EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02007R0536-20130701

Consolidated text: Регламент (ЕО) № 536/2007 на Комисията от 15 май 2007 година относно откриване и управление на вносна тарифна квота за птиче месо, разпределена за Съединените американски щати

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/536/2013-07-01

2007R0536 — BG — 01.07.2013 — 001.002


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 536/2007 НА КОМИСИЯТА

от 15 май 2007 година

относно откриване и управление на вносна тарифна квота за птиче месо, разпределена за Съединените американски щати

(ОВ L 128, 16.5.2007, p.6)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  No

page

date

►M1

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 492/2013 НА КОМИСИЯТА от 28 май 2013 година

  L 142

1

29.5.2013

►M2

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 519/2013 НА КОМИСИЯТА от 21 февруари 2013 година

  L 158

74

10.6.2013
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 536/2007 НА КОМИСИЯТА

от 15 май 2007 година

относно откриване и управление на вносна тарифна квота за птиче месо, разпределена за Съединените американски щатиКОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2777/75 на Съвета от 29 октомври 1975 г. относно общата организация на пазара на птиче месо ( 1 ), и по-специално член 6, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Споразумението под формата на размяна на писма между Европейската общност и Съединените американски щати, в съответствие с член XXIV, параграф 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) 1994 г. относно модификацията на концесиите в таблиците на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република в хода на тяхното присъединяване към Европейския съюз ( 2 ) одобрено с Решение 2006/333/ЕО на Съвета ( 3 ) предвижда интегриране на разпределена за Съединените американски щати вносна тарифна квота от 16 665 тона птиче месо.

(2)

Разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1291/2000 на Комисията от 9 юни 2000 г. относно определяне на общи подробни правила за прилагане на режима на вносни и износни лицензии и сертификати за предварително фиксиране за селскостопански продукти ( 4 ) и Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 г. за определяне на общи правила за управление на тарифните квоти за внос на земеделски продукти, които се управляват чрез система на лицензии за внос ( 5 ) следва да се прилагат, ако не се предвиждат други с настоящия регламент.

(3)

Регламент (ЕО) № 1232/2006 на Комисията от 16 август 2006 г. относно откриване и управление на вносна тарифна квота за птиче месо, разпределена за Съединените американски щати ( 6 ), трябва да бъде значително променен. Регламент (ЕО) № 1232/2006 следва да бъде отменен и да бъде заменен с нов регламент.

(4)

С цел гарантиране на редовен внос тарифният период от 1 юли до 30 юни на следващата година следва да бъде разделен на много подпериоди. Във всички случаи Регламент (ЕО) № 1301/2006 ограничава срока на валидност на лицензиите, който изтича на последния ден от периода на тарифната квота за внос.

(5)

Управлението на тарифната квота следва да се гарантира с лицензии за внос. За тази цел следва да се определят подробни правила за подаване на заявления, както и да се уточни информацията, която трябва да присъства в заявленията и лицензиите.

(6)

С оглед на риска от спекулации, присъщи на режима в сектора на птичето месо, трябва да се определят точни условия за достъпа на операторите до режима на тарифните квоти.

(7)

За да се осигури подходящо управление на тарифните квоти трябва да се фиксира размерът на гаранцията за износните лицензии на 20 еуро за 100 кг.

(8)

В интерес на операторите следва да се предвиди определянето от Комисията на незаявените количества, които ще бъдат добавени към следващия подпериод на тарифната квота съгласно член 7, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1301/2006.

(9)

Достъпът до тарифната квота следва да изисква представяне на сертификат за произход, издаден от властите на Съединените американски щати съгласно Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г. за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността ( 7 ).

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по птиче месо и яйца,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:Член 1

1.  Тарифната квота, предвидена в приложение I, се открива за внос на продукти в сектора на птичето месо с произход от Съединените американски щати, с кодове по КН, фиксирани в приложение I.

Тарифната квота се открива на годишна основа за периода от 1 юли до 30 юни на следващата година.

2.  Количеството продукти, които се ползват от квотата, определена в параграф 1, прилаганото мито, както и поредният номер, са посочени в приложение I.

Член 2

Прилагат се разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1291/2000 и Регламент (ЕО) № 1301/2006, освен ако в настоящия регламент не е предвидено друго.

Член 3

Определеното количество за годишния квотен период е разпределено на четири подпериода, както следва:

а) 25 % от 1 юли до 30 септември;

б) 25 % в периода от 1 октомври до 31 декември;

в) 25 % в периода от 1 януари до 31 март;

г) 25 % в периода от 1 април до 30 юни.

Член 4

1.  За прилагането на член 5 от Регламент (ЕО) № 1301/2006 заявителите за лицензии за внос трябва да могат да докажат, че към момента на подаване на първото им заявление за даден квотен период са внесли или изнесли не по-малко от 50 тона от продуктите, които попадат в обхвата на Регламент (ЕИО) № 2777/75, през всеки от периодите, посочени в член 5.

2.  Заявлението за лицензия може да включва няколко продукта, обхванати от различни кодове по КН и с произход от Съединените американски щати. В такива случаи всички кодове по КН следва да бъдат посочени в клетки 15 и 16 от заявленията за лицензии и в лицензиите.

Заявлението за лицензия трябва да се отнася най-малко до десет тона и най-много до 10 % от наличното количество за съответния подпериод.

3.  Лицензиите изискват вносът да е от Съединените американски щати.

Заявлението за лицензия и лицензията съдържат:

а) в клетка 8 се посочва страната на произход;

б) в клетка 20 се посочва едно от обозначенията от приложение II, част А.

Лицензията съдържа в клетка 24 едно от обозначенията от приложение II, част Б.

Член 5

1.  Заявленията за лицензии могат да се подават само през първите седем дни на месеца, предхождащ всеки период, посочен в член 3.

2.  Гаранция от 20 EUR за 100 кг се внася при подаване на заявленията за лицензия за внос.

3.  Държавите-членки уведомяват Комисията, най-късно на петия ден след края на периода за подаване на заявленията, за общото количество на заявените продукти в килограми.

4.  Лицензиите се издават от седмия работен ден и най-късно до единадесетия работен ден след изтичане на периода за уведомяване, посочен в параграф 3.

5.  Комисията изчислява, ако е необходимо, количествата, за които не са били подадени заявления и които се добавят автоматично към количеството, определено за следващия подпериод на квотата.

Член 6

1.  Чрез дерогация от член 11, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1301/2006 държавите-членки съобщават на Комисията преди изтичане на първия месец от подпериода на квотата общото количество на заявените продукти в килограми, за които са били издадени лицензии, посочени в член 11, параграф 1, буква б) от същия регламент.

2.  Държавите-членки уведомяват Комисията преди края на четвъртия месец след всеки годишен период за количествата в килограми, които ефективно са пуснати за свободно обращение съгласно разпоредбите на настоящия регламент през този период.

3.  Чрез дерогация от член 11, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1301/2006 държавите-членки съобщават на Комисията количествата, за които има неизползвани или частично използвани лицензии за внос, първоначално по времето на подаване на заявления за последния подпериод, и, впоследствие, преди изтичане на четвъртия месец след всеки годишен период.

Член 7

1.  Чрез дерогация от член 23 от Регламент (ЕО) № 1291/2000 срокът на валидност на лицензиите е сто и петдесет дни, считано от първия ден на съответния подпериод , за който са били издадени.

2.  Без да се засяга член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1291/2000 прехвърлянето на права, произтичащи от лицензиите, се ограничава до правоприемници, които отговарят на условия за допустимост, посочени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1301/2006 и в член 4, параграф 1 от настоящия регламент.

Член 8

Достъпът до тарифната квота се обуславя от представянето на сертификат за произход, издаден от компетентните органи на Съединените американски щати в съответствие с членове 55—65 от Регламент (ЕИО) № 2454/93. Произходът на продуктите, обхванати от настоящия регламент, се определя в съответствие с действащите разпоредби в Общността.

Член 9

Регламент (ЕО) № 1232/2006 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се тълкуват като позовавания на настоящия регламент и следва да се разглеждат съобразно таблицата на съответствие в приложение III.

Член 10

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 юни 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ IПореден номер

Код по КН

Приложимо мито

►M1  Годишно количество (в тонове) ◄

09.4169

0207 11 10

131 EUR/t

►M1  21 345 ◄

0207 11 30

149 EUR/t

0207 11 90

162 EUR/t

0207 12 10

149 EUR/t

0207 12 90

162 EUR/t

0207 13 10

512 EUR/t

0207 13 20

179 EUR/t

0207 13 30

134 EUR/t

0207 13 40

93 EUR/t

0207 13 50

301 EUR/t

0207 13 60

231 EUR/t

0207 13 70

504 EUR/t

0207 14 10

795 EUR/t

0207 14 20

179 EUR/t

0207 14 30

134 EUR/t

0207 14 40

93 EUR/t

0207 14 50

0 %

0207 14 60

231 EUR/t

0207 14 70

0 %

0207 24 10

170 EUR/t

0207 24 90

186 EUR/t

0207 25 10

170 EUR/t

0207 25 90

186 EUR/t

0207 26 10

425 EUR/t

0207 26 20

205 EUR/t

0207 26 30

134 EUR/t

0207 26 40

93 EUR/t

0207 26 50

339 EUR/t

0207 26 60

127 EUR/t

0207 26 70

230 EUR/t

0207 26 80

415 EUR/t

0207 27 10

0 %

0207 27 20

0 %

0207 27 30

134 EUR/t

0207 27 40

93 EUR/t

0207 27 50

339 EUR/t

0207 27 60

127 EUR/t

0207 27 70

230 EUR/t

0207 27 80

0 %
ПРИЛОЖЕНИЕ II

А. Вписвания, посочени в член 4, параграф 3, втора алинея,буква б):

на български език

:

Регламент (ЕО) № 536/2007.

на испански език

:

Reglamento (CE) no 536/2007.

на чешки език

:

Nařízení (ES) č. 536/2007.

на датски език

:

Forordning (EF) nr. 536/2007.

на немски език

:

Verordnung (EG) Nr. 536/2007.

на естонски език

:

Määrus (EÜ) nr 536/2007.

на гръцки език

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 536/2007.

на английски език

:

Regulation (EC) No 536/2007.

на френски език

:

Règlement (CE) no 536/2007.

▼M2

на хърватски език

:

Uredba (EZ) br. 536/2007.

▼B

на италиански език

:

Regolamento (CE) n. 536/2007.

на латвийски език

:

Regula (EK) Nr. 536/2007.

на литовски език

:

Reglamentas (EB) Nr. 536/2007.

на унгарски език

:

536/2007/EK rendelet.

на малтийски език

:

Ir-Regolament (KE) Nru 536/2007.

на нидерландски език

:

Verordening (EG) nr. 536/2007.

на полски език

:

Rozporządzenie (WE) nr 536/2007.

на португалски език

:

Regulamento (CE) n.o 536/2007.

на румънски език

:

Regulamentul (CE) nr. 536/2007.

на словашки език

:

Nariadenie (ES) č. 536/2007.

на словенски език

:

Uredba (ES) št. 536/2007.

на фински език

:

Asetus (EY) N:o 536/2007.

на шведски език

:

Förordning (EG) nr 536/2007.

Б. Вписвания, включени в член 4, параграф 3, трета алинея:

на български език

:

намаляване на Общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 536/2007.

на испански език

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 536/2007.

на чешки език

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 536/2007.

на датски език

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 536/2007.

на немски език

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 536/2007.

на естонски език

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 536/2007.

на гръцки език

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 536/2007.

на английски език

:

reduction of the common customs tariff pursuant to Regulation (EC) No 536/2007.

на френски език

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 536/2007.

▼M2

на хърватски език

:

sniženje zajedničke carinske tarife u skladu s Uredbom (EZ) br. 536/2007.

▼B

на италиански език

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 536/2007.

на латвийски език

:

Regulā (EK) Nr. 536/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

на литовски език

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 536/2007.

на унгарски език

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése a 536/2007/EK rendelet szerint.

на малтийски език

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 536/2007.

на нидерландски език

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 536/2007.

на полски език

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 536/2007.

на португалски език

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 536/2007.

на румънски език

:

reducerea Tarifului Vamal Comun astfel cum este prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 536/2007.

на словашки език

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 536/2007.

на словенски език

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 536/2007.

на фински език

:

Asetuksessa (EY) N:o 536/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

на шведски език

:

nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 536/2007.
ПРИЛОЖЕНИЕ IIIТаблица на съответствие

Регламент (ЕО) № 1232/2006

Настоящ регламент

Член 1

Член 1

Член 2

Член 3

Член 3

Член 4, параграф 1, буква а)

Член 4, параграф 1

Член 4, параграф 1, буква б)

Член 4, параграф 2, първа алинея

Член 4, параграф 1, буква в)

Член 4, параграф 2, втора алинея

Член 4, параграф 1, буква г)

Член 4, параграф 3

Член 4, параграф 1, буква д)

Член 4, параграф 3

Член 4, параграф 1, буква е)

Член 4, параграф 3

Член 4, параграф 2

Член 5, параграф 1, първа алинея

Член 5, параграф 1

Член 5, параграф 1, втора алинея

Член 5, параграф 2

Член 5, параграф 3

Член 5, параграф 2

Член 5, параграф 4, първа алинея

Член 5, параграф 3

Член 5, параграф 4, втора алинея

Член 5, параграф 5

Член 5, параграф 6

Член 5, параграф 7

Член 5, параграф 8, първа алинея

Член 5, параграф 4

Член 5, параграф 9

Член 5, параграф 10

Член 6, параграф 2

Член 6, параграф 1, първа алинея

Член 7, параграф 1

Член 6, параграф 1, втора алинея

Член 6, параграф 2

Член 7

Член 8

Член 8, първа алинея

Член 2

Член 8, втора алинея

Член 9

Член 10

Приложение I

Приложение I

Приложение II

В приложение II, част А

Приложение III

В приложение II, част Б

Приложение IV

Приложение V

Приложение VI( 1 ) ОВ L 282, 1.11.1975 г., стр. 77. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 679/2006 (ОВ L 119, 4.5.2006 г., стр. 1).

( 2 ) ОВ L 124, 11.5.2006 г., стр. 15.

( 3 ) ОВ L 124, 11.5.2006 г., стр. 13.

( 4 ) ОВ L 152, 24.6.2000 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1913/2006 (ОВ L 365, 21.12.2006 г., стр. 52).

( 5 ) ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 289/2007 (ОВ L 78, 17.3.2007 г., стр. 17).

( 6 ) OB L 225, 17.8.2006 г., стр. 5.

( 7 ) ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 214/2007 (ОВ L 62, 1.3.2007 г., стр. 6).

Top