EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009L0034-20190726

Consolidated text: Директива 2009/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година относно общите разпоредби за измервателните уреди и за методите за метрологичен контрол (преработена) (текст от значение за ЕИП)текст от значение за ЕИП

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/34/2019-07-26

02009L0034 — BG — 26.07.2019 — 001.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

ДИРЕКТИВА 2009/34/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 23 април 2009 година

относно общите разпоредби за измервателните уреди и за методите за метрологичен контрол

(преработена)

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 106, 28.4.2009 г., стp. 7)

Изменена с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1243 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 юни 2019 година

  L 198

241

25.7.2019
▼B

ДИРЕКТИВА 2009/34/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 23 април 2009 година

относно общите разпоредби за измервателните уреди и за методите за метрологичен контрол

(преработена)

(текст от значение за ЕИП)ГЛАВА I

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

Член 1

1.  Настоящата директива се прилага за:

а) уредите, както са определени в параграф 2;

б) мерните единици, хармонизацията на методите за измерване и метрологичен контрол и, където е приложимо, за необходимите средства за прилагане на тези методи;

в) предписанието, методите за измерване, метрологичния контрол, както и маркирането на количествата предварително опаковани продукти.

2.  За целите на настоящата директива „уреди“ означава измервателните уреди, частите на тези измервателни уреди, допълнителните устройства и измервателното оборудване.

3.  Никоя държава-членка не може на основание настоящата директива и специалните директиви, свързани с нея, да препятства, забранява или ограничава пускането на пазара и/или въвеждането в експлоатация на уред или продукт, описан в параграф 1, ако този уред или продукт носи ЕО маркировки и/или знаци в съответствие с условията, предвидени в настоящата директива и в специалните директиви, отнасящи се до въпросния уред или продукт.

4.  Държавите-членки придават на ЕО одобрението на типа и на ЕО първоначалната проверка същата стойност, която придават на съответстващите им национални мерки.

5.  Специалните директиви относно въпросите, посочени в параграф 1, определят:

 по-специално измервателните процедури и характеристики и техническите изисквания за конструкцията и функционирането на уредите, посочени в параграф 1, буква а),

 изискванията относно параграф 1, букви б) и в).

6.  Специалните директиви може да определят датата, на която съществуващите национални разпоредби се заменят с общностните разпоредби.ГЛАВА II

ЕО ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА

Член 2

1.  Държавите-членки предоставят ЕО одобрение на типа в съответствие с разпоредбите на настоящата директива и на съответните специални директиви.

2.  ЕО одобрението на типа на уредите о-представлява допускането им до ЕО първоначална проверка, а когато не е необходима такава, разрешението за пускането им на пазара и/или за въвеждането им в експлоатация. Ако специалната/ите директива/и, приложима/и към дадена категория уреди, освобождава/т тази категория от ЕО одобрение на типа, уредите от тази категория се допускат директно за ЕО първоначална проверка.

3.  Ако апаратурата за проверка, с която разполагат, го позволява, държавите-членки предоставят ЕО одобрение на типа за всеки уред, удовлетворяващ изискванията на настоящата директива и на специалните директиви, отнасящи се до въпросния уред.

4.  Заявление за ЕО одобрение на типа може да подава само производителят или негов представител, установен в Общността. Заявление за един и същ уред може да се подава само в една държава-членка.

5.  Държавата-членка, предоставила ЕО одобрение на типа, предприема необходимите мерки, за да бъде информирана за всички модификации или допълнения към одобрения тип. Тя информира останалите държави-членки за такива промени.

Модификациите или допълненията към одобрен тип трябва да получат допълнително ЕО одобрение на типа от държавата-членка, предоставила ЕО одобрение на типа, когато те оказват влияние или биха могли да окажат влияние върху резултатите от измерването или върху предписаните условия за използване на този уред.

Въпреки това за модифициран тип се предоставя ново ЕО одобрение на типа вместо допълнение към сертификата за ЕО одобрение на типа, ако модификацията е извършена след изменението или адаптирането на разпоредбите на настоящата директива или на съответната специална директива по такъв начин, че модифицираният тип може да бъде одобрен само съгласно новите разпоредби.

Член 3

Когато ЕО одобрение на типа е предоставено за спомагателни приспособления, това одобрение уточнява:

а) типовете уреди, към които могат да бъдат прикачени тези приспособления или в които те могат да бъдат вграждани;

б) общите условия за цялостното функциониране на уредите, за които приспособленията са одобрени.

Член 4

Когато уредът е преминал успешно изследване за ЕО одобрение на типа, предвидено в настоящата директива и в специалните директиви, отнасящи се до този уред, държавата-членка, извършила това изследване, издава сертификат за ЕО одобрение на типа.

Държавата-членка изпраща този сертификат на заявителя.

В случаите, предвидени в член 11 от настоящата директива или в специална директива, заявителят трябва, а във всички случаи може да сложи или да нареди да бъде сложен на всеки уред, съответстващ на одобрения тип, знака за ЕО одобрение, посочен в сертификата.

Член 5

1.  ЕО одобрението на типа е валидно 10 години. Този срок може да се удължава с последователни периоди от 10 години. Няма ограничение за броя на уредите, които може да се произвеждат съгласно одобрения тип.

ЕО одобренията на типа, издадени въз основа на разпоредбите на настоящата директива и на специална директива, не може да се удължават след датата на влизане в сила на измененията или адаптирането на тези общностни разпоредби, в случаите, в които тези ЕО одобрения на типа не биха могли да бъдат издадени въз основа на новите разпоредби.

Когато срокът на ЕО одобрението на типа не е удължен, това одобрение продължава да бъде в сила спрямо уредите, които вече са в експлоатация.

2.  Когато се използват нови техники, които не са предвидени в специална директива, може да се предостави ограничено ЕО одобрение на типа след предварителни консултации с останалите държави-членки.

То може да съдържа следните ограничения:

а) ограничение относно броя на уредите, за които се отнася одобрението;

б) задължение да се уведомят компетентните органи за местата на инсталиране;

в) ограничения относно употребата;

г) специални ограничения относно използвания метод.

То може да се предостави само ако:

а) е влязла в сила специалната директива за тази категория уреди;

б) не е налице дерогация от максимално допустими грешки, определени в специалните директиви.

Срокът на валидност на такова одобрение не превишава две години. Той може да се удължи с до три години.

▼M1 —————

▼B

Член 6

Когато ЕО одобрението на типа не се изисква за категория уреди, които отговарят на изискванията на специална директива, производителят може, на своя собствена отговорност, да постави върху уредите от тази категория специалния знак, описан в приложение I, точка 3.3.

Член 7

1.  Държавата-членка, която е предоставила ЕО одобрение на типа, може да го отнеме:

а) ако уредите, за които е предоставено това одобрение, не отговарят на одобрения тип или на разпоредбите на съответната специална директива;

б) ако метрологичните изисквания, конкретизирани в сертификата за одобрение или в разпоредбите на член 5, параграф 2, не са спазени;

в) ако установи, че одобрението е предоставено неправомерно.

2.  Държавата-членка, която е предоставила ЕО одобрение на типа, трябва да го отнеме, ако уредите, за чийто тип е предоставено одобрението, покажат по време на експлоатацията си дефект от общ характер, който ги прави негодни за употреба по предназначение.

3.  Ако държавата-членка, която е предоставила ЕО одобрение на типа, е информирана от друга държава-членка за наличието на един от случаите, посочени в параграфи 1 и 2, тя също така взема мерките, предвидени в същите параграфи, след консултация с тази друга държава-членка.

4.  Държава-членка, която декларира, че е налице случаят, посочен в параграф 2, може да забрани пускането на пазара и въвеждането в експлоатация на съответните уреди до следващо нареждане.

Тя информира незабавно другите държави-членки и Комисията, като посочва основанията за своето решение.

Същата процедура се прилага в случаите, посочени в параграф 1, по отношение на уредите, които са били освободени от ЕО първоначална проверка, ако производителят, след надлежно предупреждение, не приведе уредите в съответствие с одобрения тип или с изискванията на съответната специална директива.

5.  Ако държавата-членка, която е предоставила ЕО одобрението на типа, оспори наличието на случая, посочен в параграф 2, за който тя е била информирана, или оспори основателността на мерките, взети съгласно параграф 4, съответните държави-членки полагат усилия да разрешат спора.

Комисията бива информирана. При необходимост тя провежда подходящи консултации с цел разрешаване на спора.ГЛАВА III

ПЪРВОНАЧАЛНА ПРОВЕРКА

Член 8

1.  ЕО първоначалната проверка включва изследване на нов или преработен уред и потвърждение на съответствието му с одобрения тип и/или с разпоредбите на настоящата директива и на специалните директиви, отнасящи се до въпросния уред. Тя се удостоверява с маркировката за ЕО първоначална проверка.

2.  ЕО първоначалната проверка на уредите може да се извърши по начин, различен от проверка на единицата, в случаите, предвидени в специалните директиви, и в съответствие с приетите процедури.

3.  Ако оборудването им го позволява, държавите-членки извършват ЕО първоначалната проверка на представените уреди, с която удостоверяват, че те притежават измервателните характеристики и отговарят на техническите изисквания за конструкцията и функционирането, определени в специалните директиви относно тази категория уреди.

4.  В случая с уреди, върху които е поставена маркировка за ЕО първоначална проверка, предвиденото в член 1, параграф 3 задължение на държавите-членки е в сила до края на годината, следваща тази, в която е поставена маркировката за ЕО първоначална проверка, освен ако специална директива не предвижда по-дълъг срок.

Член 9

1.  При представяне на уред за ЕО първоначална проверка държавата-членка, която извършва изследването, определя:

а) дали уредът принадлежи към категория, освободена от ЕО одобрение на типа, и ако това е така, дали той отговаря на техническите изисквания за конструкцията и функционирането, определени в специалните директиви, отнасящи се до този уред;

б) дали уредът е получил ЕО одобрение на типа и, ако това е така, дали отговаря на одобрения тип и на специалните директиви, отнасящи се до този уред, които са в сила на датата на издаването на това ЕО одобрение на типа.

2.  Изследването, извършено при ЕО първоначалната проверка, се отнася по-специално, в съответствие със специалните директиви, до:

а) метрологичните характеристики;

б) максимално допустимите грешки;

в) конструкцията, доколкото същата гарантира, че измервателните характеристики няма значително да се влошат при нормални условия на употреба;

г) наличието на предписаните обозначения и табелки с щемпели или мястото, позволяващо поставянето на маркировки за ЕО първоначална проверка.

Член 10

Когато уредът е преминал успешно ЕО първоначалната проверка в съответствие с изискванията на настоящата директива и на специалните директиви, върху този уред се поставят маркировките за ЕО частична или окончателна проверка, описани в приложение II, точка 3, на отговорност на съответната държава-членка, съгласно правилата, предвидени в посочената точка.

Член 11

Когато ЕО първоначална проверка не се изисква за дадена категория уреди, които отговарят на изискванията на специална директива, производителят поставя на своя отговорност върху уредите от тази категория специалния символ, описан в точка 3.4 от приложение I.ГЛАВА IV

РАЗПОРЕДБИ, ОБЩИ ЗА ЕО ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА И ЗА ЕО ПЪРВОНАЧАЛНА ПРОВЕРКА

Член 12

Държавите-членки предприемат всички необходими мерки за предотвратяване използването върху уредите на маркировки или надписи, които биха могли да бъдат объркани с ЕО знаци или маркировки.

Член 13

Всяка държава-членка нотифицира на останалите държави-членки и Комисията службите, агенциите и институтите, които са надлежно оправомощени да извършват изследванията, предвидени в настоящата директива и в специалните директиви, и да издават сертификати за ЕО одобрение на типа, както и да поставят маркировките за ЕО първоначална проверка.

Член 14

Държавите-членки може да изискват предписаните надписи да бъдат на техния официален език или езици.ГЛАВА V

ПРОВЕРКА НА УРЕДИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Член 15

Специалните директиви определят точно изискванията за проверка на уредите в експлоатация, които носят ЕО маркировки или знаци, и по-специално максимално допустимите грешки, разрешени при експлоатация. Ако националните разпоредби относно уредите, които не носят ЕО маркировки или знаци, предвиждат по-малко строги изисквания, последните могат да служат като критерии за проверка.ГЛАВА VI

АДАПТИРАНЕ НА ДИРЕКТИВИТЕ КЪМ ТЕХНИЧЕСКИЯ ПРОГРЕС

▼M1

Член 16

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 16а за изменение на приложения I и II с цел да ги адаптира към техническия прогрес.

▼M1

Член 16а

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 16, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 26 юли 2019 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 16, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество ( 1 ).

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 16, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от три месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

▼M1 —————

▼BГЛАВА VII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 18

Подробно се мотивират всички решения, взети съгласно разпоредбите, приети в изпълнение на настоящата директива и на специалните директиви, отнасящи се до въпросните уреди, с които се отказва предоставянето на ЕО одобрение на типа или удължаването на срока му, с които се отнема ЕО одобрение на типа или удължаване на срока му, с които се отказва извършване на ЕО първоначална проверка или се забранява пускането на пазара или въвеждането в експлоатация. Такива откази, отнемания или забрани се съобщават на заинтересованото лице, като се посочват средствата за правна защита, предвидени в действащото законодателство в държавите-членки, както и сроковете, в които тези средства могат да бъдат упражнени.

Член 19

Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 20

Директива 71/316/ЕИО, изменена с актовете, посочени в приложение III, част А, се отменя, без да се засягат задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране в националното законодателство на директивите, които са посочени в приложение III, част Б.

Позоваванията на отменената директива се считат за позовавания на настоящата директива и се четат в съответствие с таблицата на съответствието в приложение IV.

Член 21

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 22

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I

ЕО ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА

1.   Заявление за ЕО одобрение на типа

1.1. Заявлението и свързаната с него кореспонденция се съставят на официален език в съответствие със законодателството на държавата-членка, в която се подава заявлението. Държавата-членка има правото да изиска приложените документи също да бъдат на същия официален език.

Заявителят изпраща едновременно на всички държави-членки копие от своето заявление.

1.2. Заявлението съдържа следната информация:

а) името и адреса на производителя или на предприятието, на неговия представител или на заявителя;

б) категорията уред;

в) предназначената употреба;

г) измервателните характеристики;

д) търговското обозначение, ако има такова, или типа.

1.3. Заявлението се придружава от необходимите за неговата оценка документи в два екземпляра, а именно:

1.3.1. Описание по-специално на:

а) конструкцията и функционирането на уреда;

б) приспособленията за сигурност, които осигуряват правилно функциониране;

в) средствата за регулиране и настройка;

г) местата, предназначени за:

 маркировки за проверка,

 щемпели (когато е приложимо).

1.3.2. Скици на общото устройство и, когато е необходимо, детайлни скици на важните съставни части.

1.3.3. Схема, която илюстрира принципите на действие и, когато е необходимо, снимка.

1.4. Заявлението се придружава, когато е приложимо, от документи относно вече предоставените национални одобрения.

2.   Изследване за ЕО одобрение

2.1. Изследването включва:

2.1.1. Проучване на документите и изследване на измервателните характеристики на типа в лабораториите на метрологичната служба, в одобрени лаборатории или на мястото на производство, доставка или инсталиране.

2.1.2. Ако измервателните характеристики на типа са известни в детайли, се прави само проучване на представените документи.

2.2. Изследването обхваща цялостното действие на уреда при нормални условия на употреба. При такива условия уредът трябва да запази изискваните измервателни характеристики.

2.3. Видът и обхватът на изследването, посочено в точка 2.1, може да бъдат определени от специалните директиви.

2.4. Метрологичната служба може да изиска от заявителя да предостави на разположение стандартите и подходящите средства в смисъл на материали и помощен персонал за провеждането на изпитванията за одобрение.

3.   ЕО сертификат и знак за одобрение

3.1. Сертификатът възпроизвежда резултатите от изследването на типа и определя другите изисквания, които трябва да бъдат изпълнени. Той се придружава от описания, скици и схеми, необходими за идентифицирането на типа и за обясняването на неговото функциониране. Знакът за одобрение, предвиден в член 4, се състои от стилизирана буква ε и съдържа:

 в горната част отличителната/ите главна/и буква/и на държавата-членка, предоставила одобрението (B за Белгия, BG за България, CZ за Чешката република, DK за Дания, D за Германия, EST за Естония, IRL за Ирландия, EL за Гърция, Е за Испания, F за Франция, I за Италия, CY за Кипър, LV за Латвия, LT за Литва, L за Люксембург, H за Унгария, М за Малта, NL за Нидерландия, А за Австрия, PL за Полша, Р за Португалия, RO за Румъния, SI за Словения, SK за Словакия, FI за Финландия, S за Швеция, UK за Обединеното кралство) и последните две цифри от годината на одобрение,

 в долната част обозначение, което трябва да се определи от метрологичната служба, предоставила одобрението (идентификационен номер).

Образец на такъв знак за одобрение е даден в точка 6.1.

3.2. В случай на ограничено ЕО одобрение знакът се допълва от буква Р със същите размери като стилизираната буква ε и се поставя пред тази буква.

Образец на знак за ограничено одобрение е даден в точка 6.2.

3.3. Знакът, посочен в член 6, е същият като знака за ЕО одобрение, с изключение на това, че стилизираната буква ε е обърната симетрично по отношение на вертикалната ос и не съдържа никакви други обозначения, освен ако специалните директиви не предвиждат друго.

Образец на този знак е даден в точка 6.3.

3.4. Знакът, посочен в член 11, е същият като знака за ЕО одобрение, в шестоъгълник.

Образец на такъв знак е даден в точка 6.4.

3.5. Знаците, посочени в точки 3.1—3.4 и поставени от производителя в съответствие с разпоредбите на настоящата директива, трябва да се поставят на видно място на всеки уред и на всяко допълнително приспособление, представени за проверка, и трябва да са четливи и незаличими. Ако тяхното поставяне е свързано с технически затруднения, изключения могат да се предвидят в специалните директиви или да се приемат след постигането на съгласие между метрологичните служби на държавите-членки.

4.   Депозиране на образец

В случаите, предвидени в специалните директиви, службата, предоставила одобрението, може, ако сметне това за необходимо, да изиска депозирането на образец на уреда, за който е предоставено одобрение. Вместо този образец на уреда службата може да разреши депозирането на части от уреда, на макети или на скици и посочва това в ЕО сертификата за одобрение.

5.   Съобщаване на одобрението

5.1. В същото време, в което се уведомява заинтересованото лице, копия от ЕО сертификата за одобрение се изпращат на Комисията и на другите държави-членки; последните могат също така да получат копия от докладите от метрологичните изследвания, ако желаят.

5.2. Отнемането на ЕО одобрение на типа, както и други факти относно обхвата и валидността на ЕО одобрението на типа са също предмет на процедурата за съобщаване, посочена в точкa 5.1.

5.3. Държавата-членка, която откаже да предостави ЕО одобрение на типа, информира за решението си другите държави-членки и Комисията.

6.   Знаци, отнасящи се до ЕО одобрение на типа

6.1. Знак за ЕО одобрение на типаПример:

image

ЕО одобрение на типа, предоставено от метрологичната служба на Германия през 1971 г. (вж. точка 3.1, първо тире)

Идентификационен номер на ЕО одобрението на типа (вж. точка 3.1, второ тире)

6.2. Знак за ограничено ЕО одобрение на типа (вж.точка 3.2)Пример:

image

Ограничено ЕО одобрение на типа, предоставено от метрологичната служба на Германия през 1971 г.

Идентификационен номер на ограничено ЕО одобрение на типа.

6.3. Знак за освобождаване от ЕО одобрение на типа (вж. точка 3.3)Пример:

image

6.4. Знак за ЕО одобрение на типа при освобождаване от ЕО първоначална проверка

(вж. точка 3.4)Пример:

image

ЕО одобрение на типа, предоставено от метрологичната служба на Германия през 1971 г.

Идентификационен номер на ЕО одобрението на типа.
ПРИЛОЖЕНИЕ II

ЕО ПЪРВОНАЧАЛНА ПРОВЕРКА

1.   Общи положения.

1.1. ЕО първоначалната проверка може да се извърши на един или повече етапи. (обикновено два).

1.2. При спазване на разпоредбите на специалните директиви:

1.2.1. ЕО първоначална проверка се извършва на един етап по отношение на уреди, които представляват едно цяло при напускането на фабриката, т.е. уреди, които принципно могат да бъдат прехвърлени до мястото на тяхното инсталиране, без да трябва първо да бъдат разглобени.

1.2.2. ЕО първоначална проверка се извършва на два или повече етапи за уреди, чието правилно функциониране зависи от условията, при които те са инсталирани или се използват.

1.2.3. Първият етап от процедурата на проверка трябва да гарантира по-специално, че уредът съответства на одобрения тип или, в случая с уреди, освободени от ЕО одобрение на типа, че те отговарят на изискванията, приложими за тях.

2.   Място на ЕО първоначалната проверка.

2.1. Ако специалните директиви не уточняват мястото, където трябва да се извърши проверката, уредите, които трябва да бъдат проверени само на един етап, се проверяват на мястото, избрано от съответната метрологична служба.

2.2. Уредите, които трябва да бъдат проверени на два или повече етапи, се проверяват от териториалната компетентна метрологична служба.

2.2.1. Последният етап на проверката трябва да бъде на мястото на инсталиране.

2.2.2. Другите етапи се извършват, както е предвидено в точка 2.1.

2.3. По-специално когато проверката става извън бюрото за проверка, метрологичната служба, която извършва проверката, може да изиска от заявителя:

 да предостави на нейно разположение еталоните и подходящи средства като материали и помощен персонал за извършването на проверката,

 да предостави копие от ЕО сертификата за одобрение.

3.   Маркировки за ЕО първоначална проверка

3.1.   Описание на маркировките за ЕО първоначална проверка

3.1.1. При спазване на разпоредбите на специалните директиви маркировките за ЕО първоначална проверка, поставени съгласно точка 3.3, са следните:

3.1.1.1. Маркировката за ЕО окончателна проверка се състои от два щемпела:

а) първият се състои от малка буква „е“, съдържаща:

 в горната половина отличителната/ите главна/и буква/и на държавата-членка, в която е била извършена първоначалната проверка (B за Белгия, BG за България, CZ за Чешката република, DK за Дания, D за Германия, EST за Естония, IRL за Ирландия, EL за Гърция, Е за Испания, F за Франция, I за Италия, CY за Кипър, LV за Латвия, LT за Литва, L за Люксембург, H за Унгария, М за Малта, NL за Нидерландия, А за Австрия, PL за Полша, Р за Португалия, RO за Румъния, SI за Словения, SK за Словакия, FI за Финландия, S за Швеция, UK за Обединеното кралство), когато е необходимо заедно с една или две цифри, които идентифицират териториалното или функционалното подразделение,

 в долната половина отличителния номер на проверяващия агент или на бюрото за проверка;

б) вторият щемпел се състои от последните две цифри на годината на проверката, в шестоъгълник.

3.1.1.2. Маркировката за ЕО частична проверка се състои само от първия щемпел. Тя служи също така като печат.

3.2.   Форма и размери на маркировките

3.2.1. Приложените изображения показват формата, размерите и контурите на буквите и цифрите, предвидени за маркировки за ЕО първоначална проверка в точка 3.1; първите две изображения представляват съставните части на щемпела, а третото е пример за щемпел. Дадените в изображенията размери са относителни величини, изразени като функция на диаметъра на кръга, описан около малката буква „е“ и около полето на шестоъгълника.

Действителните диаметри на кръговете, описани около маркировките, са 1,6 mm, 3,2 mm, 6,3 mm, 12,5 mm.

3.2.2. Метрологичните служби на държавите-членки взаимно обменят оригиналните изображения на маркировките за ЕО първоначална проверка, съответстващи на образците на изображенията, приложени тук.

3.3.   Поставяне на маркировките

3.3.1. Маркировката за ЕО окончателна проверка се поставя на съответното място на уреда, когато последният е напълно проверен и е признат за съответстващ на ЕО изискванията.

3.3.2. Маркировката за ЕО частична проверка се поставя:

3.3.2.1. В случаите на проверка на няколко етапа за уреда или за част от уреда, която изпълнява условията, предвидени за операциите, различни от онези на мястото на инсталиране, на мястото, където е поставена табелката с щемпел, или на което и да е друго място, определено в специалните директиви.

3.3.2.2. Във всички случаи като печат и на местата, предвидени в специалните директиви.

image image image image
ПРИЛОЖЕНИЕ III

ЧАСТ AОтменена директива и списък на последващите ѝ изменения

(посочени в член 20)

Директива 71/316/ЕИО на Съвета

(ОВ L 202, 6.9.1971 г., стр. 1)

 

Акт за присъединяване от 1972 г., приложение I, точка X.12

(ОВ L 73, 27.3.1972 г., стр. 118)

 

Директива 72/427/ЕИО на Съвета

(ОВ L 291, 28.12.1972 г., стр. 156)

 

Акт за присъединяване от 1979 г., приложение I, точка X.А

(ОВ L 291, 19.11.1979 г., стр. 108)

 

Директива 83/575/ЕИО на Съвета

(ОВ L 332, 28.11.1983 г., стр. 43)

 

Акт за присъединяване от 1985 г., приложение I, точка IX.А.7

(ОВ L 302, 15.11.1985 г., стр. 212)

 

Директива 87/354/ЕИО на Съвета

(ОВ L 192, 11.7.1987 г., стр. 43)

Единствено по отношение на позоваванията на Директива 71/316/ЕИО в член 1 и в приложението, точка 4

Директива 87/355/ЕИО на Съвета

(ОВ L 192, 11.7.1987 г., стр. 46)

 

Директива 88/665/ЕИО на Съвета

(ОВ L 382, 31.12.1988 г., стр. 42)

Единствено член 1, параграф 1

Акт за присъединяване от 1994 г., приложение I, точка XI.В.VII.1

(ОВ C 241, 29.8.1994 г., стр. 211)

 

Регламент (ЕО) № 807/2003 на Съвета

(ОВ L 122, 16.5.2003 г., стр. 36)

Единствено приложение III, точка 5

Акт за присъединяване от 2003 г., приложение II, точка I.Г.1

(ОВ L 236, 23.9.2003 г., стp. 64)

 

Директива 2006/96/ЕО на Съвета

(ОВ L 363, 20.12.2006 г., стp. 81)

Единствено по отношение на позоваванията на Директива 71/316/ЕИО в член 1 и в приложението, буква Б.1

Директива 2007/13/ЕО на Комисията

(ОВ L 73, 13.3.2007 г., стp. 10)

 

ЧАСТ БСрокове за транспониране в националното законодателство

(посочени в член 20)

Директиви

Срок за транспониране

71/316/ЕИО

30 януари 1973 г.

83/575/ЕИО

1 януари 1985 г.

87/354/ЕИО

31 декември 1987 г.

87/355/ЕИО

31 декември 1987 г.

2006/96/ЕО

1 януари 2007 г.

2007/13/ЕО

9 март 2008 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ IVТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Директива 71/316/ЕИО

Настоящата директива

Член 1, параграф 1, буква a)

Член 1, параграф 1, буква a) и параграф 2

Член 1, параграф 1, буква б)

Член 1, параграф 1, буква б)

Член 1, параграф 1, буква в)

Член 1, параграф 1, буква в)

Член 1, параграф 2

Член 1, параграф 3

Член 1, параграф 3

Член 1, параграф 4

Член 1, параграф 4, първа алинея

Член 1, параграф 5

Член 1, параграф 4, втора алинея

Член 1, параграф 6

Член 2, параграф 1

Член 2, параграф 2

Член 2, параграф 2

Член 2, параграф 3

Член 2, параграф 3

Член 2, параграф 4

Член 2, параграф 4

Член 2, параграф 5

Член 2, параграф 5

Член 2, параграф 1

Член 3, уводни думи

Член 3, уводни думи

Член 3, първо тире

Член 3, буква a)

Член 3, второ тире

Член 3, буква б)

Член 4, първо изречение

Член 4, първа и втора алинея

Член 4, второ изречение

Член 4, трета алинея

Член 5, параграф 1

Член 5, параграф 1

Член 5, параграф 2, първа алинея

Член 5, параграф 2, първа алинея

Член 5, параграф 2, втора алинея, уводни думи

Член 5, параграф 2, втора алинея, уводни думи

Член 5, параграф 2, втора алинея, първо тире

Член 5, параграф 2, втора алинея, буква a)

Член 5, параграф 2, втора алинея, второ тире

Член 5, параграф 2, втора алинея, буква б)

Член 5, параграф 2, втора алинея, трето тире

Член 5, параграф 2, втора алинея, буква в)

Член 5, параграф 2, втора алинея, четвърто тире

Член 5, параграф 2, втора алинея, буква г)

Член 5, параграф 2, трета алинея, уводни думи

Член 5, параграф 2, трета алинея, уводни думи

Член 5, параграф 2, трета алинея, първо тире

Член 5, параграф 2, трета алинея, буква а)

Член 5, параграф 2, трета алинея, второ тире

Член 5, параграф 2, трета алинея, буква б)

Член 5, параграф 2, четвърта алинея

Член 5, параграф 2, четвърта алинея

Член 5, параграф 3

Член 5, параграф 3

Член 6

Член 6

Член 7, параграфи 1, 2 и 3

Член 7, параграфи 1, 2 и 3

Член 7, параграф 4, първо изречение

Член 7, параграф 4, първа алинея

Член 7, параграф 4, второ изречение

Член 7, параграф 4, втора алинея

Член 7, параграф 4, трето изречение

Член 7, параграф 4, трета алинея

Член 7, параграф 5

Член 7, параграф 5

Член 8, параграф 1, буква a)

Член 8, параграф 1

Член 8, параграф 1, буква б)

Член 8, параграф 2

Член 8, параграф 2

Член 8, параграф 3

Член 8, параграф 3

Член 8, параграф 4

Член 9, параграф 1

Член 9, параграф 1

Член 9, параграф 2, уводни думи

Член 9, параграф 2, уводни думи

Член 9, параграф 2, първо тире

Член 9, параграф 2, буква a)

Член 9, параграф 2, второ тире

Член 9, параграф 2, буква б)

Член 9, параграф 2, трето тире

Член 9, параграф 2, буква в)

Член 9, параграф 2, четвърто тире

Член 9, параграф 2, буква г)

Членове 10 и 11

Членове 10 и 11

Членове 12, 13 и 14

Членове 12, 13 и 14

Член 15

Член 15

Член 16, първо изречение

Член 16, първа алинея

Член 16, второ изречение

Член 16, втора алинея

Член 17

Член 18, параграф 1

Член 17, параграф 1

Член 18, параграф 2, първа алинея

Член 17, параграф 2

Член 18, параграф 2, втора алинея

Член 18, параграф 3

Член 19

Член 18

Член 20, параграф 1

Член 20, параграф 2

Член 19

Членове 20 и 21

Член 21

Член 22

Приложение I

Приложение I

Точки 1 и 1.1

Точки 1 и 1.1

Точка 1.2, уводни думи

Точка 1.2, уводни думи

Точка 1.2, първо тире

Точка 1.2, буква a)

Точка 1.2, второ тире

Точка 1.2, буква б)

Точка 1.2, трето тире

Точка 1.2, буква в)

Точка 1.2, четвърто тире

Точка 1.2, буква г)

Точка 1.2, пето тире

Точка 1.2, буква д)

Точка 1.3

Точка 1.3

Точка 1.3.1, уводни думи

Точка 1.3.1, уводни думи

Точка 1.3.1, първо тире

Точка 1.3.1, буква a)

Точка 1.3.1, второ тире

Точка 1.3.1, буква б)

Точка 1.3.1, трето тире

Точка 1.3.1, буква в)

Точка 1.3.1, четвърто тире

Точка 1.3.1, буква г)

Точка 1.3.2 — точка 5

Точка 1.3.2 — точка 5

Точка 5.2

Точка 5.1

Точка 5.3

Точка 5.2

Точка 5.4

Точка 5.3

Точка 6 — точка 6.4

Точка 6 — точка 6.4

Приложение II

Приложение II

Приложение III

Приложение IV( 1 ) ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

Top