EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02006R0865-20150205

Consolidated text: Регламент (ЕО) № 865/2006 на Комисията от 4 май 2006 година за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 338/97 относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/865/2015-02-05

2006R0865 — BG — 05.02.2015 — 004.002


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 865/2006 НА КОМИСИЯТА

от 4 май 2006 година

за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 338/97 относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях

(ОВ L 166, 19.6.2006 г., стp. 1)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  No

page

date

►M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 100/2008 НА КОМИСИЯТА от 4 февруари 2008 година

  L 31

3

5.2.2008

►M2

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 791/2012 НА КОМИСИЯТА от 23 август 2012 година

  L 242

1

7.9.2012

►M3

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 792/2012 НА КОМИСИЯТА от 23 август 2012 година

  L 242

13

7.9.2012

 M4

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1283/2013 НА КОМИСИЯТА от 10 декември 2013 година

  L 332

14

11.12.2013

 M5

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/56 НА КОМИСИЯТА от 15 януари 2015 година

  L 10

1

16.1.2015

►M6

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/870 НА КОМИСИЯТА от 5 юни 2015 година

  L 142

3

6.6.2015
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 865/2006 НА КОМИСИЯТА

от 4 май 2006 година

за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 338/97 относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тяхКОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

▼M2

като взе предвид Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета от 9 декември 1996 г. за защитата на видове от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях ( 1 ), и по-специално член 19, параграфи 2, 3 и 4 от него,

▼B

като има предвид, че:

(1)

Изискват се разпоредби за прилагането на Регламент (ЕО) № 338/97 и за да се гарантира спазването на разпоредбите на Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES), наричана по-долу „Конвенцията“.

(2)

За да се гарантира еднозначното прилагане на Регламент (ЕО) № 338/97, е необходимо да се установят подробни критерии и условия за издаването на разрешителни и сертификати, както и за валидността и използването на подобни документи. Следователно е уместно да се установят модели, на които тези документи да отговарят.

(3)

Също така е необходимо установяването на подробни разпоредби, свързани с условията и критериите за третирането на екземпляри от животински видове, родени и отгледани в плен, и на екземпляри от растителни видове, които са изкуствено размножавани, с цел гарантиране на еднозначното прилагане на дерогациите, приложими по отношение на тези видове.

(4)

Дерогациите за екземплярите, които са лично или домашно притежание, съдържащи се в член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 338/97, трябва да отговарят на изискванията на член VII, параграф 3 от Конвенцията.

(5)

За да се гарантира еднозначното прилагане на основните дерогации относно забраната за вътрешна търговия, които се съдържат в член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 338/97, е необходимо да се предвидят условията и критериите, касаещи определението на тези изключения.

(6)

Необходимо е да се създаде процедура за маркирането на някои екземпляри, за да се улесни тяхната идентификация, както и за да се гарантира въвеждането в сила на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 338/97.

(7)

Следва да бъдат установени разпоредби относно съдържанието, формата и предаването на периодичните доклади, предвидени в Регламент (ЕО) № 338/97.

(8)

Във връзка с евентуални бъдещи изменения на приложенията към Регламент (ЕО) № 338/97 информацията, касаеща биологичния и търговския статус на дадени видове, тяхното използване и методите за контрол на търговията с тях, следва да бъде на разположение.

(9)

На дванадесетата сесия на Конференция на страните по Конвенцията, състояла се в Сантяго, Чили, от 3 до 15 ноември 2002 г., бяха приети резолюции, касаещи, inter alia, облекчени процедури за издаване на разрешителни и сертификати, издаването на специален сертификат за улеснение на движението на определени категории екземпляри, които са част от пътуващи изложби, допълнителни дерогации касаещи лични вещи, актуализирани изисквания за обозначаване на съдовете, съдържащи хайвер, както и други мерки от рутинен технически характер, включително изменение на кода, използван в разрешителните и сертификатите, промяна и допълнение на списъка на стандартните позовавания, използвани за определяне на имената на видовете, включени в допълненията, поради което е необходимо тези резолюции да се вземат предвид.

(10)

За да се намали административният товар на регламента за внос и износ на родени и отгледани на закрито живи животни и такива, които са лично притежание, внесени на територията на Европейската общност преди влизането в сила на Регламент (ЕО) № 338/97, Регламент (ЕО) № 3626/82 на Съвета от 3 декември 1982 г. за прилагане в Европейската общност на Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора ( 2 ) или национално законодателство за нейното прилагане, при положение че такъв внос и износ не е пречка за опазването на видовете от дивата фауна, следва да бъде създаден специален сертификат.

(11)

Регламент (ЕО) № 1808/2001 на Комисията от 30 август 2001 г. за определяне на подробни условия за прилагане на Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета за защита на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях ( 3 ) се нуждае от съществени промени. С оглед на обхвата на тези изменения и за целите на яснотата посоченият регламент следва да бъде изцяло заменен.

(12)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по търговията с дивата фауна и флора,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:ГЛАВА I

ДЕФИНИЦИИ

Член 1

Дефиниции

По смисъла на настоящия регламент и в допълнение към дефинициите в член 2 от Регламент (ЕО) № 338/97 се прилагат следните дефиниции:

▼M6

1. „дата на придобиване“ означава датата, на която екземплярът е взет от дивата природа, роден на закрито или изкуствено размножен, или, ако тази дата е неизвестна, най-ранната доказуема дата, на която той е станал нечие притежание;

▼B

2. „потомство второ поколение (F2)“ и „потомства от следващи поколения (F3, F4, и т.н.)“ означава екземпляри, родени в контролирана среда от родители, които също са родени в контролирана среда, за разлика от индивидите, родени в контролирана среда, на които поне единият родител е взет от дивата природа или заченат там (потомство първо поколение — F1);

3. „животни за разплод“ означава всички животни в репродуктивно състояние, използвани за разплод;

4. „контролирана среда“ означава среда, която е манипулирана с цел развъждане на животни от определен вид, която има граници, които не позволяват на животните, техните яйца или гамети да я напуснат или да влизат в нея. Характеристиките на тази среда включват, но не се ограничават до: изкуствен подслон, почистване на отпадъците, грижи за здравето, предпазване от хищници, изкуствено хранене и др.;

▼M2

4а. „култивирани родителски клетки“ означава растенията, израснали при контролирани условия, които се използват за размножаване, и които удовлетворяват следните изисквания на компетентния управителен орган, след консултация с компетентен научен орган на съответната държава-членка:

i) придобити съгласно разпоредбите на CITES и съответните национални законодателства и по начин, който не застрашава оцеляването на вида в природата; както и

ii) поддържани в достатъчни количества за размножаване, така че да се сведе до минимум или премахне необходимостта от вземане от природата, като такова вземане се допуска само по изключение и е ограничено до количеството, необходимо за поддържане на жизнеността и продуктивността на култивираните родителски клетки;

4б. „ловен трофей“ означава цяло животно или лесно разпознаваема част или продукт от животно, посочен/о в придружаващо разрешително или сертификат по CITES, отговарящ/о на следните условия:

i) е необработен/о, обработен/о или изработен/о;

ii) е законно придобит/о от ловеца при ловуване за негова лична употреба;

iii) се внася, изнася или реекспортира от ловеца или от името на ловеца при пренасяне от страната на неговия произход, като крайната цел е държавата-членка на обичайното местопребиваване на ловеца;

▼B

5. „лице, което пребивава в Общността“ означава, че лицето живее на територията на Общността поне 185 дни всяка календарна година поради професионални ангажименти или в случай на лице, което няма професионални ангажименти, поради лични ангажименти, свързани с мястото, където живее;

▼M6

6. „пътуваща изложба“ означава колекция от образци, цирк, менажерия, изложба на растения, оркестър или музейна изложба, изложени за показ с търговска цел;

▼M1

7. „сертификат за специфични операции“ означава сертификат, издаден в съответствие с член 48, валиден единствено за една или повече специфични операции;

▼B

8. „сертификат за специфичен екземпляр“ означава сертификат, издаден на основание член 48, но различен от сертификат за покупко-продажба;

▼M1

9. „колекция от образци“ означава колекция от законно придобити мъртви екземпляри, части или продукти от тях, които се превозват извън границите с цел тяхното представяне;

10. „екземпляр преди влизане в сила на конвенцията“ означава екземпляр, придобит преди първото включване на съответния вид в приложенията към конвенцията.

▼BГЛАВА II

ФОРМУЛЯРИ И ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

▼M3 —————

▼B

Член 4

Попълване на формулярите

▼M2

1.  Формулярите, посочени в член 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2012 на Комисията ( 4 ), се попълват с печатни букви.

▼M6

Въпреки това заявленията за разрешителни за внос и износ, за сертификати за реекспорт, за сертификатите, посочени в член 5, параграф 2, буква б), член 5, параграфи 3 и 4, член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 338/97, за сертификати за лична собственост, за колекции от образци, за музикални инструменти и за пътуващи изложби, както и нотификациите за внос, листовете за продължение и етикетите могат да бъдат попълнени и на ръка, стига да са попълнени четливо, с химикал и с главни букви.

▼M2

2.  Формуляри от 1 до 4 от приложение I, посочени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2012, формуляри 1 и 2 от приложение II, посочени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2012, формуляри 1 и 2 от приложение III, посочени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2012, формуляри 1 и 2 от приложение V, посочени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2012, листовете за продължение, посочени в член 2, параграф 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2012, и етикетите, посочени в член 2, параграф 6 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2012, не могат да съдържат никакви заличавания или поправки, които не са потвърдени с подпис и печат на издаващия документа управителен орган. В случаите на нотификациите за внос, както е посочено в член 2, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2012, и листовете за продължение, посочени в член 2, параграф 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2012, заличаванията и поправките могат също да бъдат потвърдени с подпис и печат от митническата служба на пункта на въвеждане.

▼B

Член 5

Съдържание на разрешителни, сертификати и заявления за издаването на такива документи

Информацията и позоваванията в разрешителните и сертификатите, както и заявленията за издаване на такива документи отговарят на следните изисквания:

1. описанието на екземплярите трябва, когато това е предвидено, да съдържа един от кодовете, които се съдържат в приложение VII;

2. за означаване на количествените единици и нетната маса трябва да се използват мерните единици, посочени в приложение VII;

3. таксонът, към който екземплярите принадлежат, трябва да е означен за видовете, с изключение на случаите, когато видовете са диференцирани до подвидове съгласно приложенията към Регламент (ЕО) № 338/97 или ако съгласно решенията на Конвенцията определяне до по-високо таксонно ниво е достатъчно;

4. стандартните позовавания на номенклатурата, която се съдържа в приложение VIII към настоящия регламент, трябва да се използва, за да посочи научното наименование на таксоните;

5. когато е необходимо, целта на прехвърлянето трябва да бъде посочена, като се използва един от кодовете, които се съдържат в точка 1 от приложение IX към настоящия регламент;

6. произходът на екземплярите трябва да бъде посочен, като се използва един от кодовете, които се съдържат в точка 2 от приложение IX към настоящия регламент.

Когато е необходимо използването на кодовете, посочени в точка 6, те трябва да отговарят на критериите, установени в Регламент (ЕО) № 338/97 или в настоящия регламент.

▼M1

Член 5а

Специфично съдържание на разрешителните, сертификатите и заявленията за растителни екземпляри

▼M2

В случай на растителни екземпляри, които престават да отговарят на условията за освобождаване от разпоредбите на Конвенцията или от тези на Регламент (ЕО) № 338/97 в съответствие с „Бележки относно тълкуването на приложения А, B, C и D“ в приложението към него, съгласно които те са били законно изнесени и внесени, държавата, която трябва да се посочи в клетка 15 от формулярите в приложения I и III, посочени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2012, клетка 4 от формулярите в приложение II, посочени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2012, и клетка 10 от формулярите в приложение V, посочени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2012, може да бъде държавата, в която екземплярите са престанали да отговарят на условията за освобождаване.

▼M1

В тези случаи клетката за вписване на „специални условия“ в разрешителното или сертификата следва да съдържа текста „Законно внесено по силата на изключение от разпоредбите на CITES“ и да уточнява за кое изключение се отнася.

▼M2

Член 6

Приложения към формулярите

1.  Ако приложението към някой от формулярите, посочени в член 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2012, е неразделна част от този формуляр, този факт, както и броят на страниците трябва да са ясно посочени в разрешителното или сертификата, към който то принадлежи, като всяка страница на приложението трябва да съдържа следното:

а) номера на разрешителното или сертификата и датата на неговото издаване;

б) подпис и печат на управителния орган, издаващ разрешителното или сертификата.

2.  Когато формулярите, посочени в член 2, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2012, са използвани за повече от един вид в една пратка, се добавя приложение, в което в допълнение към изискваната съгласно параграф 1 от настоящия член информация, за всеки вид от пратката се копират клетки 8—22 от съответния формуляр, както и полетата, които се съдържат в клетка 27 от него, мястото, определено за „количество/нетно тегло, действително внесено или изнесено/реекспортирано“ и, когато е необходимо, „брой на мъртвите животни при пристигането“.

3.  Когато формулярите, посочени в член 2, параграф 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2012, са използвани за повече от един вид, се добавя приложение, в което в допълнение към изискваната в параграф 1 от настоящия член информация, за всеки вид се копират клетки 8—18 от съответния формуляр.

4.  Когато формулярите, посочени в член 2, параграф 5 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2012, са използвани за повече от един вид, се добавя приложение, в което в допълнение към изискваната в параграф 1 от настоящия член информация, за всеки вид се копират клетки 4—18 от съответния формуляр.

▼B

Член 7

Разрешителни и сертификати, издадени от трети страни

1.  Член 4, параграфи 1 и 2, член 5, параграфи 3, 4 и 5 и член 6 се прилагат при взимане на решения относно приемането на разрешителни и сертификати, издадени от трети страни за екземпляри, които трябва да бъдат внесени в Европейската общност.

2.  Когато разрешителните или сертификатите, посочени в параграф 1, се отнасят за екземпляри от видове, за които има доброволно наложени квоти за износ или такива са наложени с решение на страните по Конвенцията, те се приемат само ако специфицират броя на екземпляри, вече изнесени за съответната година, включително екземплярите от въпросното разрешително, както и квотата за съответните видове.

3.  Издадените от трета страна сертификати за реекспорт се приемат само ако съдържат страната по произход и номера и датата на издаване на разрешителното за износ и, когато е приложимо, и страната на последния реекспорт с дата и номер на сертификата за реекспорт или ако има достатъчно други доказателства за пропускането на тази информация.

▼M1

4.  Разрешителни и сертификати, издадени от трети държави с код за произход „О“ се приемат само ако обхващат екземпляри, които отговарят на определението за екземпляри „преди влизане в сила на конвенцията“, посочено в член 1, параграф 10, и включват датата на придобиване на екземпляра или декларация, че екземплярът е придобит преди определена дата.

▼M2

5.  Разрешителните за износ и сертификатите за реекспорт се заверяват за количеството с подпис и печат от официален орган от страната на износа или реекспорта, в частта на документа, предвидена за заверка при износ. Ако документът за износ не е заверен при износа, управителният орган на страната вносител се свързва с управителния орган на страната износител, за да разгледат всички обстоятелства и документи, оправдаващи пропуска, с цел да определят допустимостта на документа.

▼M6

6.  Разрешителните за износ и сертификатите за реекспорт, издадени от трети държави, се приемат само ако компетентният орган от съответната трета държава представи при поискване задоволителна информация за това дали екземплярите са придобити в съответствие със законодателството за защитата на съответния вид.

▼BГЛАВА III

ИЗДАВАНЕ, ИЗПОЛЗВАНЕ И ВАЛИДНОСТ НА ДОКУМЕНТИ

Член 8

Издаване и използване на документи

▼M2

1.  Документи се издават и използват в съответствие с разпоредбите и съгласно условията, установени в настоящия регламент и Регламент (ЕО) № 338/97, и по специално в член 11, параграфи 1—4 от Регламент (ЕО) № 338/97. Разрешителните и сертификатите могат да се издават на хартиен носител или в електронен формат.

▼B

С цел гарантиране на съответствие с тези регламенти и националното законодателство за тяхното прилагане властите, издаващи документите, могат да наложат условия и изисквания, които трябва да бъдат установени в съответните документи.

2.  Използването на документите не накърнява други формалности, свързани с движението на стоки в рамките на Общността, внасянето на стоки в Общността или техния износ или реекспорт на стоки от тях или на издаването на документи, използвани за такива формалности.

3.  Отговорните органи се произнасят по внесените искания за издаване на разрешителни и сертификати в рамките на един месец от датата на внасяне на пълното заявление.

Въпреки това в случаите, когато издаващите органи се консултират с трети страни, такова решение може да бъде взето само след получаване на задоволителна информация от такива консултации. Заявителите се нотифицират за значителни забавяния при обработване на техните заявления.

▼M6

Член 9

Пратки на екземпляри

Без да се засягат разпоредбите на членове 31, 38, 44б, 44и и 44п, за всяка пратка от екземпляри, изпратени заедно като част от обща пратка, се издава отделно разрешително за внос, нотификация за внос, разрешително за износ или сертификат за реекспорт.

Член 10

Валидност на разрешителните за внос и износ, сертификатите за реекспорт, сертификатите за пътуващи изложби, сертификатите за лична собственост, сертификатите за колекция от образци и сертификатите за музикални инструменти

▼B

1.  Валидността на разрешителните за внос, издадени съгласно членове 20 и 21, не трябва да превишава 12 месеца. Разрешителното за внос е, въпреки това, невалидно без валиден съпътстващ го документ от страната на износ или реекспорт.

▼M1

По отношение на хайвера от есетрови риби (Acipenseriformes spp.) от общи рибни запаси, подлежащи на квота за износ, обхваната от разрешително за износ, разрешителните за внос, посочени в първа алинея, не са валидни след последния ден на квотната година, през която хайверът е бил събран и обработен, или последния ден от дванадесетмесечния период, посочен в първа алинея, който от двата настъпи по-рано.

По отношение на хайвера от есетрови риби (Acipenseriformes spp.), обхванат от сертификата за реекспорт, разрешителните за внос, посочени в първа алинея, не са валидни след последния ден от осемнадесетмесечния период след датата на издаване на съответното първоначално разрешително за износ или последния ден от дванадесетмесечния период, посочен в първа алинея, който от двата настъпи по-рано.

▼B

2.  Периодът на валидност на разрешителните за износ и на сертификатите за реекспорт, издадени съгласно член 26, не превишава 6 месеца.

▼M1

По отношение на хайвера от есетрови риби (Acipenseriformes spp.) от общи рибни запаси, подлежащи на квота за износ, разрешителните за износ, посочени в първа алинея, не са валидни след последния ден на квотната година, през която хайверът е бил събран и обработен, или последния ден на шестмесечния период, посочен в първа алинея, който от двата настъпи по-рано.

По отношение на хайвера от есетрови риби (Acipenseriformes spp.) сертификатите за реекспорт, посочени в първа алинея, не са валидни след последния ден от осемнадесетмесечния период след датата на издаване на съответното първоначално разрешително за износ или последния ден от шестмесечния период, посочен в първа алинея, който от двата настъпи по-рано.

2а.  За целите на параграф 1, втора алинея и параграф 2, втора алинея, квотната година е тази, определена от Конференцията на страните по конвенцията.

▼M6

3.  Срокът на валидност на сертификатите за пътуващи изложби, сертификатите за лична собственост и сертификатите за музикални инструменти, издадени съгласно членове 30, 37 и 44з съответно, не превишава 3 години.

▼M1

3а.  Валидността на сертификатите за колекция от образци, издадени в съответствие с член 44а, не следва да превишава 6 месеца. Датата на изтичане на валидността на сертификата за колекция от образци не е по-късна от тази на придружаващия го АТА карнет.

▼M1

4.  След изтичането на тези периоди сертификатите и разрешителните, посочени в параграфи 1, 2, 3 и 3а, се считат за невалидни.

▼M6

5.  Сертификатите за пътуващи изложби, сертификатите за лична собственост и сертификатите за музикални инструменти се считат за невалидни, ако екземплярът е продаден, изгубен, унищожен, откраднат или собствеността му е прехвърлена по друг начин, или в случай на жив екземпляр, ако той умре, избяга или бъде пуснат на свобода.

6.  Собственикът незабавно връща на управителния орган, издал документа, оригинала и всички копия от разрешителните за внос и износ, сертификатите за реекспорт, сертификатите за пътуващи изложби, сертификатите за лична собственост, сертификатите за колекция от образци или сертификатите за музикални инструменти, които са изтекли, неизползвани или невалидни.

▼B

Член 11

Валидност на използваните разрешителни за внос и други сертификати, посочени в членове 47, 48, 49, 60 и 63

1.  Копията за собственика на използваните разрешителни за внос престават да бъдат валидни в следните случаи:

а) y;огато живи екземпляри, които са посочени в тях, са умрели;

б) когато живи животни, които са посочени в тях, са избягали или са били пуснати на свобода;

▼M6

в) когато екземплярите, посочени в тях, са били изгубени, унищожени или откраднати;

▼B

г) когато което и да е от вписванията в клетки 3, 6 или 8 не отговаря на актуалната ситуация.

2.  Сертификатите, посочени в членове 47, 48, 49 и 63, престават да бъдат валидни в следните случаи:

а) когато живите екземпляри, посочени в тях, са умрели;

б) когато живите животните, посочени в тях, са избягали или са били пуснати на свобода;

▼M6

в) когато екземплярите, посочени в тях, са били изгубени, унищожени или откраднати;

▼B

г) когато което и да било от вписванията в клетки 2 и 4 не отговаря на актуалната ситуация;

▼M1

д) когато специалните условия, посочени в клетка 20, вече не се изпълняват.

▼M2

3.  Сертификатите, издадени в съответствие с членове 48 и 63, са за специфични прехвърляния, освен в случаите, когато екземплярите, за които са издадени, са маркирани с индивидуална и постоянна маркировка, или в случаите на мъртви екземпляри, които не могат да бъдат маркирани — са идентифицирани по друг начин.

▼B

Управителните органи на държавата-членка, в която се намира такъв екземпляр, могат да издадат след консултация със съответния научен орган сертификат за специфично прехвърляне, когато се предполага, че има други фактори, свързани с опазването на вида, които пречат за издаването на сертификата за специфичен екземпляр.

▼M1

Когато сертификатът за специфични операции е издаден за целите на няколко операции, той е валиден единствено на територията на държавата-членка, която го е издала. Когато сертификатите за специфични операции трябва да бъдат използвани в държава-членка, различна от издалата ги, те се издават единствено за една операция и тяхната валидност се ограничава до тази операция. В клетка 20 се посочва дали сертификатът е за една или повече операции, както и държавата(ите)-членка(и), на чиято територия е валиден.

▼B

4.  Сертификатите, посочени в член 48, параграф 1, буква г) и член 60, престават да бъдат валидни, когато вписването в клетка 1 повече не отговаря на актуалната ситуация.

▼M1

5.  Документите, които вече не са валидни съгласно настоящия член, се връщат без необосновано забавяне на издаващите управителни органи, които, когато е уместно, могат да издадат сертификат, отразяващ настъпилите промени в съответствие с член 51.

▼B

Член 12

Отменени, загубени, откраднати, унищожени или изтекли документи

1.  Когато разрешително или сертификат са издадени, за да заменят документ, който е отменен, загубен, откраднат или унищожен, или изтекъл, в случай на сертификат за реекспорт, номерът на заменения документ, както и причината за тази замяна трябва да бъдат посочени в клетката „специални условия“.

2.  Когато разрешително за износ или сертификат за реекспорт е бил отменен, загубен, откраднат или унищожен, издалите го власти информират управителния орган в страната по местоназначение, както и секретариата на Конвенцията.

Член 13

Време за подаване на заявления за документи за внос, износ и реекспорт и връзка с митнически процедури

1.  Подаването на документи за издаването на разрешителни за внос, износ и сертификати за реекспорт трябва, като се взема предвид член 8, параграф 3, да се извърши предварително, така че да има достатъчно време за издаване на разрешителните и сертификатите преди вноса, износа или реекспорта на екземплярите във или от Общността.

2.  Разрешение за подлагане на екземплярите на митнически процедури не се разрешава преди представянето на изискваните документи.

Член 14

Валидност на документи, издадени от трети страни

В случаите на внос на екземпляри в Общността изискваните от трети страни документи се считат за валидни само ако са издадени за износ или реекспорт от тази страна, са използвани с тази цел преди крайната им дата на валидност и са използвани за внос на тези екземпляри в Европейската общност не по-късно от 6 месеца от датата на тяхното издаване.

▼M6

Въпреки това сертификати за произход на екземпляри от видовете, изброени в приложение С към Регламент (ЕО) № 338/97, могат да се използват за въвеждане на екземпляри в Съюза до 12 месеца от датата на тяхното издаване, а сертификатите за пътуващи изложби, сертификатите за лична собственост и сертификатите за музикални инструменти могат да се използват за въвеждане на екземпляри в Съюза, както и за целите на подаване на заявления за съответните сертификати по членове 30, 37 и 44з от настоящия регламент до 3 години от датата на тяхното издаване.

▼B

Член 15

Издаване на определени документи със задна дата

1.  Чрез дерогация от член 13, параграф 1 и член 14 от настоящия регламент и когато собственикът, извършващ внос, износ или реекспорт, информира компетентните власти при пристигане или преди заминаване на пратката за причините, поради които изискваните документи не са на разположение, по изключение могат да бъдат издадени впоследствие документи за екземпляри от видовете, изброени в приложение Б или В към Регламент (ЕО) № 338/97, както и за екземпляри от видовете, изброени в приложение А към посочения регламент и в член 4, параграф 5 от него.

2.  Дерогацията, предвидена в параграф 1, се прилага само когато компетентните власти на държавата-членка, при необходимост след консултация с компетентните органи на трета страна, са убедени, че съществуващите нередности не се отнасят за вносителя/износителя на екземплярите и че той отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) № 338/97, Конвенцията или съответното законодателство на третата страна.

▼M1

По отношение на образци, внесени или (ре)експортирани като лично и домашно имущество, за които се прилагат разпоредбите на глава XIV, и по отношение на лично притежавани живи животни, които са законно придобити и отглеждани за лични нестопански цели, дерогацията, посочена в параграф 1, се прилага и в случаите, когато компетентният управителен орган на държавата-членка, след консултация със съответния изпълнителен орган, е убеден, че има доказателства за допусната неволна грешка и не е имало опит за измама, както и че вносът/износът/реекспортът на съответните екземпляри е в съответствие с Регламент (ЕО) № 338/97, конвенцията и друго свързано законодателство на трета държава.

▼B

3.  Документите, издадени съгласно параграф 1, ясно посочват, че те са били издадени със задна дата, както и причината за такова издаване.

В случаите на разрешителни за внос на Общността, разрешителните за износ на Общността и сертификатите за реекспорт на Общността тази информация е посочена в клетка 23.

▼M2

3а.  За лично притежавани живи животни, които са законно придобити и отглеждани за лични нетърговски цели, за които е издадено разрешително за внос съгласно параграф 2, втора алинея, търговските дейности, предвидени в член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 338/97, се забраняват за 2 години, считано от датата на издаване на разрешителното, и през този период не се разрешават никакви изключения за екземпляри от видовете, включени в приложение А, както е предвидено в член 8, параграф 3 от посочения регламент.

В случай на разрешителни за внос, издадени в съответствие с параграф 2, втора алинея, за лично притежавани живи животни и екземпляри от видовете, изброени в приложение А към Регламент (ЕО) № 338/97 и посочени в член 4, параграф 5, буква б) от същия регламент, в клетка 23 се включва текстът „чрез дерогация от член 8, параграф 3 или 5 от Регламент (ЕО) № 338/97 търговските дейности, предвидени в член 8, параграф 1 от същия регламент, се забраняват за най-малко 2 години, считано от датата на издаване на настоящото разрешително.

▼B

4.  Секретариатът на Конвенцията се нотифицира в случаите на издаване на разрешителни за износ и сертификати за рееекспорт съгласно параграфи 1, 2 и 3.

Член 16

Транзитно преминаващи екземпляри през Общността

Членове 14 и 15 от настоящия регламент се прилагат mutatis mutandis за екземпляри от видове, изброени в приложения А и Б към Регламент (ЕО) № 338/97, които преминават транзитно през Европейската общност, когато този транзит е в съответствие с горепосочения регламент.

Член 17

Фитосанитарни сертификати

1.  В случаите на изкуствено размножени растения от видовете, изброени в приложения Б и В към Регламент (ЕО) № 338/97 и на изкуствено размножени хибриди на видове, които не са отбелязани в приложение А от същия регламент, се прилага следното:

a) държавата-членка може да реши, че трябва да бъде издаден фитосанитарен сертификат вместо разрешително за износ;

б) издадените от трети страни фитосанитарни сертификати могат да бъдат приети вместо разрешително за износ.

2.  Когато е издаден фитосанитарен сертификат, посочен в параграф 1, той включва научното наименование на вида или родовото наименование, ако е невъзможно за тези таксони, включени в семейството, посочено в приложенията към Регламент (ЕО) № 338/97.

Въпрекит това изкуствено размножените орхидеи и кактуси, изброени в приложение Б към Регламент (ЕО) № 338/97, могат да бъдат посочени като такива.

Фитосанитарните сертификати включват също така и типа, и количеството на екземплярите и имат печат или друга специфична индикация, че „екземплярите са изкуствено размножени, както е определено от CITES“.

Член 18

Опростени процедури по отношение на определена търговия с биологични проби

1.  В случаите на търговия, която няма влияние върху опазването на съответните видове или това влияние е незначително, могат да се използват опростени процедури на основата на предварително издадени разрешителни и сертификати за биологични проби от тип, големина и начин на ползване, специфицирани в приложение XI, когато тези проби се изискват спешно и отговарят на следните условия:

a) всяка държава-членка трябва да създаде и поддържа регистър на лицата и органите, които могат да се възползват от опростени процедури, наричани по-долу „регистрирани лица и органи“, както и на видовете, с които те могат да търгуват съгласно тези процедури, и трябва да гарантират, че регистърът се преразглежда на всеки 5 години от управителния орган;

б) държавите-членки трябва да предоставят на регистрираните лица и органи частично попълнени разрешителни и сертификати;

в) държавите-членки трябва да оторизират регистрирани лица или органи да впишат специализирана информация на лицевата страна на разрешителното или сертификата, когато отговорният орган на съответната държава-членка е включил в клетка 23 или на друго еквивалентно място, или в приложението към разрешението и сертификата следните точки:

i) списък на клетките, които регистрираните лица и органи са оторизирани да попълват за всяка пратка;

ii) място за подпис на лицето, което е попълнило документа.

Ако списъкът, посочен в буква в), i), съдържа научни наименования, отговорните органи трябва да включат на лицевата страна на разрешителното/сертификата или в приложение към него опис на одобрени видове.

2.  Лица и органи могат да бъдат вписани в регистъра за определен вид само след потвърждение от научните среди в съответстивие с член 4, параграф 1, буква а), параграф 2, буква а), член 5, параграф 2, буква а) и параграф 4 от Регламент (ЕО) № 338/97, че многократни прехвърляния на биологичните проби, изброени в приложение XI към настоящия регламент, няма да окажат вредно въздействие върху консервационния статус на съответния вид.

3.  Контейнерът, в който се пренасят биологичните проби, посочени в параграф 1, трябва да има етикет с надпис „Muestras biolóуgicas CITES“ или „CITES Biological Samples“, или „Échantillons biologiques CITES“, както и номера на документа, издаден съгласно Конвенцията.

Член 19

Опростени процедури за износ или реекспорт на мъртви екземпляри

1.  В случай на износ или реекспорт на мъртви екземпляри от видове, включително части и продукти от тях, описани в приложения Б и В към Регламент (ЕО) № 338/97, държавите-членки могат да предвидят използването на опростени процедури на базата на предварително издадени разрешителни за износ или сертификати за реекспорт, при условие че са спазени следните изисквания:

а) компетентния научен орган трябва да декларира, че такъв износ или реекспорт няма да има вредно влияние за опазването на конкретния вид;

б) всяка държава-членка трябва да създаде и поддържа регистър на лицата и органите, които могат да се възползват от опростени процедури, наричани по-долу „регистрирани лица и институции“, както и на видовете, с които те могат да търгуват съгласно тези процедури, и трябва да гарантира, че регистърът се обновява на всеки пет години от управителните органи;

в) държавите-членки трябва да предоставят на регистрираните лица и органи частично попълнени разрешителни и сертификати за износ;

г) държавите-членки трябва да оторизират регистрираните лица или органи да попълват специфична информация в клетки 3, 5, 8 и 9 или 10 от разрешителното, при условие че отговарят на следните изисквания:

i) подписват попълненото от тях разрешително или сертификат в клетка 23;

ii) незабавно изпращат копие от разрешителното или сертификата на управителните издаващи органи;

iii) поддържат досие, което те изготвят по искане на компетентния управителен орган и което съдържа подробна информация за продадените екземпляри, включително името на вида, типа на екземпляра, произхода, датата на продажба и имената и адресите на лицата, на които е продаден.

2.  Износът и реекспортът, посочен в параграф 1, в противен случай е в съответствие с член 5, параграфи 4 и 5 от Регламент (ЕО) № 338/97.ГЛАВА IV

РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ВНОС

Член 20

Заявления

1.  Заявителят за разрешително за внос, когато е уместно, попълва клетки 1, 3 — 6 и 8 — 23 от формуляра на заявлението и клетки 1, 3, 4, 5 и 8 — 22 на оригинала и всички копия. Държавите-членки могат, въпреки това, да предвидят, че само един формуляр за заявление трябва да бъде попълнен, като в този случай такова заявление може да се отнася за повече от една пратка.

2.  Надлежно попълненият формуляр се представя пред управителния орган на държавата-членка по местоназначение и съдържа информация и е придружен от документално доказателство, които органът счита за необходими за определяне, съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 338/97, дали да бъде издадено разрешителното.

Липсата на такава информация от заявлението трябва да бъде оправдана.

3.  В случаите, когато се прави заявление за разрешително за внос, свързано с екземпляри, за които такова заявление е било предварително отказано, заявителят информира управителния орган за този факт.

4.  За разрешителни за внос по отношение на екземпляри, посочени в член 64, параграф 1, букви от а) до е), заявителят доказва на управителния орган, че изискванията за маркиране, установени в член 66, са спазени.

▼M1

Член 20а

Отхвърляне на заявления за издаване на разрешителни за внос

Държавите-членки отхвърлят заявления за разрешителни за внос за хайвер и месо от есетрови риби (Acipenseriformes spp.), произхождащи от общи запаси, освен в случай че са определени квоти за износ за видовете в съответствие с приетата от Конференцията на страните по конвенцията процедура.

▼B

Член 21

Разрешителни за внос за екземпляри от видовете, включени в допълнение I към Конвенцията и изброени в приложение А към Регламент (ЕО) № 338/97

В случаите на разрешително за внос, издадено за екземпляри от видовете, включени в допълнение I към Конвенцията и изброени в приложение А към Регламент (ЕО) № 338/97, копието за страната износител или реекспортиращата страна може да бъде върнато на заявителя за представяне пред управителния орган на страната износител или реекспортиращата страна за целите на издаване на разрешение за износ или сертификат за реекспорт. Оригиналът на това разрешително за внос е задържан до представяне на съответното разрешително за износ или сертификат за реекспорт в съответствие с член 4, параграф 1, буква б), ii).

Когато копието за страната износител или на реекспортиращата страна не се връща на заявителя, на последния се дава писмено становище, че разрешителното за внос ще бъде издадено и при какви условия.

Член 22

Документи, които вносителят трябва да представи на митническите власти

Без да се накърнява член 53, вносителят или негов упълномощен представител трябва да представи на граничните митнически власти при влизане на територията на Европейската общност следните документи, определени в съответствие с член 21, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 338/97:

1. оригинала на разрешителното за внос (формуляр 1);

2. „копието за собственика“ (формуляр 2);

3. когато е специфицирано в разрешителното за внос, и всяка документация от страната износител или реекспортиращата страна.

Когато е възможно, вносителят или негов оторизиран представител посочва в клетка 26 номера на товарителницата.

Член 23

Обработване от митническите власти

Митническите власти съгласно член 22 или, където е приложимо, член 53, параграф 1, след попълване на клетка 27 от оригинала на разрешителното за внос (формуляр 1) и на „копието за собственика“ (формуляр 2) трябва да върнат последното на вносителя или на негов упълномощен представител.

Оригиналът на разрешителното за внос (формуляр 1) и всякаква документация от страната на износ или реекспортиращата страна трябва да бъдат предадени съгласно член 45.ГЛАВА V

НОТИФИКАЦИИ ЗА ВНОС

Член 24

Документи, които вносителят трябва да представи на митническите власти

1.  Вносителят или негов упълномощен представител, когато е необходимо, попълват клетки 1 — 13 от оригинала на нотификацията за внос (формуляр 1) и на „копието за собственика“ (формуляр 2) и, без да се накърнява член 25, представя тези формуляри заедно с всякаква документация от страната износител на граничните митнически власти при влизане на територията на Европейската общност съгласно член 21, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 338/97.

2.  В случай на нотификации за внос, които се отнасят за екземпляри от видове, описани в приложение В към Регламент (ЕО) № 338/97, митническите власти могат, когато е необходимо, да задържат тези екземпляри до доказване на валидността на придружаващите ги документи, описани в член 4, параграф 3, букви а) и б) от посочения регламент.

Член 25

Попълване от митническите власти

Митническите власти, посочени в член 24 или, където е приложимо, в член 53, параграф 1, след попълване на клетка 14 от оригинала на нотификацията за внос (формуляр 1) и на „копието за вносителя“ (формуляр 2) трябва да върнат последното на вносителя или на негов упълномощен представител.

Оригиналът на нотификацията за внос (формуляр 1) и всяка документация от страната на износ или реекспортиращата страна се предават в съответствие с член 45.ГЛАВА VI

РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ИЗНОС И СЕРТИФИКАТИ ЗА РЕЕКСПОРТ

Член 26

Заявления

1.  Заявителят за разрешително за износ или сертификат за реекспорт, когато е подходящо, попълва клетки 1, 3, 4, 5 и от 8 до 23 от формуляра на заявлението и клетки 1, 3, 4, 5 и от 8 до 22 от оригинала и всички копия. Въпреки това държавите-членки могат да изискат само един формуляр на заявление да се попълва, като в такъв случай такова заявление може да се отнася за повече от една пратка.

2.  Надлежно попълненият формуляр се представя на управителния орган на съответната държава-членка, в която се намират екземплярите, като той също така съдържа информация и е придружен от документално доказателство, които властите считат за необходими за определяне, съгласно член 5 от Регламент (ЕО) № 338/97, дали да бъде издадено разрешителното/сертификатът.

Липсата информация от заявлението трябва да бъде оправдана.

3.  В случаите, когато издаването на разрешително за износ или сертификат за реекспорт на екземпляри е било отказано, заявителят информира управителния орган за този факт.

4.  За разрешителни за износ и сертификати за реекспорт по отношение на екземпляри, посочени в член 65, заявителят доказва на управителния орган, че изискванията за маркиране съгласно член 66 са спазени.

5.  Когато в подкрепа на заявление за сертификат за реекспорт са внесени „копието за собственика“ от разрешителното или „копие за вносителя“ на нотификация, или е представен сертификат, издаден на основание на споменатите документи, тези документи трябва да се върнат на собственика само след потвърждаване на броя на екземплярите, за които тези документи остават валидни.

В случаите, когато е издадено разрешително за реекспорт за пълния брой екземпляри, описани в горепосочените документи, или когато те са подменени съгласно член 51, тези документи не се връщат на собственика.

6.  Когато е необходимо, управителният орган установява валидността на всички допълнителни документи след консултация с друга държава-членка.

7.  Когато към заявлението за издаване на разрешително за износ е представен и сертификат, се прилагат параграфи 5 и 6.

8.  Когато екземплярите са индивидуално маркирани под надзора на управителните органи, така че лесно да може да се направи позоваване на тях в документите, посочени в параграфи 5 и 7, не е необходимо тези документи да бъдат физически представени заедно със заявлението, при условие че броят на екземплярите е описан в заявлението.

9.  При липсата на доказателство, посочено в параграфи 5 — 8, управителният орган установява легалното въвъждане или придобиване на екземплярите на територията на Общността чрез консултация с управителния орган на друга държава-членка.

10.  Когато по смисъла на параграфи 3 — 9 управителният орган консултира управителен орган на друга държава-членка, последната отговаря в рамките на една седмица.

▼M1

Член 26а

Отхвърляне на заявления за издаване на разрешителни за износ

Държавите-членки отхвърлят заявления за разрешителни за износ за хайвер и месо от есетрови риби (Acipenseriformes spp.), произхождащи от общи запаси, освен в случай че са определени квоти за износ за видовете в съответствие с приетата от Конференцията на страните по конвенцията процедура.

▼B

Член 27

Документи, които трябва да бъдат представени на митническите власти при (ре)експорт

Извършващият износа или (ре)експорта или негов упълномощен представител трябва да представи оригиналите на разрешителното за износ или сертификата за (ре)експорт (формуляр 1), копието за собственика (формуляр 2) и копието за издаващите документа власти (формуляр 3) на митническите власти съгласно член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 338/97.

Когато е необходимо, извършващият износа или (ре)експорта или негов упълномощен представител посочват в клетка 26 номера на товарителницата.

Член 28

Обработка от митническите власти

Митническите власти, посочени в член 27, след попълване на клетка 27 връщат оригинала на разрешително за износ или на сертификата за реекспорт (формуляр 1) и копието за собственика (формуляр 2) на износителя или на негов упълномощен представител.

Копието за връщане на издаващите разрешителното за износ или сертификата за (ре)експорт власти (формуляр 3) се изпраща в съответствие с член 45.

Член 29

Предварително издадени разрешителни за разсадници

Когато в съответствие с насоките, приети на конференцията на страните по Конвенцията, държава-членка регистрира разсадници, които изнасят изкуствено размножени екземпляри от видове, включени в приложение А към Регламент (ЕО) № 388/97, тя може да изготвя предварително издадени разрешителни за износ за екземпляри от видовете, изброени в приложение А или Б към посочения регламент, който е на разположение за въпросните разсадници.

В клетка 23 от тези предварително издадени разрешителни за износ трябва да се отбележи регистрационният номер на разсадника, както и следният текст:

„Разрешително, валидно само за изкуствено размножени растения, както е определено в CITES Resolution Conf. 11.11 (Rev. CoP13). Валидно само за следните таксони …“ГЛАВА VII

СЕРТИФИКАТИ ЗА ПЪТУВАЩИ ИЗЛОЖБИ

Член 30

Издаване

1.  Държавите-членки могат да издават сертификати за пътуващи изложби по отношение на законно придобити екземпляри, които са част от пътуваща изложба, при условие че покриват някой от следните критерии:

a) екземплярите са родени и отгледани в плен съгласно членове 54 и 55 или са изкуствено размножени съгласно член 56;

б) те са придобити или въведени в Общността преди изискванията за видовете, изброени в допълнение I, II или III към Конвенцията, или в приложение В към Регламент (ЕИО) № 3626/82, или в приложения А, Б и В към Регламент (ЕО) № 338/97, да са влезли в сила за тях.

2.  В случай на живи животни всеки сертификат за пътуваща изложба се отнася само за един екземпляр.

3.  Към сертификата за пътуваща изложба се добавя лист за удължаване на срока съгласно член 35.

▼M2

4.  Когато екземплярите не са живи животни, управителният орган прикрепя към сертификата за пътуваща изложба инвентарен лист, представящ пълна информация за всеки екземпляр, както се изисква в клетки 8—18 от образеца, установен в приложение III към Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2012.

▼B

Член 31

Използване на сертификат за пътуваща изложба

Сертификат за пътуваща изложба може да се използва като:

1. разрешително за внос съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 338/97;

2. разрешително за износ или сертификат за (ре)експорт съгласно член 5 от Регламент (ЕО) № 338/97;

▼M1

3. Сертификат съгласно член 8, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 338/97, с единствена цел екземплярите да бъдат изложени на публично място с търговска цел.

▼B

Член 32

Власти издаващи сертификата за пътуваща изложба

1.  Когато пътуващата изложба произхожда от Европейската общност, издаващите сертификата за пътуваща изложба са управителните органи на държавата-членка, от която тя произхожда.

2.  Когато пътуващата изложба произхожда от трета страна, издаващите сертификата са управителните органи на държавата-членка, която е първа дестинация, като сертификат за пътуваща изложба се издава на основание на еквивалентен сертификат, издаден от третата страна.

3.  Когато по време на престоя си в държава-членка животно със сертификат за пътуваща изложба роди, управителните органи трябва да издадат необходимия сертификат или разрешително, след като бъдат нотифицирани за това.

Член 33

Изисквания по отношение на екземплярите

1.  Когато е издаден сертификат за пътуваща изложба за екземпляр, трябва да са спазени следните изисквания:

а) екземплярът трябва да е регистриран от издаващите сертификата власти;

б) екземплярът трябва да бъде върнат в държавата-членка, в която е регистриран, преди изтичане на срока на сертификата;

в) екземплярът трябва да е маркиран с индивидуална и трайна маркировка съгласно изискванията на член 66 в случаи на живи животни или в други случаи с такава маркировка, че властите във всяка държава-членка, в която екземплярът бъде внасян или изнасян, да могат да потвърдят, че сертификатът се отнася за него.

2.  В случаите, когато сертификат за пътуваща изложба е издаден в съответствие с член 32, параграф 2, тогава член 32, параграф 1, букви а) и б) не се прилагат. В такива случаи сертификатът трябва да съдържа следния текст в клетка 20:

„Този сертификат е невалиден, освен ако към него не е приложен оригинал на сертификат за пътуваща изложба, издаден от трета страна.“

Член 34

Подаване на заявления

1.  При подаване на документи за издаване на сертификат за пътуваща изложба трябва да се попълнят клетки 3 и 9 — 18 от завлението (формуляр 3), оригинала и всички копия.

Държавите-членки могат да изискат само един формуляр на заявлението да се попълва, като то може да се отнася за повече от един сертификат.

2.  Надлежно попълненият формуляр се представя на управителните органи на съответната държава-членка, в която се намират екземплярите, или в случаите, описани в член 32, параграф 2, при управителните органи на държавата-членка по първоначално местоназначение, като тя трябва също така да съдържа информация и документация, които властите считат за необходими за определяне дали да бъде издаден сертификатът.

Липсата на такава информация или документация трябва да бъде оправдана.

3.  Когато е подадено завление за серфикат, свързан с екземплярите, за които такъв сертификат е бил първоначално отхвърлен, заявителят информира за това управителните органи.

Член 35

Документи, които собственикът трябва да представи на митническите власти

1.  В случай на издаден съгласно член 32, параграф 1 сертификат за пътуваща изложба собственикът или негов упълномощен представител следва, за да потвърди, да представи оригинала на този сертификат (формуляр 1), както и оригинал и копие на приложението към него, на митническите власти съгласно член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 338/97.

След попълване на приложението за удължаване към сертификата митническите власти трябва съгласно член 45 да върнат оригиналните документи на собственика или на негов упълномощен представител, да одобрят копието на приложението и да го препратят на съответните управителни органи.

2.  В случай на издаден сертификат за пътуваща изложба съгласно член 32, параграф 2 се прилага параграф 1 от настоящия член, като собственикът трябва да представи също и оригиналния сертификат и приложението към него, издадени от трета страна за потвърждение.

След попълване на двете приложения към сертификатите митническите власти трябва съгласно член 45 да върнат оригиналите на сертификатите за пътуваща изложба и приложенията към тях на вносителя или негов упълномощен представител и да препратят одобреното от тях копие на приложението към сертификата, издаден от държавата-членка на управителните органи.

Член 36

Подмяна

Сертификат за пътуваща изложба, който е бил загубен, откраднат или унищожен, може да бъде подменен само от органа, който го е издал.

▼M1

Новият документ трябва да има същия номер, ако е възможно и същата дата на валидност като оригиналния документ, като клетка 20 съдържа един от следните текстове:

„Настоящият сертификат е вярно копие на оригинала.“ или „Настоящият сертификат отменя и заменя оригинал с номер хххх, издаден на хх.хх.хххх г.“

▼BГЛАВА VIII

СЕРТИФИКАТ ЗА ЛИЧНА СОБСТВЕНОСТ

Член 37

Издаване

▼M2

1.  Държавите-членки могат да издават сертификати за лична собственост на законните собственици на законно придобити живи животни, отглеждани за собствени нетърговски цели.

▼B

2.  Сертификатът за лична собственост важи само за един екземпляр.

3.  Към сертификата трябва да се добави приложение за удължаване на срока съгласно член 42.

Член 38

Използване

В случаите, когато екземпляр с валиден сертификат за лична собственост се придружава от неговия законен собственик, тогава сертификатът може да бъде използван като:

1. разрешително за внос съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 338/97;

2. разрешително за износ или сертификат за реекспорт съгласно член 5 от Регламент (ЕО) № 338/97, когато страната по местоназначение е съгласна.

Член 39

Власти, издаващи сертификата за лична собственост

1.  Когато екземплярът произхожда от Общността, сертификатът трябва да бъде издаден от управителните органи на държавата-членка, на чиято територия се намира екземплярът.

2.  Ако екземплярът е внесен от трета страна, сертификатът за лична собственост трябва да бъде издаден от управителните органи на първата държава-членка по местоназначение, в която екземплярът е внесен на основание на представен еквивалентен документ, издаден от третата страна.

3.  Сертификатът за лична собственост съдържа в клетка 23 или в приложение към него следния текст:

„Валиден за многократни презгранични движения, когато екземплярът е придружен от собственика си. Оригиналът се държи от законния собственик.

Екземплярът за който е издаден този сертификат, не може да бъде продаван или прехвърлян с изключение на основание член 43 от Регламент (ЕО) № 865/2006 на Комисията. Този сертификат не е прехвърляем. Ако екземплярът умре, бъде откраднат, унищожен, загубен, продаден или собствеността му бъде променена, този сертификат трябва да бъде върнат веднага на издалите го власти.

Настоящият сертификат е невалиден, ако не е придружен от приложение за удължаване на срока, подписано и подпечатано от митническите власти при всяко преминаване на граница.

Настоящият сертификат по никакъв начин не засяга правото за приемане на по-строги национални мерки по отношение на ограниченията или условията за притежаване/отглеждане на живи животни.“

4.  Когато по време на престоя си в държава-членка животно със сертификат за лична собственост роди, управителните органи трябва да издадат необходимия сертификат или разрешително, след като бъдат нотифицирани за това.

Член 40

Изисквания по отношение на екземплярите

1.  Когато е издаден сертификат за лична собственост за екземпляр, трябва да са спазени следните изисквания:

а) cy;кземплярът трябва да бъде регистриран от управителните органи на държавата-членка, в която собственикът живее;

б) екземплярът трябва да бъде върнат в държавата-членка, в която е регистриран, преди изтичане на валидността на сертификата;

в) екземплярът не може да бъде използван за търговски цели с изключение на случаите, предвидени в член 43;

г) екземплярът трябва да бъде маркиран индивидуално с постоянна маркировка съгласно член 66.

2.  Когато сертификатът за лична собственост е издаден съгласно член 39, параграф 2, член 40, параграф 1, букви а) и б) от настоящия член не се прилагат.

В такива случаи клетка 23 от сертификата трябва да съдържа следния текст:

„Настоящият сертификат е невалиден, ако не е придружен от оригинал на сертификат за лична собственост, издаден от трета страна и собственика на екземпляра.“

Член 41

Подаване на заявления

1.  При подаване на заявление за издаване на сертификат за лична собственост трябва да се попълнят клетки 1, 4 и 6 — 23 от формуляра на зявлението и клетки 1, 4 и 6 — 22 от оригинала и всички копия.

Държавите-членки могат въпреки това да изискат да се попълва само един формуляр на заявлението, като то може да се отнася за повече от един сертификат.

2.  Надлежно попълненият формуляр се внася при управителните органи на съответната държава-членка, в която се намират екземплярите, или в случаите, описани в член 39, параграф 2 — при управителните органи на държавата-членка по първоначално местоназначение, като към него трябва също така да се прикрепи информация и документация, които властите считат за необходими при определяне дали да бъде издаден сертификатът.

Липсата на такава информация или документация трябва да бъде оправдана.

В случаите, когато се подава завление за сертификат, свързан с екземплярите, за които такова заявление е било предварително отказано, заявителят информира за това управителните органи.

Член 42

Документи, които собственикът трябва да представи на митническите власти

1.  В случай на внос, износ или реекспорт на екземпляр със сертификат за лична собственост, издаден съгласно член 39, праграф 1, собственикът или негов упълномощен представител трябва за потвърждение да представи оригинала на този сертификат (формуляр 1), както и оригинала и копие от приложението към него, на митническите власти съгласно член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 338/97.

След попълване на приложението за удължаване към сертификата митническите власти трябва съгласно член 45 да върнат оригиналните документи на собственика или на негов упълномощен представител, да одобрят копието на приложението за удължаване и да го препратят на управителните органи.

2.  В случай на издаден сертификат за лична собственост съгласно член 39, параграф 2, се прилага параграф 1 от настоящия член, като собственикът трябва да представи за потвърждение също и оригиналния сертификат, издаден от третата страна.

След попълване на двете приложения за удължаване към сертификатите митническите власти трябва съгласно член 45 да върнат оригиналите на сертификатите за лична собственост на собственика и да препратят на управителните органи одобреното от тях копие на приложението за удължаване към сертификата, издаден от управителния орган на държавата-членка.

Член 43

Продажба на екземпляри

Когато притежателят на сертификат за лична собственост, издаден съгласно член 39, параграф 1 от настоящия регламент, възнамерява да продаде екземпляра, той трябва първо да върне сертификата на издалите го власти и когато екземплярът принадлежи към някой от видовете, изброени в приложение А към Регламент (ЕО) № 338/97, да подаде завление пред съответните власти за сертификат съгласно член 8, параграф 3 от посочения регламент.

Член 44

Подмяна

Сертификат за пътуваща изложба, който е бил загубен, откраднат или унищожен, може да бъде подменен само от издалите го власти.

▼M1

Новият документ трябва да има същия номер, ако е възможно и същата дата на валидност като оригиналния документ, като клетка 23 съдържа един от следните текстове:

„Настоящият сертификат е вярно копие на оригинала.“ или „Настоящият сертификат отменя и заменя оригинал с номер хххх, издаден на хх.хх.хххх г.“

▼M1ГЛАВА VIIIа

СЕРТИФИКАТИ ЗА КОЛЕКЦИЯ ОТ ОБРАЗЦИ

Член 44а

Издаване

Държавите-членки могат да издават сертификати за колекция от образци за колекции от образци, при условие че колекцията е обхваната от валиден АТА карнет и включва екземпляри, части или продукти от видове, изброени в приложения А, Б или В към Регламент (ЕО) № 338/97.

За целите на първи параграф екземплярите, частите или продуктите от видовете, изброени в приложение А, трябва да съответстват на глава XIII от настоящия регламент.

Член 44б

Използване

При условие че колекцията от образци, обхваната от сертификат за колекция от образци, е придружена от валиден АТА карнет, сертификатът, издаден в съответствие с член 44а, може да се използва, както следва:

1. като разрешително за внос в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 338/97;

2. като разрешително за износ или сертификат за реекспорт в съответствие с член 5 от Регламент (ЕО) № 338/97, когато страната по местоназначение признава и разрешава използването на АТА карнети;

3. като сертификат в съответствие с член 8, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 338/97, с единствена цел екземплярите да бъдат изложени на публично място с търговска цел.

Член 44в

Органи, издаващи сертификата

1.  Когато колекцията от образци произхожда от Европейската общност, органът, издаващ сертификата за колекция от образци, е управителният орган на държавата-членка, от която произхожда колекцията за образци.

2.  Когато колекцията от образци произхожда от трета държава, органът, издаващ сертификата за колекция от образци, е управителният орган на първата по местоназначение държава-членка и издаването на сертификата се основава на представянето на еквивалентен документ, издаден от третата държава.

Член 44г

Изисквания

1.  Колекцията от образци, обхваната от сертификат за колекция от образци, трябва да бъде внесена обратно в Общността преди датата на изтичане на валидността на сертификата.

2.  Екземплярите, обхванати от сертификат за колекция от образци, не могат да бъдат продавани или прехвърляни по какъвто и да било начин, докато са извън територията на държавата, издала сертификата.

3.  Сертификатът за колекция от образци не може да бъде прехвърлян. Ако екземплярите, обхванати от сертификат за колекция от образци, бъдат откраднати, унищожени или загубени, издалият сертификата управителен орган и управителният орган на държавата, където това се е случило, следва да бъдат уведомени незабавно.

4.  Сертификатът за колекция от образци посочва, че документът се отнася за „други: колекция от образци“ и съдържа номера на придружаващия го АТА карнет в клетка 23.

Следният текст се включва в клетка 23 или в подходящо приложение към сертификата:

„За колекция от образци, придружена от АТА карнет № xxx

Настоящият сертификат обхваща колекция от образци и не е валиден, ако не е придружен от валиден АТА карнет. Настоящият сертификат не може да бъде прехвърлян. Екземплярите, обхванати от настоящия сертификат, не могат да бъдат продавани или прехвърляни по какъвто и да било начин докато са извън територията на държавата, издала документа. Настоящият сертификат може да бъде използван за (ре)експорт от [посочете държавата на (ре)експорт] през [посочете държавите, които ще бъдат посетени], с цел представяне на екземплярите и вноса им обратно в [посочете държавата на (ре)експорт]“.

5.  В случаите, когато сертификатът за колекция от образци е издаден в съответствие с член 44в, параграф 2, параграфи 1 и 4 от настоящия член не се прилагат. В такива случаи сертификатът трябва да съдържа следния текст в клетка 23:

„Настоящият сертификат е валиден само ако е придружен от оригинален документ CITES, издаден от трета държава в съответствие с определените от Конференцията на страните по конвенцията разпоредби“.

Член 44д

Формуляри

1.  При подаване на заявление за издаване на сертификат за колекция от образци се попълват, където е приложимо, клетки 1, 3, 4 и 7—23 от формуляра на заявлението и клетки 1, 3, 4 и 7—22 от оригинала и всички копия. Съдържанието на клетки 1 и 3 трябва да бъде идентично. Списъкът на държавите, които ще бъдат посетени, трябва да се посочи в клетка 23.

Въпреки това държавите-членки могат да предвидят, че трябва да се попълни единствено формулярът за заявлението.

2.  Надлежно попълненият формуляр се внася при управителния орган на държавата-членка, в която се намират екземплярите, или в случаите, описани в член 44в, параграф 2 — при управителния орган на държавата-членка на първоначално местоназначение, заедно със съответната информация и документация, която органът счита за необходима, за да определи дали да бъде издаден сертификат.

Липсата на информация в заявлението трябва да бъде оправдана.

3.  Когато е подадено заявление за сертификат, отнасящо се до екземпляри, за които такова заявление е било вече отхвърлено, заявителят информира за това управителния орган.

Член 44е

Документи, които собственикът трябва да представи на митническите органи

1.  В случай на издаден съгласно член 44в, параграф 1 сертификат за колекция от образци за целите на проверката собственикът или негов оправомощен представител представя оригинала (формуляр 1) и копие от него и когато е приложимо, копието на собственика (формуляр 2) и копието за издаващия управителен орган (формуляр 3), както и оригинала на валиден АТА карнет, на съответните митнически органи съгласно член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 338/97.

След обработка на АТА карнета съгласно митническите правила, съдържащи се в Регламент (ЕО) № 2454/93, и при необходимост, след нанасяне на номера на придружаващия АТА карнет в оригинала и копието на сертификата за колекция от образци митническите органи връщат оригиналните документи на собственика или на неговия упълномощен представител, заверяват копието на сертификата за колекция от образци и изпращат завереното копие на съответния управителен орган съгласно член 45.

Въпреки това при първоначалния износ от Общността, след като попълнят клетка 27, митническите органи връщат оригиналния сертификат за колекция от образци (формуляр 1) и копието за собственика (формуляр 2) на собственика или на неговия оправомощен представител и изпращат копието за издаващия управителен орган (формуляр 3) съгласно член 45.

2.  В случай на сертификат за колекция от образци, издаден съгласно член 44в, параграф 2, се прилага параграф 1 от настоящия член, като собственикът или неговият оправомощен представител трябва да представи за целите на проверката и оригиналния сертификат, издаден от третата държава.

Член 44ж

Подмяна

Сертификат за колекция от образци, който е бил загубен, откраднат или унищожен, може да бъде подменен само от издалия го орган.

Новият документ трябва да има същия номер, ако е възможно и същата дата на валидност като оригиналния документ, като клетка 23 съдържа един от следните текстове:

„Настоящият сертификат е вярно копие на оригинала.“ или „Настоящият сертификат отменя и заменя оригинал с номер хххх, издаден на хх.хх.хххх г.“

▼M6ГЛАВА VIIIб

СЕРТИФИКАТ ЗА МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ

Член 44з

Издаване

1.  Държавите членки могат да издадат сертификат за музикални инструменти за преминавания през граница с нетърговска цел на музикални инструменти за цели включително, но не само, лична употреба, изпълнение, продукция (записи), излъчване, преподаване, излагане или конкурс, когато тези инструменти отговарят на всички изброени по-долу изисквания:

а) те са получени от видове, изброени в приложения А, В или С към Регламент (ЕО) № 338/97, различни от екземплярите от видове, включени в приложение А към Регламент (ЕО) № 338/97, придобити след като видовете са били включени в приложенията към Конвенцията;

б) екземплярите, използвани за производството на музикалния инструмент, са придобити законно;

в) музикалният инструмент има подходяща идентификация.

2.  Към сертификата се добавя лист за продължение съгласно член 44м.

Член 44и

Използване

Сертификатът може да се използва по един от следните начини:

а) като разрешително за внос в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 338/97;

б) като разрешително за износ или сертификат за реекспорт в съответствие с член 5 от Регламент (ЕО) № 338/97.

Член 44й

Издаващ орган

1.  Управителният оран на държавата на обичайно пребиваване на заявителя е органът, който издава сертификат за музикален инструмент.

2.  Сертификатът за музикален инструмент съдържа в клетка 23 или в подходящо приложение към него следния текст:

„Валиден за многократни преминавания през граница. Оригиналът се запазва от притежателя.

Музикалният инструмент, описан в настоящия сертификат, който позволява многократни преминавания през граница, е предназначен за употреба с нетърговска цел, включително, но не само лична употреба, изпълнение, продукция (записи), излъчване, преподаване, излагане или конкурс. Музикалният инструмент, описан в настоящия сертификат, не може да бъде продаван и собствеността му не може да бъде прехвърляна, докато е извън държавата, в която е издаден сертификатът.

Настоящият сертификат трябва да бъде върнат на управителния орган на държавата, която го е издала, преди изтичането на срока му.

Настоящият сертификат е невалиден, ако не е придружен от лист за продължение, подписан и подпечатан от митническите власти при всяко преминаване на граница.“

Член 44к

Изисквания по отношение на екземплярите

Когато за даден екземпляр се издава сертификат за музикален инструмент, се спазват следните изисквания:

а) музикалният инструмент трябва да е регистриран от издаващия сертификата управителен орган;

б) музикалният инструмент трябва да бъде върнат в държавата членка, в която е регистриран, преди датата на изтичане на валидността на сертификата;

в) екземплярът не може да бъде продаван и собствеността му не може да бъде прехвърляна, докато е извън държавата на обичайно пребиваване на заявителя, с изключение на случаите, предвидени в член 44н;

г) музикалният инструмент трябва да има подходяща идентификация.

Член 44л

Подаване на заявления

1.  При подаване на заявление за издаване на сертификат за музикален инструмент заявителят предоставя информацията, посочена в членове 44з и 44к, и, където е целесъобразно, попълва клетки 1, 4 и 7 — 23 във формуляра на заявлението и клетки 1, 4 и 7 — 22 в оригинала и всички копия на сертификата.

Държавите членки могат да изискат да се попълва само един формуляр на заявление, което може в този случай да се отнася за повече от един сертификат.

2.  Надлежно попълненият формуляр на заявление се представя на управителния орган на държавата членка на обичайно пребиваване на заявителя, като към него се прилагат също така информация и документални доказателства, които органът счита за необходими, за да реши дали да бъде издаден сертификат.

Всяка липса на информация в заявлението трябва да бъде обоснована.

3.  При подаване на заявление за сертификат, отнасящ се до екземпляри, за които такова заявление е било вече отхвърлено, заявителят информира за това управителния орган.

Член 44м

Документи, които притежателят/приносителят трябва да представи на митническите власти

В случай на въвеждане в Съюза, износ или реекспорт на екземпляр със сертификат за музикален инструмент, издаден съгласно член 44й, притежателят/приносителят трябва да представи за проверка оригинала на този сертификат, както и оригинала и копие от листа за продължение към него, на митническата служба съгласно член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 338/97.

След попълване на листа за продължение към сертификата митническата служба връща оригиналните документи на собственика, одобрява копието на листа за продължение и го препраща на съответния управителен орган съгласно член 45.

Член 44н

Продажба на екземпляри

Когато притежателят/приносителят на сертификат за музикален инструмент, издаден съгласно член 44й от настоящия регламент, възнамерява да продаде екземпляра, той първо връща сертификата на издалия го управителен орган, а когато екземплярът принадлежи към някой от видовете, изброени в приложение А към Регламент (ЕО) № 338/97, подава заявление пред компетентния орган за сертификат съгласно член 8, параграф 3 от посочения регламент.

Член 44о

Подмяна

Сертификат за музикален инструмент, който е бил загубен, откраднат или унищожен, може да бъде подменен само от издалия го орган.

Новият документ трябва да има същия номер, ако е възможно, и същата дата на валидност като оригиналния документ, като клетка 23 съдържа един от следните текстове:

„Настоящият сертификат е вярно копие на оригинала.“ или „Настоящият сертификат отменя и заменя оригинал с номер хххх, издаден на хх.хх.хххх г.“

Член 44п

Въвеждане в Съюза на музикални инструменти със сертификати, издадени от трети държави

Въвеждането в Съюза на музикален инструмент не изисква представянето на разрешително за внос или документ за износ, при условие че за този музикален инструмент има сертификат, издаден от трета държава по ред и условия, аналогични на тези, предвидени в членове 44з и 44й. Реекспортът на този музикален инструмент не изисква представянето на сертификат за реекспорт.

▼BГЛАВА IX

МИТНИЧЕСКА ПРОЦЕДУРА

Член 45

Документи, които митническите власти трябва да представят

1.  Митническите власти трябва незабавно да представят на съответните отговорни власти в тяхната държава-членка всички документи, които са им били представени съгласно настоящия регламент и Регламент (ЕО) № 338/97.

▼M2

Управителните органи, получили тези документи, незабавно препращат документите, издадени от друга държава-членка, на съответните управителни органи, заедно с всякаква допълнителна документация, издадена съгласно Конвенцията. За целите на отчетността оригиналът на нотификацията за внос също се препраща на управителните органи на страната на вноса, когато тя е различна от страната, в която екземплярът е въведен в Съюза.

▼B

2.  Чред дерогация от параграф 1 митническите власти могат да потвърдят наличието на документи, издадени от управителните органи в тяхната държава-членка по електронен път.ГЛАВА X

СЕРТИФИКАТИ, ПРЕДВИДЕНИ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 5, ПАРАГРАФ 2, БУКВА Б), ПАРАГРАФИ 3 И 4, ЧЛЕН 8, ПАРАГРАФ 3 И ЧЛЕН 9, ПАРАГРАФ 2, БУКВА Б) ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 338/97

Член 46

Власти, издаващи сертификатите

Сертификатите, предвидени в член 5, параграф 2, буква б), паргарафи 3 и 4, член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 338/97, могат да бъдат издавани от управителните органи на държавата-членка, в която екземплярите се намират, след подаване на необходимите документи за тях съгласно член 50 от настоящия регламент.

Член 47

Сертификати съгласно член 5, параграф 2, буква б) и параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕО) № 338/97 (сертификати, изисквани при износ или реекспорт)

Сертификатите съгласно член 5, параграф 2, буква б) и параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕО) № 338/97 отбелязват кои от следните твърдения важат за обхванатите екземпляри:

1. екземплярите са взети от природата съгласно законодателството на държавата-членка по произход;

2. екземплярите са били изоставени или са избягали и са уловени съгласно законодателството на държавата-членка, където това е станало;

3. екземплярите са придобити или въведени в Общността съгласно Регламент (ЕО) № 338/97;

4. екземплярите са придобити или въведени в Общността преди 1 юни 1997 г. съгласно Регламент (ЕИО) № 3626/82;

5. екземплярите са придобити или въведени в Общността преди 1 януари 1984 г. съгласно изискванията на Конвенцията;

6. екземплярите са придобити или въведени на територията на държава-членка, преди регламентите, посочени в точка 3 или 4 от Конвенцията, да са влезли в сила за тях или за държавата-членка.

Член 48

Сертификат съгласно член 8, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 338/97 (сертификат за търговски цели)

1.  Сертификат по смисъла на член 8, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 338/97 показва, че екземпляри от видовете, изброени в приложение А към него, са изключени от една или повече забрани на член 8, параграф 1 от посочения регламент поради някоя от следните причини:

а) екземплярите са придобити или внесени в Европейската общност, преди изискванията за видовете от приложение А към Регламент (ЕО) № 338/97 или от допълнение I към Конвенцията, или приложение В1 към Регламент (ЕИО) № 3626/82 да са влезли в сила за тях;

б) екземплярите произхождат от държава-членка и са взети от природата съгласно законодателството на тази държава-членка;

в) екземплярите са родени и отгледани в плен или са техни части и продукти;

г) екземплярите могат да се използват за една от целите, описани в член 8, параграф 3, букви в) и д) — ж) от Регламент (ЕО) № 338/97.

2.  Компетентните управителни органи на държавата-членка по свое усмотрение могат да приемат разрешително за внос за достатъчен документ дори и по смисъла на член 8, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 338/97 при представяне на формуляр 2 — копие за собственика, ако в този формуляр е отбелязано съгласно член 8, параграф 3, че екземплярите са изключени от забраните на член 8, параграф 1 от посочения регламент.

Член 49

Сертификат, предвиден в член 9, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 338/97 (сертификат за транспортиране на живи екземпляри)

В сертификат, издаден по смисъла на член 9, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 338/97, се постановява, че транспортирането на живи екземпляри от видове от приложение А към него от местоположение, описано в разрешителното за внос или в сертификата, издаден преди това, е разрешено.

Член 50

Подаване на заявление за издаване на сертификати, предвидени в член 5, параграф 2, буква б), параграфи 3 и 4 член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 338/97

1.  При подаване на заявление за издаване на сертификати съгласно член 5, параграф 2, буква б), параграфи 3 и 4, член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 338/97 трябва да се попълнят клетки 1, 2 и 4 — 19 от формуляра за приложение и клетки 1 и 4 — 18 от оригинала и всички копия.

Държавите-членки могат да изискат да се попълва само един формуляр на заявление, като той може да се отнася за повече от един сертификат.

2.  Надлежно попълненият формуляр се представя на управителните органи на съответната държава-членка, в която се намират екземплярите, като към него трябва също така да се приложи информация и документация, които властите считат за необходими при определяне дали да бъде издаден сертификатът.

Липсата на такава информация или документация следва да бъде оправдана.

В случаите, когато се прави заявление за издаването на сертификат, свързан с екземпляри, за които заявлението е било отхвърлено преди това, заявителят информира за това управителните органи.

Член 51

Изменения на разрешителни, нотификации и сертификати

1.  Когато пратка с един от следните документи: копие за собственика на разрешително за внос (формуляр 2), копие за вносителя на нотификацията за внос (формуляр 2) или сертификат, е разделена или поради други причини тези документи вече не отразяват реалната ситуация, управителните органи могат да предприемат едно от следните действия:

а) да нанесат необходимите промени в тези документи съгласно член 4, параграф 2.

б) да издадат един или повече съответни сертификати по смисъла, посочен в членове 47 и 48.

По смисъла на буква б) управителните органи първо трябва да удостоверят валидността на документа, който ще бъде подменен, когато е необходимо, чрез консултация с управителните органи на друга държава-членка.

2.  Когато се издава сертификат, за да замени копието за собственика на разрешително за внос (формуляр 2), копието за вносителя на нотификация за внос (формуляр 2) или сертификат, издаден преди това, този документ трябва да бъде задържан от издаващите сертификата власти.

3.  Разрешително, нотификация или сертификат, които са загубени, откраднати или унищожени могат да бъдат заменени само от властите, които са ги издали.

4.  Когато по смисъла на параграф 1 е отправено запитване към управителните органи на друга държава-членка, те трябва да дадат отговор в рамките на една седмица.ГЛАВА XI

ЕТИКЕТИ

Член 52

Използване на етикети

▼M2

1.  Етикетите, описани в член 2, параграф 6 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2012, се използват само при движението на нетърговски пратки между надлежно регистрирани научни институции, дарения, заемни и разменни хербарийни екземпляри, консервирани, изсушени или запечатани музейни екземпляри, както и жив посадъчен материал за научни изследвания.

▼B

2.  Научните институции, упоменати в параграф 1, трябва да имат регистрационен номер, даден им от управителните органи на държавата-членка, в която се намират.

Регистрационният номер трябва да съдържа пет знака, като първите два са буквите от унифицирания код на съответната държава-членка, а останалите три са индивидуалният номер, даден на институцията от управителните органи.

3.  Учените и научните институции трябва да попълнят клетки 1 — 5 от етикета и да уведомят незабавно управителните органи, при които са регистрирани, за използването на всеки етикет, чрез представяне на предвидената за тази цел част на етикет.ГЛАВА XII

ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ МИТНИЧЕСКИТЕ ПРОЦЕДУРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 7 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 338/97

Член 53

Митнически власти, различни от митническите власти на граничния пункт

1.  Когато пратка за внос в Европейската общност пристигне на граничен пункт с воден, въздушен или железопътен транспорт, за да продължи без престой със същия транспорт до друг митнически пункт в Европейската общност, посочен в член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 338/97, попълването и представянето на документацията трябва да се извърши на втория пункт.

2.  Когато пратка е проверена на митнически пункт, посочен в член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 338/97, и продължава до друг митнически пункт за следващи митнически процедури, последният трябва да изиска копието за собственика на разрешителното за внос (формуляр 2), попълнено съгласно член 23 от настоящия регламент, или копието за вносителя на нотификацията за внос (формуляр 2), попълнено съгласно член 24 от настоящия регламент, и може да направи всякакви проверки, за да удостовери спазването на Регламент (ЕО) № 338/97 и настоящия регламент.ГЛАВА XIII

ЕКЗЕМПЛЯРИ, РОДЕНИ И ОТГЛЕДАНИ В ПЛЕН, И ИЗКУСТВЕНО РАЗМНОЖЕНИ ЕКЗЕМПЯРИ

Член 54

Екземпляри от животински видове, родени и отгледани в плен

Екземпляр от животински вид трябва да се счита за роден и отгледан в плен само ако управителните органи след консултация с компетентните научни институции на съответната държава-членка считат, че отговаря на следните условия:

1. еземплярът е или произхожда от поколение, родено или получено в контролирана среда, което има:

а) родители, които са се чифтосали в контролирана среда или техните гамети са прехвърлени там, ако размножаването е полово;

б) родители, които са били на затворено, когато развитието на поколението е започнало, ако размножаването е безполово;

2. животните за разплод са придобити съгласно законовите разпоредби, приложими за тях към момента на придобиване, и по начин, който не застрашава оцеляването на вида в природата;

3. животните за разплод са отглеждани, без да са въвеждани при тях диви животни, яйца и гамети, освен при изключителни случаи и съгласно законовите разпоредби, приложими за тях, по начин, който не застрашава оцеляването на вида в природата, за една от следните цели:

а) за да се избегне близкородствено кръстосване, като броят на новите екземпляри се определя от нуждата от нов генетичен материал;

б) за разполагане на конфискувани животни съгласно член 16, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 338/97;

в) по изключение за използването им като животни за разплод;

4. животните за разплод са дали второ и следващо поколение (F2, F3 и т.н.) в контролирана среда или са отглеждани по начин, който демонстрира, че могат да дадат второ поколение на затворено.

Член 55

Установяване на родословие

Когато по смисъла на член 54, член 62, параграф 1 или член 63, параграф 1 компетентните власти считат за необходимо да се установи родословието на дадено животно чрез анализ на кръв или тъкан, анализът и взимането на пробите трябва да се извършат по начин, определен от тях.

Член 56

Изкуствено отгледани екземпляри от растителни видове

1.  Екземпляр от растителен вид трябва да се счита за отгледан на затворено само ако управителните органи след консултация с компетентните научни институции на съответната държава-членка счетат, че отговаря на следните условия:

а) екземплярът е или произхожда от растения, израснали на затворено от семена, резници, израстъци или друга растителна тъкан, както и спори или други пропагативни спори;

▼M2

б) култивираните родителски клетки се установяват и поддържат в съответствие с определението по член 1, параграф 4а;

▼M2 —————

▼M2

г) в случай на присадени растения, кореновата подложка и присадката са размножени по изкуствен път в съответствие с букви а) и б).

▼M6

По смисъла на буква а) контролираните условия се отнасят за неестествена околна среда с интензивна човешка намеса, която може да включва, но не се ограничава до обработка на почвата, торене, борба с плевели, напояване, засаждане в саксии, лехи и предпазване от неподходящи климатични условия. При таксоните за производство на агарово дърво, отгледани от семена, резници, присадки, вкоренени отводи, израстъци, калусна или друга растителна тъкан, както и спори или други размножителни части,„при контролирани условия“ се отнася за дървесна плантация, включително друга неестествена околна среда, променена от човешка намеса с цел произвеждане на растения, части от тях или продукти.

▼M2

2.  Дървен материал и други части или продукти от дървета, расли в монокултури, се считат за размножени по изкуствен път съгласно параграф 1.

▼M6

3.  Дървета от таксони за производство на агарово дърво, отглеждани в култури, като:

а) градини (домашни и/или общински градини);

б) държавни, частни или общински плантации за монокултури или смесени култури,

се считат за изкуствено размножени съгласно параграф 1.

▼BГЛАВА XIV

ЛИЧНО И ДОМАШНО ИМУЩЕСТВО

Член 57

Въвеждане и повторно въвеждане на лично и домашно имущество в Общността

1.  Дерогацията от член 4 от Регламент (ЕО) № 338/97 за лично и домашно имущество, предвидена в член 7, параграф 3 от посочения регламент, не могат да се прилагат за екземпляри, използвани за печалба, продадени, изложени на показ срещу заплащане, предлагани за продан, държани с цел продажба или транспортирани с цел продажба.

Тази дерогация се прилага само за екземпляри, включително ловни трофеи, ако те отговарят на някое от следните условия:

а) държани са в личния багаж на пътници, пристигащи от трета страна;

б) те са част от личните вещи на гражданин на трета страна, който променя местожителството си в тази държава с ново в рамките на Общността;

в) те са ловни трофеи, придобити от пътник и внесени на по-късна дата.

2.  Дерогацията от член 4 от Регламент (ЕО) № 338/97 за лично и домашно имущество, предвидена в член 7, параграф 3 от посочения регламент, не може да се прилага за екземпляри от видовете, изброени в приложение А, когато са внасяни на територията на Общността за първи път от лице, което живее в Общността, или лице, което ще живее в нея.

3.  При първо въвеждане в Общността на домашно имущество, включително ловни трофеи, от видовете, изброени в приложение Б към Регламент (ЕО) № 338/97, от лице, по принцип живеещо в Общността, не се изисква представяне на митническите власти на разрешително за внос, при условие че са представени оригинал и копие на документа за износ/реекспорт.

Митническите власти препращат оригинала на документа съгласно член 45 от настоящия регламент и връщат подпечатаното копие на собственика.

▼M6

3а.  Чрез дерогация от параграф 3 при първо въвеждане в Съюза на ловни трофеи на екземпляри от видове или популации, изброени в приложение В към Регламент (ЕО) № 338/97 и в приложение XIII към настоящия регламент, се прилагат разпоредбите на член 4 от Регламент (ЕО) № 338/97.

▼B

4.  При повторно въвеждане в Общността на лично и домашно имущество, включително ловни трофеи, от видовете, изброени в приложение А или Б към Регламент (ЕО) № 338/97, от лице, което по принцип живее в Общността, не се изисква представяне на митническите власти на разрешително за внос, при условие че е представен един от следните документи:

а) подпечатано от митнически власти копие за собственика на използвано вече разрешително за внос или износ (формуляр 2);

б) копие от документ за износ/реекспорт, упоменато в параграф 3;

в) доказателство, че екземплярите са придобити в Общността.

▼M1

5.  Чрез дерогация от параграфи 3 и 4 при въвеждането или повторното въвеждане в Общността на следните артикули, описани в приложение Б към Регламент (ЕО) № 338/97, не се изисква представянето на разрешително за внос или документ за (ре)експорт:

а) хайвер от есетрови риби (Acipenseriformes spp.), в рамките на 125 грама на човек, в контейнери, които са маркирани индивидуално в съответствие с член 66, параграф 6;

б) „Рейнстик“ от стебла от кактуси Cactaceae spp., до 3 на човек;

в) обработени мъртви екземпляри от Crocodylia spp., с изключение на месо и ловни трофеи, до 4 на човек;

г) раковини от Strombus gigas, до 3 на човек;

д) морски кончета Hippocampus spp., до четири мъртви екземпляра на човек;

е) черупки от Tridacnidae spp., до три екземпляра на човек, които общо не надвишават три килограма, като под екземпляр се разбира една цяла черупка или две съответни половини;

▼M6

ж) екземпляри от агарово дърво (Aquilaria spp. и Gyrinops spp.) — до 1 kg дървени стърготини, 24 ml масло и два наниза или броеници (или две колиета или гривни) на лице.

▼B

Член 58

Износ и реекспорт от Европейската общност на лично и домашно имущество

1.  Дерогацията от член 5 от Регламент (ЕО) № 338/97 за лично и домашно имущество, описани в член 7, параграф 3 от посочения регламент, не могат да се прилагат за екземпляри, използвани за печалба, продадени, изложени на показ срещу заплащане, предлагани за продан, държани с цел продажба или транспортирани с цел продажба.

Тази дерогация се прилага само за екземпляри, които отговарят на някое от следните условия:

а) държани са в личния багаж на пътници, заминаващи за трета страна;

б) те са част от личните вещи на гражданин на Общността, който променя местожителството си в Общността с ново в трета страна.

2.  В случаи на износ дерогацията от член 5 от Регламент (ЕО) № 338/97 за лично и домашно имущество, описани в член 7, параграф 3 от посочения регламент, не се прилагат за екземпляри от видовете, изброени в приложение А или Б към посочения регламент.

3.  При реекспорт на лично и домашно имущество, включително лични ловни трофеи, от видовете, изброени в приложение А или Б към Регламент (ЕО) № 338/97, от лице, по принцип живеещо в Общността, не се изисква представяне пред митническите власти на сертификат за реекспорт, при условие че е представен някой от следните документи:

а) подпечатано от митническите власти копие за собственика на използвано преди това разрешително за внос или износ (формуляр 2);

б) копие на документа за реекспорт, посочен в член 57, параграф 3 от настоящия регламент;

в) доказателство, че екземплярите са придобити в Европейската общност.

▼M6

Разпоредбите на предходната алинея не се прилагат за реекспорт на рогове от носорог или слонова кост, съдържащи се в лично или домашно имущество; за тези екземпляри се изисква представяне пред митническите власти на сертификат за реекспорт.

▼M6

3а.  При реекспорт от лице, което обичайно не пребивава в Съюза, на лично или домашно имущество, придобито извън държавата на обичайното му пребиваване, включително лични ловни трофеи, представляващи екземпляри от видовете, изброени в приложение А към Регламент (ЕО) № 338/97, се изисква представяне пред митническите власти на сертификат за реекспорт. Същото изискване се прилага за реекспорт като лично или домашно имущество на рог от носорог или на слонова кост от екземпляри от популациите, изброени в приложение В към Регламент (ЕО) № 338/97.

4.  Чрез дерогация от параграфи 2 и 3 при износа или реекспорта на артикулите, описани в член 57, параграф 5, букви от а) до ж), не се изисква представянето на документ за (ре)експорт.

▼M2

Член 58а

Използване за търговски цели на лично и домашно имущество в рамките на Съюза

▼M6

1.  Търговските дейности с екземпляри от видовете, описани в приложение В към Регламент (ЕО) № 338/97, които се въвеждат в Съюза в съответствие с член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 338/97, могат да бъдат разрешени от управителния орган на държавата членка само при следните условия:

▼M2

а) заявителят трябва да докаже, че екземплярът е въведен в Съюза най-малко две години преди да може да бъде използван за търговски цели; и

б) управителният орган на съответната държава-членка е проверил, че е било възможно въпросният екземпляр да бъде внесен за търговски цели в съответствие с член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 338/97 при въвеждането му в Съюза.

Когато са изпълнени тези условия, управителният орган издава писмено становище, с което удостоверява, че екземплярът може да бъде използван за търговски цели.

▼M6

2.  Забраняват се търговските дейности с екземпляри от видовете, изброени в приложение А към Регламент (ЕО) № 338/97, които са били въведени в Съюза в съответствие с член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 338/97, както и с екземпляри от видовете, вписани в приложение I към конвенцията или приложение С1 към Регламент (ЕИО) № 3626/82 и въведени в Съюза като лично и домашно имущество.

▼BГЛАВА XV

ИЗКЛЮЧЕНИЯ И ДЕРОГАЦИИ

Член 59

Изключения от член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 338/97, както са предвидени в член 8, параграф 3 от него

1.  Изключения за екземпляри, описани в член 8, параграф 3, букви а), б) и в) от Регламент (ЕО) № 338/97, се допускат само когато са спазени техните изисквания, както и тези на член 48 от настоящия регламент.

▼M2

1а.  Изключението за екземпляри, посочени в член 8, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 338/97, се допуска само когато заявителят е направил необходимото, за да убеди компетентния управителен орган, че въпросните екземпляри са придобити съгласно действащото законодателство за защита на дивата фауна и флора.

▼B

2.  Изключения за екземпляри, посочени в член 8, параграф 3, буква г) от Регламент (ЕО) № 338/97, се допускат само когато управителните органи са убедени, ако се налага след консултация с научни институции, че са спазени изискванията на член 48 от настоящия регламент и когато тези екземпляри са родени и отгледани в плен или са изкуствено отгледани съгласно членове 54, 55 и 56 от настоящия регламент.

3.  Изключението за екземпляри, посочени в член 8, параграф 3, букви д), е) и ж) от Регламент (ЕО) № 338/97, се допускат само когато управителните органи са убедени, ако се налага след консултация с научни институции, че са спазени техните изисквания, както и тези на член 48 от настоящия регламент.

4.  Изключението за екземпляри, описани в член 8, параграф 3, буква з) от Регламент (ЕО) № 338/97, се допускат само когато управителните органи са убедени, че екземплярите са взети от природата в държава-членка съгласно нейното законодателство.

5.  Изключението, предвидено в член 8, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 338/97, се допуска по отношение на живи гръбначни животни само когато компетентните управителни органи са убедени, че са спазени изискванията на член 66 от настоящия регламент.

Член 60

Дерогация от член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 338/97 за ползата на научните институции

Без да се накърнява член 9 от Регламент (ЕО) № 338/97, се допуска дерогация от забраната, описана в член 8, параграф 1 от същия регламент, за научни институции, чрез издаване на сертификат, покриващ всички екземпляри в тяхната колекция от видове, описани в приложение А към посочения регламент, когато са използвани за следното:

1. размножаване на затворено или изкуствено отглеждане, което ще има положителен ефект за вида;

2. изучаване или обучение, което цели опазването на въпросните видове.

Продажба на екземпляри, включени в такъв сертификат, може да се извърши само на други научни институции, притежаващи подобен сертификат.

Член 61

Изключения от член 8, параграфи 1 и 3 от Регламент (ЕО) № 338/97

Без да се накърнява член 9 от Регламент (ЕО) № 338/97, в случаите когато се налага допускане на изключения чрез издаването на сертификат на основание специфичен случай, не се прилагат нито забраните, описани в член 8, параграф 1 от посочения регламент, за покупка, предлагане за покупка или придобиване на екземпляр от видовете, описани в приложение А към него, нито изискванията на член 8, параграф 3, ако екземплярите отговарят на някой от следните критерии:

1. имат издаден един от сертификатите за екземпляри, описани в член 48 от настоящия регламент;

2. отговарят на едно от общите изключения, предвидени в член 62 от настоящия регламент.

Член 62

Общи изключения от член 8, параграфи 1 и 3 от Регламент (ЕО) № 338/97

Разпоредбата на член 8, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 338/97 не се прилага за допускане на изключения от забраните, описани в член 8, параграф 1 от него, чрез издаването на сертификат на основание специфичен случай, както и не се изисква сертификат за:

1. родени и отгледани в плен екземпляри от видове и хибриди, описани в приложение X към настоящия регламент, при условие че екземплярите са маркирани съгласно изискванията на член 66, параграф 1 от настоящия регламент;

2. изкуствено размножени екземпляри на растителни видове;

3. препарирани екземпляри, придобити преди повече от 50 години, както е формулирано в член 2, буква ц) от Регламент (ЕО) № 338/97;

▼M2

4. мъртви екземпляри от видовете от разред Crocodylia, включени в приложение А с код за произход „D“, при условие че са маркирани или идентифицирани по друг начин в съответствие с настоящия регламент;

5. хайвер от Acipenser brevirostrum и неговите хибриди с код за произход „D“, при условие че се държи в съд, маркиран в съответствие с настоящия регламент.

▼B

Член 63

Предварително издадени сертификати съгласно член 8, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 338/97

1.  По смисъла на член 8, параграф 3, буква г) от Регламент (ЕО) № 338/97 държава-членка може да даде предварително издадени сертификати на одобрени от управителните органи животновъди, при условие че те поддържат архив на развъжданите животни и го представят при поискване.

Тези сертификати съдържат в клетка 20 следния текст:

„Сертификатът е валиден само за следните таксони/таксономични единици …“

2.  По смисъла на член 8, параграф 3, букви г) и з) от Регламент (ЕО) № 338/97 държава-членка може да даде предварително издадени сертификати на лица, одобрени от управителните органи да продават на основание на тези сертификати, мъртви екземпляри, отгледани в плен, и/или малък брой мъртви екземпляри, придобити от природата в Общността по законен ред, при условие че тези лица отговарят на следните критерии:

а) поддържат архив, който при поискване представят на управителните органи и който съдържа данни за продадените екземпляри/видове, причина за смъртта, ако се знае, лицето, от което са получени, и лицето, на което са продадени;

б) предават годишен доклад на управителните органи, който съдържа данни за продажбите през годината, вида и броя на екземплярите и видовете и как са били придобити.

▼M2

3.  Предварително издадените сертификати са валидни само ако са попълнени и заявителят е предоставил копие от сертификата на издаващия управителен орган.

▼BГЛАВА XVI

ИЗИСКВАНИЯ ЗА МАРКИРАНЕ

Член 64

Маркиране на екземпляри за целите на внос и търговските дейности в рамките на Общността

1.  Разрешителни за внос за следните случаи се издават само ако е удостоверено, че екземплярите са индивидуално маркирани съгласно изискванията на член 66, параграф 6:

а) екземплярите произхождат от одобрена от Конференцията на страните по Конвенцията операция за отглеждане на закрито;

б) екземплярите произхождат от ферма, одобрена от Конференцията на страните по Конвенцията;

в) екземпляри от популация на видове, изброени в допълнение I към Конвенцията, за които е одобрена квота за износ от Конференцията на страните по Конвенцията;

г) необработени бивни от африкански слон, както и нарязани парчета, по дълги от 20 cm и по-тежки от 1 kg;

д) необработена и обработена крокодилска кожа, кожа от хълбоците, опашки, шии, лапи, крокодилски гръб и други части, изнасяни за Общността, както и напълно необработена и обработена крокодилска кожа и кожа от хълбоците, реекспортирана за Общността;

е) живи гръбначни от видове, описани в приложение А към Регламент (ЕО) № 338/97, които принадлежат към пътуваща изложба;

ж) всички първични контейнери хайвер от Acipenseriformes spp., включително консерви, буркани или кутии, в които е пакетиран.

2.  По смисъла на член 8, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 338/97 всички контейнери с хайвер, посочени в буква ж) от параграф 1 от настоящия регламент, трябва да бъдат маркирани съгласно член 66, параграф 6 от настоящия регламент, което е предмет на допълнителните изисквания на член 66, параграф 7 от него.

Член 65

Маркиране на екземпляри, предназначени за износ и реекспорт

1.  Сертификати за реекспорт на екземпляри, описани в член 64, параграф 1, букви а) — г) и е), когато екземплярите не са съществено изменяни, се издават само ако оригиналните маркировки са непроменени.

2.  Сертификати за реекспорт за напълно необработени, обработени или готови крокодилски кожи и кожи от хълбоците трябва да се издават само когато заявителят за сертификат е доказал, че оригиналните етикети са непроменени или ако са загубени или премахнати, екземплярите са маркирани с реекспортни етикети.

3.  Разрешителни за износ и сертификати за реекспорт за всеки контейнер с хайвер, описан в член 64, параграф 1, буква ж), се издават само ако контейнерът е маркиран съгласно изискванията на член 66, параграф 6.

4.  Разрешителни за износ за живи гръбначни от видовете, описани в приложение А към Регламент (ЕО) № 338/97, се издават само ако заявителят за сертификат е доказал, че са спазени изискванията на член 66 от настоящия регламент. ►M2  Това не се прилага за екземпляри от видовете, посочени в приложение X към настоящия регламент, освен ако с анотация в приложение X се изисква маркиране. ◄

Член 66

Методи за маркировка

1.  По смисъла на член 33, параграф 1, член 40, параграф 1, член 59, параграф 5 и член 65, параграф 4 се прилагат параграфи 2 и 3 от настоящия член.

2.  Излюпени и отгледани в плен птици трябва да се маркират съгласно параграф 8 или когато компетентните власти считат метода за неподходящ поради физически или поведенчески особености на птицата, чрез индивидуално номериран, непроменяем транспондер с микрочип, отговарящ на стандартите ISO 11784:1996(E) и ISO 11785:1996(E).

3.  Други живи гръбначни, различни от птици, трябва да се маркират чрез индивидуално номериран, непроменяем транспондер с микрочип, отговарящ на стандартите ISO 11784:1996(E) и ISO 11785:1996(E), или когато методът е неподходящ поради физически или поведенчески особености на екземпляра/вида, чрез пръстени, ленти, татуировки или други подобни методи, позволяващи идентификация на екземплярите.

4.  Член 33, параграф 1, член 40, параграф 1, член 48, параграф 2, член 59, параграф 5 и член 65, параграф 4 не се прилагат, когато към момента на издаване на съответния сертификат физическото състояние на екземплярите не позволява безопасно прилагане на който и да е от методите за маркиране. В такива случаи управителните органи трябва да издадат сертификат за специфичен случай и в клетка 20 от сертификата това да бъде отбелязано или ако на по-късен етап може безопасно да се приложи някой от методите за маркиране, това да бъде записано.

▼M2

За живи екземпляри, обхванати от настоящия параграф, не се издават сертификати за екземпляри, сертификати за пътуващи изложби и сертификати за лична собственост.

▼B

5.  Екземпляри, маркирани с транспондери с микрочипове, различни от стандартите ISO 11784:1996(E) и ISO 11785:1996(E) преди 1 януари 2002 г., чрез някой от методите, описани в параграф 3, преди 1 юни 1997 г. или съгласно параграф 6 преди въвеждането им в Общността, трябва да бъдат маркирани съгласно изискванията на параграфи 2 и 3.

▼M1

6.  Екземплярите, описани в членове 64 и 65, се маркират съгласно метода, одобрен или препоръчан от Конференцията на страните по конвенцията за съответните видове, и по-специално контейнерите с хайвер, описани в член 57, параграф 5, буква а), член 64, параграф 1, буква ж) и параграф 2 и член 65, параграф 3, се маркират индивидуално с етикети за еднократна употреба, прикрепени към всеки основен контейнер. В случай че етикетът за еднократна употреба не запечатва основния контейнер, хайверът се опакова по такъв начин, че да дава нагледно доказателство за всяко отваряне на контейнера.

▼M6

хайверът от различни видове есетроподобни риби Acipenseriformes не се смесва в първичния съд, с изключение на пресован хайвер (т.е. хайвер, съставен от неоплодени яйца от един или повече видове есетра или есетроподобни, оставащи след преработката и приготвянето на хайвер с по-високо качество).

▼M1

7.  Само лицензирани от управителните органи предприятия за преработка и опаковане могат да преработват, опаковат или преопаковат хайвер за износ, реекспорт или търговия в рамките на Общността.

От лицензираните предприятия за преработка и опаковане и преопаковане трябва да се изисква да поддържат съответен архив на количествата внесен, изнесен, реекспортиран, произведен на място или складиран хайвер. Този архив трябва да е на разположение за проверка от управителните органи на съответната държава-членка.

На всяко предприятие за преработка или опаковане или преопаковане се дава индивидуален регистрационен код от управителните органи.

Списъкът на предприятията, лицензирани в съответствие с настоящия параграф, както и измененията в него, се съобщава(т) на секретариата на конвенцията и на Комисията.

За целите на настоящия параграф предприятията за преработка включват дейности за производство на хайвер в аквакултури.

▼B

8.  Излюпените и отгледани в плен птици, както и други такива излюпени в контролирана среда се маркират с индивидуално маркирани неотварящи се пръстени за крака.

Неотварящ се пръстен означава пръстен от непрекъснат материал без сглобки, който не е подправян и е с такава големина, че да не може да бъде премахнат от крака на напълно израсналата птица, след като е бил поставен в първите дни от нейния живот, и който е произведен специално за тази цел.

Член 67

Хуманни методи за маркиране

Когато маркирането на живи животни на територията на Общността изисква поставянето на маркер, пръстен, имплантация на транспортер с микрочип или маркирането на част от анатомията на животното, това трябва да се извърши по хуманен начин, който не застрашава здравето и не пречи на естественото поведение на животното.

Член 68

Взаимно признаване на методите за маркиране

1.  Компетентните органи на държавата-членка признават методите за маркиране, одобрени от друга държава-членка, когато те отговарят на изискванията на член 66.

2.  Когато е нужен сертификат или разрешително съгласно настоящия регламент, в него трябва да бъдат подробно описани маркировките на екземпляра.ГЛАВА XVII

ДОКЛАДИ И ИНФОРМАЦИЯ

Член 69

Доклади за внос, износ и реекспорт

1.  Държавите-членки събират информацията за вноса и износа и реекспорта от Общността, които са извършени на база издадени разрешителни и сертификати от съответните отговорни власти, независимо от мястото на внос или износ/реекспорт.

Съгласно член 15, параграф 4, буква а) от Регламент (ЕО) № 338/97 държавите-членки докладват на Комисията тази информация за видовете, включени в приложения А, Б и В към посочения регламент, за всяка календарна година, съгласно сроковете, посочени в параграф 4 от настоящия член, в компютризирана форма и съгласно Насоките за подготвяне и предаване на годишни доклади за CITES, подготвена от секретариата за Конвенцията.

Докладите съдържат информация за спрени и конфискувани пратки.

2.  Информацията, описана в параграф 1, се представя в две отделни части, както следва:

а) част за вноса, износа и реекспортa на екземпляри от видове, описани в допълненията към Конвенцията;

б) част за вноса, износа и реекспорта на екземпляри на други видове, описани в приложения А, Б и В към Регламент (ЕО) № 338/97, както и вноса в Европейската общност на екземпляри от видове, описани в приложение Г към него.

3.  По отношение на внос на пратки, съдържащи живи животни, държавите-членки да поддържат архив за процента на мъртвите към момента на вноса в Общността екземпляри от видове, описани в приложения А и Б към Регламент (ЕО) № 338/97.

4.  Информацията, описана в параграфи 1, 2 и 3, за всяка календарна година трябва да бъде представяна на Комисията преди 15 юни следващата година, структурирана по видове и страни на износ/реекспорт.

5.  Информацията, описана в член 15, параграф 4, буква в) от Регламент (ЕО) № 338/97, трябва да включва законовите, регулаторните и административните мерки, които са взети за прилагане на изискванията на Регламент (ЕО) № 338/97 и настоящия регламент.

В допълнение държавите-членки трябва да представят доклади за:

а) лицата и институциите, регистрирани съгласно членове 18 и 19 от настоящия регламент;

б) научните институции, регистрирани съгласно член 60 от настоящия регламент;

в) животновъдите, одобрени съгласно член 63 от настоящия регламент;

г) заводите за пакетиране и препакетиране на хайвер, лицензирани съгласно член 66 от настоящия регламент;

▼M1

е) случаите, когато разрешителните за износ и сертификатите за реекспорт са издадени със задна дата в съответствие с член 15 от регламента;

6.  Посочената в параграф 5 информация се подава в електронен вид в съответствие с формата на двугодишния доклад, издаден от секретариата на конвенцията и изменен от Комисията, преди 15 юни всяка втора година, като отговаря на двугодишния период, завършил на 31 декември от предходната година.

▼B

Член 70

Изменения на приложенията към Регламент (ЕО) № 338/97

1.  С оглед на подготвяне на изменения на Регламент (ЕО) № 338/97 съгласно член 15, параграф 5 от посочения регламент, във връзка с видовете, вече описани в приложенията към регламента, както и потенциални видове за включване в тях, държавите-членки трябва да представят на Комисията следната информация за тези видове:

а) биологичния и търговския им статус;

б) за какво се използват екземпляри на тези видове;

в) методите за контролиране на търгуваните екземпляри.

2.  Всички предложения за изменения на приложение Б или Г към Регламент (ЕО) № 338/97 съгласно член 3, параграф 2, буква в) или г) или член 3, параграф 4, буква а) от посочения регламент трябва да бъдат представени от Комисията на Научния съвет за консултация, споменат в член 17 от посочения регламент, преди да бъде предадена на Комитета.ГЛАВА XVIII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

▼M1

Член 71

Отхвърляне на заявления за разрешителни за внос вследствие налагането на ограничения.

▼B

1.  При въвеждане на ограничение съгласно член 4, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 339/97, докато то не бъде отменено, държавите-членки трябва да отхвърлят заявленията за издаване на разрешителни за внос на екземпляри, изнесени от съответните страни, от които произхождат, или от страните, за които са въведени ограниченията.

2.  Чрез дерогация от параграф 1 разрешително за внос може да бъде издадено, когато заявлението за издаването му е било преди въвеждането на ограничението или при доказателства, че съществува договор, извършено е плащане или пратката вече е изпратена.

3.  Периодът на валидност на разрешително за внос, издадено съгласно параграф 2, не трябва да превишава един месец.

4.  Освен това ограниченията, посочени в параграф 1, не се прилагат за следните случаи:

а) родени и отгледани в плен екземпляри съгласно членове 54 и 55 и изкуствено отгледани екземпляри съгласно член 56;

б) екземпляри, внасяни по смисъла на член 8, параграф 3, буква д), е) или ж) от Регламент (ЕО) № 338/97;

в) живи или мъртви екземпляри, които са част от домашните вещи на лице, което ще живее в Общността.

Член 72

Преходни мерки

1.  Сертификати, издадени съгласно член 11 от Регламент (ЕИО) № 3626/82 и член 22 от Регламент (ЕИО) № 3418/83 на Комисията ( 5 ) могат да продължат да бъдат използвани по смисъла на член 5, параграф 2, буква б), параграф 3, букви б), в) и г) и параграф 4 и член 8, параграф 3, букви а) и от г) до з) от Регламент (ЕО) № 338/97.

2.  Разрешените изключения от забраните, установени в член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 3626/82, остават валидни за целия период, за който са издадени.

▼M6

3.  Държавите членки могат да продължат издаването на разрешителни за внос и износ, сертификати за реекспорт, сертификати за пътуващи изложби и сертификати за лична собственост, като използват формулярите от приложения I, III и IV, нотификациите за внос по формуляра от приложение II и сертификатите за ЕС по формуляра от приложение V към Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2012 в продължение на една година след влизането в сила на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/57 на Комисията ( 6 ).

▼B

Член 73

Нотификация за разпоредбите за прилагане

Всяка държава-членка нотифицира Комисията и секретариата по Конвенцията за приетите от нея разпоредби за прилагането на настоящия регламент, както и за всички използвани законови средства и мерки за неговото изпълнение. Комисията съобщава тази информация на другите държави-членки.

Член 74

Отмяна

Регламент (ЕО) № 1808/2001 се отменя.

Позовавания на отменения регламент се смятат за позовавания на настоящия регламент, като се четат в съответствие с таблицата на съответствията в приложение XII.

Член 75

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

▼M3 —————

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Кодове и мерни единици, които да бъдат използвани при описание на екземплярите и единиците съгласно член 5, параграфr 1 и 2Описание

Код

Мерна единица

Алтернативна мерна единица

Обяснения

Кора

BAR

kg

 

Кора от дърво (сурова, сушена или стрита; необработена)

Тяло

BOD

брой

kg

Цели мъртви животни, включително прясна или обработена риба, препарирани костенурки, изсушени пеперуди, влечуги в алкохол, цели препарирани ловни трофеи и др.

Кост

BON

kg

Брой

Кости, включително челюсти

Хрущял

CAL

kg

 

Хрущял от костенурки за супа

Черупка

CAP

брой

kg

Необработени цели черупки от видове от Testudinata

Скулптура

CAR

kg

m3

Скулптури (вкл. от дърво, и по-точно крайни продукти от дърво, като мебели, музикални инструменти и занаятчийски предмети). Забележка: за някои видове може да бъде моделиран повече от един продукт (напр. рог и кости); ако е необходимо, описанието трябва да посочва типа продукт (напр. скулптура от рог). Когато е необходимо, трябва да има описание на продукта, например резба от рог.

Хайвер

CAV

kg

 

Неоплодени мъртви яйца от всички видове от Acipenseriformes

Стърготини

CHP

kg

 

Дървени стърготини, особено от Aquilaria malaccensis и Pterocarpus santalinus

Нокти

CLA

брой

kg

Нокти от Felidae, Ursidae или Crocodylia (Забележка. Ноктите от костенурка са плочки, а не нокти)

Тъкан

CLO

m2

kg

Тъкан — ако не е изтъкана изцяло от вълна на животно, включено в CITES, тогава ако е възможно теглото на вълната се записва с HAI.

Корал (суров)

COR

kg

брой

Мъртви корали и коралови скали. Забележка. Описват се по бройка само ако са транспортирани във вода

Култура

CUL

брой стъкленици и др.

 

Култури от изкуствено отглеждани растения

Продукти

DER

кg; l

 

Продукти, различни от описаните в таблицата

Изсушени растения

DPL

брой

 

Изсушени растения — хербарийни екземпляри

Уши

EAR

брой

 

Обикновено от слонове

Яйца

EGG

брой

kg

Мъртви или празни яйца (виж също хайвер)

Яйца (живи)

EGL

брой

kg

Живи яйца — на птици и влечуги, но също и на риби и безгръбначни

Яйчени черупки

SHE

g; kg

 

Обработени или необработени яйчени черупки, без цели яйца.

Екстракт

EXT

kg

l

Екстракт — обикновено от растения.

Пера

FEA

kg; брой крила

брой

Пера — в случай на изработени от тях предмети да се запише броят на предметите.

Растителни влакна

FIB

kg

m

Влакна — растителни, но включва и корди за ракети за тенис.

Плавници

FIN

kg

 

Пресни, замразени или изсушени плавници и части от тях.

Малки рибки

FIG

kg

брой

Млади рибки на една или две години, за аквариумна търговия, рибарници или за зарибяване

Цветя

FLO

kg

 

Цветя

Саксии за цветя

FPT

брой

 

Саксии за цветя, изработени от части на растения — влакна на дървесна папрат. Забележка. Живи цветя, търгувани в саксии, се записват като „живи растения“.

Жабешки крачета

LEG

kg

 

Жабешки крачета

Плодове

FRU

kg

 

Плодове

Крака

FOO

брой

 

Крака от слонове, носорози, хипопотами, лъвове, крокодили и т.н.

Жлъчка

GAL

kg

 

Жлъчка

Жлъчни мехури

GAB

брой

kg

Жлъчни мехури

Дрехи

GAR

брой

 

Дрехи —включително ръкавици и шапки, аксесоари по тях, но без обувки.

Гениталии

GEN

kg

брой

Кастрати и изсушени пениси

Коренови подложки за присадки

GRS

брой

 

Коренови подложки за присадки, но без присадките.

Козина

HAI

kg

g

Включва всякаква козина — от слон, як, викуня, гуанако и т.н.

Рога

HOR

брой

kg

Всякакви видове рога

Кожени продукти (малки)

LPS

брой

 

Малки, изработени от кожа предмети — колани, гривни, седалки за велосипеди, портфейли, обици, ръчни чанти, ключодържатели, бележници, портмонета, обувки, табакери, каишки за часовници.

Кожени продукти (големи)

LPL

брой

 

Големи, изработени от кожа предмети — куфари, мебели, пътнически сандъци.

Живи

LIV

брой

 

Живи растения и животни. Екземпляри от живи корали, транспортирани във вода, трябва да се описват само по брой парчета.

Листа

LVS

брой

kg

Листа

Трупи

LOG

m3

 

Всякакъв дървен материал, независимо със или без кората или грубо обработен, за нарязване, фурнир. Забележка. Търговията с трупи със специално предназначение трябва да се описва в kg. (Guaiacum spp.)

Месо

MEA

kg

 

Всякакво месо, включително и от риба, ако не е цяла (виж „Тяло“).

Лекарства

MED

kg; l

 

Лекарства

Мускус

MUS

g

 

Мускус

Масло

OIL

kg

l

Масло от костенурки, тюлени, китове, риба, различни растения.

Кости — парчета

BOP

kg

 

Парчета от необработени кости.

Рога — парчета

HOP

kg

 

Парчета от необработени рога.

Слонова кост — парчета

IVP

kg

 

Парчета от необработена слонова кост. Включително остатъци от обработка.

Изделия от кожа с козината

PLA

m2

 

Изделия от кожа с козина, включително килимчета, ако са изработени от няколко кожи.

Пудра/прах

POW

kg

 

Пудра/прах

Корени

ROO

брой

kg

Корени, грудки, луковици или подземни стъбла.

Нарязана дървесина

SAW

m3

 

Нарязана на дължина дървесина с дебелина над 6 mm. Забележка. Нарязана дървесина от някои видове със специално предназначение (Guaiacum spp.) трябва да се описва в kg.

Люспи/плочки

SCA

kg

 

От костенурки, други влечуги, риба, панголин.

Семена

SEE

kg

 

Семена

Раковини

SHE

брой

kg

Необработени раковини от молюски.

Кожа от хълбоците

SID

брой

 

Кожа от хълбоците.

Скелети

SKE

брой

 

Цели скелети

Кожа

SKI

брой

 

Цели кожи, обработени или необработени,

Парчета кожа

SKP

брой

 

Парчета обработена или необработена кожа.

Черепи

SKU

брой

 

Черепи

Супа

SOU

kg

l

Супа — например от костенурки

Проби (научни)

SPE

kg; l; ml

 

Научни проби — кръв, тъкан (бъбреци, далак) хистологични препарати и др.

Стъбла

STE

брой

kg

Стъбла от растения

Плавателни мехури

SWI

kg

 

Хидростатичен орган — рибен клей.

Опашки

TAI

брой

kg

Опашки от каймани, лисици и т.н.

Зъби

TEE

брой

kg

Зъби от лъвове, хипопотами, крокодили, китове.

Дървесен материал

TIM

m3

kg

Суров дървен материал без нарязана дървесина и трупи.

Трофеи

TRO

брой

 

Всички трофейни части на едно животно, ако са изнасяни заедно — рога (2), череп, кожата от плешките, кожата от гърба, опашка и крака (10 трофейни единици) съставляват един трофей. Но ако например само черепът и рогата са изнасяни, тогава двете неща заедно трябва да се считат за един трофей. В други случай се описват поотделно. Цяло препарирано тяло се записва „Тяло“, а само кожа като „Кожа“.

Бивни

TUS

брой

kg

Цели бивни независимо дали са обработвани. Включва бивни от слонове, хипопотами, моржове, нарвал, но не и други зъби.

Фурнир

— фурнир на рула

— фурнир на платна

VEN

m3; m2

kg

Тънки платна от дърво с еднаква дебелина, обикновено 6 mm или по-малко, използвани за шперплат.

Восък

WAX

kg

 

Восък, включително амбра.

Цял

WHO

kg

брой

Цяло животно — живо или мъртво.

Легенда на мерните единици (еквивалентни неметрични мерни единици могат да бъдат използвани)

g = грамове

kg = килограми

l = литри

cm3 = кубически сантиметри

ml = милилитри

m = метри

m2 = квадратни метри

m3 = кубически метри

брой = брой екземпляри (образци, елементи)

▼M6
ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Стандартна библиография за номенклатурата, която трябва да се ползва съгласно член 5, параграф 4 за научните наименования на видовете в разрешителните и сертификатите

ФАУНА

а)    MAMMALIA

WILSON, D. E. и REEDER, D. M. (2005) Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Трето издание, т. 1—2, xxxv + 2142 стр. Baltimore (John Hopkins University Press). [за всички бозайници с изключение на приемането на следните наименования на дивите форми (за предпочитане пред наименованията на домашни форми): Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii, Ovis orientalis ophion; и с изключение на видовете, изброени по-долу]

BEASLY, I., ROBERTSON, K. M. и ARNOLD, P. W. (2005): Description of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, Orcaella heinsohni sp. n. (Cetacea, Delphinidae). — Marine Mammal Science, 21(3): 365—400. [за Orcaella heinsohni]

BOUBLI, J. P., DA SILVA, M. N. F., AMADO, M. V., HRBEK, T., PONTUAL, F. B. и FARIAS, I. P. (2008): A taxonomic reassessment of Cacajao melanocephalus Humboldt (1811), with the description of two new species. — International Journal of Primatology, 29: 723—741. [за Cacajao ayresi, C. hosomi]

BRANDON- JONES, D., EUDEY, A. A., GEISSMANN, T., GROVES, C. P., MELNICK, D. J., MORALES J. C., SHEKELLE, M. и STEWARD, C.-B. (2004): Asian primate classification. — International Journal of Primatology 25: 97—163. [за Trachypithecus villosus]

CABALLERO, S., TRUJILLO, F., VIANNA, J. A., BARRIOS-GARRIDO, H., MONTIEL, M. G., BELTRÁN-PEDREROS, S., MARMONTEL, M., SANTOS, M. C., ROSSI-SANTOS, M. R. и BAKER, C. S. (2007). Taxonomic status of the genus Sotalia: species level ranking for „tucuxi“ (Sotalia fluviatilis) and „costero“ (Sotalia guianensis) dolphins. Marine Mammal Science 23: 358—386 [за Sotalia fluviatilis и Sotalia guianensis]

DAVENPORT, T. R. B., STANLEY, W. T., SARGIS, E. J., DE LUCA, D. W., MPUNGA, N. E., MACHAGA, S. J. и OLSON, L. E. (2006): A new genus of African monkey, Rungwecebus: Morphology, ecology, and molecular phylogenetics. — Science, 312: 1378—1381. [за Rungwecebus kipunji]

DEFLER, T. R. и BUENO, M. L. (2007): Aotus diversity and the species problem. — Primate Conservation, 22: 55—70. [за Aotus jorgehernandezi]

DEFLER, T. R., BUENO, M. L. и GARCÍA, J. (2010): Callicebus caquetensis: a new and Critically Endangered titi monkey from southern Caquetá, Colombia. — Primate Conservation, 25: 1—9. [за Callicebus caquetensis]

FERRARI, S. F., SENA, L., SCHNEIDER, M. P. C. и JÚNIOR, J. S. S. (2010): Rondon's Marmoset, Mico rondoni sp. n., from southwestern Brazilian Amazonia. — International Journal of Primatology, 31: 693—714. [за Mico rondoni]

GEISMANN, T., LWIN, N., AUNG, S. S., AUNG, T. N., AUNG, Z. M., HLA, T. H., GRINDLEY, M. и MOMBERG, F. (2011): A new species of snub-nosed monkey, genus Rhinopithecus Milne-Edwards, 1872 (Primates, Colobinae), from Northern Kachin State, Northeastern Myanmar. — Amer. J. Primatology,73: 96—107. [за Rhinopithecus strykeri]

MERKER, S. и GROVES, C.P. (2006): Tarsius lariang: A new primate species from Western Central Sulawesi. — International Journal of Primatology, 27(2): 465—485. [за Tarsius lariang]

OLIVEIRA, M. M. DE и LANGGUTH, A. (2006): Rediscovery of Marcgrave's Capuchin Monkey and designation of a neotype for Simia flava Schreber, 1774 (Primates, Cebidae). — Boletim do Museu Nacional do Rio de Janeiro, N.S., Zoologia, 523: 1—16. [за Cebus flavius]

RICE, D. W., (1998): Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution, Society of Marine Mammalogy Special Publication Number 4, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas [за Physeter macrocephalus и Platanista gangetica]

SHEKELLE, M., GROVES, C., MERKER, S. и SUPRIATNA, J. (2010): Tarsius tumpara: A new tarsier species from Siau Island, North Sulawesi. — Primate Conservation, 23: 55—64. [за Tarsius tumpara]

SINHA, A., DATTA, A., MADHUSUDAN, M. D. и MISHRA, C. (2005): Macaca munzala: A new species from western Arunachal Pradesh, northeastern India. — International Journal of Primatology, 26(4): 977—989: doi:10.1007/s10764-005-5333-3. [за Macaca munzala]

VAN NGOC THINH, MOOTNICK, A. R., VU NGOC THANH, NADLER, T. и ROOS, C. (2010): A new species of crested gibbon from the central Annamite mountain range. Vietnamese Journal of Primatology, 4: 1—12. [за Nomascus annamensis]

WADA, S., OISHI, M. и YAMADA, T. K. (2003): A newly discovered species of living baleen whales. — Nature, 426: 278—281. [за Balaenoptera omurai]

WALLACE, R. B., GÓMEZ, H., FELTON, A. и FELTON, A. (2006): On a new species of titi monkey, genus Callicebus Thomas (Primates, Pitheciidae), from western Bolivia with preliminary notes on distribution and abundance. — Primate Conservation, 20: 29—39. [за Callicebus aureipalatii]

WILSON, D. E. и REEDER, D. M. (1993): Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Второ издание. Второ издание. xviii + 1207 стр., Washington (Smithsonian Institution Press). [за Loxodonta africana, Puma concolor, Lama guanicoe и Ovis vignei]

б)    AVES

MORONY, J. J., BOCK, W. J. и FARRAND, J., Jr. (1975): Reference List of the Birds of the World. American Museum of Natural History. 207 стр. [за наименования на разреди и семейства на птици]

DICKINSON, E.C. (2003): The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Трето преработено и разширено издание. 1039 стр. London (Christopher Helm). [за всички видове птици, с изключение на посочените по-долу таксони и за Lophura imperialis, образци на които следва да бъдат третирани като екземпляри от L. edwardsi]

DICKINSON, E.C. (2005): Поправка 4 (2.6.2005) към 3-то издание на Howard и Moore (2003). http://www.naturalis.nl/sites/naturalis.en/contents/i000764/corrigenda%204_final.pdf (на разположение на уебстраницата на CITES) [заедно с DICKINSON 2003 за всички видове птици, с изключение на посочените по-долу таксони]

ARNDT, T. (2008): Anmerkungen zu einigen Pyrrhura-Formen mit der Beschreibung einer neuen Art und zweier neuer Unterarten. — Papageien, 8: 278—286. [за Pyrrhura parvifrons]

COLLAR, N. J. (1997) Family Psittacidae (Parrots). In DEL HOYO, J., ELLIOT, A. AND SARGATAL, J. (eds.), Handbook of the Birds of the World, 4 (Sandgrouse to Cuckoos): 280—477. Barcelona (Lynx Edicions). [за Psittacus intermedia и Trichoglossus haematodus]

COLLAR, N. J. (2006): A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae). — Forktail, 22: 85—112. [за Garrulax taewanus]

CORTÉS-DIAGO, A., ORTEGA, L. A., MAZARIEGOS-HURTADO, L. и WELLER, A.-A. (2007): A new species of Eriocnemis (Trochilidae) from southwest Colombia. — Ornitologia Neotropical, 18: 161—170. [за Eriocnemis isabellae]

DA SILVA, J. M. C., COELHO, G. и GONZAGA, P. (2002): Discovered on the brink of extinction: a new species of pygmy owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. — Ararajuba, 10(2): 123—130. [за Glaucidium mooreorum]

GABAN-LIMA, R., RAPOSO, M. A. и HOFLING, E. (2002):Description of a new species of Pionopsitta (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. — Auk, 119: 815—819. [за Pionopsitta aurantiocephala]

INDRAWAN, M. и SOMADIKARTA, S. (2004): A new hawk-owl from the Togian Islands, Gulf of Tomini, central Sulawesi, Indonesia. — Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124: 160—171. [за Ninox burhani]

NEMESIO, A. и RASMUSSEN, C. (2009): The rediscovery of Buffon's „Guarouba“ or „Perriche jaune“: two senior synonyms of Aratinga pintoi SILVEIRA, LIMA и HÖFLING, 2005 (Aves: Psittaciformes). — Zootaxa, 2013: 1—16. [за Aratinga maculata]

OLMOS, F., SILVA, W. A. G. и ALBANO, C. (2005): Grey-breasted Conure Pyrrhura griseipectus, an overlooked endangered species. — Cotinga, 24: 77—83. [за Pyrrhura griseipectus]

PACHECO, J. F. и WHITNEY, B. M. (2006): Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds. — Bull. Brit. Orn. Club, 126: 242—244. [за Chlorostilbon lucidus, Forpus modestus]

PARRY, S. J., CLARK, W. S. и PRAKASH, V. (2002) On the taxonomic status of the Indian Spotted Eagle Aquila hastata. — Ibis, 144: 665—675. [за Aquila hastata]

PIACENTINI, V. Q., ALEIXO, A. и SILVEIRA, L. F. (2009): Hybrid, subspecies or species? The validity and taxonomic status of Phaethornis longuemareus aethopyga Zimmer, 1950 (Trochilidae). — Auk, 126: 604—612. [за Phaethornis aethopyga]

PORTER, R. F. и KIRWAN, G. M. (2010): Studies of Socotran birds VI. The taxonomic status of the Socotra Buzzard. — Bulletin of the British Ornithologists' Club, 130 (2): 116—131. [за Buteo socotraensis]

ROSELAAR, C. S. и MICHELS, J. P. (2004): Nomenclatural chaos untangled, resulting in the naming of the formally undescribed Cacatua species from the Tanimbar Islands, Indonesia (Psittaciformes: Cacatuidae). — Zoologische Verhandelingen, 350: 183—196. [за Cacatua goffiniana]

WARAKAGODA, D. H. и RASMUSSEN, P. C. (2004): A new species of scops-owl from Sri Lanka. — Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124 (2): 85—105. [за Otus thilohoffmanni]

WHITTAKER, A. (2002): A new species of forest-falcon (Falconidae: Micrastur) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. — Wilson Bulletin, 114: 421—445. [за Micrastur mintoni]

в)    REPTILIA

ANDREONE, F., MATTIOLI, F., JESU, R. и RANDRIANIRINA, J. E. (2001): Two new chameleons of the genus Calumma from north-east Madagascar, with observations on hemipenial morphology in the Calumma furcifer group (Reptilia, Squamata, Chamaeleonidae) Herpetological Journal, 11: 53—68. [за Calumma vatosoa и Calumma vencesi]

AVILA PIRES, T. C. S. (1995): Lizards of Brazilian Amazonia (Reptilia: Squamata) — Zoologische Verhandelingen, 299: стр. 706 [за Tupinambis]

BAREJ, M. F., INEICH, I., GVOŽDÍK, V. LHERMITTE-VALLARINO, N., GONWOUO, N. L., LEBRETON, M., BOTT, U. и SCHMITZ, A. (2010): Insights into chameleons of the genus Trioceros (Squamata: Chamaeleonidae) in Cameroon, with the resurrection of Chamaeleo serratus Mertens, 1922. — Bonn zool. Bull., 57(2): 211—229. [за Trioceros perretti, Trioceros serratus]

BERGHOF, H.-P. и TRAUTMANN, G. (2009): Eine neue Art der Gattung Phelsuma Gray, 1825 (Sauria: Gekkonidae) von der Ostküste Madagaskars. — Sauria, 31 (1): 5—14. [за Phelsuma hoeschi]

BÖHLE, A. и SCHÖNECKER, P. (2003): Eine neue Art der Gattung Uroplatus Duméril, 1805 aus Ost- Madagaskar (Reptilia: Squamata: Gekkonidae). — Salamandra, 39(3/4): 129—138. [за Uroplatus pietschmanni]

BÖHME, W. (1997): Eine neue Chamäleon-Art aus der Calumma gastrotaenia — Verwandtschaft Ost- Madagaskars — Herpetofauna (Weinstadt), 19 (107): 5—10. [за Calumma glawi]

BÖHME, W. (2003): Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae) — Zoologische Verhandelingen. Leiden, 341: 1—43. [за Varanidae]

BRANCH, W. R. и TOLLEY, K. A. (2010): A new species of chameleon (Sauria: Chamaeleonidae: Nadzikambia) from Mount Mabu, central Mozambique. — Afr. J. Herpetology, 59(2): 157—172. doi: 10.1080/21564574.2010.516275. [за Nadzikambia baylissi]

BRANCH, W. R. (2007): A new species of tortoise of the genus Homopus (Chelonia: Testudinidae) from southern Namibia. — African Journal of Herpetology, 56(1): 1—21. [за Homopus solus]

BRANCH, W. R., TOLLEY, K. A. и TILBURY, C. R. (2006): A new Dwarf Chameleon (Sauria: Bradypodion Fitzinger, 1843) from the Cape Fold Mountains, South Africa. — African Journal Herpetology, 55(2): 123—141. [за Bradypodion atromontanum]

BROADLEY, D. G. (1999): The southern African python, Python natalensis A. Smith 1840, is a valid species. — African Herp News 29: 31—32. [за Python natalensis]

BROADLEY, D. G. (2006): CITES Standard reference for the species of Cordylus (Cordylidae, Reptilia) prepared at the request of the CITES Nomenclature Committee [за Cordylus]

BURTON, F. J. (2004): Revision to Species Cyclura nubila lewisi, the Grand Cayman Blue Iguana Caribbean Journal of Science, 40(2): 198—203. [за Cyclura lewisi]

CEI, J. M. (1993): Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina — herpetofauna de las selvas subtropicales, Puna y Pampa — Monografie XIV, Museo Regionale di Scienze Naturali. [за Tupinambis]

COLLI, G. R., PÉRES, A. K. и DA CUNHA, H. J. (1998): A new species of Tupinambis (Squamata: Teiidae) from central Brazil, with an analysis of morphological and genetic variation in the genus — Herpetologica 54: 477—492. [за Tupinambis cerradensis]

CROTTINI, A., GEHRING, P.-S., GLAW, F., HARRIS, D.J., LIMA, A. и VENCES, M. (2011): Deciphering the cryptic species diversity of dull-coloured day geckos Phelsuma (Squamata: Gekkonidae) from Madagascar, with description of a new species. — Zootaxa, 2982: 40—48. [за Phelsuma gouldi]

DIRKSEN, L. (2002): Anakondas. NTV Wissenschaft. [за Eunectes beniensis]

DOMÍNGUEZ, M., MORENO, L. V. и HEDGES, S. B. (2006): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from the Guanahacabibes Peninsula of Western Cuba. — Amphibia-Reptilia, 27 (3): 427—432. [за Tropidophis xanthogaster]

ENNEN, J. R., LOVICH, J. E., KREISER, B. R., SELMAN, W. и QUALLS, C. P. (2010): Genetic and morphological variation between populations of the Pascagoula Map Turtle (Graptemys gibbonsi) in the Pearl and Pascagoula Rivers with description of a new species. — Chelonian Conservation and Biology, 9(1): 98—113. [за Graptemys pearlensis]

FITZGERALD, L. A., COOK, J. A. и LUZ AQUINO, A. (1999): Molecular Phylogenetics and Conservation of Tupinambis (Sauria: Teiidae). — Copeia, 4: 894—905. [за Tupinambis duseni]

FRITZ, U. и HAVAŠ, P. (2007): Checklist of Chelonians of the World. — Vertebrate Zoology, 57(2): 149—368. Dresden. ISSN 1864-5755 [без допълнението; за Testudines за наименования на видове и семейства с изключение на запазването на следните наименования: Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni, Sacalia pseudocellata]

GEHRING, P.-S., PABIJAN, M., RATSOAVINA, F. M., KÖHLER, J., VENCES, M. и GLAW, F. (2010): A Tarzan yell for conservation: a new chameleon, Calumma tarzan sp. n., proposed as a flagship species for the creation of new nature reserves in Madagascar. — Salamandra, 46(3): 167—179. [за Calumma tarzan]

GEHRING, P.-S., RATSOAVINA, F. M., VENCES, M. и GLAW, F. (2011): Calumma vohibola, a new chameleon species (Squamata: Chamaeleonidae) from the littoral forests of eastern Madagascar. — Afr. J. Herpetology, 60(2): 130—154. [за Calumma vohibola]

GENTILE, G. и SNELL, H. (2009): Conolophus marthae sp. nov. (Squamata, Iguanidae), a new species of land iguana from the Galápagos archipelago. — Zootaxa, 2201: 1—10. [за Conolophus marthae]

GLAW, F., GEHRING, P.-S., KÖHLER, J., FRANZEN, M. и VENCES, M. (2010): A new dwarf species of day gecko, genus Phelsuma, from the Ankarana pinnacle karst in northern Madagascar. — Salamandra, 46: 83—92. [за Phelsuma roesleri]

GLAW, F., KÖHLER, J. и VENCES, M. (2009a): A new species of cryptically coloured day gecko (Phelsuma) from the Tsingy de Bemaraha National Park in western Madagascar. — Zootaxa, 2195: 61—68. [за Phelsuma borai]

GLAW, F., KÖHLER, J. и VENCES, M. (2009b): A distinctive new species of chameleon of the genus Furcifer (Squamata: Chamaeleonidae) from the Montagne d'Ambre rainforest of northern Madagascar. — Zootaxa, 2269: 32—42. [за Furcifer timoni]

GLAW, F., KOSUCH, J., HENKEL, W. F., SOUND, P. AND BÖHME, W. (2006): Genetic and morphological variation of the leaf-tailed gecko Uroplatus fimbriatus from Madagascar, with description of a new giant species. — Salamandra, 42: 129—144. [за Uroplatus giganteus]

GLAW, F. и M. VENCES (2007): A field guide to the amphibians and reptiles of Madagascar, third edition. Vences и Glaw Verlag, 496 стр. [for Brookesia ramanantsoai, Calumma ambreense]

GLAW, F., VENCES, M., ZIEGLER, T., BÖHME, W. и KÖHLER, J. (1999). Specific distinctiveness and biogeography of the dwarf chameleons Brookesia minima, B. peyrierasi and B. tuberculata (Reptilia: Chamaeleonidae): evidence from hemipenial and external morphology. — J. Zool. Lond. 247: 225—238. [за Brookesia peyrierasi, B. tuberculata]

HALLMANN, G., KRÜGER, J. и TRAUTMANN, G. (2008). Faszinierende Taggeckos. Die Gattung Phelsuma. 2. überarbeitete und erweiterte Auflage, 253 стр., Münster (Natur und Tier — Verlag). ISBN 978-3-86659-059-5. [за Phelsuma spp., но със запазване на Phelsuma ocellata]

HARVEY, M. B., BARKER, D. B., AMMERMAN, L. K. и CHIPPINDALE, P. T. (2000): Systematics of pythons of the Morelia amethistina complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species — Herpetological Monographs, 14: 139—185. [за Morelia clastolepis, Morelia nauta и Morelia tracyae, както и до ниво вид на Morelia kinghorni]

HEDGES, B. S. и GARRIDO, O. (1999): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from central Cuba — Journal of Herpetology, 33: 436—441. [за Tropidophis spiritus]

HEDGES, B. S. и GARRIDO, O. (2002): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from Eastern Cuba — Journal of Herpetology, 36:157-161. [за Tropidophis hendersoni]

HEDGES, B. S., ESTRADA, A. R. и DIAZ, L. M. (1999): New snake (Tropidophis) from western Cuba — Copeia 1999(2): 376—381. [за Tropidophis celiae]

HEDGES, B. S., GARRIDO, O. и DIAZ, L. M. (2001): A new banded snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from north-central Cuba — Journal of Herpetology, 35: 615—617. [за Tropidophis morenoi]

HENDERSON, R. W., PASSOS, P. и FEITOSA, D. (2009); Geographic variation in the Emerald Treeboa, Corallus caninus (Squamata: Boidae). — Copeia, 2009 (3): 572—582. [за Corallus batesii]

HOLLINGSWORTH, B. D. (2004): The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. стр. 19-44. В: Alberts, A. C., Carter, R. L., Hayes, W. K. и Martins, E. P. (Eds), Iguanas: Biology and Conservation. Berkeley (University of California Press). (за Iguanidae с изключение на признаването на Brachylophus bulabula, Phrynosoma blainvillii, P. cerroense и P. wigginsi като самостоятелни видове]

JACOBS, H. J., AULIYA, M. и BÖHME, W. (2009): Zur Taxonomie des Dunklen Tigerpythons, Python molurus bivittatus KUHL, 1820, speziell der Population von Sulawesi. — Sauria, 31: 5—16. [за Python bivittatus]

JESU, R., MATTIOLI, F. и SCHIMENTI, G. (1999): On the discovery of a new large chameleon inhabiting the limestone outcrops of western Madagascar: Furcifer nicosiai sp. nov. (Reptilia, Chamaeleonidae) — Doriana 7(311): 1—14. [за Furcifer nicosiai]

KEOGH, J. S., BARKER, D. G. и SHINE, R. 2001. Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (Python curtus group) in Southeast Asia — Biological Journal of the Linnean Society, 73: 113—129. [за Python breitensteini и Python brongersmai]

KEOGH, J. S., EDWARDS, D. L., FISHER, R. N. и HARLOW, P. S. (2008): Molecular and morphological analysis of the critically endangered Fijian iguanas reveals cryptic diversity and a complex biogeographic history. — Phil. Trans. R. Soc. B, 363(1508): 3413—3426. [за Brachylophus bulabula]

KLAVER, C. J. J. и BÖHME, W. (1997): Chamaeleonidae — Das Tierreich, 112, 85 стр. [за Bradypodion, Brookesia, Calumma, Chamaeleo и Furcifer с изключение на вида Bradypodion, променен в Kinyongia и Nadzikambia, и с изключение на признаването на Calumma andringitraense, C. guillaumeti, C. hilleniusi и C. marojezense за самостоятелни видове]

KLUGE, A.G. (1983): Cladistic relationships among gekkonid lizards. — Copeia, 1983 (№ 2): 465—475. [за Nactus serpensinsula]

KOCH, A., AULIYA, M. и ZIEGLER, T. (2010): Updated Checklist of the living monitor lizards of the world (Squamata: Varanidae). — Bonn zool. Bull., 57(2): 127—136. [за Varanidae]

KRAUSE, P. и BÖHME, W. (2010): A new chameleon of the Trioceros bitaeniatus complex from Mt. Hanang, Tanzania, East Africa (Squamata, Chamaeleonidae). — Bonn Zoological Bulletin, 57: 19—29. [за Trioceros hanangensis]

LANZA, B. и NISTRI, A. (2005): Somali Boidae (genus Eryx Daudin 1803) and Pythonidae (genus Python Daudin 1803) (Reptilia Serpentes). — Tropical Zoology, 18 (1): 67—136. [за Eryx borrii]

LUTZMANN, N. и LUTZMANN, H. (2004): Das grammatikalische Geschlecht der Gattung Calumma (Chamaeleonidae) und die nötigen Anpassungen einiger Art- und Unterartbezeichnungen. — Reptilia (Münster) 9(4): 4—5 (добавка към издание 5: 13). [за Calumma cucullatum, Calumma nasutum]

MANZANI, P. R. и ABE, A. S. (1997): A new species of Tupinambis Daudin, 1802 (Squamata, Teiidae) from central Brazil — Boletim do Museu Nacional Nov. Ser. Zool., 382: 1—10. [за Tupinambis quadrilineatus]

MANZANI, P. R. и ABE, A. S. (2002): A new species of Tupinambis Daudin, 1803 from southeastern Brazil — Архиви на Националния музей, Rio de Janeiro, 60(4): 295—302. [за Tupinambis palustris]

MARIAUX, J., LUTZMANN, N. и STIPALA, J. (2008): The two-horned chamaeleons of East Africa. — Zoological Journal Linnean Society, 152: 367—391. [за Kinyongia vosseleri, Kinyongia boehmei]

MASSARY, J.-C. DE и HOOGMOED, M. (2001): The valid name for Crocodilurus lacertinus auctorum (nec Daudin, 1802) (Squamata: Teiidae) — Journal of Herpetology, 35: 353—357. [за Crocodilurus amazonicus]

MCDIARMID, R. W., CAMPBELL, J. A. и TOURÉ, T. A. (1999): Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1, Washington, DC. (The Herpetologists' League). [за Loxocemidae, Pythonidae, Boidae, Bolyeriidae, Tropidophiidae и Viperidae — с изключение на запазването на родовете Acrantophis, Sanzinia, Calabaria и Lichanura и признаването на Epicrates maurus и Tropidophis xanthogaster като самостоятелни видове]

MENEGON, M.,TOLLEY, K. A., JONES, T., ROVERO, F., MARSHALL, A. R. и TILBURY, C. R. (2009): A new species of chameleon (Sauria: Chamaeleonidae: Kinyongia) from the Magombera forest and the Udzungwa Mountains National Park, Tanzania. — African Journal of Herpetology, 58(2): 59—70. [за Kinyongia magomberae]

MONTANUCCI, R.R. (2004): Geographic variation in Phrynosoma coronatum (Lacertilia, Phrynosomatidae): further evidence for a peninsular archipelago. — Herpetologica, 60: 117. [за Phrynosoma blainvillii, Phrynosoma cerroense, Phrynosoma wigginsi]

MURPHY, R. W., BERRY, K. H., EDWARDS, T., LEVITON, A. E., LATHROP, A. и RIEDLE, J. D. (2011): The dazed and confused identity of Agassiz's land tortoise, Gopherus agassizii (Testudines, Testudinidae) with the description of a new species, and its consequences for conservation. — Zookeys, 113: 39—71. [за Gopherus morafkai]

NECA, P. (2009): Ein neues Chamäleon der Gattung Kinyongia Tilbury, Tolley и Branch 2006 aus den Poroto-Bergen, Süd-Tansania (Reptilia: Sauria: Chamaeleonidae). — Sauria, 31 (2): 41—48. [за Kinyongia vanheygeni]

NECAS, P., MODRY, D. и SLAPETA, J. R. (2003): Chamaeleo (Triceros) narraioca n. sp. (Reptilia Chamaeleonidae), a new chamaeleon species from a relict montane forest of Mount Kulal, northern Kenya. — Tropical Zool., 16:1-12. [за Chamaeleo narraioca]

NECAS, P., MODRY, D. и SLAPETA, J. R. (2005): Chamaeleo (Triceros) ntunte n. sp. a new chamaeleon species from Mt. Nyiru, northern Kenya (Squamata: Sauria: Chamaeleonidae). — Herpetozoa, 18/3/4): 125—132. [за Chamaeleo ntunte]

NECAS, P., SINDACO, R., KOŘENÝ, L., KOPEČNÁ, J., MALONZA, P. K. и MODRY, D. (2009): Kinyongia asheorum sp. n., a new montane chameleon from the Nyiro Range, northern Kenya (Squamata: Chamaeleonidae). — Zootaxa, 2028: 41—50. [за Kinyongia asheorum]

PASSOS, P. и FERNANDES, R. (2008): Revision of the Epicrates cenchria complex (Serpentes: Boidae). — Herpetol. Monographs, 22: 1—30. [за Epicrates crassus, E. assisi, E. alvarezi]

POUGH, F. H., ANDREWS, R. M., CADLE, J. E., CRUMP, M. L., SAVITZKY, A. H. и WELLS, K. D. (1998): Herpetology. Upper Saddle River/New Jersey (Prentice Hall). [за разграничаване на видовете от Sauria]

PRASCHAG, P., HUNDSDÖRFER, A. K. и FRITZ, U. (2007): Phylogeny and taxonomy of endangered South and South-east Asian freshwater turtles elucidates by mtDNA sequence variation (Testudines: Geoemydidae: Batagur, Callagur, Hardella, Kachuga, Pangshura). — Zoologica Scripta, 36: 429—442. [за Batagur borneoensis, Batagur dhongoka, Batagur kachuga, Batagur trivittata]

PRASCHAG, P., HUNDSDÖRFER, A.K., REZA, A.H.M.A. и FRITZ, U. (2007): Genetic evidence for wild-living Aspideretes nigricans and a molecular phylogeny of South Asian softshell turtles (Reptilia: Trionychidae: Aspideretes, Nilssonia). — Zoologica Scripta, 36:301-310. [за Nilssonia gangeticus, N. hurum, N. nigricans]

PRASCHAG, P., SOMMER, R. S., MCCARTHY, C., GEMEL, R. и FRITZ, U. (2008): Naming one of the world's rarest chelonians, the southern Batagur. — Zootaxa, 1758: 61—68. [за Batagur affinis]

PRASCHAG, P., STUCKAS, H., PÄCKERT, M., MARAN, J. и FRITZ, U. (2011): Mitochondrial DNA sequences suggest a revised taxonomy of Asian flapshell turtles (Lissemys Smith, 1931) and the validity of previously unrecognized taxa (Testudines: Trionychidae). — Vertebrate Zoology, 61(1): 147—160. [за Lissemys ceylonensis]

RATSOAVINA, F.M., LOUIS JR., E.E., CROTTINI, A., RANDRIANIAINA, R.-D., GLAW, F. и VENCES, M. (2011): A new leaf tailed gecko species from northern Madagascar with a preliminary assessment of molecular and morphological variability in the Uroplatus ebenaui group. — Zootaxa, 3022: 39—57. [за Uroplatus finiavana]

RAW, L. и BROTHERS, D. J. (2008): Redescription of the South African dwarf chameleon, Bradypodion nemorale Raw 1978 (Sauria: Chamaeleonidae), and description of two new species. — ZooNova 1 (1): 1—7. [за Bradypodion caeruleogula, Bradypodion nkandlae]

RAXWORTHY, C.J. и NUSSBAUM, R.A. (2006): Six new species of Occipital-Lobed Calumma Chameleons (Squamata: Chamaeleonidae) from Montane Regions of Madagascar, with a New Description and Revision of Calumma brevicorne. — Copeia, 4: 711—734. [за Calumma amber, Calumma brevicorne, Calumma crypticum, Calumma hafahafa, Calumma jejy, Calumma peltierorum, Calumma tsycorne]

RAXWORTHY, C.J. (2003): Introduction to the reptiles. — В: Goodman, S.M. и Bernstead, J.P. (eds.), The natural history of Madagascar,: 934—949. Chicago. [за Uroplatus spp.]

RAXWORTHY, C.J., PEARSON, R.G., ZIMKUS, B.M., REDDY, S., DEO, A.J., NUSSBAUM, R.A. и INGRAM,C.M. (2008): Continental speciation in the tropics: contrasting biogeographic patterns of divergence in the Uroplatus leaf-tailed gecko radiation of Madagascar. Journal of Zoology 275: 423—440. [за Uroplatus sameiti]

ROCHA, S., RÖSLER, H., GEHRING, P.-S., GLAW, F., POSADA, D., HARRIS, D. J. и VENCES, M. (2010): Phylogenetic systematics of day geckos, genus Phelsuma, based on molecular and morphological data (Squamata: Gekkonidae). — Zootaxa, 2429: 1—28. [за Phelsuma dorsovittata, P. parva]

SCHLEIP, W. D. (2008): Revision of the genus Leiopython Hubrecht 1879 (Serpentes: Pythonidae) with the redescription of taxa recently described by Hoser (2000) and the description of new species. — Journal of Herpetology, 42(4): 645—667. [за Leiopython bennettorum, L. biakensis, L. fredparkeri, L. huonensis, L. hoserae]

SLOWINSKI, J. B. и WÜSTER, W. (2000.): A new cobra (Elapidae: Naja) from Myanmar (Burma) — Herpetologica, 56: 257—270. [за Naja mandalayensis]

SMITH, H. M., CHISZAR, D., TEPEDELEN, K. и VAN BREUKELEN, F. (2001): A revision of the bevelnosed boas (Candoia carinata complex) (Reptilia: Serpentes). — Hamadryad, 26(2): 283—315. [за Candoia paulsoni, C. superciliosa]

STIPALA, J., LUTZMANN, N., MALONZA, P.K., BORGHESIO, L., WILKINSON, P., GODLEY, B. и EVANS, M.R. (2011): A new species of chameleon (Sauria: Chamaeleonidae) from the highlands of northwest Kenya. — Zootaxa, 3002: 1—16. [за Trioceros nyirit]

TILBURY, C. (1998): Two new chameleons (Sauria: Chamaeleonidae) from isolated Afromontane forests in Sudan and Ethiopia — Bonner Zoologische Beiträge, 47: 293—299. [за Chamaeleo balebicornutus и Chamaeleo conirostratus]

TILBURY, C. R. и TOLLEY, K. A. (2009a): A new species of dwarf chameleon (Sauria; Chamaeleonidae, Bradypodion Fitzinger) from KwaZulu Natal South Africa with notes on recent climatic shifts and their influence on speciation in the genus. — Zootaxa, 2226: 43—57. [за Bradypodion ngomeense, B. nkandlae]

TILBURY, C. R. и TOLLEY, K. A. (2009b): A re-appraisal of the systematics of the African genus Chamaeleo (Reptilia: Chamaeleonidae). — Zootaxa, 2079: 57—68. [за Trioceros]

TILBURY, C. R., TOLLEY, K. A. и BRANCH, R. B. (2007): Corrections to species names recently placed in Kinyongia and Nadzikambia (Reptilia: Chamaeleonidae). — Zootaxa, 1426: 68. [за правилното изписване на Kinyongia uluguruensis, Nadzikambia mlanjensis]

TILBURY, C. R., TOLLEY, K. A. и BRANCH, W. R. (2006): A review of the systematics of the genus Bradypodion (Sauria: Chamaeleonidae), with the description of two new genera. — Zootaxa, 1363: 23—38. [за Kinyongia adolfifriderici, Kinyongia carpenteri, Kinyongia excubitor, Kinyongia fischeri, Kinyongia matschiei, Kinyongia multituberculata, Kinyongia oxyrhina, Kinyongia tavetana, Kinyongia tenuis, Kinyongia ulugurensis, Kinyongia uthmoelleri, Kinyongia xenorhina, Nadzikambia mlanjense]

TOLLEY, K. A., TILBURY, C. R., BRANCH, W. R. и MATHEE, C. A. (2004): Phylogenetics of the southern African dwarf chameleons, Bradypodion (Squamata: Chamaeleonidae). — Molecular Phylogen. Evol., 30: 351—365. [за Bradypodion caffrum, Bradypodion damaranum, Bradypodion gutturale, Bradypodion occidentale, Bradypodion taeniobronchum, Bradypodion transvaalense, Bradypodion ventrale]

TOWNSEND, T. M., TOLLEY, K. A., GLAW, F., BÖHME, W. и VENCES, M. (2010): Eastward from Africa: paleocurrent-mediated chameleon dispersal to the Seychelles Islands. — Biol. Lett., публикувана онлайн на 8 септември 2010 г., doi: 10.1098/rsbl.2010.0701 [за Archaius tigris]

TUCKER, A. D. (2010): The correct name to be applied to the Australian freshwater crocodile, Crocodylus johnstoni [Krefft, 1873]. — Australian Zoologist, 35(2): 432—434. [за Crocodylus johnstoni]

ULLENBRUCH, K., KRAUSE, P. и BÖHME, W. (2007): A new species of the Chamaeleo dilepis group (Sauria Chamaeleonidae) from West Africa. — Tropical Zool., 20: 1—17. [за Chamaeleo necasi]

WALBRÖL, U. и WALBRÖL, H. D. (2004): Bemerkungen zur Nomenklatur der Gattung Calumma (Gray, 1865) (Reptilia: Squamata: Chamaeleonidae). — Sauria, 26 (3): 41—44. [за Calumma andringitraense, Calumma marojezense, Calumma tsaratananense]

WERMUTH, H. и MERTENS, R. (1996) (reprint): Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 стр. Jena (Gustav Fischer Verlag). [за наименованията на разреди Testudines, Crocodylia и Rhynchocephalia]

WILMS, T. M., BÖHME, W., WAGNER, P., LUTZMANN, N. и SCHMITZ, A. (2009): On the phylogeny and taxonomy of the genus Uromastyx Merrem, 1820 (Reptilia: Squamata: Agamidae: Uromastycinae) — resurrection of the genus Saara Gray, 1845. — Bonner zool. Beiträge, 56(1-2): 55—99. [за Uromastyx, Saara]

WÜSTER, W. (1996): Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (Naja naja species complex) — Toxicon, 34: 339—406. [за Naja atra, Naja kaouthia, Naja oxiana, Naja philippinensis, Naja sagittifera, Naja samarensis, Naja siamensis, Naja sputatrix и Naja sumatrana]

ZUG, G.R., GROTTE, S. W. и JACOBS, J. F. (2011): Pythons in Burma: Short-tailed python (Reptilia: Squamata). — Proc. biol. Soc. Washington, 124(2): 112—136. [за Python kyaiktiyo]

г)    AMPHIBIA

Taxonomic Checklist of CITES-listed Amphibians, information extracted from FROST, D. R. (ed.) (2011), Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference, онлайн справочник (http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html) версия 5.5 от декември 2011 г.

заедно с BROWN, J. L., TWOMEY, E., AMÉZQUITA, A., BARBOSA DE SOUZA, M., CALDWELL, L. P., LÖTTERS, S., VON MAY, R., MELO-SAMPAIO, P. R., MEJÍA-VARGAS, D., PEREZ-PEÑA, P., PEPPER, M., POELMAN, E. H., SANCHEZ-RODRIGUEZ, M. и SUMMERS, K. (2011): A taxonomic revision of the Neotropical poison frog genus Ranitomeya (Amphibia: Dendrobatidae). — Zootaxa, 3083: 1—120. [за всички земноводни видове]

Таксономичен списък на земноводните видове, включени едностранно в приложенията към Регламент (ЕО) № 338/97, но невключени в приложенията към CITES, информация за видовете, извлечена от FROST, D. R. (2013), Amphibian Species of the World, онлайн справочник, версия 5.6 (9 януари 2013 г.)

д)    ELASMOBRANCHII,ACTINOPTERYGII И SARCOPTERYGII

Таксономичен списък на всички видове акули и риби, изброени в CITES (Elasmobranchii и Actinopterygii, с изключение на род Hippocampus), информация, извлечена от ESCHMEYER, W.N. и FRICKE, R. (eds.): Каталог на рибите, онлайн справочник (http://research.calacademy.org/redirect?url=http://researcharchive.calacademy.org/research/Ichthyology/catalog/fishcatmain.asp), версия към 30 ноември 2011 г. [за всички видове акули и риби, с изключение на род Hippocampus]

FOSTER, R. и GOMON, M. F. (2010): A new seahorse (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from south-western Australia. — Zootaxa, 2613: 61—68. [за Hippocampus paradoxus]

GOMON, M. F. и KUITER, R. H. (2009): Two new pygmy seahorses (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from the Indo-West Pacific. — Aqua, Int. J. of Ichthyology, 15(1): 37—44. [за Hippocampus debelius, Hippocampus waleanus]

HORNE, M. L. (2001): A new seahorse species (Syngnathidae: Hippocampus) from the Great Barrier Reef — Records of the Australian Museum, 53: 243—246. [за Hippocampus]

KUITER, R. H. (2001): Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species — Records of the Australian Museum, 53: 293—340. [за Hippocampus]

KUITER, R. H. (2003): A new pygmy seahorse (Pisces: Syngnathidae: Hippocampus) from Lord Howe Island — Records of the Australian Museum, 55: 113—116. [за Hippocampus]

LOURIE, S. A. и RANDALL, J. E. (2003): A new pygmy seahorse, Hippocampus denise (Teleostei: Syngnathidae), from the Indo-Pacific — Zoological Studies, 42: 284—291. [за Hippocampus]

LOURIE, S. A., VINCENT, A. C. J. и HALL, H. J. (1999): Seahorses. An identification guide to the world's species and their conservation. Project Seahorse, ISBN 0 9534693 0 1 (Второ издание на CD-ROM). [за Hippocampus]

LOURIE, S. A. и KUITER, R. H. (2008: Three new pygmy seahorse species from Indonesia (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus). — Zootaxa, 1963: 54—68. [за Hippocampus pontohi, Hippocampus satomiae, Hippocampus severnsi]

PIACENTINO, G. L. M. AND LUZZATTO, D. C. (2004): Hippocampus patagonicus sp. nov., new seahorse from Argentina (Pisces, Syngnathiformes). — Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales, 6(2): 339—349. [за Hippocampus patagonicus]

RANDALL, J. и LOURIE, S. A. (2009): Hippocampus tyro, a new seahorse (Gasterosteiformes: Syngnathidae) from the Seychelles. — Smithiana Bulletin, 10: 19—21. [за Hippocampus tyro]

е)    ARACHNIDA

LOURENÇO, W. R. и CLOUDSLEY-THOMPSON, J. C. (1996): Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention — Biogeographica, 72(3): 133—143. [за скорпиони от род Pandinus]

RUDLOFF, J.-P. (2008): Eine neue Brachypelma-Art aus Mexiko (Araneae: Mygalomorphae: Theraphosidae: Theraphosinae). — Arthropoda, 16(2): 26—30. [за Brachypelma kahlenbergi]

Таксономичен списък на видовете паяци, изброени в CITES, информация, извлечена от Platnick, N. (2006), The World Spider Catalog, онлайн справочник [за Theraphosidae]

ж)    INSECTA

BARTOLOZZI, L. (2005): Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). — African Entomology, 13(2): 347—352. [за Colophon endroedyi]

MATSUKA, H. (2001): Natural History of Birdwing Butterflies. 367 стр. Tokyo (Matsuka Shuppan). (ISBN 4-9900697-0-6). [за птицекрили пеперуди от родове Ornithoptera, Trogonoptera и Troides]

з)    HIRUDINOIDEA

NESEMANN, H. и NEUBERT, E. (1999): Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudinea. — Süßwasserfauna von Mitteleuropa, т. 6/2, 178 стр., Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927-6. [за Hirudo medicinalis и Hirudo verbana]

и)    ANTHOZOA И HYDROZOA

Таксономичен списък на всички видове корали, включени в CITES, на базата на информацията, събрана от UNEPWCMC, 2012 г.

ФЛОРА

The Plant-Book, второ издание, [D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press (препечатано издание с корекции, 1998 г.)] (за родовите имена на всички растения, включени в приложенията към Конвенцията, освен ако са заместени със стандартни списъци, одобрени от Конференцията на страните по Конвенцията).

A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, осмо издание, (J. C. Willis, редактирано от H. K. Airy Shaw, 1973 г., Cambridge University Press) за синоними на родовете, които не са включени в The Plant-Book, освен ако са заместени със стандартни списъци, одобрени от Конференцията на страните, както е посочено по-долу.

The World List of Cycads (D. W. Stevenson, R. Osborne и K. D. Hill, 1995; В: Vorster (Ed.), Бюлетин на Третата международна конференция по цикадна биология, стр. 55—64, Цикадно дружество на Южна Африка, Стеленбош) като указание при позоваване на наименованията на видове от Cycadaceae, Stangeriaceae и Zamiaceae.

CITES Bulb Checklist (A. P. Davis и др., 1999 г., съставен от Кралските ботанически градини, Кю, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия) като указание при позоваване на наименованията на видове от Cyclamen (Primulaceae) и Galanthus и Sternbergia (Liliaceae).

CITES Cactaceae Checklist, второ издание, (1999 г., съставен от Кралските ботанически градини, Кю, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия) като указание при позоваване на наименованията на видове от Cactaceae.

CITES Carnivorous Plant Checklist, (B. von Arхи др., 2001 г., Кралски ботанически градини, Кю, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия) като указание при позоваване на наименованията на видове от Dionaea, Nepenthes и Sarracenia.

CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli и др., 2001 г., съставен от Städtische Sukkulenten-Sammlung, Цюрих, Швейцария, в сътрудничество с Кралските ботанически градини, Кю, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия) и обновеното му издание: An Update and Supplement to the CITES Aloe and Pachypodium Checklist [J. M. Lüthy, (2007 г.) Управителен орган на CITES Швейцария, Берн, Швейцария] като ръководство, когато става въпрос за наименования на видове от Aloe и Pachypodium.

World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001 г.) като указание при позоваване на наименованията на Taxus.

CITES Orchid Checklist (съставен от Кралски ботанически градини, Кю, Обединено кралство) като указание при позоваване на наименованията на видове от Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione и Sophronitis (Том 1, 1995 г.) и Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula и Encyclia (Том 2, 1997 г.); и Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides и Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda и Vandopsis (том 3, 2001 г.); и Aerides, Coelogyne, Comparettia и Masdevallia (Том 4, 2006 г.).

The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), второ издание (S. Carter и U. Eggli, 2003 г., публикувано от Федералната агенция за защита на природата, Бон, Германия) като указание при позоваване на наименованията на видове сукулентни еуфорбии.

Dicksonia species of the Americas (2003 г., съставено от Ботаническата градина в Бон и Федералната агенция за защита на природата, Бон, Германия) като указание при позоваване на наименованията на видове от Dicksonia.

Plants of Southern Africa: an annotated checklist. Germishuizen, G. и Meyer N. L. (2003 г.): Strelitzia 14: 150—151. National Botanical Institute, Pretoria, South Africa като указание при позоваване на наименованията на видове от Hoodia.

Lista de especies, nomenclatura y distribución en el genero Guaiacum. Davila Aranda. P. и Schippmann, U. (2006 г.): Medicinal Plant Conservation 12:50 като указание при позоваване на наименованията на видове от Guaiacum.

CITES checklist for Bulbophyllum and allied taxa (Orchidaceae). Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007): Адрес на авторите: Department of Biogeography and Botanical Garden of the University of Vienna; Rennweg 14, A-1030 Vienna (Austria) като указание при позоваване на наименованията на видове от Bulbophyllum.

The Checklist of CITES species (2005 г., 2007 г. и обновените му издания), публикуван от UNEP —WCMC, може да се ползва за неофициален преглед на научните наименования, които са одобрени от Конференцията на страните за животинските видове, изброени в приложенията към Регламент (ЕО) № 338/97, както и като неофициално резюме на информацията, съдържаща се в стандартните библиографии, приети като номенклатура на CITES.

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ IX

1. Кодове за описание в разрешителните и сертификатите на предназначението на екземплярите съгласно член 5, параграф 5.

B

Развъждане на затворено или изкуствено отглеждане;

E

Образователна;

G

Ботанически градини;

H

Ловни трофеи;

L

Прилагане на законодателство/съдебна/юридическа;

M

Медицинска (включително биомедицински изследвания);

N

Интродукция или реинтродукция в природата;

P

Лична;

▼M6

Q

Пътуващи изложби (колекция от образци, цирк, менажерия, изложение на растения, оркестър или музейна експозиция, изложена за показ с търговска цел);

▼B

S

Научна;

T

Търговска;

Z

Зоологически градини.

2. Кодове за описание в разрешителните и сертификатите по произхода на екземплярите съгласно член 5, параграф 6.

W

Екземпляри, взети от природата;

▼M2

R

Екземпляри от животни, отгледани в контролирана среда, взети като яйца или малки от природата, когато е била много ниска вероятността да оцелеят до достигане на зряла възраст;

D

Животни от приложение А, отгледани в плен за търговски цели в стопанства, вписана в регистъра на секретариата на CITES в съответствие с Резолюция Conf 12.10 (Rev. CoP15), и растения от приложение А, изкуствено размножени за търговски цели съгласно глава XIII от Регламент (ЕО) № 865/2006, както и части и продукти от тях;

▼B

A

Растения от приложение А, изкуствено отгледани за нетърговски цели, и растения от приложения Б и В, изкуствено отгледани съгласно глава XIII от Регламент (ЕО) № 865/2006, както и части и продукти от тях;

▼M2

C

животни, отгледани в плен в съответствие с глава XIII от Регламент (ЕО) № 865/2006, както и части и продукти от тях;

▼B

F

Животни, родени в плен, които не отговарят на критериите на глава XIII от Регламент (ЕО) № 865/2006, както и части и продукти от тях;

I

Конфискувани екземпляри ( 7 );

O

Преди влизане в сила на Конвенцията (7) ;

U

Неизвестен източник (трябва да бъде оправдано).

▼M6

X

Екземпляри, уловени в морска среда, която не е под юрисдикцията на никоя държава.

▼M1
ПРИЛОЖЕНИЕ Х

ЖИВОТИНСКИ ВИДОВЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 62, ПАРАГРАФ 1

Aves

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas laysanensis

Anas querquedula

Aythya nyroca

Branta ruficollis

Branta sandvicensis

Oxyura leucocephala

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba livia

GALLIFORMES

Phasianidae

Catreus wallichii

Colinus virginianus ridgwayi

Crossoptilon crossoptilon

Crossoptilon mantchuricum

▼M6

Lophophorus impejanus

▼M1

Lophura edwardsi

Lophura swinhoii

Polyplectron napoleonis

Syrmaticus ellioti

Syrmaticus humiae

Syrmaticus mikado

PASSERIFORMES

Fringillidae

Carduelis cucullata

PSITTACIFORMES

Psittacidae

Cyanoramphus novaezelandiae

Psephotus dissimilis

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ XI

Типове биологични проби съгласно член 18 и тяхното ползванеТип на пробата

Големина на пробата

Предназначение на пробата

Кръв, течност

Капки или 5 ml от цялата кръв в епруветка с антикоагулант; може да се развали след 36 часа

Хематологични и биохимични тестове за откриване на заболявания; таксономични изследвания; биомедицински изследвания

Кръв, суха (намазки)

Капка кръв, нанесена върху микроскопско стъкло и обработена с химичен фиксатор

Кръвни изследвания и тестове за паразити

Кръв, съсирена (серум)

5 ml кръв в епруветка с или без съсирек

Серологични изследвания и откриване на антитела като доказателство за заболявания; биомедицински изследвания

Тъкан, фиксирана

5 mm3 парченца тъкан във фиксаж

Хистологични и електронно-микроскопски изследвания за заболявания; таксономични изследвания, биомедицински изследвания

Тъкан, прясна (без яйцеклетки, сперматозоиди и зародиши)

5 mm3 парченца тъкан, понякога замразена

Микробиологични и токсикологични изследвания за откриване на организми и отрови; таксономични изследвания; биомедицински изследвания

Намазки

Малки парченца тъкан върху тампон в епруветка

Бактериални и гъбични изследвания

Козина, кожа, пера, люспи

Малки до микроскопични парченца от кожна повърхност в епруветка (до 10 ml) със или без фиксаж

Генетични тестове; откриване на паразити и патогени и други тестове

Клетъчни и тъканни култури

Без ограничения за големината на пробата

Клетъчни и тъканни култури, използвани за тестване на ваксини и други медицински продукти; таксономични изследвания (хромозомни и ДХК изследвания)

ДНК

Малки количества кръв (до 5 ml), козина, пера, мускулна и органна тъкан (черен дроб, сърце и др.), пречистена ДНК

Определяне на пола; разпознаване; съдебни дела; таксономични изследвания; биомедицински изследвания

Секрети (слюнка, отрова, мляко)

1-5 ml в шишенце

Филогенетични изследвания; добив на противоотрова; биомедицински изследвания
ПРИЛОЖЕНИЕ XIIТаблица на съответствията

Регламент (ЕО) № 1808/2001

Настоящият регламент

член 1, букви а) и б)

член 1, параграфи 1 и 2

член 1, буква в)

член 1, букви г), д) и е)

член 1, параграфи 3, 4 и 5

член 1, параграфи 6, 7 и 8

член 2, параграфи 1 и 2

член 2, параграфи 1 и 2

член 2, параграфи 3 и 4

член 2, параграфи 3 и 4

член 2, параграфи 5 и 6

член 3

член 3

член 4, параграфи 1 и 2

член 4, параграфи 1 и 2

член 4, параграф 3, букви а) и б)

член 5, първи параграф, точки 1 и 2

член 5, първи параграф, точка 3

член 4, параграф 3, букви в), г) и д)

член 5, първи параграф, точки 4, 5 и 6

член 4, параграф 4

член 6

член 4, параграф 5

член 7

член 5

член 8

член 6

член 9

член 7, параграф 1

член 10

член 7, параграф 2

член 11

член 7, параграфи 3 и 4

член 12

член 8, параграф 1

член 13

член 8, параграф 2

член 14

член 8, параграф 3

член 15, параграфи 1 и 2

член 8, параграф 4

член 15, параграфи 3 и 4

член 8, параграф 5

член 16

член 8, параграфи 6 и 7

член 17

членове 18—19

член 9

член 20

член 10

член 21

член 11

член 22

член 12

член 23

член 13

член 24

член 14

член 25

член 15

член 26

член 16

член 27

член 17

член 28

член 18

член 29

членове 30—44

член 19

член 45

член20, параграф 1

член 46

член 20, параграф 2

член 47

член 20, параграф 3, букви а) и б)

член 48, параграф 1, букви а) и б)

член 20, параграф 3, буква в)

член 20, параграф 3, букви г) и д)

член 48, параграф 1, букви в) и г)

член 20, параграф 4

член 49

член 20, параграфи 5 и 6

член 50, параграфи 1 и 2

член 21

член 51

член 22

член 52

член 23

член 53

член 24

член 54

член 25

член 55

член 26

член 56

член 27, параграф 1 (първо и второ тире и по-нататъшният текст)

член 57, параграф 1, букви а), б) и в)

член 27, параграфи 2, 3 и 4

член 57, параграфи 2, 3 и 4

член 27, параграф 5, букви а) и б)

член 57, параграф 5, букви а) и б)

член 57, параграф 5, букви в) и г)

член 28, параграф 1, първо и второ тире

член 58, параграф 1, букви а) и б)

член 28, параграфи 2 и 3

член 58, параграфи 2 и 3

член 28, параграф 4, букви а) и б)

член 58, параграф 4

член 29

член 59

член 30

член 60

член 31

член 61

член 32

член 62

член 33

член 63

член 34, параграф 1

член 34, параграф 2, букви от а) до е)

член 64, параграф 1, букви от а) до е)

член 34, параграф 2, букви ж) и з)

член64, параграф 2

член35, параграфи 1 и 2

член 65, параграфи 1 и 2

член 35, параграф 3, букви а) и б)

член 65, параграф 3

член 65, параграф 4

член 36, параграф 1

член 66, параграфи 1, 2 и 3

член 36, параграф 2

член 66, параграф 4

член 36, параграфи 3 и 4

член 66, параграфи 5 и 6

член 66, параграф 7

член 36, параграф 5

член 66, параграф 8

член 37

член 67

член 38

член 68

член 39

член 69

член 40

член 70

член 41

член 71

член 42

член 74

член 43

член 72

член 44

член 73

член 45

член 75

приложение I

приложение I

приложение II

приложение II

приложение III

приложение IV

приложение III

приложение V

приложение IV

приложение VI

приложение V

приложение VII

приложение VI

приложение VIII

приложениеVII

приложение IХ

приложение VIII

приложение Х

приложение ХI

приложение XII

▼M6
ПРИЛОЖЕНИЕ ХIII

ВИДОВЕ И ПОПУЛАЦИИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 57, ПАРАГРАФ 3а

Ceratotherium simum simum

Hippopotamus amphibius

Loxodonta africana

Ovis ammon

Panthera leo

Ursus maritimus( 1 ) ОВ L 61, 3.3.1997 г., стр. 1.

( 2 ) ОВ L 384, 31.12.1982 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2727/95 на Комисията (ОВ L 284, 28.11.1995 г., стр. 3).

( 3 ) ОВ L 250, 19.9.2001 г., стр. 1.

( 4 ) ОВ L 242, 7.9.2012 г., стр. 13.

( 5 ) ОВ L 344, 7.12.1983 г., стр. 1.

( 6 ) Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/57 на Комисията от 15 януари 2015 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2012 на Комисията по отношение на правилата във връзка с формата на разрешителните, сертификатите и другите документи, предвидени в Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях, и в Регламент (ЕО) № 865/2006 на Комисията за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета (ОВ L 10, 16.1.2015 г., стр. 19.

( 7 ) Да се използва само заедно с друг код.

Top