EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008R1272-20200101

Consolidated text: Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (Текст от значение за ЕИП)текст от значение за ЕИП

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/2020-01-01

02008R1272 — BG — 01.01.2020 — 014.002


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 16 декември 2008 година

относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006

(Текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 353, 31.12.2008 г., стp. 1)

Изменен с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 790/2009 НА КОМИСИЯТА от 10 август 2009 година

  L 235

1

5.9.2009

►M2

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 286/2011 НА КОМИСИЯТА от 10 март 2011 година

  L 83

1

30.3.2011

 M3

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 618/2012 НА КОМИСИЯТА от 10 юли 2012 година

  L 179

3

11.7.2012

►M4

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 487/2013 НА КОМИСИЯТА от 8 май 2013 година

  L 149

1

1.6.2013

►M5

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 517/2013 НА СЪВЕТА от 13 май 2013 година

  L 158

1

10.6.2013

 M6

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 758/2013 НА КОМИСИЯТА от 7 август 2013 година

  L 216

1

10.8.2013

►M7

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 944/2013 НА КОМИСИЯТА от 2 октомври 2013 година

  L 261

5

3.10.2013

►M8

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 605/2014 НА КОМИСИЯТА от 5 юни 2014 година

  L 167

36

6.6.2014

 M9

Изменен с: РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/491 НА КОМИСИЯТА от 23 март 2015 година

  L 78

12

24.3.2015

►M10

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1297/2014 НА КОМИСИЯТА от 5 декември 2014 година

  L 350

1

6.12.2014

►M11

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/1221 НА КОМИСИЯТА от 24 юли 2015 година

  L 197

10

25.7.2015

►M12

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/918 НА КОМИСИЯТА от 19 май 2016 година

  L 156

1

14.6.2016

►M13

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1179 НА КОМИСИЯТА от 19 юли 2016 година

  L 195

11

20.7.2016

►M14

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/542 НА КОМИСИЯТА от 22 март 2017 година

  L 78

1

23.3.2017

►M15

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/776 НА КОМИСИЯТА от 4 май 2017 година

  L 116

1

5.5.2017

►M16

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/669 НА КОМИСИЯТА от 16 април 2018 година

  L 115

1

4.5.2018

 M17

Известие относно класифицирането на смола, каменовъглен катран, високотемпературен, като вещество опасно за водната среда - остра опасност, категория 1, и опасно за водната среда - хронична опасност, категория 1, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета  2018/C 239/03

  C 239

3

9.7.2018

►M18

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/1480 НА КОМИСИЯТА от 4 октомври 2018 година

  L 251

1

5.10.2018

►M19

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1243 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 юни 2019 година

  L 198

241

25.7.2019

►M20

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/11 НА КОМИСИЯТА от 29 октомври 2019 година

  L 6

8

10.1.2020

►M21

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/217 НА КОМИСИЯТА от 4 октомври 2019 година

  L 44

1

18.2.2020


Поправен със:

►C1

Поправка, ОВ L 016, 20.1.2011, стp.  1 (1272/2008)

 C2

Поправка, ОВ L 138, 26.5.2011, стp.  66 (286/2011)

►C3

Поправка, ОВ L 349, 21.12.2016, стp.  1 (1272/2008)

►C4

Поправка, ОВ L 342, 21.12.2017, стp.  85 (2017/776)

►C5

Поправка, ОВ L 117, 3.5.2019, стp.  8 (1272/2008)
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 16 декември 2008 година

относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006

(Текст от значение за ЕИП)ДЯЛ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1

Цел и приложно поле

1.  Целта на настоящия регламент е да гарантира високо ниво на защита на човешкото здраве и околната среда, както и свободно движение на веществата, смесите и изделията, посочени в член 4, параграф 8, чрез:

а) 

хармонизиране на критериите за класифициране на веществата и смесите и на правилата относно етикетирането и опаковането на опасни вещества и смеси;

б) 

въвеждане на задължение за:

i) 

производителите, вносителите и потребителите надолу по веригата да класифицират веществата и смесите, които се пускат на пазара;

ii) 

доставчиците да етикетират и опаковат веществата и смесите, които се пускат на пазара;

iii) 

производителите, производителите на изделия и вносителите да класифицират онези вещества, които не се пускат на пазара, но подлежат на регистрация или нотификация съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006;

в) 

предвиждане на задължение за производителите и вносителите на вещества да нотифицират Агенцията за такива класификации и елементи на етикета, ако те не са били представени на Агенцията като част от регистрация съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006;

г) 

съставяне на списък от вещества с техните хармонизирани класификации и елементи на етикетиране на общностно равнище в част 3 от приложение VI;

д) 

съставяне на списък за класификация и етикетиране на веществата, състоящ се от всички нотификации, подадена информация и хармонизирани класификации и елементи на етикетиране, посочени в букви в) и г).

2.  Настоящият регламент не се прилага за следните:

а) 

радиоактивни вещества и смеси, попадащи в приложното поле на Директива 96/29/Евратом на Съвета от 13 май 1996 г. относно постановяване на основните норми на безопасност за защита на здравето на работниците и населението срещу опасностите, произтичащи от йонизиращото лъчение ( 1 );

б) 

вещества и смеси, които са обект на митнически контрол, при условие че не претърпяват каквато и да е обработка или преработка, и които са в режим на временно съхранение или в свободна зона или в митнически склад с цел реекспорт, или при транзит;

в) 

неизолирани междинни продукти;

г) 

вещества и смеси за научноизследователска и развойна дейност, които не се пускат на пазара, при положение че се използват при контролирани условия съгласно законодателството на Общността по отношение на работното място и околната среда.

3.  Отпадъците, така както са определени в Директива 2006/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2006 г. относно отпадъците ( 2 ), не са вещество, смес или изделие по смисъла на член 2 от настоящия регламент.

4.  Държавите-членки могат да разрешат в конкретни случаи определени вещества или смеси да бъдат изключени от настоящия регламент, когато това е необходимо в интерес на отбраната.

5.  Настоящият регламент не се прилага за вещества и смеси в следните форми, които са в готов вид, предназначени за крайния потребител:

а) 

лекарствени продукти, така както са определени в Директива 2001/83/ЕО;

б) 

ветеринарни лекарствени продукти, така както са определени в Директива 2001/82/ЕО;

в) 

козметични продукти, така както са определени в Директива 76/768/ЕИО;

г) 

медицински изделия, така както са определени в директиви 90/385/ЕИО и 93/42/ЕИО, когато са инвазивни или се използват при директен физически контакт с човешкото тяло, и в Директива 98/79/ЕО;

д) 

храни или фуражи, определени в Регламент (ЕО) № 178/2002, включително когато са използвани:

i) 

като хранителна добавка в храни в рамките на приложното поле на Директива 89/107/ЕИО;

ii) 

като ароматизант в храни в рамките на приложното поле на Директива 88/388/ЕИО и Решение 1999/217/ЕО;

iii) 

като добавка във фуражи в рамките на приложното поле на Регламент (ЕО) № 1831/2003;

iv) 

при храненето на животни в рамките на приложното поле на Директива 82/471/ЕИО.

6.  С изключение на случаите, в които се прилага член 33, настоящият регламент не се прилага при превоз на опасни товари чрез въздушен, морски, автомобилен, железопътен транспорт или при превоз по вътрешни водни пътища.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1. 

„клас на опасност“ означава естеството на физична опасност, опасност за здравето или опасност за околната среда;

2. 

„категория на опасност“ означава разделянето на критериите в рамките на всеки клас на опасност, посочващо степента на опасността;

3. 

„пиктограма за опасност“ означава графична композиция, която включва определен символ заедно с други графични елементи, като например рамка, фонов мотив или цвят, която е предназначена да даде специфична информация за конкретната опасност;

4. 

„сигнална дума“ означава дума, която посочва относителната степен на опасност, за да предупреди читателя за потенциална опасност; разграничават се следните две степени:

а) 

„опасно“ е сигнална дума, обозначаваща по-високите категории степен на опасност;

б) 

„внимание“ е сигнална дума, обозначаваща по-ниските категории на опасност;

5. 

„предупреждение за опасност“ означава фраза, определена за клас и категория на опасност, която описва естеството на опасностите, свързани с опасното вещество или смес, включително, когато е уместно, степента на опасност;

6. 

„препоръка за безопасност“ означава фраза, която описва мярката или мерките, препоръчвани с цел намаляване или предотвратяване на вредните ефекти, резултат от експозицията на опасно вещество или смес при употребата или изхвърлянето/обезвреждането им;

7. 

„вещество“ означава химичен елемент и неговите съединения в естествено състояние или получени чрез всеки производствен процес, включително всяка добавка, необходима за запазване на неговата стабилност, и всеки примес, извлечен от използвания процес, с изключение на всеки разтворител, който може да бъде отделен, без да се засяга стабилността на веществото или да се променя неговият състав;

8. 

„смес“ означава смес или разтвор, съставен от две или повече вещества;

9. 

„изделие“ означава предмет, на който по време на производството му е дадена специална форма, повърхност или дизайн, които определят неговите функции в по-голяма степен от неговия химичен състав;

10. 

„производител на изделие“ означава всяко физическо или юридическо лице, което произвежда или сглобява изделие в рамките на Общността;

11. 

„полимер“ означава вещество, съставено от молекули, характеризиращи се с последователност на една или повече видове мономерни единици. Такива молекули могат да имат вариращо молекулно тегло, при което различията в молекулното тегло се дължат предимно на различията в броя на мономерните единици. Един полимер съдържа следното:

а) 

просто тегловно мнозинство от молекули, които съдържат поне три мономерни единици, ковалентно свързани с поне една друга мономерна единица или друг реагент;

б) 

по-малко от просто тегловно мнозинство от молекули със същото молекулно тегло.

По смисъла на това определение „мономерна единица“ означава реагиралата форма на мономерно вещество в полимер;

12. 

„мономер“ означава вещество, което може да образува ковалентни връзки с редица подобни или различни молекули при условията на съответната полимеризационна реакция, използвана за конкретния процес;

13. 

„регистрант“ означава производител или вносител на вещество, или производител или вносител на изделие, подал регистрация за вещество съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006;

14. 

„производство“ означава получаване на вещества или извличане на вещества в естествено състояние;

15. 

„производител“ означава всяко физическо или юридическо лице, установено в Общността, което произвежда вещество в рамките на Общността;

16. 

„внос“ означава физическото въвеждане на митническата територия на Общността;

17. 

„вносител“ означава всяко физическо или юридическо лице, установено в Общността, което е отговорно за вноса;

18. 

„пускане на пазара“ означава доставяне или предоставяне, срещу заплащане или безплатно, на трето лице. Вносът се счита за пускане на пазара;

19. 

„потребител надолу по веригата“ означава физическо или юридическо лице, установено в Общността, различно от производителя или вносителя, което употребява вещество, в самостоятелен вид или в смес, при извършването на своите производствени или професионални дейности. Дистрибуторът или крайният потребител не са потребители надолу по веригата. Лице, осъществяващо повторен внос, попадащо в изключенията съгласно член 2, параграф 7, буква в) от Регламент (ЕО) № 1907/2006, се счита за потребител надолу по веригата;

20. 

„дистрибутор“ означава всяко физическо или юридическо лице, установено в Общността, включително търговец на дребно, който само съхранява и пуска на пазара вещество в самостоятелен вид или в смес, за трети лица;

21. 

„междинен продукт“ означава вещество, произведено за, употребено във или използвано за химична преработка с цел превръщането му в друго вещество (наричана по-долу „синтез“);

22. 

„неизолиран междинен продукт“ означава междинен продукт, който по време на синтеза не се отстранява умишлено (с изключение на вземането на проби) от оборудването, в което се извършва синтезът. Това оборудване включва реакционния съд, неговото спомагателно оборудване и всяко оборудване, през което веществото(ата) преминава(т) по време на непрекъснат или периодичен процес, както и тръбопроводите за пренос от един съд в друг за следващия реакционен етап, но изключва резервоари или други съдове, в които веществото(ата) се съхранява(т) след производството;

23. 

„Агенцията“ означава Европейската агенция по химикали, създадена с Регламент (ЕИО) № 1907/2006;

24. 

„компетентен орган“ означава орган или органи, или структурите, създадени от държавите-членки, за да изпълняват задълженията, произтичащи от настоящия регламент;

25. 

„употреба“ означава всяка преработка, формулиране, потребление, съхранение, отговорно пазене, обработка, пълнене в контейнери, прехвърляне от един контейнер в друг, смесване, производство на изделие или всяко друго оползотворяване;

26. 

„доставчик“ означава всеки производител, вносител, потребител надолу по веригата или дистрибутор, пускащ на пазара вещество в самостоятелен вид или в смес, или смес;

27. 

„сплав“ означава метален материал, хомогенен в макроскопичен мащаб, съдържащ два или повече елемента, свързани по такъв начин, че не могат да бъдат лесно отделени чрез механични средства; за целите на настоящия регламент сплавите се считат за смеси;

28. 

„UN RTDG“ означава „Препоръки на ООН относно превоза на опасни товари“;

29. 

„нотификатор“ означава всеки производител или вносител, или група производители или вносители, които нотифицират Агенцията;

30. 

„научноизследователска и развойна дейност“ означава всеки научен експеримент, анализ или химично изследване, проведени в контролирани условия;

31. 

„гранична стойност“ означава пределно ниво на всеки класифициран примес, добавка или отделна съставка във вещество или смес, над което пределно ниво те следва да се вземат под внимание, за да се прецени дали веществото или сместа съответно следва да бъдат класифицирани;

32. 

„пределна концентрация“ означава пределно ниво на всеки класифициран примес, добавка или отделна съставка във вещество или смес, което може да доведе до класификация съответно на веществото или сместа;

33. 

„подразделение“ означава разграничение между класовете на опасност въз основа на пътя на експозиция или на естеството на въздействието;

34. 

„М-коефициент“ означава мултипликационен коефициент. Той се прилага относно концентрацията на вещество, класифицирано като опасно за водната среда, остра опасност от категория 1 или хронична опасност от категория 1, и се използва за определяне, чрез метода на сумиране, на класификацията на сместа, в която веществото присъства;

35. 

„опакован продукт“ означава крайният продукт от операциите по опаковане, който се състои от опаковката и нейното съдържание;

36. 

„опаковка“ означава един или повече контейнери и всякакви други компоненти или материали, необходими на контейнерите, за да могат те да осъществят функцията си на защита и други предпазни функции;

37. 

„междинна опаковка“ означава опаковка, поставена между вътрешната опаковка, или между изделията, и външната опаковка.

Член 3

Опасни вещества и смеси и определяне на класовете на опасност

Вещество или смес, за което са изпълнени критериите по отношение на физичните опасности, опасностите за здравето или опасностите за околната среда, определени в части 2—5 от приложение I, е опасно и се класифицира съобразно съответните класове на опасност, предвидени в това приложение.

В случаите, когато в приложение I класовете на опасност са подразделени въз основа на пътя на експозиция или според естеството на въздействието, веществото или сместа се класифицира в съответствие с това подразделяне.

Член 4

Общи задължения за класифициране, етикетиране и опаковане

1.  Производителите, вносителите и потребителите надолу по веригата класифицират веществата или смесите в съответствие с дял II преди тяхното пускане на пазара.

2.  Без да се засягат изискванията на параграф 1, производителите, производителите на изделия и вносителите класифицират вещества, които не се пускат на пазара в съответствие с дял II, когато:

а) 

член 6, член 7, параграфи 1 или 5, членове 17 или 18 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 предвиждат регистрацията на дадено вещество;

б) 

член 7, параграф 2 или член 9 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 предвиждат нотификация.

3.  Ако дадено вещество подлежи на хармонизирано класифициране и етикетиране в съответствие с дял V чрез вписване в част 3 от приложение VI, то се класифицира в съответствие с вписването, като класифициране на това вещество в съответствие с дял II не се извършва за класовете на опасност или подразделенията, обхванати от това вписване.

Когато обаче веществото попада и в рамките на един или повече класове на опасност или подразделения, за които няма вписване в част 3 от приложение VI, се извършва класифициране съгласно дял II относно тези класове на опасност или подразделения.

4.  Когато вещество или смес е класифицирано(а) като опасно(а), доставчиците осигуряват етикетиране и опаковане на веществото или сместа в съответствие с дялове III и IV, преди да го пуснат на пазара.

5.  При изпълнението на задълженията си по параграф 4 дистрибуторите могат да използват класифицирането на вещество или смес, извършено съгласно дял II от участник във веригата на доставки.

6.  При изпълнението на задълженията си по параграфи 1 и 4 потребителите надолу по веригата могат да използват класифицирането на вещество или смес, извършено съгласно дял II от участник във веригата на доставки, при условие че не променят състава на веществото или сместа.

7.  Смес, посочена в част 2 на приложение II, която съдържа каквото и да било вещество, класифицирано като опасно, не се пуска на пазара, ако не е етикетирана в съответствие с дял III.

8.  За целите на настоящия регламент изделията, посочени в раздел 2.1 от приложение I, се класифицират, етикетират и опаковат в съответствие с правилата за веществата и смесите преди пускането им на пазара.

9.  Доставчиците във веригата на доставка си сътрудничат, с цел да изпълнят изискванията относно класифициране, етикетиране и опаковане съгласно настоящия регламент.

10.  Веществата и смесите не се пускат на пазара, ако не спазват настоящия регламент.ДЯЛ II

КЛАСИФИЦИРАНЕ НА ОПАСНОСТИТЕГЛАВА 1

Идентифициране и проучване на информацията

Член 5

Идентифициране и проучване на наличната информация за веществата

1.  Производителите, вносителите и потребителите надолу по веригата на дадено вещество идентифицират приложимата налична информация, за да определят дали веществото представлява физична опасност, опасност за здравето или опасност за околната среда, посочена в приложение I, по-специално следното:

а) 

данни, получени в съответствие с някой от методите, посочени в член 8, параграф 3;

б) 

епидемиологични данни и наличен опит относно въздействието върху хората, като данни от трудовата медицина и от бази данни за злополуки;

в) 

всякаква друга информация, получена в съответствие с раздел 1 от приложение XI към Регламент (ЕО) № 1907/2006;

г) 

всякаква нова научна информация;

д) 

всякаква друга информация, създадена в рамките на международно признати програми за химичните вещества.

Информацията се отнася до формите или физичните състояния, в които веществото се пуска на пазара и в които логично може да се очаква да бъде използвано.

2.  Производителите, вносителите и потребителите надолу по веригата проучват информацията, посочена в параграф 1, за да установят дали тя е убедителна, надеждна и научно достоверна за целите на оценката съгласно глава 2 на настоящия дял.

Член 6

Идентифициране и проучване на наличната информация за смесите

1.  Производителите, вносителите и потребителите надолу по веригата на дадена смес идентифицират приложимата налична информация за самата смес или за съдържащите се в нея вещества, за да определят дали сместа представлява физична опасност, опасност за здравето или опасност за околната среда, посочена в приложение I, по-специално следното:

а) 

данни, получени в съответствие с някой от методите, посочени в член 8, параграф 3 по отношение на самата смес или на веществата, които се съдържат в нея;

б) 

епидемиологични данни и наличен опит относно въздействието на самата смес или на веществата, които се съдържат в нея, върху хората, като например данни от трудовата медицина или от бази данни за злополуки;

в) 

всякаква друга информация, създадена в съответствие с раздел 1 от приложение XI към Регламент (ЕО) № 1907/2006 по отношение на самата смес или на веществата, които се съдържат в нея;

г) 

всякаква друга информация за самата смес или за съдържащите се в нея вещества, създадена в рамките на международно признати програми за химичните вещества.

Информацията се отнася до формите или физичните състояния, в които сместа се пуска на пазара и, когато това е от значение, в които логично може да се очаква да бъде използвана.

2.  При условията на параграфи 3 и 4, когато информацията, посочена в параграф 1 е налична по отношение на самата смес, и производителят, вносителят или потребителят надолу по веригата се е уверил, че информацията е убедителна и надеждна и, където е приложимо, научно достоверна, този производител, вносител или потребител надолу по веригата използва тази информация за целите на оценката съгласно глава 2 на настоящия дял.

3.  За оценката на смеси съгласно глава 2 на настоящия дял във връзка с класовете на опасност „мутагенност за зародишните клетки“, „канцерогенност“ и „токсичност за репродукцията“, посочени в раздели 3.5.3.1, 3.6.3.1 и 3.7.3.1 от приложение I, производителят, вносителят или потребителят надолу по веригата използва единствено приложимата налична информация, посочена в параграф 1, за веществата в сместа.

Освен това в случаите, когато наличните данни от изпитвания за самата смес показват мутагенни за зародишните клетки, канцерогенни или токсични за репродукцията ефекти, които не са били идентифицирани въз основа на информацията относно отделните вещества, тези данни също се вземат под внимание.

4.  За оценката на смеси съгласно глава 2 на настоящия дял във връзка със свойства за „биодеградация и биоакумулация“ в рамките на клас на опасност „Опасно за водната среда“, посочен в раздел 4.1.2.8 и 4.1.2.9 от приложение I, производителят, вносителят или потребителят надолу по веригата използва единствено приложимата налична информация, посочена в параграф 1, за веществата в сместа.

5.  Когато за самата смес няма налични данни от изпитвания от вида, посочен в параграф 1, или данните са неубедителни, производителят, вносителят или потребителят надолу по веригата използва друга налична информация, която може да се счита за надеждна за определяне дали сместа е опасна и която е свързана с отделни вещества и сходни смеси, които вече са били предмет на изпитвания — при условие че този производител, вносител или потребител надолу по веригата се е уверил в убедителността и надеждността на информацията за целите на оценката съгласно член 9, параграф 4.

Член 7

Изпитвания върху животни и хора

1.  Когато се провеждат нови изпитвания за целите на настоящия регламент, изпитванията върху животни по смисъла на Директива 86/609/ЕИО се извършват единствено в случай че не са налице други алтернативи, предоставящи данни със съответна надеждност и качество.

2.  Изпитвания за целите на настоящия регламент върху примати, различни от човека, са забранени.

3.  Не се извършват изпитвания върху хора за целите на настоящия регламент. Въпреки това за целите на настоящия регламент могат да се използват данни, получени от други източници, като например клинични изследвания.

Член 8

Създаване на нова информация относно вещества и смеси

1.  За да определи дали дадено вещество или смес представлява опасност за здравето или опасност за околната среда, посочена в приложение I към настоящия регламент, производителят, вносителят или потребителят надолу по веригата може да извърши нови изпитвания, при условие че е изчерпал всички останали средства за създаване на информация, включително чрез прилагането на правилата, предвидени в раздел 1 от приложение XI към Регламент (ЕО) № 1907/2006.

2.  За да определи дали дадено вещество или смес представлява някоя от физичните опасности, посочени в част 2 от приложение I, производителят, вносителят или потребителят надолу по веригата провежда изпитванията, изисквани по тази част, освен ако вече не е налице убедителна и надеждна информация.

3.  Изпитванията, посочени в параграф 1, се провеждат в съответствие с един от следните методи:

а) 

методите на изпитване, посочени в член 13, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1907/2006;

или

б) 

обосновани научни принципи, признати на международно равнище, или методи, валидирани в съответствие с международни процедури.

4.  Когато производителят, вносителят или потребителят надолу по веригата провежда нови екотоксикологични или токсикологични изпитвания и анализи, те се провеждат в съответствие с член 13, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1907/2006.

5.  Когато за целите на настоящия регламент се извършват нови изпитвания за физични опасности, тяхната най-късна начална дата е 1 януари 2014 г., като те се провеждат съгласно съответна призната система за качество или от лаборатории, отговарящи на съответен признат стандарт.

6.  Изпитванията, провеждани единствено за целта на настоящия регламент, се извършват върху веществото или сместа във формата(ите) или физичното(ите) състояние(я), в която(които) веществото или сместа се пуска на пазара и в която логично се очаква да бъде използвано(а).ГЛАВА 2

Оценка на информацията за опасностите и решение за класифициране

Член 9

Оценка на информацията за опасностите от вещества и смеси

1.  Производителите, вносителите и потребителите надолу по веригата на вещество или смес извършват оценка на информацията, идентифицирана съгласно глава 1 на настоящия дял, като прилагат критериите за класифициране за всеки клас на опасност или негово подразделение в части 2—5 от приложение I, за да установят опасностите, свързани с веществото или сместа.

2.  Когато оценяват наличните данни от изпитвания за дадено вещество или смес, получени чрез методи на изпитване, различни от посочените в член 8, параграф 3, производителите, вносителите и потребителите надолу по веригата сравняват приложените методи с определените в същия член, за да установят дали използването на тези методи на изпитване променя оценката по параграф 1 на настоящия член.

3.  Когато критериите не могат да бъдат приложени пряко към наличната идентифицирана информация, производителите, вносителите и потребителите надолу по веригата извършват оценка на значимостта на доказателствения материал чрез експертна оценка съгласно раздел 1.1.1 от приложение I към настоящия регламент, при което се прави оценка на цялата налична информация, имаща отношение към определянето на опасностите, свързани с веществото или сместа, в съответствие с раздел 1.2 от приложение XI към Регламент (ЕО) № 1907/2006.

4.  Ако е налична само информацията, посочена в член 6, параграф 5, за целите на оценката производителите, вносителите и потребителите надолу по веригата прилагат свързващите принципи, посочени в раздел 1.1.3 и във всеки раздел на части 3 и 4 от приложение I към настоящия регламент.

Въпреки това, когато информацията не позволява да се приложат нито свързващите принципи, нито принципите за използване на експертна оценка и определянето на значимостта на доказателствения материал, както е посочено в част 1 от приложение I, производителите, вносителите и потребителите надолу по веригата правят оценка на информацията, като прилагат друг метод или методи, посочени във всеки раздел на части 3 и 4 от приложение I.

5.  Когато правят оценка на наличната информацията за целите на класифицирането, производителите, вносителите и потребителите надолу по веригата отчитат формите или физичните състояния, в които веществото или сместа се пускат на пазара и в които логично може да се очаква да бъдат използвани.

Член 10

Пределна концентрация и М- коефициенти за класифициране на вещества и смеси

1.  Специфичната пределна концентрация и общата пределна концентрация са пределни стойности, определени за дадено вещество, които посочват пределно ниво, на или над което присъствието на веществото в друго вещество или в смес като идентифициран примес, добавка или отделна съставка, води до класифицирането на веществото или сместа като опасно(а).

Специфична пределна концентрация се определя от производителя, вносителя или потребителя надолу по веригата, когато убедителна и надеждна научна информация показва, че опасността от веществото е явна, когато веществото се съдържа на ниво, по-ниско от определените концентрации за който и да е клас на опасност в част 2 от приложение I или по-ниско от общите пределни концентрации, установени за който и да е клас на опасност в части 3, 4 и 5 от приложение I.

При изключителни обстоятелства специфична пределна концентрация може да бъде определена от производителя, вносителя или потребителя надолу по веригата, когато те разполагат с убедителна и надеждна научна информация, че опасността от вещество, класифицирано като опасно, не е явна при ниво, по-високо от концентрациите, определени за съответния клас на опасност в част 2 от приложение I, или по-високо от общите пределни концентрации, установени за съответния клас на опасност в части 3, 4 и 5 от това приложение.

2.  М-коефициенти за вещества, класифицирани като опасни за водната среда, с остра опасност от категория 1 или с хронична опасност от категория 1, се определят от производителите, вносителите и потребителите надолу по веригата.

3.  Независимо от параграф 1, специфичната пределна концентрация не се определя за хармонизираните класове на опасност или подразделенията им за веществата, включени в част 3 от приложение VI.

4.  Независимо от параграф 2, М-коефициентите не се определят за хармонизираните класове на опасност или подразделенията им за веществата, включени в част 3 от приложение VI, за които в тази част е определен М-коефициент.

Въпреки това, когато в част 3 от приложение VI не е определен М-коефициент за вещества, класифицирани като опасни за водната среда, остра опасност от категория 1 или хронична опасност от категория 1, производителят, вносителят или потребителят надолу по веригата определя М-коефициент въз основа на наличната информация за веществото. Когато съдържаща веществото смес се класифицира чрез метода на сумиране от производителя, вносителя или потребителя надолу по веригата, се използва същият М-коефициент.

5.  При определяне на специфичната пределна концентрация или М-коефициент производителите, вносителите и потребителите надолу по веригата вземат под внимание специфичните пределни концентрации или М-коефициенти за това вещество, включени в списъка за класификация и етикетиране.

6.  Специфичните пределни концентрации, установени в съответствие с параграф 1, се използват с предимство пред концентрациите в съответните раздели на част 2 от приложение I или общите пределни концентрации за класифициране в съответните раздели на части 3, 4 и 5 на приложение I.

7.  Агенцията предоставя допълнителни насоки за прилагането на параграфи 1 и 2.

Член 11

Гранични стойности

1.  Когато едно вещество съдържа друго вещество, което е класифицирано като опасно, независимо дали под формата на идентифициран примес, добавка или отделна съставка, това се взема под внимание за целите на класифицирането, ако концентрацията на идентифицирания примес, добавка или отделна съставка е равна или по-голяма от приложимата гранична стойност в съответствие с параграф 3.

2.  Когато една смес съдържа вещество, което е класифицирано като опасно, било като компонент, било под формата на идентифициран примес или добавка, тази информация се взема под внимание за целите на класифицирането, ако концентрацията на това вещество е равна или по-голяма от нейната гранична стойност в съответствие с параграф 3.

3.  Граничните стойности, посочени в параграфи 1 и 2, се определят по начина, посочен в раздел 1.1.2.2 от приложение I.

Член 12

Специфични случаи, изискващи допълнителна оценка

Когато в резултат на оценката, извършена съгласно член 9, се установят следните свойства или ефекти, производителите, вносителите и потребителите надолу по веригата ги вземат под внимание за целите на класификацията:

а) 

убедителна и надеждна информация показва, че на практика физичните опасности от дадено вещество или смес се различават от установените при изпитванията;

б) 

убедителни научни експериментални данни показват, че веществото или сместа не е биологически налично(а), като убедителността и надеждността на тези данни е установена;

в) 

убедителна и надеждна научна информация показва потенциалната поява на синергични или антагонистични ефекти между веществата в една смес, за която оценката е извършена на базата на информацията за веществата в сместа.

Член 13

Решение за класифициране на веществата и смесите

Ако оценката, извършена съгласно членове 9 и 12, показва, че опасностите, свързани с веществото или сместа, отговарят на критериите за класифициране в един или повече класове на опасност или подразделения в части 2—5 от приложение I, производителите, вносителите и потребителите надолу по веригата класифицират веществото или сместа спрямо съответния клас или класове на опасност или подразделения, като определят следното:

а) 

една или повече категории на опасност за всеки съответен клас на опасност или подразделение;

б) 

при спазване на разпоредбите на член 21, едно или повече предупреждения за опасност, отговарящи на всяка категория на опасност, определена в съответствие с буква a).

Член 14

Специални правила за класифициране на смеси

1.  Класификацията на дадена смес не се променя в случаите, когато при оценката на информацията се установи което и да е от следните:

а) 

веществата в сместа реагират бавно с атмосферните газове, по-специално с кислород, въглероден диоксид, водна пара, като образуват различни вещества с ниска концентрация;

б) 

веществата в сместа реагират много бавно с другите вещества в сместа, като образуват различни вещества с ниска концентрация;

в) 

веществата в сместа могат да се самополимеризират, като образуват олигомери или полимери с ниска концентрация.

2.  Дадена смес не следва да се класифицира за експлозивни, оксидиращи или запалителни свойства, посочени в част 2 от приложение I, ако по отношение на нея е изпълнено което и да е от следните изисквания:

а) 

никое от веществата в сместа не притежава което и да е от тези свойства и въз основа на информацията, с която разполага доставчикът, е малко вероятно сместа да представлява опасност от тези видове;

б) 

в случай на промяна на състава на дадена смес научни доказателства сочат, че оценката на информацията за сместа няма да доведе до промяна на класификацията.

▼M4 —————

▼B

Член 15

Преразглеждане на класификацията на вещества и смеси

1.  Производителите, вносителите и потребителите надолу по веригата предприемат всички възможни действия, за да получат нова научна или техническа информация, която може да окаже влияние на класифицирането на веществата и смесите, които те пускат на пазара. Когато производител, вносител или потребител надолу по веригата получи такава информация, която счита за убедителна и надеждна, този производител, вносител или потребител надолу по веригата извършва без неоправдано забавяне нова оценка в съответствие с настоящата глава.

2.  Когато производителят, вносителят или потребителят надолу по веригата извърши промяна в смес, класифицирана като опасна, този производител, вносител или потребител надолу по веригата извършва нова оценка в съответствие с настоящата глава, ако промяната се изразява:

а) 

в промяна в състава на първоначалната концентрация на една или повече опасни съставки в концентрации на нивото на или над пределните стойности в таблица 1.2 на част 1 от приложение I;

б) 

в промяна в състава, включваща замяната или добавянето на една или повече съставки в концентрации на нивото на или над граничните стойности, посочени в член 11, параграф 3.

3.  Нова оценка съгласно параграфи 1 и 2 не се изисква, ако е налице валидно научно доказателство, че това няма да доведе до промяна на класификацията.

4.  Производителите, вносителите и потребителите надолу по веригата адаптират класификацията на веществото или сместа в съответствие с резултатите, получени при новата оценка, с изключение на случаите, когато има хармонизирани класове на опасност или подразделения на веществата, включени в част 3 от приложение VI.

5.  По отношение на параграфи 1—4 от настоящия член, когато съответното вещество или смес попадат в приложното поле на Директива 91/414/ЕИО или Директива 98/8/ЕО, се прилагат и изискванията на тези директиви.

Член 16

Класифициране на вещества, включени в списъка за класификация и етикетиране

1.  Производителите и вносителите могат да класифицират вещество по начин, различен от класификацията, включена в списъка за класификация и етикетиране, при условие че заедно с нотификацията представят на Агенцията и мотиви за това класифициране в съответствие с член 40.

2.  Параграф 1 не се прилага, ако класификацията, включена в списъка за класификация и етикетиране, е хармонизирана класификация, включена в част 3 от приложение VI.ДЯЛ III

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПАСНОСТ ПОСРЕДСТВОМ ЕТИКЕТИРАНЕГЛАВА 1

Съдържание на етикета

Член 17

Общи правила

1.  Всяко вещество или смес, класифицирано като опасно и съдържащо се в опаковка, носи етикет, включващ следните елементи:

а) 

наименованието, адреса и телефонния номер на доставчика (доставчиците);

б) 

номиналното количество от веществото или сместа в опаковката, предлагани на масовия потребител, освен ако количеството не е посочено на друго място върху опаковката;

в) 

идентификатори на продукта, както е посочено в член 18;

г) 

когато е приложимо, пиктограма за опасност съгласно член 19;

д) 

когато е приложимо, сигнални думи съгласно член 20;

е) 

когато е приложимо, предупреждения за опасност съгласно член 21;

ж) 

когато е приложимо, подходящите препоръки за безопасност съгласно член 22;

з) 

когато е приложимо, част, предназначена за допълнителна информация, съгласно член 25.

2.  Етикетът се изписва на официалния(те) език(ци) на държавата(ите)-членка(и), в която(които) веществото или препаратът се пуска на пазара, освен ако въпросната(ите) държава(и)-членка(и) не предвиди(ят) друго.

Доставчиците могат да използват върху етикетите повече езици, отколкото изискват държавите-членки, при условие че на всички езици се изписва една и съща информация.

Член 18

Идентификатори на продукта

1.  Етикетът включва данни, позволяващи идентифицирането на веществото или сместа (наричани по-долу „идентификатори на продукта“).

Без да се засяга член 17, параграф 2 от настоящия регламент, терминът, използван за идентифициране на веществото или сместа, е същият като използвания в информационните листове за безопасност, изготвени съгласно член 31 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (наричани по-долу „информационни листове за безопасност“).

2.  Идентификаторът на продукта за дадено вещество съдържа най-малко следните елементи:

а) 

ако веществото е включено в част 3 от приложение VI, наименование и идентификационен номер, както са дадени там;

б) 

ако веществото не е включено в част 3 на приложение VI, но е включено в списъка за класификация и етикетиране, наименование и идентификационен номер, както са дадени там;

в) 

ако веществото не е включено нито в част 3 от приложение VI, нито в списъка за класификация и етикетиране — номерът, осигурен от CAS (наричан по-долу „CAS номер“), заедно с наименованието, установено в номенклатурата, осигурена от Международния съюз за чиста и приложна химия (IUPAC) (наричана по-долу „номенклатура на IUPAC“) или CAS номерът заедно с друго(и) международно(и) химично(и) наименование(я); или

г) 

ако CAS номерът не е наличен, наименованието, дадено в номенклатурата на IUPAC или друго(и) международно(и) химично(и) наименование(я).

Ако наименованието в номенклатурата на IUPAC надвишава 100 символа, може да се използва едно от другите наименования, посочени в раздел 2.1.2 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1907/2006 (обичайно използвано име, търговско наименование, съкращение), при условие че нотификацията съгласно член 40 включва както наименованието, установено в номенклатурата на IUPAC, така и използваното друго наименование.

3.  Идентификаторът на продукта за дадена смес съдържа следните два елемента:

а) 

търговското наименование или обозначението на сместа;

б) 

идентичността на всички вещества в състава на сместа, които допринасят за класифицирането на смесите по отношение на остра токсичност, корозия на кожата или сериозни увреждания на очите, мутагенност за зародишните клетки, канцерогенност, токсичност за репродукцията, респираторна или кожна сенсибилизация, специфична токсичност за определени органи (STOT) или опасност при вдишване.

Когато в случаите, посочени в буква б), изискването води до идентифициране на множество химични наименования, достатъчен е максимален брой от четири такива, освен ако за отразяване на естеството и степента на опасност не са необходими повече от четири наименования.

Избраните химични наименования идентифицират веществата, на които се дължат най-големи опасности за здравето и които са причина за класификацията и избора на съответните предупреждения за опасност.

Член 19

Пиктограми за опасност

1.  Етикетът включва съответната(ите) пиктограма(и) за опасност, предназначена(и) да предаде конкретна информация за съответната опасност.

2.  При спазване на член 33, пиктограмите за опасност отговарят на изискванията, посочени в раздел 1.2.1 от приложение I, както и в приложение V.

3.  Пиктограмите за опасност, съответстващи на всяка конкретна класификация, са посочени в таблиците с елементите на етикета, които се изискват за всеки клас на опасност в приложение I.

Член 20

Сигнални думи

1.  Етикетът съдържа съответната сигнална дума съгласно класификацията на опасните вещества или смеси.

2.  Сигналната дума, съответстваща на всяка конкретна класификация, е посочена в таблиците с елементите на етикета, които се изискват за всеки клас на опасност, в части 2—5 от приложение I.

3.  Когато на етикета е използвана сигналната дума „Опасно“, сигналната дума „Внимание“ не се използва на етикета.

Член 21

Предупреждения за опасност

1.  Етикетът съдържа съответното предупреждение за опасност съгласно класификацията на опасните вещества или смеси.

2.  Предупрежденията за опасност, съответстващи на всяка класификация, са посочени в таблиците с елементите на етикета, които се изискват за всеки клас на опасност, в части 2—5 от приложение I.

3.  В случаите, когато веществото е включено в част 3 от приложение VI, предупреждението за опасност, съответстващо на всяка конкретна класификация, обхваната от вписването в тази част, се изписва върху етикета заедно с предупрежденията за опасност, посочени в параграф 2 за всяка друга класификация, която не е обхваната от това вписване.

4.  Предупрежденията за опасност се формулират в съответствие с приложение III.

Член 22

Препоръки за безопасност

1.  Етикетът съдържа съответните препоръки за безопасност.

2.  Препоръките за безопасност се избират сред фразите, посочени в таблиците в части 2—5 от приложение I, които посочват елементите на етикета за всеки клас на опасност.

3.  Препоръките за безопасност се избират съгласно критериите, определени в част 1 от приложение IV, като се вземат под внимание предупрежденията за опасност и предвидената или установена употреба или употреби на веществото или сместа.

4.  Препоръките за безопасност се формулират в съответствие с част 2 от приложение IV.

Член 23

Дерогации от изискванията за етикетиране за специални случаи

Специалните правила за етикетиране, определени в раздел 1.3 от приложение I, се прилагат по отношение на следните случаи:

а) 

транспортируеми газови бутилки;

б) 

газови контейнери, предназначени за пропан, бутан или втечнен нефтен газ;

в) 

аерозоли и контейнери, снабдени с плътно затворено приспособление за пръскане и съдържащи вещества или смеси, класифицирани като представляващи опасност при вдишване;

г) 

метали; сплави; смеси, съдържащи полимери; смеси, съдържащи еластомери;

д) 

експлозиви, посочени в раздел 2.1 от приложение I, пуснати на пазара с оглед получаване на експлозивен или пиротехнически ефект;

▼M12

е) 

вещества или смеси, класифицирани като корозивни за метали, но некласифицирани за корозия на кожата или сериозно увреждане на очите (категория 1).

▼B

Член 24

Искане за използване на алтернативно химично наименование

1.  Производителят, вносителят или потребителят надолу по веригата на вещество в смес може да внесе в Агенцията искане за използване на алтернативно химично наименование, което посочва това вещество в смес или чрез наименование, идентифициращо най-важните функционални химични групи, или чрез алтернативно обозначение, ако веществото отговаря на критериите по част 1 от приложение I и ако той може да докаже, че разкриването върху етикета или информационния лист за безопасност на химичната идентичност на това вещество поражда риск за поверителните аспекти на дейността му, и по-специално за неговите права на интелектуална собственост.

2.  Всички искания, посочени в параграф 1 от настоящия член, се изготвят във формата, посочен в член 111 от Регламент (ЕО) № 1907/2006, и са свързани с плащане на такса.

Размерът на таксите се определя от Комисията съгласно процедурата, посочена в член 54, параграф 2 от настоящия регламент.

За МСП се определя такса в намален размер.

3.  Агенцията може да изиска допълнителна информация от производителя, вносителя или потребителя надолу по веригата, подал искането, ако такава информация е нужна, за да се вземе решение по случая. Ако Агенцията не направи възражение в срок от шест седмици след представяне на искането или получаването на допълнително поисканата информация, използването на желаното наименование се счита за разрешено.

4.  Ако Агенцията отхвърли искането, се прилагат практическите мерки, посочени в член 118, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1907/2006.

5.  Агенцията уведомява компетентните органи за резултата от искането в съответствие с параграф 3 или 4 и им предоставя информацията, предоставена от производителя, вносителя или потребителя надолу по веригата.

6.  Когато има нова информация, която сочи, че използвано алтернативно химично наименование не предоставя достатъчно информация за необходимите предпазни мерки за опазване на здравето и безопасност, които да се вземат на работното място, и за да се гарантира, че могат да се контролират рисковете, свързани с боравенето със сместа, Агенцията преразглежда решението си относно използването на това алтернативно химично наименование. Агенцията може да отмени решението си или да го измени с решение, в което конкретно се посочва кое алтернативно химично наименование може да се използва. Ако Агенцията отмени или измени решението си, се прилагат практическите мерки, посочени в член 118, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1907/2006.

7.  Ако използването на алтернативно химично наименование е разрешено, но класификацията на веществото в дадена смес, за което се използва алтернативно наименование, вече не отговаря на критериите, установени в раздел 1.4.1 от приложение I, доставчикът на това вещество в сместа използва върху етикета и информационния лист за безопасност идентификатора на продукта за веществото в съответствие с член 18, а не алтернативното химично наименование.

8.  За вещества в самостоятелен вид или в смес, когато Агенцията е приела за меродавно обяснението съгласно член 10, буква а), подточка xi) от Регламент (ЕО) № 1907/2006 във връзка с информацията, посочена в член 119, параграф 2, букви е) или ж) от същия регламент, производителят, вносителят или потребителят надолу по веригата могат да използват върху етикета и информационния лист за безопасност наименованието, което ще стане обществено достъпно в интернет. За веществата в дадена смес, за които вече не се прилага член 119, параграф 2, буква е) или ж) от посочения регламент, производителят, вносителят или потребителят надолу по веригата може да внесе в Агенцията искане за използване на алтернативно химично наименование, както е предвидено в параграф 1 от настоящия член.

9.  Ако доставчикът на смес е доказал преди 1 юни 2015 г. съгласно член 15 от Директива 1999/45/ЕО, че разкриването на химичната идентичност на дадено вещество в дадена смес поражда риск за поверителните аспекти на дейността му, той може да продължи да използва договореното алтернативно наименование и за целите на настоящия регламент.

Член 25

Допълнителна информация върху етикета

1.  В частта на етикета, предназначена за допълнителна информация, се включват предупреждения за опасност, ако веществото или сместа, класифицирано(а) като опасно(а), притежава физичните свойства или свойствата, оказващи влияние върху здравето, посочени в раздели 1.1 и 1.2 от приложение II.

Предупрежденията за опасност се формулират в съответствие с раздели 1.1 и 1.2 от приложение II и част 2 от приложение III.

Ако веществото е включено в част 3 от приложение VI, в допълнителната информация върху етикета се включват всички допълнителни предупреждения за опасност по отношение на веществото.

2.  В частта на етикета, предназначена за допълнителна информация, се включва предупреждение за опасност, ако веществото или сместа, класифицирано(а) като опасно(а), попада в приложното поле на Директива 91/414/ЕИО.

Предупреждението за опасност се формулира в съответствие с част 4 от приложение II и част 3 от приложение III към настоящия регламент.

3.  В частта на етикета, предназначена за допълнителна информация, доставчикът може да включи допълнителна информация, различна от посочената в параграфи 1 и 2, при условие че тя не затруднява идентифицирането на елементите на етикета, посочени в член 17, параграф 1, букви a)—ж), и осигурява допълнителни данни, като не противоречи или не хвърля съмнение върху достоверността на информацията, представена от тези елементи.

4.  Изрази като „нетоксичен“, „безвреден“, „незамърсяващ“, „екологичен“ или други, посочващи, че вещество или смес не са опасни, както и всички други формулировки, които са несъвместими с класификацията на това вещество или смес, не могат да се поставят върху етикета или опаковката на което и да е вещество или смес.

▼M2 —————

▼B

6.  Ако дадена смес съдържа вещество, класифицирано като опасно, тя се етикетира в съответствие с част 2 от приложение II.

Предупрежденията за опасност се формулират съгласно част 3 от приложение III и се поставят в частта на етикета, предназначена за допълнителна информация.

Етикетът включва и идентификатора на продукта, посочен в член 18, както и наименованието, адреса и телефонния номер на доставчика на съответната смес.

▼M20

7.  Когато лицето, предоставящо информацията, създава в съответствие с приложение VIII уникален идентификатор на формулата, той се включва в допълнителната информация на етикета в съответствие с разпоредбите на част А, раздел 5 от посоченото приложение.

▼B

Член 26

Принципи на старшинство при пиктограмите за опасност

1.  В случай че класифицирането на веществото или сместа би довело до наличието на повече от една пиктограма за опасност на етикета, се прилагат следните правила на старшинство с оглед намаляване броя на изискваните пиктограми за опасност:

а) 

ако се прилага пиктограмата за опасност „GHS01“, употребата на пиктограмите за опасност „GHS02“ и „GHS03“ не е задължителна, с изключение на случаите, когато е задължителна повече от една от тези пиктограми за опасност;

б) 

ако се прилага пиктограмата за опасност „GHS06“, пиктограмата за опасност „GHS07“ не се използва;

в) 

ако се прилага пиктограмата за опасност „GHS05“, пиктограмата за опасност „GHS07“ не се използва за дразнене на кожата или очите;

г) 

ако се прилага пиктограмата за опасност „GHS08“ за респираторна сенсибилизация, пиктограмата за опасност „GHS07“ не се използва за кожна сенсибилизация или за дразнене на кожата и очите;

▼M2

д) 

ако се прилага пиктограмата за опасност „GHS02“ или „GHS06“, употребата на пиктограмата за опасност „GHS04“ не е задължителна.

▼B

2.  В случаите, когато класифицирането на едно вещество или смес би довело до използването на повече от една пиктограма за опасност за един и същи клас на опасност, етикетът съдържа пиктограмата за опасност, съответстваща на най-високата категория на опасност за всеки съответен клас на опасност.

За веществата, включени в част 3 от приложение VI и които също подлежат на класифициране съгласно дял II, етикетът съдържа пиктограмата за опасност, съответстваща на най-високата категория на опасност за всеки съответен клас на опасност.

Член 27

Принципи на старшинство при предупрежденията за опасност

Ако едно вещество или смес е класифицирано в няколко класа на опасност или подразделения на клас на опасност, на етикета се поставят всички предупреждения за опасност, които са резултат от класифицирането, освен ако няма явно дублиране или излишно повторение.

Член 28

Принципи на старшинство при препоръките за безопасност

1.  Ако изборът на препоръки за безопасност води до използването на такива препоръки, които са очевидно повтарящи се или излишни с оглед на веществото, сместа или опаковката, тези препоръки не се изписват на етикета.

2.  Ако дадено вещество или смес се доставя на масовия потребител, на етикета се поставя препоръка за безопасност относно начина на изхвърляне/обезвреждане на веществото или сместа, както и относно начина на изхвърляне/обезвреждане на опаковката, когато това не се изисква съгласно член 22.

Във всички останали случаи препоръка за безопасност относно начина на изхвърляне/обезвреждане не се изисква, когато е ясно, че изхвърлянето/обезвреждането на веществото, сместа или опаковката не представлява опасност за човешкото здраве или за околната среда.

3.  На етикета се отбелязват не повече от шест препоръки за безопасност, освен ако е необходим по-голям брой, за да се отрази естеството и степента на опасностите.

Член 29

Изключения от изискванията за етикетиране и опаковане

1.  В случай че опаковката на веществото или сместа има такава форма или е толкова малка, че е невъзможно да се изпълнят изискванията на член 31 за етикет на езиците на държавата-членка, в която веществото или сместа се пуска на пазара, елементите на етикета по член 17, параграф 2, първа алинея се представят съответствие с раздел 1.5.1 от приложение I.

2.  Ако на етикета не може да бъде представена пълната информация, в съответствие с параграф 1, тази информация може да бъде съкратена в съответствие с раздел 1.5.2 от приложение I.

3.  Когато опасно вещество или смес, посочено(а) в част 5 от приложение II, се доставя на масовия потребител без опаковка, то(тя) се придружава от копие на елементите на етикета в съответствие с член 17.

4.  За някои смеси, класифицирани като опасни за околната среда, в съответствие с посочената в член 53 процедура може да се предвиди освобождаване от някои разпоредби относно етикетирането за околната среда или специални разпоредби относно етикетирането за околната среда, ако може да се докаже, че въздействието върху околната среда ще бъде намалено. Такива изключения или специални разпоредби са предвидени в част 2 от приложение II.

▼M20

4а.  Когато лицето, предоставящо информацията, създава в съответствие с приложение VIII уникален идентификатор на формулата, посоченото лице може вместо да я включи в допълнителната информация на етикета, да избере да я покаже по друг начин, позволен от част А, раздел 5 от посоченото приложение.

▼B

5.  Комисията може да поиска от Агенцията да изготви и представи допълнителни предложения за изключения от изискванията за етикетиране и опаковане.

Член 30

Актуализиране на информацията върху етикетите

1.  При всяка промяна в класифицирането и етикетирането на същото вещество или смес доставчикът гарантира актуализирането на етикета без неоправдано забавяне, когато новата опасност е по-сериозна или когато в съответствие с член 25 се въвеждат изисквания за нови допълнителни елементи на етикетиране, като взема под внимание естеството на промяната във връзка с опазването на човешкото здраве и околната среда. В съответствие с член 4, параграф 9 доставчиците си сътрудничат, за да въведат промените в етикетирането без неоправдано забавяне.

2.  Когато се изискват промени в етикетирането, различни от посочените в параграф 1, доставчикът осигурява актуализирането на етикета в срок от 18 месеца.

3.  Доставчикът на вещество или смес, попадащи в приложното поле на директиви 91/414/ЕИО или 98/8/ЕО, актуализира етикета в съответствие с тези директиви.ГЛАВА 2

Поставяне на етикетите

Член 31

Общи правила за поставянето на етикетите

1.  Етикетите се закрепват здраво към една или повече повърхности на опаковката, непосредствено съдържаща веществото или сместа, като при нормално положение на опаковката се четат хоризонтално.

2.  Цветът и оформлението на всеки етикет са такива, че пиктограмата за опасност да изпъква ясно.

3.  Елементите на етикета, посочени в член 17, параграф 1, се обозначават ясно и незаличимо. Те изпъкват ясно на общия фон и са с големина и разредка, които позволяват да бъдат прочетени лесно.

4.  Формата, цветът и размерът на пиктограмата за опасност, както и размерите на етикета, съответстват на определените в раздел 1.2.1 от приложение I.

5.  Не се изисква етикет, когато елементите на етикета, посочени в член 17, параграф 1, са показани ясно върху самата опаковка. В такива случаи изискванията на тази глава, приложими към етикета, се прилагат към информацията, показана върху самата опаковка.

Член 32

Разполагане на информацията върху етикета

1.  Пиктограмите за опасност, сигналната дума, предупрежденията за опасност и препоръките за безопасност се разполагат заедно върху етикета.

2.  Доставчикът може да реши как да подреди предупрежденията за опасност върху етикета. Въпреки това, при спазване на параграф 4, всички предупреждения за опасност се групират по езици върху етикета.

Доставчикът може да реши как да подреди препоръките за безопасност върху етикета. Въпреки това, при спазване на параграф 4, всички препоръки за безопасност се групират по езици върху етикета.

3.  Групираните предупреждения за опасност и групираните препоръки за безопасност, посочени в параграф 2, се разполагат по езици на едно място върху етикета.

4.  Допълнителната информация се изписва в частта на етикета, предназначена за допълнителна информация, посочена в член 25, и се разполага заедно с другите елементи на етикета, определени в член 17, параграф 1, букви а)—ж).

5.  Освен при пиктограмите за опасност, може да се използват цветове и в други части на етикета, за да се изпълнят други специални изисквания към етикета.

6.  Елементите на етикета, наложени от изисквания, предвидени в други актове на Общността, се разполагат в частта на етикета, предназначена за допълнителна информация върху етикета, посочена в член 25.

Член 33

Специални правила за поставяне на етикети върху външната опаковка, вътрешната опаковка и при единична опаковка

1.  В случаите, когато една опаковка се състои от външна и вътрешна опаковка, както и от една или повече междинни опаковки, и външната опаковка съответства на разпоредбите за етикетиране в съответствие с правилата за превоз на опасни товари, вътрешната и всяка междинна опаковка се етикетират в съответствие с настоящия регламент. Външната опаковка може също да се етикетира съгласно настоящия регламент. В случаите, когато пиктограмата(ите) за опасност, изисквана(и) от настоящия регламент, се отнася(т) до същата опасност като тази, предмет на правилата за превоз на опасни товари, не е необходимо пиктограмата(ите) за опасност, изисквана(и) от настоящия регламент, да фигурира(т) на външната опаковка.

2.  В случаите, когато не се изисква външната опаковка на опакования продукт да отговаря на разпоредбите за етикетиране съгласно правилата за превоз на опасни товари, и външната, и всяка вътрешна опаковка, включително всяка междинна опаковка, се етикетират в съответствие с настоящия регламент. Ако обаче външната опаковка позволява ясно да се види етикетирането на вътрешната или междинната опаковка, не е необходимо външната опаковка да се етикетира.

3.  Единични опаковани продукти, които отговарят на разпоредбите за етикетиране съгласно правилата за превоз на опасни товари, се етикетират както в съответствие с настоящия регламент, така и съгласно правилата за превоз на опасни товари. В случаите, когато пиктограмата(ите) за опасност, изисквана(и) от настоящия регламент, се отнася(т) до същата опасност като тази, предмет на правилата за превоз на опасни товари, не е необходимо да се поставя(т) пиктограмата(ите) за опасност, изисквана(и) от настоящия регламент.

Член 34

Доклад относно предоставянето на информация за безопасната употреба на химикали

1.  В срок до 20 януари 2012 г. Агенцията провежда проучване във връзка с предоставяне на масовия потребител на информация за безопасната употреба на вещества и смеси, както и във връзка с възможната нужда от допълнителна информация върху етикетите. Това проучване се извършва след консултации с компетентните органи и заинтересованите страни и, когато е приложимо, въз основа на съответните най-добри практики.

2.  Без да се засягат правилата за етикетиране, предвидени в настоящия дял, Комисията, въз основа на посоченото в параграф 1 проучване, представя доклад на Европейския парламент и на Съвета и, ако това е оправдано, внася законодателно предложение за изменение на настоящия регламент.ДЯЛ IV

ОПАКОВКА

Член 35

Опаковка

1.  Опаковка, съдържаща опасни вещества или смеси, отговаря на следните изисквания:

а) 

опаковката се проектира и изработва така, че да не може съдържанието ѝ да се разсипе, освен в случаите, когато са предвидени други по-специфични устройства за осигуряване на безопасност;

б) 

материалите, от които е изработена опаковката, както и приспособленията за затварянето ѝ, да не могат да се повредят от съдържанието, нито да образуват опасни съединения с него;

в) 

опаковката и приспособленията за затварянето ѝ да бъдат здрави и сигурни, за да не се разхлабят и да могат да понесат нормалното натоварване и напрежение при боравене с тях;

г) 

опаковка, снабдена с подменяеми затварящи устройства, се проектира така, че да може да бъде многократно затваряна, без да се предизвика разсипване на съдържанието.

2.  Опаковка, съдържаща опасни вещества или смеси, които се доставят на масовия пазар, не трябва да бъде с форма или дизайн, за която (който) е вероятно да привлече или предизвика активното любопитство на деца или да подведе потребителите, както и да не бъде с външен вид или дизайн, подобни на използваните за хранителни продукти за хора или животни или медицински или козметични продукти, който би могъл да въведе потребителите в заблуждение.

Когато опаковката съдържа вещество или смес, отговарящи на изискванията на раздел 3.1.1 от приложение II, тя е снабдена със защитно приспособление, препятстващо отварянето ѝ от деца, в съответствие с раздели 3.1.2, 3.1.3 и 3.1.4.2 от приложение II.

Когато опаковката съдържа вещество или смес, отговарящи на изискванията на раздел 3.2.1 от приложение II, върху нея се поставя тактилен предупредителен знак за опасност в съответствие с раздел 3.2.2 от приложение II.

▼M10

Когато течен потребителски перилен детергент, както е определен в член 2, точка 1а от Регламент (ЕО) № 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета ( 3 ), се съдържа в разтворима опаковка за еднократна употреба, се прилагат допълнителните изисквания от раздел 3.3 от приложение II.

▼B

3.  Счита се, че опаковката на веществата и смесите отговаря на изискванията на параграф 1, букви а), б) и в), ако тя съответства на правилата за превоз с въздушен, морски, автомобилен, железопътен транспорт или превоз по вътрешни водни пътища на опасни товари.ДЯЛ V

ХАРМОНИЗИРАНЕ НА КЛАСИФИЦИРАНЕТО И ЕТИКЕТИРАНЕТО НА ВЕЩЕСТВАТА И СПИСЪК ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ И ЕТИКЕТИРАНЕГЛАВА 1

Установяване на хармонизирано класифициране и етикетиране на веществата

Член 36

Хармонизиране на класифицирането и етикетирането на веществата

1.  Вещество, отговарящо на критериите, посочени в приложение I за следните класове, по правило подлежи на хармонизирано класифициране и етикетиране в съответствие с член 37:

а) 

респираторна сенсибилизация, категория 1 (приложение I, раздел 3.4);

б) 

мутагенност за зародишните клетки, категория 1А, 1В или 2 (приложение I, раздел 3.5);

в) 

канцерогенност, категория 1А, 1В или 2 (приложение I, раздел 3.6);

г) 

токсичност за репродукцията, категория 1А, 1В или 2 (приложение I, раздел 3.7).

2.  Вещество, което е активно вещество по смисъла на директиви 91/414/ЕИО или 98/8/ЕО, при обичайни обстоятелства подлежи на хармонизирано класифициране и етикетиране. За такива вещества се прилагат процедурите по член 37, параграфи 1, 4, 5 и 6.

3.  Когато вещество отговаря на критериите за други класове на опасност или подразделения, различни от посочените в параграф 1, и не попада в приложното поле на параграф 2, към приложение VI може да бъде също прибавено хармонизирано класифициране и етикетиране в съответствие с член 37, след преценка на всеки отделен случай, ако се представят доводи, че е необходимо такова действие на общностно равнище.

Член 37

Процедури за хармонизиране на класифицирането и етикетирането на веществата

1.  Компетентният орган може да внесе в Агенцията предложение за хармонизирано класифициране и етикетиране на вещества и, когато е уместно, специфична пределна концентрация или М-коефициенти, или предложение за преразглеждането им.

Предложението се изготвя във формата, определена в част 2 от приложение VI, и съдържа съответната информация, предвидена в част 1 от приложение VI.

2.  Производител, вносител или потребител надолу по веригата на дадено вещество може да внесе в Агенцията предложение за хармонизирано класифициране и етикетиране на това вещество и, когато е уместно, за специфична пределна концентрация или М-коефициенти, при условие че в част 3 от приложение VI не се съдържа вписване за веществото по отношение класа на опасност или подразделението, обхванати от предложението.

Предложението се изготвя в съответствие с приложимите части на раздели 1, 2 и 3 от приложение I към Регламент (ЕО) № 1907/2006 и следва формата, определен в част Б на Доклада за безопасност на химичното вещество в раздел 7 от посоченото приложение. То трябва да съдържа съответната информация, предвидена в част 1 от приложение VI към настоящия регламент. Прилага се член 111 от Регламент (ЕО) № 1907/2006.

3.  Когато предложението на производителя, вносителя или потребителя надолу по веригата се отнася до хармонизираното класифициране и етикетиране на вещество в съответствие с член 36, параграф 3, се дължи такса, определена от Комисията в съответствие с процедурата, посочена в член 54, параграф 2.

4.  Комитетът за оценка на риска към Агенцията, създаден съгласно член 76, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 1907/2006, дава становище по всяко предложение, внесено в съответствие с параграфи 1 или 2 в срок от 18 месеца от получаването на предложението, като дава възможност на заинтересованите страни да представят съображенията си. Агенцията препраща това становище и евентуалните съображения във връзка с него на Комисията.

▼M19

5.  Комисията без неоправдано забавяне приема делегирани актове в съответствие с член 53а, когато счете за целесъобразно да бъдат хармонизирани класифицирането и етикетирането на дадено вещество, за да измени приложение VI чрез включването на това вещество, заедно със съответната класификация и елементи на етикетиране, в таблица 3.1 от приложение VI, част 3 и, когато е уместно, специфичните пределни концентрации или М-коефициенти.

При спазване на същите условия в таблица 3.2 от приложение VI, част 3 се прави съответното вписване в срок до 31 май 2015 г.

Когато в случай на хармонизиране на класифицирането и етикетирането на вещества това се налага поради наложителни причини за спешност, за делегираните актове, приемани съгласно настоящия параграф, се прилага процедурата, предвидена в член 53б.

▼B

6.  Производители, вносители или потребители надолу по веригата, разполагащи с нова информация, която може да доведе до промени в хармонизираната класификация и елементи на етикетиране на вещество в част 3 от приложение VI, внасят предложение в съответствие с параграф 2, втора алинея до компетентния орган в една от държавите-членки, в които веществото е пуснато на пазара.

Член 38

Съдържание на становищата и решенията за хармонизирано класифициране и етикетиране в част 3 от приложение VI; достъпност на информацията

1.  Становищата, посочени в член 37, параграф 4, и решенията съгласно член 37, параграф 5 посочват за всяко вещество най-малко следното:

а) 

идентичността на веществото, както е посочено в раздели 2.1—2.3.4 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1907/2006;

б) 

класификацията на веществото, посочена в член 36, включително и мотивите за нея;

в) 

специфичната пределна концентрация или М-коефициенти, където е приложимо;

г) 

елементите на етикета за веществото, посочени в член 17, параграф 1, букви г), д) и е), заедно с всякакви допълнителни предупреждения за опасност, определени в съответствие с член 25, параграф 1;

д) 

други параметри, позволяващи да се направи оценка на опасностите за здравето или за околната среда при смесите, съдържащи съответното опасно вещество, или при веществата, съдържащи такива опасни вещества, като идентифицирани примеси, добавки и съставки, ако е приложимо.

2.  Когато се оповестява публично становище или решение по член 37, параграфи 4 и 5 от настоящия регламент, се прилагат член 118, параграф 2 и член 119 от Регламент (ЕО) № 1907/2006.ГЛАВА 2

Списък за класификация и етикетиране

Член 39

Приложно поле

Настоящата глава се прилага за:

а) 

вещества, подлежащи на регистрация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006;

б) 

вещества, попадащи в приложното поле на член 1, които отговарят на критериите за класифициране като опасни и които са пуснати на пазара в самостоятелен вид или в смес над пределните концентрации, посочени в настоящия регламент или, когато е приложимо, в Директива 1999/45/ЕО, което води до класифицирането на сместа като опасна.

Член 40

Задължение за нотифициране на Агенцията

1.  Всеки производител или вносител, или група производители или вносители (наричани по-долу „нотификаторът (нотификаторите)“), които пускат на пазара вещество, посочено в член 39, нотифицира Агенцията за следната информация с оглед нейното включване в списъка, посочен в член 42:

а) 

самоличност на нотификатора (нотификаторите), които отговарят за пускането на веществото или веществата на пазара, както е посочено в раздел 1 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1907/2006;

б) 

идентичност на веществото или веществата, както е посочено в раздели 2.1—2.3.4 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1907/2006;

в) 

класификация на веществото или веществата в съответствие с член 13;

г) 

когато веществото е класифицирано спрямо някои, но не всички класове на опасност или подразделения — уточнение дали това се дължи на липса на данни, на наличието на данни, недостатъчни за формулиране на заключение, или на наличието на данни, които са достатъчни за формулиране на заключение, но недостатъчни за класифициране;

д) 

където е приложимо — специфични пределни концентрации или М-коефициенти съгласно член 10 от настоящия регламент, заедно с обяснение за това, при използване на съответните части от раздели 1, 2 и 3 от приложение I към Регламент (ЕО) № 1907/2006;

е) 

елементите на етикета, посочени в член 17, параграф 1, букви г), д) и е), за даденото вещество или вещества, заедно с всякакви допълнителни предупреждения за опасност, определени в съответствие с член 25, параграф 1;

Не се нотифицира информацията, посочена в букви a)—е), ако тази информация е предоставена на Агенцията като част от регистрация съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, или ако вече е била нотифицирана от същия нотификатор.

Нотификаторът предоставя тази информация във формата, определен съгласно член 111 от Регламент (ЕО) № 1907/2006.

2.  Информацията, посочена в параграф 1, се актуализира и Агенцията се нотифицира от съответния нотификатор (нотификатори) в случаите, когато съгласно преразглеждането по член 15, параграф 1, е взето решене за промяна на класификацията и етикетирането на веществото.

3.  Нотификацията относно веществата, пуснати на пазара на или след 1 декември 2010 г., се извършва в съответствие с параграф 1 в срок от един месец след пускането им на пазара.

Въпреки това, нотификацията относно веществата, пуснати на пазара преди 1 декември 2010 г., може да бъде извършена в съответствие с параграф 1 преди тази дата.

Член 41

Съгласувани вписвания

В случаите, когато нотификацията съгласно член 40, параграф 1 води до различни вписвания в списъка, посочен в член 42, за едно и също вещество, нотификаторите и регистрантите правят всичко възможно, за да постигнат включването на съгласувано вписване в списъка. Нотификаторите уведомяват съответно Агенцията.

Член 42

Списък за класификация и етикетиране

1.  Агенцията съставя и поддържа списък за класификация и етикетиране под формата на база данни.

В списъка се включва информацията, относно която е извършена нотификация съгласно член 40, параграф 1, както и информацията, внесена като част от регистрациите съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006.

Информацията от списъка, която съответства на информацията, посочена в член 119, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1907/2006, е обществено достъпна. Агенцията предоставя достъп до друга информация за всяко вещество от списъка на нотификаторите и регистрантите, внесли информация за това вещество в съответствие с член 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1907/2006. При спазване на разпоредбите на член 118 от същия регламент тя предоставя достъп до такава информация на други страни.

2.  Агенцията актуализира списъка при получаване на актуализирана информация съгласно член 40, параграф 2 или член 41.

3.  Освен информацията, посочена в параграф 1, Агенцията включва, когато е приложимо, следната информация при всяко вписване:

а) 

дали по отношение на вписването съществува хармонизирано класифициране и етикетиране на общностно равнище чрез включване в част 3 от приложение VI;

б) 

дали по отношение на вписването това е съвместно вписване между регистранти на едно и също вещество, както е посочено в член 11, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1907/2006;

в) 

дали това е съгласувано вписване на двама или повече нотификатори или регистранти съгласно член 41;

г) 

дали вписването се различава от друго вписване в списъка за същото вещество.

Информацията, посочена в буква a), се актуализира, когато се вземе решение съгласно член 37, параграф 5.ДЯЛ VI

КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ

Член 43

Определяне на компетентни органи и органи, отговарящи за изпълнението, сътрудничество между органите

Държавите-членки определят компетентен орган или компетентни органи, отговарящи за предложенията за хармонизирано класифициране и етикетиране на опасни вещества, както и органи, отговарящи за изпълнение на задълженията, предвидени в настоящия регламент.

Компетентните органи и органите, отговарящи за изпълнението, си сътрудничат взаимно при изпълнението на задачите съгласно настоящия регламент и предоставят на съответните органи на други държави-членки цялата необходима и полезна подкрепа за тази цел.

Член 44

Информационно бюро

Държавите-членки създават национални информационни бюра с оглед предоставяне на съвети на производителите, вносителите, дистрибуторите, потребителите надолу по веригата и на всички други заинтересовани страни относно съответните им отговорности и задължения по настоящия регламент.

Член 45

Определяне на органи, отговорни за получаването на информация, свързана със спешни действия от здравен характер

1.  Държавите-членки определят орган или органи, отговорни за получаване на информация от вносителите и потребителите надолу по веригата, които пускат смеси на пазара, която информация, по-специално, е от значение за формулиране на превантивни и лечебни мерки, особено в случай на необходимост от спешни действия от здравен характер. Тази информация включва химичния състав на смесите, пуснати на пазара и класифицирани като опасни въз основа на техните ефекти върху здравето или на физичните ефекти, включително химичната идентичност на вещества в смеси, за които Агенцията е одобрила използването на алтернативно химично наименование в съответствие с член 24.

2.  Определените органи осигуряват всички необходими гаранции за защита поверителността на получената информация. Тази информация може да бъде използвана само:

а) 

за медицински цели с оглед формулиране на превантивни и лечебни мерки, особено за спешни случаи;

както и

б) 

при поискване от държава-членка, за изготвяне на статистически анализи и идентифициране къде е необходимо подобрение на мерките за управление на риска.

Информацията не се използва за други цели.

3.  Определените органи разполагат с цялата информация, изисквана от вносителите и потребителите надолу по веригата, отговорни за разпространението, с оглед изпълнението на задачите, за които отговарят.

▼M19

4.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 53а за изменение на приложение VIII с цел допълнително хармонизиране на информацията, свързана със спешни действия от здравен характер и превантивни мерки, след консултации със съответните заинтересовани страни като Европейската асоциация на токсикологичните центрове и клиничните токсиколози (EAPCCT).

▼B

Член 46

Изпълнение и представяне на доклади

1.  Държавите-членки вземат всички необходими мерки, включително поддържането на система за официален контрол, за да гарантират, че на пазара не се пускат вещества и смеси, които не са класифицирани, етикетирани, нотифицирани и опаковани в съответствие с настоящия регламент.

2.  Държавите-членки представят доклад до Агенцията на всеки пет години не по-късно от 1 юли относно резултатите от официалния контрол и другите мерки, предприети за осигуряване на изпълнението. Първият доклад се представя в срок до 20 януари 2012 г. Агенцията предоставя тези доклади на Комисията, която ги взема предвид при изготвянето на своя доклад по член 117 от Регламент (ЕО) № 1907/2006.

3.  Форумът, посочен в член 76, параграф 1, буква е) от Регламент (ЕО) № 1907/2006, изпълнява задачите, определени в член 77, параграф 4, букви а)—ж) от Регламент (ЕО) № 1907/2006, във връзка с изпълнението на настоящия регламент.

Член 47

Санкции при неспазване

Държавите-членки установяват система от санкции за неспазване на разпоредбите на настоящия регламент и вземат всички необходими мерки за осигуряване на прилагането на настоящия регламент. Санкциите трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи. Държавите-членки нотифицират Комисията за системата от санкции в срок до 20 юни 2010 г. и незабавно я нотифицират за всяко последващо изменение, което засяга тези мерки.ДЯЛ VII

ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 48

Реклама

1.  Всяка реклама на вещество, класифицирано като опасно, посочва съответните класове на опасност или категории на опасност.

2.  Всяка реклама на смес, класифицирана като опасна или попадаща в приложното поле на член 25, параграф 6, която позволява на обикновен гражданин да сключи договор за покупка, без първо да е видял етикета, посочва типа или типовете опасности, обозначени върху етикета.

Първата алинея не засяга разпоредбите на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 г. относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние ( 4 ).

Член 49

Задължение за съхраняване на информацията и искания за информация

1.  Доставчикът е длъжен да събира и държи на разположение цялата информация, използвана от доставчика за целите на класифицирането и етикетирането съгласно настоящия регламент, за период от най-малко 10 години след последната доставка на веществото или сместа, извършена от същия доставчик.

Доставчикът съхранява тази информация заедно с информацията, изисквана по член 36 от Регламент (ЕО) № 1907/2006.

2.  Когато доставчик прекратява своята дейност или прехвърля част от нея или цялата си дейност на трета страна, страната, отговорна за ликвидацията на дейността на доставчика или поемаща отговорността за пускането на пазара на съответното вещество или смес, поема задължението по параграф 1 вместо доставчика.

3.  Компетентният орган или органите, отговарящи за изпълнението в държавата-членка, в която е установен доставчикът, или Агенцията може да изискват от доставчика да им представи информацията, посочена в параграф 1, първа алинея.

Когато обаче тази информация е вече на разположение на Агенцията като част от регистрация съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 или от нотификация съгласно член 40 от настоящия регламент, Агенцията използва тази информация, а органът се обръща към Агенцията.

Член 50

Задачи на Агенцията

1.  Агенцията осигурява на държавите-членки и институциите на Общността най-добрите възможни научни и технически съвети по въпроси, свързани с химикалите, които попадат в нейната област на компетентност и които се отправят към нея в съответствие с настоящия регламент.

2.  Секретариатът на Агенцията:

а) 

предоставя на промишлеността технически и научни насоки и инструменти, когато е приложимо, за изпълнението на задълженията, предвидени в настоящия регламент;

б) 

предоставя на компетентните органи технически и научни насоки относно действието на настоящия регламент и осигурява подкрепа за националните информационни бюра, създадени от държавите-членки съгласно член 44.

Член 51

Клауза за свободно движение

Държавите-членки не могат да забраняват, ограничават или възпрепятстват пускането на пазара на вещества или смеси, които съответстват на разпоредбите на настоящия регламент и, когато е приложимо, на актове на Общността, приети в изпълнение на настоящия регламент, въз основа на съображения, свързани с класифицирането, етикетирането или опаковането на вещества и смеси по смисъла на настоящия регламент.

Член 52

Предпазна клауза

1.  Ако държава-членка има разумни основания да счита, че вещество или смес, въпреки че отговаря на изискванията на настоящия регламент, представлява сериозен риск за човешкото здраве или за околната среда поради своето класифициране, етикетиране или опаковка, тя може да предприеме подходящи временни мерки. Държавата-членка незабавно информира Комисията, Агенцията и останалите държави-членки за това, като им предоставя мотивите за своето решение.

2.  В срок от 60 дни от получаването на информацията от държавата-членка, Комисията, в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 54, параграф 2, или дава разрешение за временната мярка за период от време, определен в решението, или изисква от държавата-членка да отмени временната мярка.

3.  В случай на издаване на разрешение за временна мярка, свързана с класифицирането или етикетирането на вещество, съгласно параграф 2, компетентният орган на съответната държава-членка, в съответствие с процедурата, определена в член 37, внася предложение в Агенцията за хармонизирано класифициране и етикетиране в срок от три месеца от датата на решението на Комисията.

Член 53

Адаптиране към техническия и научния прогрес

▼M19

1.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 53а за изменение на член 6, параграф 5, член 11, параграф 3, членове 12 и 14, член 18, параграф 3, буква б), член 23, членове 25—29, член 35, параграф 2, втора и трета алинея и приложения I—VIII, за да ги адаптира към научния и техническия прогрес, като отчита надлежно развитието на GHS на равнище ООН, по-конкретно всички изменения от страна на ООН, свързани с използването на информация за подобни смеси, и като взема предвид развитието на международно признатите програми за химични вещества и на информацията от базите данни за злополуки.

Когато това се налага поради наложителни причини за спешност, към делегираните актове, приети съгласно настоящия параграф, се прилага процедурата, предвидена в член 53б.

▼B

2.  Държавите-членки и Комисията, съобразно ролята им в различните форуми на ООН, насърчават на равнище ООН хармонизирането на критериите за класифициране и етикетиране на веществата като устойчиви, биоакумулиращи и токсични (PBT) или като много устойчиви и много биоакумулиращи (vPvB).

▼M19

Член 53а

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 37, параграф 5, в член 45, параграф 4 и в член 53, параграф 1, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 26 юли 2019 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 37, параграф 5, в член 45, параграф 4 и в член 53, параграф 1, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка, в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество ( 5 ).

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 37, параграф 5, член 45, параграф 4 и член 53, параграф 1, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 53б

Процедура по спешност

1.  Делегираните актове, приети съгласно настоящия член, влизат в сила незабавно и се прилагат, докато не бъдат представени възражения в съответствие с параграф 2. В нотификацията относно делегирания акт до Европейския парламент и Съвета се посочват причините за използването на процедурата по спешност.

2.  Европейският парламент или Съветът могат да възразят срещу делегиран акт в съответствие с процедурата, посочена в член 53а, параграф 6. В такъв случай Комисията отменя акта незабавно след нотифицирането на решението на Европейския парламент или на Съвета, с което се представят възражения.

Член 53в

Отделни делегирани актове за различните делегирани право мощия

Комисията приема отделен делегиран акт във връзка с всяко правомощие, което ѝ е делегирано съгласно настоящия регламент.

▼B

Член 54

Процедура на комитет

1.  Комисията се подпомага от комитета, създаден съгласно член 133 от Регламент (ЕО) № 1907/2006.

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

▼M19 —————

▼B

Член 55

Изменения на Директива 67/548/ЕИО

Директива 67/548/ЕИО се изменя, както следва:

1. 

В член 1, параграф 2 втора алинея се заличава.

2. 

Член 4 се изменя, както следва:

а) 

параграф 3 се заменя със следното:

„3.  Когато вписване, съдържащо хармонизираното класифициране и етикетиране за определено вещество, е включено в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно класифицирането, етикетирането и опаковането на веществата и смесите ( *1 ), веществото се класифицира в съответствие с това вписване и параграфи 1 и 2 не се прилагат за категориите на опасност, обхванати от това вписване.

б) 

параграф 4 се заличава.

3. 

Член 5 се изменя, както следва:

a) 

в параграф 1 втора алинея се заличава;

б) 

параграф 2 се заменя със следното:

„2.  Мерките по параграф 1, първа алинея се прилагат до момента на включването на веществото в списъка от част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 за категориите на опасност, обхванати от това вписване, или докато не се вземе решение веществото да не бъде включвано в списъка в съответствие с процедурата, уредена в член 37 от Регламент (ЕО) № 1272/2008.“

4. 

Член 6 се заменя със следното:

„Член 6

Задължение за извършване на проучване

Производителите, дистрибуторите и вносителите на вещества, които са в EINЕCS, но за които не е направено вписване в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008, извършват проучване, за да се осведомят за съществуващите приложими и достъпни данни относно свойствата на тези вещества. Въз основа на тази информация те опаковат и временно етикетират опасните вещества съгласно правилата, установени в членове 22—25 от настоящата директива и критериите от приложение VI към настоящата директива.“

5. 

В член 22 параграфи 3 и 4 се заличават.

6. 

В член 23 параграф 2 се изменя, както следва:

а) 

в буква а) думите „приложение I“ се заменят с думите „част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008.“;

б) 

в буква в) думите „приложение I“ се заменят с думите „част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008.“;

в) 

в буква г) думите „приложение I“ се заменят с думите „част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008.“;

г) 

в буква д) думите „приложение I“ се заменят с думите „част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008.“;

д) 

в буква е) думите „приложение I“ се заменят с думите „част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008.“

7. 

В член 24, параграф 4 втора алинея се заличава.

8. 

Член 28 се заличава.

9. 

В член 31 параграфи 2 и 3 се заличават.

10. 

След член 32 се вмъква следният член:

„Член 32а

Преходна разпоредба относно етикетирането и опаковането на вещества

Членове 22—25 не се прилагат за веществата от 1 декември 2010 г.“

11. 

Приложение I се заличава.

Член 56

Изменения на Директива 1999/45/ЕИО

Директива 1999/45/ЕО се изменя, както следва:

1. 

В член 3, параграф 2, първо тире думите „приложение I към Директива 67/548/ЕИО“ се заместват с думите „част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно класифицирането, етикетирането и опаковането на веществата и смесите ( *2 ).

2. 

Думите „приложение I към Директива 67/548/ЕИО“ се заменят с думите „част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008“ в:

a) 

член 3, параграф 3;

б) 

член 10, параграф 2, точки 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 и точка 2.4, първо тире;

в) 

приложение II, букви a) и б) и последния параграф на въведението;

г) 

приложение II, част A,

— 
точка 1.1.1, букви a) и б),
— 
точка 1.2, букви a) и б),
— 
точка 2.1.1, букви a) и б),
— 
точка 2.2, букви a) и б),
— 
точка 2.3, букви a) и б),
— 
точка 3.1.1, букви a) и б),
— 
точка 3.3, букви a) и б),
— 
точка 3.4, букви a) и б),
— 
точка 4.1.1, букви a) и б),
— 
точка 4.2.1, букви a) и б),
— 
точка 5.1.1, букви a) и б),
— 
точка 5.2.1, букви a) и б),
— 
точка 5.3.1, букви a) и б),
— 
точка 5.4.1, букви a) и б),
— 
точка 6.1, букви a) и б),
— 
точка 6.2, букви a) и б),
— 
точка 7.1, букви a) и б),
— 
точка 7.2, букви a) и б),
— 
точка 8.1, букви a) и б),
— 
точка 8.2, букви a) и б),
— 
точка 9.1, букви a) и б),
— 
точка 9.2, букви a) и б),
— 
точка 9.3, букви a) и б),
— 
точка 9.4, букви a) и б);
д) 

приложение II, уводния параграф на част Б;

е) 

приложение III, букви a) и б) от въведението;

ж) 

приложение III, част А, раздел a) Водна среда

— 
точка 1, букви a) и б),
— 
точка 2.1, букви a) и б),
— 
точка 3.1, букви a) и б),
— 
точка 4.1, букви a) и б),
— 
точка 5.1, букви a) и б),
— 
точка 6.1, букви a) и б);
з) 

приложение III, част А, раздел б) Среда, различна от водната, точка 1.1, букви а) и б);

и) 

приложение V, раздел A, точки 3 и 4;

й) 

приложение V, раздел Б, точка 9;

к) 

приложение VI, част A, третата колона от таблицата в точка 2;

л) 

приложение VI, част Б, точка 1, първа алинея и първата колона от таблицата в точка 3;

м) 

приложение VIII, допълнение 1, втората колона от таблицата;

н) 

приложение VIII, допълнение 2, втората колона от таблицата.

3. 

В приложение VI, част Б, точка 1, параграф 3, първо тире и параграф 5 думите „приложение I“ се заменят с „част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008“.

4. 

В приложение VI, част Б, точка 4.2, последна алинея думите „приложение I към Директива 67/548/ЕИО (19-о адаптиране)“ се заменят с думите „част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008“.

Член 57

Изменения на Регламент (ЕО) № 1907/2006, считано от влизане в сила на настоящия регламент

Регламент (ЕО) № 1907/2006 се изменя, считано от влизането в сила на настоящия регламент, както следва:

1. 

В член 14 параграф 2 се изменя, както следва:

а) 

буква б) се заменя със следното:

„б) 

специфичната пределна концентрация, определена в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно класифицирането, етикетирането и опаковането на веществата и смесите ( *3 );

ба) 

ако за вещества, класифицирани като опасни за водната среда, е определен мултипликационен коефициент (наричан по-долу „М-коефициент“), в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008, граничната стойност в таблица 1.1 от приложение I към този регламент се адаптира, като се използва формулата, посочена в раздел 4.1 от приложение I към същия регламент;

б) 

буква д) се заменя със следното:

„д) 

специфичната пределна концентрация, посочена в съгласувано вписване в списъка за класификация и етикетиране, посочен в член 42 от Регламент (ЕО) № 1272/2008;

да) 

ако за вещества, класифицирани като опасни за водната среда, е определен М-коефициент в съгласувано вписване в списъка за класификация и етикетиране, посочен в член 42 от Регламент (ЕО) № 1272/2008, граничната стойност в таблица 1.1 от приложение I към този регламент се адаптира, като се използва формулата, посочена в раздел 4.1 от приложение I към този регламент;“.

2. 

Член 31 се изменя, както следва:

a) 

параграф 8 се заменя със следното:

„8.  Информационният лист за безопасност се предоставя безплатно на хартиен носител или по електронен път не по-късно от датата на първата доставка на веществото или сместа.“;

б) 

добавя се следният параграф:

„10.  Когато вещества се класифицират съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 по време на периода от неговото влизане в сила до 1 декември 2010 г., тази класификация може да се добави в информационния лист за безопасност заедно с класификацията съгласно Директива 67/548/ЕИО.

От 1 декември 2010 г. до 1 юни 2015 г. информационните листове за безопасност за вещества съдържат както класификацията съгласно Директива 67/548/ЕИО, така и тази съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008.

Когато смеси се класифицират съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 по време на периода от неговото влизане в сила до 1 юни 2015 г., тази класификация може да се добави в информационния лист за безопасност заедно с класификацията съгласно Директива 1999/45/ЕО. Въпреки това, до 1 юни 2015 г., когато вещества или смеси се класифицират и етикетират съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008, тази класификация се включва в информационния лист за безопасност заедно с класификацията съгласно съответно директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО, за веществото, сместа и нейните съставки.“

3. 

В член 56, параграф 6 буква б) се изменя, както следва:

„б) 

за всички други вещества, които са под най-ниските пределни концентрации, установени в Директива 1999/45/ЕО или в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008, които водят до класифицирането на сместа като опасна.“

4. 

В член 59 параграфи 2 и 3 се изменят, както следва:

а) 

в параграф 2 второто изречение се заменя със следното:

„Досието може да бъде ограничено, ако е уместно, до позоваване на вписване в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008.“;

б) 

в параграф 3 второто изречение се заменя със следното:

„Досието може да бъде ограничено, ако е уместно, до позоваване на вписване в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008.“

5. 

В член 76, параграф 1, буква в) думите „дял XI“ се заменят с „дял V на Регламент (ЕО) № 1272/2008“.

6. 

Член 77 се изменя, както следва:

а) 

в параграф 2, буква д) първото изречение се заменя със следното:

„д) 

установяване и поддържане на база(и) данни с информация за всички регистрирани вещества, списъка за класификация и етикетиране и хармонизирания списък за класификация и етикетиране, изготвен в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008;“

б) 

в параграф 3, буква a) думите „дялове VI—XI“ се заменят с „дялове VI—X“.

7. 

Дял XI се заличава.

8. 

В приложение XV раздели I и II се изменят, както следва:

а) 

раздел I се изменя, както следва:

i) 

първото тире се заличава;

ii) 

второто тире се заменя със следното:

— 
„— 

идентифицирането на CMR, PBT, vPvB или вещество с еквивалентна значимост съгласно член 59,“;

б) 

в раздел II точка 1 се заличава.

9. 

Таблицата в приложение ХVII се изменя, както следва:

a) 

колона „Наименование на вещества, групи вещества или препарати“ се изменя, както следва:

i) 

вписвания 28, 29 и 30 се заменят със следното:

„28. Веществата, посочени в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008, класифицирани като канцерогенни категория 1A или 1В (таблица 3.1) или канцерогенни категория 1 или 2 (таблица 3.2) и изброени, както следва:

— 
канцерогенни 1A (таблица 3.1)/канцерогенни категория 1 (таблица 3.2), изброени в допълнение 1
— 
канцерогенни категория 1В (таблица 3.1)/канцерогенни категория 2 (таблица 3.2), изброени в допълнение 2

29. Вещества, посочени в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008, класифицирани като мутагенни за зародишните клетки категория 1A или 1В (таблица 3.1) или мутагенни категория 1 или 2 (таблица 3.2) и изброени, както следва:

— 
мутагенни категория 1A (таблица 3.1)/мутагенни категория 1 (таблица 3.2), изброени в допълнение 3
— 
мутагенни категория 1В (таблица 3.1)/мутагенни категория 2 (таблица 3.2), изброени в допълнение 4

30. Вещества, посочени в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008, класифицирани като токсични за репродукцията категория 1A или 1В (таблица 3.1) или токсични за репродукцията категория 1 или 2 (таблица 3.2) и изброени, както следва:

— 
токсични за репродукцията категория 1A вредни ефекти върху половата функция и оплодителната способност или развитието (таблица 3.1) или токсични за репродукцията категория 1 с R60 (Може да увреди възпроизводителната функция) или R61 (Може да увреди плода при бременност) (таблица 3.2), изброени в допълнение 5
— 
токсични за репродукцията категория 1В вредни ефекти върху половата функция и оплодителната способност или развитието (таблица 3.1) или токсични за репродукцията категория 2 с R60 (Може да увреди възпроизводителната функция) или R61 (Може да увреди плода при бременност) (таблица 3.2), изброени в допълнение 6“;
б) 

в колона „Условия за ограничение“, във вписване 28, първото тире на точка 1 се заменя със следното:

— 
„— 

съответната специфична пределна концентрация, посочена в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008, или“.

10. 

Допълнения 1—6 към приложение ХVII се изменят, както следва

а) 

предговорът се изменя, както следва:

i) 

в раздела, озаглавен „Вещества“, думите „приложение I към Директива 67/548/ЕИО“ се заменят с „част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008“;

ii) 

в раздела, озаглавен „Индекс №“, думите „приложение I към Директива 67/548/ЕИО“ се заменят с „част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008“;

iii) 

в раздела, озаглавен „Бележки“, думите „предговора на приложение I към Директива 67/548/ЕИО“ се заменят с „част 1 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008“;

iv) 

бележка A се заменя със следното:

„Бележка A

Без да се засяга член 17, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1272/2008, на етикета на веществото се изписва едно от неговите химични наименования, посочени в част 3 от приложение VI към същия регламент.

В тази част понякога се използва общо описание, като „... съединения“ или „...соли“. В такъв случай доставчикът, който пуска такова вещество на пазара, трябва да посочи на етикета точното наименование, като се има предвид раздел 1.1.1.4 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008.

В съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008, когато дадено вещество е включено в част 3 от приложение VI към настоящия регламент, елементите на етикетиране, съответстващи на всяка конкретна класификация, обхваната от вписването в тази част, се изписват върху етикета заедно с елементите на етикета, приложими за всяка друга класификация, която не е обхваната от това вписване, и всички други приложими елементи на етикета в съответствие с член 17 от същия регламент.

За веществата, принадлежащи към конкретна група вещества, включени в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008, елементите на етикетиране, съответстващи на всяка конкретна класификация, обхваната от вписването в тази част, се изписват върху етикета заедно с елементите на етикета, приложими за всяка друга класификация, която не е обхваната от това вписване, и всички други приложими елементи на етикета в съответствие с член 17 от същия регламент.

За веществата, принадлежащи към повече от една група вещества, включени в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008, елементите на етикетиране, от значение за всяка конкретна класификация, обхваната от двете вписвания в тази част, се изписват върху етикета заедно с елементите на етикета, приложими за всяка друга класификация, която не е обхваната от това вписване, и всички други приложими елементи на етикета в съответствие с член 17 от същия регламент. В случаите, когато са дадени две различни класификации в двете вписвания за един и същ клас на опасност или подразделение, се използва тази класификация, която отразява по-строгата класификация.“;

v) 

бележка Г се заменя със следното:

„Бележка Г

Някои вещества, които могат да се полимеризират или да се разграждат спонтанно, обикновено се пускат на пазара в стабилизирана форма. Това е формата, в която те са включени в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008.

Такива вещества обаче понякога се пускат на пазара в нестабилизирана форма. В тези случаи доставчикът, който пуска на пазара такова вещество, трябва да посочи на етикета наименованието на веществото, последвано от думата „нестабилизирано“.“;

vi) 

бележка Д се заличава;

vii) 

бележка З се заменя със следното:

„Бележка З

Класифицирането и етикетирането на това вещество се отнасят до опасността или опасностите, посочени от предупреждението или предупрежденията за опасност в съчетание с посочената класификация на опасностите. Изискванията на член 4 от Регламент (ЕО) № 1272/2008 за доставчиците на това вещество се отнасят до всички други класове, подразделения и категории на опасност.

Крайният етикет отговаря на изискванията на раздел 1.2 от приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008.“;

viii) 

бележка K се заменя със следното:

„Бележка K

Класифицирането като канцерогенно или мутагенно не е наложително, ако може да се докаже, че веществото съдържа по-малко от 0,1 тегловни процента 1,3-бутадиен (EINЕCS № 203-450-8). Ако веществото не е класифицирано като канцерогенно или мутагенно, следва да се прилагат най-малко препоръките за безопасност (P102-)P210-P403. Настоящата бележка се прилага единствено за някои сложни нефтопродукти в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008.“;

ix) 

бележка Т се заменя със следното:

„Бележка Т

За това вещество може да не се изисква етикетиране в съответствие с член 17 от Регламент (ЕО) № 1272/2008 (вж. раздел 1.3 от приложение I към същия регламент).“;

б) 

в допълнение 1 заглавието се заменя със следното:

„Точка 28 — Канцерогенни: категория 1A (таблица 3.1)/категория 1 (таблица 3.2)“;

в) 

допълнение 2 се изменя, както следва:

i) 

заглавието се заменя с „Точка 28 — Канцерогенни: категория 1В (таблица 3.1)/категория 2 (таблица 3.2)“;

ii) 

във вписвания с индекс № 024-017-00-8, 611-024-001, 611-029-00-9, 611-030-00-4 и 650-017-00-8 думите „приложение I към Директива 67/548/ЕИО“ се заменят с „приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008.“;

г) 

в допълнение 3 заглавието се заменя със следното:

„Точка 29 — Мутагенни: категория 1A(таблица 3.1)/категория 1 (таблица 3.2)“;

д) 

в допълнение 4 заглавието се заменя със следното:

„Точка 29 — Мутагенни: категория 1В (таблица 3.1)/категория 2 (таблица 3.2)“;

е) 

в допълнение 5 заглавието се заменя със следното:

„Точка 30 — Токсични за репродукцията: категория 1A(таблица 3.1)/категория 1 (таблица 3.2)“;

ж) 

в допълнение 6 заглавието се заменя със следното:

„Точка 30 — Токсични за репродукцията: категория 1В (таблица 3.1)/категория 2 (таблица 3.2)“.

11. 

Думата „препарат“ или „препарати“ по смисъла на член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 се заменя съответно с думата „смес“ или „смеси“ в целия текст.

Член 58

Изменения на Регламент (ЕО) № 1907/2006, считано от 1 декември 2010 г.

Регламент (ЕО) № 1907/2006 се изменя, считано от 1 декември 2010 г., както следва:

1. 

В член 14, параграф 4 уводното изречение се замества със следното:

„4.  Ако в резултат от предприемане на стъпките по параграф 3, букви a)—г) регистрантът заключи, че веществото отговаря на критериите за който и да е от следните класове или категории на опасност, установени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008:

а) 

класове на опасност 2.1—2.4, 2.6 и 2.7, 2.8 типове A и В, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 категории 1 и 2, 2.14 категории 1 и 2, 2.15 типове A—F;

б) 

класове на опасност 3.1—3.6, 3.7 вредни ефекти върху половата функция и оплодителната способност или върху развитието, 3.8 ефекти, различни от наркотичните ефекти, 3.9 и 3.10;

в) 

клас на опасност 4.1;

г) 

клас на опасност 5,1,

или е определено като PBT или vPvB, оценката за безопасност на химичното вещество включва следните допълнителни стъпки:“.

2. 

Член 31 се изменя, както следва:

a) 

от 1 декември 2010 г. в параграф 1 буква a) се заменя със следното:

„а) 

когато вещество отговаря на критериите за класифициране като опасно съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 или смес отговаря на критериите за класифициране като опасна съгласно Директива 1999/45/ЕО; или“;

б) 

параграф 4 се заменя със следното:

„4.  Не е необходимо да се предоставя информационен лист за безопасност, когато вещества, определени като опасни съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008, или смеси, определени като опасни съгласно Директива 1999/45/ЕО, предлагани или продавани на масовия потребител, се предоставят с достатъчно информация, позволяваща на потребителите да вземат необходимите мерки във връзка с опазване на човешкото здраве, безопасността и околната среда, освен ако такъв лист е поискан от потребител надолу по веригата или от дистрибутор.“

3. 

В член 40 параграф 1 се заменя със следното:

„1.  Агенцията разглежда всяко предложение за провеждане на изпитване, съдържащо се в регистрацията или в доклада на потребителя надолу по веригата, за предоставяне на информацията за веществото, определена в приложения IX и X. Приоритет се дава на регистрациите на вещества, които притежават или могат да притежават устойчиви, биоакумулиращи и токсични (PBT), много устойчиви и много биоакумулиращи (vPvB), сенсибилизиращи и/или канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията (CMR) свойства, или вещества в количества над 100 тона на година, с употреби, които могат да доведат до широко разпространена и дифузна експозиция, при условие че отговарят на критериите за някой от следните класове или категории на опасност, определени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008:

а) 

класове на опасност 2.1—2.4, 2.6 и 2.7, 2.8 типове A и B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 категории 1 и 2, 2.14 категории 1 и 2, 2.15 типове A—F;

б) 

класове на опасност 3.1—3.6, 3.7 вредни ефекти върху половата функция и оплодителната способност или върху развитието, 3.8 ефекти, различни от наркотичните ефекти, 3.9 и 3.10;

в) 

клас на опасност 4.1;

г) 

клас на опасност 5.1.“

4. 

В член 57 букви a), б) и в) се заменят със следното:

„а) 

вещества, отговарящи на критериите за класифициране в клас на опасност канцерогенност, категория 1A или 1В съгласно раздел 3.6 от приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008;

б) 

вещества, отговарящи на критериите за класифициране в клас на опасност мутагенност за зародишните клетки от категория 1A или 1В съгласно раздел 3.5 от приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008;

в) 

вещества, отговарящи на критериите за класифициране в клас на опасност токсичност за репродукция от категория 1A или 1В, вредни ефекти върху половата функция и оплодителната способност или върху развитието съгласно раздел 3.7 от приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008“.

5. 

В член 65 думите „Директива 67/548/ЕИО“ се заменят с „Директива 67/548/ЕИО и Регламент (ЕО) № 1272/2008“.

6. 

В член 68 параграф 2 се заменя със следното:

„2.  За отделно вещество, вещество в смес или в изделие, което отговаря на критериите за класифициране в класовете на опасност канцерогенност, мутагенност за зародишните клетки или токсичност за репродукцията, категория 1A или 1В, което би могло да бъде използвано от потребителя и за което Комисията е предложила ограничения за употребата му от потребители, приложение XVII се изменя в съответствие с процедурата, посочена в член 133, параграф 4. Членове 69—73 не се прилагат.“

7. 

В член 119 се изменя, както следва:

а) 

в параграф 1 буква а) се заменя със следното:

„а) 

без да се засягат разпоредбите на параграф 2, букви е) и ж) от настоящия член, наименованието по номенклатурата на IUPAC за вещества, отговарящи на критериите за някой от следните класове или категории на опасност, определени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008:

— 
класове на опасност 2.1—2.4, 2.6 и 2.7, 2.8 типове A и B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 категории 1 и 2, 2.14 категории 1 и 2, 2.15 типове A—F;
— 
класове на опасност 3.1—3.6, 3.7 вредни ефекти върху половата функция и оплодителната способност или върху развитието, 3.8 ефекти, различни от наркотичните ефекти, 3.9 и 3.10;
— 
клас на опасност 4.1;
— 
клас на опасност 5.1.“;
б) 

параграф 2 се заменя със следното:

i) 

буква е) се заменя със следното:

„е) 

при спазване на член 24 от Регламент (ЕО) № 1272/2008, наименованието по номенклатурата на IUPAC за невъведени вещества, посочени в параграф 1, буква а) от настоящия член, за период от шест години;“

ii) 

в буква ж) уводното изречение се заменя със следното:

„ж) 

при спазване на член 24 от Регламент (ЕО) № 1272/2008, наименованието по номенклатурата на IUPAC за вещества, посочени в параграф 1, буква а) от настоящия член, които се използват само като едно или повече от следните:“.

8. 

В член 138, параграф 1, второто изречение от уводната част се заменя със следното:

„Въпреки това за веществата, отговарящи на критериите за класифициране в класовете на опасност канцерогенност, мутагенност за зародишните клетки или токсичност за репродукцията, категории 1A или 1В, съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008, преразглеждането се провежда до 1 юни 2014 г.“

9. 

Приложение III се изменя, както следва:

а) 

буква a) се заменя със следното:

„а) 

вещества, за които се предполага (чрез прилагането на (Q)SAR или чрез други доказателства), че вероятно отговарят на критериите за класифициране в категория 1A или 1В на класовете на опасност канцерогенност, мутагенност за зародишните клетки или токсичност за репродукцията или критериите от приложение XIII;“

б) 

в буква б) подточка ii) се заменя със следното:

„ii) 

за които се предполага (чрез прилагането на (Q)SAR или чрез други доказателства), че вероятно отговарят на критериите за класифициране в който и да е от класовете или подразделенията на опасност за здравето или за околната среда съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008.“

10. 

В приложение V, точка 8 думите „Директива 67/548/ЕИО“ се заменят с „Регламент (ЕО) № 1272/2008“.

11. 

В приложение VI, раздели 4.1, 4.2 и 4.3 се заменят със следното:

„4.1 Класификацията за опасност на веществото(ата), резултат от прилагането на дялове I и II от Регламент (ЕО) № 1272/2008 за всички класове и категории на опасност в посочения регламент.

Освен това за всяко вписване се отбелязват причините, поради които не е определена класификация за клас на опасност или подразделение на клас на опасност (дали липсват данни, дали данните са недостатъчни за формулиране на заключение или са достатъчни за формулиране на заключение, но недостатъчни за класифициране).

4.2 Етикетът за опасност на веществото(ата), произтичащ от прилагането на дял III от Регламент (ЕО) № 1272/2008.

4.3 Специфични пределни концентрации, където са приложими, произтичащи от прилагането на член 10 от Регламент (ЕО) № 1272/2008 и членове 4—7 от Директива 1999/45/ЕО.“

12. 

Приложение VIII се изменя, както следва:

а) 

в колона 2, второто тире от точка 8.4.2 се заменя със следното:

— 
„— 

веществото е познато като канцерогенно категория 1А или 1В или мутагенно за зародишните клетки, категория 1А, 1В или 2.“;

б) 

в колона 2, втората и третата алинеи от точка 8.7.1 се заменят със следното:

„Ако за едно вещество е известно, че има вредни ефекти върху оплодителната способност, тъй като отговаря на критериите за класифициране като токсично за репродукцията в категория 1А или 1В: може да увреди оплодителната способност (H360F), и наличните данни са напълно достатъчни да подкрепят една сериозна оценка на риска, не е необходимо провеждането на допълнителни изпитвания за оплодителната способност. Въпреки това обаче трябва да бъде разгледана възможността за провеждане на изпитване за токсичност за развитието.

Ако за едно вещество е известно, че причинява токсичност за развитието, тъй като отговаря на критериите за класифициране като токсично за репродукцията в категория 1А или 1В: Може да увреди плода (H360D), и наличните данни са напълно достатъчни да подкрепят сериозна оценка на риска, не е необходимо провеждането на допълнителни изпитвания за токсичност за развитието. Въпреки това, обаче, трябва да бъде разгледана възможността за провеждането на изпитване за ефектите върху оплодителната способност.“

13. 

В приложение IX, колона 2, точка 8.7, втората и третата алинеи се заменят със следното:

„Ако за едно вещество е известно, че има вредни ефекти върху оплодителната способност, тъй като отговаря на критериите за класифициране като токсично за репродукцията в категория 1А или 1В: Може да увреди оплодителната способност (H360F), и наличните данни са напълно достатъчни да подкрепят сериозна оценка на риска, не е необходимо провеждането на допълнителни изпитвания за оплодителната способност. Въпреки това, обаче, трябва да бъде разгледана възможността за провеждане на изпитване за токсичност за развитието.

Ако за едно вещество е известно, че причинява токсичност за развитието, тъй като отговаря на критериите за класифициране като токсично за репродукцията в категория 1А или 1В: Може да увреди плода (H360D), и наличните данни са напълно достатъчни да подкрепят сериозна оценка на риска, не е необходимо провеждането на допълнителни изпитвания за токсичност за развитието. Въпреки това, обаче, трябва да бъде разгледана възможността за провеждане на изпитване за ефектите върху оплодителната способност.“

14. 

Приложение X се изменя, както следва:

а) 

в колона 2, точка 8.7, втората и третата алинея се заменят със следното:

„Ако за едно вещество е известно, че има вредни ефекти върху оплодителната способност, тъй като отговаря на критериите за класифициране като токсично за репродукцията в категория 1А или 1В: Може да увреди оплодителната способност (H360F), и наличните данни са напълно достатъчни да подкрепят сериозна оценка на риска, не е необходимо провеждането на допълнителни изпитвания за оплодителна способност. Въпреки това, обаче, трябва да бъде разгледана възможността за провеждане на изпитване за токсичност за развитието.

Ако за едно вещество е известно, че причинява токсичност за развитието, тъй като отговаря на критериите за класифициране като токсично за репродукцията в категория 1А или 1В: Може да увреди плода (H360D), и наличните данни са напълно достатъчни да подкрепят сериозна оценка на риска, не е необходимо провеждането на допълнителни изпитвания за токсичност за развитието. Въпреки това, обаче, трябва да бъде разгледана възможността за провеждане на изпитване за ефектите върху оплодителната способност.“;

б) 

в колона 2, точка 8.9.1 второто тире от първата алинея се заменя със следното:

— 
„— 

веществото е класифицирано като мутагенно за зародишните клетки в категория 2 или има данни от изпитването(ията) с многократна доза, от които личи, че веществото може да причини хиперплазия и/или поражения на новообразуваните тъкани.“;

в) 

в колона 2 втората алинея от точка 8.9.1 се заменя със следното:

„Ако веществото е класифицирано като мутагенно за зародишните клетки категория 1А или 1В, при липса на други данни ще се приеме, че има вероятност за генотоксичен механизъм за канцерогенност. В тези случаи обикновено няма да се изисква провеждането на канцерогенно изпитване.“

15. 

В приложение XIII второто и третото тире от точка 1.3 се заменят със следното:

— 
„— 

веществото се класифицира като канцерогенно (категория 1A или 1В), мутагенно за зародишните клетки (категория 1A или 1В) или токсично за репродукцията (категория 1A, 1В или 2), или

— 
— 

налице са други доказателства за хронична токсичност, определена в класификациите STOT (повтаряща се експозиция), категория 1 (орална, кожна, вдишване на газове/пари, вдишване на прах/мъгла/изпарения) или категория 2 (орална, кожна, вдишване на газове/пари, вдишване на прах/мъгла/изпарения) съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008“.

16. 

В таблицата в приложение XVII колоната „Наименование на вещества, групи от вещества или смеси“ се изменя, както следва:

а) 

вписване 3 се заменя със следното:

„3. Течни вещества или смеси, считани за опасни в съответствие с Директива 1999/45/ЕО или които отговарят на критериите по отношение на някой от следните класове или категории на опасност, определени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008:

а) 

класове на опасност 2.1—2.4, 2.6 и 2.7, 2.8 типове A и B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 категории 1 и 2, 2.14 категории 1 и 2, 2.15 типове A—F;

б) 

класове на опасност 3.1—3.6, 3.7 вредни ефекти върху половата функция и оплодителната способност или върху развитието, 3.8 ефекти, различни от наркотичните ефекти, 3.9 и 3.10;

в) 

клас на опасност 4.1;

г) 

клас на опасност 5.1.“;

б) 

вписване 40 се заменя със следното:

„40. Вещества, класифицирани като запалими газове категория 1 или 2, запалими течности категории 1, 2 или 3, запалими твърди вещества категория 1 или 2, вещества и смеси, които при контакт с вода отделят запалими газове, категория 1, 2 или 3, пирофорни течности категория 1 или пирофорни твърди вещества категория 1, независимо дали са включени в част 3 от приложение VI към същия регламент.“

Член 59

Изменения на Регламент (ЕО) № 1907/2006, считано от 1 юни 2015 г.

Регламент (ЕО) № 1907/2006 се изменя, считано от 1 юни 2015 г., както следва:

1. 

Член 14, параграф 2 се заменя със следното:

„2.  Не е нужно да бъде извършвана оценка за безопасност на химично вещество в съответствие с параграф 1 за вещество, което е налично в препарат, ако концентрацията на веществото в препарата е по-малка от:

а) 

граничната стойност, посочена в член 11, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1272/2008;

►C3  б) 

0,1 тегловни процента (w/w), ако веществото отговаря на критериите в приложение ХIII към настоящия регламент. ◄

2. 

Член 31 се изменя, както следва:

а) 

в параграф 1 буква а) се заменя със следното:

„а) 

когато вещество или смес отговаря на критериите за класифициране като опасно в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008; или“;

б) 

параграф 3 се заменя със следното:

„3.  При поискване доставчикът предоставя на получателя информационен лист за безопасност, съставен съгласно приложение II, когато дадена смес не отговаря на критериите за класифициране като опасна съгласно дялове I и II от Регламент (ЕО) № 1272/2008, но съдържа:

a) 

при индивидуална концентрация от ≥ 1 тегловни процента при негазообразни смеси и ≥ 0,2 обемни процента при газообразни смеси поне едно вещество, което създава опасности за човешкото здраве или околната среда; или

б) 

при индивидуална концентрация от ≥ 0,1 тегловни процента при негазообразна смес поне едно вещество, което е канцерогенно от категория 2 или токсично за репродукцията от категория 1А, 1В и 2, кожен сенсибилизатор от категория 1, респираторен сенсибилизатор от категория 1, или оказва ефекти върху или чрез лактацията, или е устойчиво, биоакумулиращо и токсично (PBT) съгласно критериите, определени в приложение ХIII, или е много устойчиво и много биоакумулиращо (vPvB) съгласно критериите, определени в приложение XIII, или е включено по причини, различни от посочените в буква a), в списъка, изготвен съгласно член 59, параграф 1; или

в) 

вещество, за излагането на което на работното място има пределни стойности, установени от Общността“;

в) 

параграф 4 се заменя със следното:

„4.  Не е необходимо да се предоставя информационен лист за безопасност, когато опасни вещества или смеси, предлагани или продавани на масовия пазар, се предоставят с достатъчно информация, позволяваща на потребителите да вземат необходимите мерки за защита на човешкото здраве, безопасността и околната среда, освен ако такъв лист не е поискан от потребител надолу по веригата или от дистрибутор.“

3. 

В член 56, параграф 6, буква б) се заменя със следното:

„б) 

за всички други вещества, които са под стойностите, установени в член 11, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1272/2008, които водят до класифицирането на сместа като опасна.“

4. 

В член 65 думите „и Директива 1999/45/ЕО“ се заличават.

5. 

Приложение II се изменя, както следва:

а) 

точка 1.1 се заменя със следното:

„1.1 Идентификация на веществото или сместа

Терминът, използван за идентификация на вещество, е същият като този, обозначен на етикета съгласно член 18, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1272/2008.

Терминът, използван за идентификация на смес, е същият като този, обозначен на етикета съгласно член 18, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕО) № 1272/2008“;

б) 

бележка под линия 1 към точка 3.3, буква а), първо тире се заличава;

в) 

точка 3.6 се заменя със следното:

„3.6 Когато, в съответствие с член 24 от Регламент (ЕО) № 1272/2008, Агенцията даде съгласие за запазване на поверителността на данните за химичната идентичност на дадено вещество на етикета и в информационния лист за безопасност, химичното му естество се описва в точка 3, за да се гарантира безопасност при използването му.

Наименованието, използвано в информационния лист за безопасност (включително за целите на параграфи 1.1, 3.2, 3.3 и 3.5), е същото като това, обозначено на етикета, съгласувано съгласно процедурата, предвидена в член 24 от Регламент (ЕО) № 1272/2008.“

6. 

В приложение VI раздел 4.3 се заменя със следното:

„4.3 Специфични пределни концентрации, където са приложими, произтичащи от прилагането на член 10 от Регламент (ЕО) № 1272/2008.“

7. 

Приложение XVII се изменя, както следва:

а) 

в колоната „Наименование на вещества, групи вещества или смеси“ в таблицата във вписване 3 думите „считани за опасни в съответствие с Директива 1999/45/ЕО или“ се заличават;

б) 

в колоната „Условия за ограничение“ на таблицата вписване 28 се изменя, както следва:

i) 

второто тире от точка 1 се заменя със следното:

— 
„— 

общата пределна концентрация, определена в част 3 от приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008.“;

ii) 

точка 2, буква г) се заменя със следното:

„г) 

бои за художници, обхванати от Регламент (ЕО) № 1272/2008.“

Член 60

Отмяна

Директива 67/548/ЕИО и Директива 1999/45/ЕО се отменят, считано от 1 юни 2015 г.

Член 61

Преходни разпоредби

1.  До 1 декември 2010 г. веществата се класифицират, етикетират и опаковат в съответствие с Директива 67/548/ЕИО.

До 1 юни 2015 г. смесите се класифицират, етикетират и опаковат в съответствие с Директива 1999/45/ЕО.

2.  Чрез дерогация от член 62, втора алинея от настоящия регламент и в допълнение към изискванията на параграф 1 от настоящия член, веществата и смесите може съответно преди 1 декември 2010 г. и 1 юни 2015 г. да се класифицират, етикетират и опаковат в съответствие с настоящия регламент. В този случай разпоредбите на Директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО за етикетиране и опаковане не се прилагат.

3.  От 1 декември 2010 г. до 1 юни 2015 г. веществата се класифицират както съгласно Директива 67/548/ЕИО, така и съгласно настоящия регламент. Те се етикетират и опаковат в съответствие с настоящия регламент.

4.  Чрез дерогация от член 62, втора алинея от настоящия регламент, за вещества, които са класифицирани, етикетирани и опаковани в съответствие с Директива 67/548/ЕИО и вече пуснати на пазара преди 1 декември 2010 г., не се изисква да бъдат преетикетирани и преопаковани в съответствие с настоящия регламент преди 1 декември 2012 г.

Чрез дерогация от член 62, втора алинея от настоящия регламент, за смеси, които са класифицирани, етикетирани и опаковани съгласно Директива 1999/45/ЕО и вече пуснати на пазара преди 1 юни 2015 г., не се изисква преетикетиране и преопаковане в съответствие с настоящия регламент преди 1 юни 2017 г.

5.  Когато вещество или смес е класифицирано(а) съгласно Директива 67/548/ЕИО или Директива 1999/45/ЕО преди, съответно, 1 декември 2010 г. или 1 юни 2015 г., производителите, вносителите и потребителите надолу по веригата могат да изменят класификацията на веществото или сместа, като използват таблицата за преобразуване в приложение VII към настоящия регламент.

6.  В срок до 1 декември 2011 г. дадена държава-членка може да запази всяко съществуващо и с по-строги изисквания класифициране и етикетиране на вещества,за които има вписване в част 3 от приложение VI към настоящия регламент, при условие че Комисията е нотифицирана за тези класификации и елементи на етикетиране в съответствие с предпазната клауза от Директива 67/548/ЕИО преди 20 януари 2009 г. и че държавата-членка внесе в Агенцията предложение за хармонизирано класифициране и етикетиране, съдържащо тези класификации и елементи на етикетиране съгласно член 37, параграф 1 от настоящия регламент в срок до 1 юни 2009 г.

Предварителното условие е решението относно предложеното от Комисията класифициране и етикетиране съгласно предпазната клауза от Директива 67/548/ЕИО да не е било взето преди 20 януари 2009 г.

Ако предложеното хармонизирано класифициране и етикетиране, внесено съгласно първата алинея, не бъде включено или бъде включено в изменен вид в част 3 от приложение VI в съответствие с член 37, параграф 5, изключението в първата алинея от настоящия параграф престава да е валидно.

Член 62

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Дялове II, III и IV се прилагат по отношение на веществата от 1 декември 2010 г., а по отношение на смесите — от 1 юни 2015 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕ И ЕТИКЕТИРАНЕ НА ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ

Настоящото приложение определя критериите за класифициране в класовете на опасност и и в подразделенията и предвижда допълнителни разпоредби за начина на изпълнение на критериите.

1.   ЧАСТ 1: ОБЩИ ПРИНЦИПИ ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕ И ЕТИКЕТИРАНЕ

1.0.   Определения

Газ означава вещество, което:

i) 

при 50 oC има парно налягане по-високо от 300 kPa (абсолютна стойност); или

ii) 

е напълно газообразно при 20 oC при стандартно налягане от 101,3 kPa;

Течност означава вещество или смес, което/която:

i) 

при 50 oC има парно налягане от не повече от 300 kPa (3 бара);

ii) 

не е напълно газообразно при 20 oC; и

iii) 

при стандартно налягане от 101,3 kPa, и което/която има точка на топене или начална точка на топене при 20 oC или по-малко при стандартно налягане от 101,3 kPa;

Твърдо/твърда е вещество или смес, което/която не съответства на определенията за течност или газ.

1.1.   Класифициране на вещества и смеси

1.1.0.   Сътрудничество за изпълнение на изискванията на настоящия регламент

Доставчиците във веригата на доставка си сътрудничат с цел изпълнение на изискванията, определени в настоящия регламент за класифициране, етикетиране и опаковане.

Доставчиците в промишления сектор могат да си сътрудничат по отношение на преходните разпоредби, предвидени в член 61 за вещества и смеси, пуснати на пазара.

Доставчиците в промишления сектор могат да си сътрудничат посредством създаването на мрежа или по други начини с цел обмен на данни и експертен опит при класифициране на вещества и смеси в съответствие с дял II от настоящия регламент. При тези обстоятелства доставчиците в промишления сектор изготвят подробна документация за основанията, въз основа на които се вземат решенията за класифициране и я предоставят на компетентните органи, и, при поискване, на съответните отговарящи за прилагането органи заедно с данните и информацията, на които се основават класификациите. Когато обаче доставчиците в промишления сектор си сътрудничат по този начин, всеки доставчик носи пълната отговорност за класифицирането, етикетирането и опаковането на веществата и смесите, които пуска на пазара, както и за изпълнението на всички други изисквания на настоящия регламент.

Мрежата може да се използва и за обмен на информация и най-добри практики с оглед опростяване на изпълнението на задълженията за нотифициране.

1.1.1.   Роля и прилагане на експертна оценка и определяне на значимостта на доказателствения материал

1.1.1.1 Когато критериите не могат да се приложат пряко за установената налична информация, или когато е налична само информацията, посочена в член 6, параграф 5, се прилага определянето на значимостта на доказателствения материал въз основа на експертна оценка в съответствие с член 9, параграф 3 или параграф 4 съответно.

1.1.1.2. Подходът при класифициране на смесите може да включва прилагането на експертна оценка в няколко области, за да се гарантира използването на съществуващата информация за възможно най-много смеси с цел опазване на човешкото здраве и на околната среда. Експертна оценка може да се изисква и при интерпретирането на данни с цел класифицирането на вещества като опасни, особено когато е необходимо определяне на значимостта на доказателствения материал.

1.1.1.3 Определяне на значимостта на доказателствения материал означава, че цялата налична информация, свързана с определяне на опасността, се взима предвид, както например резултатите от подходящи изпитвания in vitro, съответните данни за животни, информацията от прилагането на подхода за категоризация (групиране на структуроподобни вещества, read-across), резултати от (Q)SAR, човешкия опит като данни от трудовата медицина и данни от бази данни за злополуки, епидемиологични и клинични изследвания и добре подкрепени с документи доклади за отделни случаи и наблюдения. Качеството и съставът на данните са от съществено значение. Информацията за вещества или смеси относно класифицираното вещество или смес следва да се вземе предвид, както и резултатите относно място на действие и механизма или начина за провеждане на изследването. Определянето на значимостта на доказателствения материал включва както положителните, така и отрицателните резултати.

1.1.1.4 За целите на класифицирането на опасностите за здравето (част 3), установените опасни ефекти констатирани в подходящи изпитвания върху животни или от човешкия опит, които са съвместими с критериите за класифициране, обикновено обосновават класифицирането. Когато са налице данни и за хора и за животни и съществува противоречие между констатациите, трябва да се оценят качеството и надеждността на данните и от двата източника, за да се разреши въпросът за класифицирането. Като цяло, убедителни, надеждни и представителни данни относно хората (включително епидемиологични изследвания, научно обосновани проучвания, като тези определени в настоящото приложение, или опит, подкрепен от статистически данни) имат предимство пред останалите данни. Все пак, дори на добре разработени и проведени епидемиологични изследвания може да им липсва достатъчен брой обекти на наблюдение, което би позволило да се открият сравнително редки, но значими ефекти, да се оценят потенциално въвеждащите в заблуждение фактори. Следователно, положителни резултати от добре проведени изпитвания върху животни не се отхвърлят непременно поради липса на положителен опит с хора, а изискват оценка на надеждността, качеството и значимостта на статистическите данни за хора и животни.

1.1.1.5 За целите на класифицирането на опасностите за здравето (Част 3) пътят на експозицията, механистичната информация и изследванията за обмяната на веществата, отнасящи се до установяване приложимостта на ефекта на въздействие върху хората. Когато такава информация, доколкото съществува гаранция за надеждността и качеството на данните, поражда съмнение относно приложимостта при хората, може да има основание за класификация в по-ниска степен на опасност. Когато има научно доказателство, че механизмът или начинът на действие не са приложими за хора, веществото или сместа не следва да се класифицират.

1.1.2.   Специфични пределни концентрации, М-коефициенти и общи гранични стойности

1.1.2.1 Специфичните пределни концентрации или М-коефициенти се прилагат съгласно член 10.

1.1.2.2   Гранични стойности

1.1.2.2.1. Граничните стойности посочват кога наличието на вещества трябва да се вземе предвид за целите на класифицирането на вещество или смес, съдържащи това опасно вещество, независимо дали като идентифициран примес, добавка или отделна съставка (вж. член 11).

1.1.2.2.2. Граничните стойности, посочени в член 11, са следните:

а) 

За опасности за здравето и околната среда в части 3, 4 и 5 от настоящото приложение;

i) 

за вещества, за които е установена специфична пределна концентрация за съответния клас на опасност или негово подразделение в част 3 от приложение VI или в списъка за класификация и етикетиране, посочен в член 42, и за които класът на опасност или негово подразделение е посочен в таблица 1.1 — по-ниската стойност измежду специфична пределна концентрация и съответната обща гранична стойност в таблица 1.1; или

ii) 

за вещества, за които е установена специфична пределна концентрация за съответния клас на опасност или негово подразделение в част 3 от приложение VI или в списъка за класификация и етикетиране, посочен в член 42, и за които класът на опасност или негово подразделение не е посочен в таблица 1.1 — специфичната пределна концентрация, определена или в част 3 от приложение VI, или в списъка за класификация и етикетиране; или

iii) 

за вещества, за които не е установена специфична пределна концентрация за съответния клас на опасност или негово подразделение в част 3 от приложение VI или в списъка за класификация и етикетиране, посочен в член 42, и за които класът на опасност или негово подразделение е посочен в таблица 1.1 — съответната обща гранична стойност, посочена в тази таблица; или

iv) 

за вещества, за които не е установена специфична пределна концентрация за съответния клас на опасност или негово подразделение в част 3 от приложение VI или в списъка за класификация и етикетиране, посочен в член 42, и за които класът на опасност или негово подразделение не е посочен в таблица 1.1 — общата пределна концентрация за класификация в съответните раздели на части 3, 4 и 5 от настоящото приложение.

б) 

За опасности за водната среда в раздел 4.1 от настоящото приложение:

i) 

за вещества, за които е установен М-коефициент за съответната категория на опасност в част 3 от приложение VI или в списъка за класификация и етикетиране, посочен в член 42 — общата гранична стойност в таблица 1.1, адаптирана чрез използване на изчисленията, изложени в раздел 4.1 от настоящото приложение; или

ii) 

за вещества, за които не е установен М-коефициент за съответната категория на опасност в част 3 от приложение VI или в списъка за класификация и етикетиране, посочен в член 42 — общата гранична стойност, посочена в таблица 1.1.Таблица 1.1

Общи гранични стойности

Клас на опасност

Общи гранични стойности, които се вземат предвид

Остра токсичност:

 

— категория 1—3

0,1 %

— категория 4

1 %

Корозия/дразнене на кожата

1 % ()

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите

1 % ()

Опасност за водната среда

 

— остра опасност, категория 1

0,1 % ()

— хронична опасност, категория 1

0,1 % ()

— хронична опасност, категории 2—4

1 %

(1)   Или < 1 % където е уместно, вж. 3.2.3.3.1.

(2)   Или < 1 % където е уместно, вж. 3.3.3.3.1.

(3)   Или < 0,1 % където е уместно, вж. 4.1.3.1.

▼M2

Забележка

Общите гранични стойности са изразени в тегловни проценти, с изключение на тези за газовите смеси в онези класове на опасност, при които общите гранични стойности могат да бъдат най-добре изразени в обемни проценти.

▼B

1.1.3.   Свързващи принципи за класифициране на смеси при липса на данни от изпитване за цялата смес

Когато самата смес не е била изпитвана с цел да се определят опасните ѝ свойства, но са налице достатъчно данни за подобни изпитвани смеси и вещества, които са отделни опасни съставки, за да се определят адекватно опасностите, свързани със сместа, тези данни се използват в съответствие със следните свързващи принципи, посочени в член 9, параграф 4 за всеки индивидуален клас на опасност в част 3 и част 4 от настоящото приложение, подлежащи на всички специални разпоредби за смеси във всеки клас на опасност.

1.1.3.1.   Разреждане

►M2  Ако дадена изпитвана смес  ◄ смес е разредена с вещество (разредител), което е класифицирано в равностоен или по-нисък клас на опасност в сравнение с най-малко опасното вещество, което е съставка на сместа и което не се очаква да засегне класификацията на опасност на други вещества съставки, тогава се прилага една от следните възможности:

— 
новата смес следва да се класифицира като еквивалентна на първоначалната смес;
— 
методът, описан във всеки раздел от част 3 и част 4, за класифициране на смеси, когато данните са налице за всички компоненти или само за някои компоненти на сместа;
— 
в случай на остра токсичност, методът за класифициране на смеси се основава на съставките на сместа (формула на адитивност).

▼M2

1.1.3.2.   Производство на партиди

Категорията на опасност на изпитвана производствена партида от дадена смес може да се приеме до голяма степен като съществено еквивалентна на тази от друга неизпитвана производствена партида на същия търговски продукт, когато е произведена от или под контрола на същия доставчик, освен ако не съществува причина да се счита, че е налице значително отклонение, като например това, че класификацията за опасност на неизпитваната партида се е променила. В последния случай е необходима нова оценка.

1.1.3.3.   Концентрация на силно опасни смеси

При класификацията на смеси, обхванати от раздели 3.1, 3.2, 3.3, 3.8, 3.9, 3.10 и 4.1, ако дадена изпитвана смес е класифицирана в най-високата категория или подкатегория на опасност и ако концентрацията на съставките на изпитваната смес, които са класифицирани в тази категория или подкатегория, се повиши, получената неизпитвана смес следва да бъде класифицирана в същата категория или подкатегория без допълнително изпитване.

▼M12

1.1.3.4.    Интерполация в рамките на една категория на опасност

▼M2

При класификацията на смеси, обхванати от раздели 3.1, 3.2, 3.3, 3.8, 3.9, 3.10 и 4.1, за три смеси (А, Б и В) с идентични съставки, когато смесите A и Б са били изпитвани и са в една и съща категория на опасност, и когато неизпитваната смес В съдържа същите опасни съставки като смеси А и Б, но с концентрации на тези съставки, които са междинни спрямо концентрациите в смеси A и Б, тогава смес В се класифицира в същата категория на опасност като смеси А и Б.

▼B

1.1.3.5.   До голяма степен сходни смеси

При наличие на следните условия:

а) 

две смеси, всяка от които съдържа две съставки:

i) 

A + Б

ii) 

В + Б;

б) 

концентрацията на съставката „Б“ е по същество еднаква и в двете смеси;

в) 

концентрацията на съставката „A“ в смес i) се равнява на тази на съставката „В“ в сместа ii);

г) 

токсикологичните данни за „A“ и „В“ са налични и в голяма степен еквивалентни, т.е. те са в една и съща категория на опасност и не се очаква да повлияят върху класифицирането на смес „Б“ като опасна.

▼M2

Ако сместа i) или ii) е вече класифицирана въз основа на данните от изпитването, тогава другата смес се включва в същата категория на опасност.

▼B

1.1.3.6.   Преразглеждане на класифицирането при промяна на състава на сместа

За прилагането на член 15, параграф 2, буква а) се определят следните изменения в първоначалната концентрация:Таблица 1.2

Свързващи принципи при промени в състава на сместа

Първоначални граници на концентрацията на съставките

Допустимо изменение в първоначалната концентрацията на съставките

≤ 2,5 %

± 30 %

2,5 ≤ C < 10 %

± 20 %

10 ≤ C < 25 %

± 10 %

25 ≤ C < 100 %

± 5 %

1.1.3.7.   Аерозоли

При класифицирането на смеси, обхванати от раздели 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.8 и 3.9, смес в аерозолно състояние се класифицира в същата категория на опасност както сместа в неаерозолно състояние, при условие че добавеният аерозолен газ при напръскване не оказва влияние върху опасните свойства на сместа и наличните научни доказателства показват, че аерозолната форма не е по-опасна от неаерозолната форма.

▼M2

1.2.   Етикетиране

1.2.1.   Общи правила за етикетиране, изисквани по член 31

1.2.1.1.

Пиктограмите за опасност имат формата на наклонен квадрат, обърнат на 90 градуса.

1.2.1.2.

Пиктограмите за опасност, посочени в приложение V, имат черен символ на бял фон с червена рамка, която е достатъчно широка, за да се вижда ясно.

1.2.1.3.

Всяка пиктограма за опасност покрива най-малко една петнайсета част от минималната повърхност на етикета с изискваната по член 17 информация. Минималната площ на всяка пиктограма за опасност е не по-малка от 1 cm2.

1.2.1.4.

Размерите на етикета и на всяка пиктограма са, както следва:Таблица 1.3

Минимални размери на етикетите и пиктограмите

Вместимост на опаковката

Размери на етикета (в милиметри) с изискваната по член 17 информация

Размери на всяка пиктограма (в милиметри)

Не надвишава 3 литра:

Ако е възможно, най-малко 52 × 74

Не по-малко от 10 × 10

Ако е възможно, най-малко 16 × 16

Надвишава 3 литра, но не надвишава 50 литра:

Най-малко 74 × 105

Най-малко 23 × 23

Надвишава 50 литра, но не надвишава 500 литра:

Най-малко 105 × 148

Най-малко 32 × 32

Надвишава 500 литра:

Най-малко 148 × 210

Най-малко 46 × 46

▼B

1.3.   Дерогации от изискванията за етикетиране при специални случаи

В съответствие с член 23 се прилагат следните дерогации:

1.3.1.   Преносими газови бутилки

По отношение на преносимите газови бутилки за газови бутилки с воден капацитет по-малък или равен на 150 литра се разрешава използването на една от следните възможности:

а) 

формата и размерите са съгласно предписанията на актуалното издание на Стандарт ISO 7225 относно „Газови бутилки — Етикети за предпазване“. В този случай етикетът може да носи общото наименование или промишленото/търговското наименование на веществото или сместа, при условие че опасните вещества в сместа са показани върху тялото на газовата бутилка по ясен и незаличим начин;

б) 

информацията, определена в член 17, е предоставена върху траен информационен диск или етикет, здраво закрепен към бутилката.

1.3.2.   Газови контейнери, предназначени за пропан, бутан или втечнен нефтен газ (LPG)

1.3.2.1. Ако пропан, бутан и втечнен нефтен газ или смес, съдържащи тези вещества, класифицирани в съответствие с критериите на настоящото приложение, са пуснати на пазара в херметични бутилки за многократно пълнене или в бутилки за еднократна употреба съгласно EN 417 като горивни газове, които се отделят единствено при горене (актуално издание на EN 417 относно „Метални газови контейнери за втечнени нефтени газове с еднократна употреба, с или без клапа, за използване с подвижни битови уреди; конструкция, инспекция, изпитване и маркиране“), тези бутилки или контейнери следва да бъдат етикетирани само с подходящата пиктограма и със съответните предупреждения за опасност и препоръки за безопасност по отношение на запалимостта.

1.3.2.2. Не се изисква информация върху етикета относно ефектите върху човешкото здраве и околната среда. Вместо това доставчикът предоставя на потребителите надолу по веригата или дистрибуторите информация относно ефектите върху човешкото здраве и околната среда посредством информационния лист за безопасност (ИЛБ).

1.3.2.3. На потребителите трябва да се предостави достатъчно информация, за да им бъде дадена възможност да вземат всички необходими мерки за своето здраве и безопасност.

1.3.3.   Аерозоли и контейнери с плътно затворено приспособление за пръскане и съдържащи вещества или смеси, класифицирани като представляващи опасност при вдишване

По отношение на прилагането на раздел 3.10.4., веществата или смесите, класифицирани съгласно критериите в раздели 3.10.2. и 3.10.3., не се налага да бъдат етикетирани за тази опасност, когато са пуснати на пазара в опаковки или контейнери с плътно затворено приспособление за пръскане.

1.3.4.   Метали, сплави, смеси, съдържащи полимери, смеси съдържащи еластомери

1.3.4.1. Металите, сплавите, смесите, съдържащи полимери, и смесите, съдържащи еластомери, нямат нужда от етикет съгласно настоящото приложение, в случай че не представляват опасност за човешкото здраве при вдишване, поглъщане или контакт с кожата или за водната среда във формата, в която са пуснати на пазара, въпреки че според критериите на настоящото приложение са класифицирани като опасни.

1.3.4.2. Вместо това доставчикът предоставя на потребителите надолу по веригата или дистрибуторите информацията посредством информационния лист за безопасност.

1.3.5.   Експлозиви, пуснати на пазара с цел получаване на експлозивен или пиротехнически ефект

Експлозивите, посочени в раздел 2.1, пуснати на пазара с цел получаване на експлозивен или пиротехнически ефект, се етикетират и опаковат само в съответствие с изискванията за експлозиви.

▼M12

1.3.6.    Вещества или смеси, класифицирани като корозивни за метали, но некласифицирани за корозия на кожата или сериозно увреждане на очите (категория 1)

Веществата или смесите, класифицирани като корозивни за метали, но некласифицирани за корозия на кожата или сериозно увреждане на очите (категория 1), които са в завършен вид и са опаковани за употреба от потребителите, не изискват да се включва в етикета пиктограмата за опасност GHS05.

▼B

1.4   Заявление за използване на алтернативно химическо наименование

1.4.1   Заявленията за използване на алтернативно химическо наименование съгласно член 24 могат да бъдат удовлетворени единствено, когато:

I) 

не са определени пределни стойности на Общността за експозиция на работното място и

II) 

производителят, вносителят или потребителят надолу по веригата могат да докажат, че използването на алтернативното химично наименование отговаря на необходимостта от предоставяне на достатъчно информация за необходимите предпазни мерки за здраве и безопасност, които да се вземат на работното място, и за да се гарантира, че рисковете, свързани с боравенето със сместа, могат да се контролират; както и

III) 

веществото е класифицирано само в една или няколко от следните категории на опасност:

а) 

всяка от категориите на опасност, посочени в част 2 от настоящото приложение;

б) 

Остра токсичност, категория 4;

в) 

Корозия/дразнене на кожата, категория 2;

г) 

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите, категория 2;

д) 

Специфична токсичност за определени органи — еднократна експозиция, категория 2 или 3;

е) 

Специфична токсичност за определени органи — повтаряща се експозиция, категория 2;

ж) 

Опасно за водната среда — хронична опасност, категория 3 или 4.

1.4.2.   Избор на химично(и) наименование(я) за смеси, предназначени за парфюмерийната промишленост

При вещества, които се срещат в природата, може да се използва химично наименование или химични наименования от вида „етерично масло от ...“ или „екстракт от ...“ вместо химичните наименования на съставките на това етерично масло или екстракт, както е посочено в член 18, параграф 3, буква б).

1.5.   Изключения от изискванията за етикетиране и опаковане

1.5.1.   Изключения от член 31 [(член 29, параграф 1)]

1.5.1.1. Когато се прилага член 29, параграф 1, елементите на етикета, посочени в член 17, могат да се предоставят по един от следните начини:

а) 

на разгъваеми етикети; или

б) 

на висящи етикети; или

в) 

на външната опаковка.

1.5.1.2. Етикетът върху всяка вътрешна опаковка съдържа най-малко пиктограмите за опасност, идентификатора на продукта, посочен в член 18, и наименованието и телефонния номер на доставчика на веществото или сместа.

1.5.2.   Изключения от член 17 [(член 29, параграф 1)]

1.5.2.1.   Етикетиране на опаковки, когато съдържанието не превишава 125 ml

1.5.2.1.1. Предупреждения за опасност и препоръките за безопасност, свързани с изброените по-долу категории на опасност, могат да се пропуснат в изискваните съгласно член 17 елементи на етикета, когато:

а) 

съдържанието на опаковката не превишава 125 ml; и

б) 

веществото или сместа са класифицирани в една или няколко от следните категории на опасност:

1) 

оксидиращи газове от категория 1;

2) 

газове под налягане;

3) 

запалими течности от категория 2 или 3;

4) 

запалими твърди вещества или смеси от категория 1 или 2;

5) 

самоактивиращи се вещества или смеси от типове C—F;

6) 

самонагряващи се вещества или смеси от категория 2;

7) 

вещества, които при контакт с вода, отделят запалими газове от категории 1, 2 или 3;

8) 

оксидиращи течности от категория 2 или 3;

9) 

оксидиращи твърди вещества или смеси от категория 2 или 3;

10) 

органични пероксиди от типове C—F;

11) 

остра токсичност от категория 4, ако веществата или смесите не се доставят на масовия потребител;

12) 

дразнене на кожата от категория 2;

13) 

дразнене на очите от категория 2;

14) 

специфична токсичност за определени органи — еднократна експозиция от категории 2 и 3, ако веществото или сместа не се доставят на масовия потребител;

15) 

специфична токсичност за определени органи — повтаряща се експозиция от категория 2, ако веществото или сместа не се доставят на масовия потребител;

16) 

опасно за водната среда — остра опасност от категория 1;

17) 

опасно за водната среда — хронична опасност от категория 1 или 2.

Случаите на освобождаване от изискванията за етикетиране на малки опаковки аерозоли като запалими, предвидени в Директива 75/324/ЕИО, се прилагат за аерозолните опаковки.

1.5.2.1.2. Препоръките за безопасност, свързани с изброените по-долу категории на опасност, могат да се пропуснат в изискваните съгласно член 17 елементи на етикета, когато:

а) 

съдържанието на опаковката не превишава 125 ml; и

б) 

веществото или сместа са класифицирани в една или няколко от следните категории на опасност:

1) 

запалими газове от категория 2;

2) 

токсичност за репродукцията: вредни ефекти върху или чрез лактацията;

3) 

опасно за водната среда — хронична опасност от категория 3 или 4.

1.5.2.1.3.  ►M2  Пиктограмата, сигналната дума, предупрежденията за опасност и препоръките за безопасност, свързани с изброените по-долу категории на опасност, могат да се пропуснат в изискваните по член 17 елементи на етикета, когато: ◄

а) 

съдържанието на опаковката не превишава 125 ml; и

б) 

веществото или сместа са класифицирани в една или няколко от следните категории на опасност:

1) 

Корозивно за металите.

1.5.2.2.   Етикетиране на разтворими опаковки за еднократна употреба

Елементите на етикета, изисквани по член 17, могат да не бъдат включени в разтворима опаковка, предназначена за еднократна употреба, когато:

а) 

съдържанието на всяка разтворима опаковка не надвишава 25 ml;

▼M2

б) 

класификацията на съдържанието на разтворимата опаковка е единствено една или повече от категориите на опасност в 1.5.2.1.1 б), 1.5.2.1.2 б) или 1.5.2.1.3 б); както и

▼B

в) 

разтворимата опаковка се съдържа във външна опаковка, която отговаря напълно на изискванията на член 17.

1.5.2.3. Раздел 1.5.2.2. не се прилага по отношение на вещества или смеси, обхванати от Директиви 91/414/ЕИО и 98/8/ЕО.

▼M4

1.5.2.4.    Етикетиране на вътрешни опаковки, когато съдържанието не превишава 10 ml

1.5.2.4.1. Елементите на етикета, изисквани по член 17, могат да не бъдат посочени върху вътрешната опаковка, когато:

а) 

съдържанието на вътрешната опаковката не превишава 10 ml;

б) 

веществото или сместа се пуска на пазара за снабдяване на дистрибутор или потребител надолу по веригата за провеждането на научноизследователска и развойна дейност или на анализ за контрол на качеството; и

в) 

вътрешната опаковка се съдържа във външна опаковка, която отговаря на изискванията на член 17.

1.5.2.4.2. Независимо от раздели 1.5.1.2 и 1.5.2.4.1 етикетът върху вътрешната опаковка съдържа идентификатора на продукта, а когато е целесъобразно — и пиктограмите за опасност „GHS01“, „GHS05“, „GHS06“ и/или „GHS08“. Когато се използват повече от две пиктограми, „GHS06“ и „GHS08“ могат да имат предимство пред „GHS01“ и „GHS05“.

1.5.2.5.

Раздел 1.5.2.4 не се прилага за вещества или смеси, попадащи в обхвата на Регламент (ЕО) № 1107/2009 или (ЕС) № 528/2012.

▼B

2.   ЧАСТ 2: ФИЗИЧНИ ОПАСНОСТИ

2.1.   Експлозиви

2.1.1.   Определения

2.1.1.1. Класът на експлозивите съдържа:

а) 

експлозивни вещества и смеси;

б) 

експлозивни изделия, с изключение на устройства, които съдържат експлозивни вещества или смеси в такова количество или от такъв характер, че тяхното непреднамерено или случайно запалване или активиране няма да причини никакъв външен ефект за устройството посредством разпръскване, огън, дим, топлина или силен шум; и

в) 

вещества, смеси и изделия, които не са посочени в букви a) и б), които са произведени с цел да предизвикат практически експлозивен или пиротехнически ефект.

2.1.1.2. За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

Експлозивното вещество или смес е твърдо или течно вещество или смес от вещества, които сами по себе си са способни чрез химична реакция да образуват газ при такава температура, налягане и скорост, че да причинят вреда на обкръжаващата среда. Пиротехническите вещества са включени дори и в случаите, когато не отделят газове.

Пиротехническо вещество или смес е вещество или смес от вещества, предназначени да предизвикат ефект посредством топлина, светлина, звук, газ или дим, или комбинация от всички тези ефекти в резултат от недетонационни, самоподдържащи се екзотермични химични реакции.

Нестабилен експлозив е експлозивно вещество или смес, които са термично нестабилни и/или твърде чувствителни при нормално боравене с тях, транспортиране и употреба.

Експлозивно изделие е изделие, съдържащо едно или повече експлозивни вещества или смеси.

Пиротехническо изделие е изделие, съдържащо едно или повече пиротехнически вещества или смеси.

Целеви експлозив е вещество, смес или изделие, произведени с цел да предизвикат практически експлозивен или пиротехнически ефект.

2.1.2.   Критерии за класифициране

2.1.2.1. Вещества, смеси и изделия от този клас се класифицират като нестабилен експлозив въз основа на диаграмата във фигура 2.1.2. ►M4  Методите за изпитване са описани в част I от UN RTDG, Ръководство за изпитвания и критерии. ◄

2.1.2.2. Вещества, смеси и изделия от този клас, които не са класифицирани като нестабилен експлозив, се включват в един от следните шест подкласове в зависимост от типа опасност, която представляват:

а) 

подклас 1.1 Вещества, смеси и изделия, при които има опасност от масова експлозия (масова експлозия е експлозия, която обхваща почти цялото налично количество почти мигновено);

б) 

подклас 1.2 Вещества, смеси и изделия, при които има опасност от разпръскване, но няма опасност от масова експлозия;

в) 

подклас 1.3 Вещества, смеси и изделия, при които има опасност от запалване и дори и най-малката опасност от взрив или опасност от разпръскване или и от двете, но няма опасност от масова експлозия:

i) 

горене, което предизвиква значима излъчваща се топлина; или

ii) 

които горят едно след друго, предизвикващи малък ефект на взрив или разпръскване или и двете;

г) 

подклас 1.4 Вещества, смеси и изделия, които не представляват някаква значима опасност:

— 
вещества, смеси и изделия, които представляват само незначителна опасност в случай на запалване или активиране. Ефектите са ограничени до голяма степен в опаковката и не се очаква разпръскването на фрагменти със значими размери или обхват. Външният пламък не причинява практически мигновена експлозия на почти цялото съдържание на опаковката;
д) 

подклас 1.5 Вещества или смеси с много ниска чувствителност, при които има опасност от масова експлозия:

— 
вещества и смеси, при които има опасност от масова експлозия, но са толкова слабо чувствителни, че има много малка вероятност от активиране или преминаване от горене към детонация при нормални условия;
е) 

подклас 1.6 Изключително нечувствителни изделия, при които няма опасност от масова експлозия:

— 
изделия, които съдържат само крайно нечувствителни ►M4  ————— ◄ или смеси и които показват незначителна вероятност от случайно активиране или разпръскване.

2.1.2.3. Експлозиви, които не са класифицирани като нестабилни експлозиви, се отнасят към един от шестте посочени в параграф 2.1.2.2 от настоящото приложение подкласове на основата на серии от изпитвания 2—8, описани в част I от ►M4  UN RTDG ◄ , Ръководство за изпитвания и критерии, в съответствие с резултатите от изпитванията, показани в таблица 2.1.1:Таблица 2.1.1

Критерии за експлозиви

Категория

Критерии

Нестабилни експлозиви или експлозиви от подкласове 1.1—1.6

За експлозиви от подкласове 1.1—1.6, е необходимо да се изпълни следната основна серия от изпитвания:

Експлозивност: според изпитванията на ООН от серия 2 (раздел 12 от ►M4  UN RTDG ◄ , Ръководство за изпитвания и критерии). Целевите експлозиви () не подлежат на изпитването на ООН от серия 2.

Чувствителност: според изпитванията на ООН от серия 3 (раздел 13 от ►M4  UN RTDG ◄ , Ръководство за изпитвания и критерии).

Термична устойчивост: според изпитванията на ООН от серия 3(в) (раздел 13.6.1 от ►M4  UN RTDG ◄ , Ръководство за изпитвания и критерии).

За класифициране в правилния подклас е необходимо провеждане на допълнителни изпитвания.

(1)   Това включва вещества, смеси и изделия, които са произведени с оглед да предизвикат практически експлозивен или пиротехнически ефект.

2.1.2.4. Ако експлозивите са неопаковани или преопаковани в опаковки, различни от първоначалната или подобна опаковка, те отново се подлагат на изпитвания.

▼M12

2.1.3.    Предоставяне на информация за опасност

Елементите на етикета трябва да бъдат използвани за вещества, смеси или изделия, които отговарят на критериите за класифициране в този клас на опасност в съответствие с таблица 2.1.2.Таблица 2.1.2

Елементи на етикета за експлозиви

Класифициране

Нестабилен експлозив

Подклас 1.1

Подклас 1.2

Подклас 1.3

Подклас 1.4

Подклас 1.5

Подклас 1.6

GHS пиктограми

image

image

image

image

image

 

 

Сигнална дума

Опасно

Опасно

Опасно

Опасно

Внимание

Опасно

Няма сигнална дума

Предупреждение за опасност

H200: Нестабилен експлозив

H201: Експлозив; опасност от масова експлозия

H202: Експлозив; сериозна опасност от разпръскване

H203: Експлозив; опасност от пожар, взрив или разпръскване

H204: Опасност от пожар или разпръскване

H205: Може да предизвика масова експлозия при пожар

Няма предупреждение за опасност

Препоръка за безопасност при предотвратяване

P201

P250

P280

P210

P230

P234

P240

P250

P280

P210

P230

P234

P240

P250

P280

P210

P230

P234

P240

P250

P280

P210

P234

P240

P250

P280

P210

P230

P234

P240

P250

P280

Няма препоръка за безопасност

Препоръка за безопасност при реагиране

P370 + P372 + P380 + P373

P370 + P372 + P380 + P373

P370 + P372 + P380 + P373

P370 + P372 + P380 + P373

P370 + P372 + P380 + P373

P370 + P380 + P375

P370 + P372 + P380 + P373

Няма препоръка за безопасност

Препоръка за безопасност при съхранение

P401

P401

P401

P401

P401

P401

Няма препоръка за безопасност

Препоръка за безопасност при изхвърляне

P501

P501

P501

P501

P501

P501

Няма препоръка за безопасност

ЗАБЕЛЕЖКА 1: етикетите на неопаковани експлозиви или преопаковани експлозиви в опаковки, различни от първоначалната или подобна опаковка, съдържат всички изброени по-долу елементи:

а) 

пиктограма: експлодираща бомба;

б) 

сигнална дума: „Опасно“; както и

в) 

предупреждение за опасност: „Експлозив; опасност от масова експлозия“,

освен когато опасността съответства на една от категориите на опасност в таблица 2.1.2; в такъв случай се определят съответстващият символ, сигналната дума и/или предупреждението за опасност.

ЗАБЕЛЕЖКА 2: доставените вещества и смеси с положителен резултат при серия от изпитвания 2 в част I, раздел 12 от UN RTDG, Ръководство за изпитвания и критерии, които са освободени от класифицирането като експлозиви (въз основа на отрицателен резултат при серия от изпитвания 6 в част I, раздел 16 от UN RTDG, Ръководство за изпитвания и критерии), все още имат взривни свойства. Потребителят трябва да бъде уведомен за тези присъщи взривни свойства, тъй като те трябва да се отчетат при работата — особено ако веществото или сместа се премества от опаковката му или ако се преопакова — и при съхранението. По тази причина взривните свойства на веществото или сместа се съобщават в раздел 2 (Определяне на опасностите) и раздел 9 (Физични и химични свойства) от информационния лист за безопасност и в други раздели от него, ако е подходящо.

▼B

2.1.4.   Допълнителни съображения относно класифицирането

2.1.4.1. Класификацията на вещества, смеси и изделия в класа на опасност експлозиви и последващо включване в даден подклас е много сложна, съставена от три етапа, процедура. Необходимо е позоваване на част I от ►M4  UN RTDG ◄ , Ръководство за изпитвания и критерии.

Първата стъпка е да се установи дали веществото или сместа има експлозивни ефекти (серия изпитвания 1). Втората стъпка е процедурата за приемане (серии изпитвания 2—4), а третата стъпка е поставяне в подклас на опасност (серии изпитвания 5—7). Изпитванията от серия 8 позволяват да се направи оценка дали вещество, което се очаква да бъде включено в „емулсии на амониев нитрат, суспензии или гелове, служещи за производство на минни експлозиви“ е достатъчно нечувствително, за да бъде включено като оксидираща течност (раздел 2.13) или оксидиращо твърдо вещество (раздел 2.14).

Експлозивни вещества и смеси, намокрени с вода или алкохоли или разредени с други вещества, за да се неутрализират техните експлозивни свойства може да се третират различно по отношение на класификацията и може да се прилагат други класове на опасност, в съответствие с физичните им свойства (вж. също така приложение II, раздел1.1.).

Някои физични опасности (дължащи се на експлозивни свойства) са променени с разреждане, както е в случая с десенсибилизираните експлозиви, с включване в смес или изделие, опаковка или други фактори.

Процедурата за класифициране е определена в следната схема за вземане на решения (вж. фигури 2.1.1—2.1.4).

Фигура 2.1.1
Обща схема на процедурата за класифициране на вещество, смес или изделие в класа на експлозивите (Клас 1 за превоз) image
►(1) M2  
►(2) M4  

Фигура 2.1.2
Процедура за временно приемане на вещество, смес или изделие в класа на експлозивите (Клас 1 за превоз) image

▼M12

Фигура 2.1.3
Процедура за класифициране в подклас в класа на експлозивите (клас 1 за превоз) image

▼M2

Фигура 2.1.4

Процедура за класифициране в подклас в класа на експлозивите (клас 1 за превоз)

image

▼B

2.1.4.2.   Скринингова процедура

Експлозивните свойства са свързани с наличие на определени химически групи в молекулата, които могат да предизвикат много бързо повишаване на температурата или налягането. Скрининговата процедура има за цел да се идентифицира наличието на такива реактивни групи и потенциала за бързо освобождаване на енергия. Ако при скрининговата процедурата се установи, че веществото или сместа е потенциален експлозив, необходимо е да се проведе установената процедура за приемане (виж раздел 10.3 от ►M4  UN RTDG ◄ , Ръководство за изпитвания и критерии).

▼M2

Забележка

Не се изисква нито изпитване от серия 1, тип а) за разпространение на детонацията, нито изпитване от серия 2, тип а) за чувствителност към детонационния удар, ако енергията на екзотермично разграждане на органични материали е по-малка от 800 J/g. За органични вещества и смеси от органични вещества с енергия на разграждане равна или по-голяма от 800 J/g не е необходимо провеждане на изпитване серия 1, тип а) и на изпитване серия 2, тип а), ако резултатът от изпитването с балистична минохвъргачка Mk.IIId (изпитване F.1), от изпитването с балистична минохвъргачка (изпитване F.2) или от изпитването BAM Trauzl (изпитване F.3) с активиране чрез стандартен детонатор № 8 (вж. допълнение 1 към Препоръките на ООН относно транспорта на опасни товари, Ръководство за изпитвания и критерии) е „отрицателен“. В този случай резултатите от изпитването серия 1, тип а) и от изпитването серия 2, тип а) се считат за „-“.

▼B

2.1.4.3. Вещество или смес не се класифицират като експлозиви, ако:

а) 

в молекулата им липсват химически групи, свързани с експлозивни свойства. Примери за групи, които могат да показват експлозивни свойства се дават в таблица A6.1, ►M4  UN RTDG ◄ , Ръководство за изпитвания и критерии; или

б) 

веществото съдържа свързани с експлозивните свойства химични групи, в които има кислород и изчисленият кислороден баланс е под - 200;

кислородният баланс е изчислен за следната химична реакция:

CxHyOz+ [x+ (y/4)-(z/2)] O2 → x CO2 + (y/2) H2O

като се използва формулата:

Кислороден баланс = -1 600 [2x + (y/2)-z]/молекулно тегло;

в) 

когато органичното вещество или хомогенната смес от органични вещества съдържат химични групи, свързани с експлозивни свойства, но енергията на екзотермично разграждане е по-малко от 500 J/g, а в началото на екзотермичното разграждане е под 500o C. Енергията на екзотермично разграждане може да бъде определена посредством използването на съответния калориметричен метод; или

г) 

за смеси на неорганични оксидиращи вещества с органичен/ни материал/и, концентрацията на неорганични оксидиращи вещества е:

— 
по-малка от 15 тегловни %, ако оксидиращото вещество се включва в категории 1 или 2;
— 
по-малка от 30 тегловни %, ако оксидиращото вещество се включва в категории 3;

2.1.4.4. В случая на смеси, съдържащи който и да е от известните експлозиви, трябва да се проведе процедура за приемане.

▼M4

2.2.    Запалими газове (включително химически нестабилни газове)

2.2.1.    Определения

2.2.1.1. Запалим газ означава газ или газова смес, които имат интервал на запалимост при смесване с въздух при температура 20 °C и стандартно налягане от 101,3 kPa.

2.2.1.2. Химически нестабилен газ означава запалим газ, който е способен да реагира експлозивно дори при отсъствие на въздух или кислород.

2.2.2.    Критерии за класифициране

2.2.2.1. Запалим газ се класифицира в този клас в съответствие с таблица 2.2.1:Таблица 2.2.1

Критерии за запалими газове

Категория

Критерии

1

Газове, които при температура 20 °C и стандартно налягане от 101,3 kPa:

а)  са запалими във въздуха, когато са в смес с концентрация 13 об. % или по-малко; или

б)  имат интервал на запалимост във въздуха не по-малък от 12 процентни пункта независимо от долната граница на запалимост.

2

Газовете, различни от тези в категория 1, които при температура 20 °C и стандартно налягане от 101,3 kPa, имат интервал на запалимост при смесване с въздух.

Забележка:

Аерозолите не се класифицират като запалими газове; вж. раздел 2.3.

2.2.2.2. Запалим газ, който освен това е и химически нестабилен, допълнително се класифицира в една от двете категории за химически нестабилни газове чрез използване на методите, описани в част III от UN RTDG, Ръководство за изпитвания и критерии, в съответствие със следната таблица:Таблица 2.2.2

Критерии за химически нестабилни газове

Категория

Критерии

A

Запалими газове, които са химически нестабилни при температура 20 °C и стандартно налягане от 101,3 kPa

Б

Запалими газове, които са химически нестабилни при температура, по-висока от 20 °C и/или налягане, по-високо от 101,3 kPa

2.2.3.    Предоставяне на информация за опасността

Елементите на етикета се използват за вещества и смеси, които отговарят на критериите за класифициране в този клас на опасност в съответствие с таблица 2.2.3.

▼M12Таблица 2.2.3

Елементи на етикета за запалими газове (включително химически нестабилни газове)

Класифициране

Запалим газ

Химически нестабилен газ

Категория 1

Категория 2

Категория A

Категория B

GHS пиктограма

image

Няма пиктограма

Няма допълнителна пиктограма

Няма допълнителна пиктограма

Сигнална дума

Опасно

Внимание

Няма допълнителна сигнална дума

Няма допълнителна сигнална дума

Предупреждение за опасност

H220: Изключително запалим газ

H221: Запалим газ

Допълнително предупреждение за опасност H230: Може да реагира експлозивно дори при отсъствие на въздух

Допълнително предупреждение за опасност H231: Може да реагира експлозивно дори при отсъствие на въздух при повишено налягане и/или температура

Препоръка за безопасност при предотвратяване

P210

P210

P202

P202

Препоръка за безопасност при реагиране

P377

P381

P377

P381

 

 

Препоръка за безопасност при съхранение

P403

P403

 

 

Препоръка за безопасност при изхвърляне

 

 

 

 

▼M4

Процедурата за класифициране е описана в следната схема за вземане на решения (вж. фигури 2.2.1—2.2.2).

Фигура 2.2.1

Запалими газове

image

Фигура 2.2.2

Химически нестабилни газове

image

2.2.4.    Допълнителни съображения относно класифицирането

2.2.4.1. Запалимостта се определя с помощта на изпитвания или — при смесите, за които има достатъчно налични данни — чрез изчисления в съответствие с методите, приети от ISO (вж. ISO 10156 изменен, „Газовете и газообразните смеси — определяне на вероятността от пожар и възможност за оксидиране при избора на цилиндрични изпускателни клапани“). Ако няма достатъчно данни, за да могат да бъдат използвани тези методи, може да бъде използван измененият метод за изпитване EN 1839 (Определяне на границите на експлозивност на газове и пари).

2.2.4.2. Химическата нестабилност се определя в съответствие с метода, описан в част III от UN RTDG, Ръководство за изпитвания и критерии. Ако изчисленията в съответствие с ISO 10156 изменен показват, че определена газова смес не е запалима, не е необходимо да се провеждат изпитванията за определяне на химическата нестабилност за целите на класифицирането.

2.3.    Аерозоли

2.3.1.    Определения

Аерозолите, т.е. аерозолните опаковки, са контейнери за еднократна употреба, направени от метал, стъкло или пластмаса и съдържащи сгъстен газ, втечнен или разтворен под налягане, със или без течност, паста или прах, и снабдени с дюза, която позволява съдържанието да бъде изтласкано под формата на течни или твърди частици в суспензия в газ, като пяна, паста или прах, в течно или газообразно състояние.

2.3.2.    Критерии за класифициране

▼M12

2.3.2.1. Аерозолите се класифицират в една от трите категории на този клас на опасност в зависимост от техните запалителни свойства и топлина на изгаряне. Счита се, че те трябва да се класифицират в категория 1 или 2, ако съдържат повече от 1 % (масови проценти) съставки, които са класифицирани като запалими в съответствие със следните критерии по настоящата част:

— 
запалими газове (вж. раздел 2.2);
— 
течности с пламна температура ≤ 93 °C, включително запалими течности съгласно раздел 2.6;
— 
запалими твърди вещества (вж. раздел 2.7)

или ако топлината им на изгаряне е най-малко 20 kJ/g.

ЗАБЕЛЕЖКА 1: запалимите съставки не обхващат пирофорни, самонагряващи се или реагиращи с вода вещества и смеси, защото такива съставки никога не се използват като аерозолни пълнители.

ЗАБЕЛЕЖКА 2: аерозолите не попадат допълнително в обхвата на раздели 2.2 (Запалими газове), 2.5 (Газове под налягане), 2.6 (Запалими течности) и 2.7 (Запалими твърди вещества). В зависимост от съдържанието им аерозолите обаче могат да попадат в обхвата на други класове на опасност, включително елементите на тяхното етикетиране.

▼M4

2.3.2.2. Даден аерозол се класифицира в една от трите категории за този клас въз основа на съставките му, на химичната топлина на изгаряне и ако е приложимо, въз основа на резултатите от изпитването с пяна (за аерозоли под формата на пяна), изпитването за определяне на разстоянието на запалване и изпитването в затворено пространство (за аерозоли под формата на спрей) в съответствие с фигури 2.3.1(а)—2.3.1(в) от настоящото приложение и подраздели 31.4, 31.5 и 31.6 от част III от UN RTDG, Ръководство за изпитвания и критерии. Аерозолите, които не отговарят на критериите за включване в категория 1 или категория 2, се класифицират в категория 3.

Забележка:

Аерозолите, съдържащи повече от 1 % запалими съставки или с топлина на изгаряне от най-малко 20 kJ/g, които не са подложени на процедурите за класификация според запалимостта, предвидени в настоящия раздел, се класифицират като аерозоли категория 1.

▼M12

Фигура 2.3.1(а)
Аерозоли image

▼M4

Фигура 2.3.1(б)
Аерозоли под формата на спрей image

Фигура 2.3.1(в)
Аерозоли под формата на пяна image

2.3.3.    Предоставяне на информация за опасността

Елементите на етикета се използват за вещества или смеси, които отговарят на критериите за класифициране в този клас на опасност в съответствие с таблица 2.3.1.Таблица 2.3.1

▼M12

Елементи на етикета за аерозоли

▼M4

Класифициране

Категория 1

Категория 2

Категория 3

Пиктограми GHS

image

image

Няма пиктограма

Сигнална дума

Опасно

Внимание

Внимание

Предупреждение за опасност

H222: Изключително запалим аерозол

H229: Съд под налягане: Може да експлодира при нагряване

H223: Запалим аерозол

H229: Съд под налягане: Може да експлодира при нагряване

H229: Съд под налягане: Може да експлодира при нагряване

Препоръка за безопасност при предотвратяване

P210

P211

P251

P210

P211

P251

P210

P251

Препоръка за безопасност при реагиране

 

 

 

Препоръка за безопасност при съхранение

P410 + P412

P410 + P412

P410 + P412

Препоръка за безопасност при изхвърляне

 

 

 

2.3.4.    Допълнителни съображения относно класифицирането

2.3.4.1. Химичната топлина на изгаряне (ΔΗc) в килоджаули на грам (kJ/g) е продукт на теоретическата топлина от изгаряне (ΔΗcomb) и на коефициент на изгаряне, който обикновено е по-малко от 1,0 (типичният коефициент на изгаряне е 0,95 или 95 %).

За сложни аерозолни формулировки химичната топлина на изгаряне представлява сумата от измерените топлини на изгаряне на отделните съставки и се изчислява по следната формула:

image

където:

ΔНc

=

химична топлина на изгаряне (kJ/g);

wi %

=

масова част от съставка i в продукта;

ΔНc(i)

=

специфична топлина на изгаряне (kJ/g) на съставката i в продукта.

Химичните топлини на изгаряне могат да бъдат намерени в справочниците, изчислени или определени посредством изпитване (вж. ASTM D 240 изменен — Стандартни методи на изпитване за топлината на изгаряне на течните въглеводородни горива чрез калориметрична бомба, EN/ISO 13943 изменен, от 86.1 до 86.3 — Безопасност при пожар — речник и NFPA 30B изменен — Кодекс за производството и съхранението на аерозолни продукти).

▼B

2.4.   Оксидиращи газове

2.4.1.   Определения

Оксидиращ газ означава всеки газ или газова смес, които могат, обикновено чрез осигуряване на кислород, да предизвикат или да съдействат за запалване на други материали в по-голяма степен в сравнение с въздуха.

2.4.2.   Критерии за класифициране

2.4.2.1. Оксидиращият газ се класифицира в самостоятелна категория на опасност за този клас в съответствие с таблица 2.4.1.:Таблица 2.4.1

Критерии за оксидиращи газове

Категория

Критерии

1

Всеки газ, който може, обикновено чрез осигуряване на кислород, да предизвика или да съдейства за запалване на други материали в по-голяма степен от въздуха.

▼M4

Забележка:

„Газове, които могат да предизвикат или да съдействат за запалване на други материали в по-голяма степен, отколкото въздуха“ означава чистите газове или газообразните смеси с оксидираща способност, по-голяма от 23,5 %, както е определено в метода, посочен в ISO 10156 изменен.

▼B

2.4.3.   Предоставяне на информация за опасността

Елементите на етикета се използват за вещества или смеси, които отговарят на критериите за класифициране в този клас на опасност в съответствие с таблица 2.4.2.Таблица 2.4.2

Елементи на етикета за оксидиращи газове

Класифициране

Категория 1

Пиктограма GHS

image

Сигнална дума

Опасно

Предупреждение за опасност

H270: Може да предизвика или усили пожар; окислител

Препоръка за безопасност при предотвратяване

P220

P244

Препоръка за безопасност при реагиране

P370 + P376

Препоръка за безопасност при съхранение

P403

Препоръка за безопасност при изхвърляне

 

▼M4

2.4.4.   Допълнителни съображения относно класифицирането

С цел класифициране на оксидиращ газ е необходимо да се проведат изпитвания или да се използват методите за изчисление, описани в ISO 10156 изменен, „Газове и газообразни смеси — определяне на пожароопасния потенциал и оксидиращата способност при избора на цилиндрични изпускателни клапани“.

▼B

2.5.   Газове под налягане

2.5.1.   Определение

2.5.1.1.  ►M4  Газове под налягане са газове, които се съдържат в съда при налягане от 200 kPa или повече при температура 20 °C, или които са под формата на втечнен или втечнен и охладен газ. ◄

Те включват сгъстени газове, втечнени газове, разтворени газове и охладени втечнени газове.

2.5.1.2. Критичната температура е температурата, над която определен чист газ не може да бъде втечнен, независимо от степента на сгъстяване.

▼M4

2.5.2.    Критерии за класифициране

2.5.2.1. Газовете под налягане се класифицират, според тяхното физично състояние при пълненето им, в една от четирите групи в съответствие с таблица 2.5.1:Таблица 2.5.1

Критерии за газове под налягане

Група

Критерии

Сгъстен газ

Газ, който при пълненето му под налягане е изцяло газообразен при – 50 °C; включително всички газове с критична температура ≤ – 50 °C.

Втечнен газ

Газ, който при пълненето му под налягане е частично втечнен при температури над – 50 °C. Прави се разлика между:

i)  втечнен газ при високо налягане: газ с критична температура между – 50 °C и + 65 °C; и

ii)  втечнен газ при ниско налягане: газ с критична температура над + 65 °C.

Охладен втечнен газ

Газ, който при пълненето му не е напълно в течно състояние поради ниската си температура.

Разтворен газ

Газ, който при пълненето му под налягане е разтворен в разтворител в течна фаза.

Забележка:

Аерозолите не се класифицират като газове под налягане. Вж. раздел 2.3.

▼B

2.5.3.   Предоставяне на информация за опасността

Елементите на етикета се използват за вещества или смеси, които отговарят на критериите за класифициране в този клас на опасност в съответствие с таблица 2.5.2.

▼M12Таблица 2.5.2

Елементи на етикета за газове под налягане

Класифициране

Сгъстен газ

Втечнен газ

Охладен втечнен газ

Разтворен газ

GHS пиктограми

image

image

image

image

Сигнална дума

Внимание

Внимание

Внимание

Внимание

Предупреждение за опасност

H280: Съдържа газ под налягане; може да експлодира при нагряване

H280: Съдържа газ под налягане; може да експлодира при нагряване

H281: Съдържа охладен газ; може да причини криогенни изгаряния или наранявания

H280: Съдържа газ под налягане; може да експлодира при нагряване

Препоръка за безопасност при предотвратяване

 

 

P282

 

Препоръка за безопасност при реагиране

 

 

P336 + P315

 

Препоръка за безопасност при съхранение

P410 + P403

P410 + P403

P403

P410 + P403

Препоръка за безопасност при изхвърляне

 

 

 

 

▼M2

Забележка:

Пиктограма GHS04 не се изисква за газовете под налягане, когато фигурира пиктограма GHS02 или пиктограма GHS06.

▼B

2.5.4.   Допълнителни съображения относно класифицирането

За тази група газове е необходимо да се знае следната информация:

— 
парно налягане при 50 oC;
— 
физично състояние при 20 oC при стандартно налягане на средата;
— 
критична температура.

▼M4

Данните могат да се намерят в справочниците, да се изчислят или да се определят чрез изпитване. Повечето от чистите газове вече са класифицирани в UN RTDG, Правила за моделите.

▼B

2.6.   Запалими течности

2.6.1.   Определение

Запалима течност означава течност, имаща пламна температура (известна също така като „пламна точка“) не по-висока от 60 oC.

2.6.2.   Критерии за класифициране

2.6.2.1. Запалимата течност се класифицира в една от трите категории за този клас в съответствие с таблица 2.6.1:Таблица 2.6.1

Критерии за запалими течности

Категория

Критерии

1

Пламна температура < 23 oC и начална температура на кипене ≤ 35 oC

2

Пламна температура < 23 oC и начална температура на кипене > 35 oC

3

Пламна температура ≥ 23 oC и ≤ 60 o()

(1)   За целите на настоящата директива газьолът, дизеловото и лекото гориво за отопление, чиято пламна температура е между ≥55 oC и ≤75 oC, могат да се разглеждат като категория 3.

▼M2

Забележка:

Аерозолите не се класифицират като запалими течност; вж. раздел 2.3.

▼B

2.6.3.   Предоставяне на информация за опасността

Елементите на етикета се използват за вещества или смеси, които отговарят на критериите за класифициране в този клас на опасност в съответствие с таблица 2.6.2.Таблица 2.6.2

Елементи на етикета за запалими течности

Класифициране

Категория 1

Категория 2

Категория 3

GHS Пиктограми

image

image

image

Сигнална дума

Опасно

Опасно

Внимание

Предупреждение за опасност

H224: Изключително запалими течност и пари

H225: Силно запалими течност и пари

H226: Запалими течност и пари

Препоръка за безопасност при предотвратяване

P210

P233

P240

P241

P242

P243

P280

P210

P233

P240

P241

P242

P243

P280

P210

P233

P240

P241

P242

P243

P280

Препоръка за безопасност при реагиране

P303 + P361 + P353

P370 + P378

P303 + P361 + P353

P370 + P378

P303 + P361 + P353

P370 + P378

Препоръка за безопасност при съхранение

P403 + P235

P403 + P235

P403 + P235

Препоръка за безопасност при изхвърляне

P501

P501

P501

2.6.4.   Допълнителни съображения относно класифицирането

2.6.4.1. За класифицирането на запалимите течности са необходими данните за пламната температура и началната температура на кипене. Данните могат да се определят чрез изпитване, да се намерят в справочниците или да се изчислят. Ако няма налични данни, пламната температура и началната температура на кипене се определят посредством изпитване. За определяне на пламната температура се използва метод в затворен тигел (closed cup).

2.6.4.2.  ►M2  При смесите ( 6 ), които съдържат известни запалими течности в определени концентрации, независимо от факта, че те могат да съдържат нелетливи съставки, например полимери или добавки, не е необходимо да се определя експериментално пламната температура, ако изчислената пламна температура на сместа при използване на метода, посочен в 2.6.4.3, е с най-малко 5 °C ( 7 ) по-висока, отколкото съответния критерий за класифициране (съответно 23 °C и 60 °C) и при условие че: ◄

а) 

съставът на сместа е известен (ако материалът има конкретен диапазон на състава, то съставът с най-ниската изчислена температура на запалване се избира за оценка);

б) 

долните граници на експлозивност на всяка съставка ►M2  на сместа  ◄ са известни (в случай на екстраполация на тези данни към други температури, отличаващи се от условията на изпитването, е необходимо да се установи съответна връзка), както и метод за изчисление на долните граници на експлозивност;

в) 

температурната зависимост от налягането на наситената пара и от коефициента на активност е известна за всяка съставка, която присъства в сместа;

г) 

течната фаза е еднородна.

2.6.4.3. Подходящ метод е описан в Gmehling and Rasmussen (Ind. Eng. Fundament, 21, 186, (1982)). За смес, която съдържа нелетливи съставки, пламната температура се изчислява въз основа на летливите съставки. Счита се, че нелетливата съставка понижава съвсем незначително частичното налягане на разтворителя и че изчислената пламна температура е незначително по-ниска от измерената стойност.

2.6.4.4. Възможни методи за изпитване с цел определяне на пламната температура на запалими течности са посочени в таблица 2.6.3.Таблица 2.6.3

Методи за определяне на температурата на запалване на запалими течности

Европейски стандарти:

EN ISO 1516 изменен

Определяне на запалване/незапалване — метод на равновесие в затворен тигел

EN ISO 1523 изменен

Определяне на пламната температура — метод на равновесие в затворен тигел

EN ISO 2719 изменен

Определяне на пламната температура метод на Пенски-Мартенс в затворен тигел

EN ISO 3679 изменен

Определяне на пламната температура — метод на бързото равновесие в затворен тигел

EN ISO 3680 изменен

Определяне на запалване/незапалване — метод на бързото равновесие в затворен тигел

EN ISO 13736 изменен

Нефтопродукти и други течности — Определяне на пламната температура — метод на Абел в затворен тигел

Национални стандарти:

Association française de normalisation, AFNOR:

NF M07-036 изменен

Détermination du point d'éclair — Vase clos Abel-Pensky

(идентичен с DIN 51755)

▼M2 —————

▼B

Deutsches Institut für Normung

DIN 51755 (пламна температура под 65 oC) изменен Prüfung von Mineralölen und anderen brennbaren Flüssigkeiten; Bestimmung des Flammpunktes im geschlossenen Tiegel, nach Abel-Pensky

(идентичен с NF M07-036)

▼M2

2.6.4.5 Течностите с пламна температура над 35 °C, но не по-висока от 60 °C, няма нужда да бъдат класифицирани в категория 3, ако са получени отрицателни резултати при изпитването на устойчивост на горене L.2, част III, раздел 32 от Препоръките на ООН относно превоза на опасни товари, Ръководство за изпитвания и критерии.

▼M2

2.6.4.6. Възможните методи за изпитване с цел определяне на началната температура на кипене на запалими течности са посочени в таблица 2.6.4.Таблица 2.6.4.

Методи за определяне на началната температура на кипене на запалими течности

Европейски стандарти:

EN ISO 3405 изменен

Нефтопродукти — определяне на дестилационните характеристики при атмосферно налягане

EN ISO 3924 изменен

Нефтопродукти — определяне на разпределението на интервала на кипене — метод на газова хроматография

EN ISO 4626 изменен

Летливи органични течности — определяне на интервала на кипене на органичните разтворители, използвани като суровини

Регламент (ЕО) № 440/2008 (1)

Метод А.2, описан в част А от приложението към Регламент (ЕО) № 440/2008

(1)   ОВ L 142, 31.5.2008 г., стр. 1.

▼B

2.7.   Запалими твърди вещества

2.7.1.   Определение

2.7.1.1. Запалимо твърдо вещество означава твърдо вещество, което е лесно запалимо или може да предизвика или допринесе за пожар чрез триене.

Лесно запалимите твърди вещества са прахообразни, гранулирани, или пастообразни вещества или смеси, които са опасни, ако могат лесно да се запалват чрез краткотраен контакт с източника на горене, като например запалена клечка кибрит и ако пламъкът се разпространява бързо.

2.7.2.   Критерии за класифициране

2.7.2.1. Прахообразните, гранулирани или пастообразни вещества или смеси (с изключение на металите или металните сплави на прах — вж. 2.7.2.2) следва да бъдат класифицирани като твърди вещества способни лесно да се възпламеняват, които, когато времетраенето на горене, определено при едно или повече изпитвания, проведени в съответствие с метода за изпитване, описан в част III, подраздел 33.2.1, от ►M4  UN RTDG ◄ , Ръководство за изпитвания и критерии, е под 45 секунди или скоростта на горене е над 2,2 mm/s.

2.7.2.2. Металите или металните сплави на прах се класифицират като запалими твърди вещества, ако могат да бъдат запалени и ако процесът на горене се разпространява по цялата дължина на пробата за изпитване в течение на 10 минути или по-малко.

2.7.2.3. Запалимо твърдо вещество се класифицира в един от двете категории за този клас, използвайки метод N.1, както е описано в точка 33.2.1 от ►M4  UN RTDG ◄ , Ръководство за изпитвания и критерии в съответствие с таблица 2.7.1:Таблица 2.7.1

Критерии за запалими твърди вещества

Категория

Критерии

1

Изпитване на скоростта на горене

Вещества и смеси, различни от метали и метални сплави на прах:

а)  навлажнената зона не спира огъня и

б)  времетраене на горене < 45 секунди или скорост на горене > 2,2 mm/s

Метали и метални сплави на прах

времетраене на горене ≤ 5 минути

2

Изпитване на скоростта на горене

Вещества и смеси, различни от метали и метални сплави на прах:

а)  навлажнената зона спира огъня за най-малко 4 минути и

б)  времетраене на горене < 45 секунди или скорост на горене > 2,2 mm/s

Метали и метални сплави на прах

времетраене на горене > 5 минути и ≤ 10 минути

▼M2

Забележка 1:

Изпитването се извършва върху веществото или сместа във физическата форма, в която са представени за класифициране. Ако например за целите на доставка или превоз едно и също химично вещество е във физическа форма, различна от изпитваната, и се счита, че е възможно тази форма да измени съществено неговите резултати при изпитване за класифициране, новата форма на веществото също се подлага на изпитване.

Забележка 2:

Аерозолите не се класифицират като запалими твърди вещества; вж. раздел 2.3.

▼B

2.7.3.   Предоставяне на информация за опасността

Елементите на етикета се използват за вещества или смеси, които отговарят на критериите за класифициране в този клас на опасност в съответствие с таблица 2.7.2.Таблица 2.7.2

Елементи на етикета за запалими твърди вещества

Класифициране

Категория 1

Категория 2

GHS Пиктограми

image

image

Сигнална дума

Опасно

Внимание

Предупреждение за опасност

H228: Запалимо твърдо вещество

H228: Запалимо твърдо вещество

Препоръка за безопасност при предотвратяване

P210

P240

P241

P280

P210

P240

P241

P280

Препоръка за безопасност при реагиране

P370 + P378

P370 + P378

Препоръка за безопасност при съхранение

 

 

Препоръка за безопасност при изхвърляне

 

 

2.8.   Самоактивиращи се вещества и смеси

2.8.1.   Определение

2.8.1.1. Самоактивиращи се вещества или смеси са термично неустойчиви течни или твърди вещества или смеси, способни да претърпят силно екзотермично разлагане, дори и при отсъствието на кислород (въздух). От това определение се изключват веществата и смесите, класифицирани в съответствие с настоящата част като експлозиви, органични пероксиди или като оксидиращи вещества.

2.8.1.2. Приема се, че дадено самоактивиращо се вещество или смес притежават взривни свойства, ако в хода на лабораторното изпитване са способни да детонират, бързо да дефлагрират, или да проявят много силен термичен ефект при нагряване в затворено пространство.

2.8.2.   Критерии за класифициране

2.8.2.1. Всяко самоактивиращо се вещество или смес се класифицират в този клас на опасност с изключение на случаите, когато:

а) 

те са експлозиви в съответствие с критериите, посочени в 2.1;

б) 

те са оксидиращи течности или твърди вещества, в съответствие с критериите, посочени в 2.13 или 2.14, с изключение на смесите на оксидиращите вещества, в които съдържанието на запалими органични вещества е 5 % или повече, които се класифицират като самоактивиращи се вещества, в съответствие с процедурата, посочена в 2.8.2.2;

в) 

те са органични пероксиди в съответствие с критериите, посочени в 2.15;

г) 

тяхната топлина на разлагане е по-ниска от 300 J/g; или

д) 

тяхната температура на самоускоряващо се разлагане (SADT) е по-голяма от 75 oC за 50 kg опаковка ( 8 ).

2.8.2.2. Смеси от оксидиращи вещества, отговарящи на критериите за класифицирането им като оксидиращи вещества, които съдържат 5 % или повече запалими органични вещества и не отговарят на критериите, посочени в 2.8.2.1, букви a), в), г) или д), подлежат на процедурата за класифициране като самоактивиращи се вещества;

Такава смес, която проявява свойствата на самоактивиращо се вещество от типове B—F (виж 2.8.2.3) се класифицира като самоактивиращо вещество.

Когато изпитването е проведено в определена опаковка и опаковката е променена, се провежда допълнително изпитване, когато се прецени, че промяната в опаковката ще повлияе върху резултатите от изпитването.

2.8.2.3. Самоактивиращи се вещества и смеси се класифицират в една от седемте категории „типове A—G“ за този клас, в съответствие със следните принципи:

а) 

всяко самоактивиращо се вещество или смес, които, опаковани, могат да детонират или дефлагрират, се определят като самоактивиращи се вещества от ТИП А;

б) 

всяко самоактивиращо се вещество или смес, които притежават взривни свойства и които, опаковани, не детонират и не дефлагрират бързо, но са способни на термична експлозия в опаковката, се определят като самоактивиращо се вещество от ТИП B;

в) 

всяко самоактивиращо се вещество или смес, които притежават експлозивни свойства и които не детонират, не дефлагрират и не претърпяват термична експлозия, когато са опаковани, се определят като самоактивиращи се вещества от ТИП C;

г) 

всяко самоактивиращо се вещество или смес, които при лабораторно изпитване:

i) 

детонират частично, не дефлагрират бързо и не показват силен ефект, когато се нагряват в затворено пространство; или

ii) 

изобщо не детонират, дефлагрират бавно и не показват силен ефект, когато се нагряват в затворено пространство; или

iii) 

изобщо не детонират или дефлагрират и показват умерен ефект, когато се нагряват в затворено пространство;

се определят като самоактивиращи се вещества от ТИП D;

д) 

всяко самоактивиращо се вещество или смес, които при лабораторно изпитване не детонират, не дефлагрират изобщо и проявяват нисък или никакъв ефект при нагряване в затворено пространство, се определят като самоактивиращо вещество от ТИП E;

е) 

всяко самоактивиращо се вещество или смес, които при лабораторно изпитване не детонират в кавитационно състояние, не дефлагрират изобщо и проявяват слаб или никакъв ефект при нагряване в затворено пространство, както и слаб или никакъв експлозивен ефект, определят като самоактивиращо вещество от ТИП F;

ж) 

всяко самоактивиращо се вещество или смес, които при лабораторно изпитване не детонират в кавитационно състояние, не дефлагрират изобщо, не проявяват никакъв ефект при нагряване в затворено пространство или експлозивна енергия, при условие че са термично устойчиви (температурата на самоускоряващо се разлагане е 60 oC до 75 oC за 50 kg опаковка), и при течни смеси, при които за намаляване на чувствителността се използва разредител с температура на кипене не по-ниска от 150 oC, се определят като самоактивиращи се вещества от ТИП G. Ако сместа не е термично устойчива или разредителя, използван за намаляване на чувствителността, е с температура на кипене по-ниска от 150 oC, сместа се определя като самоактивиращо се вещество от ТИП F.

Когато изпитването е проведено в определена опаковка и опаковката е променена, се провежда допълнително изпитване, когато се прецени, че промяната в опаковката ще повлияе върху резултатите от изпитването.

2.8.2.4.   Критерии за контрол на температурата

Самоактивиращи се вещества подлежат на контрол на температурата, ако тяхната температура на самоускоряващо се разлагане (SADT) е 55 oC или по-ниска. Методите за определяне на SADT, както и методите за изчисление на контролната и аварийната температура, са посочени в част II, раздел 28 от ►M4  UN RTDG ◄ , Ръководство за изпитвания и критерии. Избраното изпитване се провежда по начин, който е представителен, както за размера, така и за материалите на опаковката.

2.8.3.   Предоставяне на информация за опасността

Елементите на етикета се използват за вещества или смеси, които отговарят на критериите за класифициране в този клас на опасност в съответствие с таблица 2.8.1.

▼M12Таблица 2.8.1

Елементи на етикета за самоактивиращи се вещества и смеси

Класифициране

Тип А

Тип B

Тип C и D

Тип E и F

Тип G (1)

GHS пиктограми

image

image

image

image

Няма елементи на етикета, предназначени за тази категория на опасност

Сигнална дума

Опасно

Опасно

Опасно

Внимание

Предупреждение за опасност

H240: Може да предизвика експлозия при нагряване

H241: Може да предизвика пожар или експлозия при нагряване

H242: Може да предизвика пожар при нагряване

H242: Може да предизвика пожар при нагряване

Препоръка за безопасност при предотвратяване

P210

P234

P235

P240

P280

P210

P234

P235

P240

P280

P210

P234

P235

P240

P280

P210

P234

P235

P240

P280

Препоръка за безопасност при реагиране

P370 + P372 + P380 + P373

P370 + P380 + P375 [+ P378] (2)

P370 + P378

P370 + P378

 

Препоръка за безопасност при съхранение

P403

P411

P420

P403

P411

P420

P403

P411

P420

P403

P411

P420

 

Препоръка за безопасност при изхвърляне

P501

P501

P501

P501

 

(1)   Тип G няма определени елементи на информацията за опасността, но се взема предвид възможността да притежава свойства, характерни за други класове на опасност.

(2)   Вж. уводната част от приложение IV за подробности за употребата на квадратните скоби.

▼B

За тип G няма определени елементи на информацията за опасността, но се взема предвид възможността да притежава свойства, характерни за други класове на опасност.

2.8.4.   Допълнителни съображения относно класифицирането

2.8.4.1. Свойствата на самоактивиращи се вещества или смеси, които са определящи за тяхното класифициране, се бъдат определят експериментално. Класифицирането на самоактивиращи се вещества или смеси се извършва в съответствие с изпитвания серии А—З, както е описано в част II на ►M4  UN RTDG ◄ , Ръководство за изпитвания и критерии. Процедурата за класифициране е описана във фигура 2.8.1.

2.8.4.2. Процедурите за класифициране на самоактивиращи се вещества и смеси не се прилагат, ако:

а) 

в молекулата няма химически групи, свързани с експлозивни или самоактивиращи се свойства. Примери за подобни групи са посочени в таблица A6.1 и A6.2, приложение 6 от ►M4  UN RTDG ◄ , Ръководство за изпитвания и критерии; или

б) 

за отделно органично вещество или еднородна смес от органични вещества изчислената SADT за 50 kg опаковка е по-висока от 75 oC или енергията на екзотермичното разлагане е под 300 J/g. Началната температура и енергията на разлагане могат да бъдат определени с помощта на подходящи калориметрични методи (виж част II, подраздел 20.3.3.3 от ►M4  UN RTDG ◄ , Ръководство за изпитвания и критерии).

▼M12

Фигура 2.8.1

Самоактивиращи се вещества и смеси

image

▼B

2.9.   Пирофорни течности

2.9.1.   Определение

Пирофорна течност означава течно вещество или смес, на които дори и в малки количества са способни да се запалят в рамките на пет минути след контакт с въздуха.

2.9.2.   Критерии за класифициране

2.9.2.1. Пирофорна течност се класифицира в самостоятелна категория на опасност за този клас, въз основа на резултатите от изпитване N.3 в част III, подраздел 33.3.1.5. от ►M4  UN RTDG ◄ , Ръководство за изпитвания и критерии, в съответствие с таблица 2.9.1:Таблица 2.9.1.

Критерии за пирофорни течности

Категория

Критерии

1

Течността се запалва в рамките на 5 минути, когато е добавена към инертен носител и е изложена на въздух, или запалва или овъглява филтърна хартия при контакт с въздуха в рамките на 5 минути.

2.9.3.   Предоставяне на информация за опасността

Елементите на етикета се използват за вещества или смеси, които отговарят на критериите за класифициране в този клас на опасност в съответствие с таблица 2.9.2.

▼M12Таблица 2.9.2

Елементи на етикета за пирофорни течности

Класифициране

Категория 1

GHS пиктограма

image

Сигнална дума

Опасно

Предупреждение за опасност

H250: Самозапалва се при контакт с въздух

Препоръка за безопасност при предотвратяване

P210

P222

P231 + P232

P233

P280

Препоръка за безопасност при реагиране

P302 + P334

P370 + P378

Препоръка за безопасност при съхранение

 

Препоръка за безопасност при изхвърляне

 

▼B

2.9.4.   Допълнителни съображения относно класифицирането

2.9.4.1. Процедурата за класифициране за пирофорните течности не се прилага, когато опитът при производството или използването им показва, че веществото или сместа не се самозапалват при влизане в контакт с въздуха при нормална температура (т.е. за веществото е известно, че е стабилно при стайна температура за продължителен период от време (дни)).

2.10.   Пирофорни твърди вещества

2.10.1.   Определение

Пирофорно твърдо вещество означава твърдо вещество или смес, които дори в малки количества могат да се запалят в рамките на пет минути след контакт с въздуха.

2.10.2.   Критерии за класифициране

2.10.2.1. Пирофорно твърдо вещество се класифицира в самостоятелна категория на опасност за този клас, въз основа на резултатите от изпитване N.2 в част III, подраздел 33.3.1.4 от ►M4  UN RTDG ◄ , Ръководство за изпитвания и критерии, в съответствие с таблица 2.10.1:Таблица 2.10.1

Критерии за пирофорни твърди вещества

Категория

Критерии

1

Твърдото вещество се запалва в рамките на пет минути след контакт с въздуха.

Забележка

Изпитването се извършва върху веществото или сместа във физическата форма, в която са представени. Ако например за целите на доставка или превоз едно и също химично вещество е във физическа форма, различна от изпитваната, и се счита, че е възможно тази форма да измени съществено неговите резултати при изпитване за класифициране, новата форма на веществото също се подлага на изпитване.

2.10.3.   Предоставяне на информация за опасността

Елементите на етикета се използват за вещества или смеси, които отговарят на критериите за класифициране в този клас на опасност в съответствие с таблица 2.10.2.

▼M12Таблица 2.10.2

Елементи на етикета за пирофорни твърди вещества

Класифициране

Категория 1

GHS пиктограма

image

Сигнална дума

Опасно

Предупреждение за опасност

H250: Самозапалва се при контакт с въздух

Препоръка за безопасност при предотвратяване

P210

P222

P231 + P232

P233

P280

Препоръка за безопасност при реагиране

P302 + P335 + P334

P370 + P378

Препоръка за безопасност при съхранение

 

Препоръка за безопасност при изхвърляне

 

▼B

2.10.4.   Допълнителни съображения относно класифицирането

2.10.4.1. Процедурата за класифициране за пирофорните твърди вещества не се прилага, когато опитът при производството или използването им показва, че веществото или сместа не се самозапалват при контакт с въздуха при нормална температура (т.е. за веществото е известно, че е стабилно при стайна температура за продължителен период от време (дни)).

2.11.   Самонагряващи се вещества и смеси

2.11.1.   Определение

2.11.1.1. Самонагряващото вещество или смес е течно или твърдо вещество или смес, различни от пирофорна течност или твърдо вещество, които при контакт с въздуха без допълнително подаване на енергия се самонагряват; това вещество или смес се отличават от пирофорната течност или твърдо вещество с това, че се запалват само когато са в големи количества (килограми) и само след дълги периоди от време (часове или дни).

▼M2

2.11.1.2. Самонагряването на дадено вещество или смес представлява процес, при който постепенната реакция на това вещество или смес с кислород (във въздуха) генерира топлина. Ако скоростта на образуване на топлина надвишава скоростта на топлоотделяне, температурата на веществото или сместа ще се повиши, което може да доведе, след период на индукция, до самозапалване и горене.

▼B

2.11.2.   Критерии за класифициране

2.11.2.1. Вещество или смес се класифицират като самонагряващо се вещество или смес от този клас, ако в хода на изпитванията, проведени в съответствие с метод, посочен в ►M4  UN RTDG ◄ , Ръководство за изпитвания и критерии, част III, подраздел 33.3.1.6:

а) 

е получен положителен резултат при изпитване на кубичен образец със страна 25 mm при 140 oC;

б) 

е получен положителен резултат при изпитване на кубичен образец със страна 100 mm при 140 oC и е получен отрицателен резултат при изпитване на кубичен образец със страна 100 mm при 120 oC и веществото или сместа трябва да се опакова в опаковки с обем, по-голям от 3 m3;

в) 

е получен положителен резултат при изпитване на кубичен образец със страна 100 mm при 140 oC и е получен отрицателен резултат при изпитване на кубичен образец със страна 100 mm при 100 oC и веществото или сместа трябва да се опакова в опаковки с обем, по-голям от 450 литра;

г) 

е получен е положителен резултат при изпитване на кубичен образец със страна 100 mm при 140 oC и е получен положителен резултат при изпитване на кубичен образец със страна 100 mm при 100 oC.

2.11.2.2. Самонагряващото вещество или смес се класифицират в една от двете категории за този клас на опасност, ако в хода на изпитването, проведено по метод N.4 в част III, подраздел 33.3.1.6 от ►M4  UN RTDG ◄ , Ръководство за изпитвания и критерии, получените резултати отговарят на критериите съгласно таблица 2.11.1:Таблица 2.11.1

Критерии за самонагряващи се вещества и смеси

Категория

Критерии

1

Получен е положителен резултат при изпитване на кубичен образец със страна 25 mm при 140 oC

2

а)  получен е положителен резултат при изпитване на кубичен образец със страна 100 mm при 140 oC и е получен отрицателен резултат при изпитване на кубичен образец със страна 25 mm при 140 oC и веществото или сместа трябва да се опакова в опаковки с обем, по-голям от 3 m3; или

б)  получен е положителен резултат при изпитване на кубичен образец със страна 100 mm при 140 oC и е получен отрицателен резултат при изпитване на кубичен образец със страна 25 mm при 140 oC, получен е положителен резултат при изпитване на кубичен образец със страна 100 mm при 120 oC и веществото или сместа трябва да се опакова в опаковки с обем, по-голям от 450 литра; или

в)  получен е положителен резултат при изпитване на кубичен образец със страна 100 mm при 140 oC и е получен отрицателен резултат при изпитване на кубичен образец със страна 25 mm при 140 oC и е получен положителен резултат при изпитване на кубичен образец със страна 100 mm при 100 oC.

Забележка

Изпитването се извършва върху веществото или сместа във физическата форма, в която са представени. Ако например за целите на доставка или превоза едно и също химично вещество е във физическа форма, различна от изпитваната, и се счита, че е възможно тази форма да измени съществено неговите резултати при изпитване за класифициране, новата форма на веществото също се подлага на изпитване.

2.11.2.3. Вещества и смеси с температура на самозапалване над 50 oC при обем 27 м3 не се класифицират като самонагряващи се вещества или смеси.

2.11.2.4. Вещества и смеси с температура на самозапалване над 50 oC при обем 450 литра не се класифицират в категория 1 от този клас.

2.11.3.   Предоставяне на информация за опасността

Елементите на етикета се използват за вещества или смеси, които отговарят на критериите за класифициране в този клас на опасност в съответствие с таблица 2.11.2.

▼M12Таблица 2.11.2

Елементи на етикета за самонагряващи се вещества и смеси

Класифициране

Категория 1

Категория 2

GHS пиктограми

image

image

Сигнална дума

Опасно

Внимание

Предупреждение за опасност

Н251: Самонагряващо се: може да се запали

Н252: Самонагряващо се в големи количества; може да се запали

Препоръка за безопасност при предотвратяване

P235

P280

P235

P280

Препоръка за безопасност при реагиране

 

 

Препоръка за безопасност при съхранение

P407

P413

P420

P407

P413

P420

Препоръка за безопасност при изхвърляне

 

 

▼B

2.11.4.   Допълнителни съображения относно класифицирането

2.11.4.1. Относно подробните схеми за вземане на решения за класифицирането и изпитванията, които трябва да бъдат проведени за потвърждаване на различните категории, вж. фигура 2.11.1.

2.11.4.2. Не е необходимо да се прилага процедурата за класифициране на самонагряващите се вещества и смеси, ако резултатите от скрининговото изпитване могат адекватно да се съпоставят с резултатите от изпитването за класифициране и ако се прилага подходяща граница на безопасност. Примери за скринингови изпитвания са:

а) 

изпитване Grewer Oven (VDI насоки 2263, част 1, 199, методи за определяне на характеристиките на безопасност на прахообразни вещества) с начална температура 80 К над референтната температура за обем от 1 l;

б) 

скринингово изпитване на големи количества прахообразни вещества (Gibson, N. Harper, D.J.Rogers, R.Evaluation of the fire and explosion risks in drying powders, Plant Operations Progress, 4 (3), 181—189, 1985) с начална температура 60 K над референтната температура за обем от 1 l.

Фигура 2.11.1

Самонагряващи се вещества и смеси

image

2.12.   Вещества и смеси, които в контакт с вода отделят запалими газове

2.12.1.   Определение

Вещества или смеси, които в контакт с вода отделят запалими газове, означава твърди или течни вещества или смеси, които при взаимодействие с вода, са способни самозапалят или да отделят запалими газове в опасни количества.

2.12.2.   Критерии за класифициране

2.12.2.1. Вещество или смес, което в контакт с вода, отделя запалими газове, се класифицира в една от трите категории за този клас, въз основа на резултатите от изпитване N.5, описано в част III, подраздел 33.4.1.4 от ►M4  UN RTDG ◄ , Ръководство за изпитвания и критерии, в съответствие с таблица 2.12.1:Таблица 2.12.1

Критерии за вещества или смеси, които в контакт с вода отделят запалими газове

Категория

Критерии

1

Всяко вещество или смес, които бурно реагират с вода при температура на обкръжаващата среда, и най-общо проявява тенденция, при която отделеният газ се самозапалва, или които реагират при взаимодействие с вода при такава температура на обкръжаващата среда, че скоростта на отделяне на запалим газ е 10 или повече литри за килограм вещество за всяка една минута.

2

Всяко вещество или смес, които достатъчно активно реагират с водата при такава температурата на обкръжаващата среда, че максималната скорост на отделяне на запалим газ е 20 или повече литри за килограм вещество в час, и които не съответстват на критериите за класифициране в категория 1.

3

Всяко вещество или смес, които бавно реагират с вода при такава температура на обкръжаващата среда, че максималната скорост на отделяне на запалим газ е 1 или повече литри за килограм вещество в час, и които не съответстват на критериите за класифициране в категории 1 и 2.

Забележка

Изпитването се извършва върху веществото или сместа във физическата форма,в която са представени. Ако например за целите на доставка или превоз едно и също химично вещество е във физическа форма, различна от изпитваната и се счита, че е възможно тази форма да измени съществено неговите резултати при изпитване за класифициране, новата форма на веществото също се подлага на изпитване.

2.12.2.2. Вещество или смес се класифицират като вещество или смес, които в контакт с вода отделят запалими газове, ако на всеки етап от процедурата на изпитване протича самозапалване.

2.12.3.   Предоставяне на информация за опасността

Елементите на етикета се използват за вещества или смеси, които отговарят на критериите за класифициране в този клас на опасност в съответствие с таблица 2.12.2.

▼M12Таблица 2.12.2

Елементи на етикета за вещества или смеси, които при контакт с вода отделят запалими газове

Класифициране

Категория 1

Категория 2

Категория 3

GHS пиктограми

image

image

image

Сигнална дума

Опасно

Опасно

Внимание

Предупреждение за опасност

H260: При контакт с вода отделя запалими газове, които могат да се самозапалят

H261: При контакт с вода отделя запалими газове

H261: При контакт с вода отделя запалими газове

Препоръка за безопасност при предотвратяване

P223

P231 + P232

P280

P223

P231 + P232

P280

P231 + P232

P280

Препоръка за безопасност при реагиране

P302 + P335 + P334

P370 + P378

P302 + P335 + P334

P370 + P378

P370 + P378

Препоръка за безопасност при съхранение

P402 + P404

P402 + P404

P402 + P404

Препоръка за безопасност при изхвърляне

P501

P501

P501

▼B

2.12.4.   Допълнителни съображения относно класифицирането

2.12.4.1. Не е необходимо да се прилага процедурата за класифициране към този клас, ако:

а) 

химичната структура на веществото или сместа не съдържа метали или металоиди; или

б) 

опитът в производството и използването показва, че даденото вещество или смес не реагират с вода, т.е. веществото е произведено с вода или е промито с вода; или

в) 

известно е, че веществото или сместа са разтворими във вода и образуват стабилна смес.

2.13.   Оксидиращи течности

2.13.1.   Определение

Оксидираща течност означава течно вещество или смес, които сами по себе си не е необходимо да са запалими, но обикновено посредством отделяне на кислород, е възможно да предизвикат или да спомагат за горенето на друг материал.

2.13.2.   Критерии за класификация

2.13.2.1. Оксидиращата течност се класифицира в една от трите категории за този клас, въз основа на резултатите от изпитване O.2 в част III, подраздел 34.4.2 от ►M4  UN RTDG ◄ , Ръководство за изпитвания и критерии, в съответствие с таблица 2.13.1:Таблица 2.13.1

Критерии за оксидиращи течности

Категория

Критерии

1

Всяко вещество или смес, които, смесени с целулоза в масово съотношение 1:1 от веществото (или сместа) и целулоза, се самозапалзват в хода на изпитването; или времето за повишаване на налягането на смес 1:1 от масата на вещество и целулоза е по-малко от времето за повишаване на налягането на смес с масово съотношение 1:1 от 50 % разтвор на хлорна киселина и целулоза.

2

Всяко вещество или смес, които, смесени с целулоза в масово съотношение 1:1 от веществото (или сместа) и целулоза, имат по време на изпитването средно време на повишаване на налягането, което е по-малко или равно на средното време за повишаване на налягането на смес в масово съотношение 1:1 от 40 % воден разтвор на натриев хлорат и целулоза; и не отговарят на критериите за класифициране в категория 1.

3

Всяко вещество или смес, които, смесени с целулоза в масово съотношение 1:1 от веществото (или сместа) и целулоза, имат по време на изпитването средно време на повишаване на налягането, което е по-малко или равно на средното време за повишаване на налягането на смес в масово съотношение 1:1 от 65 % воден разтвор на натриев хлорат и целулоза; и не отговарят на критериите за класифициране в категория 1 и 2.

2.13.3.   Предоставяне на информация за опасност

Елементите на етикета се използват за вещества или смеси, които отговарят на критериите за класифициране в този клас на опасност в съответствие с таблица 2.13.2.

▼M12Таблица 2.13.2

Елементи на етикета за оксидиращи течности

Класифициране

Категория 1

Категория 2

Категория 3

GHS пиктограми

image

image

image

Сигнална дума

Опасно

Опасно

Внимание

Предупреждение за опасност

Н271: Може да предизвика пожар или експлозия; силен окислител

H272: Може да усили пожара; окислител

H272: Може да усили пожара; окислител

Препоръка за безопасност при предотвратяване

P210

P220

P280

P283

P210

P220

P280

P210

P220

P280

Препоръка за безопасност при реагиране

P306 + P360

P371 + P380 + P375

P370 + P378

P370 + P378

P370 + P378

Препоръка за безопасност при съхранение

P420

 

 

Препоръка за безопасност при изхвърляне

P501

P501

P501

▼B

2.13.4.   Допълнителни съображения относно класифицирането

2.13.4.1. Процедурата по класифицирането на органичните вещества или смеси в този клас не се прилага, ако:

а) 

веществото или сместа не съдържат кислород, флуор или хлор; или

б) 

веществото или сместа съдържат кислород, флуор или хлор и тези елементи са химически свързани само с въглерод или водород.

2.13.4.2. За неорганичните вещества или смеси процедурата за класифициране в този клас не се прилага, ако те не съдържат кислородни или халогенни атоми.

2.13.4.3. При различие между резултатите от изпитванията и опита, натрупан при използването и употребата на вещества или смеси, който показва, че те са оксидиращи, заключенията, направени въз основа на натрупания опит имат предимство пред резултатите от изпитванията.

2.13.4.4. Когато веществата или смесите предизвикват повишаване на налягането (твърде високо или твърде ниско), причинено от химични реакции, които не характеризират оксидиращите свойства на веществото или сместа, изпитването, описано в част III, подраздел 34.4.2 от ►M4  UN RTDG ◄ , Ръководство за изпитвания и критерии, се повторя с инертно вещество, например диатомит (кизелгур), на мястото на целулозата, за да се изясни природата на реакцията и да се провери дали няма погрешен положителен резултат.

2.14.   Оксидиращи твърди вещества

2.14.1.   Определение

Оксидиращо твърдо вещество означава твърдо вещество или смес, които сами по себе си не е необходимо са запалими, но обикновено посредством отделяне на кислород, могат да предизвикат или да съдействат за горенето на друг материал.

2.14.2.   Критерии за класифициране

2.14.2.1.  ►M12  Оксидиращо твърдо вещество се класифицира в една от трите категории за този клас въз основа на резултатите от изпитване O.1 в част III, подраздел 34.4.1 или изпитване О.3 в част III, подраздел 34.4.3 от UN RTDG, Ръководство за изпитвания и критерии в съответствие с таблица 2.14.1: ◄

▼M12Таблица 2.14.1

Критерии за оксидиращи твърди вещества

Категория

Критерии при използване на изпитване О.1

Критерии при използване на изпитване О.3

1

Всяко вещество или смес, които смесени в масово съотношение 4:1 или 1:1 от изпитвания образец и целулоза, имат средно време на изгаряне, което е по-малко от средното време на изгаряне насмес с масово съотношение 3:2 от калиев бромат и целулоза.

Всяко вещество или смес, които смесени в масово съотношение 4:1 или 1:1 от изпитвания образец и целулоза, имат средна скорост на горене, която е по-голяма от среднатаскорост на горене на смес с масово съотношение 3:1 от калциев пероксид и целулоза.

2

Всяко вещество или смес, които смесени в масово съотношение 4:1 или 1:1 от изпитвания образец и целулоза, имат средно време на изгаряне, което е равно или по-малко от средното време на изгаряне на смес с масово съотношение 2:3 от калиев бромат и целулоза и за които критериите за категория 1 не са спазени.

Всяко вещество или смес, които смесени в масово съотношение 4:1 или 1:1 от изпитвания образец и целулоза, имат средна скорост на горене, която е равна или по-голяма от средната скорост на горене на смес с масово съотношение 1:1 от калциев пероксид и целулоза и за които критериите за категория 1 не са спазени.

3

Всяко вещество или смес, които смесени в масово съотношение 4:1 или 1:1 от изпитвания образец и целулоза, имат средно време на изгаряне, което е равно или по-малко от средното време на изгаряне на смес с масово съотношение 3:7 от калиев бромат и целулоза и за които критериите за категории 1 и 2 не са спазени.

Всяко вещество или смес, които смесени в масово съотношение 4:1 или 1:1 от изпитвания образец и целулоза, имат средна скорост на горене, която е равна или по-голяма от средната скорост на горене на смес с масово съотношение 1:2 от калциев пероксид и целулоза и за които критериите за категории 1 и 2 не са спазени.

▼B

Забележка 1

Някои оксидиращи твърди вещества също така представляват опасност от масова експлозия при определени условия (когато се съхраняват в големи количества). Някои видове амониев нитрат могат да причинят масова експлозия при извънредни условия и „Устойчивостта на изпитването за детонация“ ►M12  (IMSBC Кодекс (Международен кодекс за превоз на незърнени насипни товари по море, ММO), допълнение 2, раздел 5) ◄ може да се използва за оценка на тази опасност. В тази връзка се предвижда подходяща информация в ИЛБ.

Забележка 2

Изпитването се извършва върху веществото или сместа във физическата форма, в която са представени. Ако например за целите на доставка или превоз едно и също химично вещество е във физическа форма, различна от изпитваната, и се счита, че е възможно тази форма да измени съществено неговите резултати при изпитване за класифициране, новата форма на веществото също се подлага на изпитване.

2.14.3.   Предоставяне на информация за опасността

Елементите на етикета се използват за вещества или смеси, които отговарят на критериите за класифициране в този клас на опасност в съответствие с таблица 2.14.2.

▼M12Таблица 2.14.2

Елементи на етикета за оксидиращи твърди вещества

 

Категория 1

Категория 2

Категория 3

GHS пиктограми

image

image

image

Сигнална дума

Опасно

Опасно

Внимание

Предупреждение за опасност

H271: Може да предизвика пожар или експлозия; силен окислител

H272: Може да усили пожара; окислител

H272: Може да усили пожара; окислител

Препоръка за безопасност при предотвратяване

P210

P220

P280

P283

P210

P220

P280

P210

P220

P280

Препоръка за безопасност при реагиране

P306 + P360

P371 + P380 + P375

P370 + P378

P370 + P378

P370 + P378

Препоръка за безопасност при съхранение

P420

 

 

Препоръка за безопасност при изхвърляне

P501

P501

P501

▼B

2.14.4.   Допълнителни съображения относно класифицирането

2.14.4.1. Процедурата за класифициране на органичните вещества или смеси в този клас не се прилага, ако:

а) 

веществото или сместа не съдържат кислород, флуор или хлор; или

б) 

веществото или сместа съдържат кислород, флуор или хлор и тези елементи са химически свързани само с въглерод или водород.

2.14.4.2. Процедурата за класифициране на неорганичните вещества или смеси в този клас не се прилага, ако те не съдържат кислородни или халогенни атоми.

2.14.4.3. При различие между резултатите от изпитванията и опита, натрупан при използването и употребата на вещества или смеси, който показва, че те са оксидиращи, заключенията, направени въз основа на натрупания опит имат предимство пред резултатите от изпитванията.

2.15.   Органични пероксиди

2.15.1.   Определение

2.15.1.1. Органични пероксиди означава органични вещества в течно или твърдо състояние, които съдържат двувалентна -O-O- структура и може да се разглеждат като производни на водородния пероксид, където един или двата водородни атома са заместени с органични радикали. Терминът органичен пероксид включва и смеси (формулировки) на органични пероксиди, които съдържат поне един органичен пероксид. Органичните пероксиди са термично неустойчиви вещества или смеси, които могат да претърпят самоускоряващо се екзотермично разлагане. Освен това те могат да притежават едно или няколко от следните свойства:

i) 

да са способни на експлозивно разлагане;

ii) 

да горят бързо;

iii) 

да бъдат чувствителни на въздействие или триене;

iv) 

да реагират опасно с други вещества.

2.15.1.2. Органичният пероксид се счита за притежаващ взривни свойства, ако в хода на лабораторното изпитване сместа (формулировката) е способна да детонира, да дефлагрира бързо, или да прояви много силен термичен ефект при нагряване в затворено пространство.

2.15.2.   Критерии за класифициране

2.15.2.1. Всеки органичен пероксид се класифицира в този клас с изключение на случаите когато съдържа:

а) 

не повече от 1,0 % свободен кислород от органичните пероксиди, когато съдържанието на водородния пероксид не превишава 1,0 %; или

б) 

не повече от 0,5 % свободен кислород от органичните пероксиди, когато съдържанието на водородния пероксид е по-голямо от 1,0 %, но не превишава 7,0 %.

Забележка

Наличното съдържание на кислород ( %) за дадена смес от органични пероксиди се получава по формулата:

image

където:

ni

=

броя пероксидни групи на молекула органичен пероксид i;

ci

=

концентрация ( % масови) на органичен пероксид i;

mi

=

молекулна маса на органичен пероксид i.

2.15.2.2. Органичните пероксиди се класифицират в една от седемте категории „типове А—G“ за този клас, в съответствие със следните принципи:

а) 

всеки органичен пероксид, който,когато е опакован, може да детонира или да дефлагрира бързо, се определя като органичен пероксид ТИП A;

б) 

всеки органичен пероксид, притежаващ експлозивни свойства и който, когато е опакован, не детонира и не дефлагрира бързо, но е възможно да възникне термална експлозия в опаковката, се определя като органичен пероксид от ТИП B;

в) 

всеки органичен пероксид, притежаващ експлозивни свойства, ако веществото или сместа, когато са опаковани, не могат да детонират или да дефлагрират бързо, нито може да възникне термална експлозия, се определя като органичен пероксид от ТИП C;

г) 

всеки органичен пероксид, който в хода на лабораторното изпитване:

i) 

детонира частично, не дефлагрира бързо и не проявява силен ефект, когато се нагряват в затворено пространство; или

ii) 

изобщо не детонира, дефлагрира бавно и не проявява силен ефект, когато се нагряват в затворено пространство; или

iii) 

изобщо не детонира или дефлагрира и показва умерен ефект, когато се нагрява в затворено пространство;

се определя като органичен пероксид от ТИП D;

д) 

всеки органичен пероксид, който при лабораторно изпитване детонира, не дефлагрира изобщо и проявява слаб или никакъв ефект при нагряване в затворено пространство, се определя като органичен пероксид от ТИП E;

е) 

всеки органичен пероксид, който при лабораторно изпитване не детонира в кавитационно състояние, не дефлагрира изобщо и проявява слаб или никакъв ефект при нагряване в затворено пространство, както и малка или никаква експлозивна мощност, се определя като органичен пероксид от ТИП F;

ж) 

всеки органичен пероксид, който при лабораторно изпитване не детонира в кавитационно състояние, не дефлагрира изобщо, не проявява никакъв ефект при нагряване в затворено пространство или експлозивна мощност, при условие че e термично устойчив, т.е. температурата на самоускоряващо се разлагане е 60 oC или по-висока за 50 kg опаковка ( 9 ), а при течни смеси за намаляване на чувствителността е използван разредител с температура на кипене не по-ниска от 150 oC, се определя като органичен пероксид от ТИП G. Ако органичният пероксид не е термично устойчив или ако за намаляване на чувствителността се използва разредител с температура на кипене по-ниска от 150 oC, се определя като органичен пероксид от ТИП F.

Когато изпитването е проведено в определена опаковка и опаковката е променена, се провежда допълнително изпитване, когато се прецени, че промяната в опаковката ще повлияе върху резултатите от изпитването.

2.15.2.3.   Критерии за контрол на температурата

Следните органични пероксиди подлежат на контрол на температурата:

а) 

органични пероксиди от типове B и C с SADT ≤ 50o C;

б) 

органични пероксиди от тип D, проявяващи умерен ефект при нагряване в затворено пространство ( 10 ) с SADT ≤ 50o C или проявяващи слаб или нулев ефект при нагряване в затворено пространство с SADT ≤ 45o C; и

в) 

органични пероксиди от типове E и F с SADT ≤ 45o C.

Методите на изпитване за определяне на SADT, както и методите за изчисление на контролна и аварийна температура са дадени в ►M4  UN RTDG ◄ , Ръководство за изпитвания и критерии, част II, раздел 28. Избраното изпитване се провежда по начин, който е представителен, както за размера, така и за материалите на опаковката.

2.15.3.   Предоставяне на информация за опасността

Елементите на етикета се използват за вещества или смеси, които отговарят на критериите за класифициране в този клас на опасност в съответствие с таблица 2.15.1.

▼M12Таблица 2.15.1

Елементи на етикета за органични пероксиди

Класифициране

Тип А

Тип B

Тип C и D

Тип E и F

Тип G

GHS пиктограми

image

image

image

image

Няма елементи на етикета, предназначени за тази категория на опасност

Сигнална дума

Опасно

Опасно

Опасно

Внимание

Предупреждение за опасност

H240: Може да предизвика експлозия при нагряване

H241: Може да предизвика пожар или експлозия при нагряване

H242: Може да предизвика пожар при нагряване

H242: Може да предизвика пожар при нагряване

Препоръка за безопасност при предотвратяване

P210

P234

P235

P240

P280

P210

P234

P235

P240

P280

P210

P234

P235

P240

P280

P210

P234

P235

P240

P280

Препоръка за безопасност при реагиране

P370 + P372 + P380 + P373

P370 + P380 + P375 [+ P378] (1)

P370 + P378

P370 + P378

 

Препоръка за безопасност при съхранение

P403

P410

P411

P420

P403

P410

P411

P420

P403

P410

P411

P420

P403

P410

P411

P420

 

Препоръка за безопасност при изхвърляне

P501

P501

P501

P501

 

(1)   Вж. уводната част от приложение IV за подробности за употребата на квадратните скоби.

▼B

За тип Ж няма определени елементи на информацията за опасността, но се взема предвид възможността да притежава свойства, характерни за други класове на опасност.

2.15.4.   Допълнителни съображения относно класифицирането

2.15.4.1. По правило органичните пероксиди се класифицират въз основа на тяхната химична структура, както и на свободния кислород и съдържанието на водороден пероксид в сместа (виж 2.15.2.1.). Свойствата на органичните пероксиди, които са необходими за тяхното класифициране, се определят експериментално път. Класифицирането на органичните пероксиди се извършва в съответствие с изпитванията от серии А—З, както е описано в част II на ►M4  UN RTDG ◄ , Ръководство за изпитвания и критерии. Процедурата за класифициране е описана във фигура 2.15.1.

2.15.4.2. Смеси от вече класифицирани органични пероксиди могат да се класифицират като същия тип органичен пероксид, аналогичен на най-опасната съставка. Въпреки това, предвид обстоятелството, че две устойчиви съставки могат да образуват термично по-малко устойчива смес, се определя температурата на самоускоряващо се разлагане (SADT) на сместа.

Забележка: Сборът на индивидуалните части на сместа може да бъде по-опасен от индивидуалните съставки, взети поотделно.

▼M12

Фигура 2.15.1

Органични пероксиди

image

▼B

2.16.   Корозивни за метали

2.16.1.   Определение

Вещество или смес, корозивни за метали означава вещество или смес, които чрез химическо действие могат съществено да увредят или дори да разрушат металите.

2.16.2.   Критерии за класифициране

2.16.2.1. Вещество или смес, корозивни за метали, се класифицират в самостоятелна категория за този клас, въз основа на резултатите от изпитване в част III, подраздел 37.4 от ►M4  UN RTDG ◄ , Ръководство за изпитвания и критерии, в съответствие с таблица 2.16.1.Таблица 2.16.1

Критерии за вещества и смеси, корозивни за метали

Категория

Критерии

1

Скоростта на корозия на стоманените или алуминиеви повърхности превишава 6,25 mm за година при температура на изпитване 55 oC, при изпитване и на двата материала.

Забележка

Когато първоначалното изпитване на стоманата или алуминия показва, че изпитваните вещество или смес са корозивни, не се налага последващо изпитване на другия метал.

2.16.3.   Предоставяне на информация за опасността

Елементите на етикета се използват за вещества или смеси, които отговарят на критериите за класифициране в този клас на опасност в съответствие с таблица 2.16.2.Таблица 2.16.2

Елементи на етикета за вещества и смеси, корозивни за метали

Класифициране

Категория 1

Пиктограма GHS

image

Сигнална дума

Внимание

Предупреждение за опасност

H290: Може да бъде корозивно за металите

Препоръка за безопасност при предотвратяване

P234

Препоръка за безопасност при реагиране

P390

Препоръка за безопасност при съхранение

P406

Препоръка за безопасност при изхвърляне

 

▼M4

Забележка:

Когато дадено вещество или смес е класифицирано(а) като корозивно за метали, но некорозивно(а) за кожата и/или очите, се прилагат разпоредбите за етикетиране, съдържащи се в раздел 1.3.6.

▼B

2.16.4.   Допълнителни съображения относно класифицирането

2.16.4.1. Скоростта на корозия може да бъде измерена по метода, описан в част III, подраздел 37.4 от ►M4  UN RTDG ◄ , Ръководство за изпитвания и критерии. Образците, използвани при изпитването, се изготвят от следните материали:

а) 

за целите на изпитване на стомана — типове стомана

— 
S235JR+CR (1.0037 resp.St 37-2),
— 
S275J2G3+CR (1.0144 resp.St 44-3), ISO 3574 изменен, Унифицирана система за номериране (UNS) G 10200, или SAE 1020.
б) 

за целите на изпитване на алуминия — непокрит тип 7075-T6 или AZ5GU-T6.

3.   ЧАСТ 3: ОПАСНОСТИ ЗА ЗДРАВЕТО

3.1.   Остра токсичност

3.1.1.   Определения

3.1.1.1. Острата токсичност означава онези вредни ефекти, които възникват след приемане през устата или кожата на еднократна доза вещество или смес, или на многократни дози в течение на 24 часа, или при експозиция при вдишване в течение на 4 часа.

3.1.1.2. Класът на опасност Остра токсичност се подразделя на:

— 
остра орална токсичност;
— 
остра дермална токсичност;
— 
остра инхалационна токсичност

3.1.2.   Критерии за класифициране на вещества като остро токсични

▼M2

3.1.2.1.  ►M12  Веществата могат да бъдат отнесени към една от четирите категории на опасност въз основа на остра токсичност по орален, дермален или инхалационен път в съответствие с числените критерии, показани в таблица 3.1.1. ◄ Острите токсични стойности са изразени като (приблизително) LD50 (орални, дермални) или LC50 (инхалационни) стойности или като оценки на остра токсичност (ATE). Пояснителните бележки са дадени след таблица 3.1.1.Таблица 3.1.1.

Категории на опасност от остра токсичност и оценки на остра токсичност (ATE), определящи съответните категории

Път на експозиция

Категория 1

Категория 2

Категория 3

Категория 4

Орална (mg/kg телесно тегло)

ATE ≤ 5

5 < ATE ≤ 50

50 < ATE ≤ 300

300 < ATE ≤ 2 000

Вж.:

забележка а)

забележка б)

Дермална (mg/kg телесно тегло)

ATE ≤ 50

50 < ATE ≤ 200

200 < ATE ≤ 1 000

1 000 < ATE ≤ 2 000

Вж.:

забележка а)

забележка б)

Газове (ppmV (1)

ATE ≤ 100

100 < ATE ≤ 500

500 < ATE ≤ 2 500

2 500 < ATE ≤ 20 000

Вж.:

забележка а)

забележка б)

забележка в)

Пари (mg/l)

ATE ≤ 0,5

0,5 < ATE ≤ 2,0

2,0 < ATE ≤ 10,0

10,0 < ATE ≤ 20,0

Вж.:

забележка а)

забележка б)

забележка в)

забележка г)

Прах и мъгла (mg/l)

ATE ≤ 0,05

0,05 < ATE ≤ 0,5

0,5 < ATE ≤ 1,0

1,0 < ATE ≤ 5,0

Вж.:

забележка а)

забележка б)

забележка в)

(1)   Концентрациите на газ са изразени в части на милион за обема (ppmV).

Забележки към таблица 3.1.1:

а) 

Оценката на острата токсичност (ATE) за класифицирането на вещество е получена посредством LD50/LC50, когато са налични.

б) 

Оценката на острата токсичност (ATE) за класифицирането на вещество в смес е получена посредством:

— 
LD50/LC50, когато са налични,
— 
съответния коефициент на преобразуване от таблица 3.1.2, който се отнася за резултатите от изпитването в определени граници, или
— 
съответния коефициент на преобразуване от таблица 3.1.2, който се отнася за категорията за класифициране.

▼M4

в) 

Използваните в таблицата диапазони, в които се изменя оценката на острата токсичност (ATE) по отношение на инхалационната токсичност, са базирани на 4-часова експозиция за целите на изпитването. Преобразуването на наличните данни за инхалационна токсичност, получени в резултат на едночасова експозиция, е възможно посредством деление на коефициент 2 за газовете и парите и на коефициент 4 — за праха и мъглата.

▼M2

г) 

За някои вещества атмосферата за изпитване се състои не просто от пари, а от смес с течна и газообразна фаза. За други вещества атмосферата за изпитване може да се състои от пари, близки до газообразната фаза. В тези последни случаи класифицирането се основава на ppmV, както следва: категория 1 (100 ppmV), категория 2 (500 ppmV), категория 3 (2 500 ppmV), категория 4 (20 000 ppmV).

Термините „прах“, „мъгла“ и „пара“ се определят, както следва:

— 
прах: твърди частици от дадено вещество или смес, суспендирани в газ (обикновено въздух);
— 
мъгла: течни капки от дадено вещество или смес, суспендирани в газ (обикновено въздух);
— 
пари: газообразната форма на дадено вещество или смес, освободено от неговото течно или твърдо състояние.

Прахът се образува обикновено в резултат на механични процеси. Мъглата се образува обикновено в резултат на кондензацията на преситени пари или физическото разделяне на течности. Праховете и мъглата обикновено са с размери на частиците, които са между по-малко от 1 и 100 μm.

▼B

3.1.2.2.   Специфични съображения относно класифициранете на вещества като остро токсични

3.1.2.2.1. Предпочитаните видове за изпитване за оценка на острата токсичност по орален път и чрез вдишване са плъховете, а предпочитан вид за оценка на острата дермална токсичност са плъховете и зайците. Когато има експерименталните данни за остра токсичност по отношение на няколко вида животни, се използва научно мнение при избора на най-подходящата стойност на LD50 от валидните и добре проведени изпитвания.

3.1.2.3.   Специфични съображения относно класифицирането на вещества като остро токсични по инхалационен път

3.1.2.3.1. Единиците за инхалационна токсичност са функция на формата на вдишания материал. Стойностите за прах и мъгла се изразяват в mg/l. Стойностите за газовете се изразяват в ppmV. Като се отчитат трудностите при изпитването на парите, някои от които представляват смес от течна и парова фаза, стойностите в таблицата са дадени в единиците mg/l. Но при тези пари, които са в състояние близо до газообразното, класифицирането се основава на ppmV.

3.1.2.3.2.  ►M12  Особено значение при класифицирането за инхалационна токсичност има употребата на добре обосновани стойности в най-високите категории на опасност за прах и мъгла. ◄ Вдишани частици със средно масов аеродинамичен диаметър (MMAD) от 1 до 4 микрона ще се отлагат във всички части на дихателните пътища на плъховете. Този диапазон на размерите на частиците съответства на максимална доза от около 2 mg/l. За да се постигне приложимост на опитите върху животни към човешка експозиция, е най-добре прахът и мъглата да се изпитват в този диапазон при плъхове.

3.1.2.3.3. В допълнение към класифицирането за инхалационна токсичност, ако има данни, които показват, че механизмът на токсичност е корозивност, веществото или сместа, се етикетират и като „корозивни за дихателните пътища“ (вж. забележка 1 в 3.1.4.1.). Корозивността на дихателните пътища се определя като разрушаване на тъканите на дихателните пътища след ограничен период на еднократна експозиция, аналогична на корозия на кожата; това включва и разрушаване на мукоза. Оценката на корозивност може да се основава на експертна оценка, което използва такива данни като напр.: човешки опит и опит с животни, съществуващи данни (in vitro), рН стойности, информация за аналогични вещества или всякакви други подходящи данни.

3.1.3.   Критерии за класифициране на смеси като остро токсични

3.1.3.1. Критериите за класифициране на вещества за остра токсичност, посочени в раздел 3.1.2, се базират на данните за смъртоносна доза (получени чрез изпитване или определени). За смеси е необходимо да се получи или определи информация, която позволява да се приложат критериите за класифициране на съответната смес. Подходът на класифициране за остра токсичност е стъпаловиден и зависи от количеството информация налична за сама