EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009L0140-20201221

Consolidated text: Директива 2009/140/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година за изменение на директиви 2002/21/ЕО относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги, 2002/19/ЕО относно достъпа до електронни съобщителни мрежи и тяхната инфраструктура и взаимосвързаността между тях и 2002/20/ЕО относно разрешението на електронните съобщителни мрежи и услуги (Текст от значение за ЕИП)текст от значение за ЕИП

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/140/2020-12-21

02009L0140 — BG — 21.12.2020 — 001.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

ДИРЕКТИВА 2009/140/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 25 ноември 2009 година

за изменение на директиви 2002/21/ЕО относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги, 2002/19/ЕО относно достъпа до електронни съобщителни мрежи и тяхната инфраструктура и взаимосвързаността между тях и 2002/20/ЕО относно разрешението на електронните съобщителни мрежи и услуги

(Текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 337, 18.12.2009 г., стp. 37)

Изменена с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

ДИРЕКТИВА (ЕС) 2018/1972 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА Текст от значение за ЕИП от 11 декември 2018 г.

  L 321

36

17.12.2018


Поправена със:

 C1

Поправка, ОВ L 241, 10.9.2013, стp.  8 (2009/140/ЕО)
▼B

ДИРЕКТИВА 2009/140/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 25 ноември 2009 година

за изменение на директиви 2002/21/ЕО относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги, 2002/19/ЕО относно достъпа до електронни съобщителни мрежи и тяхната инфраструктура и взаимосвързаността между тях и 2002/20/ЕО относно разрешението на електронните съобщителни мрежи и услуги

(Текст от значение за ЕИП)▼M1 —————

▼B

Член 4

Отмяна

Регламент (ЕО) № 2887/2000 се отменя.

Член 5

Транспониране

1.  Държавите-членки приемат и публикуват до 25 май 2011 г. необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Държавите-членки прилагат тези мерки от 26 май 2011 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.  Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби на националното право, които те приемат в областта в обхвата на настоящата директива.

Член 6

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила в деня след нейното публикуване в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 7

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

▼M1 —————

▼B
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО НЕУТРАЛНОСТТА НА МРЕЖАТА

Комисията отдава голямо значение на запазването на отворения и неутрален характер на интернет, като отчита в пълна степен волята на съзаконодателите за съхраняване неутралността на мрежата като цел на политиката и като регулаторен принцип, който следва да се насърчава от националните регулаторни органи ( 1 ), заедно с повишаването на свързаните с този въпрос изисквания за прозрачност ( 2 ) и възлагането на защитни правомощия на националните регулаторни органи с цел предотвратяване влошаването на качеството на услугите и спиране или забавяне на трафика в обществените мрежи ( 3 ). Комисията ще следи внимателно прилагането на тези разпоредби в държавите-членки, като в своя годишен доклад за напредъка до Европейския парламент и до Съвета отдели специално внимание на начина, по който се защитава свободата на европейските граждани в мрежата. Междувременно Комисията ще следи въздействието, което пазарът и технологичното развитие оказват върху свободата в мрежата, и ще докладва пред Европейския парламент и пред Съвета преди края на 2010 г. дали са необходими допълнителни насоки, както и ще използва правомощията си по силата на съществуващия закон за конкуренцията, за да отговори на всякакви антиконкурентни практики, които биха могли да се появят.( 1 ) Член 8, параграф 4, буква ж) от Рамковата директива.

( 2 ) Член 20, параграф 1, буква б) и член 21, параграф 3, букви в) и г) от Директивата за универсалната услуга.

( 3 ) Член 22, параграф 3 от Директивата за универсалната услуга.

Top