EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02007L0043-20191214

Consolidated text: Директива 2007/43/ЕО на Съвета от 28 юни 2007 година за определяне на минимални правила за защита на пилетата, отглеждани за производство на месо (Текст от значение за ЕИП)текст от значение за ЕИП

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/43/2019-12-14

02007L0043 — BG — 14.12.2019 — 001.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

ДИРЕКТИВА 2007/43/ЕО НА СЪВЕТА

от 28 юни 2007 година

за определяне на минимални правила за защита на пилетата, отглеждани за производство на месо

(Текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 182, 12.7.2007 г., стp. 19)

Изменена с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/625 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 март 2017 година

  L 95

1

7.4.2017


Поправена със:

►C1

Поправка, ОВ L 137, 24.5.2017, стp.  40 (2017/625)
▼B

ДИРЕКТИВА 2007/43/ЕО НА СЪВЕТА

от 28 юни 2007 година

за определяне на минимални правила за защита на пилетата, отглеждани за производство на месо

(Текст от значение за ЕИП)Член 1

Предмет и обхват

1.  Настоящата директива се прилага за пилета, отглеждани за производство на месо.

Директивата не се прилага за:

а) стопанства с по-малко от 500 пилета;

б) стопанства с пилета само за развъждане;

в) люпилни;

г) екстензивно закрито отглеждане и отглеждане по свободен начин на пилета, посочени в букви б), в), г) и д) от приложение IV към Регламент (ЕИО) № 1538/91 на Комисията от 5 юни 1991 г. за въвеждане на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1906/90 относно определени стандарти за търговията с птиче месо ( 1 ); и

д) биологично отглеждани пилета в съответствие с Регламент (ЕИО) № 2092/91 на Съвета от 24 юни 1991 г. относно биологичното производство на земеделски продукти и неговото означаване върху земеделските продукти и храни ( 2 ).

2.  Директивата се прилага за стадата за отглеждане в стопанства, които имат стада и за размножаване, и за отглеждане.

Държавите-членки са свободни да предприемат по-строги мерки в областта, уредена с настоящата директива.

Собственикът или гледачът на животните носят основната отговорност за благосъстоянието на животните.

Член 2

Определения

1.  За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

а) „собственик“ означава физическо или юридическо лице, притежаващо стопанство, в което се отглеждат пилетата;

б) „гледач“ означава всяко физическо или юридическо лице, което отговаря или се грижи за пилетата по силата на договор или на закон, независимо дали на постоянен или на временен принцип;

▼M1

в) „компетентен орган“ означава компетентни органи съгласно определението в член 3, точка 3 от Регламент (ЕС) ►C1  (ЕС) 2017/625 ◄ на Европейския парламент и на Съвета ( 3 );

г) „официален ветеринарен лекар“ означава официален ветеринарен лекар съгласно определението в член 3, точка 32 от Регламент (ЕС) ►C1  (ЕС) 2017/625 ◄ ;

▼B

д) „пиле“ означава животно от вида Gallus gallus, отглеждано за производство на месо;

е) „стопанство“ означава място на производство, където се отглеждат пилетата;

ж) „птичарник“ означава сграда в стопанство, в която се отглеждат групи птици;

з) „използваема площ“ означава застлана площ, достъпна за пилетата по всяко време;

и) „гъстота на отглеждане“ означава общото живо тегло пилета на квадратен метър от използваемата площ, които са в птичарника по едно и също време;

й) „група“ означава група пилета, които са поставени в един птичарник на стопанството и се намират в този птичарник по едно и също време;

к) „дневен процент на смъртност“ означава броят пилета, които са умрели в птичарника в един и същи ден, включително тези, които са били умъртвени поради заболяване или по други причини, разделен на общия брой пилета в птичарника в същия ден, умножен по 100;

л) „натрупан дневен процент на смъртност“ означава сумата от дневните проценти на смъртност.

2.  Определението за „използваема площ“ в параграф 1, буква з) по отношение на незастланите площи може да бъде допълнено в съответствие с процедурата, посочена в член 11, в зависимост от резултатите от научното становище на Европейския орган за безопасност на храните относно въздействието на незастланите площи върху доброто състояние на пилетата.

Член 3

Изисквания за отглеждане на пилетата

1.  Държавите-членки гарантират, че:

а) всички птичарници отговарят на изискванията, определени в приложение I;

б) необходимите инспекции, мониторинг и последващ контрол, включително тези, предвидени в приложение III, се извършват от компетентния орган или от официалния ветеринарен лекар.

2.  Държавите-членки следят максималната гъстота на отглеждане в стопанството или птичарника на стопанството в никакъв случай да не надхвърля 33 kg/m2.

3.  Чрез дерогация от параграф 2 държавите-членки могат да предвидят пилетата да се отглеждат при по-голяма гъстота на отглеждане, при условие че собственикът или гледачът е изпълнил освен изискванията, посочени в приложение I, и изискванията, посочени в приложение II.

4.  Държавите-членки следят, когато се разрешава дерогация по параграф 3, максималната гъстота на отглеждане в стопанството или птичарника на стопанството в никакъв случай да не надхвърля 39 kg/m2.

5.  Когато са изпълнени критериите, посочени в приложение V, държавите-членки могат да разрешат максималната гъстота на отглеждане, посочена в параграф 4, да бъде надхвърлена с не повече от 3 kg/m2.

Член 4

Обучение и насоки за лицата, които се занимават с пилета

1.  Държавите-членки гарантират, че гледачите, които са физически лица, получават достатъчно обучение, за да изпълняват задачите си, и че са осигурени подходящи образователни курсове.

2.  Образователните курсове, посочени в параграф 1, следва да са насочени към проблемите на благосъстоянието, и по-специално към въпросите, посочени в приложение IV.

3.  Държавите-членки гарантират, че е създадена система за контрол и одобряване на образователните курсове. Гледачите на пилета следва да притежават удостоверение, признато от компетентния орган на държавата-членка и удостоверяващо завършването на такъв образователен курс или придобиването на опит, съответстващ на такова обучение.

4.  Държавите-членки могат да признаят опит, придобит преди 30 юни 2010 г., като съответстващ на участието в такива образователни курсове и да издадат сертификат, удостоверяващ това съответствие.

5.  Държавите-членки могат да предвидят, че разпоредбите, посочени в параграфи от 1 до 4, се прилагат и за собствениците.

6.  Собственикът или гледачът предоставят указания и насоки относно съответните изисквания за хуманно отношение към животните, включително и тези, отнасящи се до практикуваните в стопанствата методи на умъртвяване, на лицата, които са наети или ангажирани от тях, за да се грижат за пилетата или да ги улавят и товарят.

Член 5

Етикетиране на птиче месо

Не по-късно от 31 декември 2009 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за възможностите за въвеждане на специален хармонизиран задължителен режим на етикетиране за пилешкото месо, месните продукти и заготовките, основаващ се на изпълнението на стандартите за хуманно отношение към животните.

Този доклад взема предвид вероятните социално-икономически последствия, въздействието върху икономическите партньори на Общността и съответствието на такъв режим на етикетиране с правилата на Световната търговска организация.

Докладът се придружава от подходящи законодателни предложения, които вземат предвид посочените съображения и придобития от държавите-членки опит при прилагането на доброволните режими на етикетиране.

Член 6

Доклад от Комисията до Европейския парламент и до Съвета

1.  Въз основа на научно становище на Европейския орган за безопасност на храните Комисията представя пред Европейския парламент и пред Съвета, не по-късно от 31 декември 2010 г., доклад относно влиянието на генетичните параметри върху установените пропуски, водещи до лошо състояние на пилетата. Докладът може да бъде придружен от подходящи законодателни предложения, ако е необходимо.

2.  Държавите-членки представят на Комисията резултатите от събраните данни въз основа на мониторинга на представителна извадка от групи, заклани през период, не по-малък от една година. За да се позволи осъществяването на съответния анализ, изискванията относно извадката и данните, посочени в приложение III, следва да са научно обосновани, обективни и сравними, и да са определени в съответствие с процедурата, посочена в член 11.

Държавите-членки може да се нуждаят от финансовото участие на Общността за събирането на данните за целите на настоящата директива.

3.  Въз основа на наличните данни и като вземе предвид новите научни доказателства, Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета не по-късно от 30 юни 2012 г. доклад за прилагането на настоящата директива и нейното въздействие върху благосъстоянието на пилетата, както и за разработката на показатели за благосъстояние. Този доклад отчита различните условия и методи на производство. Той също отчита социално-икономическите и административните последици от настоящата директива, включително регионалните аспекти.

Член 7

Инспекции

▼M1 —————

▼M1

2.  Държавите членки представят на Комисията до 31 август всяка година годишен доклад за предходната година относно инспекциите, извършени от компетентния орган за проверка на съответствието с изискванията на настоящата директива. Докладът се придружава от анализ на най-сериозните констатации относно липсата на съответствие и от национален план за действие за следващите години за тяхното предотвратяване или намаляване на честотата им. Комисията изпраща обобщения на тези доклади на държавите членки.

▼B

Член 8

Ръководства за практики на добро управление

Държавите-членки насърчават разработката на ръководства за практики на добро управление, които включват насоки за съответствие с настоящата директива. Насърчава се разпространението и ползването на такива ръководства.

Член 9

Санкции

Държавите-членки определят правилата за налагане на санкции, приложими по отношение на нарушенията на националните разпоредби, приети в съответствие с настоящата директива, и вземат всички необходими мерки, за да гарантират тяхното изпълнение. Предвидените санкции следва да бъдат ефективни, съразмерни и възпиращи. Държавите-членки нотифицират тези разпоредби на Комисията най-късно до 30 юни 2010 г. и незабавно я уведомяват за всякакви последващи изменения, които ги засягат.

Член 10

Изпълнителни правомощия

Мерките, необходими за осигуряване на еднаквото изпълнение на настоящата директива, могат да се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 11.

Член 11

Процедура на комитета

1.  Комисията се подпомага от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните (наричан по-долу „комитета“), създаден с Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните ( 4 ).

2.  Когато се прави позоваване на настоящия параграф, се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО.

Срокът, посочен в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

Член 12

Транспониране

Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до 30 юни 2010 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

Член 13

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 14

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I

ИЗИСКВАНИЯ, ПРИЛОЖИМИ КЪМ СТОПАНСТВАТА

В допълнение към съответните разпоредби в законодателството на Общността в тази област се прилагат и следните изисквания:

Поилки

1. Разполагат се поилки и се поддържат така, че разливането да е минимално.

Хранене

2. Храната или е постоянно на разположение или се подава на хранения и не трябва да се отнема от пилетата повече от 12 часа преди очакваното време на клане.

Настилка

3. Всички пилета постоянно имат достъп до настилка, която е суха и ронлива на повърхността.

Вентилация и отопление

4. Вентилацията е достатъчна, за да се избегне прегряване, и когато е необходимо, се комбинира с отоплителни системи, за да се премахне прекалената влажност.

Шум

5. Нивото на шум е сведено до минимум. Вентилаторите, машините за хранене и другото оборудване се изграждат, инсталират, използват и поддържат така, че да създават възможно най-малък шум.

Светлина

6. Всички сгради имат светлина с интензивност поне 20 lux през светлите периоди, измерена на нивото на очите на птиците, която осветява поне 80 % от използваемата площ. Когато е необходимо, съгласно ветеринарните препоръки, може да бъде разрешено временно намаляване на нивото на осветеност.

7. В срок от седем дни от времето на поставяне на пилетата в сградата и до три дни преди очакваното време на клане светлината трябва да следва 24-часов ритъм и да включва периоди на тъмнина, продължаващи поне 6 часа общо, с поне един период на непрекъсната тъмнина от поне 4 часа, като се изключват периодите на затъмняване.

Инспекции

8. Всички пилета, отглеждани в стопанството, трябва да бъдат инспектирани поне два пъти дневно. Специално внимание следва да се отделя на сигналите за влошено състояние и/или здраве на животните.

9. Пилетата, които са сериозно наранени или показват видими белези на здравословни проблеми, като такива, които изпитват затруднения да вървят, имат сериозни асцити или тежки деформации, и които вероятно страдат, получават подходящо лечение или биват умъртвени незабавно. Когато е необходимо, се извършват консултации с ветеринарен лекар.

Почистване

10. Тези части от сградите, оборудването или съдовете, които са в контакт с пилетата, се почистват внимателно и се дезинфекцират всеки път, когато се извърши окончателно ликвидиране на популацията, преди да бъде въведена нова група в птичарника. След окончателното ликвидиране на популацията в някой птичарник, цялата настилка трябва да бъде отстранена и трябва да се постави чиста настилка.

Дневник

11. Собственикът или гледачът водят дневник за всеки птичарник в стопанството относно:

а) броя на въведените пилета;

б) използваемата площ;

в) хибрида или породата на пилетата, ако е известна;

г) при всяка проверка — броя на намерените мъртви птици и указване на причините, ако са известни, както и броя на птиците, умъртвени поради някаква причина;

д) броя на пилетата, които остават в групата след изваждането на пилета за продажба или за клане.

Този дневник се съхранява за период, не по-кратък от три години, и се представя на компетентния орган при провеждане на инспекция или при поискване по друг повод.

Хирургически намеси

12. Забраняват се всякакви хирургически намеси, извършени с цел, която не е терапевтична или диагностична, и които водят до увреждане или загуба на значителна част от тялото или до изменение на костната структура.

Подрязването на човката обаче, може да бъде разрешено от държавите-членки, когато са изчерпани другите мерки за предотвратяване на изкълваването на перушината и канибализма. В такива случаи, само след консултация с ветеринарния лекар и по негов съвет, подрязването се извършва задължително от квалифициран персонал и само върху пилета, които са на възраст по-малко от 10 дни. Освен това държавите-членки могат да разрешат кастриране на пилетата. Кастрирането се извършва само под контрола на ветеринарен лекар от персонал, който е преминал специално обучение.
ПРИЛОЖЕНИЕ II

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПО-ГОЛЯМА ГЪСТОТА НА ОТГЛЕЖДАНЕ

Нотификация и отчет

Прилагат се следните изисквания:

1. Собственикът или гледачът съобщава на компетентния орган намерението си да използва гъстота на отглеждане по-висока от 33 kg/m2 живо тегло.

Той посочва точната цифра и уведомява компетентния орган за всякакви промени в използваната гъстота на отглеждане поне 15 дни преди поставянето на групата в птичарника.

Ако компетентният орган го изисква, тази нотификация се придружава от документ, обобщаващ информацията, която се съдържа в отчета, изискван съгласно точка 2.

2. Собственикът или гледачът води и държи на разположение в птичарника обобщен отчет, в който подробно описва системите на производство. Този отчет включва по-специално информация за техническите подробности на птичарника и неговото оборудване, като например:

а) план на птичарника, включително размерите на площите, заети от пилетата;

б) вентилация и ако има такива, системи за охлаждане и отопление, включително разположението им, вентилационен план, подробни параметри на целевото качество на въздуха, като въздушен поток, скорост на въздушния поток и температура;

в) системи за хранене и поене и разположението им;

г) алармена система и аварийни системи в случай на повреда в някое автоматизирано или механично оборудване от основно значение за здравето и благосъстоянието на птиците;

д) вид на пода и обичайна настилка.

Отчетите се предоставят на разположение на компетентния орган при поискване и трябва да бъдат редовно осъвременявани. По-специално, трябва да се отразяват техническите инспекции на вентилационната и на алармената система.

Собственикът или гледачът незабавно съобщава на компетентния орган всякакви промени в така описания птичарник, оборудването или процедурите, които има вероятност да въздействат върху благосъстоянието на птиците.

Изисквания към стопанствата – контрол на параметрите на околната среда

3. Собственикът или гледачът се грижи всеки птичарник в стопанството да е оборудван с вентилационна система и ако е необходимо, със системи за охлаждане и отопление, проектирани, изградени и използвани така, че:

а) концентрацията на амоняк (NH3) да не надхвърля 20 ppm, а концентрацията на въглероден диоксид (СО2) да не надхвърля 3 000  ppm, измерени на нивото на главите на пилетата;

б) вътрешната температура да не надхвърля външната температура с повече от 3 °C, когато последната, измерена на сянка, е над 30 °C;

в) средната относителна влажност, измервана вътре в птичарника в продължение на 48 часа, да не надхвърля 70 %, когато външната температура е под 10 °C.
ПРИЛОЖЕНИЕ III

МОНИТОРИНГ И ПОСЛЕДВАЩИ ПРОВЕРКИ В КЛАНИЦИТЕ

(посочени в член 3, параграф 1)

1.   Смъртност

1.1. В случай на гъстота на отглеждане, по-висока от 33 kg/m2, отчетът, придружаващ групата, включва дневния процент на смъртност и натрупания дневен процент на смъртност, изчислени от собственика или гледача, и хибрида или породата на пилетата.

1.2. Тези данни, както и броят на мъртвите при пристигането бройлери, се записват под надзора на официалния ветеринарен лекар, като се посочват стопанството и птичарникът в стопанството. Правдоподобността на данните и натрупаният дневен процент на смъртност се проверяват, като се вземат предвид броят на закланите бройлери и броят на бройлерите, които са били мъртви при пристигането в кланицата.

2.   Инспекция рost-mortem

В рамките на проверките, провеждани съгласно Регламент (ЕО) № 854/2004, официалният ветеринарен лекар оценява резултатите от инспекциите post-mortem, за да се установят други възможни показатели за лоши условия, като например по-високи от нормалните нива на контактни дерматити, паразитози, системни заболявания в стопанството или в отделението на птичарника в стопанството на произход.

3.   Съобщаване на резултатите

Ако процентът на смъртност, посочен в параграф 1, или резултатите от инспекцията post-mortem, посочени в параграф 2, съответстват на неблагоприятни за благосъстояние на пилетата условия, официалният ветеринарен лекар съобщава данните на собственика или гледача на птиците и на компетентния орган. Собственикът или гледачът на птиците и компетентният орган предприемат подходящи действия.
ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ОБУЧЕНИЕ

Курсовете за обучение, посочени в член 4, параграф 2, обхващат поне законодателството на Общността, свързано със защитата на пилетата и по-специално следните въпроси:

а) приложения I и II;

б) физиологията, по-специално нуждите от храна и вода, поведението на животните и понятието за стрес;

в) практическите въпроси на грижливото отношение към пилетата, както и улавяне, товарене и транспорт;

г) спешни грижи за пилетата, клане по спешност и умъртвяване;

д) превантивни мерки за биологична сигурност.
ПРИЛОЖЕНИЕ V

КРИТЕРИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОВИШЕНА ГЪСТОТА НА ОТГЛЕЖДАНЕ

(посочени в член 3, параграф 5)

1.   Критерии

а) мониторингът на стопанството, провеждан от компетентния орган през последните две години, не разкрива никакви пропуски по отношение на изискванията на настоящата директива, и

б) мониторингът от собственика или гледача на стопанството се извършва, като се използват ръководствата за добри практики на управление, посочени в член 8, и

в) при поне седем последователни, проверени една след друга групи от един птичарник натрупаният дневен процент на смъртност е бил под 1 % + 0,06 %, умножено по кланичната възраст на групата, изразена в дни.

Ако не е провеждан мониторинг на стопанството от компетентния орган през последните две години, трябва да се проведе поне един мониторинг, за да се провери дали изискването по буква а) е изпълнено.

2.   Изключителни обстоятелства

Чрез дерогация от точка 1, буква в) компетентният орган може да реши да увеличи гъстотата на отглеждане, когато собственикът или гледачът е предоставил достатъчни обяснения за изключителното естество на по-високия натрупан дневен процент на смъртност или е доказал, че причините за това са извън неговата сфера на контрол.( 1 ) ОВ L 143, 7.6.1991 г., стр. 11. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2029/2006 (ОВ L 414, 30.12.2006 г., стр. 29).

( 2 ) ОВ L 198, 22.7.1991 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 394/2007 на Комисията (ОВ L 98, 13.4.2007 г., стр. 3).

( 3 ) Регламент (ЕС) ►C1  (ЕС) 2017/625 ◄ на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 година относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с оглед цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията, и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (ЕО) № 396/2005, (ЕО) № 1069/2009, (ЕО) № 1107/2009, (ЕС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (ЕО) № 1/2005 и (ЕО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/ЕО, 1999/74/ЕО, 2007/43/ЕО, 2008/119/ЕО и 2008/120/ЕО на Съвета, и за отмяна на регламенти (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/ЕО, 96/93/ЕО и 97/78/ЕО на Съвета и решение 92/438/ЕИО на Съвета (регламент относно официалния контрол) ( ►C1  ОВ L 95, 7.4.2017 г., стр. 1 ◄ ).

( 4 ) ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 575/2006 на Комисията (ОВ L 100, 8.4.2006 г., стр. 3).

Top