Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02007R0861-20170714

Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 година за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/861/2017-07-14

02007R0861 — BG — 14.07.2017 — 003.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 861/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 11 юли 2007 година

за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес

(ОВ L 199, 31.7.2007 г., стp. 1)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

 M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 517/2013 НА СЪВЕТА от 13 май 2013 година

  L 158

1

10.6.2013

►M2

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/2421 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 декември 2015 година

  L 341

1

24.12.2015

►M3

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1259 НА КОМИСИЯТА от 19 юни 2017 година

  L 182

1

13.7.2017


поправен от

 C1

Поправка, ОВ L 141, 5.6.2015, стp.  118 (861/2007)
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 861/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 11 юли 2007 година

за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интересГЛАВА I

ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ

Член 1

Предмет

Настоящият регламент създава европейска процедура за искове с малък материален интерес (наричана по-долу „европейска процедура за искове с малък материален интерес“), предназначена да опрости и ускори съдебните производства по искове с малък материален интерес по презгранични дела и да намали разноските. Европейската процедура за искове с малък материален интерес следва да бъде достъпна за страните в съдопроизводството като алтернатива на процедурите, предвидени от законодателството на държавите-членки.

Настоящият регламент също така премахва междинните производства, необходими за признаване и изпълнение в други държави-членки на решения, постановени в рамките на европейската процедура за искове с малък материален интерес в друга държава-членка.

▼M2

Член 2

Приложно поле

1.  Настоящият регламент се прилага при презгранични дела съгласно определението в член 3 по граждански и търговски въпроси, без оглед на естеството на съда или правораздавателния орган, когато стойността на иска не надвишава 5 000 EUR в момента на получаване на исковия формуляр от компетентния съд или правораздавателен орган, с изключение на всички лихви, разноски и разходи. Той не се прилага, по-специално, по отношение на данъчни, митнически или административни дела или по дела за отговорността на държавата за действия и бездействия при упражняване на държавна власт (acta jure imperii).

2.  Настоящият регламент не се прилага по дела във връзка със:

а) гражданското състояние, правоспособността и дееспособността на физически лица;

б) имуществени права, произтичащи от брачни правоотношения или от отношения, които съгласно приложимото към тях право имат последици, сходни на тези, произтичащи от брак;

в) задължения за издръжка, произтичащи от семейни, родствени или брачни отношения или от родство по сватовство;

г) завещания и наследяване, включително задължения за издръжка, произтичащи в случай на смърт;

д) банкрут, производства, свързани с обявяването на дружества или други юридически лица в несъстоятелност, съдебни спогодби, конкордати и аналогични производства;

е) социално осигуряване;

ж) арбитраж;

з) трудово право;

и) наем на недвижими имоти, с изключение на искове за парични вземания; или

й) нарушения на правото на личен живот и на правата, свързани с личността, включително клевета.

▼B

Член 3

Презгранични дела

1.  За целите на настоящия регламент презгранично дело е дело, в което поне една от страните е с местоживеене или обичайно пребиваване в държава-членка, различна от държавата-членка на сезирания съд или правораздавателен орган.

▼M2

2.  Местоживеенето се определя съгласно членове 62 и 63 от Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 ).

3.  Подходящият момент за определяне дали дадено дело е презгранично е датата, на която исковият формуляр е получен от компетентния съд или правораздавателен орган.

▼BГЛАВА II

ЕВРОПЕЙСКА ПРОЦЕДУРА ЗА ИСКОВЕ С МАЛЪК МАТЕРИАЛЕН ИНТЕРЕС

Член 4

Образуване на производството

1.  Ищецът образува производство по европейската процедура за искове с малък материален интерес, като попълни стандартен исков формуляр А и го подаде пряко до компетентния съд или правораздавателен орган, по пощата или чрез друго средство за комуникация, като факс или електронна поща, приемливо в държавата-членка, в която е образувано производството. Исковият формуляр включва описание на доказателствата в подкрепа на иска и се придружава от съответните приложими подкрепящи документи.

2.  Държавите-членки информират Комисията кои средства за комуникация са приемливи за тях. Комисията прави тази информация достъпна за обществеността.

3.  Когато искът е извън обхвата на настоящия регламент, съдът или правораздавателният орган информира ищеца за това. Освен ако ищецът не оттегли иска, съдът или правораздавателният орган образува производство по иска според съответното процесуално право, приложимо в държавата-членка, в която се провежда процедурата.

4.  Когато съдът или правораздавателният орган сметне, че информацията, предоставена от ищеца, е недостатъчно ясна или недостатъчна, или ако исковият формуляр не е правилно попълнен, и освен ако искът не се окаже явно неоснователен или исковата молба — недопустима, той дава на ищеца възможност да попълни и поправи исковия формуляр или да представи допълнителна информация или документи, или да оттегли иска в определен от него срок. За тази цел съдът или правораздавателният орган използва стандартния формуляр Б, съдържащ се в приложение II.

Когато искът е явно неоснователен или исковата молба — недопустима, или ищецът не успее да попълни или поправи исковия формуляр в рамките на определения срок, молбата се отхвърля. ►M2  Съдът или правораздавателният орган информира ищеца за отхвърлянето на молбата му и дали има възможност за обжалване на такова отхвърляне. ◄

▼M2

5.  Държавите членки гарантират, че стандартният исков формуляр А е наличен във всички съдилища и правораздавателни органи, пред които може да се образува производство по европейската процедура за искове с малък материален интерес, и той е достъпен чрез съответните национални уебсайтове.

▼B

Член 5

Ход на производството

▼M2

1.  Европейската процедура за искове с малък материален интерес е писмена процедура.

1а.  Съдът или правораздавателният орган провежда устно изслушване само ако счете, че не е възможно съдебното решение да бъде постановено въз основа на писмените доказателства, или ако е поискано от една от страните. Съдът или правораздавателният орган могат да откажат подобно искане, ако счетат, че с оглед на обстоятелствата по делото устното изслушване не е необходимо за провеждането на справедлив процес. Отказът трябва да бъде мотивиран писмено. Той не може да бъде оспорван отделно от жалба срещу самото съдебно решение.

▼B

2.  След получаване на правилно попълнения исков формуляр съдът или правораздавателният орган попълва част I от формуляра с отговори, включен в стандартен формуляр В, съдържащ се в приложение III.

Екземпляр от исковия формуляр и ако е приложимо, от подкрепящите документи, заедно с така попълнения формуляр с отговорите, се връчват на ответника в съответствие с член 13. Тези документи се изпращат в срок от 14 дни от получаване на надлежно попълнения исков формуляр.

3.  Ответникът внася своя отговор в срок от 30 дни от връчването на исковия формуляр и формуляра с отговорите, като попълни част II от стандартен формуляр В, придружен, когато е целесъобразно, от всякакви приложими документи, и го върне на съда или правораздавателния орган, или по всякакъв друг подходящ начин, без да използва формуляра с отговорите.

4.  В срок от 14 дни от датата на получаване на отговор от ответника съдът или правораздавателният орган изпраща на ищеца екземпляр от този отговор заедно с всички приложими подкрепящи документи.

5.  Ако в своя отговор ответникът твърди, че стойността на непаричния иск надвишава прага, определен в член 2, параграф 1, съдът или правораздавателният орган решава в срок от 30 дни от изпращането на отговора до ищеца дали искът попада в обхвата на настоящия регламент. Това решение не може да бъде оспорвано самостоятелно.

6.  Всички насрещни искове, внесени, като се използва стандартен формуляр А, и всички приложими подкрепящи документи се връчват на ищеца в съответствие с член 13. Тези документи се изпращат в срок от 14 дни от получаването им.

Ищецът разполага с 30 дни от датата на връчването, за да отговори на насрещния иск.

7.  Ако насрещният иск надвишава горната граница, определена в член 2, параграф 1, искът и насрещният иск не се разглеждат по европейската процедура за искове с малък материален интерес, а в съответствие с процесуалното право, приложимо в държавата-членка, в която се провежда производството.

Членове 2 и 4, както и параграфи 3, 4 и 5 от настоящия член, се прилагат mutatis mutandis към насрещни искове.

Член 6

Езици

1.  Исковият формуляр, отговорът, всякакви насрещни искове, всякакви отговори на насрещни искове и описания на приложими подкрепящи документи се внасят на един от езиците на съда или правораздавателния орган.

2.  Ако друг документ, получен от съда или правораздавателния орган, е на език, различен от езика, на който се провежда производството, съдът или правораздавателният орган може да поиска превод на този документ само ако преводът се окаже наложителен за постановяване на съдебно решение.

3.  Когато една от страните откаже да приеме документ, тъй като той не е на нито един от следните езици:

а) официалния език на сезираната държава-членка или ако съществуват няколко официални езика в тази държава-членка, официалния език или един от официалните езици на мястото, където се извършва връчването или до което се изпраща документът; или

б) език, който получателят разбира,

съдът или правораздавателният орган информира за това другата страна, с оглед тя да представи превод на документа.

Член 7

Приключване на производството

1.  В срок от 30 дни след получаване на отговор от страна на ответника или ищеца в рамките на сроковете, определени в член 5, параграф 3 или параграф 6, съдът или правораздавателният орган постановява решение или:

а) изисква допълнителни данни от страните относно иска в рамките на определения срок, който не превишава 30 дни;

б) събира доказателства в съответствие с член 9; или

в) призовава страните на устно изслушване, което се провежда в срок от 30 дни от призовката.

2.  Съдът или правораздавателният орган постановява решението си в срок от 30 дни от устното изслушване или след получаване на цялата информация, необходима за решаване на делото. Решението се връчва на страните в съответствие с член 13.

3.  Ако съдът не е получил отговор от съответната страна в сроковете, посочени в член 5, параграф 3 или параграф 6, съдът или правораздавателният орган постановява решение по иска или обратния иск.

▼M2

Член 8

Устно изслушване

1.  Когато се счете за необходимо да се проведе устно изслушване в съответствие с член 5, параграф 1а, то се провежда чрез използване на подходяща технология за комуникация от разстояние, като видеоконферентна или телеконферентна връзка, каквато е на разположение на съда или правораздавателния орган, освен ако поради конкретните обстоятелства по делото използването на подобни технологии не е уместно за провеждането на справедлив процес.

Когато лицето, което трябва да бъде изслушано, е с местоживеене или обичайно пребиваване в държава членка, различна от държавата членка на сезирания съд или правораздавателен орган, участието на това лице при устно изслушване се осигурява чрез видеоконферентна връзка, телеконферентна връзка или друга подходяща технология за комуникация от разстояние чрез използване на процедурите, предвидени в Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета ( 2 ).

2.  Всяка страна, призована да присъства лично на устното изслушване, може да поиска използването на технология за комуникация от разстояние, при условие че съдът или правораздавателният орган разполага с такава технология, с мотива, че условията за осигуряване на лично присъствие, по-специално по отношение на евентуалните разходи, направени от посочената страна, биха били несъразмерни на стойността на иска.

3.  Всяка страна, призована да участва при устно изслушване чрез технология за комуникация от разстояние, може да отправи искане да присъства лично на посоченото изслушване. В стандартния исков формуляр А и стандартния формуляр за отговор В, изготвени в съответствие с процедурата по член 27, параграф 2, се предоставя информация за страните, че възстановяването на разходите, направени от страната в резултат на нейното искане да присъства лично на устното изслушване, се урежда съобразно условията, установени в член 16.

4.  Решението на съда или правораздавателния орган във връзка с искането по параграфи 2 и 3 не може да бъде оспорвано отделно от евентуално обжалване на самото съдебно решение.

Член 9

Събиране на доказателства

1.  Съдът или правораздавателният орган определя необходимите за съдебното решение средства за събиране на доказателствата и обхвата на доказателствата, според правилата, приложими за допустимостта на доказателствата. Той използва най-простия и най-необременяващия начин за събиране на доказателства.

2.  Съдът или правораздавателният орган може да допусне събиране на доказателства чрез писмени показания на свидетели, вещи лица или страни.

3.  Когато събирането на доказателства налага изслушването на дадено лице, изслушването се провежда в съответствие с условията по член 8.

4.  Съдът или правораздавателният орган може да събира доказателства чрез вещи лица или устни показания, само ако не е възможно съдебното решение да бъде постановено въз основа на други доказателства.

▼B

Член 10

Представителство на страните

Представителството от адвокат или друг професионален юрист не е задължително.

▼M2

Член 11

Помощ за страните

1.  Държавите членки гарантират, че страните могат да получат както практическа помощ при попълване на формулярите, така и обща информация за приложното поле на европейската процедура за искове с малък материален интерес, както и обща информация за това кои съдилища или правораздавателни органи на съответната държава членка са компетентни да постановят съдебно решение в рамките на европейската процедура за искове с малък материален интерес. Тази помощ се предоставя безплатно. Нищо в настоящия параграф обаче не изисква от държавите членки осигуряването на правна помощ или правно подпомагане под формата на правна оценка на конкретно дело.

2.  Държавите членки гарантират, че информацията за органите или организациите, компетентни да предоставят помощ в съответствие с параграф 1, е на разположение във всички съдилища и правораздавателни органи, пред които европейската процедура за искове с малък материален интерес може да бъде започната, и е достъпна чрез съответните национални уебсайтове.

▼B

Член 12

Компетентност на съда или правораздавателния орган

1.  Съдът или правораздавателният орган не изисква от страните да правят правна оценка на иска.

2.  Ако е необходимо, съдът или правораздавателният орган информира страните по процедурни въпроси.

3.  Винаги когато е възможно, съдът или правораздавателният орган се старае да постигне споразумение между страните.

▼M2

Член 13

Връчване на документи и друга размяна на писмени съобщения

1.  Документите, посочени в член 5, параграфи 2 и 6, и съдебните решения, постановени в съответствие с член 7, се връчват:

а) по пощата, или

б) чрез електронни средства:

i) когато такива средства са технически достъпни и допустими в съответствие с процесуалните правила на държавата членка, в която се провежда европейската процедура за искове с малък материален интерес, и ако страната, на която следва да бъдат връчени документите, има местоживеене или обичайно пребиваване в друга държава членка в съответствие с правилата на тази държава членка; и

ii) когато страна, на която следва да бъдат връчени документите, изрично е приела предварително, че документите могат да ѝ бъдат връчени по електронен път, или която, съгласно процесуалните правила на държавата членка, в която тази страна е с местоживеене или обичайно пребиваване, е правно задължена да приеме този специфичен начин на връчване.

Връчването се удостоверява с потвърждение за получаване, което посочва датата на получаване.

2.  Размяната на всички писмени съобщения, които не са посочени в параграф 1, между съда или правораздавателния орган и страните или други лица, участващи в производството, се извършва чрез електронни средства, което се удостоверява с потвърждение за получаване, когато такива средства са технически достъпни и допустими в съответствие с процесуалните правила на държавата членка, в която се провежда европейската процедура за искове с малък материален интерес, при условие че страната или лицето предварително са приели тези средства за комуникация или съгласно процесуалните правила на държавата членка, в която посочената страна или лице е с местоживеене или обичайно пребиваване, са правно задължени да приемат тези средства за комуникация.

3.  В допълнение към всички други налични средства, в съответствие с процесуалните правила на държавите членки, за изразяване на необходимото предварително съгласие за използване на електронни средства, изисквано съгласно параграфи 1 и 2, такова съгласие може да бъде изразено чрез стандартния исков формуляр А и стандартния формуляр за отговор В.

4.  Ако връчването на документите по начина, посочен в параграф 1, не е възможно, то може да се извърши по някой от начините, предвидени в член 13 или член 14 от Регламент (ЕО) № 1896/2006.

Ако размяната на съобщения в съответствие с параграф 2 не е възможна или поради особените обстоятелства по делото — не е уместна, може да се използва всеки друг начин на съобщаване, допустим по правото на държавата членка, в която се провежда процедурата за искове с малък материален интерес.

▼B

Член 14

Срокове

1.  Когато съдът или правораздавателният орган определи срок, заинтересованата страна бива информирана за последствията от неспазването на този срок.

2.  Съдът или правораздавателният орган може да удължи сроковете, предвидени в член 4, параграф 4, член 5, параграфи 3 и 6 и член 7, параграф 1, при извънредни обстоятелства, ако това е необходимо за защита на правата на страните.

3.  Ако при извънредни обстоятелства съдът или правораздавателният орган не може да спази сроковете, предвидени в член 5, параграфи от 2 до 6 и член 7, той предприема изискуемите съгласно посочените разпоредби стъпки възможно най-скоро.

Член 15

Изпълняемост на съдебното решение

1.  Решението подлежи на изпълнение, независимо от евентуално обжалване. Не се изисква да бъде предоставено обезпечение.

2.  Член 23 се прилага и в случай че решението подлежи на изпълнение в държавата-членка, в която е постановено.

▼M2

Член 15а

Съдебни такси и начини на плащане

1.  Съдебните такси, събирани в държава членка за европейската процедура за искове с малък материален интерес, не са несъразмерни и по-високи от съдебните такси, събирани за националните опростени съдебни процедури в същата държава членка.

2.  Държавите членки гарантират, че страните могат да платят съдебните такси чрез начини за плащане от разстояние, които им позволяват да извършат плащането и от държава членка, различна от държавата членка, в която се намира съдът или правораздавателният орган, чрез предлагане на поне един от следните начини на плащане:

а) банков превод;

б) плащане с кредитна или дебитна карта; или

в) директен дебит от банковата сметка на ищеца.

▼B

Член 16

Разноски

Страната, загубила делото, поема разноските по делото. Съдът или правораздавателният орган обаче не присъжда разноските на спечелилата страна, когато те са ненужно направени или несъразмерни на иска.

Член 17

Обжалване

1.  Държавите-членки информират Комисията дали по тяхното процесуално право е предвидена процедура за обжалване на решение, постановено по европейската процедура за искове с малък материален интерес, и в какъв срок се внася такава жалба. Комисията осигурява обществен достъп до тази информация.

▼M2

2.  Членове 15а и 16 се прилагат по отношение на всички обжалвания.

Член 18

Преразглеждане на съдебното решение в изключителни случаи

1.  Ответник, който не се е явил по делото, има право да подаде молба за преразглеждане на съдебното решение, постановено в рамките на европейската процедура за искове с малък материален интерес, пред компетентния съд или правораздавателен орган на държавата членка, в която е постановено съдебното решение, когато:

а) исковият формуляр не е бил връчен на ответника или в случай на устно изслушване той не е бил призован да присъства на изслушването в достатъчен срок и по начин, който би му позволил да организира защитата си; или

б) ответникът е бил възпрепятстван да оспори иска поради непреодолима сила или поради извънредни обстоятелства, без никаква вина от негова страна,

освен ако ответникът не е упражнил правото си на обжалване на съдебното решение, когато е имал възможност да направи това.

2.  Срокът за подаване на молба за преразглеждане е 30 дни. Той започва да тече от деня, в който ответникът действително се е запознал със съдържанието на съдебното решение и е можел да предприеме действия, и най-късно от датата на първата изпълнителна мярка, която води до налагане на ограничение на ответника да се разпорежда цялостно или частично с имуществото си. Не се допуска удължаване на срока.

3.  Ако съдът отхвърли молбата за преразглеждане по параграф 1 с мотива, че никое от предвидените в посочения параграф основания за преразглеждане не е налице, съдебното решение остава в сила.

Ако съдът реши, че преразглеждането е оправдано на което и да е от основанията, посочени в параграф 1, съдебното решение, постановено в рамките на европейската процедура за искове с малък материален интерес, се счита за нищожно. Ищецът обаче не губи предимството от каквото и да е прекъсване на давностните или преклузивните срокове, когато такова прекъсване се прилага съгласно националното право.

▼B

Член 19

Приложимо процесуално право

При спазване на разпоредбите на настоящия регламент европейската процедура за искове с малък материален интерес се урежда от процесуалното право на държавата-членка, в която се провежда процедурата.ГЛАВА III

ПРИЗНАВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ В ДРУГА ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА

Член 20

Признаване и изпълнение

1.  Съдебното решение, постановено в държава-членка по европейската процедура за искове с малък материален интерес, се признава и изпълнява в друга държава-членка, без да е необходима декларация за изпълняемост и без да има възможност за възражение срещу неговото признаване.

▼M2

2.  По молба на една от страните съдът или правораздавателният орган издава удостоверение за съдебно решение, постановено в рамките на европейската процедура за искове с малък материален интерес, като използва стандартен формуляр Г, съдържащ се в приложение IV, без никакви допълнителни разноски. При поискване съдът или правораздавателният орган предоставят на тази страна удостоверението на всеки друг официален език на институциите на Съюза чрез използване на многоезичния динамичен стандартен формуляр, който е наличен на европейския портал за електронно правосъдие. Никоя разпоредба на настоящия регламент не задължава съда или правораздавателния орган да предоставя превод и/или транслитерация на текста в полетата за свободен текст на удостоверението.

▼B

Член 21

Изпълнително производство

1.  Без да се засягат разпоредбите на настоящата глава, процедурите по изпълнение се уреждат от правото на държавата-членка по изпълнението.

Всяко решение, постановено по европейската процедура за искове с малък материален интерес, се изпълнява при същите условия както решенията в държавата-членка по изпълнението.

2.  Страната, която иска изпълнение, представя:

а) екземпляр от решението, който удовлетворява условията, необходими за удостоверяване на неговата истинност; и

▼M2

б) удостоверението, посочено в член 20, параграф 2, и ако е необходимо, негов превод на официалния език на държавата членка по изпълнение или ако съществуват няколко официални езика в тази държава членка, на официалния език или един от официалните езици на производството там, където се иска изпълнение в съответствие с правото на държавата членка, или на друг език, който държавата членка по изпълнение е посочила като приемлив.

▼B

3.  От страната, която иска изпълнение на решение, постановено по европейската процедура за искове с малък материален интерес в друга държава-членка, не се изисква да има:

а) упълномощен представител; или

б) пощенски адрес

в държавата-членка по изпълнението, различни от представители, компетентни по процедурата на изпълнение.

4.  Не се изисква никакво обезпечение, гаранция или депозит, както и да са описани, от страната, която в една държава-членка иска изпълнение на решение, постановено по европейската процедура за искове с малък материален интерес в друга държава-членка, въз основа на обстоятелството, че съответната страна е чужд гражданин или няма местоживеене или пребиваване в държавата, в която се иска изпълнение.

▼M2

Член 21а

Език на удостоверението

1.  Всяка държава членка може да посочи официалния език или езици на институциите на Съюза, различни от нейния или нейните, на които тя приема да е издадено удостоверението, посочено в член 20, параграф 2.

2.  Всеки превод на информация по съдържанието на съдебно решение, предоставена в удостоверението, посочено в член 20, параграф 2, се извършва от лице, квалифицирано да извършва писмени преводи в една от държавите членки.

▼B

Член 22

Отказ за изпълнение

1.  Компетентният съд или правораздавателен орган в държавата-членка по изпълнението отказва изпълнение по молба на лицето, срещу което се иска изпълнение, ако решението, постановено по европейската процедура за искове с малък материален интерес, е в противоречие с предходно решение, постановено в която и да е държава-членка или в трета държава, при условие че:

а) предходното решение е за същото искане и на същото основание и е постановено между същите страни;

б) предходното решение е постановено в държавата-членка по изпълнението или отговаря на необходимите условия за неговото признаване в държавата-членка по изпълнението; и

в) несъвместимостта на решенията не е и не би могла да бъде повдигната като възражение в производството пред съд или правораздавателен орган в държавата-членка, където е постановено решението по европейската процедура за искове с малък материален интерес.

2.  Решението, постановено по европейската процедура за искове с малък материален интерес, не може при никакви обстоятелства да бъде преразглеждано по същество в държавата-членка по изпълнението.

Член 23

Спиране или ограничаване на изпълнението

Ако страна оспори съдебно решение, постановено по европейската процедура за искове с малък материален интерес, или такова оспорване е все още възможно, или когато страна подаде молба за преразглеждане по смисъла на член 18, съдът, правораздавателният или компетентният орган в държавата-членка по изпълнението може по искане на страната, срещу която се иска изпълнение:

а) да ограничи изпълнителното производство до охранителни мерки;

б) да направи изпълнението зависимо от предоставянето на обезпечение, което той определи; или

в) при извънредни обстоятелства да спре изпълнителното производство.

▼M2

Член 23а

Съдебни спогодби

Съдебна спогодба, одобрена или сключена пред съд или правораздавателен орган в рамките на европейската процедура за искове с малък материален интерес, която има изпълнителна сила в държавата членка, в която е проведена процедурата, се признава и изпълнява в друга държава членка при същите условия като съдебно решение, постановено в рамките на европейската процедура за искове с малък материален интерес.

Разпоредбите на глава III се прилагат mutatis mutandis за съдебните спогодби.

▼BГЛАВА IV

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 24

Информация

Държавите-членки си сътрудничат при предоставянето на информация относно европейската процедура за искове с малък материален интерес на широката общественост и на професионалните кръгове, включително и за разноските, в частност чрез Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, създадена в съответствие с Решение 2001/470/ЕО.

▼M2

Член 25

Информация, предоставяна от държавите членки

1.  До 13 януари 2017 г. държавите членки съобщават на Комисията:

а) съдилищата или правораздавателните органи, които са компетентни да постановяват решения по европейската процедура за искове с малък материален интерес;

б) средствата за комуникация, които се приемат за целите на европейската процедура за искове с малък материален интерес и са на разположение на съдилищата или правораздавателните органи в съответствие с член 4, параграф 1;

в) органите или организациите, които са компетентни за предоставянето на практическа помощ в съответствие с член 11;

г) средствата за електронни услуги и комуникация, които са технически достъпни и допустими съгласно техните процесуални правила в съответствие с член 13, параграфи 1, 2 и 3, и средствата за изразяването на предварително съгласие за използването на електронни средства съгласно изискванията на член 13, параграфи 1 и 2, ако има такива, които са достъпни съгласно тяхното национално право;

д) лицата или професиите, ако има такива, които са правно задължени да приемат връчване на документи или други писмени съобщения чрез електронни средства в съответствие с член 13, параграфи 1 и 2;

е) съдебните такси, които се събират в рамките на европейската процедура за искове с малък материален интерес, или как се изчисляват те, както и допустимите начини за плащане на съдебните такси в съответствие с член 15а;

ж) наличните процедури за обжалване по тяхното процесуално право в съответствие с член 17, сроковете за подаване на такава жалба и съда или правораздавателния орган, пред който тя може да бъде подадена;

з) процедурите за подаване на молба за преразглеждането, предвидено в член 18, и съдилищата или правораздавателните органи, които са компетентни да извършват такова преразглеждане;

и) езиците, които те приемат съгласно член 21а, параграф 1; и

й) органите, които са компетентни по отношение на изпълнението, както и органите, които са компетентни за целите на прилагането на член 23.

Държавите членки уведомяват Комисията за всички последващи промени в тази информация.

2.  Комисията осигурява публичен достъп до информацията, която ѝ е била съобщена в съответствие с параграф 1, чрез всички подходящи средства, например чрез европейския портал за електронно правосъдие.

Член 26

Изменение на приложенията

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 27 във връзка с изменението на приложения I—IV.

Член 27

Упражняване на делегирането

1.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове при спазване на установените в настоящия член условия.

2.  Правомощието за приемане на делегираните актове, посочено в член 26, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от 13 януари 2016 г.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 26, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на никой от делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира за акта едновременно Европейския парламент и Съвета.

5.  Делегиран акт, приет съгласно член 26, влиза в сила единствено ако Европейският парламент или Съветът не са представили възражение в срок от два месеца след нотифицирането на Европейския парламент и на Съвета за него, или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 28

Преглед

1.  До 15 юли 2022 г. Комисията представя доклад на Европейския парламент, на Съвета и на Европейския икономически и социален комитет относно прилагането на настоящия регламент, включително оценка относно това дали:

а) по-нататъшно увеличение на прага, посочен в член 2, параграф 1, е уместно за постигане на целта на настоящия регламент за улесняване достъпа до правосъдие за гражданите и малките и средни предприятия в презгранични случаи; и

б) разширяването на обхвата на европейската процедура за искове с малък материален интерес, по-специално относно искове за възнаграждение, е подходящо, за да се улесни достъпът до правосъдие за наетите лица при презгранични трудови спорове с техния работодател, след като се разгледа цялостното въздействие на подобно разширяване.

При необходимост посоченият доклад се придружава от законодателни предложения.

За тази цел и до 15 юли 2021 г. държавите членки предоставят на Комисията информация относно броя на молбите, подадени по европейската процедура за искове с малък материален интерес, както и за броя на исканията за изпълнение на съдебни решения, постановени в рамките на европейската процедура за искове с малък материален интерес.

2.  До 15 юли 2019 г. Комисията представя доклад на Европейския парламент, на Съвета и на Европейския икономически и социален комитет относно разпространяването на информация за европейската процедура за искове с малък материален интерес в държавите членки и може да представи препоръки как посочената процедура да стане по-популярна.

▼B

Член 29

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2009 г., с изключение на член 25, който се прилага от 1 януари 2008 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите-членки в съответствие с Договора за създаване на Европейската общност.

▼M3
ПРИЛОЖЕНИЕ I

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image
ПРИЛОЖЕНИЕ II

image

image
ПРИЛОЖЕНИЕ III

image

image

image
ПРИЛОЖЕНИЕ IV

image

image( 1 ) Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (ОВ L 351, 20.12.2012 г., стр. 1).

( 2 ) Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета от 28 май 2001 г. относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (ОВ L 174, 27.6.2001 г., стр. 1).

Top