранение и за ВПГ, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите-членки и следователно може да бъде по-добре постигната на общностно равнище, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

(38)

Предвид обхвата на измененията, които се въвеждат с настоящия регламент в Регламент (ЕО) № 1775/2005 е желателно, от съображения за яснота и рационалност, въпросните разпоредби да бъдат преработени чрез организирането им в единен текст в нов регламент,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:Член 1

Предмет и приложно поле

Настоящият регламент цели:

а) установява недискриминационни правила за условия за достъп до газопреносни системи, като се вземат предвид специалните характеристики на националните и регионалните пазари, с оглед обезпечаване на нормалното функциониране на вътрешния пазар на газ;

б) установява недискриминационни правила за условията за достъп до съоръжения за ВПГ и до съоръжения за съхранение, като се вземат предвид специалните характеристики на националните и регионалните пазари; и

в) улеснява появата на добре функциониращ и прозрачен пазар на едро с високо равнище на сигурност на доставките на газ и предоставя механизми за хармонизиране на правилата за достъп до мрежата при трансграничен обмен на газ.

Целите, посочени в първа алинея, включват определяне на хармонизирани принципи относно тарифите — или методиките за тяхното изчисляване — за достъп до мрежата, но не и до съоръженията за съхранение, за установяване на услуги за достъп на трети страни и хармонизирани принципи за разпределение на капацитет, управление на претоварването, определяне на изисквания за прозрачност, правила за балансиране, такси при дисбаланс и улесняване на търговията с капацитет.

Настоящият регламент, с изключение на член 19, параграф 4, се прилага само за съоръжения за съхранение, които попадат в обхвата на член 33, параграф 3 или 4 от Директива 2009/73/ЕО.

Държавите-членки може да създадат образувание или орган, установени в съответствие с Директива 2009/73/ЕО, с цел осъществяването на една или повече от функциите, обикновено възлагани на оператора на преносната система, които се подчиняват на изискванията на настоящия регламент. Това образувание или орган подлежи на сертифициране в съответствие с член 3 от настоящия регламент и подлежи на определяне в съответствие с член 10 от Директива 2009/73/ЕО.

Член 2

Определения

1.  За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1. „пренос“ означава транспортиране на природен газ по мрежа, съставена предимно от тръбопроводи с високо налягане, различна от добивна тръбопроводна мрежа и различна от частта от тръбопроводите с високо налягане, използвана предимно в контекста на местно разпределение на природен газ, с оглед на доставката му на клиенти, но невключващо самата доставка;

2. „договор за пренос“ означава договор, който операторът на преносна система е сключил с ползвател на мрежата с оглед извършване на пренос;

3. „капацитет“ означава максималният поток, изразен в нормални кубически метри за единица време или в енергийна единица за единица време, на който ползвателят на мрежата има право съгласно разпоредбите на договора за пренос;

4. „неизползван капацитет“ означава гарантиран капацитет, който ползвател на мрежата е добил по силата на договор за пренос, но който същият ползвател не е заявил в рамките на крайния срок, определен в договора;

5. „управление на претоварване“ означава управление на капацитетите за пренос на оператора на преносна система с оглед оптимално и максимално използване на техническия капацитет и навременно откриване на точки на бъдещо претоварване и насищане;

6. „вторичен пазар“ означава пазар на капацитет, търгуван по начин, различен от този на първичния пазар;

7. „заявка“ означава предварително докладване от ползвател на мрежата на оператора на преносна система относно действителния поток, който ползвателят на мрежата възнамерява да подаде към или да изтегли от системата;

8. „коригираща заявка“ означава последващо докладване, с което се коригира първоначалната заявка;

9. „цялостност на системата“ означава всяка ситуация по отношение на преносна система, в това число необходимите съоръжения за пренос, в които налягането и качеството на природния газ се поддържа в рамките на минимални и максимални граници, установени от оператора на преносната система, така че преносът на природен газ да бъде гарантиран от техническа гледна точка;

10. „период на балансиране“ означава период, в рамките на който изтеглянето на дадено количество природен газ, изразено в енергийни единици, трябва да бъде компенсирано от всеки ползвател на мрежата посредством подаване на същото количество природен газ към преносната мрежа в съответствие с договора за пренос или мрежовия кодекс;

11. „ползвател на мрежа“ означава клиент или потенциален клиент на оператора на преносна система, както и самите оператори на преносни системи, доколкото това им е необходимо, за да изпълняват функциите си, свързани с пренос;

12. „прекъсваеми услуги“ означава услуги, предлагани от оператора на преносната система въз основа на прекъсваем капацитет;

13. „прекъсваем капацитет“ означава газов капацитет за пренос, който може да бъде прекъсван от оператора на преносна система в съответствие с условията, залегнали в договора за пренос;

14. „дългосрочни услуги“ означава услуги, предлагани от оператора на преносна система, с продължителност една година или повече;

15. „краткосрочни услуги“ означава услуги, предлагани от оператора на преносна система, с продължителност по-малка от една година;

16. „гарантиран капацитет“ означава капацитет за пренос на газ, чиято непрекъсваемост е гарантирана от оператора на преносна система по силата на сключен договор;

17. „гарантирани услуги“ означава услуги, предоставяни от оператора на преносна система във връзка с гарантиран капацитет на пренос;

18. „технически капацитет“ означава максималния гарантиран капацитет, който операторът на преносна система може да предложи на ползвателите на мрежата, като вземе под внимание целостността на системата и експлоатационните изисквания на преносната система;

19. „договорен капацитет“ означава капацитет, който операторът на преносна система е разпределил на ползвател на мрежата съгласно договор за пренос;

20. „наличен капацитет“ означава онази част от техническия капацитет, която операторът на преносна система не е разпределил и е все още е налична за системата в дадения момент;

21. „договорно претоварване“ означава ситуация, при която нивото на търсене на гарантиран капацитет надхвърля техническия капацитет;

22. „първичен пазар“ означава пазара на капацитет, търгуван директно от оператора на преносната система;

23. „физическо претоварване“ означава ситуация, при която нивото на търсене на реални доставки в определен момент надхвърля техническия капацитет;

24. „капацитет на съоръжение за ВПГ“ означава капацитет в терминал за ВПГ, който се използва за втечняване на природен газ, или за внасяне, разтоварване, спомагателни услуги, временно съхранение и регазификация на ВПГ;

25. „пространство“ означава обем газ, който даден ползвател на съоръжение за съхранение може да използва за съхранение на газ;

26. „подаваща способност“ означава скоростта на добив, с която ползвателят на съоръжение за съхранение има право да добива газ от съоръжението за съхранение;

27. „нагнетателна способност“ означава скоростта на нагнетяване, с която ползвателят на съоръжение за съхранение има право да нагнети газ в съоръжението за съхранение;

28. „капацитет за съхранение“ означава всяко съчетание от пространство, нагнетателна способност и подаваща способност.

2.  Без да се засягат определенията в параграф 1 от настоящия член, определенията, съдържащи се в член 2 от Директива 2009/73/ЕО, които са относими към прилагането на настоящия регламент, също се прилагат, с изключение на определението за пренос в точка 3 от същия член.

Определенията в параграф 1, точки 3—23 от настоящия член във връзка с преноса се прилагат по аналогия и по отношение на съоръженията за съхранение и съоръженията за ВПГ.

Член 3

Сертифициране на оператори на преносни системи

1.  Комисията разглежда всяка нотификация за решение за сертифициране на оператор на преносна система, както е предвидено в член 10, параграф 6 от Директива 2009/73/ЕО, веднага щом я получи. В рамките на два месеца от деня на получаване на такава нотификация, Комисията дава становището си на съответния национален регулаторен орган относно съответствието й с член 10, параграф 2 или член 11, както и член 9 от Директива 2009/73/ЕО.

При изготвяне на посоченото в първа алинея становище, Комисията може да поиска Агенцията да предостави становище относно решението на националния регулаторен орган. В такъв случай двумесечният срок, посочен в първа алинея, се удължава с два допълнителни месеца.

При отсъствието на становище от Комисията в рамките на срока, посочен в първа и втора алинея, се приема, че Комисията не повдига възражения срещу решението на регулаторния орган.

2.  При получаване на становище на Комисията, националният регулаторен орган, в срок от два месеца, приема окончателното си решение относно сертифицирането на оператора на преносна система, като се съобразява в най-голяма степен с това становище. Решението на регулаторния орган и становището на Комисията се публикуват заедно.

3.  Във всеки един момент по време на процедурата регулаторните органи и/или Комисията могат да изискват от оператор на преносна система и/или от предприятие, извършващо някоя от функциите по производство или доставка, всяка информация, свързана с изпълнението на задачите им по настоящия член.

4.  Регулаторните органи и Комисията запазват поверителността на чувствителната търговска информация.

5.  Комисията може да приема насоки, определящи в детайли процедурата, която да се следва за прилагането на параграфи 1 и 2 от настоящия член. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 28, параграф 2.

6.  Когато Комисията получи нотификация за сертифициране на оператор на преносна система съгласно член 9, параграф 10 от Директива 2009/73/ЕО, Комисията взема решение относно сертифицирането. Регулаторният орган се съобразява с решението на Комисията.

Член 4

Европейска мрежа на операторите на преносни системи за газ

Всички оператори на преносни системи си сътрудничат на общностно ниво посредством ЕМОПС за газ, с цел да се насърчи окончателното изграждане и функционирането на вътрешния пазар на природен газ, както и трансграничната търговия, и да се гарантират оптималното управление, координираната експлоатация и стабилното техническо развитие на газопреносната мрежа.

Член 5

Създаване на ЕМОПС за газ

1.  До 3 март 2011 г. операторите на газопреносни системи внасят в Комисията и в Агенцията проекта на устав, списък на членовете и проект на процедурен правилник, включително процедурен правилник относно консултирането с други заинтересовани страни, на ЕМОПС за газ, която предстои да бъде създадена.

2.  В рамките на два месеца от деня на получаване, Агенцията, след официална консултация с организациите, които представят всички заинтересовани страни, и по-специално ползвателите на системата, в това число клиентите, предоставя на Комисията становище относно проекта на устав, списъка на членовете и проекта на процедурен правилник

3.  Комисията дава становището си по проекта на устав, списъка на членовете и проекта на процедурен правилник, като взема предвид становището на Агенцията, предвидено в параграф 2, и в срок от три месеца от деня на получаване на становището на Агенцията.

4.  В рамките на три месеца от деня на получаване на становището на Комисията операторите на преносни системи създават ЕМОПС за газ, приемат и публикуват нейния устав и процедурен правилник.

Член 6

Създаване на мрежови кодекси

1.  Комисията, след консултация с Агенцията, с ЕМОПС за газ и другите съответни заинтересовани страни, изготвя годишен списък на приоритетите, определящ областите, уредени в член 8, параграф 6, които следва да се включат при разработването на мрежовите кодекси.

2.  Комисията изисква от Агенцията да ѝ представи в разумен срок, не по-дълъг от шест месеца, необвързваща рамкова насока (рамкова насока), в която да се установят ясни и обективни принципи, в съответствие с член 8, параграф 7, за разработването на мрежови кодекси, свързани с установените области в списъка на приоритетите. Всяка необвързваща рамкова насока допринася за недискриминацията, ефективната конкуренция и ефикасно функциониране на пазара. При мотивирано искане от страна на Агенцията, Комисията може да удължи този срок.

3.  Агенцията провежда официална консултация с ЕМОПС за газ и с другите съответни заинтересовани страни относно рамковата насока в рамките на срок, не по-кратък от два месеца, и по открит и прозрачен начин.

4.  Ако Комисията счете, че рамковата насока не допринася за недискриминацията, ефективната конкуренция и ефикасното функциониране на пазара, тя може да изиска от Агенцията да преразгледа рамковата насока в разумен срок и да я представи повторно на Комисията.

5.  Ако Агенцията не представи или не представи повторно рамковата насока в определения от Комисията срок по параграфи 2 или 4, Комисията изготвя въпросната рамкова насока.

6.  Комисията изисква от ЕМОПС за газ да представи на Агенцията в разумен срок, който не надвишава дванадесет месеца, мрежов кодекс, който да е съобразен със съответната рамкова насока.

7.  В срок от три месеца от деня на получаване на мрежов кодекс, по време на който Агенцията може да се консултира официално със съответните заинтересовани страни, Агенцията предоставя на ЕМОПС за газ мотивирано становище относно мрежовия кодекс.

8.  ЕМОПС за газ може да измени мрежовия кодекс предвид становището на Агенцията и да го представи повторно на Агенцията.

9.  Ако Агенцията е удовлетворена, че даден мрежов кодекс е съобразен със съответните рамкови насоки, тя внася мрежовия кодекс в Комисията и може да препоръча неговото приемане в рамките на разумен срок. В случай че Комисията не приеме мрежовите кодекси, тя посочва причините за това.

10.  Ако ЕМОПС за газ не успее да разработи мрежов кодекс в рамките на определения от Комисията срок по параграф 6, Комисията може да поиска Агенцията да изготви проект на мрежов кодекс въз основа на съответната рамкова насока. Агенцията може да започне допълнителна консултация в хода на подготовката на проект на мрежов кодекс по настоящия параграф. Агенцията внася в Комисията проекта на мрежов кодекс, изготвен в съответствие с настоящия параграф, и може да препоръча неговото приемане.

11.  Комисията може да приеме по собствена инициатива един или повече мрежови кодекси в областите, изброени в член 8, параграф 6, ако ЕМОПС за газ не успее да разработи мрежов кодекс или Агенцията не успее да разработи проект на мрежов кодекс, както е посочено в параграф 10 от настоящия член, или по препоръка на Агенцията съгласно параграф 9 от настоящия член.

Когато Комисията предлага приемането на мрежов кодекс по своя собствена инициатива, тя се консултира с Агенцията, ЕМОПС за газ и всички съответни заинтересовани страни по отношение на проекта на мрежов кодекс в рамките на срок, не по-кратък от два месеца. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 28, параграф 2.

12.  Настоящият член не засяга правото на Комисията да приема и изменя насоките съгласно предвиденото в член 23.

Член 7

Изменение на мрежови кодекси

1.  Проекти за изменения на мрежов кодекс, приет по силата на член 6, може да бъдат предлагани на Агенцията от лица, които е вероятно да са заинтересовани от съответния мрежов кодекс, включително ЕМОПС за газ, операторите на преносни системи, ползвателите на мрежи и потребителите. Агенцията може да предложи изменения и по собствена инициатива.

2.  Агенцията се консултира с всички заинтересовани страни в съответствие с член 10 от Регламент (ЕО) № 713/2009. Въз основа на тази процес Агенцията може да представи на Комисията мотивирани предложения за изменения, като обясни по какъв начин такива предложения съответстват на целите на мрежовите кодекси, установени в член 6, параграф 2 от настоящия регламент.

3.  Като взема предвид предложенията на Агенцията, Комисията може да приема изменения на всеки мрежов кодекс, приет съгласно член 6. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 28, параграф 2.

4.  Разглеждането на предложените изменения в съответствие с процедурата, посочена в член 28, параграф 2, се ограничава до разглеждане на аспектите във връзка с предложеното изменение. Тези предложени изменения не засягат други изменения, които Комисията може да предложи.

Член 8

Задачи на ЕМОПС за газ

1.  ЕМОПС за газ разработва мрежови кодекси в областите, посочени в параграф 6 от настоящия член, след отправено искане от страна на Комисията в съответствие с член 6, параграф 6.

2.  ЕМОПС за газ може да разработи мрежови кодекси в областите, уредени в параграф 6, с цел да постигне целите, определени в член 4, когато тези мрежови кодекси не са свързани с областите, включени в обхвата на отправеното от Комисията искане. Тези мрежови кодекси се представят на Агенцията за становище. Това становище се взема надлежно предвид от ЕМОПС за газ.

3.  ЕМОПС за газ приема:

а) инструменти за съвместна експлоатация на мрежата с оглед на осигуряването на координация при експлоатация на мрежата в нормални и извънредни условия, включително обща скала за класификация на авариите, и планове за научноизследователска дейност;

б) необвързващ десетгодишен план за развитите на мрежата в цялата Общност (план за развитие на мрежата в цялата Общност), включително европейска прогноза за адекватност на доставките на всеки две години;

в) препоръки относно координацията на техническото сътрудничество между оператори на преносни системи от Общността и от трети държави;

г) годишна работна програма;

д) годишен доклад;

е) годишна лятна и зимна прогноза за доставките.

4.  Европейската прогноза за адекватност на доставките, посочена в параграф 3, буква б), включва цялостната адекватност на газовата система да доставя текущото и прогнозно търсене на газ през следващите пет години, както и за периода между пет и 10 години след датата на тази прогноза. Европейската прогноза за адекватност на доставките се основава на националните прогнози за доставките, изготвяни от всички отделни оператори на преносни системи.

5.  Годишната работна програма по параграф 3, буква г) включва списък и описание на мрежовите кодекси, които да се изготвят, план за координиране на експлоатацията на мрежата и научноизследователски и развойни дейности, които да се осъществят през тази година, както и примерен график.

6.  Мрежовите кодекси, посочени в параграфи 1 и 2, обхващат следните области, като при необходимост се вземат под внимание регионалните специални характеристики:

а) правила за сигурност и надеждност на мрежата;

б) правила за присъединяване към мрежата;

в) правила за достъп на трета страна;

г) правила за обмен на данни и разрешаване на спорове;

д) правила за оперативна съвместимост;

е) оперативни процедури при извънредни ситуации;

ж) правила за разпределение на капацитета и за управление на претоварването;

з) правила за търгуване, свързани с техническото и оперативно предоставяне на услуги за достъп до мрежата и балансиране на системата;

и) правила за прозрачност;

й) правила за балансиране, включително свързани с мрежата процедури за заявки, правила за такси при дисбаланс и правила за оперативно балансиране между системите на операторите на преносни системи;

к) правила относно хармонизирани тарифни структури за пренос; и

л) енергийна ефективност по отношение на мрежите на газ.

7.  Мрежовите кодекси се разработват по въпроси свързани с трансграничната мрежа и въпроси, свързани с пазарната интеграция и не засягат правото на държавите-членки да създават национални мрежови кодекси, които не засягат трансграничната търговия.

8.  ЕМОПС за газ наблюдава и анализира прилагането на мрежовите кодекси и насоките, приети от Комисията в съответствие с член 6, параграф 11, както и влиянието, което те оказват върху хармонизирането на приложимите правила, насочени към улесняване на пазарната интеграция. ЕМОПС за газ докладва констатациите си на Агенцията и включва резултатите от анализа в годишния доклад, посочен в параграф 3, буква д) от настоящия член.

9.  ЕМОПС за газ предоставя цялата налична информация по искане на Агенцията за изпълнение на задачите си по член 9, параграф 1.

10.  ЕМОПС за газ приема и публикува плана за развитие на мрежата в цялата Общност, посочен в параграф 3, буква б), веднъж на всеки две години. Планът за развитие на мрежата в цялата Общност включва моделиране на интегрираната мрежа, разработване на сценарии, европейска прогноза за адекватността на доставките и оценка на устойчивостта на системата.

Планът за развитие на мрежата в цялата Общност по-специално:

а) се основава върху националните инвестиционни планове, като се вземат предвид регионалните инвестиционни планове, както е посочено в член 12, параграф 1, и ако е целесъобразно, върху общностни аспекти на планирането на мрежите, включително насоките за трансевропейските енергийни мрежи в съответствие с Решение № 1364/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 9 );

б) по отношение на трансграничните междусистемни връзки се основава на разумните потребности на различните ползватели на мрежата и включва дългосрочните ангажименти на инвеститори, посочени в членове 14 и 22 от Директива 2009/73/ЕО; и

в) открива пропуски в инвестициите, най-вече по отношение на трансграничните капацитети.

По отношение на втора алинея, буква в), към плана за развитие на мрежата в цялата Общност може да се добави преглед на пречките пред увеличаването на трансграничния капацитет на мрежата, които произтичат от различните процедури или практики за одобрение.

11.  Агенцията преразглежда националните десетгодишни планове за развитие на мрежата, за да извърши оценка на тяхната съгласуваност с плана за развитие на мрежата в цялата Общност. Ако Агенцията установи несъответствия между национален десетгодишен план за развитие на мрежата и плана за развитие на мрежата за цялата Общност, тя препоръчва ако е целесъобразно да се измени националният десетгодишен план за развитие на мрежата или плана за развитие на мрежата за цялата Общност. Ако подобен национален десетгодишен план за развитие на мрежата е изготвен в съответствие с член 22 от Директива 2009/73/ЕО, Агенцията препоръчва на компетентния национален регулаторен орган да измени националния десетгодишен план за развитие на мрежата съгласно член 22, параграф 7 от същата директива и да информира Комисията за това.

12.  По искане на Комисията, ЕМОПС за газ предоставя становището си на Комисията относно приемането на насоките, установени в член 23.

Член 9

Наблюдение от Агенцията

1.  Агенцията наблюдава изпълнението на задачите на ЕМОПС за газ, посочени в член 8, параграфи 1, 2 и 3 и докладва на Комисията.

Агенцията наблюдава прилагането от ЕМОПС за газ на мрежовите кодекси, разработени съгласно член 8, параграф 2, и на мрежовите кодекси, разработени в съответствие с член 6, параграфи 1—10, които не са били приети от Комисията съгласно член 6, параграф 11. В случаите, в които ЕМОПС за газ не е приложила подобни мрежови кодекси, Агенцията изисква от ЕМОПС за газ да представи надлежно мотивирано обяснение относно причините за това. Агенцията информира Комисията за обяснението и представя своето становище по него.

Агенцията наблюдава и анализира прилагането на мрежовите кодекси и насоките, приети от Комисията, както е предвидено в член 6, параграф 11, и тяхното въздействие върху хармонизирането на приложимите правила, целящи улесняване на интегрирането на пазара, както и върху недискриминацията, ефективната конкуренция и ефикасното функциониране на пазара, и докладва на Комисията.

2.  ЕМОПС за газ предава на Агенцията за становище проекта на плана за развитие на мрежата за цялата Общност, проекта на годишна работна програма, включително информацията относно процеса на консултация, и останалите документи по член 8, параграф 3.

В срок от два месеца от деня на получаване, Агенцията предоставя надлежно мотивирано становище, както и препоръки до ЕМОПС за газ и до Комисията, когато счита, че проектът на годишна работна програма или проектът на плана за развитие на мрежата за цялата Общност, предоставени от ЕМОПС за газ, не допринасят за недискриминацията, ефективната конкуренция, ефикасното функциониране на пазара или за задоволителна степен на трансгранична взаимосвързаност, отворена за достъп от трети страни.

Член 10

Консултации

1.  При изготвянето на мрежовите кодекси, проекта на план за развитие на мрежата за цялата Общност и годишната работна програма, посочена в член 8, параграфи 1, 2 и 3, ЕМОПС за газ провежда обстоен процес на консултации, на ранен етап и по открит и прозрачен начин, в която участват всички съответни участници на пазара и особено организациите, представляващи всички заинтересовани страни в съответствие с процедурния правилник, посочен в член 5, параграф 1. В тези консултации участват и националните регулаторни органи и други национални органи, предприятия за доставка и производство, ползватели на мрежата включително клиенти, оператори на разпределителни системи, включително съответните промишлени асоциации, технически органи и платформи на заинтересованите страни. Тя има за цел определяне на възгледите и предложенията на всички заинтересовани страни по време на процеса на вземане на решения.

2.  Всички документи и протоколи от заседанията, свързани с консултациите, посочени в параграф 1, са публично достояние.

3.  Преди да приеме годишната работна програма и мрежовите кодекси, посочени в член 8, параграфи 1, 2 и 3, ЕМОПС за газ посочва как забележките, отправени по време на консултациите, са били взети под внимание. Когато забележките не са взети под внимание, тя излага основанията за това.

Член 11

Разходи

Разходите, свързани с дейностите на ЕМОПС за газ, посочени в членове 4—12, се поемат от операторите на преносни системи и се вземат предвид при изчисляването на тарифите. Регулаторните органи одобряват тези разходи единствено ако те са обосновани и пропорционални.

Член 12

Регионално сътрудничество между операторите на преносни системи

1.  Операторите на преносни системи установяват регионално сътрудничество в рамките на ЕМОПС за газ, за да допринасят за дейностите, посочени в член 8, параграфи 1, 2 и 3. По-специално, те публикуват регионален инвестиционен план на всеки две години и може да вземат инвестиционни решения на основата на този регионален инвестиционен план.

2.  Операторите на преносни системи насърчават постигането на оперативни договорености, за да бъде осигурено оптимално управление на мрежата, и насърчават развитието на енергийния обмен, координираното разпределение на трансграничен капацитет чрез недискриминиращи пазарно обусловени решения и като отдават дължимото внимание на специфичните предимства на имплицитните търгове за краткосрочно разпределяне, и насърчават интегрирането на механизмите за балансиране.

3.  С оглед постигане на целите, определени в параграфи 1 и 2, географската област, която всяка структура за регионално сътрудничество обхваща, може да бъде определена от Комисията, като се вземат предвид съществуващите структури за регионално сътрудничество Всяка държава-членка има право да насърчава сътрудничество в повече от една географска област. Мярката, посочена в първото изречение, предназначена да измени несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 28, параграф 2.

За тази цел Комисията се консултира с Агенцията и с ЕМОПС за газ.

Член 13

Тарифи за достъп до мрежите

1.  Тарифите или методиките, използвани за тяхното изчисление, които операторите на преносни системи прилагат и които се одобряват от регулаторните органи съгласно член 41, параграф 6 от Директива 2009/73/ЕО, както и тарифите, публикувани съгласно член 32, параграф 1 от същата директива, са прозрачни, отчитат необходимостта от цялостност на системата и нейните подобрения и отразяват реално направени разходи в степента, в която те съответстват на разходи, направени от ефикасен и структурно сравним оператор на мрежа, освен това са прозрачни, като същевременно включват подобаваща възвръщаемост на инвестициите и, когато е приложимо, отчитат сравнителните тарифи по дадени показатели на регулаторните органи. Тарифите или методиките, използвани за тяхното изчисление, се прилагат по недискриминационен начин.

Държавите-членки може да решат тарифите да се определят чрез пазарно обусловени договорености, например търгове, при условие че подобни договорености и приходите от тях са одобрени от регулаторния орган.

Тарифите или методиките, използвани за тяхното изчисление, подпомагат ефикасната търговия с газ и конкуренцията, като същевременно се предотвратява кръстосаното субсидиране между ползватели на мрежата и се осигуряват стимули за инвестиции, поддържа се или се създава оперативна съвместимост на преносните мрежи.

Тарифите за ползватели на мрежата са недискриминационни и се определят поотделно за всяка входяща или изходяща точка от преносната система. Механизмите за разпределение на разходите и методиката за определяне на тарифите по отношение на входящите и изходящите точки се одобряват от националните регулаторни органи. Държавите-членки гарантират, че след преходен период до 3 септември 2011 г. таксите за мрежата няма да се изчисляват на основата на договорни пътеки.

2.  Тарифите за достъп до мрежата не ограничават пазарната ликвидност, нито нарушават трансграничната търговия между различните преносни системи. Когато различията в тарифните структури или механизми за балансиране биха възпрепятствали търговията между преносните системи, и независимо от член 41, параграф 6 от Директива 2009/73/ЕО, операторите на преносни системи, в тясно сътрудничество със съответните национални органи, работят активно за сближаване на тарифните структури и принципите за определяне на такси, в това число и по отношение на балансирането.

Член 14

Услуги за достъп на трети страни по отношение на операторите на преносни системи

1.  Операторите на преносни системи:

а) гарантират, че предлагат услуги на всички ползватели на мрежата на недискриминационна основа;

б) предоставят на трети страни услуги за достъп както за гарантирани доставки, така и за прекъсваеми доставки при условията на цената за прекъсваеми доставки на трети страни, като се отразява вероятността от прекъсване;

в) предлагат на ползвателите на мрежата както дългосрочни, така и краткосрочни услуги.

По отношение на първа алинея, буква а), когато оператор на преносна система предлага една и съща услуга на различни клиенти, той я предлага при равностойни договорни условия, или като използва хармонизирани договори за пренос или общ мрежов кодекс, одобрен от компетентния орган в съответствие с процедурата, предвидена в член 41 от Директива 2009/73/ЕО.

2.  Договорите за пренос, подписани с начални дати, различни от стандартните, или с по-кратка продължителност от стандартните годишни договори за пренос, не водят до произволно повишаване или понижаване на тарифите, което не отразява пазарната стойност на услугата в съответствие с принципите, установени в член 13, параграф 1.

3.  Когато е уместно, услугите за достъп на трети страни може да се извършват при условията на подходящи гаранции от страна на ползватели на мрежите по отношение на тяхната кредитоспособност. Такива гаранции не представляват неоправдани бариери за навлизане на пазара и са недискриминационни, прозрачни и пропорционални.

Член 15

Услуги за достъп на трети страни по отношение на съоръжения за съхранение и за ВПГ

1.  Оператори на система за ВПГ и на система за съхранение:

а) предлагат на недискриминационна основа услуги на всички ползватели на мрежата, които отговарят на търсенето на пазара, по-специално, когато даден оператор на система за ВПГ или на система за съхранение предлага една и съща услуга на различни клиенти, той го прави при равностойни договорни условия;

б) предлагат услуги, които са съвместими с използването на взаимосвързани газопреносни системи и улеснява достъпа чрез сътрудничество с оператора на преносна система; и

в) правят публично достояние необходимата информация, по-специално данни за използването и наличието на услуги, в рамките на период, обоснован от разумните търговски нужди на ползвателите на съоръжения за ВПГ или за съхранение, при условие че националният регулаторен орган осъществява контрол върху подобно оповестяване.

2.  Всеки оператор на система за съхранение:

а) предоставят на трети страни услуги за достъп както за гарантирани доставки, така и за прекъсваеми доставки; цената за прекъсваеми доставки, отразява вероятността от прекъсване;

б) предлага на ползвателите на съоръжението за съхранение както дългосрочни, така и краткосрочни услуги; и

в) предлага на ползвателите на съоръжението за съхранение както поотделно, така и в пакет, услуги по предоставяне на пространство за съхранение, нагнетателна способност и добивна способност.

3.  Договори за съоръжения за ВПГ и за съхранение не водят до неоправдано по-високи тарифи в случаите, когато са подписани:

а) извън годината на природния газ с начални дати, различни от стандартните; или

б) с по-кратка продължителност от стандартния годишен договор за съоръжения за ВПГ и за съхранение.

4.  Когато е уместно, услугите за достъп на трети страни може да се извършват при условията на подходящи гаранции от страна на ползватели на мрежите по отношение на тяхната кредитоспособност. Такива гаранции не представляват неоправдана бариера за навлизане на пазара и са недискриминационни, прозрачни и пропорционални.

5.  Договорните ограничения за изисквания минимален размер на капацитета на съоръжението за ВПГ и на капацитета за съхранение се основават на технически ограничения и позволяват на ползватели на по-малки съоръжения за съхранение да получават достъп до услуги по съхранение.

Член 16

Принципи на механизмите за разпределение на капацитет и на процедурите за управление на претоварването по отношение на операторите на преносни системи

1.  Максималният капацитет във всички важни точки, посочени в член 18, параграф 3, се предоставя на всички участници на пазара, като се отчитат целостта на системата и ефикасната експлоатация на мрежата.

2.  Оператор на преносна система прилага и публикува недискриминационни и прозрачни механизми за разпределение на капацитет, които:

а) подават подходящи икономически сигнали за ефикасното и максимално използване на техническия капацитет и улесняват инвестирането в нова инфраструктура и трансграничния обмен на природен газ;

б) са съвместими с пазарните механизми, включително спот пазари и борси, като същевременно са гъвкави и могат да се приспособяват към променящите се пазарни условия; и

в) са съвместими със системите за достъп до мрежите на държавите-членки.

3.  Операторът на преносна система прилага и публикува недискриминационни и прозрачни процедури за управление на претоварването, които улесняват трансграничния обмен на природен газ на недискриминационна основа и които се основават на следните принципи:

а) в случай на договорно претоварване операторът на преносна система предлага неизползвания капацитет на първичния пазар поне ден напред и на база прекъсваемост на доставките; и

б) ползватели на мрежата, които желаят да препродадат или преотдадат под наем неизползван договорен капацитет на вторичния пазар, имат правото да го направят.

По отношение на първа алинея, буква б), държава-членка може да изиска от ползвателите на мрежата да уведомят или да информират оператора на преносна система.

4.  В случай че е налице физическо претоварване, операторът на преносна система или, когато е уместно, регулаторните органи прилагат недискриминационни и прозрачни механизми за разпределение на капацитета.

5.  Операторите на преносни системи правят редовно оценка на пазарното търсене на нови инвестиции. При планиране на нови инвестиции операторите на преносни системи правят оценка на търсенето на пазара и вземат предвид сигурността на доставките.

Член 17

Принципи на механизмите за разпределение на капацитет и на процедурите за управление на претоварване по отношение на съоръженията за съхранение и за ВПГ

1.  На участниците на пазара се предлага максималният капацитет на съоръженията за съхранение и за ВПГ, като се отчита целостта и експлоатацията на системата.

2.  Оператори на система за ВПГ и на система за съхранение прилагат и публикуват недискриминационни и прозрачни механизми за разпределение на капацитет, които:

а) подават подходящи икономически сигнали за ефикасното и максимално използване на капацитета и улесняват инвестирането в нова инфраструктура;

б) са съвместими с пазарните механизми, включително спот пазари и борси, като същевременно са гъвкави и способни за приспособяване към променящите се условия на пазара; и

в) са съвместими със свързаните системи за достъп до мрежата.

3.  Договорите за съоръжения за ВПГ и за съхранение включват мерки за предотвратяване на презапасяването с капацитет, като се вземат предвид следните принципи, които се прилагат в случай на договорно претоварване:

а) операторът на система трябва своевременно да предлага неизползвания капацитет на съоръжението за ВПГ и за съхранение на първичния пазар; по отношение на съоръженията за съхранение това трябва да се прави поне ден напред и на база прекъсваемост на доставките;

б) ползватели на съоръжения за ВПГ и за съхранение, които желаят да препродадат договорния си капацитет на вторичния пазар, трябва да имат правото да го направят.

Член 18

Изисквания за прозрачност по отношение на операторите на преносни системи

1.  Операторът на преносна система оповестява публично подробна информация относно услугите и условията, които предлага, заедно с техническата информация, необходима на ползвателите на мрежата, за да получат ефективен достъп до мрежата.

2.  С цел гарантиране на прозрачни, обективни и недискриминационни тарифи и подпомагане на ефикасното използване на газовата мрежа, операторите на преносни системи или съответните национални органи публикуват разумно и достатъчно подробна информация за тарифите, тяхното образуване, методика и структура.

3.  За предоставяните услуги всеки оператор на преносна система оповестява публично информация за техническия, договорения и наличния капацитет в числово изражение за всички важни точки, включително входни и изходни, редовно и периодично по стандартизиран и удобен за ползване начин.

4.  Важните точки от преносната система, за които трябва да се оповестява публично информация, се одобряват от компетентните органи след консултация с ползвателите на мрежата.

5.  Операторът на преносна система винаги разкрива информацията, която се изисква съгласно настоящия регламент, по смислен, количествено ясен и лесен за използване начин и на недискриминационна основа.

6.  Операторът на преносна система оповестява публично предварителна и последваща информация за търсенето и предлагането, основаваща се на заявки, прогнози и реализирани потоци към и от системата. Националният регулаторен орган гарантира, че всяка подобна информация се оповестява. Нивото на предоставените подробности в публикуваната информация отразява информацията, която е била достъпна за оператора на преносна система.

Операторът на преносна система оповестява публично взетите мерки, както и направените разходи и генерираните приходи за балансиране на системата.

Съответните участници на пазара предоставят на оператора на преносна система данните, посочени в настоящия член.

Член 19

Изисквания за прозрачност по отношение на съоръженията за съхранение и съоръженията за ВПГ

1.  Операторите на системи за ВПГ и на системи за съхранение оповестяват публично подробна информация относно услугите, които предлагат, и приложимите условия, заедно с техническата информация, необходима на ползвателите на съоръжения за съхранение и съоръжения за ВПГ, за да получат ефективен достъп до тези съоръжения за ВПГ и за съхранение.

2.  За предоставените услуги операторите на системи за ВПГ и на системи за съхранение оповестяват публично информация за договорения и наличния капацитет на съоръжението за съхранение и на съоръжението за ВПГ в числово изражение, като това се прави редовно и периодично, по удобен за ползване и стандартизиран начин.

3.  Операторите на системи за ВПГ и на системи за съхранение винаги предоставят информацията, която се изисква съгласно настоящия регламент, по смислен, количествено ясен и лесен за използване начин и на недискриминационна основа.

4.  Операторите на системи за ВПГ и на системи за съхранение оповестяват публично количеството газ във всяко съоръжение за съхранение или съоръжение за ВПГ — или в група съоръжения за съхранение, ако това съответства на начина, по който се осигурява достъпът на ползвателите на системата — входящите и изходящите потоци и наличния капацитет на съоръжението за съхранение и за ВПГ, включително и за съоръжения, освободени от достъпа на трети страни. Тази информация се съобщава и на оператора на преносна система, който я оповестява публично, като я обобщава на ниво система или подсистема, определена за важните точки. Информацията се актуализира поне веднъж на ден.

В случаите, в които даден ползвател на система за съхранение е единственият ползвател на дадено съоръжение за съхранение, този ползвател на система за съхранение може да подаде мотивирано искане до националния регулаторен орган за поверително обработване на данните, посочени в първа алинея. Когато националният регулаторен орган стигне до заключението, че подобно искане е обосновано — като се има предвид по-конкретно необходимостта за баланс между правната защита на търговска тайна, разкриването на която би се отразило негативно на цялостната търговска стратегия на ползвателя на съоръжение за съхранение, и целта да се създаде конкурентен вътрешен пазар на газ — той може да разреши на оператора на система за съхранение да не оповестява посочените в първа алинея данни, в продължение на най-много една година.

Втора алинея се прилага, без да се засяга задължението за съобщаване и публикуване от оператора на преносна система, посочено в първа алинея, освен ако обобщените данни са идентични с индивидуалните данни за системата за съхранение, за които националният регулаторен орган е одобрил да не бъдат публикувани.

5.  С цел гарантиране на прозрачни, обективни и недискриминационни тарифи и улесняване на ефикасното използване на инфраструктурите, операторите на съоръжения за ВПГ и за съхранение или съответните регулаторни органи оповестяват достатъчно подробна информация относно образуването на тарифите, методиките и структурата на тарифите за инфраструктура при регулиран достъп на трети страни.

Член 20

Съхраняване на документацията от системните оператори

Операторите на преносни системи, операторите на системи за съхранение и операторите на системи за ВПГ съхраняват на разположение на националните органи — включително националният регулаторен орган, националният орган по конкуренция и Комисията — в продължение на пет години цялата информация, посочена в членове 18 и 19 и в част 3 от приложение I.

Член 21

Правила за балансиране и такси при дисбаланс

1.  Правилата за балансиране се определят по честен, недискриминационен и прозрачен начин и се основават на обективни критерии. Правилата за балансиране отразяват реалните потребности на системата, като се отчитат ресурсите, с които разполага операторът на преносна система. Правилата за балансиране са пазарно обусловени.

2.  С цел да се даде възможност на ползвателите на мрежи да предприемат навременни коригиращи действия, операторите на преносни системи предоставят достатъчна, навременна и надеждна онлайн информация по отношение на балансовия статус на ползвателите на мрежата.

Предоставената информация отразява нивото на налична информация за оператора на преносна система, както и периода на плащане, за който се изчисляват такси при дисбаланс.

Предоставянето на информация по настоящия параграф е безплатно.

3.  Таксите при дисбаланс отразяват възможно най-точно разходите, като същевременно осигуряват подходящи стимули за ползвателите на мрежата да балансират подаването и изтеглянето на газ. Таксите не допускат кръстосано субсидиране между ползватели на мрежата и не възпрепятстват навлизането на нови участници на пазара.

Методиката за изчисляване на такси при дисбаланс, както и окончателните тарифи, се обявяват от компетентните органи или от оператора на преносната система, според случая.

4.  Държавите-членки гарантират, че операторите на преносни системи се стремят да хармонизират режимите на балансиране и да усъвършенстват структурите и нивата на таксите за балансиране, за да улеснят търговията с газ.

Член 22

Търговия с права върху капацитети

Всеки оператор на преносна система, на система за съхранение или на система за ВПГ предприема разумни мерки, за да даде възможност правата върху капацитета да се търгуват свободно и да се улесни тази търговия по прозрачен и недискриминационен начин. Всеки такъв оператор разработва хармонизирани договори и процедури за пренос, за съоръжения за ВПГ и за съхранение на първичния пазар, за да се улесни вторичната търговия с капацитет, и отчита прехвърлянето на първични права върху капацитет, когато получи уведомление от ползватели на мрежата.

Регулаторните органи се уведомяват за хармонизираните договори за пренос, за съоръжения за ВПГ и за съхранение.

Член 23

Насоки

1.  Когато е подходящо, насоките, предвиждащи минималната степен на необходима хармонизация за постигане целите на настоящия регламент, предвиждат:

а) подробна информация относно услугите за достъп на трети страни, включително характера, продължителността и други изисквания за тези услуги, в съответствие с членове 14 и 15;

б) подробна информация относно принципите, на които се основават механизмите за разпределение на капацитет, и относно прилагането на процедурите за управление на претоварване в случай на договорно претоварване, в съответствие с членове 16 и 17;

в) подробна информация относно предоставянето на информация, определянето на техническата информация, необходима за ползвателите на мрежа, за да получат ефективен достъп до системата, и определянето на всички важни точки по отношение на изискванията за прозрачност, включително информацията, която трябва да се публикува във всички важни точки, и графика за публикация на тази информация, в съответствие с членове 18 и 19;

г) подробности относно методиката за определяне на тарифите в областта на трансграничната търговия с природен газ, в съответствие с член 13;

д) подробности относно областите, изброени в член 8, параграф 6.

За тази цел Комисията се консултира с Агенцията и ЕМОПС за газ.

2.  Насоките по въпросите, изброени в параграф 1, букви а), б) и в), са установени в приложение I по отношение на операторите на преносни системи.

Комисията може да приема насоки по въпросите, изброени в параграф 1 от настоящия член, и да изменя насоките, посочени в букви а), б) и в) от него. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 28, параграф 2.

3.  Прилагането и изменението на насоките, приети по силата на настоящия регламент, отразяват различията между националните газови системи и поради това не изискват уеднаквени подробни условия на общностно ниво по отношение на достъпа на трети страни. Въпреки това насоките може да определят минимални изисквания, които следва да се спазват с цел установяване на недискриминационни и прозрачни условия за достъп до мрежата, необходими за вътрешния пазар на природен газ, които могат впоследствие да се прилагат с оглед на различията между националните газови системи.

Член 24

Регулаторни органи

При изпълнение на своите задължения по настоящия регламент, регулаторните органи гарантират спазването на настоящия регламент и на насоките, приети съгласно член 23.

Когато е уместно, регулаторните органи си сътрудничат един с друг, с Комисията и с Агенцията в съответствие с глава VIII от Директива 2009/73/ЕО.

Член 25

Предоставяне на информация

При поискване държавите-членки и регулаторните органи представят на Комисията цялата информация, необходима за целите на член 23.

Комисията определя разумни срокове, в рамките на които информацията да бъде представена, като взема под внимание сложността на изискваната информация и доколко нейното получаване е спешно.

Член 26

Право на държавите-членки да предвиждат по-подробни мерки

Настоящият регламент не засяга правото на държавите-членки да запазят или въвеждат мерки, които съдържат по-подробни разпоредби от тези, установени в настоящия регламент и насоките, посочени в член 23.

Член 27

Санкции

1.  Държавите-членки установяват правила относно санкциите, приложими при нарушаване на разпоредбите на настоящия регламент, и предприемат всички необходими мерки, за да гарантират тяхното прилагане. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи. До 1 юли 2006 г. Държавите-членки нотифицират на Комисията тези правила, които съответстват на разпоредбите, установени в Регламент (ЕО) № 1775/2005 и нотифицират незабавно на Комисията всички последващи изменения, които ги засягат. ►C2  Те нотифицират на Комисията тези правила, които не съответстват на разпоредбите, установени в Регламент (ЕО) № 1775/2005, до 3 март 2011 г. и нотифицират незабавно на Комисията всички последващи изменения, които ги засягат. ◄

2.  Санкциите, предвидени по силата на параграф 1, нямат наказателноправен характер.

Член 28

Процедура на комитет

1.  Комисията се подпомага от комитета, създаден по член 51 от Директива 2009/73/ЕО.

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1— 4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Член 29

Доклад на Комисията

Комисията наблюдава прилагането на настоящия регламент. В доклада си съгласно член 52, параграф 6 от Директива 2009/73/ЕО Комисията докладва относно опита, придобит при прилагането на настоящия регламент. По-специално в доклада се разглежда до каква степен настоящият регламент е успял да гарантира недискриминационни и съобразени с разходите условия за достъп до газопреносните мрежи, за да допринесе за избора на клиентите в един добре функциониращ вътрешен пазар и за дългосрочната сигурност на доставките. Ако е необходимо, докладът се придружава от подходящи предложения и/или препоръки.

Член 30

Дерогации и освобождаване

Настоящият регламент не се прилага по отношение на:

а) газопреносните системи, разположени в държавите-членки за периода на дерогациите, предоставени съгласно член 49 от Директива 2009/73/ЕО;

б) значима нова инфраструктура, а именно междусистемни връзки, съоръжения за ВПГ и за съхранение, както и значителни увеличения на капацитета на съществуваща инфраструктура и промени на такава инфраструктура, които способстват за разработване на нови източници на доставка на газ, както е посочено в член 36, параграфи 1 и 2 от Директива 2009/73/ЕО, които са освободени от разпоредбите на членове 9, 14, 32, 33, 34 или член 41, параграфи 6, 8 и 10 от същата директива, доколкото те са освободени от разпоредбите, посочени в настоящата алинея, с изключение на член 19, параграф 4 от настоящия регламент; или

в) газопреносни системи, на които са предоставени дерогации съгласно член 48 от Директива 2009/73/ЕО.

По отношение на първа алинея, буква а), държавите-членки, на които са предоставени дерогации съгласно член 49 от Директива 2009/73/ЕО, може да кандидатстват пред Комисията за временна дерогация от прилагането на настоящия регламент най-много за две години, считано от датата, на която изтича дерогацията, посочена в същата буква.

Член 31

Отмяна

Регламент (ЕО) № 1775/2005 се отменя от 3 март 2011 г. Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съобразно таблицата на съответствие в приложение II.

Член 32

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

▼C1

Той се прилага от 3 март 2011 г.

▼B

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I

НАСОКИ ОТНОСНО

1.   Услуги за достъп на трети страни по отношение на операторите на преносни системи

1.

Операторите на преносни системи предлагат услуги за пренос на гарантиран капацитет и на прекъсваемия капацитет за минимален срок от един ден.

2.

Хармонизираните договори за пренос и общите мрежови кодекси се съставят така, че да улеснят търговията и повторното използване на капацитет, договорени от ползвателите на мрежата, без да се възпрепятства освобождаването на капацитет.

3.

Операторите на преносни системи разработват мрежови кодекси и хармонизирани договори след подходяща консултация с ползвателите на мрежата.

4.

Операторите на преносни системи прилагат стандартни процедури за заявки и коригиращи заявки. Те разработват информационни системи и средства за електронна комуникация, за да осигуряват адекватна информация на ползвателите на мрежата и да опростяват сделките, такива като заявки, договаряне на капацитет и прехвърляне на права върху капацитет между ползвателите на мрежата.

5.

Операторите на преносни системи хармонизират процедурите за официални искания и сроковете за даване на отговор в съответствие с най-добрите практики в сектора с цел свеждане до минимум на времето за реагиране. След консултация със съответните ползватели на мрежа, операторите осигуряват не по-късно от 1 юли 2006 г. системи на екран за онлайн заявки на капацитет и потвърждение, както и процедури за заявки и коригиране на заявки.

6.

Операторите на преносни системи не начисляват на ползвателите на мрежа допълнителни такси за искане на информация и за свързани с договорите им за пренос сделки, които се извършват съгласно стандартни правила и процедури.

7.

Искания за информация, които изискват извънредни или прекомерни разходи, като например проучвания за осъществимост, могат да се таксуват отделно, при условие че такива такси могат да бъдат надлежно обосновани.

8.

Операторите на преносни системи си сътрудничат с други оператори на преносни системи при координиране на поддръжката на съответните мрежи с цел да сведат до минимум прекъсванията в услугите по пренос, предоставяни на ползватели на мрежа и на оператори на преносни системи в други области, и с цел да се гарантират равни изгоди по отношение на сигурността на доставките, включително по отношение на транзита.

9.

Поне веднъж годишно и в предварително определен краен срок операторите на преносни системи публикуват всички планирани периоди за профилактика, които могат да засегнат правата на ползвателите на мрежата, произтичащи от договори за пренос, както и съответната експлоатационна информация, като дават своевременно предизвестие. Това включва своевременно и недискриминационно публикуване на всички промени в планираните периоди на профилактика и известяване на непланираната профилактика, веднага щом операторът на преносна система разполага с подобна информация. По време на периодите на профилактика операторите на преносни системи редовно публикуват актуализирана информация с подробности, очаквана продължителност и ефекти от профилактиката.

10.

Операторите на преносни системи поддържат и при поискване предоставят на компетентните органи ежедневен запис на дейностите по профилактика и на възникналите прекъсвания на подавания поток. При поискване информация се предоставя и на страните, засегнати от такива прекъсвания.

2.   Принципи на механизмите за разпределение на капацитет и на процедурите за управление на претоварването по отношение на операторите на преносни системи и тяхното прилагане в случай на договорно претоварване

2.1.   Принципи на механизмите за разпределение на капацитет и на процедурите за управление на претоварването по отношение на операторите на преносни системи

1.

Механизмите за разпределение на капацитет и процедурите за управление на претоварването улесняват развитието на конкуренция и ликвидна търговия с капацитет и са съвместими с пазарни механизми, в това число спот пазари и борси. Те са гъвкави и могат да се приспособяват към променящите се пазарни условия.

2.

Тези механизми и процедурите отчитат целостта на съответната система и сигурността на доставките.

3.

Тези механизми и процедури не възпрепятстват навлизането на нови участници на пазара, нито създават бариери за навлизане на пазара. Те не пречат на ефективната конкуренция между пазарните участници, в това число нови участници на пазара и дружества с малък пазарен дял.

4.

Тези механизми и процедури подават подходящи икономически сигнали за ефективно и оптимално използване на техническия капацитет и улесняват инвестирането в нова инфраструктура.

5.

Ползвателите на мрежа биват информирани за обстоятелствата, които могат да повлияят върху наличността на договорения капацитет. Информацията за прекъсване следва да отразява нивото на информация, с която разполага операторът на преносната система.

6.

Ако изпълнението на договорните задължения за доставка бъде затруднено поради причини, свързани с целостта на системата, операторите на преносни системи следва да уведомят ползвателите на мрежа и да потърсят незабавно недискриминационно решение.

Операторите на преносни системи се консултират с ползвателите на мрежа относно процедурите преди тяхното прилагане и ги съгласуват с регулаторния орган.

2.2.   Процедури за управление на претоварването в случай на договорно претоварване

1.

В случай че договорен капацитет остане неизползван, операторите на преносни системи предлагат капацитета на първичния пазар като прекъсваем капацитет чрез договори с различна продължителност, доколкото този капацитет не се предлага на вторичния пазар от съответния ползвател на мрежа на разумна цена.

2.

Приходите от освободен прекъсваем капацитет се разделят съгласно правила, определени или одобрени от съответния регулаторен орган. Тези правила са съвместими с изискването за ефективно и ефикасно използване на системата.

3.

Съответният регулаторен орган може да определи разумна цена за освободен прекъсваем капацитет, като вземе предвид възникналите специфични обстоятелства.

4.

Когато е подходящо, операторите на преносни системи полагат разумни усилия да предложат на пазара поне част от неизползвания капацитет като гарантиран капацитет.

3.   Определяне на техническата информация, необходима на ползвателите на мрежа, за да получат ефективен достъп до системата, определяне на всички важни точки във връзка с изискванията за прозрачност, на информацията, която да се оповестява във всички важни точки, и на графика, съгласно който да се публикува тази информация

3.1.   Определяне на техническата информация, необходима на ползвателите на мрежа, за да получат ефективен достъп до системата

Операторите на преносни системи публикуват най-малко следната информация относно своите системи и услуги:

а) подробно и пълно описание на различните предлагани услуги и на техните цени;

б) различните видове договори за пренос и, ако е приложимо, мрежовия кодекс и/или стандартните условия, определящи правата и задълженията на всички ползватели на мрежа, в това число хармонизирани договори за пренос и други приложими документи;

в) приложимите хармонизирани процедури при използване на преносната система, включително определения на ключови термини;

г) разпоредби относно разпределението на капацитет, управлението на претоварване, процедурите за предотвратяване на презапасяването и повторната употреба;

д) приложимите правила при търгуване с капацитет на вторичния пазар, при които операторът на преносна система е насрещна страна по сделката;

е) ако е приложимо, нивата на гъвкавост и толеранс, включени в услуги по пренос и в други услуги без допълнителни такси, както и всяка гъвкавост, предлагана в допълнение на това, и съответните такси за нея;

ж) подробно описание на газовата система на оператора на преносната система, посочващо всички важни точки, които осигуряват връзката на системата с тази на други оператори на преносни системи и/или газовата инфраструктура, например за втечнен природен газ (ВПГ) и инфраструктура, необходима за предоставяне на спомагателни услуги съгласно определенията по член 2, точка 14 от Директива 2009/73/ЕО;

з) информация относно качеството на газ и изискванията за налягане;

и) приложимите правила за присъединяване към системата, експлоатирана от оператора на преносната система;

й) всяка информация, представена навреме, относно предложени и/или действителни промени в услугите и условията, в това число изброените по-горе в букви а) — и).

3.2.   Определяне на всички важни точки във връзка с изискванията за прозрачност

Важните точки включват най-малко следното:

а) всички входящи точки към мрежата, експлоатирана от оператора на преносната система;

б) най-важните изходни точки и изходни зони, покриващи най-малко 50 % от общия изходен капацитет на мрежата на даден оператор на преносна система, включително всички изходни точки или изходни зони, покриващи повече от 2 % от общия изходен капацитет на мрежата;

в) всички точки, свързващи различни мрежи на операторите на преносни системи;

г) всички точки, свързващи мрежата на оператор на преносна система с терминал за ВПГ;

д) всички съществени точки в границите на мрежата на даден оператор на преносна система, включително точките, които са свързващо звено с газова борса. Всички точки се считат за съществени, при които опитът показва, че е възможно да възникне физическо претоварване;

е) всички точки, свързващи мрежата на даден оператор на преносна система с инфраструктура, необходима за предоставяне на спомагателни услуги съгласно определенията по член 2, точка 14 от Директива 2009/73/ЕО.

3.3.   Информация, която да се оповестява във всички важни точки, и график, съгласно който да се публикува тази информация

1.

Операторите на преносни системи публикуват в интернет следната информация относно статуса на капацитета във всички важни точки на база дневни периоди, като това се прави редовно и периодично и информацията се представя по стандартизиран, удобен за ползване начин:

а) максималния технически капацитет за газов поток в двете посоки;

б) общия обем на договорен капацитет и на прекъсваем капацитет, и

в) наличния капацитет.

2.

За всички важни точки операторите на преносни системи публикуват наличния капацитет най-малко за 18 месеца предварително и актуализират информацията поне веднъж месечно или по-често, ако разполагат с допълнителна информация.

3.

Операторите на преносни системи публикуват ежедневно актуализирана информация относно възможностите си да предлагат краткосрочни услуги (ден напред и седмица напред), въз основа, inter alia, на заявки, основни договорни ангажименти и редовни дългосрочни прогнози за наличен капацитет на годишна база за десетгодишен период относно всички важни точки.

4.

Операторите на преносни системи периодично публикуват исторически данни по месеци за максималната и минималната степен на използване на капацитета и за средногодишните потоци във всички важни точки за последните три години.

5.

Операторите на преносни системи поддържат всекидневни записи на действителните акумулирани потоци през последните три месеца.

6.

Операторите на преносни системи поддържат архиви на всички договори за капацитет и всяка друга релевантна информация, свързана с изчисляване и предоставяне на достъп до наличен капацитет, до който съответните национални органи имат достъп при изпълнение на задълженията си.

7.

Операторите на преносни системи предоставят лесни за използване инструменти за изчисляване на тарифи за предоставяните услуги и за онлайн проверки на наличния капацитет.

8.

Когато операторите на преносни системи не са в състояние да публикуват информация в съответствие с точки 1, 3 и 7, те се консултират със съответните национални органи и установяват план за действие, който трябва да се приложи възможно най-бързо, но не по-късно от 31 декември 2006 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ II

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТОРегламент (ЕО) № 1775/2005

Настоящият регламент

Член 1

Член 1

Член 2

Член 2

Член 3

Член 4

Член 5

Член 6

Член 7

Член 8

Член 9

Член 10

Член 11

Член 12

Член 3

Член 13

Член 4

Член 14

Член 15

Член 5

Член 16

Член 17

Член 6

Член 18

Член 19

Член 20

Член 7

Член 21

Член 8

Член 22

Член 9

Член 23

Член 10

Член 24

Член 11

Член 25

Член 12

Член 26

Член 13

Член 27

Член 14

Член 28

Член 15

Член 29

Член 16

Член 30

Член 31

Член 17

Член 32

Приложение

Приложение I( 1 ) ОВ C 211, 19.8.2008 г., стр. 23.

( 2 ) ОВ C 172, 5.7.2008 г., стр. 55.

( 3 ) Становище на Европейския парламент от 9 юли 2008 г. (все още непубликувано в Официален вестник), обща позиция на Съвета от 9 януари 2009 г. (ОВ C 75 E, 31.3.2009 г., стр. 38) и позиция на Европейския парламент от 22 април 2009 г. (все още непубликувана в Официален вестник). Решение на Съвета от 25 юни 2009 г.

( 4 ) ОВ L 176, 15.7.2003 г., стр. 57.

( 5 ) ОВ L 289, 3.11.2005 г., стр. 1.

( 6 ) Вж. страница 94 от настоящия брой на Официален вестник.

( 7 ) Вж. страница 1 от настоящия брой на Официален вестник.

( 8 ) ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

( 9 ) ОВ L 262, 22.9.2006 г., стр. 1.

Top