Help Print this page 

Document 02007D0756-20140101

Title and reference
Решение на Комисията от 9 ноември 2007 година за приемане на обща спецификация на националния регистър на подвижния състав, предвиден в член 14, параграфи 4 и 5 от директиви 96/48/ЕО и 2001/16/ЕО (нотифицирано под номер C(2007) 5357) (2007/756/ЕО)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/756/2014-01-01
Multilingual display
Text

2007D0756 — BG — 01.01.2014 — 003.003


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 9 ноември 2007 година

за приемане на обща спецификация на националния регистър на подвижния състав, предвиден в член 14, параграфи 4 и 5 от директиви 96/48/ЕО и 2001/16/ЕО

(нотифицирано под номер C(2007) 5357)

(2007/756/ЕО)

(ОВ L 305, 23.11.2007 г., стp. 30)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 10 февруари 2011 година

  L 43

33

17.2.2011

►M2

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 14 ноември 2012 година

  L 345

1

15.12.2012

►M3

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 519/2013 НА КОМИСИЯТА от 21 февруари 2013 година

  L 158

74

10.6.2013


поправен от

►C1

Поправка, ОВ L 101, 4.4.2014, стp.  15 (2012/757/ЕС)
▼B

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 9 ноември 2007 година

за приемане на обща спецификация на националния регистър на подвижния състав, предвиден в член 14, параграфи 4 и 5 от директиви 96/48/ЕО и 2001/16/ЕО

(нотифицирано под номер C(2007) 5357)

(2007/756/ЕО)КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 96/48/ЕО на Съвета от 23 юли 1996 г. относно оперативната съвместимост на трансевропейската железопътна система за високоскоростни влакове ( 1 ), и по-специално член 14, параграфи 4 и 5 от нея,

като взе предвид Директива 2001/16/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2001 г. относно оперативната съвместимост на трансевропейската конвенционална железопътна система ( 2 ), и по-специално член 14, параграфи 4 и 5 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Когато държавите-членки разрешават въвеждане в експлоатация на подвижен състав, те отговарят за определянето на идентификационен код за всяко отделно возило. Този код впоследствие се вписва в национален регистър на возилата (наричан по-долу „НРВ“). Този регистър следва да бъде достъпен за справки, извършвани от упълномощени представители на компетентните органи и заинтересовани страни. Различните национални регистри следва да бъдат съгласувани помежду си по отношение на тяхното съдържание и на формата на данните в тях. Това изисква те да бъдат създадени на основата на общи експлоатационни и технически спецификации.

(2)

Общите спецификации за НРВ следва да бъдат приети на основата на проект на спецификация, изготвен от Европейската железопътна агенция (наричана по-долу „агенцията“). Тези проекти на спецификации следва да включват по-специално определение за: съдържание, функционална и техническа архитектура, формат на данните, режими на работа, включително правила за въвеждане на данните и за извършване на справки.

(3)

Настоящото решение е изготвено на основата на препоръка № ERA/REC/INT/01-2006 на агенцията от 28 юли 2006 г.

НРВ на държава-членка следва да съдържа всички разрешени на нейна територия возила. Товарните и пътническите вагони обаче следва да бъдат регистрирани само в НРВ на държавата-членка, в която за първи път са били въведени в експлоатация.

(4)

За целите на регистрацията на возилата, потвърждаване на регистрацията, промяна на регистрираните данни и потвърждаване на промяната/ите следва да се използва стандартен формуляр.

(5)

Всяка държава-членка следва да създаде компютризиран НРВ. Всички НРВ следва да бъдат свързани към централен виртуален регистър на возилата (наричан по-долу „ВРВ“), управляван от агенцията, с цел създаването на регистъра на документи за оперативна съвместимост, предвиден в член 19 от Регламент (ЕО) № 881/2004 на Европейския парламент и на Съвета ( 3 ). ВРВ следва да осигурява на потребителите възможност да търсят данни във всички НРВ чрез единен портал и да позволява обмена на данни между националните НРВ. Поради технически причини обаче връзката към ВРВ не може да бъде изградена незабавно. Поради това от държавите-членки следва да се изисква да свържат своите НРВ към централния ВРВ едва след като е демонстрирано ефективното действие на ВРВ. За тази цел агенцията ще изпълни пилотен проект.

(6)

В съответствие с точка 8 от протокола от четирдесетата среща на регулаторния комитет, създаден съгласно член 21 от Директива 2001/16/ЕО, всички съществуващи превозни средства следва да бъдат регистрирани в НРВ на държавата-членка, в която преди това са били регистрирани. Прехвърлянето на данните следва да отчита наличието на достатъчен преходен период и на данни.

(7)

В съответствие с член 14, параграф 4, буква б) от Директива 96/48/ЕО и член 14, параграф 4, буква б) от Директива 2001/16/ЕО, НРВ следва да се поддържа и актуализира от орган, който е независим от всякакви железопътни предприятия. Държавите-членки следва да информират Комисията и останалите държави-членки относно органа, който са определили за тази цел, inter alia, с цел улесняване на обмена на информация между тези органи.

(8)

Някои държави-членки имат разгърната мрежа с междурелсие 1 520 mm, която работи с вагонен състав, който е общ за страните от Общността на независимите държави (ОНД). Поради това се е стигнало до обща регистрационна система, която съставлява важен елемент от оперативната съвместимост и безопасността на тази мрежа с междурелсие 1 520 mm. Това специфично положение следва да се признава и да се създадат специфични правила, с които да се избегне липсата на последователност в задълженията за едно и също возило, възникващи във връзка с ЕС и във връзка с ОНД.

(9)

Правилата, предвидени в приложение П към ТСОС относно експлоатацията и управлението на движението, са приложими по отношение на системата за номерация на превозни средства за целите на регистрацията в НРВ. Агенцията ще разработи указания за хармонизираното прилагане на тези правила.

(10)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 21 от Директива 96/48/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:Член 1

Приемат се общите технически спецификации на националния регистър на возилата в съответствие с член 14, параграф 5 от Директива 96/48/ЕО и член 14, параграф 5 от Директива 2001/16/ЕО, посочени в приложението.

▼M2

Член 1а

Допълнение 6 на приложението към настоящото решение се прилага от 1 януари 2014 г.

▼B

Член 2

Когато регистрират превозни средства след влизането в сила на настоящото решение, държавите-членки използват общите спецификации, посочени в приложението.

Член 3

Държавите-членки регистрират съществуващите превозни средства съгласно предвиденото в раздел 4 от приложението.

Член 4

1.  В съответствие с член 14, параграф 4, буква б) от Директива 96/48/ЕО и член 14, параграф 4, буква б) от Директива 2001/16/ЕО държавите-членки определят национален орган, който отговаря за поддържането и актуализирането на националния регистър на превозните средства. Този орган може да бъде националният орган по безопасността на съответната държава-членка. Държавите-членки гарантират, че тези органи си сътрудничат и споделят информация помежду си с цел осигуряване навременното съобщаване на измененията в данните.

2.  Държавите-членки информират Комисията и останалите държави-членки в срок една година от влизането в сила на настоящото решение относно органа, определен в съответствие с параграф 1.

Член 5

1.  Подвижният състав, въведен за първи път в експлоатация в Естония, Латвия или Литва и предназначен за използване извън Европейския съюз като част от вагонния състав на общата железопътна система на 1 520 mm, се регистрира както в НРВ, така и в информационната база на Съвета по железопътен транспорт на Общността на независимите държави. В такъв случай може да се прилага 8-цифрената система за номерация вместо системата за номерация, посочена в приложението.

2.  Подвижните състави, въведени в експлоатация за първи път в трета страна и предназначени за използване в Европейския съюз като част от вагонния състав на общата железопътна система на 1 520 mm, не се регистрират в НРВ. В съответствие с член 14, параграф 4 от Директива 2001/16/ЕО обаче следва да бъде възможно извличането на информацията, посочена в член 14, параграф 5, букви в), г) и д) от информационната база на Съвета по железопътен транспорт на Общността на независимите държави.

Член 6

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

▼M1
ПРИЛОЖЕНИЕ

1.   ДАННИ

Форматът на данните за националния регистър на возилата (наричан по-долу „НРВ“) е, както следва.

Номерирането на позициите следва логиката на предложения в допълнение 4 стандартен формуляр за регистрация.

Допълнително може да се добави(ят) поле(та), като например бележки, данни за разпознаване на возила, които са обект на разследване (вж. раздел 3.4) и др.1.

►M2  Цифров идентификационен код, както е определен в допълнение 6 ◄

Задължителна

Съдържание

Цифров идентификационен код, определен в приложение П към Техническата спецификация за оперативна съвместимост (ТСОС) относно експлоатацията и управлението на движението (наричана по-долу „ТСОС ЕУД“) (1)

 

Формат

1.1.  Номер

12 цифри

1.2.  Предишен номер (при преномерирани возила, ако е приложимо)

 

2.

Държава-членка и НОБ

Задължителна

Съдържание

Идентификация на държавата-членка, в която е регистрирано возилото, и НОБ, който е издал разрешение за въвеждане на возилото в експлоатация

 

Формат

2.1.   ►M2  Цифров код на държавата членка, както е определен в част 4 от допълнение 6 ◄

Двуцифрен код

2.2.  Наименование на НОБ

Текст

3.

Година на производство

Задължителна

Съдържание

Година, в която возилото е напуснало завода

 

Формат

3.  Година на производство

ГГГГ

4.

Позоваване „ЕО“

Задължителна (когато е налице)

Съдържание

Позоваване на декларацията за проверка „ЕО“ и на издаващия я орган (заявителя)

 

Формат

4.1.  Дата на декларацията

Дата

4.2.  Позоваване „ЕО“

Текст

4.3.  Име на издаващия орган (заявителя)

Текст

4.4.  Търговски регистрационен номер

Текст

4.5.  Адрес на организацията, улица и номер

Текст

4.6.  Град

Текст

4.7.  Код на държавата

ISO (виж допълнение 2)

4.8.  Пощенски код

Буквено-цифров код

5.

Препратка към Европейския регистър на разрешените типове превозни средства (ERATV)

Задължителна (2)

Съдържание

Препратка, позволяваща извличането на съответните технически данни от ERATV (3). Препратката е задължителна, ако типът е определен в ERATV

 

Формат

5.  Препратка, позволяваща извличането на съответните технически данни от ERATV

Буквено-цифров(и) код(ове)

Серия

Незадължителна

Съдържание

Идентификация на серията, ако возилото е част от серия

 

5а  Серия

Текст

6.

Ограничения

Задължителна

Съдържание

Евентуални ограничения при използването на возилото

 

Формат

6.1.  Кодирани ограничения

(вж. допълнение 1)

Код

6.2  Некодирани ограничения

Текст

7.

Собственик

Задължителна

Съдържание

Идентификация на собственика на возилото

 

Формат

7.1.  Наименование на организацията

Текст

7.2.  Търговски регистрационен номер

Текст

7.3.  Адрес на организацията, улица и номер

Текст

7.4.  Град

Текст

7.5.  Код на държавата

ISO (вж. допълнение 2)

7.6.  Пощенски код

Буквено-цифров код

8.

Държател

Задължителна

Съдържание

Идентификация на държателя на возилото

 

Формат

8.1.  Наименование на организацията

Текст

8.2.  Търговски регистрационен номер

Текст

8.3.  Адрес на организацията, улица и номер

Текст

8.4.  Град

Текст

8.5.  Код на държавата

(виж допълнение 2)

8.6.  Пощенски код

Буквено-цифров код

8.7.  VKM (ако е наличен)

Буквено-цифров код

9.

Орган, отговарящ за поддръжката

Задължителна

Съдържание

Препратка към органа, отговарящ за поддръжката

 

Формат

9.1.  Орган, отговарящ за поддръжката

Текст

9.2.  Търговски регистрационен номер

Текст

9.3.  Адрес на органа, улица и номер

Текст

9.4.  Град

Текст

9.5.  Код на държавата

ISO

9.6.  Пощенски код

Буквено-цифров код

9.7.  Адрес на електронна поща

Електронна поща

10.

Оттегляне

Задължителна, когато е приложима

Съдържание

Дата на официалното определяне за претопяване и/или друг начин за освобождаване от возилото и код на режима на оттегляне

 

Формат

10.1.  Начин за освобождаване

(вж. допълнение 3)

двуцифрен код

10.2.  Дата на оттегляне

Дата

11.

Държави-членки, за които возилото има разрешение

Задължителна

Съдържание

Списък на държавите-членки, за които возилото има разрешение

 

Формат

11.   ►M2  Цифров код на държавата членка, както е определен в част 4 от допълнение 6 ◄

Списък

12.

Номер на разрешението

Задължителна

Съдържание

Хармонизиран номер на разрешение за въвеждане в експлоатация, генериран от НОБ

 

Формат

12.  Номер на разрешението

За съществуващи возила: текст

За нови возила: буквено-цифров код, базиран на EIN, вж. допълнение 2.

13.

Разрешение за въвеждане в експлоатация

Задължителна

Съдържание

Дата на разрешението за въвеждане в експлоатация на возилото (4) и срок на валидност на разрешението

 

Формат

13.1.  Дата на разрешението

Дата (ГГГГММДД)

13.2.  Разрешението е валидно до (ако е посочено)

Дата (ГГГГММДД)

13.3.  Временно отнемане на разрешението

Да/не

(1)   Не се използва.

(2)   За типовете превозни средства, разрешени в съответствие с член 26 от Директива 2008/57/ЕО.

(3)   Регистърът, предвиден в член 34 от Директива 2008/57/ЕО.

(4)   Разрешение, издадено в съответствие с глава V от Директива 2008/57/ЕО или в съответствие със съществуващите разрешителни режими преди транспонирането на Директива 2008/57/ЕО.

2.   АРХИТЕКТУРА

2.1.    Връзки с други регистри

Отчасти вследствие на новия регулаторен режим в ЕС, се създават няколко регистъра. Таблицата по-долу обобщава кои регистри и бази данни биха могли да имат свои връзки с НРВ след реализирането си.Регистър или бази данни

Отговорен орган

Други органи, които имат достъп

НРВ

(Директива за оперативната съвместимост)

Регистриращ орган (РО) (1)/НОБ

Други НОБ/РО/ЖПП/УИ/РзО/РегО/държател/собственик/ЕЖА/OTIF

ERATV

(Директива за оперативната съвместимост)

ЕЖА

Публичен

РБДПС

(TAF TSI & SEDP)

Държател

ЖПП/УИ/НОБ/ЕЖА/държател/цехове

WIMO

(TAF TSI & SEDP)

Решение още не е взето

ЖПП/УИ/НОБ/ЕЖА/държател/цехове/ползвател

Регистър на подвижния жп състав (2) (Конвенция от Кейптаун)

Регистратор

Публичен

Регистър на OTIF

(COTIF 99 — ATMF)

OTIF

Компетентни органи/ЖПП/УИ/РзО/РегО/държател/собственик/ЕЖА/секретариат на OTIF

(1)   Регистриращият орган („РО“) е органът, определен от всяка държава-членка в съответствие с член 33, параграф 1, буква б) от Директива 2008/57/ЕО за поддържането и актуализацията на НРВ.

(2)   Съгласно разпоредбите на протокола от Люксембург към Конвенцията за международните гаранции по отношение на подвижното оборудване по специфични въпроси за железопътния подвижен състав, подписан в Люксембург на 23 февруари 2007 г.

Не е възможно да се изчака всички регистри да са готови, за да се премине към реализация на НРВ. Следователно спецификацията на НРВ следва да позволява по-късно свързване с тези останали регистри. За тази цел:

 ERATV: НРВ го посочва, като прави препратка към типа на возилото. Ключът за свързването на двата регистъра е позиция № 5.

 РБДПС: тук се включват някои „административни“ позиции от НРВ. По спецификация в рамките на TAF TSI SEDP. В SEDP ще бъде отчетена спецификацията на НРВ.

 WIMO: тук се включват данни от РБДПС и данни за поддръжката. Не се предвижда връзка с НРВ.

▼M2

 VKMR: този регистър се управлява от ЕЖА и OTIF в сътрудничество (ЕЖА за ЕС, а OTIF за страните членки на OTIF, които не са членки на ЕС). Стопанисващият возилото се вписва в НРВ. В допълнение 6 се посочват други общи централни регистри (като кодове за тип возило, кодове за оперативна съвместимост, кодове на държавите и др.), които следва да се управляват от „централен орган“, произхождащ от сътрудничеството между ЕЖА и OTIF.

▼M1

 Регистър на подвижния железопътен състав (Конвенция от Кейптаун/Протокол от Люксембург): това е регистър на финансова информация, свързана с подвижното оборудване. Този регистър още не е разработен. Съществува възможна връзка, тъй като за регистъра UNIDROIT е необходима информация относно номера и собственика на возилото. Ключът за свързването на двата регистъра е първият ЕНВ, издаден на возилото.

 Регистри на OTIF: регистрите на OTIF се разработват в момента, като се вземат предвид регистрите на возилата в ЕС.

Архитектурата на цялата система, както и връзките между НРВ и останалите регистри, ще бъдат определени по такъв начин, че да се позволи изтегляне на необходимата информация, когато това е необходимо.

2.2.    Глобална архитектура на НРВ на ЕС

НРВ ще се реализират посредством децентрализирано решение. Целта е да бъде реализирана машина за търсене на разпределени данни, като се използва общо софтуерно приложение, за да могат потребителите да изтеглят данни от всички местни регистри (МР) в държавите-членки.

Данните от НРВ ще се съхраняват на национално равнище и ще бъдат достъпни чрез използването на уеб базирана програма (със свой собствен уебадрес).

Европейският централизиран виртуален регистър на возилата (ЕЦ ВРВ) ще бъде съставен от две подсистеми:

 Виртуалният регистър на возилата (ВРВ), който е централната машина за търсене в ЕЖА;

 Националният(те) регистър(ри) на возилата (НРВ), който(които) е(са) МР в държавите-членки. Държавите-членки могат да използват стандартните НРВ (сНРВ), разработени от Агенцията, или да разработят свои собствени приложения в съответствие с настоящата спецификация. В последния случай за комуникация на НРВ с ВРВ държавите-членки ще използват разработена от Агенцията машина за преобразуване на данните (МПД).

Фигура 1

Архитектура на ЕЦ—ВРВ

image

Архитектурата е базирана на две допълващи се подсистеми, за да може да се осъществява търсене в данни, съхранявани локално във всички държави-членки. Чрез нея:

 ще бъдат създадени компютризирани регистри на национално равнище и те ще бъдат отворени за многопосочно разглеждане,

 ще бъдат заменени регистрите на хартиен носител с компютризирани архиви, за да могат държавите-членки да управляват и споделят информация с останалите държави-членки,

 ще бъде създадена възможност за връзки между НРВ и ВРВ, които използват общи стандарти и терминология.

Основните принципи на тази архитектура са следните:

 всички НРВ ще бъдат част от компютърната мрежова система,

 при достъп в системата всички държави-членки ще виждат общите данни,

 след създаването на ВРВ ще се избегне двойната регистрация на данни и евентуалните грешки, свързани с нея,

 актуални данни.

Агенцията ще предостави на РО следните файлове за инсталиране и документи, които следва да се използват за създаване на сНРВ и МПД и за свързването им с централния ВРВ:

 Файлове за инсталиране:

 

 sNVR_Installation_Files;

 TE_Installation_Files;

 Документи:

 

 Administrator_Guide_sNVR;

 CSV_export;

 CSV_import;

 sNVR_Deployment_Guide;

 User_Guide_sNVR;

 NVR-TE_Deployment_Guide;

 NVR-TE_Integration_Guide;

 User_Guide_VVR.

3.   ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РЕЖИМ

3.1.    Използване на НРВ

НРВ следва да се използва за следните цели:

 регистриране на разрешения,

 регистриране на ЕНВ, издадени на возилата,

 търсене на кратка информация за определено возило в рамките на цяла Европа,

 последващи действия по правни аспекти като задължения и правна информация,

 извличане на информация за инспекции, основно свързани с безопасността и поддръжката,

 осигуряване на възможност за контакт със собственика и държателя,

 извършване на кръстосана проверка на част от изискванията за безопасност преди издаването на сертификат за безопасност,

 проследяване на конкретно возило.

3.2.    Формуляри за заявление

3.2.1.    Заявление за регистрация

Формулярът, който следва да бъде използван, е даден в допълнение 4.

Органът, който подава заявление за регистрация на возило, поставя отметка в квадратчето „Нова регистрация“. След това попълва първата част на формуляра с цялата необходима информация от позиция 2 до позиция 9 и позиция 11 и го изпраща на:

 РО на държавата-членка, в която се заявява регистрация,

 РО на първата държава-членка, в която органът възнамерява да експлоатира возилото, когато същото идва от трета държава.

3.2.2.    Регистриране на возило и издаване на европейски номер на возилото

При първа регистрация съответният РО издава европейски номер на возилото.

Възможно е да има отделен регистрационен формуляр за всяко возило или един-единствен формуляр за множество возила от една и съща серия или поръчка, към който се прилага списък с номерата на возилата.

РО трябва да предприеме разумни мерки, за да гарантира точността на данните, които въвежда в НРВ. За тази цел РО може да поиска информация от други РО, особено когато органът, който подава заявление за регистрация в определена държава-членка, не е установен в същата държава-членка.

3.2.3.    Промяна на една или повече позиции от регистрацията

Органът, който подава заявление за промяна на позиция(и) от регистрацията на возилото(ата) си:

 поставя отметка в квадратчето „Модификация“,

 попълва актуалния ЕНВ (позиция № 0),

 поставя отметка в квадратчето(ата) пред модифицираната(ите) позиция(и),

 въвежда новото съдържание на модифицираната(ите) позиция(и) и след това изпраща формуляра на РО на всички държави-членки, в които е регистрирано возилото.

За определени случаи използването на стандартния формуляр може да не бъде достатъчно. Затова при необходимост съответният РО може да представи допълнителни документи на хартиен или електронен носител.

Освен ако не е посочено друго в регистрационните документи, за държател на возилото се смята „титулярят на регистрацията“ по смисъла на член 33, параграф 3 от Директива 2008/57/ЕО.

При промяна на държателя на возилото, отговорност на регистрирания към момента държател е да уведоми РО, като РО е длъжен да уведоми новия държател за промяната на регистрацията. Предишният държател на возилото се отписва от НРВ и се освобождава от отговорностите си едва след като новият държател потвърди, че приема статута на държател. Ако към датата на дерегистрация на регистрирания към момента държател на возилото никой нов държател не е приел статута на държател, регистрацията на возилото временно се преустановява.

В случаите, когато в съответствие с ТСОС ЕУД трябва да бъде даден нов ЕНВ на возилото поради технически промени, титулярят на регистрацията уведомява РО на държавата-членка, в която е регистрирано возилото, за тези промени и, ако е приложимо, за новото разрешение за въвеждане в експлоатация. Посоченият РО издава на возилото нов ЕНВ.

3.2.4.    Оттегляне на регистрация

Органът, който подава заявление за оттегляне на регистрация, поставя отметка в квадратчето „Оттегляне“. След това попълва позиция № 10 и изпраща формуляра на РО на всички държави-членки, в които е регистрирано возилото.

РО осъществява оттеглянето на регистрацията, като попълва датата на оттеглянето и го потвърждава на съответния орган.

3.2.5.    Издаване на разрешение в няколко държави-членки

1. Когато возило, което е оборудвано с кабина за машиниста и вече е получило разрешение и регистрация в една държава-членка, получи разрешение в друга държава-членка, то трябва да бъде регистрирано в НРВ на втората държава-членка. В този случай обаче следва да се впишат само данните, отнасящи се до позиции 1, 2, 6, 11, 12 и 13, и където е приложимо — данните, отнасящи се до полетата, добавени в НРВ от втората държава-членка, тъй като само тези данни са свързани с втората държава-членка.

Тази разпоредба е приложима до момента, в който ВРВ и връзките с всички съответни НРВ не са влезли изцяло в действие, като през този период съответните регистриращи органи ще обменят информация помежду си с цел осигуряване съответствието на данните, отнасящи се до едно и също возило.

2. Возилата, които не са оборудвани с кабина за машиниста, като товарни вагони, пътнически вагони и някои специални возила, се регистрират само в НРВ на държавата-членка, в която за първи път са били въведени в експлоатация.

3. За всички возила, НРВ, в който дадено возило е регистрирано за първи път, съдържа данните, отнасящи се до позиции 2, 6, 12 и 13, за всяка от държавите-членки, в които е издадено разрешение за въвеждане в експлоатация на возилото.

3.3.    Права за достъп

Правата за достъп до данни от НРВ на определена държава-членка „XX“ са изброени в таблицата по-долу, където кодовете за достъп са определени, както следва:Код за достъп

Вид достъп

0.

Няма достъп

1.

Ограничена справка (условията са в колоната „Права за четене“)

2.

Неограничена справка

3.

Ограничена справка и актуализиране

4.

Неограничена справка и актуализиранеОрган

Определение

Права за четене

Права за актуализация

Позиция № 7

Всички други позиции

РО/НОБ „ХХ“

РО/НОБ в държава-членка „ХХ“

Всички данни

Всички данни

4

4

Други НОБ/РО

Други НОБ и/или други регистриращи органи

Всички данни

Не притежава

2

2

ЕЖА

Европейска железопътна агенция

Всички данни

Не притежава

2

2

Държатели

Държател на возилото

Всички данни за возилата, на които той е държател

Не притежава

1

1

Управители на парк

Управител на возила по назначение от държателя

Возилата, за които са назначени като управители от държателя

Не притежава

1

1

Собственици

Собственик на возилото

Всички данни за возилата, на които са собственици

Не притежава

1

1

ЖПП (железопътно предприятие)

Влаков оператор

Всички данни, отнасящи се до номера на возилото

Не притежава

0

1

УИ

Управител на инфраструктура

Всички данни, отнасящи се до номера на возилото

Не притежава

0

1

РзО и РегО

Органи за контрол и одит, нотифицирани от държавите-членки

Всички данни за возилата, които са обект на контрол или одит

Не притежава

2

2

Други законни потребители

Всички случайни потребители, признати от НОБ или ЕЖА

Определят се по целесъобразност, евентуално с ограничено времетраене

Не притежава

0

1

3.4.    Архиви

Всички данни в НРВ трябва да се съхраняват 10 години от датата на оттегляне на регистрацията на дадено возило. Най-малко през първите три години данните трябва да са на разположение онлайн. След три години данните могат да се съхраняват на електронен или на хартиен носител, или по всеки друг начин на архивиране. В случай че към произволен момент от този 10-годишен период бъде образувано разследване, което включва возило(а), при поискване данните, които се отнасят до него(тях), трябва да се съхраняват по-дълго от определения 10-годишен период.

След оттегляне на регистрацията на дадено возило регистрационните номера, издадени на возилото, не трябва да бъдат давани на друго возило за период от 100 години от датата на оттегляне на регистрацията на возилото.

Всякакви промени в НРВ следва да се отразяват. За управление на измененията във времето може да се приложат решения от областта на информационните технологии.

4.   СЪЩЕСТВУВАЩИ ВОЗИЛА

4.1.    Съдържание на данните

По-долу са изброени 13-те съхранявани позиции данни, като е посочено кои от тях са задължителни и кои — не.

4.1.1.    Позиция № 1 — Европейски номер на возилото (задължителна)

а)   Возила, които вече имат 12-цифрен номер

Държави, в които е налице уникален код на държавата:

Тези возила следва да запазят настоящия си номер. 12-цифреният номер следва да се регистрира като такъв без изменения.

Държави, в които са налице основен код на държавата и специален код, определян в миналото:

 Германия с основен код на държавата — 80, и специален код — 68 за AAE (Ahaus Alstätter Eisenbahn),

 Швейцария с основен код на държавата — 85, и специален код — 63 за BLS (Bern–Lötschberg–Simplon Eisenbahn),

 Италия с основен код на държавата — 83, и специален код — 64 за FNME (Ferrovie Nord Milano Esercizio),

 Унгария с основен код на държавата — 55, и специален код — 43 за GySEV/ROeEE (Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Részvénytársaság/Raab-Ödenburg-Ebenfurter Eisenbahn).

Тези возила следва да запазят настоящия си номер. 12-цифреният номер следва да се регистрира като такъв без изменения ( 4 ).

Информационната система следва да разглежда и двата кода (основен код на държавата и специален код) като отнасящи се до една и съща държава.

б)   Возила без 12-цифрен номер

Прилага се двуетапна процедура:

 В рамките на НРВ се определя 12-цифрен номер (съгласно ТСОС ЕУД), който се съставя в съответствие с характеристиките на возилото. Информационната система следва да свързва този регистриран номер с настоящия номер на возилото.

 За возила, използвани по международни маршрути, с изключение на возилата, запазени за ползване с исторически характер: 12-цифреният номер се нанася физически върху самото возило в рамките на шест години след определянето на номер в НРВ. За возила, използвани по вътрешни маршрути, и за возила, запазени за ползване с исторически характер: физическото нанасяне на 12-цифрения номер е по желание.

4.1.2.    Позиция № 2 — Държава-членка и НОБ (задължителна)

Позицията „държава-членка“ трябва винаги да се отнася до държавата-членка, в чийто НРВ е регистрирано возилото. За возила от трети държави тази позиция се отнася до първата държава-членка, която е издала разрешение за въвеждане в експлоатация на возилото по железопътната мрежа на Европейския съюз. Позицията „НОБ“ се отнася до органа, издал разрешението за въвеждане в експлоатация на возилото.

4.1.3.    Позиция № 3 — Година на производство

В случай че годината на производство не е известна с точност, следва да се посочи приблизителна година на производство.

4.1.4.    Позиция № 4 — Справочен номер на ЕО

По принцип такъв номер не е налице при съществуващите возила, с изключение на някои возила на ВСПС (високоскоростен подвижен състав). Записва се единствено ако е налице.

4.1.5.    Позиция № 5 — Справочен номер в ERATV (Европейски регистър на разрешените типове превозни средства)

Записва се единствено ако е налице.

До създаването на ERATV може да се посочва справочният номер в Регистъра на подвижния състав (член 22а от Директива 96/48/ЕО на Съвета ( 5 ) и член 24 от Директива 2001/16/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 6 )).

4.1.6.    Позиция № 6 — Ограничения

Записва се единствено ако е налице.

4.1.7.    Позиция № 7 — Собственик (задължителна)

Задължителна е и по принцип е налична.

4.1.8.    Позиция № 8 — Държател (задължителна)

Задължителна е и по принцип е налична. Трябва да се въведе VKM (уникален код, посочен в регистъра на VKM), ако държателят има такъв.

4.1.9.    Позиция № 9 — Орган, отговорен за поддръжката (задължителна)

Тази позиция е задължителна.

4.1.10.    Позиция № 10 — Оттегляне

Прилага се според случая.

4.1.11.    Позиция № 11 — Държави-членки, за които возилото притежава разрешение

По принцип вагоните по Международната спогодба за взаимно използване на товарни вагони (RIV), вагоните по Международната спогодба за взаимно използване на пътнически, багажни и пощенски вагони (RIC) и возилата, попадащи под двустранни и многостранни споразумения, се регистрират по този начин. Ако тази информация е налична, тя следва да се отрази надлежно.

4.1.12.    Позиция № 12 — Номер на разрешението

Записва се единствено ако е налице.

4.1.13.    Позиция № 13 — Въвеждане в експлоатация (задължителна)

В случай че датата на въвеждане в експлоатация не е известна с точност, следва да се посочи приблизителна година на въвеждане в експлоатация.

4.2.    Процедура

Органът, отговарял за регистрацията на возилото, следва да предостави всички налични данни на НОБ или РО в държавата, в която той се намира.

Съществуващите товарни и пътнически вагони следва да се регистрират единствено в НРВ на държавата-членка, където е бил предишният регистриращ орган.

Ако съществуващо возило е получило разрешение в няколко държави-членки, РО, който регистрира возилото, изпраща необходимите данни на регистриращите органи в съответните държави-членки.

НОБ или РО включва информацията в своя НРВ.

НОБ или РО уведомява всички заинтересовани страни, когато информацията е окончателно прехвърлена. Следните страни трябва да бъдат задължително уведомени:

 органът, отговарял за регистрацията на возилото,

 държателят,

 ЕЖА.
Допълнение 1

КОДОВЕ ЗА ОГРАНИЧЕНИЯТА

1.   ПРИНЦИПИ

Ограниченията (техническите характеристики), които са вече вписани в други регистри, до които НОБ имат достъп, не е необходимо да се повтарят в НРВ.

Приемането на трансграничния трафик се основава на:

 информацията, кодирана в номера на возилото,

 буквения код, и

 маркировката на возилото.

Следователно тази информация не е необходимо да се повтаря в НРВ.

2.   СТРУКТУРА

Кодовете имат структура на три нива:

 I ниво: категория на ограничението

 II ниво: вид ограничение

 III ниво: стойност или спецификация.Кодове на ограниченията

Кат

Вид

Стойност

Наименование

1

 

 

Техническо ограничение, свързано с конструкцията

 

1

Числова (3)

Минимален радиус на кривата в метри

 

2

Ограничения за релсовата сигнализационна ел. верига

 

3

Числова (3)

Ограничения на скоростта в км/ч (отбелязано на товарните и пътническите вагони, но не и на локомотивите)

2

 

 

Географско ограничение

 

1

Буквено-цифрова (3)

Кинематичен габарит (код по ТСОС WAG приложение В)

 

2

Кодиран списък

Габарит на колооста

 

 

1

Променливо междурелсие 1435/1520

 

 

2

Променливо междурелсие 1435/1668

 

3

Без системи за управление и контрол

 

4

С Европейска система за управление на жп движение ЕСУЖПД А

 

5

Числова (3)

Със система Б (1)

3

 

 

Ограничения, свързани с околната среда

 

1

Кодиран списък

Климатична зона EN50125/1999

 

 

1

T1

 

 

2

T2

 

 

3

T3

4

 

 

Ограничения за използване, включени в удостоверението за разрешение

 

1

Като функция от времето

 

2

Според условията (пропътувано разстояние, износване и др.)

(1)   Ако возилото е оборудвано с повече от една система Б, трябва да се посочи отделен код за всяка система. — 1хх се използва за возило, оборудвано със система за сигнализация — 2хх се използва за возило, оборудвано с радио
Допълнение 2

СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР (EIN)

Код за хармонизираната система за номерация, наречен Европейски идентификационен номер (EIN), за сертификати за безопасност и други документи

Пример:I

T

5

1

2

0

0

6

0

0

0

5

Код на държавата

(2 букви)

Вид документ

(2 цифри)

Година на издаване

(4 цифри)

Брояч

(4 цифри)

Поле 1

Поле 2

Поле 3

Поле 4

ПОЛЕ 1 —   КОД НА ДЪРЖАВАТА (2 БУКВИ)

▼M3

Кодовете са официално публикуваните и актуализирани кодове на европейската интернет страница в Междуинституционалните указания за оформяне на актовете (http://publications.europa.eu/code/bg/bg-5000600.htm)ДЪРЖАВА

КОД

Австрия

AT

Белгия

BE

България

BG

Хърватия

HR

Кипър

CY

Чешка република

CZ

Дания

DK

Естония

EE

Финландия

FI

Франция

FR

Германия

DE

Гърция

EL

Унгария

HU

Исландия

IS

Ирландия

IE

Италия

IT

Латвия

LV

Лихтенщайн

LI

Литва

LT

Люксембург

LU

Норвегия

NO

Малта

MT

Нидерландия

NL

Полша

PL

Португалия

PT

Румъния

RO

Словашка република

SK

Словения

SI

Испания

ES

Швеция

SE

Швейцария

CH

Обединено кралство

UK

Кодът за многонационални органи по безопасността следва да се състави по същия начин. Към момента има само един такъв орган: Агенцията по безопасността на тунела под Ламанша. За нея се предлага използването на следния код:МНОГОНАЦИОНАЛЕН ОРГАН ПО БЕЗОПАСНОСТТА

КОД

Агенция по безопасността на тунела под Ламанша

CT

▼M1

ПОЛЕ 2 —   ТИП НА ДОКУМЕНТА (2-ЦИФРЕНО ЧИСЛО)

Типът на документа се идентифицира чрез две цифри:

 първата цифра посочва общата класификация на документа,

 втората цифра уточнява подтипа на документа.

Тази система на номериране може да бъде разширена, когато са необходими други кодове. По-долу е представен предложеният списък на известните възможни комбинации на двуцифрени числа, плюс комбинации за разрешение за въвеждане в експлоатация на возила:Числова комбинация за поле 2

Тип на документа

Подтип на документа

[0 1]

Лицензии

Лицензии за ЖПП

[0 x]

Лицензии

Други

[1 1]

Сертификат за безопасност

Част A

[1 2]

Сертификат за безопасност

Част Б

[1 x]

Запазено

Запазено

[2 1]

Разрешително за безопасност

 

[2 2]

Запазено

Запазено

[2 x]

Запазено

Запазено

[3 x]

Запазено, например поддръжка на подвижен състав, на инфраструктура и др.

 

[4 x]

Запазено за нотифицирани органи

например различни видове нотифицирани органи

[5 1] и [5 5] (1)

Разрешение за въвеждане в експлоатация

Тягови возила

[5 2] и [5 6] (1)

Разрешение за въвеждане в експлоатация

Теглени пътнически возила

[5 3] и [5 7] (1)

Разрешение за въвеждане в експлоатация

Вагони

[5 4] и [5 8] (1)

Разрешение за въвеждане в експлоатация

Специални возила

[5 9] (2)

Разрешение за тип возило

 

[6 0]

Разрешение за въвеждане в експлоатация

Подсистеми „Инфраструктура“, „Енергия“ и „Контрол/управление и сигнализация“; „Пътна част“

[6 1]

Разрешение за въвеждане в експлоатация

Подсистема „Инфраструктура“

[6 2]

Разрешение за въвеждане в експлоатация

Подсистема „Енергия“

[6 3]

Разрешение за въвеждане в експлоатация

„Контрол/управление и сигнализация“ Подсистема „Пътна част“

[7 1]

Свидетелство за управление на локомотив

Брояч до и включително 9 999

[7 2]

Свидетелство за управление на локомотив

Брояч между 10 000 до и включително 19 000

[7 3]

Свидетелство за управление на локомотив

Брояч между 20 000 до и включително 29 000

[8 x] … [9 x]

Запазени (2 типа документи)

Запазени (10 подтипа за всеки)

(1)   Ако 4-те цифри, запазени за поле 4 „Брояч“, се изчерпят в рамките на една година, първите две цифри от поле 2 ще се променят съответно от: — [5 1] на [5 5] за тягови возила, — [5 2] на [5 6] за теглени пътнически возила, — [5 3] на [5 7] за вагони, — [5 4] на [5 8] за специални возила.

(2)   Двете цифри, разположение в поле 4, са: — от 1 000 до 1 999 за тягови возила, — от 2 000 до 2 999 за теглени пътнически возила, — от 3 000 до 3 999 за вагони, — от 4 000 до 4 999 за специални возила.

ПОЛЕ 3 —   ГОДИНА НА ИЗДАВАНЕ (4-ЦИФРЕНО ЧИСЛО)

Полето посочва годината (в указания формат гггг, т.е. 4 цифри), през която е издадено разрешението.

ПОЛЕ 4 —   БРОЯЧ

Броячът е нарастващо число, което се увеличава с единица всеки път, когато се издава документ, независимо дали е ново, подновено или актуализирано/изменено разрешение. Дори в случаите на отмяна на сертификат или временно отнемане на разрешение, техният номер не може да се използва отново.

Всяка година броячът се нулира.
Допълнение 3

КОДОВЕ ЗА ОТТЕГЛЯНЕКод

Режим на оттегляне

Описание

00

Няма

Возилото има валидна регистрация.

10

Регистрацията е преустановена

Не е посочена причина

Регистрацията на возилото е преустановена по искане на собственика или държателя, или по решение на НОБ или РО.

11

Регистрацията е преустановена

Возилото е определено за съхраняване в експлоатационна годност като неактивен или стратегически резерв.

20

Регистрацията е прехвърлена

Известно е, че возилото е пререгистрирано под друг номер или от друг НРВ за продължаващо използване по (цялата или части от) европейската железопътна мрежа.

30

Оттегляне

Не е посочена причина

Регистрацията на возилото за експлоатация по европейската железопътна мрежа е изтекла, без да има данни за пререгистрация.

31

Оттегляне

Возилото е определено за продължаващо използване като релсово возило извън европейската железопътна мрежа.

32

Оттегляне

Возилото е определено за използване на основни оперативно съвместими съставни елементи/модули/резервни части или за основен ремонт

33

Оттегляне

Возилото е определено за претопяване и депониране на материали (в т. ч. и основни резервни части) за рециклиране.

34

Оттегляне

Возилото е определено да бъде „съхранен подвижен състав с историческа стойност“ за експлоатация върху отделена мрежа или за статично излагане извън европейската железопътна мрежа.

Използване на кодовете

 Ако причината за оттеглянето не е посочена, следва да се използват кодове 10, 20 и 30 за указване на промяната в регистрационния статут.

 Ако причината за оттеглянето е посочена, кодове 11, 31, 32, 33 и 34 са наличните възможности в рамките на базата данни на НРВ. Тези кодове се базират единствено на информацията, предоставена от държателя или собственика на РО.

Въпроси на регистрацията

 Возило с преустановена или оттеглена регистрация не може да бъде експлоатирано по европейската железопътна мрежа под дадената му регистрация.

 Реактивирането на регистрация след нейното преустановяване ще изисква проверка от страна на регистриращия орган на условията, които са причинили преустановяването.

 Прехвърлянето на регистрация в съответствие с условията, посочени в член 1б от Решение 2006/920/ЕО на Комисията ( 7 ) и член 1б от Решение 2008/231/ЕО на Комисията ( 8 ), изменени с Решение 2010/640/ЕС ( 9 ), става чрез нова регистрация на возилото и последващо оттегляне на старата регистрация.
Допълнение 4

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

image

image

image
Допълнение 5РЕЧНИК НА ТЕРМИНИТЕ

Съкращение

Определение

CCS

Система за контрол и управление

ОНД

Общност на независимите държави

COTIF

Конвенция за международни железопътни превози

КЖП

Конвенционална железопътна система

БД

База данни

ЕК

Европейска комисия

ЕЦ ВРВ

Европейски централизиран виртуален регистър на возилата

EIN

Европейски идентификационен номер

EN

Европейски стандарт (Euro Norm)

ЕНВ

Европейски номер на возилото

ЕЖА

Европейска железопътна агенция, наричана също и само „Агенцията“

ERATV

Европейски регистър на разрешените типове превозни средства

ERTMS

Европейска система за управление на железопътното движение

ЕС

Европейски съюз

ВС

Високоскоростна система

РзО

Разследващ орган

ISO

Международна организация по стандартизация

УИ

Управител на инфраструктура

ИНФ

Инфраструктура

ИТ

Информационни технологии

МР

Местен регистър

НоО

Нотифициран орган

НОБ

Национален орган по безопасността

НРВ

Национален регистър на возилата

ТСОС ЕУД

Експлоатация и управление на движението (ТСОС)

OTIF

Междуправителствена организация за международни железопътни превози

РО

Регистриращ орган, т.е. органът, отговорен за поддържането и актуализацията на НРВ

РегО

Регулаторен орган

RIC

Правила, управляващи взаимното ползване на пътнически вагони и спирачни вагони в международните превози

RIV

Правилници за взаимното ползване на товарните вагони в международния транспорт

В

Подвижен състав

RSRD (TAF)

Справочна база данни за подвижния състав (TAF)

ЖПП

Железопътно предприятие

SEDP (TAF)

Стратегически европейски план за внедряване (TAF)

TAF (TSI)

Телематични приложения за товарни превози (ТСОС)

ТСОС

Технически спецификации за оперативна съвместимост

VKM

Маркировка на държателя на возилата

VKMR

Регистър на маркировките на държателя на возилата

ВРВ

Виртуален регистър на возилата

WAG (ТСОС)

ТСОС вагони

WIMO (TAF)

Оперативна база данни на вагони и интермодално оборудване (ТАF)

▼M2
Допълнение 6

ЧАСТ „0“ —    ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВОЗИЛОТО

Общи бележки

Настоящото допълнение описва Европейския номер на возилото и съответната маркировка, разположени видимо върху возилото, с цел да го идентифицират еднозначно и постоянно за времето на неговата експлоатация. То не описва другите номера или маркировки, които могат да бъдат гравирани или нанесени за постоянно върху рамата или основните компоненти на возилото по време на производството му.

Европейски номер на возилото и свързани с него съкращения

Всяко железопътно возило получава номер, съставен от 12 цифри (наречен Европейски номер на возилото (EVN), със следната структура:Група подвижен железопътен състав

Годност за оперативна съвместимост и тип на возилото

[2 цифри]

Страна, в която е регистрирано возилото

[2 цифри]

Технически характеристики

[4 цифри]

Сериен номер

[3 цифри]

Контролна цифра

[1 цифра]

Вагони

00 до 09

10 до 19

20 до 29

30 до 39

40 до 49

80 до 89

[подробности в част 6]

01 до 99

[подробности в част 4]

0000 до 9999

[подробности в част 9]

000 до 999

0 до 9

[подробности в част 3]

Теглени пътнически возила

50 до 59

60 до 69

70 до 79

[подробности в част 7]

0000 до 9999

[подробности в част 10]

000 до 999

Тягов подвижен състав и единици във влакова композиция с постоянна или предварително определена формация

90 до 99

[подробности в част 8]

0000000 до 8999999

[значението на тези цифри се определя от държавите членки, евентуално в двустранни или многостранни споразумения]

Специални возила

9000 до 9999

[подробности в част 11]

000 до 999

В някои страни 7-те цифри за техническите характеристики и серийният номер са достатъчни, за да бъде разпознато еднозначно всяко возило в групите на теглените возила и на специалните возила ( 10 ).

Номерът се допълва от буквени означения:

а) съкращение за страната, в която е регистрирано возилото (подробности в част 4);

б) маркировка на стопанисващия возилото (подробности в част 1);

в) съкращения на техническите характеристики (подробности в част 12 за вагоните и част 13 за теглените пътнически возила).

Европейският номер на возилото трябва да бъде променен, когато престане да отразява годността за оперативна съвместимост или техническите характеристики съгласно настоящото допълнение поради технически изменения по возилото. Такива технически изменения може да наложат ново пускане в експлоатация съгласно членове 20—25 от Директива 2008/57/ЕО.

ЧАСТ 1 —   МАРКИРОВКА НА СТОПАНИСВАЩИЯ ВОЗИЛОТО

1.    Определение за маркировката на стопанисващия возилото (VKM)

Маркировката на стопанисващия возилото (VKM) е буквен код, съставен от 2 до 5 букви ( 11 ). Маркировката на стопанисващия возилото се нанася върху всяко возило, в близост до Европейския номер на возилото. VKM посочва стопанисващия возилото, съгласно регистрацията в националния регистър на возилата.

Маркировката на стопанисващия возилото (VKM) е уникална и валидна във всички страни, обхванати от настоящата ТСОС, както и във всички страни, сключили споразумение, което включва прилагане на системата за номериране на возилото и маркировката на стопанисващия возилото, както е описано в настоящата ТСОС.

2.    Формат на маркировката на стопанисващия возилото

VKM е начин за представяне на пълното или съкратеното име на стопанисващия возилото, по възможност така, че да може да бъде разпознато. Могат да се използват всичките 26 букви от латинската азбука. В маркировката VKM се използват главни букви. Букви, които не са първи букви в думите, образуващи името на стопанисващия, могат да бъдат написани в долен регистър (с малки букви). При проверката на еднозначността малките букви се разглеждат като главни.

Буквите могат да съдържат диакритични знаци ( 12 ). При проверка на еднозначността използваните при тези букви диакритични знаци се пренебрегват.

За возила, чиито стопанисващи пребивават в страна, която не използва латинска азбука, след VKM може да бъде разположен превод на маркировката на нейната собствена азбука, разделен от нея чрез знака наклонена черта („/“). Тази преведена маркировка на стопанисващия возилото не се взема под внимание при обработка на данните.

3.    Разпоредби за издаване на маркировки на стопанисващ возилото

На един стопанисващ возило могат да бъдат издадени повече от една маркировки VKM, в случай че:

 стопанисващият возилото има официално име на няколко езика,

 стопанисващият возилото има основателни причини, за да направи разграничение между различните паркове на возила в своята организация.

Обща VKM може да бъде дадена на група от предприятия:

 които принадлежат към обща корпоративна структура (например холдингова структура),

 които принадлежат към обща корпоративна структура, която е определила и упълномощила един от своите органи да се занимава с всички въпроси от името на всички останали,

 които са упълномощили отделно, единствено юридическо лице да се занимава с всички въпроси от тяхно име, като в този случай юридическото лице е стопанисващият.

4.    Регистър на маркировките на стопанисващите возила и процедури за издаването им

Регистърът на VKM е публичен и се актуализира в реално време.

Заявление за VKM се подава пред националния компетентен орган на заявителя и се предава на ЕЖА. VKM може да бъде използвана едва след публикуването ѝ от ЕЖА.

Притежателят на VKM трябва да информира компетентния национален орган, когато престане да използва VKM, и националният компетентен орган предава тази информация на ЕЖА. Дадена VKM се отменя, след като стопанисващият докаже, че маркировката е била променена върху всички возила, за които се отнася. Тази маркировка не се преиздава 10 години, освен ако се преиздава на първоначалния стопанисващ или, по негово искане, на друг стопанисващ.

VKM може да бъде прехвърлена на друг стопанисващ, когато той е наследил първоначалния стопанисващ. VKM остава валидна, когато стопанисващият сменя своето име с име, което няма никаква прилика с VKM.

В случай на промяна на стопанисващия, която води до промяна на VKM, засегнатите возила трябва да бъдат маркирани с новата VKM в срок от три месеца от датата на регистриране на промяната на стопанисващия в националния регистър на возилата. В случай на несъответствие между маркировката VKM, нанесена върху возилото, и съхраняваните в националния регистър на возилата (НРВ) данни, регистрацията в НРВ има предимство.

ЧАСТ 2

Не се използва

ЧАСТ 3 —   ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНТРОЛНАТА ЦИФРА (ЦИФРА 12)

Контролната цифра се определя по следния начин:

 числата в четните позиции на основния номер (отдясно наляво) се взимат с тяхната собствена десетична стойност,

 числата в нечетните позиции на основния номер (отдясно наляво) се умножават по 2,

 изчислява се сумата, получена от числата в четни позиции и всички цифри, които съставляват частичните произведения, получени от нечетните позиции,

 взема се цифрата на единиците на тази сума,

 числото, необходимо за допълване на числото на единиците до 10, представлява контролната цифра; ако това число на единиците е нула, то контролната цифра също ще бъде нула.

Примери

1 —

 Нека основният номер е

3

3

8

4

4

7

9

6

1

0

0

Коефициент на умножение

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

3

16

4

8

7

18

6

2

0

0

Сума: 6 + 3 + 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1 + 8 + 6 + 2 + 0 + 0 = 52

Цифрата на единиците на тази сума е 2.

Тогава контролната цифра ще бъде 8 и основният номер става съответно регистрационен номер 33 84 4796 100 – 8.

2 —

 Нека основният номер е

3

1

5

1

3

3

2

0

1

9

8

Коефициент на умножение

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

1

10

1

6

3

4

0

2

9

16

Сума: 6 + 1 + 1 + 0 + 1 + 6 + 3 + 4 + 0 + 2 + 9 + 1 + 6 = 40

Цифрата на единиците на тази сума е 0.

Тогава контролната цифра ще бъде 0 и основният номер става съответно регистрационен номер 31 51 3320 198 – 0.

ЧАСТ 4 —   КОДОВЕ НА ДЪРЖАВИТЕ, В КОИТО СА РЕГИСТРИРАНИ ВОЗИЛАТА (ЦИФРИ 3—4 И СЪКРАЩЕНИЕ)

Информацията, свързана с трети държави, се дава само за сведение.Държави

Буквен код на държавата (1)

Цифров код на държавата

Албания

AL

41

Алжир

DZ

92

Армения

AM

58

Австрия

A

81

Азербайджан

AZ

57

Беларус

BY

21

Белгия

B

88

Босна и Херцеговина

BIH

49

България

BG

52

Китай

RC

33

Хърватия

HR

78

Куба

CU (1)

40

Кипър

CY

 

Чешка република

CZ

54

Дания

DK

86

Египет

ET

90

Естония

EST

26

Финландия

FIN

10

Франция

F

87

Грузия

GE

28

Германия

D

80

Гърция

GR

73

Унгария

H

55

Иран

IR

96

Ирак

IRQ (1)

99

Ирландия

IRL

60

Израел

IL

95

Италия

I

83

Япония

J

42

Казахстан

KZ

27

Киргизстан

KS

59

Латвия

LV

25

Ливан

RL

98

Лихтенщайн

FL

 

Литва

LT

24

Люксембург

L

82

Македония

MK

65

Малта

M

 

Молдова

MD (1)

23

Монако

MC

 

Монголия

MGL

31

Черна гора

MNE

62

Мароко

MA

93

Нидерландия

NL

84

Северна Корея

PRK (1)

30

Норвегия

N

76

Полша

PL

51

Португалия

P

94

Румъния

RO

53

Русия

RUS

20

Сърбия

SRB

72

Словакия

SK

56

Словения

SLO

79

Южна Корея

ROK

61

Испания

E

71

▼C1

Швеция

S

74

▼M2

Швейцария

CH

85

Сирия

SYR

97

Таджикистан

TJ

66

Тунис

TN

91

Турция

TR

75

Туркменистан

TM

67

Украйна

UA

22

Обединено кралство

GB

70

Узбекистан

UZ

29

Виетнам

VN (1)

32

(1)   Съгласно системата за буквено кодиране, описана в допълнение 4 към Конвенцията от 1949 г. и член 45, параграф 4 от Конвенцията за движението по пътищата от 1968 г.

ЧАСТ 5

Не се използва

ЧАСТ 6 —   КОДОВЕ ЗА ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ТОВАРНИ ВАГОНИ (ЦИФРИ 1—2) 

2-ра цифра1-ва цифра

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2-ра цифра1-ва цифра

 

 

Междурелсие

постоянно или регулируемо

постоянно

регулируемо

постоянно

регулируемо

постоянно

регулируемо

постоянно

регулируемо

постоянно или регулируемо

Междурелсие

 

Вагони в съответствие с ТСОС „Товарни вагони“ (), вкл. раздел 7.1.2 и всички условия, формулирани в допълнение В

0

с оси

да не се използва

вагони

да не се използва ()

Вагони, отговарящи на PPV/PPW

(регулируемо междурелсие)

с оси

0

1

с талиги

с талиги

1

2

с оси

вагони

Вагони, отговарящи на PPV/PPW

(постоянно междурелсие)

с оси

2

3

с талиги

с талиги

3

Други вагони

4

с оси ()

Вагони за поддръжката

Други вагони

Вагони, които не се използват в ЕС, със специална номерация за технически характеристики

с оси ()

4

8

с талиги ()

с талиги ()

8

 

 

 

 

 

 

 

1-ва цифра2-ра цифра

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1-ва цифра2-ра цифра

(1)   Регламент на Комисията [ТСОС „Товарни вагони“, приета след преразглеждането].

(2)   Постоянно или регулируемо междурелсие.

(3)   Освен за вагони от категория I (вагони с контролирана температура), да не се използва за нови возила, чието пускане в експлоатация е разрешено.

ЧАСТ 7 —   КОДОВЕ ЗА ГОДНОСТ ЗА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДЕН ТРАФИК, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ТЕГЛЕНИ ПЪТНИЧЕСКИ ВОЗИЛА (ЦИФРИ 1—2) 

Национален трафик

TEN () и/или COTIF () и/или PPV/PPW

Национален или международен трафик по специално споразумение

TEN () и/или COTIF ()

PPV/PPW

2-ра цифра1-ва цифра

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5

Возила за национален трафик

Возила с постоянно междурелсие без климатична инсталация (в това число за превоз на леки автомобили)

Возила с регулируемо междурелсие (1435/1520) без климатична инсталация

Да не се използва

Возила с регулируемо междурелсие (1435/1668) без климатична инсталация

Возила с историческа стойност

Да не се използва ()

Возила с постоянно междурелсие

Возила с регулируемо междурелсие (1435/1520) с промяна на талигите

Возила с регулируемо междурелсие (1435/1520) с оси с регулируемо междурелсие

6

Обслужващи возила

Возила с постоянно междурелсие и климатична инсталация

Возила с регулируемо междурелсие (1435/1520) и климатична инсталация

Обслужващи возила

Возила с регулируемо междурелсие (1435/1668) и климатична инсталация

Возила за превоз на леки автомобили

Да не се използва ()

7

Климатизирани и херметизирани возила

Да не се използва

Да не се използва

Херметизирани возила с постоянно междурелсие и климатична инсталация

Да не се използва

Други возила

Да не се използва

Да не се използва

Да не се използва

Да не се използва

(1)   Относно съвместимостта с приложимите ТСОС вж. допълнение П, част 5.

(2)   В това число возила, маркирани съгласно съществуващите разпоредби с цифрите, определени в настоящата таблица. COTIF: возило, отговарящо на правилата на COTIF, действащи в момента на въвеждането му в експлоатация.

(3)   Освен за вагони с постоянно междурелсие (56) и регулируемо междурелсие (66), които вече са в експлоатация, да не се използва за нови возила

ЧАСТ 8 —   ВИДОВЕ ТЯГОВ ПОДВИЖЕН СЪСТАВ И ЕДИНИЦИ ВЪВ ВЛАКОВА КОМПОЗИЦИЯ С ПОСТОЯННА ИЛИ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОПРЕДЕЛЕНА ФОРМАЦИЯ (ЦИФРИ 1—2)

Първата цифра е „9“.

Ако втората цифра описва типа на тяговия подвижен състав, задължително е използването на следните кодове:Код

Общ тип на возилото

0

Разни

1

Електрически локомотив

2

Дизелов локомотив

3

Електрически моторвагонен (мотрисен) влак (високоскоростен) [моторен вагон или прицепен вагон]

4

Електрически мотрисен влак (с изключение на високоскоростни) [моторен вагон или безтягов вагон]

5

Дизелов мотрисен влак (моторен вагон или безтягов вагон)

6

Специализиран прицепен вагон

7

Маневрен електрически локомотив

8

Маневрен дизелов локомотив

9

Специално возило

ЧАСТ 9 —   СТАНДАРТНА ЦИФРОВА МАРКИРОВКА НА ВАГОНИ (ЦИФРИ 5—8)

В част 9 се посочва цифровата маркировка, свързана с основните технически характеристики на вагона, и е публикувана на интернет страницата на ЕЖА (www.era.europa.eu).

Заявления за нов код се приемат от регистриращия орган (посочен в Решение 2007/756/ЕО) и се изпращат до ЕЖА. Новият код може да бъде използван едва след публикуването му от ЕЖА.

ЧАСТ 10 —   КОДОВЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ТЕГЛЕНИЯ ПЪТНИЧЕСКИ СЪСТАВ (ЦИФРИ 5—6)

Част 10 е публикувана на интернет страницата на ЕЖА (www.era.europa.eu).

Заявления за нов код се приемат от регистриращия орган (посочен в Решение 2007/756/ЕО) и се изпращат до ЕЖА. Новият код може да бъде използван едва след публикуването му от ЕЖА.

ЧАСТ 11 —   КОДОВЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СПЕЦИАЛНИТЕ ВОЗИЛА (ЦИФРИ 6—8)

Част 11 е публикувана на интернет страницата на ЕЖА (www.era.europa.eu).

Заявления за нов код се приемат от регистриращия орган (посочен в Решение 2007/756/ЕО) и се изпращат до ЕЖА. Новият код може да бъде използван едва след публикуването му от ЕЖА.

ЧАСТ 12 —   БУКВЕНА МАРКИРОВКА ЗА ВАГОНИ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА СЪЧЛЕНЕНИ ИЛИ МНОГОВАГОННИ СЕКЦИИ

Част 12 е публикувана на интернет страницата на ЕЖА (www.era.europa.eu).

Заявления за нов код се приемат от регистриращия орган (посочен в Решение 2007/756/ЕО) и се изпращат до ЕЖА. Новият код може да бъде използван едва след публикуването му от ЕЖА.

ЧАСТ 13 —   БУКВЕНА МАРКИРОВКА ЗА ТЕГЛЕН ПЪТНИЧЕСКИ СЪСТАВ

Част 13 е публикувана на интернет страницата на ЕЖА (www.era.europa.eu).

Заявления за нов код се приемат от регистриращия орган (посочен в Решение 2007/756/ЕО) и се изпращат до ЕЖА. Новият код може да бъде използван едва след публикуването му от ЕЖА.( 1 ) ОВ L 235, 17.9.1996 г., стр. 6. Директива, последно изменена с Директива 2007/32/ЕО на Комисията (ОВ L 141, 2.6.2007 г., стр. 63).

( 2 ) ОВ L 110, 20.4.2001 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2007/32/ЕО.

( 3 ) ОВ L 164, 30.4.2004 г., стр. 1.

( 4 ) Същевременно всички нови возила, въвеждани в експлоатация за AAE, BLS, FNME и GySEV/ROeEE, следва да получават стандартния код на държавата.

( 5 ) ОВ L 235, 17.9.1996 г., стр. 6.

( 6 ) ОВ L 110, 20.4.2001 г., стр. 1.

( 7 ) ОВ L 359, 18.12.2006 г., стр. 1.

( 8 ) ОВ L 84, 26.3.2008 г., стр. 1.

( 9 ) ОВ L 280, 26.10.2010 г., стр. 29.

( 10 ) За специалните возила номерът трябва да бъде уникален в дадена държава и да съдържа първата и петте последни цифри на техническите характеристики, както и серийния номер.

( 11 ) NMBS/SNCB могат да продължат да използват буквата „B“, оградена с окръжност.

( 12 ) Диакритичните знаци са „знаци за ударение“ като например при Á, Ç, Ö, Č, Ž, Å и т.н. Специални букви като Ø и Æ се представят с единична буква; при проверките за еднозначност Ø се разглежда като O, а Æ като A.

Top