EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02005R1552-20080101

Consolidated text: Регламент (ЕС) № 1552/2005 на Европейския Парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година относно статистиката, свързана с професионалното обучение в предприятията (текст от значение за ЕИП)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1552/2008-01-01

2005R1552 — BG — 01.01.2008 — 001.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1552/2005 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 7 септември 2005 година

относно статистиката, свързана с професионалното обучение в предприятията

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 255, 30.9.2005, p.1)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  No

page

date

►M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1893/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 декември 2006 година

  L 393

1

30.12.2006
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1552/2005 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 7 септември 2005 година

относно статистиката, свързана с професионалното обучение в предприятията

(текст от значение за ЕИП)ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 285, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

действайки в съответствие с процедурата, определена в член 251 от Договора ( 1 ),

като има предвид, че:

(1)

На заседанието на Съвета в Лисабон, проведено на 23 и 24 март 2000 г., Европейският съюз постави стратегическата цел да стане най-конкурентната и динамична икономика в света на базата на знанията, способна на устойчив икономически растеж с повече и по-добри работни места, и по-голямо социално сближаване.

(2)

Възможността за наемане на работа, приспособимостта и мобилността на гражданите са жизненоважни за поддържането от Европейския съюз на ангажимента му да се превърне в най-конкурентна и динамична икономика в света на базата на знанията.

(3)

Обучението през целия живот е ключов елемент при разработването и насърчаването на опитна, обучена и приспособима работна сила.

(4)

Заключенията на Съвета от 5 май 2003 г. относно референтните нива на европейското средно изпълнение в областта на образованието и обучението (стандарт за измерване на напредък) ( 2 ) приеха следния стандарт за обучение през целия живот: „Затова до 2010 г. средното равнище в Европейския съюз на участието в обучението през целия живот трябва да бъде поне 12,5 % от възрастното население в активна възраст (групата на възраст от 25 до 64 години)“.

(5)

Заседанието на Европейския съвет в Лисабон потвърди обучението през целия живот като основен компонент на европейския социален модел.

(6)

Новата Европейска стратегия за заетостта, потвърдена с Решение 2003/578/ЕО на Съвета от 22 юли 2003 г. относно насоките за политиките на заетостта на държавите-членки ( 3 ) има за цел да допринесе за подобряването на Лисабонската стратегия и да приложи последователни и изчерпателни стратегии за обучението през целия живот.

(7)

При прилагането на настоящия регламент трябва да се вземе предвид идеята за „хора в неравностойно положение на пазара на труда“, дадена в насоките за политиките по заетостта на държавите-членки.

(8)

Особено внимание следва да се обърне на обучението на работното място и през работно време, тъй като тези два аспекта са решаващи измерения на обучението през целия живот.

(9)

Сравнимата статистическа информация на общностно равнище със специален акцент по отношение на професионалното обучение в предприятията е съществена за развитието на стратегиите за обучение през целия живот и за проследяването на напредъка на тяхното прилагане.

(10)

Изготвянето на специфична статистика на Общността се ръководи от правилата, определени в Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета от 17 февруари 1997 г. относно статистиката на Общността ( 4 ).

(11)

Предаването на данните при условията на статистическа поверителност се ръководи от правилата на Регламент (ЕО) № 322/97 и Регламент (Евратом, ЕИО) № 1588/90 на Съвета от 11 юни 1990 г. относно предаване на поверителна статистическа информация на Статистическата служба на Европейските общности ( 5 ).

(12)

Регламент (ЕО) № 831/2002 на Комисията от 17 май 2002 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета относно статистиката на Общността във връзка с достъпа до поверителни данни за научни цели ( 6 ) установи условията, при които може да бъде даден достъп до поверителни данни, предадени на Общността.

(13)

Тъй като целта на настоящия регламент, а именно създаването на общи статистически стандарти, които позволяват изготвянето на хармонизирани данни за професионалното обучение в предприятията, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите-членки и затова може да бъде по-лесно постигната на общностно равнище, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, както е определен в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, както е предвидено в настоящия член, настоящият регламент не надвишава това, което е необходимо, за да се постигне тази цел.

(14)

Мерките, необходими за прилагането на настоящия регламент, следва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяване на процедурите за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията ( 7 ). Тези мерки следва да вземат предвид наличните капацитети в държавите-членки за събиране и обработка на данните.

(15)

Статистическия програмен комитет е бил консултиран в съответствие с член 3 от Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета от 19 юни 1989 г. за създаване на статистически програмен комитет на Европейските общности ( 8 ),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:Член 1

Предмет

Настоящият регламент установява обща рамка за изготвяне на статистика на Общността относно професионалното обучение в предприятията.

Член 2

Определения

За целта на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1. „Предприятие“ означава предприятието, както е определено в Регламент (ЕИО) № 696/93 на Съвета от 15 март 1993 г. относно статистическите отчетни единици за наблюдението и анализа на производствената система в Общността ( 9 ).

▼M1 —————

▼B

Член 3

Данни, които трябва да бъдат събирани

1.  Данните трябва да се събират от държавите-членки с оглед на изготвянето на статистиката на Общността за анализа на продължаващото професионално обучение в предприятията в следните области:

а) политика на обучението и стратегии на обучението на предприятията при развиването на уменията на тяхната работна сила;

б) управление, организация и форми на продължаващото професионално обучение в предприятията;

в) ролята на социалните партньори при осигуряването на всички аспекти на продължаващото професионално обучение на работното място;

г) достъп до продължаващо професионално обучение, неговия обем и съдържание, особено в контекста на икономическата дейност и размера на предприятието;

д) конкретни мерки на предприятията за продължаващото обучение, за подобряване на уменията на работната им сила в областта на информационните и комуникационните технологии;

е) възможности за наетите лица в малки и средни предприятия (МСП) за достъп до продължаващо професионално обучение и за придобиване на нови умения и особените нужди на МСП при предоставянето на обучението;

ж) ефектите на обществените мерки върху професионалното обучение в предприятията;

з) равни възможности за достъп до продължаващо професионално обучение в предприятията за всички служители по отношение на пол, и по-специално по отношение на конкретни възрастови групи;

и) специални мерки за продължаващо професионално обучение за хора в неравностойно положение на трудовия пазар;

й) мерки за продължаващо професионално обучение, насочени към различни видове трудови договори;

к) разходи за продължаващо професионално обучение: нива на финансиране и ресурси за финансиране, стимули за продължаващо професионално обучение и

л) процедури за оценка и мониторинг на предприятия по отношение на продължаващото професионално обучение.

2.  От държавите-членки се събират конкретни данни по отношение на първоначалното професионално обучение в предприятията за:

а) участниците в първоначалното професионално обучение и

б) общите разходи за първоначалното професионално обучение.

▼M1

Член 4

Обхват на статистическите данни

Статистическите данни за професионалното обучение в предприятията следва да обхващат най-малко всички икономически дейности, дефинирани в сектори от B до N и от R до S на NACE Rev. 2.

▼B

Член 5

Статистически единици

1.  За събирането на данните предприятието, активно в една от икономическите дейности, посочени в член 4, и наемащо 10 или повече лица, се използва като статистическа единица.

2.  Вземайки предвид специфичното национално разпределение на размера на предприятията и развитието на нуждите на политиката, държавите-членки могат да разширят определението за статистическата единица в тяхната страна. Комисията може също да реши да разшири определението в съответствие с процедурата, посочена в член 14, параграф 2, ако подобно разширяване ще повиши значително представителността и качеството на резултата на изследването в съответните държави- членки.

Член 6

Източници на данни

1.  Държавите-членки придобиват изискваните данни като използват или изследване в предприятията или комбинация от изследване в предприятията и други източници, прилагайки принципите за намаленото бреме върху отговарящите и за административното опростяване.

2.  Държавите-членки определят условията за предприятията да отговорят на изследването.

3.  Чрез изследването предприятията се призовават да дават верни и пълни данни в рамките на предписаните срокове.

4.  Други източници, включително административни данни, могат да бъдат използвани за допълване на данните, които трябва да бъдат събрани, където тези източници са подходящи по отношение на уместността и своевременността.

Член 7

Характеристики на изследването

1.  Изследването се прави чрез извадка.

2.  Държавите-членки вземат необходимите мерки за гарантиране, че данните, които предават, отразяват структурата на популацията на статистическите единици. Изследването се провежда по такъв начин, че да позволява разбивка на резултатите на ниво на Общността най-малко в следните категории:

а) икономически дейности в съответствие с ►M1  NACE Rev. 2 ◄ и

б) размер на предприятията.

3.  Изискванията към правенето на извадката и точността, размерите на извадката, за да се отговори на тези изисквания и подробните спецификации на ►M1  NACE Rev. 2 ◄ и категориите размери, до които могат да се детайлизират резултатите, се определят в съответствие с процедурата, посочена в член 14, параграф 2.

Член 8

Метод на изследването

1.  С цел да се намали бремето върху отговарящите, методът на изследването позволява събирането на данните да се адаптира по отношение на:

а) предприятия с обучение и без обучение; и

б) различни форми на професионално обучение.

2.  Конкретните данни, които се събират по отношение на предприятия с обучение и без обучение, и по отношение на различни форми на професионално обучение, се определят в съответствие с процедурата, посочена в член 14, параграф 2.

Член 9

Качествен контрол и доклади

1.  Държавите-членки вземат необходимите мерки за гарантиране на качеството на данните, които предават.

2.  Не по-късно от 21 месеца след края на всеки базов период, посочен в член 10, държавите-членки представят на Комисията (Евростат) доклад за качеството, съдържащ цялата информация и данни, поискани за нея, за да проверят качеството на представените данни. Докладът посочва възможните нарушения на методологическите изисквания.

3.  Въз основа на докладите, посочени в параграф 2, Комисията (Евростат) оценява качеството на представените данни, особено по отношение на осигуряването на сравнимостта на данните между държавите-членки.

4.  Изискванията за качеството на данните, които се събират и предават за статистиката на Общността за професионалното обучение в предприятията, структурата на докладите за качеството, посочени в параграф 2, и всякакви мерки, необходими за оценяване или повишаване на качеството на данните, се определят в съответствие с процедурите, посочени в член 14, параграф 2.

Член 10

Референтен период и периодичност

1.  Референтният период, който трябва да бъде обхванат от събирането на данните, е една календарна година.

2.  Комисията определя първата референтна година, за която трябва се събират данни в съответствие с процедурата, посочена в член 14, параграф 2.

3.  Държавите-членки събират данните на всеки пет години.

Член 11

Предаване на данни

1.  Държавите-членки и Комисията, в рамките на съответните им области на компетентност, насърчават условията за повишено използване на електронно събиране на данни, електронно предаване на данни и автоматична обработка на данни.

2.  Държавите-членки предават на Комисията (Евростат) отделните данни за предприятията в съответствие със съществуващите разпоредби на Общността за предаването на данни, предмет на статистическа поверителност, както е предвидено в Регламенти (ЕО) № 322/97 и (Евратом, ЕИО) № 1588/90. Държавите-членки гарантират, че предадените данни не позволяват прякото идентифициране на статистическите единици.

3.  Държавите-членки предават данните в електронна форма в съответствие с подходящия технически формат и взаимозаменяемият стандарт, определен в съответствие с процедурата, посочена в член 14, параграф 2.

4.  Държавите-членки предават пълни и верни данни не по-късно от 18 месеца след края на референтната година.

Член 12

Доклад за изпълнението

1.  До 20 октомври 2010 г. и след консултация на Статистическия програмен комитет Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането на настоящия регламент. По-конкретно този доклад трябва:

а) да оценява ползите, натрупващи се за Общността, държавите-членки и потребителите от изготвената статистика във връзка с бремето върху отговарящите лица, и

б) да идентифицира областите за потенциално подобрение и изменения, които се считат за необходими с оглед на получените резултати.

2.  След доклада Комисията може да предложи мерки за подобряване на прилагането на настоящия регламент.

Член 13

Мерки за прилагане

Мерките, необходими за прилагането на настоящия регламент, включително мерките, вземащи предвид техническите развития във връзка със събирането, предаването и обработката на данните, се предприемат в съответствие с процедурата, посочена в член 14, параграф 2.

Член 14

Процедура на Комитета

1.  Комисията се подпомага от Статистическия програмен комитет.

2.  Когато се прави препратка към настоящия параграф, се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Периодът, определен в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

Член 15

Финансиране

1.  За първата референтна година, за която се изготвя статистиката за Общността, предвидена в настоящия регламент, Комисията прави финансова вноска за държавите-членки, за да им помогне при покриването на разходите, понесени от тях по събирането, обработката и предаването на данните.

2.  Размерът на финансовата вноска се определя като част от съответната годишна бюджетна процедура. Бюджетният орган трябва да определи наличните суми, които да бъдат заделени.

3.  При прилагането на настоящия регламент Комисията може да се обърне за помощ към експерти и организации за техническа помощ, чието финансиране може да бъде предвидено в рамките на общата финансова рамка за настоящия регламент. Комисията може да организира семинари, колоквиуми или други срещи на експерти, които е вероятно да улеснят прилагането на настоящия регламент и да предприемат необходимите действия за информиране, публикуване и разпространение.

Член 16

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официалния вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.( 1 ) Становище на Европейския парламент от 23 февруари 2005 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и Решение на Съвета от 27 юни 2005 г.

( 2 ) ОВ C 134, 7.6.2003 г., стр. 3.

( 3 ) ОВ L 197, 5.8.2003 г., стр. 13.

( 4 ) ОВ L 52, 22.2.1997 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

( 5 ) ОВ L 151, 15.6.1990 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1882/2003.

( 6 ) ОВ L 133, 18.5.2002 г., стр. 7.

( 7 ) ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

( 8 ) ОВ L 181, 28.6.1989 г., стр. 47.

( 9 ) ОВ L 76, 30.3.1993 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1882/2003 г.

Top