EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02007D0275-20191214

Consolidated text: РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 17 април 2007 година относно списъците на съставни продукти, които подлежат на контрол на граничните контролни пунктове (нотифицирано под номер C(2007) 1547) (Текст от значение за ЕИП) (2007/275/ЕО)текст от значение за ЕИП

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/275/2019-12-14

02007D0275 — BG — 14.12.2019 — 003.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

►M4  РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 17 април 2007 година

относно списъците на съставни продукти, които подлежат на контрол на граничните контролни пунктове ◄

(нотифицирано под номер C(2007) 1547)

(Текст от значение за ЕИП)

(2007/275/ЕО)

(ОВ L 116, 4.5.2007 г., стp. 9)

Изменено с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 28/2012 НА КОМИСИЯТА от 11 януари 2012 година

  L 12

1

14.1.2012

►M2

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА 2012/31/ЕС от 21 декември 2011 година

  L 21

1

24.1.2012

►M3

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1196 НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 20 юли 2016 година

  L 197

10

22.7.2016

►M4

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/2007 НА КОМИСИЯТА от 18 ноември 2019 година

  L 312

1

3.12.2019
▼B

▼M4

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 17 април 2007 година

относно списъците на съставни продукти, които подлежат на контрол на граничните контролни пунктове

▼B

(нотифицирано под номер C(2007) 1547)

(Текст от значение за ЕИП)

(2007/275/ЕО)▼M4

Член 1

Предмет

С настоящото решение се установят правила относно съставните продукти, които подлежат на официален контрол на граничните контролни пунктове при въвеждане в Съюза.

▼B

Член 2

Определения

За целите на настоящото решение се прилагат следните определения:

а) 

„съставен продукт“: хранителен продукт, предназначен за консумация от човека, който съдържа и продукти от животински произход и продукти от растителен произход, като преработката на първичния продукт е неразделна част от производството на крайния продукт;

б) 

„месни продукти“: продуктите, определени в точка 7.1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 853/2004;

в) 

„преработени продукти“: преработените продукти, изброени в точка 7 от приложение I към Регламент (ЕО) № 853/2004;

г) 

„млечни продукти“: продуктите, определени в точка 7.2 от приложение I към Регламент (ЕО) № 853/2004.

▼M4

Член 3

Официален контрол на съставните продукти, изброени в приложение I

1.  Съставните продукти, изброени в приложение I към настоящото решение, подлежат на официален контрол на граничните контролни пунктове в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 ).

2.  Направеният въз основа на кода от Комбинираната номенклатура, посочен в колона 1 на приложение I, първоначален подбор на съставни продукти, които да бъдат подложени на официален контрол, се прецизира чрез позоваване на конкретния текст или законодателен акт, цитиран в колона 3 от приложение I.

▼B

Член 4

▼M4

Съставни продукти, които подлежат на официален контрол

Следните съставни продукти подлежат на официален контрол:

▼B

а) 

съставни продукти, които съдържат преработен месен продукт;

б) 

съставни продукти, които съдържат в половината или повече от субстанцията си някакъв преработен продукт от животински произход, различен от преработен месен продукт;

в) 

съставни продукти, които не съдържат в субстанцията си преработен месен продукт и съдържат в по-малко от половината субстанция преработен млечен продукт, когато крайните продукти не отговарят на изискванията на член 6.

▼M1 —————

▼M4

Член 6

Дерогация за определени съставни продукти

1.  Чрез дерогация от член 3 следните съставни продукти, които не съдържат месни продукти, не подлежат на официален контрол:

а) 

съставни продукти, при които съдържанието на друг преработен продукт е по-малко от 50 %, при условие че посочените продукти са:

i) 

дълготрайни при стайна температура или има ясна индикация, че при производството им са претърпели пълно приготвяне или процес на термична обработка на цялото съдържание, така че всеки суров продукт е бил денатуриран;

ii) 

ясно обозначени като предназначени за консумация от човека;

iii) 

надеждно опаковани или запечатани в чисти контейнери;

iv) 

придружени от търговски документ и етикетирани на официален език на държава членка, така че документът и етикетът съвместно да дават информация за естеството, количеството и броя на опаковките със съставните продукти, държавата на произход, производителя и съставката;

б) 

съставни продукти, изброени в приложение II.

2.  Всички млечни продукти обаче, включени в който и да е съставен продукт, трябва да произхождат само от държави, фигуриращи в приложение I към Регламент (ЕС) № 605/2010 на Комисията ( 2 ), и се третират, както е посочено в същото приложение.

▼B

Член 7

Отмяна

Решение 2002/349/ЕО се отменя.

Член 8

Приложимост

Настоящото решение влиза в сила един месец след датата на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 9

Адресати

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

▼M2
ПРИЛОЖЕНИЕ I

▼M4

СПИСЪК НА СЪСТАВНИТЕ ПРОДУКТИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ОФИЦИАЛНИЯ КОНТРОЛ, ПОСОЧЕН В ЧЛЕН 3

Настоящият списък съдържа съставни продукти съгласно номенклатурата на стоките, която се използва в Съюза, за определяне подбора на пратките, които трябва да бъдат подложени на официален контрол на граничния контролен пункт.

▼M2

Бележки към таблицата:

▼M4 —————

▼M2

Бележка към глава

Тези бележки към глави са обяснения, при необходимост извлечени от бележките към отделните глави на Комбинираната номенклатура (КН), фигурираща в приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87.

Извадка от обяснителните бележки към Хармонизираната система

Когато е намерено за необходимо, от обяснителните бележки към Хармонизираната система на Световната митническа организация от 2007 г. е извлечена допълнителна информация във връзка с различните глави.

Колона 1 — Код по КН

В тази колона е посочен кодът по КН. Комбинираната номенклатура (КН), създадена с Регламент (ЕИО) № 2658/87, се основава на международната хармонизирана система за описание и кодиране на стоките (ХС), разработена от Съвета за митническо сътрудничество — днешната Световна митническа организация (СМО), приета от Международната конвенция, сключена в Брюксел на 14 юни 1983 г., и одобрена от името на Европейската икономическа общност с Решение 87/369/ЕИО ( 3 ) (наричана по-долу „Конвенцията за ХС“). КН възпроизвежда позициите и подпозициите от ХС до шест цифри, като само седмата и осмата цифра създават допълнителни подпозиции, които са специфични за нея.

▼M4

Когато е използван четирицифрен код: освен ако не е указано друго, всички продукти, спадащи към този четирицифрен код или чийто код започва с тези четири цифри, трябва да бъдат подложени на официален контрол на граничния контролен пункт. В повечето такива случаи е направена разбивка на съответните кодове по КН, включени в системата TRACES, посочена в член 133, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2017/625, на шест- или осемцифрени кодове.

▼M2

Когато се изисква само някои специфични продукти с четири-, шест- или осемцифрен код да бъдат подложени на ветеринарни проверки и в КН не съществува съответно подразделение за този код, кодът е обозначен с Ex (например Ex  30 02 : изискуеми ветеринарни проверки само за материали от животински произход, включително сено и слама, а не за всички продукти от съответната позиция, подпозиция или код по КН). Съответните кодове са включени и в системата TRACES.

Колона 2 — Описание

Описанието на стоките отговаря на това от колоната „Описание на стоката“ на КН в приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87. За допълнително обяснение на точния обхват на Общата митническа тарифа, моля, направете справка с последното изменение на посоченото приложение.

▼M4

Колона 3 — Уточнения и обяснения

Тази колона съдържа данни за обхванатите продукти. Допълнителна информация за съставните продукти, обхванати от различните глави на КН, може да бъде намерена в най-новата версия на обяснителните бележки към Комбинираната номенклатура на Европейския съюз ( 4 ).

▼M2

ТАБЛИЦА

Без да се засягат правилата за тълкуване на КН, се счита, че текстът на описанието на стоките в колона 2 има единствено ориентировъчен характер, тъй като стоките, попадащи в обхвата на настоящото решение, са определени, в рамките на настоящото приложение, от кодовете по КН.

Когато кодът по КН се предшества от означението „Ex“, продуктите, обхванати от настоящото решение, се определят от обхвата на кода по КН и от този на съответното описание в колона 2 и уточненията и обясненията в колона 3.

▼M4 —————

▼M2

ГЛАВА 15

Мазнини и масла от животински или растителен произход; продукти от тяхното разпадане; обработени мазнини за хранителни цели; восъци от животински или растителен произход

Забележки от общ характер

Всички мазнини и масла, извлечени от животни. Специфичните изисквания по отношение на следните продукти са определени в приложение XIV към Регламент (ЕС) № 142/2011:

1. 

Топени мазнини и рибни масла — в ред 3 на таблица 1 в глава 1, раздел 1;

2. 

топени мазнини от материали от категория 2 за определени цели извън хранителната верига на селскостопанските животни (например олеохимични цели) — в ред 17 от таблица 2 в глава II, раздел 1;

3. 

мастни производни — в ред 18 от таблица 2 в глава II, раздел 1.

Мастните производни включват продукти от първи етап на извличане от мазнини и масла в чисто състояние, произведени по метод, посочен в точка 1 от глава XI на приложение XIII към Регламент (ЕС) № 142/2011.

Производните, смесени с други материали, се подлагат на ветеринарни проверки.

Бележки към глава 15 (извадка от забележките към същата глава от Комбинираната номенклатура (КН), в редакцията ѝ съгласно приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87)

1. Настоящата глава не включва:

а) 

сланината, свинското сало и мазнините от домашни птици от № 0209 ;

б) 

маслото, мазнината и течното масло от какао (№ 1804 );

в) 

хранителните продукти, съдържащи тегловно над 15 % от продуктите от № 0405 (включени главно в глава 21);

г) 

пръжките (№ 2301 ) и остатъците от № 2304 до 2306 ;

3. № 1518 не включва мазнините и маслата и техните фракции, само денатурирани, които остават класирани в позицията, към която спадат съответните неденатурирани мазнини и масла и техните фракции.

4. Неутрализационните утайки (soap-stocks), маслените утайки, стеариновият, сереевият и глицероловият пех, са включени в № 1522 .

Извадка от обяснителните бележки към Хармонизираната система

Позиция 1516 включва мазнините и маслата от животински и растителен произход, които са били подложени на специфична химическа преработка от рода на посочените по-долу, но не са били обработени по друг начин.

Позицията включва също така и обработените по подобен начин фракции на мазнини и масла от животински или растителен произход.

Хидрогениране се извършва, като продуктите се поставят в контакт с чист водород при подходяща температура и налягане, в присъствието на катализатор (обикновено фино раздробен никел). Целта на тази операция е да се повиши точката на топене на мазнините и да се увеличи консистенцията на маслата чрез превръщането на ненаситените глицериди в наситени глицериди с по-високи точки на топене.

▼M3

Позиция 1518 включва негодните за консумация смеси или препарати от животински или растителни мазнини или масла или от фракции от различни мазнини или масла от тази глава, неупоменати, нито включени другаде.

Тази част обхваща, inter alia, използваното масло за фритюрници, съдържащо например рапично масло, соево масло и малко количество животинска мазнина, предназначено за производството на храни за животни.▼M4

▼M2

Код по КН

Описание на стоката

Уточнения и обяснения

(1)

(2)

(3)

1501

Мазнини от свине (включително свинската мас) и мазнини от домашни птици, различни от включените в позиции № 0209 или 1503

►M4  Само съставни продукти (вж. членове 4 и 6 от настоящото решение).

За продукти, различни от съставни продукти, вж. приложение I към Регламент за изпълнение на Комисията (ЕС) 2019/2007 (1). ◄

1502

Мазнини от животни от рода на едрия рогат добитък, овцете или козите, различни от включените в № 1503

►M4  Само съставни продукти (вж. членове 4 и 6 от настоящото решение).

За продукти, различни от съставни продукти, вж. приложение I към Регламент за изпълнение на Комисията (ЕС) 2019/2007 (1). ◄

1503 00

Стеарин от свинска мас, масло от свинска мас, олеостеарин, олеомаргарин и масло от лой, неемулгирани, нито смесени, нито обработени по друг начин

►M4  Само съставни продукти (вж. членове 4 и 6 от настоящото решение).

За продукти, различни от съставни продукти, вж. приложение I към Регламент за изпълнение на Комисията (ЕС) 2019/2007 (1). ◄

1504

Мазнини и масла и техните фракции, от риби или морски бозайници, дори рафинирани, но не химически променени

►M4  Само съставни продукти (вж. членове 4 и 6 от настоящото решение).

За продукти, различни от съставни продукти, вж. приложение I към Регламент за изпълнение на Комисията (ЕС) 2019/2007 (1). ◄

▼M3

1505 00

Мазнина от вълна (серей) и производни мастни вещества от нея, включително ланолина

►M4  Само съставни продукти (вж. членове 4 и 6 от настоящото решение).

За продукти, различни от съставни продукти, вж. приложение I към Регламент за изпълнение на Комисията (ЕС) 2019/2007 (1). ◄

▼M2

1506 00 00

Други видове мазнини и масла от животински произход и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени

►M4  Само съставни продукти (вж. членове 4 и 6 от настоящото решение).

За продукти, различни от съставни продукти, вж. приложение I към Регламент за изпълнение на Комисията (ЕС) 2019/2007 (1). ◄

1516 10

Мазнини и масла от животински произход и техните фракции, частично или напълно хидрогенирани, интерестерифицирани, преестерифицирани или елайдинирани, дори рафинирани, но необработени по друг начин

►M4  Само съставни продукти (вж. членове 4 и 6 от настоящото решение).

За продукти, различни от съставни продукти, вж. приложение I към Регламент за изпълнение на Комисията (ЕС) 2019/2007 (1). ◄

Ex  15 17

Маргарин; хранителни смеси или препарати от животински или растителни мазнини или масла или от фракции от различни мазнини или масла от настоящата глава, различни от хранителните мазнини и масла и техните фракции от № 1516

►M4  Само съставни продукти (вж. членове 4 и 6 от настоящото решение).

За продукти, различни от съставни продукти, вж. приложение I към Регламент за изпълнение на Комисията (ЕС) 2019/2007 (1). ◄

Ex 1518 00 91

Животински или растителни мазнини и масла и техните фракции, обработени чрез загряване, окислени, обезводнени, сулфурирани, продухани, стандолизирани или претърпели други химични промени, с изключение на тези от № 1516

►M4  Само съставни продукти (вж. членове 4 и 6 от настоящото решение).

За продукти, различни от съставни продукти, вж. приложение I към Регламент за изпълнение на Комисията (ЕС) 2019/2007 (1). ◄

▼M3

Ex 1518 00 95

Негодни за консумация смеси или препарати от животински мазнини и масла или от животински и растителни мазнини и масла и техните фракции

►M4  Само съставни продукти (вж. членове 4 и 6 от настоящото решение).

За продукти, различни от съставни продукти, вж. приложение I към Регламент за изпълнение на Комисията (ЕС) 2019/2007 (1). ◄

Ex 1518 00 99

Други

►M4  Само съставни продукти (вж. членове 4 и 6 от настоящото решение).

За продукти, различни от съставни продукти, вж. приложение I към Регламент за изпълнение на Комисията (ЕС) 2019/2007 (1). ◄

▼M2

1521 90 91

Суров восък от пчели или от други насекоми

►M4  Само съставни продукти (вж. членове 4 и 6 от настоящото решение).

За продукти, различни от съставни продукти, вж. приложение I към Регламент за изпълнение на Комисията (ЕС) 2019/2007 (1). ◄

1521 90 99

Восък от пчели или от други насекоми, дориnt рафиниран или оцветен, различен от суров

►M4  Само съставни продукти (вж. членове 4 и 6 от настоящото решение).

За продукти, различни от съставни продукти, вж. приложение I към Регламент за изпълнение на Комисията (ЕС) 2019/2007 (1). ◄

Ex 1522 00

Дегра; остатъци, получени при обработката на продукти, съдържащи мазнини или восъци от животински и растителен произход

►M4  Само съставни продукти (вж. членове 4 и 6 от настоящото решение).

За продукти, различни от съставни продукти, вж. приложение I към Регламент за изпълнение на Комисията (ЕС) 2019/2007 (1). ◄

(1)   Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2007 на Комисията от 18 ноември 2019 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъците на животни, продукти от животински произход, зародишни продукти, странични животински продукти и производни продукти, сено и слама, които подлежат на официален контрол на граничните контролни пунктове, и за изменение на Решение № 2007/275/ЕО (ОВ L 312, 29.11.2019 г., стр. 1).

ГЛАВА 16

16 Продукти от месо, риби или ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни

Забележки от общ характер

Настоящата глава включва съставни продукти, които съдържат преработени животински продукти.

Бележки към глава 16

1. Настоящата глава не включва месата, карантиите, рибите, ракообразните, мекотелите и другите водни безгръбначни, приготвени или консервирани по начините, изброени в глави 2, 3 или в № 0504 .

2. Приготвените храни се включват в настоящата глава, при условиe че съдържат тегловно над 20 % салами, кренвирши, месо, карантии, кръв, риби или ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни или комбинация от тези продукти. Когато тези храни съдържат два или повече от по-горе упоменатите продукти, те се класират в тази позиция от глава 16, която съответства на преобладаващата тегловно съставка. Тези разпоредби не се прилагат нито за пълнените продукти от № 1902 , нито за храните от № 2103 или 2104

Разпоредбите на второто изречение на забележка 2 не се прилагат при класиране на продукти, съдържащи черен дроб в подпозициите на № 1601 или 1602 .▼M4

▼M2

Код по КН

Описание на стоката

Уточнения и обяснения

(1)

(2)

(3)

1601 00

Колбаси и подобни продукти от месо, карантии или кръв; приготвени храни на база на тези продукти

►M4  Само съставни продукти (вж. членове 4 и 6 от настоящото решение).

За продукти, различни от съставни продукти, вж. приложение I към Регламент за изпълнение на Комисията (ЕС) 2019/2007 (1). ◄

1602

Други приготвени храни и консерви от месо, карантии или кръв

►M4  Само съставни продукти (вж. членове 4 и 6 от настоящото решение).

За продукти, различни от съставни продукти, вж. приложение I към Регламент за изпълнение на Комисията (ЕС) 2019/2007 (1). ◄

▼M3

1603 00

Екстракти и сокове от месо, риби или ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни

►M4  Само съставни продукти (вж. членове 4 и 6 от настоящото решение).

За продукти, различни от съставни продукти, вж. приложение I към Регламент за изпълнение на Комисията (ЕС) 2019/2007 (1). ◄

Ex  16 04

Приготвени храни и консерви от риби; хайвер и неговите заместители, приготвени на основата на яйца от риби

►M4  Само съставни продукти (вж. членове 4 и 6 от настоящото решение).

За продукти, различни от съставни продукти, вж. приложение I към Регламент за изпълнение на Комисията (ЕС) 2019/2007 (1). ◄

Ex  16 05

Ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни, приготвени или консервирани

►M4  Само съставни продукти (вж. членове 4 и 6 от настоящото решение).

За продукти, различни от съставни продукти, вж. приложение I към Регламент за изпълнение на Комисията (ЕС) 2019/2007 (1). ◄

▼M2

(1)   Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2007 на Комисията от 18 ноември 2019 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъците на животни, продукти от животински произход, зародишни продукти, странични животински продукти и производни продукти, сено и слама, които подлежат на официален контрол на граничните контролни пунктове, и за изменение на Решение № 2007/275/ЕО (ОВ L 312, 29.11.2019 г., стр. 1).

ГЛАВА 17

Захар и захарни изделия

Бележки към глава 17 (извадка от забележките към същата глава от Комбинираната номенклатура (КН), в редакцията ѝ съгласно приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87)

1. Настоящата глава не включва:

б) 

химически чистите захари (с изключение на захарозата, лактозата, малтозата, глюкозата и фруктозата (левулозата) и другите продукти от № 2940 ;▼M4

▼M2

Код по КН

Описание на стоката

Уточнения и обяснения

(1)

(2)

(3)

▼M3

Ex  17 02

Други видове захар, включително химически чистата лактоза, малтоза, глюкоза и фруктоза (левулоза), в твърдо състояние; захарни сиропи без ароматизиращи или оцветяващи добавки; заместители на мед, дори смесени с естествен мед

►M4  Само съставни продукти (вж. членове 4 и 6 от настоящото решение).

За продукти, различни от съставни продукти, вж. приложение I към Регламент за изпълнение на Комисията (ЕС) 2019/2007 (1). ◄

(1)   Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2007 на Комисията от 18 ноември 2019 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъците на животни, продукти от животински произход, зародишни продукти, странични животински продукти и производни продукти, сено и слама, които подлежат на официален контрол на граничните контролни пунктове, и за изменение на Решение № 2007/275/ЕО (ОВ L 312, 29.11.2019 г., стр. 1).

▼M3

ГЛАВА 18

Какао и продукти от какао

Забележки от общ характер

Настоящата глава включва продукти от животински произход и съставни продукти, които съдържат преработени продукти от животински произход.

Бележки към глава 18 (извадка от забележките към същата глава от Комбинираната номенклатура (КН), в редакцията ѝ съгласно приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87)

Настоящата глава не включва продуктите от № 0403 , 1901 , 1904 , 1905 , 2105 , 2202 , 2208 , 3003 или 3004 .▼M4

▼M3

Код по КН

Описание на стоката

Уточнения и обяснения

(1)

(2)

(3)

Ex  18 06

Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао

►M4  Само съставни продукти (вж. членове 4 и 6 от настоящото решение).

За продукти, различни от съставни продукти, вж. приложение I към Регламент за изпълнение на Комисията (ЕС) 2019/2007 (1). ◄

(1)   Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2007 на Комисията от 18 ноември 2019 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъците на животни, продукти от животински произход, зародишни продукти, странични животински продукти и производни продукти, сено и слама, които подлежат на официален контрол на граничните контролни пунктове, и за изменение на Решение № 2007/275/ЕО (ОВ L 312, 29.11.2019 г., стр. 1).

▼M2

ГЛАВА 19

Хранителни продукти, приготвени на базата на житни растения, брашна, скорбяла, нишесте или мляко; тестени сладкарски изделия

Забележки от общ характер

Настоящата глава включва съставни продукти, които съдържат преработени продукти от животински произход и готови храни, съдържащи непреработени продукти от животински произход.

Позиция 1902 [макаронени изделия, дори варени или пълнени (с месо или други продукти) или обработени по друг начин, такива като спагети, макарони, юфка, лазаня, нъоки, равиоли, канелони; кус-кус, дори приготвен] включва само продукти от животински произход, които се съдържат в продукти от подпозиции 1902 11 , 1902 20 , 1902 30 и 1902 40 .

Позиция 1902 включва варени или бланширани храни, съдържащи продукти от животински произход, както е посочено за съставните продукти в членове 4—6 от Решение 2007/275/ЕО.

Бележки към глава 19 (извадка от забележките към същата глава от Комбинираната номенклатура (КН), в редакцията ѝ съгласно приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87)

1. Настоящата глава не включва:

а) 

готовите храни, съдържащи тегловно повече от 20 % салами, кренвирши, месо, карантии, кръв, риби или ракообразни, мекотели, други водни безгръбначни или комбинация от тези продукти (глава 16), с изключение на пълнените продукти от № 1902 ;▼M3

▼M2

Код по КН

Описание на стоката

Уточнения и обяснения

(1)

(2)

(3)

▼M3

Ex  19 01

Екстракти от малц; хранителни продукти от брашна, едрозърнест и дребнозърнест грис, скорбяла, нишесте или екстракти от малц, несъдържащи какао или съдържащи тегловно по-малко от 40 % какао, изчислено на базата на напълно обезмаслена маса, неупоменати, нито включени другаде; хранителни продукти, приготвени от продуктите от № 0401 до 0404 , несъдържащи какао или съдържащи тегловно по-малко от 5 % какао, изчислено на базата на напълно обезмаслена маса, неупоменати, нито включени другаде.

►M4  Само съставни продукти (вж. членове 4 и 6 от настоящото решение).

За продукти, различни от съставни продукти, вж. приложение I към Регламент за изпълнение на Комисията (ЕС) 2019/2007 (2). ◄

▼M2

1902 11 00

Макаронени изделия, неварени, нито пълнени, нито обработени по друг начин, съдържащи яйца

►M4  Само съставни продукти (вж. членове 4 и 6 от настоящото решение).

За продукти, различни от съставни продукти, вж. приложение I към Регламент за изпълнение на Комисията (ЕС) 2019/2007 (2). ◄

1902 20 10

Макаронени изделия, пълнени (дори варени или обработени по друг начин), съдържащи тегловно повече от 20 % риби и ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни.

►M4  Само съставни продукти (вж. членове 4 и 6 от настоящото решение).

За продукти, различни от съставни продукти, вж. приложение I към Регламент за изпълнение на Комисията (ЕС) 2019/2007 (2). ◄

1902 20 30

Макаронени изделия, пълнени (дори варени или обработени по друг начин), съдържащи тегловно повече от 20 % салами, кренвирши или други подобни, месо или карантии от всякакъв вид, включително и мазнини от всякакъв вид или произход

►M4  Само съставни продукти (вж. членове 4 и 6 от настоящото решение).

За продукти, различни от съставни продукти, вж. приложение I към Регламент за изпълнение на Комисията (ЕС) 2019/2007 (2). ◄

Ex 1902 20 91

Макаронени изделия, пълнени, варени

►M4  Само съставни продукти (вж. членове 4 и 6 от настоящото решение).

За продукти, различни от съставни продукти, вж. приложение I към Регламент за изпълнение на Комисията (ЕС) 2019/2007 (2). ◄

Ex 1902 20 99

Други [други макаронени изделия, пълнени, неварени]

►M4  Само съставни продукти (вж. членове 4 и 6 от настоящото решение).

За продукти, различни от съставни продукти, вж. приложение I към Регламент за изпълнение на Комисията (ЕС) 2019/2007 (2). ◄

Ex 1902 30

Други макаронени изделия, различни от макаронените изделия от подпозиции 1902 11 , 1902 19 и 1902 20

►M4  Само съставни продукти (вж. членове 4 и 6 от настоящото решение).

За продукти, различни от съставни продукти, вж. приложение I към Регламент за изпълнение на Комисията (ЕС) 2019/2007 (2). ◄

Ex 1902 40

Кус-кус

►M4  Само съставни продукти (вж. членове 4 и 6 от настоящото решение).

За продукти, различни от съставни продукти, вж. приложение I към Регламент за изпълнение на Комисията (ЕС) 2019/2007 (2). ◄

▼M3

Ex 1904 10 10

Продукти на базата на приготвена чрез набъбване или печене царевица.

►M4  Само съставни продукти (вж. членове 4 и 6 от настоящото решение).

За продукти, различни от съставни продукти, вж. приложение I към Регламент за изпълнение на Комисията (ЕС) 2019/2007 (2). ◄

▼M2

Ex 1904 90 10

Продукти, приготвени на базата на ориз

►M4  Само съставни продукти (вж. членове 4 и 6 от настоящото решение).

За продукти, различни от съставни продукти, вж. приложение I към Регламент за изпълнение на Комисията (ЕС) 2019/2007 (2). ◄

▼M3

Ex  19 05

Тестени сладкарски изделия

►M4  Само съставни продукти (вж. членове 4 и 6 от настоящото решение).

За продукти, различни от съставни продукти, вж. приложение I към Регламент за изпълнение на Комисията (ЕС) 2019/2007 (2). ◄

▼M2

(1)   Регламент за изпълнение (ЕС) № 443/2013 на Комисията от 7 май 2013 г. относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура (ОВ L 130, 15.5.2013 г., стр. 17).

(2)   Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2007 на Комисията от 18 ноември 2019 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъците на животни, продукти от животински произход, зародишни продукти, странични животински продукти и производни продукти, сено и слама, които подлежат на официален контрол на граничните контролни пунктове, и за изменение на Решение № 2007/275/ЕО (ОВ L 312, 29.11.2019 г., стр. 1).

ГЛАВА 20

Хранителни продукти от зеленчуци, плодове или други части от растения

Забележки от общ характер

Настоящата глава включва съставни продукти, които съдържат преработени продукти от животински произход, и готови храни, съдържащи непреработени продукти от животински произход.

Бележки към глава 20 (извадка от забележките към същата глава от Комбинираната номенклатура (КН), в редакцията ѝ съгласно приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87)

1. Настоящата глава не включва:

б) 

готовите храни, съдържащи тегловно повече от 20 % салами, кренвирши, месо, карантии, кръв, риби или ракообразни, мекотели, други водни безгръбначни или комбинация от тези продукти (глава 16);▼M4

▼M2

Код по КН

Описание на стоката

Уточнения и обяснения

(1)

(2)

(3)

Ex  20 04

Други зеленчуци, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, замразени, различни от продуктите от № 2006

►M4  Само съставни продукти (вж. членове 4 и 6 от настоящото решение).

За продукти, различни от съставни продукти, вж. приложение I към Регламент за изпълнение на Комисията (ЕС) 2019/2007 (1). ◄

Ex  20 05

Други зеленчуци, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина, незамразени, различни от продуктите от № 2006

►M4  Само съставни продукти (вж. членове 4 и 6 от настоящото решение).

За продукти, различни от съставни продукти, вж. приложение I към Регламент за изпълнение на Комисията (ЕС) 2019/2007 (1). ◄

(1)   Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2007 на Комисията от 18 ноември 2019 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъците на животни, продукти от животински произход, зародишни продукти, странични животински продукти и производни продукти, сено и слама, които подлежат на официален контрол на граничните контролни пунктове, и за изменение на Решение № 2007/275/ЕО (ОВ L 312, 29.11.2019 г., стр. 1).

ГЛАВА 21

Разни видове хранителни продукти

Забележки от общ характер

Настоящата глава включва съставни продукти, които съдържат преработени продукти от животински произход, както е посочено за съставните продукти в членове 4—6 от Решение 2007/275/ЕО, и готови храни, съдържащи непреработени животински продукти.

Бележки към глава 21 (извадка от забележките към същата глава от Комбинираната номенклатура (КН), в редакцията ѝ съгласно приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87)

1. Настоящата глава не включва:

д) 

храните, различни от описаните в № 2103 или 2104 , съдържащи тегловно повече от 20 % салами, кренвирши, месо, карантии, кръв, риби, ракообразни, мекотели, други водни безгръбначни или комбинация от тези продукти (глава 16);

3. По смисъла на № 2104 под „смесени хомогенизирани готови храни“ се разбират готовите храни, представляващи фино хомогенизирана смес от няколко основни съставки, такива като месо, риби, зеленчуци, плодове, пригодени за продажба на дребно като детски или диетични храни, в съдове с нетно тегловно съдържание, непревишаващо 250 g. За прилагането на тази дефиниция не се вземат под внимание прибавените в малки количества различни съставки, такива като подправки, консерванти или други. Тези готови храни могат да съдържат в малки количества видими частици.

▼M3

Допълнителни забележки

….

5. Други хранителни продукти, представени под формата на дози, като капсули, таблетки, пастили и хапчета, и които са предназначени за използване като хранителни добавки, трябва да бъдат класирани в № 2106 , освен ако са посочени или включени на друго място.▼M4

▼M2

Код по КН

Описание на стоката

Уточнения и обяснения

(1)

(2)

(3)

Ex 2103 90 90

Препарати за сосове и готови сосове; комбинирани подправки; синапено брашно и готова горчица - Други

►M4  Само съставни продукти (вж. членове 4 и 6 от настоящото решение).

За продукти, различни от съставни продукти, вж. приложение I към Регламент за изпълнение на Комисията (ЕС) 2019/2007 (1). ◄

▼M3

Ex  21 04

Препарати за супи или бульони; готови супи или бульони; смесени хомогенизирани готови храни

►M4  Само съставни продукти (вж. членове 4 и 6 от настоящото решение).

За продукти, различни от съставни продукти, вж. приложение I към Регламент за изпълнение на Комисията (ЕС) 2019/2007 (1). ◄

▼M2

Ex 2105 00

Сладолед за консумация, дори съдържащ какао

►M4  Само съставни продукти (вж. членове 4 и 6 от настоящото решение).

За продукти, различни от съставни продукти, вж. приложение I към Регламент за изпълнение на Комисията (ЕС) 2019/2007 (1). ◄

Ex 2106 10

Протеинови концентрати и текстурирани протеинови вещества

►M4  Само съставни продукти (вж. членове 4 и 6 от настоящото решение).

За продукти, различни от съставни продукти, вж. приложение I към Регламент за изпълнение на Комисията (ЕС) 2019/2007 (1). ◄

▼M3

Ex 2106 90 92

Други хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде, несъдържащи млечни мазнини, захароза, изоглюкоза, глюкоза, скорбяла или нишесте или съдържащи тегловно по-малко от 1,5 % млечни мазнини, по-малко от 5 % захароза или изоглюкоза, по-малко от 5 % глюкоза или скорбяла или нишесте

►M4  Само съставни продукти (вж. членове 4 и 6 от настоящото решение).

За продукти, различни от съставни продукти, вж. приложение I към Регламент за изпълнение на Комисията (ЕС) 2019/2007 (1). ◄

Ex 2106 90 98

Други хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде

►M4  Само съставни продукти (вж. членове 4 и 6 от настоящото решение).

За продукти, различни от съставни продукти, вж. приложение I към Регламент за изпълнение на Комисията (ЕС) 2019/2007 (1). ◄

▼M2

(1)   Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2007 на Комисията от 18 ноември 2019 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъците на животни, продукти от животински произход, зародишни продукти, странични животински продукти и производни продукти, сено и слама, които подлежат на официален контрол на граничните контролни пунктове, и за изменение на Решение № 2007/275/ЕО (ОВ L 312, 29.11.2019 г., стр. 1).

ГЛАВА 22

Безалкохолни и алкохолни напитки и видове оцет

Бележки към глава 22 (извадка от забележките към същата глава от Комбинираната номенклатура (КН), в редакцията ѝ съгласно приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87)

3. По смисъла на № 2202 под „безалкохолни напитки“ се разбират напитките, чието алкохолно съдържание по обем не превишава 0,5 % vol. Алкохолните напитки се класират според случая в № 2203 до 2206 или в № 2208 .▼M4

▼M2

Код по КН

Описание на стоката

Уточнения и обяснения

(1)

(2)

(3)

▼M3

Ex 2202 90 91

Други безалкохолни напитки, с изключение на плодовите и зеленчуковите сокове от № 2009 и съдържащи тегловно по-малко от 0,2 % мазнини от продуктите от № 0401 до 0404

►M4  Само съставни продукти (вж. членове 4 и 6 от настоящото решение).

За продукти, различни от съставни продукти, вж. приложение I към Регламент за изпълнение на Комисията (ЕС) 2019/2007 (1). ◄

Ex 2202 90 95

Други безалкохолни напитки, с изключение на плодовите и зеленчуковите сокове от № 2009 и съдържащи тегловно 0,2 % или повече, но по-малко от 2 % мазнини от продуктите от № 0401 до 0404

►M4  Само съставни продукти (вж. членове 4 и 6 от настоящото решение).

За продукти, различни от съставни продукти, вж. приложение I към Регламент за изпълнение на Комисията (ЕС) 2019/2007 (1). ◄

Ex 2202 90 99

Други безалкохолни напитки, с изключение на плодовите и зеленчуковите сокове от № 2009 и съдържащи тегловно 2 % или повече мазнини от продуктите от № 0401 до 0404

►M4  Само съставни продукти (вж. членове 4 и 6 от настоящото решение).

За продукти, различни от съставни продукти, вж. приложение I към Регламент за изпълнение на Комисията (ЕС) 2019/2007 (1). ◄

Ex 2208 70

Ликьори

►M4  Само съставни продукти (вж. членове 4 и 6 от настоящото решение).

За продукти, различни от съставни продукти, вж. приложение I към Регламент за изпълнение на Комисията (ЕС) 2019/2007 (1). ◄

(1)   Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2007 на Комисията от 18 ноември 2019 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъците на животни, продукти от животински произход, зародишни продукти, странични животински продукти и производни продукти, сено и слама, които подлежат на официален контрол на граничните контролни пунктове, и за изменение на Решение № 2007/275/ЕО (ОВ L 312, 29.11.2019 г., стр. 1).

▼M4 —————

▼M4

ГЛАВА 99

Специални кодове по комбинираната номенклатура

Подглава II

Статистически кодове за някои специфични движения на стоки

Общи бележки

Настоящата глава се отнася до съставни продукти, които са с произход от трети държави и са доставени до плавателни съдове и въздухоплавателни средства в рамките на Европейския съюз под митнически режим транзит (Т1).Код по КН

Описание на стоката

Уточнения и обяснения

(1)

(2)

(3)

еx 9930 24 00

Стоки от глави 1 до 24 по КН, доставени до плавателни съдове и въздухоплавателни превозни средства

Съставни продукти, предназначени за зареждане на кораби, както е предвидено в член 77, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) 2017/625.

еx 9930 99 00

Стоки, класирани другаде, доставени на кораби и въздухоплавателни превозни средства

Съставни продукти, предназначени за зареждане на кораби, както е предвидено в член 77, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) 2017/625.

▼M3
ПРИЛОЖЕНИЕ II

▼M4

Списък на съставните продукти, неподлежащи на официалния контрол, посочен в член 6, параграф 1, буква б);

Настоящият списък съдържа съставни продукти съгласно номенклатурата на стоките, използвана в Съюза, които не е необходимо да бъдат подлагани на официален контрол на граничния контролен пункт.

▼M3

Бележки към таблицата:

Колона 1 — Код по КН

В тази колона е посочен кодът по КН. Комбинираната номенклатура (КН), създадена с Регламент (ЕИО) № 2658/87, се основава на международната хармонизирана система за описание и кодиране на стоките (ХС), разработена от Съвета за митническо сътрудничество — днешната Световна митническа организация (СМО), въведена с Международната конвенция, сключена в Брюксел на 14 юни 1983 г. и одобрена от името на Европейската икономическа общност с Решение 87/369/ЕИО (наричана по-долу „Конвенцията за ХС“). КН възпроизвежда позициите и подпозициите от ХС до шест цифри, като само седмата и осмата цифра създават допълнителни подпозиции, които са специфични за нея.

▼M4

„Когато е използван четирицифрен код: освен ако не е указано друго, всички съставни продукти, спадащи към този четирицифрен код или чийто код започва с тези четири цифри, не е необходимо да бъдат подлагани на официален контрол на граничния контролен пункт.

▼M3

В случаите, когато само някои специфични продукти с четири-, шест- или осемцифрен код съдържат продукти от животински произход и в КН не съществува специално подразделение на този код, кодът се отбелязва с ex (например ex 2001 90 65 : за продуктите в колона (2) не се изискват ветеринарни проверки).

▼M4

Колона 2 — Код по КН

Тази колона дава подробна информация за съставните продукти, по отношение на които се прилага дерогация от официален контрол на граничните контролни пунктове. Когато е необходимо, официалният персонал на контролните пунктове трябва да направи оценка на съставките на съставния продукт и да посочи дали животинският продукт, съдържащ се в съставния продукт, е преработен в достатъчна степен, така че да не се изисква официалният контрол, предвиден в законодателството на Съюза.

▼M3Кодове по КН

Обяснения

(1)

(2)

1704 , 1806 20 , 1806 31 , 1806 32 , 1806 90 11 , 1806 90 19 , 1806 90 31 , 1806 90 39 , 1806 90 50

Сладкарски продукти (включително бонбони) и шоколад, съдържащи по-малко от 50 % преработени млечни и яйчни продукти и обработени, както е предвидено в член 6, параграф 1, буква а) от настоящото решение.

1902 19 , 1902 30 , 1902 40

Макаронени изделия и юфка без примеси или пълнеж от продукт от месо; съдържащи по-малко от 50 % преработени млечни и яйчни продукти и обработени, както е предвидено в член 6, параграф 1, буква а) от настоящото решение.

1905 10 , 1905 20 , 1905 31 , 1905 32 , 1905 40 , 1905 40 10 , 1905 90 10 , 1905 90 20 , 1905 90 30 , 1905 90 45 , 1905 90 55 , 1905 90 60 , ex 1905 90 90 ;

Хляб, кексове, бисквити, гофрети и вафли, сухари, препечен хляб и подобни препечени продукти; съдържащи по-малко от 20 % преработени млечни и яйчни продукти и обработени, както е предвидено в член 6, параграф 1, буква а) от настоящото решение.

1905 90 включва само сухи и трошливи продукти.

ex 2001 90 65 , ex 2005 70 00

ex  16 04

Маслини, пълнени с по-малко от 20 % риба

Маслини, пълнени с повече от 20 % риба

ex 2104 10 и ex 2104 20

Пакетирани заготовки за супи и овкусители, предназначени за крайния потребител, съдържащи по-малко от 50 % рибни масла, прахове или екстракти от риби и се третират, както е предвидено в член 6, параграф 1, буква а) от настоящото решение.

ex 2106 10 , ex 2106 90

Хранителни добавки, пакетирани за крайния потребител, съдържащи малки количества (общо по-малко от 20 %) преработени продукти от животински произход (включително глюкозамини, хондроитин и/или хитозан), различни от продукти от месо.( 1 ) Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (ЕО) № 396/2005, (ЕО) № 1069/2009, (ЕО) № 1107/2009, (ЕС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (ЕО) № 1/2005 и (ЕО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/ЕО, 1999/74/ЕО, 2007/43/ЕО, 2008/119/ЕО и 2008/120/ЕО на Съвета, и за отмяна на регламенти (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/ЕО, 96/93/ЕО и 97/78/ЕО на Съвета и Решение 92/438/ЕИО на Съвета (ОВ L 95, 7.4.2017 г., стр. 1).

( 2 ) Регламент (ЕС) № 605/2010 на Комисията от 2 юли 2010 г. за определяне на ветеринарно-санитарните и здравните условия и условията за ветеринарно сертифициране при въвеждането в Европейския съюз на сурово мляко, млечни продукти, коластра и продукти от коластра, предназначени за консумация от човека (ОВ L 175, 10.7.2010 г., стр. 1).

( 3 ) ОВ L 198, 20.7.1987 г., стр. 1.

( 4 ) Обяснителни бележки към Комбинираната номенклатура на Европейския съюз (ОВ C 119, 29.3.2019 г., стр. 1), с последващите изменения.

Top