EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02005O0005-20081001

Consolidated text: Насоки на Европейската централна банка от 17 февруари 2005 година относно изискванията за статистическа отчетност на Европейската централна банка и процедурите за обмен на статистическа информация в рамките на Европейската система на централните банки в областта на статистиката на държавните финанси (ЕЦБ/2005/5) (2005/327/ЕО)

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2005/327/2008-10-01

2005O0005 — BG — 01.10.2008 — 003.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 17 февруари 2005 година

относно изискванията за статистическа отчетност на Европейската централна банка и процедурите за обмен на статистическа информация в рамките на Европейската система на централните банки в областта на статистиката на държавните финанси

(ЕЦБ/2005/5)

(2005/327/ЕО)

(ОВ L 109, 29.4.2005, p.81)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  No

page

date

►M1

НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 3 февруари 2006 година

  L 40

32

11.2.2006

►M2

НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 18 декември 2006 година (2007/C 17/01)

  C 17

1

25.1.2007

 M3

НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 15 ноември 2007 година

  L 311

49

29.11.2007

►M4

НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 5 септември 2008 година

  L 276

32

17.10.2008
▼B

НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 17 февруари 2005 година

относно изискванията за статистическа отчетност на Европейската централна банка и процедурите за обмен на статистическа информация в рамките на Европейската система на централните банки в областта на статистиката на държавните финанси

(ЕЦБ/2005/5)

(2005/327/ЕО)УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално членове 5.1, 5.2, 12.1 и 14.3 от него,

като има предвид, че:

(1)

За да изпълни задачите си, Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) се нуждае от изчерпателна и надеждна статистика на държавните финанси (СДФ).

(2)

Процедурите, установени в настоящите насоки, не засягат отговорностите и компетенциите на равнище държави-членки и на общностно равнище.

(3)

Член 5.1 от Устава изисква Европейската централна банка (ЕЦБ), подпомагана от националните централни банки (НЦБ), да събира необходимата ѝ статистическа информация или от компетентните национални органи, или пряко от стопанските субекти, за да изпълнява задачите на ЕСЦБ. Член 5.2 предвижда НЦБ да изпълняват, доколкото това е възможно, задачите, описани в член 5.1.

(4)

Част от информацията, необходима за спазване на статистическите изисквания на ЕСЦБ в областта на СДФ, се събира от компетентни национални органи, различни от НЦБ. Поради това някои от задачите, които се изпълняват съгласно настоящите насоки, изискват сътрудничество между ЕСЦБ и компетентните национални власти в съответствие с член 5.1 от Устава и член 4 от Регламент (ЕО) № 2533/98 на Съвета от 23 ноември 1998 г. относно събирането на статистическа информация от Европейската централна банка ( 1 ).

(5)

Необходимо е да бъдат установени ефикасни процедури за обмен на СДФ в рамките на ЕСЦБ, за да се осигури навременна СДФ за ЕСЦБ, която да отговаря на нуждите ѝ, и съгласуваност между статистическите данни и прогнозите за същите променливи, изготвяни от НЦБ, независимо дали статистическата отчетност е съставяна от НЦБ, или от компетентните национални органи.

(6)

За постигане на съгласуваност изискванията на ЕСЦБ в областта на СДФ следва в максимална степен да бъдат базирани на статистическите стандарти на Общността, установени в Регламент (ЕО) № 2223/96 на Съвета от 25 юни 1996 г. относно Европейската система от национални и регионални сметки в Общността ( 2 ) (наричан по-долу ESA 95).

(7)

Таблица 2 (главни агрегати на държавното управление) на Програмата за предаване на данни в приложение Б към ESA 95, предоставяна на разположение два пъти годишно (в рамките на три и осем месеца след края на последната отчетена година), съдържа по-голямата част от основната информация, необходима за изпълнение на изискванията за отчитане на приходите и разходите. Останалата част от основната информация, необходима за съставяне на общите приходи и разходи за еурозоната и Европейския съюз (ЕС), се отнася предимно до транзакциите между държавите-членки и бюджета на ЕС.

(8)

Определена част от статистиката на държавния дълг и на корекциите на дефицита и дълга се предоставя два пъти годишно — до 1 март и 1 септември — съгласно Регламент (ЕО) № 3605/93 на Съвета от 22 ноември 1993 г. за прилагане на Протокола относно процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност ( 3 ). Таблица 6 (Финансови сметки по сектори(сделки)) и таблица 7 (Счетоводни баланси на финансови активи и задължения) от Програмата за предаване на данни в приложение Б към ESA 95, включващи финансови сметки за сектор „Държавно управление“ и неговите подсектори, се предоставят веднъж годишно (в срок от девет месеца след края на последната отчетена година). Източниците обаче не удовлетворяват нуждите на ЕСЦБ по отношение на обхвата и навременността на отчетността.

(9)

По отношение на статистиката на държавния дълг и на корекциите на дефицита и дълга ЕСЦБ изисква също данни, които не се съдържат в описаните по-горе видове статистика, особено данни за разбивките на дълга по начален и остатъчен матуритет, деноминация и държатели, както и за другите потоци, свързани с транзакциите по пазарни оценки съгласно ESA 95 и измененията на държавния дълг по номинална стойност съгласно Регламент (ЕО) № 3605/93. Поради това, въпреки описаните по-горе източници е необходимо допълнително събиране на статистически данни от компетентните национални органи.

(10)

Ограниченията по отношение на системите за събиране на СДФ и на ресурсите предполагат възможността да се разрешават дерогации от настоящите насоки.

(11)

Предоставянето от НЦБ на ЕЦБ на поверителна статистическа информация се извършва, доколкото това е необходимо за изпълнение на задачите на ЕСЦБ. Режимът на поверителност е установен в член 8 от Регламент (ЕО) № 2533/98 и Насоки ЕЦБ/1998/NP28 на Европейската централна банка от 22 декември 1998 г. относно общите правила и минималните стандарти за опазване поверителността на статистическата информация, събирана от Европейската централна банка с помощта на националните централни банки ( 4 ).

(12)

Необходимо е да се създаде процедура за ефективно извършване на технически изменения на приложенията към настоящите насоки, при условие че тези изменения не променят основната концептуална рамка, нито засягат задължението за предоставяне на информация. При спазване на процедурата следва да бъдат взети предвид становищата на Комитета по статистика на ЕСЦБ. НЦБ могат да правят предложения за такива технически изменения в приложенията чрез Комитета по статистика.

(13)

В съответствие с членове 12.1 и 14.3 от Устава насоките на ЕЦБ са неразделна част от законодателството на Общността,

ПРИЕ НАСТОЯЩИТЕ НАСОКИ:Член 1

Дефиниции

За целите на настоящите насоки:

1. „участваща държава-членка“ означава държава-членка, която е приела единната валута в съответствие с Договора за създаване на Европейската общност;

2. „еурозона“ означава икономическата територия на участващите държави-членки и ЕЦБ;

3. „дълг, в т.ч. с променлив лихвен процент“ означава дълг в онези финансови инструменти, чиито купонни плащания не представляват предварително определен процент от главницата, а зависят от трета лихва или процент на доходност или от друг показател;

4. „статистика на приходите и разходите“ означава статистиката, съдържаща се в таблици 1А, 1Б и 1В от приложение I;

5. „статистика на корекциите на дефицита и дълга“ означава статистиката, съдържаща се в таблици 2А и 2Б от приложение I;

6. „статистика на дълга“ означава статистиката, съдържаща се в таблици 3А и 3Б от приложение I;

7. „пълен набор от данни“ означава всички категории в „статистиката на приходите и разходите“, „статистиката на корекциите на дефицита и дълга“ и в „статистиката на дълга“;

8. „основни категории“ и „второстепенни категории“ означават категориите, посочени като такива в приложение I;

9. „частичен набор от данни“ означава всички категории или основните категории в един от следните видове статистика:

„статистика на приходите и разходите“, „статистика на корекциите на дефицита и дълга“ или „статистика на дълга“.

Член 2

Задължения на НЦБ, свързани със статистическата отчетност

1.  НЦБ отчитат СДФ пред ЕЦБ, както е предвидено в приложение I, на база календарна година. Данните съответстват на принципите и определенията на ESA 95 и на Регламент (ЕО) № 3605/93, както е обяснено подробно в приложение II.

▼M2

2.  Данните обхващат периода от 1995 г. до годината, за която се отнася предоставянето на данни (година t-1).

▼B

3.  Към данните за дефицита/излишъка, дълга, приходите, разходите или номиналния брутен вътрешен продукт (БВП) се прилагат причините за ревизиите, когато измененията в дефицита/излишъка — резултат от ревизии, представляват минимум 0,3 % от БВП или измененията на дълга, приходите, разходите или номиналния БВП — резултат от ревизии, представляват минимум 0,5 % от БВП.

Член 3

Задължения на ЕЦБ, свързани със статистическата отчетност

1.  Въз основа на данните, отчитани от НЦБ, ЕЦБ поддържа „база данни за СДФ“, която включва съвкупните данни за еурозоната и ЕС. ЕЦБ разпространява базата данни за СДФ сред НЦБ.

2.  НЦБ посочват на кого може да се предоставя тяхната статистическа информация. ЕЦБ се съобразява с това посочване, когато разпространява базата данни за СДФ.

Член 4

Срокове за предоставяне на данни

▼M1

1.  НЦБ предоставят пълен набор от данни два пъти годишно, до 15 април и до 15 октомври.

▼B

2.  По своя инициатива НЦБ предоставят частичен набор от данни между двата отчета, посочени в параграф 1, когато има налице нова информация. При предоставяне на частичен набор от данни, обхващащ само основните категории, НЦБ могат също да предоставят оценки за второстепенните категории.

3.  ЕЦБ разпространява базата данни за СДФ сред НЦБ поне веднъж месечно, не по-късно от следващия работен ден на ЕЦБ след окончателното подготвяне от ЕЦБ на данните за публикуване.

Член 5

Сътрудничество с компетентните национални органи

1.  Когато източниците на част или на всички данни и информация, посочени в член 2, са компетентни национални органи, различни от НЦБ, НЦБ полагат усилия за установяване на подходящи условия на сътрудничество с тези органи с цел осигуряване на една постоянна структура за предаване на данни в съответствие със стандартите и изискванията на ЕСЦБ, освен ако вече не е постигнат същият резултат на базата на националното законодателство.

2.  Когато в хода на това сътрудничество дадена НЦБ не е в състояние да спази изискванията, установени в членове 2 и 4, поради непредоставяне от компетентния национален орган на необходимата информация на НЦБ, ЕЦБ и НЦБ обсъждат с този орган по какъв начин може да бъде предоставена информацията.

Член 6

Стандарти за предаване и кодиране

НЦБ и ЕЦБ използват стандартите, определени в приложение III, за предаване и кодиране на данните, посочени в членове 2 и 3. Това изискване не препятства използването и на някои други форми за предаване на статистическа информация на ЕЦБ, като договорено решение в случай на необходимост.

Член 7

Качество

1.  ЕЦБ и НЦБ контролират и подобряват качеството на данните, предоставяни на ЕЦБ.

2.  Изпълнителният съвет на ЕЦБ се отчита ежегодно пред Управителния съвет на ЕЦБ за качеството на годишната СДФ.

3.  Отчетът включва най-малкото обхвата на данните, степента, в която те отговарят на съответните определения, и обхвата на ревизиите.

Член 8

Дерогации

1.  Управителният съвет на ЕЦБ разрешава дерогации на НЦБ, които не са в състояние да спазят изискванията, установени в член 2 и член 4, параграф 1. Допустимите дерогации са посочени в приложение IV.

2.  НЦБ, получила разрешение за дерогация за определен срок от време, уведомява ежегодно ЕЦБ за стъпките, които се предприемат за цялостното спазване на изискванията за отчитане.

3.  Управителният съвет на ЕЦБ извършва ежегодно преглед на дерогациите.

Член 9

Опростена процедура за изменения

Вземайки предвид становищата на Комитета по статистика, Изпълнителният съвет на ЕЦБ има право да извършва технически изменения в приложенията към настоящите насоки, при условие че тези изменения нито променят основната концептуална рамка, нито засягат задължението за предоставяне на данни.

Член 10

Влизане в сила

Настоящите насоки влизат в сила два дни след приемането им.

Член 11

Адресати

Адресати на настоящите насоки са НЦБ на участващите държави-членки.

▼M4
ПРИЛОЖЕНИЕ I

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ

Пълният набор от данни съдържа статистика на приходите и разходите (таблици 1А, 1Б и 1В), статистика на корекциите на дефицита и дълга (таблици 2А и 2Б) и статистика на дълга (таблици 3А и 3Б). Основните категории са отбелязани с получер шрифт, а останалите категории са второстепенни. Минималното съдържание на частичния набор от данни обхваща основните категории на статистиката на приходите и разходите, статистиката на корекциите на дефицита и дълга или на статистиката на дълга. Категориите се отнасят за сектор „Държавно управление“, освен ако не е посочено друго.

СТАТИСТИКА НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕТаблица 1А

Категория

Номер и линейна връзка

Дефицит (–) или излишък (+)

1 = 7 – 8 = 2 + 3 + 4 + 5

Дефицит (–) или излишък (+) на централното държавно управление

2

Дефицит (–) или излишък (+) на федералното държавно управление

3

Дефицит (–) или излишък (+) на местното държавно управление

4

Дефицит (–) или излишък (+) на социалноосигурителните фондове

5

Първичен дефицит (–) или излишък (+)

6 = 1 + 26

Общо приходи

7 = 9 + 31

Общо разходи

8 = 21 + 33

Текущи приходи

9 = 10 + 13 + 15 + 18 + 20

Преки данъци

10

в т.ч. дължими от предприятията

11

в т.ч. дължими от домакинствата

12

Косвени данъци

13

в т.ч. данък добавена стойност

14

Социалноосигурителни вноски

15

в т.ч. действителни социалноосигурителни вноски за сметка на работодателите

16

в т.ч. социалноосигурителни вноски на заетите лица

17

Други текущи приходи

18

в т.ч. вземания по лихви

19

Продажби

20

Текущи разходи

21 = 22 + 26 + 27 + 29

Текущи трансфери

22 = 23 + 24 + 25

Социални плащания

23

Дължими субсидии

24

Други дължими текущи трансфери

25

Дължими лихви

26

Компенсации на заетите лица

27

в т.ч. надници и заплати

28

Междинно потребление

29

Спестявания, бруто

30 = 9 – 21

Капиталови приходи

31

в т.ч. капиталови данъци

32

Капиталови разходи

33 = 34 + 35 + 36

Инвестиции

34

Други придобивания на нефинансови активи, нето

35

Дължими капиталови трансфери

36

Допълнителни показатели

Процедура при ППД дефицит (–) или излишък (+)

37

Дължими лихви по процедура при прекомерен дефицит

38

Постъпления от продажби на лицензи за Универсални мобилни телекомуникационни системи (UMTS)

39

Действителни социалноосигурителни вноски

40

Социални помощи, различни от социални трансфери в натура

41

Брутен вътрешен продукт

42

Брутен вътрешен продукт по постоянни цени

43

Държавни инвестиции по постоянни цени

44Таблица 1Б

Категория

Номер и линейна връзка

Плащания от държава-членка към бюджета на Европейския съюз

1 = 2 + 4 + 5 + 7

Косвени данъци, дължими към бюджета на ЕС

2

в т.ч. ДДС, получаван от бюджета на ЕС

3

Текущи средства, свързани с международното сътрудничество, дължими от правителствата на бюджета на ЕС

4

Други текущи трансфери, дължими от правителствата на бюджета на ЕС

5

в т.ч. собствен четвърти ресурс на ЕС

6

Капиталови трансфери, дължими от правителствата на бюджета на ЕС

7

Разходи на ЕС в държавите-членки

8 = 9 + 10 + 11 + 12 + 13

Субсидии, дължими от бюджета на ЕС

9

Текущи трансфери от бюджета на ЕС за правителства

10

Текущи трансфери от бюджета на ЕС към неправителствени единици

11

Капиталови трансфери, дължими от бюджета на ЕС на правителства

12

Капиталови трансфери, дължими от бюджета на ЕС на неправителствени единици

13

Нетни постъпления от бюджета на ЕС (нетен получател +, нетен платец –)

14 = 8 – 1

Допълнителни показатели

Разходи за събиране на собствени ресурси

15Таблица 1В

Категория

Номер и линейна връзка

Разходи за крайно потребление

1 = 2 + 3 = 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 – 10

Разходи за индивидуално потребление

2

Разходи за колективно потребление

3

Компенсации на заетите лица

4 = [1A.27] (1)

Междинно потребление

5 = [1A.29]

Социални трансфери в натура, извършвани чрез пазарни производители

6

Потребление на основен капитал

7

Платени данъци върху производството минус получени субсидии

8

Оперативен излишък, нето

9

Продажби

10 = [1A.20]

Допълнителни показатели

Разходи за крайно потребление по постоянни цени

11

(1)   [x.y], където с „y“ е обозначен поредният номер от колона „Категория“, а с „x“ — съответната таблица.

СТАТИСТИКА НА КОРЕКЦИИТЕ НА ДЕФИЦИТА И ДЪЛГАТаблица 2А

Категория

Номер и линейна връзка

Дефицит (–) или излишък (+)

1=[1A.1]

Корекция между финансови и нефинансови сметки

2 = 1 – 3

Нетни транзакции с финансови активи и пасиви

3 = 4 – 15

Транзакции с финансови активи (консолидирани)

4 = 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 13

Транзакции с валута и депозити

5

Транзакции с ценни книжа, различни от акции — краткосрочни и дългосрочни ценни книжа

6

Транзакции с финансови деривативи

7

Транзакции със заеми

8

Транзакции с акции и други форми на собственост

9

Приватизации

10

Капиталови инжекции

11

Други

12

Транзакции с други финансови активи

13

в т.ч. начислени данъци минус данъчни постъпления в брой

14

Транзакции с пасиви (консолидирани)

15 = 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 22

Транзакции с валута и депозити

16

Транзакции с ценни книжа, различни от акции — краткосрочни ценни книжа

17

Транзакции с ценни книжа, различни от акции — дългосрочни ценни книжа

18

Транзакции с финансови деривативи

19

Транзакции със заеми

20

в т.ч. заеми от централната банка

21

Транзакции с други пасиви

22

Транзакции с дългови инструменти (консолидирани)

= кредитни потребности на сектор „Държавно управление“ (GGBR)

23 = 16 + 17 + 18 + 20

23 = 25 + 26 + 27

23 = 2 – 1 + 4 – 19 – 22

Транзакции с дългосрочни дългови инструменти

24

Транзакции с дългови инструменти, деноминирани в национална валута

25

Транзакции с дългови инструменти, деноминирани в чуждестранна валута на участваща държава-членка (1)

26

Транзакции с дългови инструменти, деноминирани в чуждестранна валута на неучастваща държава-членка

27

Други потоци

28 = 29 + 32

Влияние на оценката върху дълга

29 = 30 + 31

Печалби и загуби от валутна позиция

30

Други влияния на оценката — по номинална стойност

31

Други изменения в размера на дълга

32

Изменение на дълга

33 = 23 + 28

33 = 2 – 1 + 4 – 19 – 22 + 28

(1)   Отчитат се за годините преди държавата-членка да стане участваща държава-членка.Таблица 2Б

Категория

Номер и линейна връзка

Транзакции с дългови инструменти — неконсолидирани

1 = 2 + 3 + 4 + 5 + 6

Транзакции с валута и депозити (пасиви) — неконсолидирани

2

Транзакции с краткосрочни ценни книжа (пасиви) — неконсолидирани

3

Транзакции с дългосрочни ценни книжа (пасиви) — неконсолидирани

4

Транзакции със заеми от централната банка

5

Транзакции с други заеми (пасиви) — неконсолидирани

6

Консолидиращи транзакции

7 = 8 + 9 + 10 + 11

Консолидиращи транзакции — валута и депозити

8 = 2 – [2A.16]

Консолидиращи транзакции — краткосрочни ценни книжа

9 = 3 – [2A.17]

Консолидиращи транзакции — дългосрочни ценни книжа

10 = 4 – [2A.18]

Консолидиращи транзакции — заеми

11 = 6 – [2A.20] – [2A.21]

СТАТИСТИКА НА ДЪЛГАТаблица 3А

Категория

Номер и линейна връзка

Дълг

1 = 2 + 3 + 4 + 5 + 6

= 7 + 12 = 13 + 14 + 15

= 16 + 17 = 19 + 20 + 22

= 24 + 25 + 26 + 27

Дълг — валута и депозити (пасиви)

2

Дълг — валута и депозити (пасиви) Дълг — краткосрочни ценни книжа (пасиви)

3

Дълг — дългосрочни ценни книжа (пасиви)

4

Дълг — заеми от централната банка (пасиви)

5

Дълг — други заеми (пасиви)

6

Дълг, притежаван от резиденти на държава-членка

7 = 8 + 9 + 10 + 11

Дълг, притежаван от централната банка

8

Дълг, притежаван от други парично-финансови институции

9

Дълг, притежаван от други финансови институции

10

Дълг, притежаван от други резиденти на държава-членка

11

Дълг, притежаван от нерезиденти на държава-членка

12

Дълг, деноминиран в национална валута

13

Дълг, деноминиран в чуждестранна валута на участваща държава-членка

14

Дълг, деноминиран в чуждестранна валута на неучастваща държава-членка

15

Краткосрочен дълг

16

Дългосрочен дълг

17

Краткосрочен дълг

18

Дългосрочен дълг

19

в т.ч. с променлив лихвен процент

20

Дълг с остатъчен матуритет до една година

21

Дълг с остатъчен матуритет над една и до пет години

22

в т.ч. с променлив лихвен процент

23

Дългов компонент на централното държавно управление

24 = [3B.7] – [3B.15]

Дългов компонент на федералното държавно управление

25 = [3B.9] – [3B.16]

Дългов компонент на местното държавно управление

26 = [3B.11] – [3B.17]

Дългов компонент на социалноосигурителните фондове

27 = [3B.13] – [3B.18]

Допълнителни показатели

Осреднен остатъчен матуритет на дълга

28

Дълг — облигации с нулев купон

29Таблица 3Б

Категория

Номер и линейна връзка

Дълг (неконсолидиран)

1 = 7 + 9 + 11 + 13

Консолидиращи елементи

2 = 3 + 4 + 5 + 6 = 8 + 10 + 12 + 14

= 15 + 16 + 17 + 18

Консолидиращи елементи — валута и депозити

3

Консолидиращи елементи — краткосрочни ценни книжа

4

Консолидиращи елементи — дългосрочни ценни книжа

5

Консолидиращи елементи — заеми

6

Дълг, емитиран от централното държавно управление

7

в т.ч. притежаван от други подсектори на сектор „Държавното управление“

8

Дълг, емитиран от федералното държавно управление

9

в т.ч. притежаван от други подсектори на сектор „Държавно управление“

10

Дълг, емитиран от местното държавно управление

11

в т.ч. притежаван от други подсектори на сектор „Държавно управление“

12

Дълг, емитиран от социалноосигурителните фондове

13

в т.ч. притежаван от други подсектори на сектор „Държавно управление“

14

Допълнителни показатели

Притежаван от централното държавно управление дълг, емитиран от субекти от други подсектори на сектор „Държавно управление“

15

Притежаван от федералното държавно управление дълг, емитиран от субекти от други подсектори на сектор „Държавно управление“

16

Притежаван от местното държавно управление дълг, емитиран от субекти от други подсектори на сектор „Държавно управление“

17

Притежаван от социалноосигурителните фондове дълг, емитиран от субекти от други подсектори на сектор „Държавно управление“

18
ПРИЛОЖЕНИЕ II

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ДЕФИНИЦИИ

1.   Методологически препратки

Категориите, описани подробно в приложение I, са дефинирани като цяло чрез препращане към приложение А към ESA 95 и/или Регламент (ЕО) № 3605/93 на Съвета от 22 ноември 1993 г. за прилагане на Протокола относно процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност ( 5 ). Допълнителни методологически дефиниции са дадени в член 1 от настоящите насоки. По-конкретно, кодовете на секторите и подсекторите са изложени подробно в таблицата по-долу.Сектори и подсектори съгласно ESA 95

 
 

Публични

Национални частни

Контролирани отвън

Цялата икономика

S.1

 
 
 

Нефинансови предприятия

S.11

S.11001

S.11002

S.11003

Финансови предприятия

S.12

 
 
 

Централна банка

S.121

 
 
 

Други парично-финансови институции

S.122

S.12201

S.12202

S.12203

Други финансови посредници, с изключение на застрахователни компании и пенсионни фондове

S.123

S.12301

S.12302

S.12303

Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности

S.124

S.12401

S.12402

S.12403

Застрахователни компании и пенсионни фондове

S.125

S.12501

S.12502

S.12503

Сектор „Държавно управление“

S.13

 
 
 

Централно държавно управление

S.1311

 
 
 

Федерално държавно управление

S.1312

 
 
 

Местно държавно управление

S.1313

 
 
 

Социалноосигурителни фондове

S.1314

 
 
 

Домакинства

S.14

 
 
 

Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД)

S.15

 
 
 

Останал свят

S.2

 
 
 

ЕС

S.21

 
 
 

Държави-членки на ЕС

S.211

 
 
 

Институции на ЕС

S.212

 
 
 

Трети държави и международни организации

S.22

 
 
 

2.   Дефиниция на категориите ( 6 )

Таблица 1А

1. Дефицит (–) или излишък (+) [1А.1] се равнява на нетно предоставени кредити (+)/нетно получени кредити (–) (Б.9) по S.13.

2. Дефицит (–) или излишък (+) на централното държавно управление [1А.2] се равнява на нетно предоставени кредити (+)/нетно получени кредити (–) (Б.9) по S.1311.

3. Дефицит (–) или излишък (+) на федералното държавно управление [1А.3] се равнява на нетно предоставени кредити (+)/нетно получени кредити (–) (Б.9) по S.1312.

4. Дефицит (–) или излишък (+) на местното държавно управление [1А.4] се равнява на нетно предоставени кредити (+)/нетно получени кредити (–) (Б.9) по S.1313.

5. Дефицит (–) или излишък (+) на социалноосигурителните фондове [1А.5] се равнява на нетно предоставени кредити (+)/нетно получени кредити (–) (Б.9) по S.1314.

6. Първичен дефицит (–) или излишък [1А.6] се равнява на дефицит (–) или излишък (+) [1A.1] плюс дължима лихва [1A.26].

7. Общо приходи [1A.7] се равнява на текущи приходи [1A.9] плюс капиталови приходи [1A.31].

8. Общо разходи [1A.8] се равнява на текущи разходи [1A.21] плюс капиталови разходи [1A.33].

9. Текущи приходи [1A.9] се равнява на преки данъци [1A.10] плюс косвени данъци [1A.13], плюс социалноосигурителни вноски [1A.15], плюс други текущи приходи [1A.18], плюс приходи от продажби [1A.20].

10. Преки данъци [1A.10] се равнява на текущи данъци върху дохода и богатството, и т.н. (D.5), отчетени като ресурс по S.13.

11. Преки данъци, в т.ч. дължими от предприятията [1A.11], се равнява на текущи данъци върху дохода и богатството и т.н. (D.5), отчетени като ресурс по S.13 и използване по S.11 и S.12.

12. Преки данъци, в т.ч. дължими от домакинствата [1A.12], се равнява на текущи данъци върху дохода и богатството и т.н. (D.5), отчетени като ресурс по S.13 и използване по S.14.

13. Косвени данъци [1A.13] се равнява на данъци върху производството и вноса (D.2), отчетени като ресурс по S.13, плюс косвени данъци, дължими на бюджета на ЕС [1Б.2].

14. Косвени данъци, в т.ч. ДДС [1A.14], се равнява на данъци тип данък върху добавената стойност (D.211), отчетени като ресурс по S.13 и S.212.

15. Социалноосигурителни вноски [1A.15] се равнява на социалноосигурителни вноски (D.61), отчетени като ресурс по S.13.

16. Социалноосигурителни вноски, в т.ч. действителните социалноосигурителни вноски за сметка на работодателите [1A.16], се равнява на действителните социалноосигурителни вноски за сметка на работодателите (D. 6111), отчетени като ресурс по S.13.

17. Социалноосигурителни вноски, в т.ч. социалноосигурителните вноски на заетите лица [1A.17], се равнява на социалноосигурителни вноски на заетите лица (D. 6112), отчетени като ресурс по S.13.

18. Други текущи приходи [1A.18] се равнява на доход от собственост (D.4), застрахователни вземания за обезщетение, различни от застраховка „Живот“ (D.72), текущи средства, свързани с международно сътрудничество (D.74), и разни текущи трансфери (D.75), отчетени като ресурс по S.13, с изключение на лихвата като ресурс по S.13 (D.41), която също представлява използване по S.13, плюс постъпленията от други субсидии за производството (D.39), които представляват използване по S.13, минус текущи трансфери, дължими от бюджета на ЕС към правителството [1Б.10], плюс нетни постъпления от бюджета на ЕС [1Б.14], ако са положителни.

19. Други текущи приходи, в т.ч. вземания по лихви [1A.19], се равнява на лихвата (D.41), отчетена като ресурс по S.13 и използване на всички сектори с изключение по S.13.

20. Приходи от продажби [1A.20] се равнява на пазарно производство (P.11) плюс производство за собствено крайно потребление (P.12), плюс плащания за друго непазарно производство (P.131), отчетени като ресурс по S.13.

21. Текущи разходи [1A.21] се равнява на текущи трансфери [1A.22), плюс дължима лихва (1A.26], плюс компенсации на заетите лица (1A.27], плюс междинно потребление (1A.29].

22. Текущи трансфери [1A.22] се равнява на социални плащания [1A.23], плюс субсидии [1A.24], плюс други дължими текущи трансфери [1A.25].

23. Социални плащания [1A.23] се равнява на социални помощи, различни от социални трансфери в натура (D.62), плюс социални трансфери в натура, свързани с разходите за продуктите, доставяни на домакинствата чрез пазарните производители [D.6311 + D.63121 + D.63131], отчетени като използване по S.13, плюс разни текущи трансфери (D.75), отчетени като използване по S.13 и ресурс по S.15.

24. Дължими субсидии [1A.24] се равнява на субсидии (D.3), отчетени като ресурс по S.13, плюс субсидии, дължими от бюджета на ЕС (1Б.9) на национални резиденти.

25. Други дължими текущи трансфери [1A.25] се равнява на текущи данъци върху дохода и богатството и т.н. (D.5), други данъци върху производството (D.29), доход от собственост (D.4) с изключение на лихви (D.41), нетни премии по общо застраховане (D.71), текущи средства, свързани с международно сътрудничество (D.74), отчетени като използване по S.13, и други текущи трансфери (D.75), отчетени като използване по S.13 и ресурс на всички сектори с изключение на S.15, минус текущи трансфери (D.74 и D.75), дължими от правителството към бюджета на ЕС [1Б.4 и 1Б.5], минус нетни постъпления от бюджета на ЕС [1Б.14], ако са отрицателни.

26. Дължими лихви [1A.26] се равнява на лихвите (D.41), отчетени като използване по S.13 и ресурс на всички сектори, с изключение на S.13.

27. Компенсации на заетите лица [1A.27] се равнява на компенсации на заетите лица (D.1), отчетени като използване по S.13.

28. Компенсации на заетите лица, в т.ч. надници и заплати [1A.28], се равнява на надници и заплати (D.11), отчетени като използване по S.13.

29. Междинно потребление [1A.29] се равнява на междинно потребление (P.2), отчетено като използване по S.13.

30. Брутно спестяване [1A.30] се равнява на текущи приходи [1A.9], минус текущи разходи [1A.21].

31. Капиталови приходи [1A.31] се равнява на капиталови трансфери за получаване (D.9), отчетени като изменения в пасивите и чистата стойност на капитала по S.13 и отчетени като дължими капиталови трансфери от всички сектори с изключение на S.13, минус капиталови трансфери, дължими от бюджета на ЕС към правителството [1Б.12].

32. Капиталови приходи, в т.ч. капиталови данъци [1A.32], се равнява на капиталови данъци (D.91), отчетени като изменения в пасивите, и чистата стойност на капитала по S.13.

33. Капиталови разходи [1A.33] се равнява на инвестиции [1A.34], плюс друго нетно придобиване на нефинансови активи [1A.35], плюс дължими капиталови трансфери [1A.36].

34. Инвестиции [1A.34] се равнява на брутни инвестиции в основен капитал (P.51), отчетени като изменение на активите по S.13.

35. Друго нетно придобиване на нефинансови активи [1A.35] се равнява на увеличение на запасите (P.52), нетно придобиване на ценности (P.53) и нетно придобиване на нефинансови непроизведени активи (K.2), отчетени като изменение на активите по S.13.

36. Дължими капиталови трансфери [1A.36] се равнява на дължими капиталови трансфери (D.9), отчетени като изменения в пасивите и чистата стойност на капитала по S.13 и отчетени като капиталови трансфери за получаване от всички сектори с изключение на S.13, плюс капиталови трансфери, дължими от бюджета на ЕС към неправителствени единици [1Б.13], минус капиталови трансфери, дължими от правителството към бюджета на ЕС [1Б.7].

37. Дефицит (–) или излишък (+) в случай на процедура при прекомерен дефицит (ППД) [1A.37] се равнява на ППД нетно предоставени кредити (+)/нетно получени кредити (–) (EDPB.9) по S.13.

38. Дължими ППД лихви [1A.38] се равнява на ППД лихви (EDPD.41), отчетени като използване по S.13 и ресурс на всички сектори с изключение на S.13.

39. Постъпления от продажби на лицензи за универсални мобилни телекомуникационни системи (UMTS) [1A.39] се равнява на постъпленията от продажби на лицензи за трето поколение мобилни телефони, отчетени като разпореждане с нефинансов актив, съгласно решението на Евростат за разпределяне на лицензите за мобилна телефония.

40. Действителни социалноосигурителни вноски [1A.40] се равнява на действителните социалноосигурителни вноски (D.611], отчетени като ресурс по S.13.

41. Социални помощи, различни от социални трансфери в натура [1A.41], се равнява на социални помощи, различни от социални трансфери в натура (D.62), отчетени като използване по S.13.

42. Брутен вътрешен продукт [1A.42] се равнява на брутния вътрешен продукт (Б.1*g) по пазарни цени.

43. Брутен вътрешен продукт по постоянни цени [1A.43] се равнява на брутния вътрешен продукт (Б.1*g) по постоянни цени.

44. Държавни инвестиции по постоянни цени [1A.44] се равнява на брутните инвестиции в основен капитал (P.51), отчетени като изменение на активите по S.13 по постоянни цени.

Таблица 1Б

1. Плащания от държава-членка към бюджета на ЕС [1Б.1] се равнява на косвени данъци получавани от бюджета на ЕС, плюс текущи средства, свързани с международно сътрудничество (D.74), дължими от правителството към бюджета на ЕС [1Б.4], плюс други текущи трансфери (D.75), дължими от правителството към бюджета на ЕС [1Б.5], плюс капиталови трансфери (D.9), дължими от правителството към бюджета на ЕС [1Б.7].

2. Косвени данъци, получавани от бюджета на ЕС [1Б.2], се равнява на данъци от производство и внос (D.2), отчетени като ресурс по S.212.

3. Косвени данъци, в т.ч. ДДС, получавани от бюджета на ЕС [1Б.3], се равнява на данъци от типа на данък добавена стойност (D.211), отчетени като ресурс по S.212.

4. Текущи средства, свързани с международно сътрудничество, дължими от правителството към бюджета на ЕС [1Б.4], се равнява на текущи средства, свързани с международно сътрудничество (D.74), отчетени като ресурс по S.212 и използване по S.13.

5. Други текущи трансфери, дължими от правителството към бюджета на ЕС [1Б.5], се равнява на други текущи трансфери (D.75), отчетени като ресурс по S.212 и използване по S.13.

6. Други текущи трансфери, дължими от правителството към бюджета на ЕС, в т.ч. четвърти собствен ресурс на ЕС [1Б.6], се равнява на брутния национален продукт (БНП) на база четвърти собствен ресурс (ESA 95, параграф 4138), отчетени като други текущи трансфери (D.75), като ресурс по S.212 и използване по S.13.

7. Капиталови трансфери, дължими от правителството към бюджета на ЕС [1Б.7], се равнява на дължими капиталови трансфери (D.9), отчетени като изменения в пасивите и чистата стойност на капитала по S.13 и отчетени като капиталови трансфери за получаване от S.212.

8. Разходи на ЕС в държава-членка [1Б.8] се равнява на субсидии (D.3), дължими от бюджета на ЕС [1Б.9], плюс текущи трансфери (D.7), дължими от бюджета на ЕС към правителството [1Б.10], плюс текущи трансфери (D.7), дължими от бюджета на ЕС към неправителствени единици [1Б.11], плюс капиталови трансфери (D.9), дължими от бюджета на ЕС към правителството [1Б.12], плюс капиталови трансфери (D.9), дължими от бюджета на ЕС към неправителствени единици [1Б.13].

9. Субсидии, дължими от бюджета на ЕС [1Б.9], се равнява на субсидии (D.3), отчетени като ресурс по S.212.

10. Текущи трансфери, дължими от бюджета на ЕС към правителството [1Б.10], се равнява на текущи средства, свързани с международно сътрудничество (D.74), и други текущи трансфери (D.75), отчетени като ресурс по S.13 и използване по S.212.

11. Текущи трансфери, дължими от бюджета на ЕС към неправителствени единици [1Б.11], се равнява на други текущи трансфери (D.75), отчетени като използване по S.212 и ресурс на всички сектори с изключение на S.13.

12. Капиталови трансфери, дължими от бюджета на ЕС към правителството [1Б.12], се равнява на капиталови трансфери за получаване (D.9), отчетени като изменения в пасивите и чистата стойност на капитала по S.13 и като изменение на активите по S.212.

13. Капиталови трансфери, дължими от бюджета на ЕС към неправителствени единици [1Б.13], се равнява на дължими капиталови трансфери (D.9), отчетени като изменение на активите по S.212 и изменение на пасивите и чистата стойност на капитала на всички сектори, с изключение на S.13.

14. Нетни постъпления от бюджета на ЕС [1Б.14] се равнява на нетни постъпления за правителството от бюджета на ЕС, плюс нетни постъпления за неправителствени единици от бюджета на ЕС.

15. Разходи за събиране на собствени ресурси [1Б.15] е онази част от пазарното производство (P.11), отчетено като ресурс по S.13, която представлява разходите за събиране на собствени ресурси, платени от бюджета на ЕС.

Таблица 1В

1. Разходи за крайно потребление [1В.1] се равнява на разходи за крайно потребление (P.3), отчетени като използване по S.13.

2. Разходи за индивидуално потребление [1В.2] се равнява на разходи за индивидуално потребление (P.31), отчетени като използване по S.13.

3. Разходи за колективно потребление [1В.3] се равнява на разходи за колективно потребление (P.32), отчетени като използване по S.13.

4. Компенсации на заетите лица [1В.4] се равнява на [1A.27].

5. Междинно потребление [1В.5] се равнява на [1A.29].

6. Социални трансфери в натура, извършвани чрез пазарни производители [1В.6], се равнява на социални трансфери в натура, свързани с разходите за продукти, доставяни на домакинствата чрез пазарни производители [D.6311 + D.63121 + D.63131], отчетени като използване по S.13.

7. Потребление на основен капитал [1В.7] се равнява на потребление на основен капитал (K.1), отчетено като изменение на пасивите и чистата стойност на капитала по S.13.

8. Платени данъци върху производството минус получени субсидии [1В.8] се равнява на плащания на други данъци върху производството (D.29), отчетени като използване по S.13, минус постъпленията от други субсидии за производството (D.39), отчетени като използване по S.13.

9. Нетен оперативен излишък [1В.9] се равнява на оперативен излишък без (B.2n) от S.13.

10. Приходи от продажби [1В.10] се равнява на [1A.20].

11. Разходи за крайно потребление по постоянни цени [1В.11] се равнява на разходи за крайно потребление (P.3), отчетени като използване по S.13 по постоянни цени.

Таблица 2А

1. Дефицит (–) или излишък (+) [2A.1] се равнява на [1A.1].

2. Корекция между финансови и нефинансови сметки [2A.2] се равнява на дефицит (–) или излишък (+) [2A.1], минус нетни транзакции с финансови активи и пасиви [2A.3].

3. Нетни транзакции с финансови активи и пасиви [2A.3] се равнява на транзакции с нетното придобиване на финансови активи [2A.4] минус нетното поемане по транзакции с пасиви [2A.15].

4. Транзакции с финансови активи [2A.4] се равнява на транзакции с валута и депозити (F.2) [2A.5], транзакции с ценни книжа, различни от акции (F.33) [2A.6], транзакции с финансови деривативи (F.34) [2A.7], транзакции със заеми (F.4) [2A.8], транзакции с акции и други форми на собственост (F.5) [2A.9] и транзакции с други финансови активи [2A.13], отчетени като изменение на активите по S.13 и изменение на пасивите и чистата стойност на капитала на всички сектори, с изключение на S.13.

5. Транзакции с валута и депозити (активи) [2A.5] се равнява на нетното придобиване на валута и депозити (F.2), отчетени като изменение на активите по S.13, и изменение на пасивите и чистата стойност на капитала на всички сектори, с изключение на S.13.

6. Транзакции с ценни книжа, различни от акции — краткосрочни и дългосрочни ценни книжа (активи) [2A.6], се равнява на нетното придобиване на ценни книжа, различни от акции, с изключение на финансови деривативи (F.33), отчетени като изменение на активите по S.13, и изменения в пасивите и чистата стойност на капитала на всички сектори, с изключение на S.13.

7. Транзакции с финансови деривативи (активи) [2A.7] се равнява на нетните плащания по отношение на финансовите деривативи (F.34), отчетени като изменения на активите по S.13, и изменения на пасивите и чистата стойност на капитала на всички сектори, с изключение на S.13.

8. Транзакции със заеми (активи) [2A.8] се равнява на новите заеми (F.4), отпуснати от правителството, нетирани с плащанията към правителството, отчетени като изменения на активите по S.13 и изменения на пасивите и чистата стойност на капитала на всички сектори, с изключение на S.13.

9. Транзакции с акции и други капиталови инструменти (активи) [2A.9] се равнява на нетното придобиване на акции и други форми на собственост (F.5), отчетени като изменения на активите по S.13.

10. Приватизация (нето) [2A.10] се равнява на транзакции с акции и други капиталови инструменти (F.5), отчетени като изменения на активите по S.13, и изменения на пасивите и чистата стойност на капитала по S.11 или S.12, които се извършват при освобождаване от или придобиване на контрол [ESA 95, параграф 2.26] ( 7 ) върху длъжника от страна на S.13; такива транзакции могат да се извършват пряко от S.13 с длъжника или с друг кредитор с длъжника.

11. Капиталови инжекции (нето) [2A.11] се равнява на транзакции с акции и други капиталови инструменти (F.5), отчетени като изменения на активите по S.13 и изменения на пасивите и чистата стойност на капитала по S.11 или S.12, които не се извършват при освобождаване от или придобиване на контрол от S.13 върху длъжника, а се извършват от S.13 пряко с длъжника.

12. Други [2A.12] се равнява на транзакции с акции и други капиталови инструменти (F.5), отчетени като изменения на активите по S.13 и изменения на пасивите и чистата стойност на капитала по S.11, S.12 или S.14, които не се извършват при освобождаване от или придобиване на контрол от S.13 върху длъжника и не се извършват от S.13 пряко с длъжника, а с друг кредитор.

13. Транзакции с други финансови активи [2A.13] се равнява на нетното придобиване на монетарно злато и специални права на тираж (F.1), отчетени като изменения на активите по S.13, нетно придобиване на застрахователни технически резерви (F.6) и други сметки, подлежащи на получаване/плащане (F.7), отчетени като изменения на активите по S.13 и изменения на пасивите и чистата стойност на капитала на всички сектори, с изключение на S.13.

14. Транзакции с други финансови активи, в т.ч. начислени данъци, минус данъчните постъпления в брой [2A.14] се равнява на онази част от другите сметки, подлежащи на получаване/плащане (активи F.7), които се отнасят до данъците и социалноосигурителните вноски, отчетени в D2, D5, D6 и D91, намалени със сумите на действително събраните данъци, отчетени като изменения на активите по S.13 и изменения на пасивите и чистата стойност на капитала на всички сектори, с изключение на S.13.

15. Транзакции с пасиви (консолидирани) [2A.15] се равнява на транзакции с валута и депозити (F.2) [2A.16], транзакции с краткосрочни ценни книжа (F.331) [2A.17], транзакции с дългосрочни ценни книжа (F.332) [2A.18], транзакции с финансови деривативи (F.34) [2A.19], транзакции със заеми (F.4) [2A.20] и транзакции с други пасиви [2A.22], отчетени като изменения на пасивите и чистата стойност на капитала по S.13 и изменения на активите на всички сектори, с изключение на S.13.

16. Транзакции с валута и депозити (пасиви) [2A.16] се равнява на нетното придобиване на валута и депозити (F.2), отчетени като изменения на пасивите и чистата стойност на капитала по S.13, и изменения на активите на всички сектори, с изключение на S.13.

17. Транзакции с ценни книжа, различни от акции — краткосрочни ценни книжа (пасиви) [2A.17], се равнява на нетното придобиване на ценни книжа, различни от акции, с изключение на финансови деривативи, чийто оригинален матуритет е една година или по-малко (F.331), отчетени като изменения на пасивите и чистата стойност на капитала по S.13 и изменения на активите на всички сектори, с изключение на S.13.

18. Транзакции с ценни книжа, различни от акции — дългосрочни ценни книжа (пасиви) [2A.18] се равнява на нетното придобиване на ценни книжа, различни от акции, с изключение на финансови деривативи, чийто оригинален матуритет е над една година (F.332), отчетени като изменения на пасивите и чистата стойност на капитала по S.13 и изменения в активите на всички сектори, с изключение на S.13.

19. Транзакции с финансови деривативи (пасиви) [2A.19] се равнява на нетните постъпления по отношение на финансови деривативи (F.34), отчетени като изменения на пасивите и чистата стойност на капитала по S.13, и изменения на активите на всички сектори, с изключение на S.13.

20. Транзакции със заеми (пасиви) [2A.20] се равнява на взетите нови заеми (F.4), нетирани с плащанията по съществуващите заеми, отчетени като изменения на пасивите и чистата стойност на капитала по S.13, и изменения на активите на всички сектори, с изключение на S.13.

21. Транзакции със заеми, в т.ч. заеми от централна банка [2A.21], се равнява на транзакции със заеми (F.4), отчетени като изменения на пасивите и чистата стойност на капитала по S.13, и изменения на активите по S.121.

22. Транзакции с други пасиви [2A.22] се равнява на нетното поемане на пасиви в застрахователни технически резерви (F.6) и сметки за плащане (F.7), отчетени като изменения на пасивите и чистата стойност на капитала по S.13, и изменения на активите на всички сектори, с изключение на S.13.

23. Транзакции с дългови инструменти (консолидирани) [2A.23] се равнява на нетното поемане на пасиви във валута и депозити (F.2) [2A.16], ценни книжа, различни от акции, с изключение на деривативи [2A.17 и 2A.18] (F.33) и заеми (F.4) [2A.20]. Тази категория се обозначава още и като кредитни потребности на сектор „Държавно управление“ (GGBR).

24. Транзакции с дългосрочни дългови инструменти [2A.24] се равнява на нетното поемане на пасиви в дългови инструменти [2A.23], чийто оригинален матуритет е повече от година.

25. Транзакции с дългови инструменти, деноминирани в национална валута [2A.25], се равнява на нетното поемане на пасиви в дългови инструменти [2A.23], деноминирани в законното платежно средство на държавата-членка.

26. Транзакции с дългови инструменти, деноминирани в чуждестранна валута на участваща държава-членка [2A.26], се равнява на нетното поемане на пасиви в дългови инструменти [2A.23], деноминирани в екю, плюс дългови инструменти, деноминирани в евро, преди държавата-членка да приеме еврото, плюс дългови инструменти, деноминирани в законното платежно средство на участваща държава-членка, преди тя да стане такава. Това изключва национална валута [2A.25].

27. Транзакции с дългови инструменти, деноминирани в чуждестранна валута на неучастваща държава-членка [2A.27], се равнява на нетното поемане на пасиви в дългови инструменти [2A.23], невключени в [2A.25] или [2A.26].

28. Други потоци [2A.28] се равнява на влиянието на оценката върху дълга [2A.29] плюс други изменения в размера на дълга [2A.32].

29. Влиянието на оценката върху дълга [2A.29] се равнява на печалби и загуби от валутната позиция [2A.30] плюс други влияния на оценката — по номинална стойност [2A.31].

30. Печалби и загуби от валутна позиция [2A.30] се равнява на тези номинални печалби/загуби (K.11) от дълга [3A.1], които променят стойността си при конвертиране в национална валута поради промени във валутните обменни курсове.

31. Други влияния на оценката — по номинална стойност [2A.31], се равнява на изменение на дълга [2A.33] минус транзакции с дългови инструменти [2A.23] минус печалби и загуби от валутна позиция [2А.30] минус други изменения в размера на дълга [2A.32].

32. Други изменения в размера на дълга [2A.32] се равнява на други изменения в размера (K.7, K.8, K.10 и K.12) на пасивите, класифицирани или като валута и депозити (AF.2) или ценни книжа, различни от акции, с изключение на финансови деривативи (AF.33), или като заеми (AF.4), които не са активи по S.13.

33. Изменение на дълга [2A.33] се равнява на дълга (3A.1) през година t минус дълга (3A.1) през година t – 1.

Таблица 2Б

1. Транзакции с дългови инструменти — неконсолидирани [2Б.1] се равнява на транзакции с валута и депозити (пасиви) — неконсолидирани [2Б.2] плюс транзакции с краткосрочни ценни книжа (пасиви) — неконсолидирани [2Б.3] плюс транзакции с дългосрочни ценни книжа (пасиви) — неконсолидирани [2Б.4] плюс транзакции със заеми от централната банка [2Б.5] плюс други транзакции с други заеми (пасиви) — неконсолидирани [2Б.6].

2. Транзакции с валута и депозити (пасиви) — неконсолидирани [2Б.2] се равнява на транзакции с валута и депозити (F.2), отчетени като изменения на пасивите и чистата стойност на капитала по S.13.

3. Транзакции с краткосрочни ценни книжа (пасиви) — неконсолидирани [2Б.3] се равнява на транзакции с ценни книжа, различни от акции, с изключение на финансови деривативи (F.33), чийто оригинален матуритет е до една година, отчетени като изменения на пасивите и чистата стойност на капитала по S.13.

4. Транзакции с дългосрочни ценни книжа (пасиви) — неконсолидирани [2Б.4] се равнява на транзакции с ценни книжа различни от акции, с изключение на финансови деривативи (F.33), чийто оригинален матуритет е над една година, отчетени като изменения на пасивите и чистата стойност на капитала по S.13.

5. Транзакции със заеми от централната банка [2Б.5] се равнява на транзакции със заеми (F.4), отчетени като изменения на пасивите и чистата стойност на капитала по S.13 и изменения на активите по S.121.

6. Транзакции с други заеми (пасиви) — неконсолидирани [2Б.6] се равнява на транзакции със заеми (F.4), отчетени като изменения на пасивите и чистата стойност на капитала по S.13 и изменения на активите на всички сектори, с изключение на S.121.

7. Консолидиращи транзакции [2Б.7] се равнява на транзакции с дългови инструменти — неконсолидирани [2Б.1] минус консолидирани транзакции с дългови инструменти [2A.23].

8. Консолидиращи транзакции — валута и депозити [2Б.8] се равнява на транзакции с валута и депозити (пасиви) — неконсолидирани [2Б.2] минус консолидирани транзакции с валута и депозити (пасиви) [2A.16].

9. Консолидиращи транзакции — краткосрочни ценни книжа [2Б.9] се равнява на транзакции с краткосрочни ценни книжа (пасиви) — неконсолидирани (2Б.3] минус консолидирани транзакции с краткосрочни ценни книжа (пасиви) [2A.17].

10. Консолидиращи транзакции — дългосрочни ценни книжа [2Б.10] се равнява на транзакции с дългосрочни ценни книжа (пасиви) — неконсолидирани [2Б.4] минус консолидирани транзакции с дългосрочни ценни книжа (пасиви) [2A.18].

11. Консолидиращи транзакции — заеми [2Б.11] се равнява на транзакции с други заеми (пасиви) — неконсолидирани [2Б.6] минус консолидирани транзакции със заеми (пасиви) [2A.20] минус транзакции със заеми от централната банка [2A.21].

Таблица 3А

1. Дълг [3A.1] се равнява на дълг, както е дефиниран в Регламент (ЕО) № 3605/93.

2. Дълг — валута и депозити (пасиви) [3A.2] се равнява на частта от дълга [3A.1] в инструмента валута и депозити [AF.2].

3. Дълг — краткосрочни ценни книжа (пасиви) [3A.3] се равнява на частта от дълга [3A.1] в инструмента ценни книжа, различни от акции, с изключение на финансови деривативи (AF.33), чийто оригинален матуритет е до една година.

4. Дълг — дългосрочни ценни книжа (пасиви) [3A.4] се равнява на частта от дълга [3A.1] в инструмента ценни книжа, различни от акции, с изключение на финансови деривативи (AF.33), чийто първоначален матуритет е над една година.

5. Дълг — заеми от централната банка (пасиви) [3A.5] се равнява на частта от дълга [3A.1] в инструмента заеми (AF.4), която е актив по S.121.

6. Дълг — други заеми (пасиви) [3A.6], се равнява на частта от дълга [3A.1] в инструмента заеми (AF.4), която не е актив по S.121.

7. Дълг, притежаван от резиденти на държавата-членка [3A.7], се равнява на дълг, притежаван от централната банка (3A.8), дълг, притежаван от други парично-финансови институции (3A.9), дълг, притежаван от други финансови институции [3A.10], и дълг, притежаван от други резиденти на държавата-членка [3A.11].

8. Дълг, притежаван от централната банка [3A.8], се равнява на частта от дълга [3A.1], която е актив по S.121.

9. Дълг, притежаван от други парично-финансови институции [3A.9], се равнява на онази част от дълга [3A.1], която е актив по S.122.

10. Дълг, притежаван от други финансови институции [3A.10], се равнява на онази част от дълга [3A.1], която е актив по S.123, S.124 или S.125.

11. Дълг, притежаван от други резиденти на държавата-членка [3A.11], се равнява на онази част от дълга [3A.1], която е актив по S.11, S.14 или S.15.

12. Дълг, притежаван от нерезиденти на държавата-членка [3A.12], се равнява на онази част от дълга [3A.1], която е актив по S.2.

13. Дълг, деноминиран в национална валута [3A.13], се равнява на онази част от дълга [3A.1], деноминирана в законното платежно средство на държавата-членка.

14. Дълг, деноминиран в чуждестранна валута на участваща държава-членка [3A.14], се равнява — преди държавата-членка да стане участваща държава-членка — на онази част от дълга [3A.1], деноминирана в законното платежно средство на една от участващите държави-членки (с изключение на националната валута [3A.13]), плюс дълга, деноминиран в екю или евро.

15. Дълг, деноминиран в чуждестранна валута на неучастваща държава-членка [3A.15], се равнява на онази част от дълга [3A.1], която не е включена в [3A.13] или [3A.14].

16. Краткосрочен дълг [3A.16] се равнява на онази част от дълга [3A.1], чийто оригинален матуритет е до една година.

17. Дългосрочен дълг [3A.17] се равнява на онази част от дълга [3A.1], чийто оригинален матуритет е над една година.

18. Дългосрочен дълг, в т.ч. с променлив лихвен процент [3A.18], се равнява на онази част от дългосрочния дълг [3A.17], чийто лихвен процент е променлив.

19. Дълг с остатъчен матуритет до една година [3A.19] се равнява на частта от дълга [3A.1] с остатъчен матуритет до една година.

20. Дълг с остатъчен матуритет над една и до пет години [3A.20] се равнява на частта от дълга [3A.1] с остатъчен матуритет над една и до пет години.

21. Дълг с остатъчен матуритет над една и до пет години, чийто променлив лихвен процент [3A.21] се равнява на частта от дълга [3A.1] с остатъчен матуритет над една и до пет години [3A.20], чийто лихвен процент е променлив.

22. Дълг с остатъчен матуритет над пет години [3A.22] се равнява на частта от дълга [3A.1] с остатъчен матуритет над пет години.

23. Дълг с остатъчен матуритет над пет години, в т.ч. с променлив лихвен процент [3A.23), се равнява на частта от дълга с остатъчен матуритет над пет години [3A.22], чийто лихвен процент е променлив.

24. Дългов компонент на централното държавно управление [3A.24] се равнява на пасивите по S.1311, които не са активи по S.1311, минус активите по S.1311, които са пасиви по S.13, различни от тези по S.1311 [3Б.15].

25. Дългов компонент на федералното държавно управление [3A.25] се равнява на пасивите по S.1312, които не са активи по S.1312, минус активите по S.1312, които са пасиви по S.13, различни от тези по S.1312 [3Б.16].

26. Дългов компонент на местното държавно управление [3A.26] се равнява на пасивите по S.1313, които не са активи по S.1313, минус активите по S.1313, които са пасиви по S.13, различни от тези по S.1313 [3Б.17].

27. Дългов компонент на социалноосигурителните фондове [3A.27] се равнява на пасивите по S.1314, които не са активи по S.1314, минус активите по S.1314, които са пасиви по S.13, различни от тези по S.1314 [3Б.18].

28. Осреднен остатъчен матуритет на дълга [3A.28] се равнява на осреднения остатъчен матуритет, претеглен с неиздължените суми, изразен в години.

29. Дълг — облигации с нулев купон [3A.29], се равнява на онази част от дълга (3A.1) под формата на облигации с нулев купон, т.е. облигации без купонни плащания, чийто лихвен процент е на база разликата между цените при погасяване и при емитиране.

Таблица 3Б

1. Дълг — неконсолидиран [3Б.1] се равнява на пасивите по S.13, включително онези, които са активи по S.13, в същите инструменти като дълга [3A.1].

2. Консолидиращи елементи [3Б.2] се равнява на пасивите по S.13, които същевременно са активи по S.13 в същите инструменти като дълга [3A.1].

3. Консолидиращи елементи — валута и депозити [3Б.3] се равнява на частта от консолидиращите елементи [3Б.2] в инструмента валута и депозити (F.2).

4. Консолидиращи елементи — краткосрочни ценни книжа [3Б.4] се равнява на частта от консолидиращите елементи [3Б.2] в инструмента ценни книжа, различни от акции, с изключение на финансови деривативи (F.33), чийто оригинален матуритет е до една година.

5. Консолидиращи елементи — дългосрочни ценни книжа [3Б.5] се равнява на частта от консолидиращите елементи [3Б.2] в инструмента ценни книжа, различни от акции, с изключение на финансови деривативи (F.33), чийто първоначален матуритет е над една година.

6. Консолидиращи елементи — заеми [3Б.6] се равнява на частта от консолидиращите елементи [3Б.2] в инструмента заеми (F.4).

7. Дълг, емитиран от централното държавно управление [3Б.7], се равнява на пасивите по S.1311, които не са активи по S.1311, в същите инструменти като дълга [3A.1].

8. Дълг, емитиран от централното държавно управление, в т.ч. притежаван от други подсектори на сектор „Държавно управление“ [3Б.8], се равнява на пасивите по S.1311, които са активи по S.1312, S.1313 или S.1314, в същите инструменти като дълга [3A.1].

9. Дълг, емитиран от федералното държавно управление [3Б.9], се равнява на пасивите по S.1312, които не са активи по S.1312, в същите инструменти като дълга [3A.1].

10. Дълг, емитиран от федералното държавно управление, в т.ч. притежаван от други подсектори на сектор „Държавно управление“ [3Б.10], се равнява на пасивите по S.1312, които са активи по S.1311, S.1313 или S.1314, в същите инструменти като дълга [3A.1].

11. Дълг, емитиран от местното държавно управление [3Б.11], се равнява на пасивите по S.1313, които не са активи по S.1313, в същите инструменти като дълга [3A.1].

12. Дълг, емитиран от местното държавно управление, в т.ч. притежаван от други подсектори на сектор „Държавно управление“ [3Б.12], се равнява на пасивите по S.1313, които са активи по S.1311, S.1312 или S.1314, в същите инструменти като дълга [3A.1].

13. Дълг, емитиран от социалноосигурителните фондове [3Б.13], се равнява на пасивите по S.1314, които не са активи по S.1314, в същите инструменти като дълга [3A.1].

14. Дълг, емитиран от социалноосигурителните фондове, в т.ч. притежаван от други подсектори на сектор „Държавно управление“ [3Б.14], се равнява на пасивите по S.1314, които са активи по S.1311, S.1312 или S.1313, в същите инструменти като дълга [3A.1].

15. Притежаван от централното държавно управление дълг, емитиран от субекти от други подсектори на сектор „Държавно управление“ [3Б.15], се равнява на пасивите по S.1312, S.1313 или S.1314, които са активи по S.1311, в същите инструменти като дълга [3A.1].

16. Притежаван от федералното държавно управление дълг, емитиран от субекти от други подсектори на сектор „Държавно управление“ [3Б.16], се равнява на пасивите по S.1311, S.1313 или S.1314, които са активи по S.1312, в същите инструменти като дълга [3A.1].

17. Притежаван от местното държавно управление дълг, емитиран от субекти от други подсектори на сектор „Държавно управление“ [3Б.17], се равнява на пасивите по S.1311, S.1312 или S.1314, които са активи по S.1313, в същите инструменти като дълга [3A.1].

18. Притежаван от социалноосигурителните фондове дълг, емитиран от субекти от други подсектори на сектор „Държавно управление“ [3Б.18], се равнява на пасивите по S.1311, S.1312 или S.1313, които са активи по S.1314, в същите инструменти като дълга [3A.1].

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ III

СТАНДАРТИ ЗА ПРЕДАВАНЕ И КОДИРАНЕ

За електронното предаване на статистическа информация, както е посочено в членове 2 и 3, НЦБ и ЕЦБ използват предоставените от ЕСЦБ възможности, които се основават на телекомуникационната мрежа „ЕСЦБ-мрежа“(„ESCB-Net“). Форматът на съобщенията, разработен за този обмен на статистическа информация, е „GESMES/TS“.Всеки динамичен ред се кодира, като се използва рода идентификатори на СДФ, посочени по-долу.Род идентификатори на СДФ

Номер

Наименование

Описание

Списък на кодовете

1

Честота

Честотата на отчитаните динамични редове

CL_FREQ

2

Референтно поле

Двузнаков буквено-цифров ISO код на предоставящата данни държава или на агрегирания показател

CL_AREA_EE

3

Индикатор за корекции

Измерението показва направени ли са някакви корекции в динамичните редове, като сезонни корекции и/или корекции по работни дни

CL_ADJUSTMENT

4

Сектор използване или кредитор/актив

Сектор, за който категорията е използване/изменение на активите

CL_SECTOR_ESA

5

Показател

Категория на динамичните редове

CL_GOVNT_ITEM_ESA

6

Сектор ресурс или длъжник/пасив

Сектор, за който категорията е ресурс/изменение на пасивите и чистата стойност на капитала

CL_SECTOR_ESA

7

Оценка

Използваният метод за оценка

CL_GOVNT_VALUATION

8

Единица от динамичния ред

Единица на отчитаната категория и други характеристики

CL_GOVNT_ST_SUFFIX

▼M4 —————( 1 ) ОВ L 318, 27.11.1998 г., стр. 8.

( 2 ) ОВ L 310, 30.11.1996 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1267/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 180, 18.7.2003 г., стр. 1).

( 3 ) ОВ L 332, 31.12.1993 г., стр. 7. Регламент, последно изменен с Регламент на Комисията (ЕО) № 351/2002 (ОВ L 55, 26.2.2002 г., стр. 23).

( 4 ) Публикувани в ОВ L 55, 24.2.2001 г., стр. 72 като приложение III към Решение ЕЦБ/2000/12 от 10 ноември 2000 г. относно публикуването на някои правни актове и инструменти на Европейската централна банка.

( 5 ) ОВ L 332, 31.12.1993 г., стр. 7.

( 6 ) [x.y], където с „y“ е обозначен поредният номер от колона „Категория“, а с „x“ — съответната таблица.

( 7 ) Довело до прекласификация на длъжника от подсектор S.11001 или S.12х01 в подсектор S.11002/3 или S.12х02/3, или обратното.

Top