EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009L0147-20190626

Consolidated text: Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 година относно опазването на дивите птици (кодифицирана версия)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/147/2019-06-26

02009L0147 — BG — 26.06.2019 — 002.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

ДИРЕКТИВА 2009/147/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 30 ноември 2009 година

относно опазването на дивите птици

(кодифицирана версия)

(ОВ L 020, 26.1.2010 г., стp. 7)

Изменена с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

ДИРЕКТИВА 2013/17/ЕС НА СЪВЕТА от 13 май 2013 година

  L 158

193

10.6.2013

►M2

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1010 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 5 юни 2019 година

  L 170

115

25.6.2019
▼B

ДИРЕКТИВА 2009/147/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 30 ноември 2009 година

относно опазването на дивите птици

(кодифицирана версия)Член 1

1.  Настоящата директива се отнася до опазването на всички видове естествено живеещи в диво състояние птици на европейската територия на държавите-членки, за които се прилага Договорът. Тя има за цел защитата, управлението и регулирането на тези видове и урежда тяхното използване.

2.  Настоящата директива се прилага за птиците, както и за техните яйца, гнезда и местообитания.

Член 2

Държавите-членки вземат всички мерки, необходими за поддържане или адаптиране на популациите на всички видове, посочени в член 1, на ниво, което отговаря на екологичните, научните и културните изисквания, като се отчитат икономическите и рекреационните изисквания.

Член 3

1.  Предвид изискванията, посочени в член 2, държавите-членки вземат всички мерки необходими за запазване, поддържане или възстановяване на достатъчно разнообразие и площ на местообитанията за всички видове птици, посочени в член 1.

2.  Запазването, поддържането и възстановяването на биотопите и местообитанията включват основно следните мерки:

а) създаване на защитени зони;

б) поддръжка и управление в съответствие с екологичните нужди на местообитанията във и извън защитените зони;

в) възстановяване на разрушените биотопи;

г) създаване на биотопи.

Член 4

1.  Видовете, посочени в приложение I, подлежат на специални мерки по опазване на техните местообитания, за да се осигури тяхното оцеляване и размножаване в района на разпространението им.

Във връзка с това се вземат предвид:

а) видове, застрашени от изчезване;

б) видове, уязвими от някои промени в техните местообитания;

в) видове, считани за редки поради своите малочислени популации или ограниченото им местно разпространение;

г) други видове, изискващи особено внимание поради специфичния характер на техните местообитания.

Тенденциите и измененията в популационните нива ще се вземат предвид при извършването на оценки.

Държавите-членки класифицират като специални защитени зони именно най-подходящите по брой и площ територии за опазването на тези видове, съобразно сухоземната и морската географска зона на прилагане на настоящата директива.

2.  Държавите-членки вземат подобни мерки за редовно срещащите се мигриращи видове, които не са посочени в приложение I, като вземат предвид нуждите им от защита в сухоземната и морската географска зона на прилагане на настоящата директива, по отношение на техните райони на размножаване, смяна на перата и зимуване и междинните зони по време на техните миграционни маршрути. За тази цел държавите-членки придават особено значение на защитата на влажните зони и особено на влажните зони от международно значение.

3.  Държавите-членки изпращат на Комисията цялата необходима информация, така че тя да има възможност да предприеме подходящи инициативи с оглед на координацията, необходима, за да се осигури зоните, посочени в параграф 1, от една страна, и в параграф 2, от друга страна, да образуват едно цяло, отговарящо на нуждите за защита на видовете в сухоземната и морската географска зона на прилагане на настоящата директива.

4.  В защитените зони, посочени в параграфи 1 и 2, държавите-членки вземат подходящи мерки за избягване на замърсяването или влошаване на условията в местообитанията, или всякакво обезпокояване на птиците, доколкото те имат съществено значение за постигане целите на настоящия член. Извън тези защитени зони държавите-членки също така се стремят да избягват замърсяването и влошаването на местообитанията.

Член 5

Без да се засягат членове 7 и 9, държавите-членки вземат необходимите мерки за създаване на обща система за защита на всички видове птици, посочени в член 1, като по-специално забраняват:

а) умишленото убиване или улавяне по какъвто и да е метод;

б) умишленото разрушаване или увреждане на техните гнезда и яйца и преместването на техните гнезда;

в) събиране на техните яйца от дивата природа и тяхното запазване, дори в случаите, когато те са празни;

г) умишленото обезпокояване, по-специално през периода на размножаване и отглеждане на малките, доколкото обезпокояването има съществено значение с оглед целите на настоящата директива;

д) държането на птици от видове, чиито лов и улов са забранени.

Член 6

1.  Без да се засягат параграфи 2 и 3, държавите-членки забраняват за всички видове птици, посочени в член 1, продажбата, превоза с цел продажба, държането с цел продажба, както и предлагането за продажба на живи или мъртви птици или каквито и да е ясно различими части или продукти от такива птици.

2.  Дейностите, посочени в параграф 1, не се забраняват по отношение на видовете птици, посочени в приложение III, част А, при условие че птиците са били законно убити, уловени или придобити по друг законен начин.

3.  Държавите-членки могат да разрешат върху своята територия дейностите, посочени в параграф 1, за видовете, посочени в приложение III, част Б, като предвиждат ограничения, доколкото птиците са били законно убити, уловени или придобити по друг законен начин.

Държавите-членки, желаещи да предоставят подобно разрешително, предварително се консултират с Комисията, с която проучват дали търговията с екземпляри от такива видове би застрашила или може разумно да се предположи, че ще застраши популационното ниво, географското разпространение или репродуктивния ръст на видовете в цялата Общност. Ако това проучване докаже, че даването на разрешително, от гледна точка на Комисията, ще доведе или има риск да доведе до някоя от гореизброените опасности, Комисията представя надлежно обоснована препоръка до съответната държава-членка, като посочва своите възражения срещу търговията с въпросните видове. Ако Комисията сметне, че не съществува подобен риск, тя информира държавата-членка.

Препоръката на Комисията се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Държавата-членка, която предоставя разрешително по силата на настоящия параграф, проверява на редовни интервали от време дали условията за предоставянето на такова разрешително продължават да се изпълняват.

Член 7

1.  Поради своето популационно ниво, географско разпространение и репродуктивен ръст в границите на Общността видовете, изброени в приложение II, могат да бъдат ловувани в съответствие с националното законодателство. Държавите-членки гарантират, че ловът на тези видове не излага на опасност действията по опазване, предприети в техния район на разпространение.

2.  Видовете, посочени в приложение II, част A, могат да бъдат ловувани в земните и морските географски зони на прилагане на настоящата директива.

3.  Видовете, посочени в приложение II, част Б, могат да бъдат ловувани само в държавите-членки, за които те са посочени.

4.  Държавите-членки гарантират, че практиката на лов, включително лов със соколи, ако такъв се практикува, при прилагане на действащите национални мерки отговаря на принципите на разумно използване и екологично балансирано регулиране на съответните видове птици и че относно популациите на тези видове, по-специално мигриращите видове, тази практика е в съответствие с разпоредбите на член 2.

Те гарантират по-специално, че видовете, за които е приложимо законодателството относно лова, не се ловуват в периода на гнездене, нито по време на различните етапи на размножаване и отглеждане.

По-специално те гарантират, че видовете мигриращи птици, за които е приложимо законодателството относно лова, не се ловуват по време на размножителния им период или по време на завръщането им в местата за гнездене.

Държавите-членки изпращат на Комисията цялата необходима информация за практическото прилагане на тяхното законодателство относно лова.

Член 8

1.  По отношение на лова, улавянето или убиването на птици в рамките на настоящата директива държавите-членки забраняват използването на всички средства, съоръжения и методи, и по-специално изброените в приложение IV, буква а), които се използват за широкомащабно или неизбирателно улавяне или убиване на птици, или такова, което би предизвикало изчезване в даден район на даден вид.

2.  Освен това държавите-членки забраняват всякакво преследване чрез използването на транспортни средства и при условията, посочени в приложение IV, буква б).

Член 9

1.  Държавите-членки могат да дерогират от членове 5—8, когато няма друго задоволително разрешение, поради следните причини:

а)

 

 в интерес на общественото здраве и безопасност,

 в интерес на безопасността на въздушния транспорт,

 за да се предотвратят сериозните увреждания върху селскостопанските култури и животни, горите, рибните стопанства и водите,

 за защита на флората и фауната;

б) за целите на научните изследвания и обучението, за повторното заселване, за повторното въвеждане и за размножаването, необходимо за тези цели;

в) да разрешат, при строго контролирани условия и избирателно, улова, държането или други видове разумно използване на малък брой от определени видове птици.

2.  Дерогациите, посочени в параграф 1, трябва да посочват:

а) видовете, които са предмет на дерогацията;

б) разрешените средства, съоръжения и методи за улов или убиване;

в) условията на риск, времевите обстоятелства и територията, за които могат да бъдат предоставени подобни дерогации;

г) органа, оправомощен да декларира, че изискваните условия са осигурени и да реши кои средства, съоръжения и методи могат да бъдат използвани, в какви граници и от кои лица;

д) контрола, който ще бъде осъществен.

3.  Всяка година държавите-членки изпращат до Комисията доклад за прилагането на параграфи 1 и 2.

4.  На базата на наличната информация, и по-специално информацията, изпратена на Комисията по силата на параграф 3, Комисията осъществява непрекъснато наблюдение дали последиците от дерогациите, посочени в параграф 1, са съвместими с настоящата директива. Тя предприема подходящи мерки за тази цел.

Член 10

1.  Държавите-членки насърчават провеждането на изследвания и дейностите, необходими за защита, управление и използване на популациите на всички видове птици, посочени в член 1. Специално внимание ще се обръща на изследванията и дейностите по въпросите, изброени в приложение V.

2.  Държавите-членки изпращат на Комисията цялата информация, необходима за вземането на подходящи мерки за координацията на изследванията и дейностите, посочени в параграф 1.

Член 11

Държавите-членки следят евентуалното въвеждане на видове птици, които не живеят естествено в диво състояние на европейската територия на държавите-членки, да не нанася вреда на местната флора и фауна. В тази връзка те се консултират с Комисията.

Член 12

▼M2

1.  На всеки шест години, в същата година като доклада, който се изготвя съгласно член 17, параграф 1 от Директива 92/43/ЕИО на Съвета ( 1 ), държавите членки изпращат на Комисията доклад относно изпълнението на предприетите съгласно настоящата директива мерки и основното въздействие на тези мерки. Този доклад се прави обществено достъпен и в него се включва по-специално информация относно състоянието и тенденциите при дивите видове птици, защитени по силата на настоящата директива, заплахите и натиска върху тях, предприетите мерки за опазването им и приноса на мрежата от специални защитени зони за постигане на целите, посочени в член 2 от настоящата директива.

Комисията определя посредством актове за изпълнение формáта на доклада, посочен в първата алинея от настоящия параграф. Форматът на този доклад съответства на формáта на доклада, посочен в член 17, параграф 1 от Директива 92/43/ЕИО. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 16а, параграф 2 от настоящата директива.

▼B

►M2  2.  Комисията, подпомагана от Европейската агенция за околна среда, подготвя и публикува на всеки шест години обобщен доклад, разработен въз основа на информацията, посочена в параграф 1. ◄ Тази част от проекта на доклад, която обхваща информацията, предоставена от държавите-членки, се препраща на органите на съответните държави-членки за проверка. Окончателната версия на доклада се съобщава на държавите-членки.

Член 13

Прилагането на мерките, взети по силата на настоящата директива, не може да води до влошаване на настоящата ситуация по отношение на опазването на всички видове птици, посочени в член 1.

Член 14

Държавите-членки могат да вземат по-строги мерки за защита от предвидените от настоящата директива.

Член 15

Приемат се измененията, необходими за адаптиране към техническия и научния прогрес на приложения I и V. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 16, параграф 2.

Член 16

1.  Комисията се подпомага от Комитета за адаптиране към техническия и научния прогрес.

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

▼M2

Член 16 a

Процедура на комитет

1.  Комисията се подпомага от комитет. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета ( 2 ).

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Когато комитетът не даде становище, Комисията не приема проекта на акт за изпълнение и се прилага член 5, параграф 4, трета алинея от Регламент (ЕС) № 182/2011.

▼B

Член 17

Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното си законодателство в областта, уредена от настоящата директива.

Член 18

Директива 79/409/ЕИО, изменена с актовете, посочени в приложение VI, част A, се отменя, без да се засягат задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране в националното право на директивите, които срокове са посочени в приложение VI, част Б.

Позоваванията на отменената директива се считат за позовавания на настоящата директива и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение VII.

Член 19

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 20

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I

GAVIIFORMES

Gaviidae

Gavia stellata

Gavia arctica

Gavia immer

PODICIPEDIFORMES

Podicipedidae

Podiceps auritus

PROCELLARIIFORMES

Procellariidae

Pterodroma madeira

Pterodroma feae

Bulweria bulwerii

Calonectris diomedea

Puffinus puffinus mauretanicus (Puffinus mauretanicus)

Puffinus yelkouan

Puffinus assimilis

Hydrobatidae

Pelagodroma marina

Hydrobates pelagicus

Oceanodroma leucorhoa

Oceanodroma castro

PELECANIFORMES

Pelecanidae

Pelecanus onocrotalus

Pelecanus crispus

Phalacrocoracidae

Phalacrocorax aristotelis desmarestii

Phalacrocorax pygmeus

CICONIIFORMES

Ardeidae

Botaurus stellaris

Ixobrychus minutus

Nycticorax nycticorax

Ardeola ralloides

Egretta garzetta

Egretta alba (Ardea alba)

Ardea purpurea

Ciconiidae

Ciconia nigra

Ciconia ciconia

Threskiornithidae

Plegadis falcinellus

Platalea leucorodia

PHOENICOPTERIFORMES

Phoenicopteridae

Phoenicopterus ruber

ANSERIFORMES

Anatidae

Cygnus bewickii (Cygnus columbianus bewickii)

Cygnus cygnus

Anser albifrons flavirostris

Anser erythropus

Branta leucopsis

Branta ruficollis

Tadorna ferruginea

Marmaronetta angustirostris

Aythya nyroca

Polysticta stelleri

Mergus albellus (Mergellus albellus)

Oxyura leucocephala

FALCONIFORMES

Pandionidae

Pandion haliaetus

Accipitridae

Pernis apivorus

Elanus caeruleus

Milvus migrans

Milvus milvus

Haliaeetus albicilla

Gypaetus barbatus

Neophron percnopterus

Gyps fulvus

Aegypius monachus

Circaetus gallicus

Circus aeruginosus

Circus cyaneus

Circus macrourus

Circus pygargus

Accipiter gentilis arrigonii

Accipiter nisus granti

Accipiter brevipes

Buteo rufinus

Aquila pomarina

Aquila clanga

Aquila heliaca

Aquila adalberti

Aquila chrysaetos

Hieraaetus pennatus

Hieraaetus fasciatus

Falconidae

Falco naumanni

Falco vespertinus

Falco columbarius

Falco eleonorae

Falco biarmicus

Falco cherrug

Falco rusticolus

Falco peregrinus

GALLIFORMES

Tetraonidae

Bonasa bonasia

Lagopus mutus pyrenaicus

Lagopus mutus helveticus

Tetrao tetrix tetrix

Tetrao urogallus

Phasianidae

Alectoris graeca

Alectoris barbara

Perdix perdix italica

Perdix perdix hispaniensis

GRUIFORMES

Turnicidae

Turnix sylvatica

Gruidae

Grus grus

Rallidae

Porzana porzana

Porzana parva

Porzana pusilla

Crex crex

Porphyrio porphyrio

Fulica cristata

Otididae

Tetrax tetrax

Chlamydotis undulata

Otis tarda

CHARADRIIFORMES

Recurvirostridae

Himantopus himantopus

Recurvirostra avosetta

Burhinidae

Burhinus oedicnemus

Glareolidae

Cursorius cursor

Glareola pratincola

Charadriidae

Charadrius alexandrinus

Charadrius morinellus (Eudromias morinellus)

Pluvialis apricaria

Hoplopterus spinosus

Scolopacidae

Calidris alpina schinzii

Philomachus pugnax

Gallinago media

Limosa lapponica

Numenius tenuirostris

Tringa glareola

Xenus cinereus (Tringa cinerea)

Phalaropus lobatus

Laridae

Larus melanocephalus

Larus genei

Larus audouinii

Larus minutus

Sternidae

Gelochelidon nilotica (Sterna nilotica)

Sterna caspia

Sterna sandvicensis

Sterna dougallii

Sterna hirundo

Sterna paradisaea

Sterna albifrons

Chlidonias hybridus

Chlidonias niger

Alcidae

Uria aalge ibericus

PTEROCLIFORMES

Pteroclididae

Pterocles orientalis

Pterocles alchata

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba palumbus azorica

Columba trocaz

Columba bollii

Columba junoniae

STRIGIFORMES

Strigidae

Bubo bubo

Nyctea scandiaca

Surnia ulula

Glaucidium passerinum

Strix nebulosa

Strix uralensis

Asio flammeus

Aegolius funereus

CAPRIMULGIFORMES

Caprimulgidae

Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

Apodidae

Apus caffer

CORACIIFORMES

Alcedinidae

Alcedo atthis

Coraciidae

Coracias garrulus

PICIFORMES

Picidae

Picus canus

Dryocopus martius

Dendrocopos major canariensis

Dendrocopos major thanneri

Dendrocopos syriacus

Dendrocopos medius

Dendrocopos leucotos

Picoides tridactylus

PASSERIFORMES

Alaudidae

Chersophilus duponti

Melanocorypha calandra

Calandrella brachydactyla

Galerida theklae

Lullula arborea

Motacillidae

Anthus campestris

Troglodytidae

Troglodytes troglodytes fridariensis

Muscicapidae (Turdinae)

Luscinia svecica

Saxicola dacotiae

Oenanthe leucura

Oenanthe cypriaca

Oenanthe pleschanka

Muscicapidae (Sylviinae)

Acrocephalus melanopogon

Acrocephalus paludicola

Hippolais olivetorum

Sylvia sarda

Sylvia undata

Sylvia melanothorax

Sylvia rueppelli

Sylvia nisoria

Muscicapidae (Muscicapinae)

Ficedula parva

Ficedula semitorquata

Ficedula albicollis

Paridae

Parus ater cypriotes

Sittidae

Sitta krueperi

Sitta whiteheadi

Certhiidae

Certhia brachydactyla dorotheae

Laniidae

Lanius collurio

Lanius minor

Lanius nubicus

Corvidae

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Fringillidae (Fringillinae)

Fringilla coelebs ombriosa

Fringilla teydea

Fringillidae (Carduelinae)

Loxia scotica

Bucanetes githagineus

Pyrrhula murina (Pyrrhula pyrrhula murina)

Emberizidae (Emberizinae)

Emberiza cineracea

Emberiza hortulana

Emberiza caesia

▼M1
ПРИЛОЖЕНИЕ II

ЧАСТ А

ANSERIFORMES

Anatidae

Anser fabalis

Anser anser

Branta canadensis

Anas penelope

Anas strepera

Anas crecca

Anas platyrhynchos

Anas acuta

Anas querquedula

Anas clypeata

Aythya ferina

Aythya fuligula

GALLIFORMES

Tetraonidae

Lagopus lagopus scoticus et hibernicus

Lagopus mutus

Phasianidae

Alectoris graeca

Alectoris rufa

Perdix perdix

Phasianus colchicus

GRUIFORMES

Rallidae

Fulica atra

CHARADRIIFORMES

Scolopacidae

Lymnocryptes minimus

Gallinago gallinago

Scolopax rusticola

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba livia

Columba palumbus

ЧАСТ Б

ANSERIFORMES

Anatidae

Cygnus olor

Anser brachyrhynchus

Anser albifrons

Branta bernicla

Netta rufina

Aythya marila

Somateria mollissima

Clangula hyemalis

Melanitta nigra

Melanitta fusca

Bucephala clangula

Mergus serrator

Mergus merganser

GALLIFORMES

Meleagridae

Meleagris gallopavo

Tetraonidae

Bonasa bonasia

Lagopus lagopus lagopus

Tetrao tetrix

Tetrao urogallus

Phasianidae

Francolinus francolinus

Alectoris barbara

Alectoris chukar

Coturnix coturnix

GRUIFORMES

Rallidae

Rallus aquaticus

Gallinula chloropus

CHARADRIIFORMES

Haematopodidae

Haematopus ostralegus

Charadriidae

Pluvialis apricaria

Pluvialis squatarola

Vanellus vanellus

Scolopacidae

Calidris canutus

Philomachus pugnax

Limosa limosa

Limosa lapponica

Numenius phaeopus

Numenius arquata

Tringa erythropus

Tringa totanus

Tringa nebularia

Laridae

Larus ridibundus

Larus canus

Larus fuscus

Larus argentatus

Larus cachinnans

Larus marinus

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba oenas

Streptopelia decaocto

Streptopelia turtur

PASSERIFORMES

Alaudidae

Alauda arvensis

Muscicapidae

Turdus merula

Turdus pilaris

Turdus philomelos

Turdus iliacus

Turdus viscivorus

Sturnidae

Sturnus vulgaris

Corvidae

Garrulus glandarius

Pica pica

Corvus monedula

Corvus frugilegus

Corvus corone 

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

HR

IT

CY

LV

LT

LU

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

Cygnus olor

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

Anser brachyrhynchus

+

 

 

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Anser albifrons

+

+

+

+

+

+

+

+

 

+

 

 

+

+

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

+

Branta bernicla

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netta rufina

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aythya marila

+

 

 

+

+

 

+

+

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

+

Somateria mollissima

 

 

 

+

 

+

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Clangula hyemalis

 

 

 

+

 

+

+

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

Melanitta nigra

 

 

 

+

+

+

+

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

Melanitta fusca

 

 

 

+

+

 

+

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

Bucephala clangula

 

 

 

+

 

+

+

+

 

+

 

 

 

+

+

 

+

 

 

+

 

 

+

 

 

+

+

+

Mergus serrator

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Mergus merganser

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Bonasa bonasia

 

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

+

 

+

 

+

+

+

 

Lagopus lagopus lagopus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Tetrao tetrix

+

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

+

+

Tetrao urogallus

 

+

 

 

+

 

 

 

 

+

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

+

+

+

Francolinus francolinus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alectoris barbara

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alectoris chukar

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coturnix coturnix

 

+

 

 

 

 

 

+

+

+

+

+

+

 

 

 

 

+

 

+

 

+

+

 

 

 

 

 

Meleagris gallopavo

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

Rallus aquaticus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gallinula chloropus

+

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

+

+

 

 

 

 

+

Haematopus ostralegus

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pluvialis apricaria

+

 

 

+

 

 

+

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

+

 

 

 

 

 

+

Pluvialis squatarola

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Vanellus vanellus

+

 

 

+

 

 

+

+

+

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calidris canutus

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Philomachus pugnax

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limosa limosa

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limosa lapponica

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Numenius phaeopus

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Numenius arquata

 

 

 

+

 

 

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Tringa erythropus

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tringa totanus

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Tringa nebularia

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Larus ridibundus

+

 

 

+

+

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

 

+

 

+

 

Larus canus

 

 

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Larus fuscus

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Larus argentatus

+

 

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Larus cachinnans

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Larus marinus

 

 

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Columba oenas

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

Streptopelia decaocto

 

+

+

+

+

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

+

 

 

+

 

 

+

 

+

 

 

 

Streptopelia turtur

 

+

 

 

 

 

 

+

+

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

+

 

+

+

 

 

 

 

 

Alauda arvensis

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Turdus merula

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

Turdus pilaris

 

 

 

 

 

+

 

+

+

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

+

 

+

+

 

 

+

+

 

Turdus philomelos

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

Turdus iliacus

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

Turdus viscivorus

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

Sturnus vulgaris

 

+

 

 

 

 

 

+

+

+

 

 

+

 

 

 

+

+

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

Garrulus glandarius

+

 

 

+

+

 

 

 

 

+

+

+

 

 

 

+

+

 

+

 

 

+

+

+

+

 

+

+

Pica pica

+

+

+

+

+

 

 

+

+

+

+

+

+

+

 

+

+

 

+

 

 

+

+

+

+

+

+

+

Corvus monedula

 

+

 

 

 

 

 

+

+

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

+

+

+

Corvus frugilegus

 

+

 

 

 

+

 

 

 

+

+

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

+

 

+

+

Corvus corone

+

+

+

+

+

+

 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

+

 

 

+

+

+

+

+

+

+

AT = Österreich (Австрия), BE = Belgique/België (Белгия), BG = България, CY = Κύπρος (Кипър), CZ = Česká republika (Чешка република), DE = Deutschland (Германия), DK = Danmark (Дания), EE = Eesti (Естония), ES = España (Испания), FI = Suomi/Finland (Финландия), FR = France (Франция), EL = Ελλάδα (Гърция), HR = Hrvatska (Хърватия), HU = Magyarország (Унгария), IE = Ireland (Ирландия), IT = Italia (Италия), LT = Lietuva (Литва), LU = Luxembourg (Люксембург), LV = Latvija (Латвия), MT = Malta (Малта), NL = Nederland (Нидерландия), PL = Polska (Полша), PT = Portugal (Португалия), RO = România (Румъния), SE = Sverige (Швеция), SI = Slovenija (Словения), SK = Slovensko (Словакия), UK = United Kingdom (Обединено кралство)

+ = Държави членки, които съгласно член 7, параграф 3 могат да разрешават лова на изброените видове.

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ III

ЧАСТ А

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas platyrhynchos

GALLIFORMES

Tetraonidae

Lagopus lagopus lagopus, scoticus et hibernicus

Phasianidae

Alectoris rufa

Alectoris barbara

Perdix perdix

Phasianus colchicus

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba palumbu

ЧАСТ Б

ANSERIFORMES

Anatidae

Anser albifrons albifrons

Anser anser

Anas penelope

Anas crecca

Anas acuta

Anas clypeata

Aythya ferina

Aythya fuligula

Aythya marila

Somateria mollissima

Melanitta nigra

GALLIFORMES

Tetraonidae

Lagopus mutus

Tetrao tetrix britannicus

Tetrao urogallus

GRUIFORMES

Rallidae

Fulica atra

CHARADRIIFORMES

Charadriidae

Pluvialis apricaria

Scolopacidae

Lymnocryptes minimus

Gallinago gallinago

Scolopax rusticola
ПРИЛОЖЕНИЕ IV

а)

 

 Примки (с изключение на Финландия и на Швеция за лов на Lagopus lagopus lagopus и Lagopus mutus северно от 58° северна ширина), примки с лепило (птичи клей), куки, живи птици, използвани като примамка слепи или осакатени, звукозаписи, уреди за убиване или зашеметяване с електрически ток,

 изкуствени източници на светлина, огледала, приспособления за осветяване на целите, приспособления за прицел за нощна стрелба, съдържащи електронен преобразувател или увеличител на образа,

 експлозиви,

 мрежи, капани, примамки с отрова или упойващи средства,

 полуавтоматични или автоматични оръжия, чийто пълнител може да побере повече от два пълнителя;

б)

 

 самолети, моторни превозни средства,

 лодки, движещи се със скорост, по-висока от 5 километра в час. В открито море държавите-членки могат от съображения за сигурност да разрешат използването на моторни лодки с максимална скорост 18 километра в час. Държавите-членки информират Комисията за всички предоставени разрешителни.
ПРИЛОЖЕНИЕ V

а) Национални списъци на видовете, застрашени от изчезване, или особено застрашени видове, като се има предвид тяхното географско разпространение.

б) Съставяне на списък и екологично описание на зони, които са от особено значение за мигриращите видове в хода на тяхната миграция и като места за зимуване и гнездене.

в) Съставяне на списък за популационните нива на мигриращите видове на база информацията от поставянето на пръстени на тези птици.

г) Определяне въздействието на методите на използване върху популационните нива.

д) Разработване и усъвършенстване на екологичните методи за предотвратяване на вредите, причинени от птици.

е) Определяне ролята на някои видове като индикатори за замърсяването.

ж) Проучване на неблагоприятния ефект от химическото замърсяване върху популационните нива на видовете птици.
ПРИЛОЖЕНИЕ VI

ЧАСТ AОТМЕНЕНАТА ДИРЕКТИВА И СПИСЪК НА НЕЙНИТЕ ПОСЛЕДВАЩИ ИЗМЕНЕНИЯ

(посочени в член 18)

Директива 79/409/ЕИО на Съвета

(ОВ L 103, 25.4.1979 г., стр. 1)

 

Акт за присъединяване от 1979 г., приложение I, точка XIII.1.Е

(ОВ L 291, 19.11.1979 г., стр. 111)

 

Директива 81/854/ЕИО на Съвета

(ОВ L 319, 7.11.1981 г., стр. 3)

 

Директива 85/411/ЕИО на Комисията

(ОВ L 233, 30.8.1985 г., стр. 33)

 

Акт за присъединяване от 1985 г., приложение I, точки X.1.з) и Х.6

(ОВ L 302, 15.11.1985 г., стр. 218)

 

Директива 86/122/ЕИО на Съвета

(ОВ L 100, 16.4.1986 г., стр. 22)

 

Директива 91/244/ЕИО на Комисията

(ОВ L 115, 8.5.1991 г., стр. 41)

 

Директива 94/24/ЕО на Съвета

(ОВ L 164, 30.6.1994 г., стр. 9)

 

Акт за присъединяване от 1994 г., приложение I, точка VIII.Д.1

(ОВ C 241, 29.8.1994 г., стр. 175)

 

Директива 97/49/ЕО на Комисията

(ОВ L 223, 13.8.1997 г., стр. 9)

 

Регламент (ЕО) № 807/2003 на Съвета

(ОВ L 122, 16.5.2003 г., стр. 36)

Единствено приложение III, точка 29

Акт за присъединяване от 2003 г., приложение II, точка 16.В.1

(ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 667)

 

Директива 2006/105/ЕО на Съвета

(ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 368)

Единствено по отношение на позоваванията, направени на член 1, на Директива 79/409/ЕИО и приложението, точка A.1

Директива 2008/102/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 323, 3.12.2008 г., стр. 31)

 

ЧАСТ БСРОКОВЕ ЗА ТРАНСПОНИРАНЕ В НАЦИОНАЛНОТО ПРАВО

(посочени в член 18)

Директива

Срок за транспониране

79/409/ЕИО

7 април 1981 г.

81/854/ЕИО

85/411/ЕИО

31 юли 1986 г.

86/122/ЕИО

91/244/ЕИО

31 юли 1992 г.

94/24/ЕО

29 септември 1995 г.

97/49/ЕО

30 септември 1998 г.

2006/105/ЕО

1 януари 2007 г.

2008/102/ЕО
ПРИЛОЖЕНИЕ VII

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТОДиректива 79/409/ЕИО

Настоящата директива

Член 1, параграфи 1 и 2

Член 1, параграфи 1 и 2

Член 1, параграф 3

Членове 2—5

Членове 2—5

Член 6, параграфи 1, 2 и 3

Член 6, параграфи 1, 2 и 3

Член 6, параграф 4

Член 7, параграфи 1, 2 и 3

Член 7, параграфи 1, 2 и 3

Член 7, параграф 4, първо изречение

Член 7, параграф 4, първа алинея

Член 7, параграф 4, второ изречение

Член 7, параграф 4, втора алинея

Член 7, параграф 4, трето изречение

Член 7, параграф 4, трета алинея

Член 7, параграф 4, четвърто изречение

Член 7, параграф 4, четвърта алинея

Член 8

Член 8

Член 9, параграф 1

Член 9, параграф 1

Член 9, параграф 2, уводни думи

Член 9, параграф 2, уводни думи

Член 9, параграф 2, първо тире

Член 9, параграф 2, буква a)

Член 9, параграф 2, второ тире

Член 9, параграф 2, буква б)

Член 9, параграф 2, трето тире

Член 9, параграф 2, буква в)

Член 9, параграф 2, четвърто тире

Член 9, параграф 2, буква г)

Член 9, параграф 2, пето тире

Член 9, параграф 2, буква д)

Член 9, параграф 3

Член 9, параграф 3

Член 9, параграф 4

Член 9, параграф 4

Член 10, параграф 1

Член 10, параграф 1, първо изречение

Член 10, параграф 2, първо изречение

Член 10, параграф 1, второ изречение

Член 10, параграф 2, второ изречение

Член 10, параграф 2

Членове 11—15

Членове 11—15

Член 16, параграф 1

Член 17

Член 16

Член 18, параграф 1

Член 18, параграф 2

Член 17

Член 18

Член 19

Член 19

Член 20

Приложение I

Приложение I

Приложение II/1

Приложение II, част A

Приложение II/2

Приложение II, част Б

Приложение III/1

Приложение III, част A

Приложение III/2

Приложение III, част Б

Приложение IV

Приложение IV

Приложение V

Приложение V

Приложение VI

Приложение VII( 1 ) Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7).

( 2 ) Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

Top