Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008D0798-20081210

Решение на Комисията от 14 октомври 2008 година за налагане на специални условия по отношение на вноса на млечни продукти или продукти, съдържащи мляко, с произход или изпратени от Китай, и за отмяна на Решение 2008/757/ЕО на Комисията (нотифицирано под номер C(2008) 6086) (текст от значение за ЕИП) (2008/798/ЕО)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/798/2008-12-10

2008D0798 — BG — 10.12.2008 — 001.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 14 октомври 2008 година

за налагане на специални условия по отношение на вноса на млечни продукти или продукти, съдържащи мляко, с произход или изпратени от Китай, и за отмяна на Решение 2008/757/ЕО на Комисията

(нотифицирано под номер C(2008) 6086)

(текст от значение за ЕИП)

(2008/798/ЕО)

(ОВ L 273, 15.10.2008, p.18)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  No

page

date

►M1

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 9 декември 2008 година

  L 331

19

10.12.2008
▼B

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 14 октомври 2008 година

за налагане на специални условия по отношение на вноса на млечни продукти или продукти, съдържащи мляко, с произход или изпратени от Китай, и за отмяна на Решение 2008/757/ЕО на Комисията

(нотифицирано под номер C(2008) 6086)

(текст от значение за ЕИП)

(2008/798/ЕО)КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните ( 1 ), и по-специално член 53, параграф 2, втора алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 53 от Регламент (ЕО) № 178/2002 е предвидена възможността да се предприемат целесъобразни спешни мерки на Общността за храни и фуражи, внесени от трета страна, които имат за цел опазването на здравето на хората и животните или околната среда, когато рискът не може да бъде задоволително овладян чрез предприетите от държавите-членки индивидуални мерки.

(2)

Европейската комисия наскоро беше информирана, че в Китай са открити високи нива на меламин в млека за кърмачета и други млечни продукти. Меламинът е междинно химично съединение, което се използва за производството на амино-смоли и пластмаси, като мономер и като добавка към пластмаси. Високите нива на меламин в храната могат да доведат до много сериозни последици за здравето.

(3)

Вносът на мляко и млечни продукти, включително сухо мляко, с произход от Китай, не е разрешен в Общността; някои съставни продукти (например продукти, които съдържат едновременно преработен продукт от животински произход и продукт от неживотински произход) обаче, съдържащи съставки от преработено мляко, може да са достигнали пазарите на Европейския съюз.

(4)

Макар наличната фактологическа информация да сочи, че не са били внасяни съставни продукти, предназначени за специфична хранителна употреба от кърмачета или малки деца, някои съставни продукти, в зависимост от специфичния им състав, и по-специално делът на съдържанието на млечни продукти, може да са били представени за внос без да са преминали системните гранични проверки, предвидени с Решение 2007/275/ЕО на Комисията от 17 април 2007 година относно списъците с животни и продукти, които подлежат на проверка в граничните инспекционни пунктове съгласно директиви 91/496/ЕИО и 97/78/ЕО ( 2 ) на Съвета. Като се има предвид, че тези продукти представляват първостепенният, а понякога и единственият източник на хранителни вещества за кърмачетата и малките деца, е целесъобразно да бъде забранен вносът в Общността на такива продукти с произход от Китай. Държавите-членки следва да гарантират, че всякакви такива продукти, които бъдат намерени на пазара, ще бъдат унищожени незабавно.

(5)

По отношение на други съставни продукти (като бисквити и шоколад), които представляват незначителна част от разнообразния хранителен режим, след искане за оценка на рисковете, свързани с наличието на меламин в съставните продукти, от страна на Европейската комисия Европейският орган по безопасност на храните (ЕОБХ) публикува изявление, в което заключава, че най-висок риск би имало при най-лошия сценарий, според който при деца, които консумират големи количества бисквити и шоколад, съдържащи най-висок дял мляко на прах (който варира между 16 % и повече от 20 %), с ниво на замърсеност равно на най-високото, открито в мляко на прах от Китай, може да бъде потенциално надвишена допустимата дневна доза (ДДД) за меламин (0,5 mg на килограм телесно тегло).

(6)

За да се противодейства на риска за здравето, който може да възникне от излагането на въздействието на меламина, съдържащ се в такива съставни продукти, от държавите-членки се изисква съгласно Решение 2008/757/ЕО на Комисията ( 3 ) да гарантират, че съставните продукти, съдържащи поне 15 % млечен продукт с произход от Китай, са подложени на системни изследвания преди да бъдат внесени в Общността и че всички такива продукти, които покажат съдържание на меламин, надвишаващо 2,5 mg на килограм, се унищожават незабавно. Във фуражите и храните може да има меламин от различни източници, като например пренесен от материали, които са в контакт с храни, в следствие на употребата на пестициди и т.н. Имайки предвид наличните данни за честотата на случаите, нивото от 2,5 mg на килограм е подходящо за разграничаване между неизбежното фоново съдържание на меламин и неприемливите примеси с него. Това ниво е също в отговор на необходимостта да се гарантират широки граници на безопасност. Държавите-членки съобщиха за значителни трудности при установяването на точното съдържание на мляко или млечни продукти в съставните продукти. Следователно посочената по-горе стойност от 15 % е в голяма степен неприложима при решението дали дадена пратка подлежи на изискванията за контрол преди вноса. Поради това, за да се рационализират и опростят процедурите за контрол при вноса, е целесъобразно изискванията за контрол да бъдат определени без оглед на точното количество мляко или млечни продукти в съставните продукти.

(7)

Държавите-членки също така следва да се погрижат съставните продукти, които вече са налични в Общността, да бъдат изследвани по подходящ начин и, ако е необходимо, изтеглени от пазара. Разходите за изследванията при внос и за официалните мерки, предприети по отношение на продукти, за които е установено, че не съответстват на посочените максимални нива, следва да се поемат от стопанския субект в сектора на фуражите и храните, отговорен за продуктите.

(8)

За да е в състояние Комисията своевременно да преразгледа целесъобразността на настоящите мерки, държавите-членки следва да я информират за получени неблагоприятни резултати посредством Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи и да я уведомяват за благоприятните резултати на всеки две седмици.

(9)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:Член 1

За целите на настоящото решение, споменаването на Китай се разбира като отнасящо се до Китайската народна република.

Член 2

Мерки за контрол

 

Държавите-членки забраняват вноса в Общността на продукти, съдържащи мляко, млечни продукти, соя или продукти от соя с произход или изпратени от Китай, предназначени за специфична хранителна употреба от кърмачета или малки деца по смисъла на Директива 89/398/ЕИО на Съвета относно храни, предназначени за специфична хранителна употреба. Държавите-членки също така гарантират, че всички такива продукти, открити на пазара след влизането в сила на настоящото решение, се изтеглят и унищожават незабавно.

 ◄

 

Държавите-членки извършват проверки на документите, на идентичността и физически проверки, включително лабораторни анализи, на всички пратки от амониев бикарбонат за употреба в храните и фуражите и на фуражите и храните, съдържащи мляко, млечни продукти, соя или продукти от соя, с произход или изпратени от Китай.

Държавите-членки могат да провеждат проверки на принципа на случайния подбор преди вноса на други фуражи и храни с високо съдържание на протеини и с произход от Китай.

Целта на тези проверки по-специално е да се потвърди, че нивото на меламин, ако е наличен, не надвишава 2,5 мг на килограм продукт. Пратките се задържат до получаването на резултатите от лабораторните анализи.

 ◄

3.  Проверките, посочени в параграф 2, първа алинея, се извършват на места за контрол, които са специално определени от държавите-членки за тази цел. Държавите-членки правят списъка на местата за контрол обществено достъпен и го изпращат на Комисията.

4.  Държавите-членки уведомяват Комисията за неблагоприятни резултати от посочените в параграф 2 лабораторни анализи посредством Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи. Те уведомяват Комисията за благоприятните резултати на всеки две седмици.

5.  Държавите-членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че продуктите, посочени в параграф 2, и фуражите и храните с високо съдържание на протеини, според случая, които вече са били пуснати на пазара, са обект на подходяща степен на контрол, целящ да се установи нивото на меламин.

6.  Всеки продукт, за който от проверките, извършени в съответствие с параграфи 2 и 5, се установи, че съдържа над 2,5 mg меламин на килограм продукт, се унищожава незабавно.

7.  Държавите-членки гарантират, че разходите, възникнали при прилагането на параграф 2, се поемат от стопанския субект, отговорен за вноса, а разходите за официалните мерки, предприети по отношение на продукти, за които е установено, че не отговарят на изискванията от настоящото решение, се поемат от стопанския субект в сектора на фуражите и храните, отговорен за съответния продукт.

Член 3

Предварително уведомление

▼M1

Операторите в сектора на фуражите и храните или техни представители изпращат предварително уведомление до мястото за контрол, посочено в член 2, параграф 3, относно очакваната дата и час на пристигане на всички пратки от фуражи и храни, съдържащи мляко, млечни продукти, соя или продукти от соя, с произход или изпратени от Китай.

▼B

Член 4

Преразглеждане на мерките

Определените с настоящото решение мерки се преразглеждат редовно с оглед на резултатите от проверките, извършени от държавите-членки.

Член 5

Решение 2008/757/ЕО се отменя.

Член 6

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.( 1 ) ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.

( 2 ) ОВ L 116, 4.5.2007 г., стр. 9.

( 3 ) ОВ L 259, 27.9.2008 г., стр. 10.

Top