EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009R0479-20140901

Consolidated text: Регламент на Съвета (ЕО) № 479/2009 от 25 май 2009 година за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност (кодифицирана версия)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/479/2014-09-01

2009R0479 — BG — 01.09.2014 — 002.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕО) № 479/2009

от 25 май 2009 година

за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност

(кодифицирана версия)

(ОВ L 145, 10.6.2009, p.1)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  No

page

date

►M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 679/2010 НА СЪВЕТА от 26 юли 2010 година

  L 198

1

30.7.2010

►M2

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 220/2014 НА КОМИСИЯТА от 7 март 2014 година

  L 69

101

8.3.2014
▼B

РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕО) № 479/2009

от 25 май 2009 година

за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност

(кодифицирана версия)СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 104, параграф 14, трета алинея от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент ( 1 ),

като взе предвид становището на Европейската централна банка ( 2 ),

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 3605/93 на Съвета от 22 ноември 1993 г. за прилагане на Протокола относно процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност ( 3 ) е бил неколкократно и съществено изменян ( 4 ). С оглед постигане на яснота и рационалност посоченият регламент следва да бъде кодифициран.

(2)

Определенията за „държавен“, „дефицит“ и „инвестиция“ са установени в Протокола за процедурата при прекомерен дефицит чрез позоваване на Европейската система за интегрирани икономически сметки ЕSA заменена с Европейската система от национални и регионални сметки в Общността, приета с Регламент (ЕО) № 2223/96 от 25 юни 1996 г. на Съвета относно Европейската система от национални и регионални сметки в Общността, наричана по-долу ►M2  „ESA 2010“ ◄  ( 5 ). Изискват се прецизни определения, позоваващи се на класификационните кодове на сметки ►M2  ESA 2010 ◄ . Тези определения могат да бъдат предмет на преразглеждане в контекста на необходимата хармонизация на националните статистики или по други причини. Всяко преразглеждане на ЕSA ще бъде решавано от Съвета в съответствие с правилата за компетентност и процедурата, предвидена в Договора.

(3)

Съгласно ►M2  ESA 2010 ◄ , лихвените потоци по споразумения за суап и лихвен форуърд (FRA) следва да се класифицират във финансова сметка и изискват специално третиране на данните, предоставяни съгласно процедурата при прекомерен дефицит.

(4)

Определението за „дълг“, дадено в Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, се нуждае от разширяване посредством позоваване на класификационните кодове на ►M2  ESA 2010 ◄ .

(5)

В случая с финансовите деривати, както са определени в ►M2  ESA 2010 ◄ , няма номинална стойност, която да е идентична с тази за други дългови инструменти. Следователно необходимо е финансовите деривати да не се включват в задълженията, съставляващи държавния дълг за целите на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит. За задълженията, които са предмет на споразуменията, фиксиращи обменния курс, този курс следва да се вземе предвид при обмяната в национална валута.

(6)

►M2  ESA 2010 ◄ дава подробно определение на брутния вътрешен продукт по текущи пазарни цени, което е подходящо за изчисляването на съотношенията на държавния дефицит към брутния вътрешен продукт и на държавния дълг към брутния вътрешен продукт, посочени в член 104 от Договора.

(7)

Консолидираните държавни разходи за лихви са важен показател за мониторинг на бюджетната ситуация в държавите-членки. Разходите за лихви са неразривно свързани с държавния дълг. Държавният дълг, който се докладва пред Комисията от държавите-членки, трябва да се консолидира в рамките на държавния сектор. Равнищата на държавен дълг и на разходите за лихви следва да бъдат взаимно съвместими. В методологията на ►M2  ESA 2010 ◄ (точка 1.58) се признава, че за определени видове анализ, консолидираните агрегати са по-значими в сравнение с общите брутни стойности.

(8)

Съгласно условията на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит Комисията е призована да предостави статистически данни, които да бъдат използвани при тази процедура.

(9)

Ролята на Комисията като статистически орган в този контекст се упражнява изрично от Евростат от името на Комисията. Като отдел на Комисията, който отговаря за осъществяване на възложените на Комисията задачи по отношение изготвянето на статистика на Общността, от Евростат се изисква да изпълнява задачите си в съответствие с принципите на безпристрастност, надеждност, целесъобразност, съотношение разходи/ефикасност, статистическа тайна и прозрачност, установени с Решение 97/281/ЕО на Комисията от 21 април 1997 г. относно ролята на Евростат по отношение на производството на статистическата информация на Общността ( 6 ). Принципът на професионалната независимост, адекватността на ресурсите и качеството на статистическите данни следва да се засили чрез прилагане от страна на националните статистически органи и статистическите органи на Общността на Препоръка на Комисията от 25 май 2005 г. относно независимостта, интегритета и отговорността на националните статистически органи и статистическите органи на Общността.

(10)

Евростат отговаря от името на Комисията за оценката на качеството на данните и за представянето на данните, които се използват в рамките на процедурата при прекомерен дефицит в съответствие с Решение 97/281/ЕО на Комисията.

(11)

Следва да бъде установен постоянен диалог между Комисията и статистическите органи на държавите-членки, за да се гарантира както качеството на актуалните данни, отчитани от държавите-членки, така и основните сметки по институционални сектори, събирани в съответствие с ►M2  ESA 2010 ◄ .

(12)

Необходими са подробни правила за организиране на бързото и редовно докладване от страна на държавите-членки на Комисията (Евростат) за техните планирани и актуални дефицити и за нивата на техния дълг.

(13)

Съгласно член 104в, параграфи 2 и 3 от Договора Комисията наблюдава развитието на състоянието на бюджета и размера на държавния дълг в държавите-членки и проучва съответствието с бюджетната дисциплина на базата на критерии, отнасящи се до държавния дефицит и държавния дълг. Необходимо е Комисията да вземе предвид всички релевантни фактори, ако дадена държава-членка не изпълни изискванията по тези критерии или по един от тях. Комисията трябва да проучи дали има риск от прекомерния дефицит в дадена държава-членка,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:ГЛАВА I

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

1.   ►M2  За целите на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит и на настоящия регламент термините в параграфи 2 — 6 са определени в съответствие с Регламент (ЕС) № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз (наричана по-нататък „ESA 2010“). Кодовете в скоби препращат към ESA 2010. ◄

2.  „Управление“ означава сектора на „държавно управление“ (S.13), подразделен на подсекторите „централно управление“ (S.1311), „регионално управление“ (S.1312), „местно управление“ (S.1313) и „фондовете за социална сигурност“ (S.1314), с изключение на търговските операции, както са определени в ►M2  ESA 2010 ◄ .

Изключването на търговските операции означава, че сектора на „държавно управление“ (S.13) включва само институционални единици, които произвеждат непазарни услуги, като основна своя дейност.

3.  „Държавен дефицит (излишък)“ означава нетно взимане на заем (нетно отпускане на заем) ( ►M2  B.9 ◄ ) на сектора „държавно управление“(S.13), както е определено в ►M2  ESA 2010 ◄ . Лихвата, включена в държавния дефицит, е лихвата ( ►M2  D.41 ◄ ), както е определена в ►M2  ESA 2010 ◄ .

4.  „Държавно инвестиране“ означава брутното формиране на постоянен капитал (Р.51) на сектора „държавно управление“ (S.13), както е определено в ►M2  ESA 2010 ◄ .

5.  „Държавен дълг“ означава общия брутен дълг по номинална стойност, който е неизплатен в края на годината в сектора „държавно управление“ (S.13), с изключение на онези задължения, за които съответните финансови активи се държат от сектора „държавно управление“ (S.13).

▼M2

Държавният дълг се състои от задълженията на държавното управление в следните категории: валута и депозити (AF.2), дългови ценни книжа (AF.3) и заеми (AF. 4) съгласно определенията в ESA 2010.

▼B

Номиналната стойност на неизплатено задължение в края на годината е неговата лицева стойност.

Номиналната стойност на задължение, обвързано с индекс, съответства на неговата лицева стойност, коригирана с промяната, свързана с индекса в стойността на главницата, натрупана в края на годината.

Задължения, деноминирани в чуждестранна валута или обменени от една чуждестранна валута чрез договорни споразумения в една или в няколко други чуждестранни валути, се конвертират в другите чуждестранни валути по курса, договорен в тези договори и се конвертират в национална валута на базата на представителния пазарен обменен курс, преобладаващ в последния работен ден от всяка година.

Задължения, деноминирани в национална валута и обменени чрез договорни споразумения в чуждестранна валута, се конвертират в чуждестранната валута по курса, договорен в тези договори и се конвертират в националната валута на базата на представителния пазарен обменен курс, преобладаващ в последния работен ден от всяка година.

Задължения, деноминирани в чуждестранна валута и обменени чрез договорни споразумения в националната валута, се конвертират в националната валута по курса, договорен в тези договори.

6.  „Брутен вътрешен продукт“ означава брутен вътрешен продукт по текущи пазарни цени (БВП пц) (В.1*g), както е определен в ►M2  ESA 2010 ◄ .

Член 2

1.  Данните за нивото на планирания държавен дефицит и дълг означава данните, изготвени за текущата година от държавите-членки. Те са най-актуалните официални прогнози, в които са съобразени последните бюджетни решения и икономически развития и перспективи. Данните следва да бъдат изготвени във възможно най-кратък срок преди крайния срок за отчитане.

2.  Данните за нивото на актуалния държавен дефицит и дълг означава прогнозните, временните или окончателните резултати за изминалата година. Планираните и актуалните данни представляват последователна времева поредица по отношение на определенията и концепциите.

▼M1

Член 2а

„Достъп“ означава, че съответните документи и друга информация при поискване трябва да се предоставят незабавно или възможно най-кратък срок, който съответства на необходимото време за събиране на поисканата информация.

▼BГЛАВА II

ПРАВИЛА И ОБХВАТ НА ДОКЛАДВАНЕТО

Член 3

1.  Държавите-членки отчитат пред Комисията (Евростат) на два пъти планирания и актуалния държавен дефицит и нивата на държавен дълг, като първото отчитане е преди 1 април на текущата година (година „n“), а второто преди 1 октомври на годината „n“.

Държавите-членки информират Комисията (Евростат) за това кои национални органи са отговорни за отчитането в рамките на процедурата при прекомерен дефицит.

2.  Преди 1 април на годината „n“ държавите-членки:

а) отчитат пред Комисията (Евростат) планирания държавен дефицит за годината „n“, данните за актуалния държавен дефицит за годината „n-1“ и актуалните държавни дефицити за годините „n-2“, „n-3“ и „n-4“;

б) същевременно предоставят на Комисията (Евростат) планираните данни за годината „n“ и актуалните данни за годините „n-1“, „n-2“, „n-3“ и „n-4“ за съответните бюджетни дефицити на националните сметки съгласно най-използваната дефиниция в съответната държава-членка и данните, които обясняват преминаването на бюджетния дефицит на националните сметки в техния държавен дефицит за подсектор S.1311;

в) същевременно предоставят на Комисията (Евростат) актуалните данни за годините „n-1“, „n-2“, „n-3“ и „n-4“ за съответните текущи салда и данните, които обясняват преминаването на текущите салда на всеки институционален подсектор в държавния дефицит за подсектори S.1312, S.1313 и S.1314;

г) отчитат пред Комисията (Евростат) планираното ниво на държавен дълг в края на годината „n“ и нивата на актуален държавен дълг в края на годините „n-1“, „n-2“, „n-3“ и „n-4“;

д) същевременно предоставят на Комисията (Евростат) за годините „n-1“, „n-2“, „n-3“ и „n-4“ данните, които обясняват приноса на държавния дефицит и други фактори, които имат отношение към варирането на нивото на техния държавния дълг за отделните подсектори.

3.  Преди 1 октомври на годината „n“ държавите-членки отчитат пред Комисията (Евростат):

а) своя актуализиран планиран държавен дефицит за годината „n“ и актуалните държавни дефицити за годините „n-1“, „n-2“, „n-3“ и „n-4“, както и изпълняват изискванията по параграф 2, букви б) и в);

б) своето актуализирано планирано ниво на държавен дълг в края на годината „n“ и нивата на актуалния държавен дълг в края на годините „n-1“, „n-2“, „n-3“ и „n-4“, както и изпълняват изискванията по параграф 2, буква д).

4.  Данните за планирания държавен дефицит, докладвани на Комисията (Евростат) в съответствие с параграфи 2 и 3, са изразени в национална валута и по бюджетни години.

Данните за актуалния държавен дефицит и за нивото на актуалния държавен дълг, докладвани на Комисията (Евростат) в съответствие с параграфи 2 и 3, са изразени в национална валута и по календарни години, с изключение на актуализираните оценки за година n-1, които могат да бъдат изразени по бюджетни години.

Когато бюджетната година се различава от календарната година, държавите-членки докладват също така на Комисията (Евростат) техните данни за актуалния държавен дефицит и за нивото на актуалния държавен дълг по бюджетни години за двете бюджетни години, предшестващи текущата бюджетна година.

Член 4

В съответствие с процедурата, посочена в член 3, параграф 1, 2 и 3, държавите-членки предоставят на Комисията (Евростат) данните относно техните разходи за държавни инвестиции и разходи за лихви (консолидирани).

Член 5

Държавите-членки предоставят на Комисията (Евростат) прогноза за техния брутен вътрешен продукт за година n и за актуалния размер на техния брутен вътрешен продукт за годините n-1, n-2, n-3 и n-4 в същите срокове като тези, посочени в член 3 параграф 1.

Член 6

1.  Държавите-членки информират Комисията (Евростат) за всяко основно преразглеждане на вече отчетените данни за техния актуален и планиран държавен дефицит и дълг веднага щом преразгледаните данни станат налични.

2.  Основното преразглеждане на вече отчетените данни на актуалния държавен дефицит и дълг се документира по надлежен начин. При всички случаи преразглежданията, които водят до превишаване на определените в Протокола за процедурата при прекомерен дефицит референтни стойности или преразглежданията, на базата на които данните на държава-членка вече не превишават референтните стойности, се отчитат и надлежно документират.

Член 7

Държавите-членки оповестяват данните за актуалния дефицит и дълг, както и други данни за изминалите години, които са отчетени пред Комисията (Евростат) в съответствие с членове от 3 до 6.ГЛАВА III

КАЧЕСТВО НА ДАННИТЕ

Член 8

1.  Комисията (Евростат) периодично оценява качеството както на актуалните данни, отчетени от държавите-членки, така и на основните сметки по институционални сектори, събрани в съответствие с ►M2  ESA 2010 ◄ (наричани по-долу „национални сметки“). Понятието „качество на актуалните данни“ означава съблюдаване на счетоводните правила, пълнота, надеждност, навременност и последователност на статистическите данни. Оценката ще се фокусира върху областите, които са определени в списъците на държавите-членки, като разграничаване на държавния сектор, класификацията на държавни трансакции и вземания, както и моментът на осчетоводяване.

▼M1

2.  Държавите-членки предоставят на Комисията (Евростат) възможно най-бързо съответната статистическа информация, поискана за нуждите на оценката на качеството на данните, без да се засягат разпоредбите, отнасящи се до поверителността на статистическите данни на Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно европейската статистика ( 7 ).

Статистическата информация, посочена в първата алинея, се ограничава до информацията, която е изключително необходима за проверка на съблюдаването на правилата на ESA. По-специално, „статистическа информация“ означава:

а) данни от националните сметки;

б) списъци;

в) нотификационни таблици, използвани при процедурата при прекомерен дефицит;

г) допълнителни въпросници и разяснения, свързани с нотификациите.

Форматът на въпросниците се определя от Комисията (Евростат) след консултации с Комитета по паричната и финансовата статистика и статистиката на платежния баланс (наричан по-нататък „КПФССПБ“).

▼B

3.  Комисията (Евростат) отчита редовно пред Европейския парламент и пред Съвета качеството на актуалните данни, отчетени от държавите-членки. В отчета се разглежда цялостната оценка на актуалните данни, отчетени от държавите-членки, по отношение на съблюдаването на счетоводните правила, пълнотата, надеждността, навременността и последователността на данните.

Член 9

1.  Държавите-членки предоставят на Комисията (Евростат) подробен списък на методите, процедурите и източниците, които се използват при съставяне на данните за актуалния дефицит и дълг, както и на основните национални сметки.

2.  Списъците се подготвят в съответствие с насоките, приети от Комисията (Евростат) след консултации с CMFB.

3.  Списъците се актуализират след преразглеждане на методите, процедурите и източниците, приети от държавите-членки за компилиране на техните статистически данни.

4.  Държавите-членки оповестяват списъците си.

5.  Посочените в параграфи 1, 2 и 3 въпроси, могат да бъдат разгледани при посещенията, посочени в член 11.

Член 10

1.  В случай на съмнение относно правилното прилагане на счетоводните правила на ►M2  ESA 2010 ◄ , съответната държава-членка отправя искане за разяснение от Комисията (Евростат). Комисията (Евростат) проверява по надлежен начин въпроса и изпраща разяснение на съответната държава-членка, а когато е уместно и на CMFB.

2.  В случаите, които са усложнени или са от общ интерес по отношение на Комисията или съответната държава-членка, Комисията (Евростат) взема решение след консултации с CMFB. Комисията (Евростат) оповестява решенията заедно със становището на CMFB, без да се засягат разпоредбите относно поверителността на статистическите данни на Регламент (ЕО) № 322/97.

▼M1

Член 11

1.  Комисията (Евростат) осигурява постоянен диалог със статистическите органи на държавите-членки. За тази цел Комисията (Евростат) осъществява във всички държави-членки редовни посещения за водене на разговори, както и евентуални методологически посещения.

2.  При организиране на посещенията за водене на разговори и методологическите посещения Комисията (Евростат) изпраща временните си констатации на съответните държави-членки за коментари.

▼M1

Член 11а

Посещенията за водене на разговори са предназначени за преглед на отчетените актуални данни съгласно член 8, проверка на методологически въпроси, обсъждане на статистическите процедури и източниците, описани в списъците, както и за оценка на съблюдаването на счетоводните правила. Посещенията за водене на разговори се използват за идентифициране на рискове или потенциални проблеми във връзка с качеството на отчетените данни.

Член 11б

1.  Методологическите посещения са предназначени за наблюдаване на процедурите и проверка на сметките, които потвърждават отчетените данни, и за извеждането на подробни заключения за качеството на отчетените данни, както е определено в член 8, параграф 1.

2.  Методологически посещения се предприемат само в изключителни случаи, когато ясно са установени значителни рискове или проблеми във връзка с качеството на данните.

3.  За целите на настоящия регламент би могло да се счита, че съществуват значителни рискове или проблеми във връзка с качеството на съобщените от държава-членка данни в случаи като следните:

а) налице са чести и значими корекции на дефицита или дълга, за които не са предоставени ясни и точни обяснения;

б) съответната държава-членка не изпраща на Комисията (Евростат) в договорения помежду им срок цялата статистическа информация, поискана в контекста на изяснителните разговори по нотификацията във връзка с процедурата при прекомерен дефицит или вследствие на посещение за водене на разговори, и не е предоставила ясни и точни обяснения за причината за забавянето или липсата на отговор;

в) съответната държава-членка променя едностранно и без ясно обяснение определените в списъка източници и методи за прогнозиране на дефицита и дълга на консолидирания държавен бюджет, което има съществено отражение върху прогнозите;

г) налице са нерешени методологически въпроси с вероятно съществено отражение върху статистиката на дълга или дефицита, произтичащи от изяснителните разговори или от предишни посещения за водене на разговори, на които държавата-членка и Комисията (Евростат) не са намерили решение и които са довели до резерви от Комисията (Евростат) по две поредни нотификации във връзка с процедурата при прекомерен дефицит;

д) налице са постоянни, необичайно големи разлики между изменението на държавния дълг и бюджетното салдо, за които не са предоставени ясни обяснения.

4.  Като отчита главно критериите, посочени в параграф 3, и след като информира КПФССПБ, Комисията (Евростат) взема решение за предприемане на методологическо посещение.

5.  Комисията следва да предоставя на Икономическия и финансов комитет цялата информация относно причините за предприемане на методологически посещения.

▼B

Член 12

▼M1

1.  По искане на Комисията (Евростат) от държавите-членки се очаква да предоставят на доброволна основа съдействие от страна на експерти по националните сметки, включително за подготовката и провеждането на методологическите посещения. При изпълнението на своите задължения тези експерти предоставят независими експертни становища. Въз основа на предложенията, изпратени до Комисията (Евростат) от националните органи, отговарящи за отчитането в рамките на процедурата при прекомерен дефицит, се съставя списък на експертите по националните сметки.

Комисията определя правилата и процедурите, свързани с подбора на експерти, като взема под внимание подходящото разпределение на експертите от различните държави-членки и подходящата им ротация между държавите-членки, както и с организацията на работата на експертите и финансовите въпроси. Комисията поделя с държавите-членки пълния размер на разходите, направени от държавите-членки във връзка със съдействието от страна на националните им експерти.

2.  В рамките на методологическите посещения Комисията (Евростат) има право на достъп до сметките на всички държавни субекти на централно, регионално и местно равнище и на равнище социална сигурност, включително да ѝ се предоставя съществуващата изходна подробна счетоводна и бюджетна информация.

В този контекст счетоводната и бюджетна информация включва:

 сделки и платежни баланси;

 съответните статистически изследвания и въпросници относно държавното управление и друга свързана информация, като аналитични документи;

 информация от съответните национални, регионални и местни органи за изпълнението на бюджета на всички подсектори на държавното управление;

 сметките на извънбюджетни органи, корпорации и организации с нестопанска цел и други подобни органи, които са част от сектора на държавното управление в националните сметки;

 сметките на фондовете за социална сигурност.

Държавите-членки вземат всички необходими мерки за улесняване на методологическите посещения. Тези посещения могат да бъдат провеждани при национални органи, участващи в отчитането в рамките на процедурата при прекомерен дефицит, както и при всички служби, които пряко или косвено участват в съставянето на националните сметки и данните за държавния дълг. И в двата случая националните статистически институти, като национални координатори съгласно член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 223/2009, оказват подкрепа на Комисията (Евростат) при организирането и координирането на посещенията. Държавите-членки гарантират, че тези национални органи и служби, а когато е необходимо и техните национални органи, носещи функционална отговорност за контрола върху публичните сметки, предоставят на длъжностните лица от Комисията или на другите експерти, посочени в параграф 1, необходимото съдействие за изпълнението на задълженията им, включително предоставяне на документи, които потвърждават отчетените актуални данни за дефицита и дълга и основните национални сметки. Поверителни документи от националната статистическа система, както и други поверителни данни, следва да бъдат предоставяни на Комисията (Евростат) само за целите на оценката на качеството. Експертите по националните сметки, оказващи съдействие на Комисията (Евростат) в рамките на методологическите посещения, подписват ангажимент за спазване на задължението за поверителност, преди да получат достъп до тези поверителни документи или данни.

▼B

3.  Комисията (Евростат) гарантира, че длъжностните лица и експертите, които участват в тези посещения, изпълняват всички изисквания по отношение на техническата компетентност, професионалната независимост и спазването на правилата за поверителност.

Член 13

Комисията (Евростат) отчита пред Икономическия и финансов комитет констатациите си от посещенията за водене на разговори и методологическите посещения включително всички коментари по тези констатации, направени от съответната държава-членка. След изпращането им на Икономическия и финансов комитет тези отчети се оповестяват заедно с всички направени от съответната държава-членка коментари, без да се засягат разпоредбите относно поверителността на статистическите данни на Регламент (ЕО) № 322/97.ГЛАВА IV

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ ОТ КОМИСИЯТА

(ЕВРОСТАТ)

Член 14

1.  В рамките на три седмици след посочения в член 3, параграф 1 краен срок за отчитането или след посочените в член 6, параграф 1 преразглеждания, Комисията (Евростат) предоставя данните за актуалния държавен дефицит и дълг за целите на прилагането на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит. Предоставянето на данните се извършва чрез публикуване.

2.  Комисията (Евростат) не забавя предоставянето на данните за актуалния държавен дефицит и дълг на държавите-членки, ако дадена държава-членка не е отчела данните си.

Член 15

1.  Комисията (Евростат) може да изрази резерва относно качеството на актуалните данни, отчетени от държавите-членки. Не по-късно от три работни дни преди датата на планираното публикуване Комисията (Евростат) съобщава на съответната държава-членка и на председателя на Икономическия и финансов комитет резервата, която тя възнамерява да изрази и да оповести. Когато въпросът е разрешен след публикуването на данните и резервата, оттеглянето на резервата се извършва публично непосредствено след това.

2.  Комисията (Евростат) може да измени актуалните данни, отчетени от държавите-членки, както и да предостави изменените данни и основанието за изменението, когато са налице доказателства, че актуалните данни, отчетени от държавите-членки, не изпълняват изискванията по член 8, параграф 1. Не по-късно от три работни дни преди датата на планираното публикуване Комисията (Евростат) съобщава на съответната държава-членка и на председателя на Икономическия и финансов комитет изменените данни и основанието за изменението.ГЛАВА V

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

▼M1

Член 16

1.  Държавите-членки гарантират, че отчитаните пред Комисията (Евростат) актуални данни се предоставят в съответствие с принципите, установени в член 2 от Регламент (ЕО) № 223/2009. Във връзка с това националните статистически органи отговарят за осигуряване на съответствието на отчетените данни с член 1 от настоящия регламент, както и с основните счетоводни правила на ►M2  ESA 2010 ◄ . Държавите-членки гарантират, че на националните статистически органи се осигурява достъп до цялата информация, необходима за изпълнението на тези задачи.

2.  Държавите-членки вземат подходящи мерки, за да гарантират, че на институциите и служителите, които отговарят за отчитането на актуалните данни пред Комисията (Евростат) и за основните национални сметки, се търси отговорност и те действат в съответствие с принципите, установени в член 2 от Регламент (ЕО) № 223/2009.

▼B

Член 17

В случай на преразглеждане на ►M2  ESA 2010 ◄ или изменение на нейната методология, за което е взето решение от Европейския парламент и от Съвета или от Комисията, в съответствие с правилата за компетентност и процедурата, установени в Договора и в Регламент (ЕО) № 2223/96, Комисията въвежда новите позовавания на ►M2  ESA 2010 ◄ в членове 1 и 3 от настоящия Регламент.

Член 18

Регламент (ЕО) № 3605/93 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение II.

Член 19

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ IОтменената директива и списък на нейните последователни изменения

Регламент (ЕО) № 3605/93 на Съвета

(ОВ L 332, 31.12.1993 г., стр. 7)

Регламент (ЕО) № 475/2000 на Съвета

(ОВ L 58, 3.3.2000 г., стp. 1)

Регламент (ЕО) № 351/2002 на Комисията

(ОВ L 55, 26.2.2002 г., стp. 23)

Регламент (ЕО) № 2103/2005 на Съвета

(ОВ L 337, 22.12.2005 г., стp. 1)
ПРИЛОЖЕНИЕ IIТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Регламент (ЕО) № 3605/93

Настоящият регламент

Раздел 1

Глава I

Член 1, параграф 1—5

Член 1, параграф 1—5

Член 2

Член 1, параграф 6

Член 3

Член 2

Раздел 2

Глава II

Член 4, параграф 1

Член 3, параграф 1

Член 4, параграф 2, първо—пето тире

Член 3, параграф 2, буква а)—д)

Член 4, параграф 3, първо и второ тире

Член 3, параграф 3, буква а) и б)

Член 4, параграф 4

Член 3, параграф 4

Членове 5—8

Членове 4—7

Член 6

Член 5

Член 7

Член 6

Член 8

Член 7

Раздел 2a

Глава III

Член 8а, параграф 1

Член 8, параграф 1

Член 8а, параграф 2, първа алинея

Член 8, параграф 2, първа алинея

Член 8а, параграф 2, втора алинея, първо—четвърто тире

Член 8, параграф 2, втора алинея, буква а)—г)

Член 8а, параграф 2, трета алинея

Член 8, параграф 2, трета алинея

Член 8а, параграф 3

Член 8, параграф 3

Член 8б

Член 9

Член 8в

Член 10

Член 8г, параграф 1, първо и второ изречение

Член 11, параграф 1

Член 8г, параграф 1, трето изречение

Член 11, параграф 3, трета алинея

Член 8г, параграф 2, първо и второ изречение

Член 11, параграф 2

Член 8г, параграф 2, трето изречение

Член 11, параграф 3, втора алинея

Член 8г, параграф 2, четвърто и пето изречение

Член 11, параграф 3, първа алинея

Член 8г, параграф 3

Член 11, параграф 4

Член 8д

Член 12

Член 8е

Член 13

Раздел 2б

Глава IV

Член 8ж

Член 14

Член 8з

Член 15

Раздел 2в

Глава V

Член 8и

Член 16

Член 8й

Член 17

Член 18

Член 19

Приложение I

Приложение II( 1 ) Становище от 21 октомври 2008 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

( 2 ) ОВ C 88, 9.4.2008 г., стр. 1.

( 3 ) ОВ L 332, 31.12.1993 г., стр. 7.

( 4 ) Виж приложение I.

( 5 ) ОВ L 310, 30.11.1996 г., стр. 1.

( 6 ) ОВ L 112, 29.4.1997 г., стр. 56.

( 7 ) ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 164.

Top