EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02005L0035-20091116

Consolidated text: Директива 2005/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година относно замърсяването от кораби и относно въвеждането на санкции, включително наказателноправни санкции, за нарушения, свързани със замърсяване (текст от значение за ЕИП)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/35/2009-11-16

2005L0035 — BG — 16.11.2009 — 001.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

ДИРЕКТИВА 2005/35/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 7 септември 2005 година

относно замърсяването от кораби и относно въвеждането на санкции, включително наказателноправни санкции, за нарушения, свързани със замърсяване

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 255, 30.9.2005, p.11)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  No

page

date

►M1

ДИРЕКТИВА 2009/123/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА текст от значение за ЕИП от 21 октомври 2009 година

  L 280

52

27.10.2009
▼B

 

ДИРЕКТИВА 2005/35/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 7 септември 2005 година

относно замърсяването от кораби и относно въвеждането на санкции, включително наказателноправни санкции, за нарушения, свързани със замърсяване

 ◄

(текст от значение за ЕИП)ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 80, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището Европейския икономически и социален комитет ( 1 ),

след консултации с Комитета на регионите,

в съответствие с процедурата, определена в член 251 от Договора ( 2 ),

като имат предвид, че:

(1)

Политиката за морска безопасност на Общността има за цел високо ниво на безопасност и защита на околната среда и се базира на разбирането, че всички страни, включени в системата за морски транспорт на стоки, имат отговорност да гарантират, че корабите, плаващи във водите на Общността, спазват приложимите правила и стандарти.

(2)

Материалните стандарти във всички държави-членки за изхвърляне на замърсяващи вещества от корабите са основани на Конвенцията Марпол 73/78; тези правила обаче се пренебрегват ежедневно от много голям брой кораби, плаващи във водите на Общността, без да се предприемат корективни действия.

(3)

Прилагането на Марпол 73/78 показва несъответствия сред държавите-членки и следователно е налице необходимост от хармонизиране на нейното прилагане на равнище Общност; по-специално практиките на държавите-членки относно налагането на санкции за изхвърляне на замърсяващи вещества от корабите се различават значително.

(4)

Възпиращите мерки са част от политиката за морска безопасност на Общността, тъй като те осигуряват връзка между отговорността на всяка от страните, включени в транспорта на замърсяващи стоки по море, и тяхното излагане на санкции; следователно, с оглед постигането на ефективна защита на околната среда, съществува необходимост от ефективни, съразмерни и възпиращи санкции.

(5)

За тази цел е съществено да се доближат, чрез подходящи правни инструменти, съществуващите правни разпоредби, по-специално за точно дефиниране на въпросните санкции, случаите на освобождаване от задължение и минималните правила за санкции, както и за отговорностите и правораздаването.

(6)

Настоящата директива е допълнена от подробни правила за криминални престъпления и санкции, а също и други разпоредби, определени в Рамково решение 2005/667/ПВР на Съвета от 12 юли 2005 г. за заздравяване рамката на наказателното право за прилагането на закона срещу замърсявания от кораби ( 3 ).

(7)

Нито международният режим за гражданска отговорност и обезщетение при нефтено замърсяване, нито пък този, отнасящ се до замърсяване с други опасни или вредни вещества не гарантират достатъчно възпиращи резултати, за да попречат на страните, извършващи транспорт на опасни товари по море, да ползват извънстандартни практики; желаните възпиращи резултати могат да се постигнат само чрез въвеждането на санкции, прилагани спрямо всяко лице, което причинява или допринася за морско замърсяване; санкциите следва да бъдат приложими не само към собственика или капитана на кораба, а също и към собственика на товара, обществената класа или всяко друго замесено лице.

(8)

Изхвърлянето на замърсяващи вещества от корабите трябва да се счита като нарушение, ако е извършено умишлено, безотговорно или поради сериозна небрежност. Тези нарушения се считат за криминални престъпления поради и при обстоятелствата, предвидени в Рамково решение 2005/667/ПВР, допълващо настоящата директива.

(9)

Санкциите за изхвърляне на замърсяващи вещества от корабите не се отнасят до гражданската отговорност на засегнатите страни и следователно не са предмет на никакви правила, отнасящи се до ограничаването или канализирането на граждански отговорности, нито пък ограничават ефективното обезщетение на жертвите на инциденти със замърсяване.

(10)

Съществува необходимост от по-нататъшно ефективно сътрудничество между държавите-членки, за да се гарантира, че изхвърлянето на замърсяващи вещества от корабите се открива навреме и че нарушителите са идентифицирани. По тази причина Европейската агенция за морска безопасност, създадена с Регламент (ЕО) № 1406/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2002 г. ( 4 ), има ключова роля в работата с държавите-членки при разработване на технически решения и предоставяне на техническо съдействие относно прилагането на настоящата директива и при съдействие на Комисията за изпълнението на всяка поставена ѝ задача за ефективното прилагане на настоящата директива.

(11)

С цел предотвратяване и борба срещу морското замърсяване трябва да се постигнат обединени действия между органите, прилагащи закона, като националната брегова охрана например. В този контекст Комисията трябва да извърши приложно проучване, посветено на предотвратяване и ответна дейност спрямо замърсяването, с ясно посочени разходи и ползи. Това проучване трябва да бъде последвано от предложение за европейска брегова охрана, ако това е целесъобразно.

(12)

Когато има несъмнено, обективно доказателство за изхвърляне, причинило големи щети или което е заплаха за големи щети, държавите-членки следва да отнесат въпроса до техните компетентни органи с оглед започване на съдебни процедури съгласно член 220 от Конвенцията на ООН по морско право от 1982 г.

(13)

Прилагането на Директива 2000/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2000 г. относно пристанищните приемни съоръжения за отпадъци от експлоатацията на корабите и на остатъци от товари ( 5 ), заедно с настоящата директива, представлява ключов инструмент в пакета мерки за предотвратяване на замърсяването от кораби.

(14)

Мерките, необходими за прилагането на настоящата директива, трябва да бъдат приети съгласно Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяване на процедурите за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията ( 6 ).

(15)

Тъй като целите на настоящата директива, а именно включването на международни стандарти за замърсяване от кораби в правото на Общността и въвеждането на санкции — криминални или административни — при нарушаването на тези стандарти, с оглед осигуряване на високо ниво на безопасност и защита на околната среда при морския транспорт, не могат да бъдат постигнати от държавите-членки и следователно могат да се постигнат по-добре на равнище Общност, то Общността може да приеме мерките съгласно принципа на субсидиарност, заложен в член 5 от Договора. Съгласно принципа на пропорционалност, заложен в същия този член, настоящата директива не излиза извън границите на необходимото с оглед постигането на гореспоменатите цели.

(16)

Настоящата директива изцяло отразява Хартата за основните права на Европейския съюз; на всяко лице, заподозряно в извършване на нарушение, трябва да бъде гарантиран справедлив и безпристрастен процес и санкциите трябва да бъдат съразмерни,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:Член 1

Цел

▼M1

1.  Целта на настоящата директива е да включи в правото на Общността международни стандарти относно замърсяването от кораби и да гарантира, че на лицата, отговорни за изхвърлянето на замърсяващи вещества, се налагат подходящи санкции, включително наказателноправни санкции, с оглед подобряване на морската безопасност и подобряване на опазването на морската среда срещу замърсяване от кораби.

▼B

2.  Настоящата директива не възпрепятства държавите-членки от приемане на по-строги мерки срещу замърсяване от корабите в съответствие с международното право.

Член 2

Определения

За целите на настоящата директива:

1. „Марпол 73/78“ означава Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби от 1973 г., изменена с протокола към нея от 1978 г. и с последвалите изменения, които са в сила;

2. „замърсяващи вещества“ означава веществата, обхванати от приложения I (нефт) и II (вредни течни вещества под формата на насипни товари) към Марпол 73/78;

3. „изхвърляне“ означава всяко едно изхвърляне от кораби, както е дефинирано по член 2 от Марпол 73/78;

4. „кораб“ означава морски плавателен съд, независимо от неговия флаг, от какъвто и да е тип, работещ в морска среда, включително съдове на подводни криле, кораби на въздушна възглавница, подводници, плаващи средства и неподвижни или плаващи платформи;

▼M1

5. „Юридическо лице“ означава всяко правно образувание, което притежава такъв статус съгласно приложимото национално право, с изключение на държавите или органите на публична власт, които упражняват държавна власт, както и на публичните международни организации.

▼B

Член 3

Обхват

1.  Настоящата директива се прилага съгласно международното право към изхвърляне на замърсяващи вещества във:

а) вътрешните води, включително пристанища на държава-членка, към които е приложим режимът на Марпол;

б) териториалните морски води на държава-членка;

в) проливи, използвани за международна навигация, предмет на режима за транзитно преминаване, както е определен в част III, раздел 2 от Конвенцията на ООН по морско право от 1982 г., до степента, до която една държава-членка упражнява юрисдикция над такива проливи;

г) изключителната икономическа зона или еквивалентна зона на държава-членка, създадена съгласно международното право; и

д) открито море.

2.  Настоящата директива се прилага към изхвърляне на замърсяващи вещества от какъвто и да е кораб, независимо от неговия флаг, с изключение на военни кораби, военноморски помощен или друг кораб, притежаван или експлоатиран от държава и използван в настоящия момент само за правителствени нетърговски цели.

▼M1

Член 4

Нарушения

1.  Държавите-членки гарантират, че изхвърлянето на замърсяващи вещества от корабите, включително маловажните случаи на такова изхвърляне, в което да било от пространствата, посочени в член 3, параграф 1, се счита за нарушение, ако е извършено умишлено, самонадеяно или при груба небрежност.

2.  Всяка държава-членка предприема необходимите мерки, за да гарантира, че всяко физическо или юридическо лице, което е извършило нарушение по смисъла на параграф 1, може да бъде подведено под отговорност за това нарушение.

Член 5

Изключения

1.  Изхвърлянето на замърсяващи вещества в което да било от пространствата, посочени в член 3, параграф 1, не се счита за нарушение, ако отговаря на условията, предвидени в приложение I, правила 15, 34, 4.1 или 4.3 или в приложение II, правила 13, 3.1.1 или 3.1.3 към Марпол 73/78.

2.  Изхвърлянето на замърсяващи вещества в което да било от пространствата, посочени в член 3, параграф 1, букви в), г) и д), не се счита за нарушение на собственика, капитана или екипажа, ако отговаря на условията, предвидени в приложение I, правило 4.2 или в приложение II, правило 3.1.2. към Марпол 73/78.

▼M1

Член 5а

Престъпления

1.  Държавите-членки гарантират, че нарушенията по смисъла на членове 4 и 5 се считат за престъпления.

2.  Параграф 1 не се прилага за маловажни случаи, когато извършеното деяния не причинява влошаване на качеството на водата.

3.  Повтарящите се маловажни случаи, които поотделно не водят до влошаване на качеството на водата, но в своята съвкупност водят до такова влошаване, се считат за престъпление, ако са извършени умишлено, самонадеяно или при груба небрежност.

Член 5б

Подбудителство и помагачество

Държавите-членки гарантират, че подбудителството и помагачеството към извършването на умишлено престъпление, посочено в член 5а, параграфи 1 и 3, се наказва като престъпление.

▼B

Член 6

Мерки за прилагане на закона във връзка с кораби в пристанище на държава-членка

1.  Ако поради нередности или информация се появи подозрение, че кораб, доброволно намиращ се в пристанище или на терминал във водите на държава-членка, е бил замесен или е замесен в изхвърляне на замърсяващи вещества в кое да е от пространствата по член 3, параграф 1, тази държава-членка осигурява подходяща инспекция съгласно националното законодателство, като взема предвид съответното ръководство, прието от Международната морска организация.

2.  Ако инспекцията по параграф 1 разкрие факти, които биха могли да означават нарушение по смисъла на член 4, се информират компетентните органи на тази държава-членка и на страната, под чийто флаг плава корабът.

Член 7

Изпълнение на мерките от крайбрежните държави по отношение на транзитните кораби

1.  Ако съмнителното изхвърляне на замърсяващи вещества се извършва в пространствата по член 3, параграф 1, буква б), в), г) или д) и корабът, заподозрян за изхвърлянето, няма престой в пристанище на държавата-членка, която разполага с информацията за съмнителното изхвърляне, се прилага следното:

а) ако следващото пристанище на престой на кораба е в друга държава-членка, засегнатите държави-членки си взаимодействат тясно за инспекцията по член 6, параграф 1 и при решаването за подходящите мерки във връзка с всяко такова изхвърляне;

б) ако следващото пристанище на престой на кораба е в държава извън Общността, държавата-членка предприема мерки, за да обезпечи, че в следващото пристанище на престой корабът е информиран за съмнителното изхвърляне и че ще помоли държавата, в която се намира това пристанище, да предприеме подходящи мерки във връзка с всяко такова изхвърляне.

2.  Когато има несъмнено, обективно доказателство, че кораб, плаващ в пространствата по член 3, параграф 1, буква б) или г), е извършил нарушение в пространството по член 3, параграф 1, буква г), което е довело до изхвърляне, причинило големи щети или което е заплаха за големи щети за крайбрежието или свързаните с него интереси на засегнатата държава-членка, или заплаха за всякакви ресурси в пространствата по член 3, параграф 1, буква б) или г), тази държава, предмет на разглеждане в част XII, раздел 7 от Конвенцията на ООН по морско право от 1982 г., и при условие че доказателството дава основания, отнася въпроса до своите компетентни органи с цел започване на съдебни процедури, включително задържане на кораба, съгласно своето национално законодателство.

3.  При всеки един случай се информират властите на държавата, под чийто флаг плава корабът.

▼M1

Член 8

Санкции

Всяка държава-членка предприема необходимите мерки, за да гарантира, че нарушенията по смисъла на членове 4 и 5 се наказват с ефективни, пропорционални и възпиращи санкции.

▼M1

Член 8а

Санкции срещу физически лица

Всяка държава-членка предприема необходимите мерки, за да гарантира, че престъпленията, посочени в член 5а, параграфи 1 и 3 и член 5б, се наказват с ефективни, пропорционални и възпиращи санкции.

Член 8б

Отговорност на юридически лица

1.  Всяка държава-членка предприема необходимите мерки, за да гарантира, че от юридическите лица може да се търси отговорност за престъпленията, посочени в член 5а, параграфи 1 и 3 и член 5б, извършени в тяхна полза от всяко физическо лице, действащо самостоятелно или като част от орган на юридическото лице, което има ръководно положение в юридическото лице, въз основа на:

а) право да представлява юридическото лице,

б) пълномощие да взема решения от името на юридическото лице, или

в) пълномощие да упражнява контрол в юридическото лице.

2.  Всяка държава-членка също така гарантира, че от юридическо лице може да се търси отговорност, когато липсата на надзор или контрол от физическо лице, посочено в параграф 1, е направила възможно извършването на престъпление, посочено в член 5а, параграфи 1 и 3 и в член 5б, в полза на юридическото лице от физическо лице, което му е подчинено.

3.  Отговорността на юридическите лица по параграфи 1 и 2 не изключва наказателно преследване срещу физически лица, участвали като извършители, подбудители или помагачи в извършването на престъпления, посочени в член 5а, параграфи 1 и 3 и в член 5б.

Член 8в

Санкции срещу юридически лица

Всяка държава-членка предприема необходимите мерки, за да гарантира, че юридическо лице, от което се търси отговорност съгласно член 8б, се наказва с ефективни, пропорционални и възпиращи санкции.

▼B

Член 9

Съответствие с международното право

Държавите-членки прилагат разпоредбите на настоящата директива без никаква дискриминация de iure и de facto срещу чуждестранни кораби и съгласно приложимото международно право, включително част XII, раздел 7 от Конвенцията на ООН по морско право от 1982 г., и те незабавно уведомяват държавата, под чийто флаг плава корабът, а също и всяка друга държава, засегната от мерките, предприети съгласно настоящата директива.

Член 10

Придружаващи мерки

1.  За целите на настоящата директива държавите-членки и Комисията работят съвместно, когато е целесъобразно, и в тясно сътрудничество с Европейската агенция за морска безопасност и като вземат предвид програмата за ответна дейност при инцидентно или умишлено морско замърсяване, определена в Решение № 2850/2000/ЕО ( 7 ), а когато е уместно, прилагането на Директива 2000/59/ЕО с оглед:

а) да разработят необходимите информационни системи, изисквани за ефективното прилагане на настоящата директива;

б) да установят общи практики и насоки на базата на онези, съществуващи на международно равнище, по-специално за:

 мониторинг и ранно откриване на кораби, изхвърлящи замърсяващи вещества в нарушение на настоящата директива, включително, когато е целесъобразно, чрез оборудване за мониторинг на борда,

 надеждни методи за проследяване на замърсяващи вещества от конкретен кораб в морето, и

 ефективното изпълнение на настоящата директива.

2.  Съгласно своите задачи, определени в Регламент (ЕО) № 1406/2002, Европейската агенция за морска безопасност:

а) работи с държавите-членки по разработването на технически решения и осигуряването на техническа помощ по прилагането на настоящата директива при действия като проследяване на изхвърлянето чрез сателитен мониторинг и наблюдение;

б) подпомага Комисията по прилагането на настоящата директива, включително, ако е уместно, чрез посещения на държавите-членки съгласно член 3 от Регламент (ЕО) № 1406/2002.

Член 11

Приложно проучване

Преди края на 2006 г. Комисията изпраща до Европейския парламент и до Съвета приложно проучване за Европейска брегова охрана, предназначена за предотвратяване и ответна дейност при замърсяване, с ясно посочени разходи и ползи.

Член 12

Докладване

Държавите-членки изпращат на всеки три години доклад до Комисията за прилагането на настоящата директива от страна на компетентните органи. На базата на тези доклади Комисията изпраща доклад на Общността до Европейския парламент и до Съвета. В този доклад Комисията оценява, освен другите неща, доколко е желателно да се ревизира и разшири обхватът на настоящата директива. В доклада се описва също и развитието на съответната съдебна практика в държавите-членки и се разглежда възможността за създаване на публична база данни, съдържаща такива съдебна практика.

Член 13

Комитет

1.  Комисията се подпомага от Комитета по морската безопасност и предотвратяването на замърсяването от кораби (КМБПЗК), създаден по силата на член 3 от Регламент (ЕО) № 2099/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 г. ( 8 )

2.  Когато се прави позоваване на настоящия член, се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Периодът, определен в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, е един месец.

Член 14

Предоставяне на информация

Комисията редовно информира Комитета, създаден по силата на член 4 от Решение № 2850/2000/ЕО, за всички предложени мерки или други подходящи дейности относно ответна дейност при морско замърсяване.

Член 15

Процедура за изменение

Съгласно член 5 от Регламент (ЕО) № 2099/2002 и следвайки процедурата по член 13 от настоящата директива, КМБПЗК може да изключи изменения на Марпол 73/78, от обхвата на настоящата директива.

Член 16

Прилагане

Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, до 1 април 2007 г. и незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

Член 17

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила в деня след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 18

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ

Сбито изложение, за справочни цели, на разпоредбите на Марпол 73/78, отнасящи се до изхвърляне на нефт и вредни течни вещества, както са посочени в член 2.2

Част I: Нефт (Марпол 73/78, приложение I)

За целите на Марпол 73/78, приложение I, „нефт“ означава нефт във всякакъв вид, включително суров нефт, нефтено гориво, нефтена утайка, нефтени отпадъци и продукти от рафиниран нефт (различни от нефтопродуктите, за които се отнасят разпоредбите на Марпол 73/78, приложение II), а „нефтена смес“ означава смес с каквото и да е съдържание на нефт.

Извадки от съответните разпоредби на Марпол 73/78, приложение I:

Правило 9: Контрол върху изхвърлянето на нефт

1. Предмет на разпоредбите на правила 10 и 11 от настоящото приложение и параграф 2 от настоящото правило, всяко изхвърляне в морето на нефт или нефтени смеси от кораби, за които се прилага настоящото приложение, е забранено, освен ако не са спазени следните условия:

а) за нефтен танкер, освен както е предвидено в буква б) от настоящия параграф:

i) танкерът не е в специално пространство;

ii) танкерът е на повече от 50 морски мили от най-близката суша;

iii) танкерът продължава по маршрута си;

iv) количеството на моментно изхвърляното нефтено съдържание не превишава 30 литра за морска миля;

v) общото количество изхвърлен нефт в морето не превишава за съществуващи танкери 1/15 000 от общото количество на конкретния товар, от който отпадъкът формира част, а за нови танкери 1/30 000 от общото количество на конкретния товар, от който утайката формира част; и

vi) при работа танкерът има система за мониторинг и контрол на изхвърлянето на нефт и резервоар за разливи, както се изисква от правило 15 от настоящото приложение;

б) от кораб с 400 и повече тона брутотонаж, различен от нефтен танкер и от машинно отделение в трюма, с изключение на помпеното помещение за товара на нефтен танкер, освен ако не е смесено с нефтените утайки от товара:

i) корабът не е в специално пространство;

ii) корабът продължава по маршрута си;

iii) нефтеното съдържание на отпадъчния флуид без разреждане не превишава 15 части за милион; и

iv) при работа корабът има оборудване за мониторинг, контрол и филтриране, както се изисква от правило 16 от настоящото приложение.

2. При кораб с по-малко от 400 тона брутотонаж, различен от нефтен танкер, докато е извън специалното пространство, администрацията (на държавата, под чийто флаг плава) обезпечава, че той е оборудван до максималната практическа и разумна степен с инсталации на борда за гарантирано съхранение на нефтени отпадъци и тяхното изхвърляне в съоръжения за приемане или в морето в съответствие с изискванията на параграф 1, буква б) от настоящото правило.

3. (…).

4. Разпоредбите на параграф 1 от настоящото правило не се прилагат към изхвърляне на чист или сегрегиран баласт или непреработени нефтени смеси, които без разреждане имат нефтено съдържание, не превишаващо 15 части за милион и които не произхождат от помпеното помещение в трюма и не са смесени с нефтени утайки от товара.

5. Нито едно изхвърляне в морето не трябва да съдържа химикали или други вещества в количества или концентрации, които са опасни за морската среда, или химикали или други вещества, внесени с цел заобикаляне условията на изхвърляне, посочени в настоящото правило.

6. Нефтените отпадъци, които не могат да бъдат изхвърлени в морето в съответствие с параграфи 1, 2 и 4 от настоящото правило, се задържат на борда или се изхвърлят в съоръжения за приемане.

7. (…).

Правило 10: Методи за предотвратяване на нефтено замърсяване от кораби, които работят в специални пространства

1. За целите на настоящото приложение специални пространства са пространствата на Средиземно море, Балтийско море, Черно море, Червено море, на заливите, на Аденския залив, антарктическото пространство и северозападните европейски води (както е определено и специфицирано по-нататък).

2. Предмет на разпоредбите на правило 11 от настоящото приложение:

а) Всякакво изхвърляне в морето на нефт или нефтена смес от какъв да е нефтен танкер и какъв да е кораб с 400 или повече тона брутотонаж, различен от нефтен танкер, се забранява, докато е в специално пространство. (…).

б) (…) Всякакво изхвърляне в морето на нефт или нефтена смес от кораб с по-малко от 400 тона брутотонаж, различен от нефтен танкер, се забранява, докато е в специално пространство, освен когато нефтеното съдържание на отпадъчния флуид без разреждане не превишава 15 части за милион.

3. 

а) Разпоредбите на параграф 2 от настоящото правило не се прилагат при изхвърляне на чист или сегрегиран баласт.

б) Разпоредбите на алинея 2, буква а) от настоящото правило не се прилагат при изхвърляне на преработена вода от трюма от машинните отделения, при условие че са удовлетворени всичките условия, посочени по-долу:

i) водата от трюма не произхожда от помпеното помещение;

ii) водата от трюма не е смесена с нефтени утайки от товара;

iii) корабът продължава по маршрута си;

iv) нефтеното съдържание на отпадъчния флуид без разреждане не превишава 15 части за милион;

v) при работа корабът има оборудване за филтриране на нефт в съответствие с правило 16, параграф 5 от настоящото приложение; и

vi) филтриращата система е оборудвана със спирачно устройство, което обезпечава, че изхвърлянето ще спре автоматично, когато нефтеното съдържание в отпадъчния флуид без разреждане надвиши 15 части за милион.

4. 

а) Нито едно изхвърляне в морето не трябва да съдържа химикали или други вещества в количества или концентрации, които са опасни за морската среда, или химикали или други вещества, внесени с цел заобикаляне условията на изхвърляне, посочени в настоящото правило.

б) Нефтените отпадъци, които не могат да бъдат изхвърлени в морето в съответствие с параграф 2 или 3 от настоящото правило, се задържат на борда или се изхвърлят в съоръжения за приемане.

5. Нищо в настоящото правило не забранява на кораб, плаващ на дълго разстояние, само част от което е в специално пространство, да извърши изхвърляне извън специалното пространство, съгласно правило 9 от настоящото приложение.

6. (…).

7. (…).

8. (…).

Правило 11: Изключения

Правила 9 и 10 от настоящото приложение не се прилагат при:

а) изхвърляне в морето на нефт или нефтена смес, необходими за целите на осигуряване на безопасността на кораба или за спасяване на живот в морето; или

б) изхвърляне в морето на нефт или нефтена смес в резултат на повреда на кораба или неговото оборудване:

i) при условие че са взети всички разумни предпазни мерки след настъпването на повредата или след откриването на изхвърлянето с цел предотвратяване или намаляване до минимум на изхвърлянето; и

ii) с изключение на случаите, когато собственикът или капитанът на кораба е действал с намерението да причини повреда или неразумно и със съзнанието, че може да причини повреда; или

в) изхвърлянето в морето на вещества, съдържащи нефт, одобрени от администрацията (на държавата, под чийто флаг плава), когато са използвани за целите на бойни инциденти със специфично замърсяване, с оглед намаляване до минимум щетата от замърсяване. Всяко такова изхвърляне е предмет на одобрение от всяко едно правителство, под чиято юрисдикция се очаква, че ще се извърши изхвърлянето.

Част II: Вредни течни вещества (Марпол 73/78, приложение II)

Извадки от съответните разпоредби на Марпол 73/78, приложение II:

Правило 3: Категоризация и списък на вредни течни вещества

1. За целите на правилата от настоящото приложение вредните течни вещества се разделят в четири категории, както следва:

а) категория А: вредни течни вещества, които, ако са изхвърлени в морето при почистване на резервоар или операции по освобождаване на баласт, биха представлявали голяма опасност за морските ресурси или за човешкото здраве или биха причинили сериозни вреди на местата за отдих и другите видове законно използване на морето, и следователно оправдават прилагането на строги мерки срещу замърсяването;

б) категория Б: вредни течни вещества, които, ако са изхвърлени в морето при почистване на резервоар или операции по освобождаване на баласт, биха представлявали опасност за морските ресурси или за човешкото здраве или биха причинили вреди на местата за отдих и другите видове законно използване на морето, и следователно оправдават прилагането на специални мерки срещу замърсяването;

в) категория В: вредни течни вещества, които, ако са изхвърлени в морето при почистване на резервоар или операции по освобождаване на баласт, биха представлявали малка опасност за морските ресурси или за човешкото здраве или биха причинили малки вреди на местата за отдих и другите видове законно използване на морето, и следователно изискват специални работни условия;

г) категория Г: вредни течни вещества, които, ако са изхвърлени в морето при почистване на резервоар или операции по освобождаване на баласт, биха представлявали разпознаваема опасност за морските ресурси или за човешкото здраве или биха причинили минимални вреди на местата за отдих и другите видове законно използване на морето, и следователно изискват определено внимание в работни условия;

2. (…).

3. (…).

4. (…).

(По-нататъшни насоки за категоризацията на вещества, включително списък на категоризирани вещества са дадени в правило 3, параграфи 2 — 4 и правило 4 и допълненията към Марпол 73/78, приложение II.)

Правило 5: Изхвърляне на вредни течни вещества

Вещества категория A, B и C извън специалните пространства и вещества категория D във всички пространства

Предмет на разпоредбите на (…) правило 6 от настоящото приложение,

1. Забранява се изхвърлянето в морето на вещества от категория А, както са дефинирани в правило 3, параграф 1, буква а) от настоящото приложение, или на вещества, временно определени като такива, или на мръсен баласт, мръсни промивни води и други нефтосъдържащи остатъци и смеси. Ако резервоарите съдържат такива вещества или смеси, които трябва да се измият, получените остатъци се изхвърлят в съоръжение за приемане, докато концентрацията на веществото в отпадъчния флуид в това съоръжение стане равна или по-малка от 0,1 % по тегло и докато резервоарът се изпразни, с изключение на фосфор, бял или жълт, за който концентрацията е 0,01 % по тегло. Всички води, вкарани след това в резервоара, могат да бъдат изхвърляни в морето, когато са спазени всичките условия по-долу, както следва:

а) корабът продължава по маршрута си със скорост най-малко 7 възела в случая на кораби със собствена тяга, или най-малко 4 възела в случая на кораби без собствена тяга;

б) изхвърлянето се прави под ватерлинията, като се вземат предвид асимилационните възможности на приемащата морска среда; и

в) изхвърлянето се прави на разстояние, не по-малко от 12 морски мили от най-близката суша, при дълбочина на водата не по-малка от 25 метра.

2. Забранява се изхвърлянето в морето на вещества в категория Б, както са дефинирани в правило 3, параграф 1, буква б) от настоящото приложение или на вещества, временно определени като такива, или на мръсен баласт, мръсни промивни води и други нефтосъдържащи остатъци и смеси, освен когато са спазени всичките условия по-долу, както следва:

а) корабът продължава по маршрута си със скорост най-малко 7 възела в случая на кораби със собствена тяга, или най-малко 4 възела в случая на кораби без собствена тяга;

б) процедурите и приготовленията за изхвърляне са одобрени от администрацията (на държавата, под чийто флаг плава). Такива процедури и приготовления се базират на стандарти, разработени от IMO, и гарантират, че концентрацията и скоростта на изхвърляне на отпадъчния флуид са такива, че концентрацията на веществото в килватера зад кърмата на кораба не превишава 1 част за милион;

в) максималното количество товар, изхвърляно от всеки резервоар и свързаната с него тръбопроводна система, не превишава максималното договорено количество съгласно процедурите по алинея б) от настоящия параграф, което в никакъв случай не надвишава по-голямото от двете — 1 m3 или 1/3000 от обема на резервоара в m3;

г) изхвърлянето се прави под ватерлинията, като се вземат предвид асимилационните възможности на приемащата морска среда; и

д) изхвърлянето се прави на разстояние не по-малко от 12 морски мили от най-близката суша и при дълбочина на водата не по-малка от 25 метра.

3. Забранява се изхвърлянето в морето на вещества от категория В, както са определени в правило 3, параграф 1, буква в) от настоящото приложение, или на вещества, временно определени като такива, или на мръсен баласт, мръсни промивни води и други нефтосъдържащи остатъци и смеси, освен когато са спазени всичките условия по-долу, както следва:

а) корабът продължава по маршрута си със скорост най-малко 7 възела в случая на кораби със собствена тяга или най-малко 4 възела в случая на кораби без собствена тяга;

б) процедурите и приготовленията за изхвърляне са одобрени от администрацията (на държавата, под чийто флаг плава корабът). Такива процедури и приготовления се базират на стандарти, разработени от IMO, и гарантират, че концентрацията и скоростта на изхвърляне на отпадъчния флуид са такива, че концентрацията на веществото в килватера зад кърмата на кораба не превишава 10 части за милион;

в) максималното количество товар, изхвърляно от всеки резервоар и свързаната с него тръбопроводна система, не превишава максималното договорено количество съгласно процедурите по буква б) от настоящия параграф, което в никакъв случай не надвишава по-голямото от двете — 3 m3 или 1/1000 от обема на резервоара в m3;

г) изхвърлянето се прави под ватерлинията, като се вземат предвид асимилационните възможности на приемащата морска среда; и

д) изхвърлянето се прави на разстояние не по-малко от 12 морски мили от най-близката суша и при дълбочина на водата не по-малка от 25 метра.

4. Забранява се изхвърлянето в морето на вещества от категория Г, както са определени в правило 3, параграф 1, буква г) от настоящото приложение, или на вещества, временно определени като такива, или на мръсен баласт, мръсни промивни води и други нефтосъдържащи остатъци и смеси, освен когато са спазени всичките условия по-долу, както следва:

а) корабът продължава по маршрута си със скорост най-малко 7 възела в случая на кораби със собствена тяга или най-малко 4 възела в случая на кораби без собствена тяга;

б) такива смеси имат концентрация не по-голяма от една част от веществото в десет части вода; и

в) изхвърлянето се прави на разстояние не по-малко от 12 морски мили от най-близката суша.

5. За отстраняване на отпадъци от товара от резервоара могат да се използват вентилационни процедури, одобрени от администрацията (на държавата, под чийто флаг плава корабът). Такива процедури се базират на стандарти, разработени от IMO. Всички води, вкарани след това в резервоара, се считат за чисти и не са предмет на параграф 1, 2, 3 или 4 от настоящото правило.

6. Забранява се изхвърлянето в морето на вещества, които не са категоризирани, временно определени или оценени по правило 4, параграф 1 от настоящото приложение, или на мръсен баласт, мръсни промивни води и други нефтосъдържащи остатъци и смеси.

Вещества категории А, Б и В в специални пространства (както са дефинирани в Марпол 73/78, приложение II, правило 1, включително Балтийско море)

Предмет на разпоредбите на (…) правило 6 от настоящото приложение,

7. Забранява се изхвърлянето в морето на вещества от категория А, както са дефинирани в правило 3, параграф 1, буква а) от настоящото приложение, или на вещества, временно определени като такива, или на мръсен баласт, мръсни промивни води и други нефтосъдържащи остатъци и смеси. Ако резервоарите съдържат такива вещества или смеси, които трябва да се измият, получените остатъци се изхвърлят в съоръжение за приемане, което държавите, граничещи със специалното пространство, предоставят съгласно правило 7 от настоящото приложение, докато концентрацията на веществото в отпадъчния флуид в такова съоръжение стане равна или по-малка от 0,05 % по тегло и докато резервоарът се изпразни, с изключение на фосфор, бял или жълт, за който концентрацията е 0,005 % по тегло. Всички води, вкарани след това в резервоара, могат да бъдат изхвърляни в морето, когато са спазени всичките условия по-долу, както следва:

а) корабът продължава по маршрута си със скорост най-малко 7 възела в случая на кораби със собствена тяга или най-малко 4 възела в случая на кораби без собствена тяга;

б) изхвърлянето се прави под ватерлинията, като се вземат предвид асимилационните възможности на приемащата морска среда; и

в) изхвърлянето се прави на разстояние не по-малко от 12 морски мили от най-близката суша и при дълбочина на водата не по-малка от 25 метра.

8. Забранява се изхвърлянето в морето на вещества от категория Б, както са дефинирани в правило 3, параграф 1, буква б) от настоящото приложение, или на вещества, временно определени като такива, или на мръсен баласт, мръсни промивни води и други нефтосъдържащи остатъци и смеси, освен когато са спазени всичките условия по-долу, както следва:

а) резервоарът е бил измит предварително съгласно процедурата, одобрена от администрацията (на държавата, под чийто флаг плава корабът), и се базират на стандарти, разработени от IMO, а получените води от измиването на резервоара са изхвърлени в съоръжение за приемане;

б) корабът продължава по маршрута си със скорост най-малко 7 възела в случая на кораби със собствена тяга или най-малко 4 възела в случая на кораби без собствена тяга;

в) процедурите и приготовленията за изхвърляне са одобрени от администрацията (на държавата, под чийто флаг плава корабът). Такива процедури и приготовления се базират на стандарти, разработени от IMO, и гарантират, че концентрацията и скоростта на изхвърляне на отпадъчния флуид са такива, че концентрацията на веществото в килватера зад кърмата на кораба не превишава 1 част за милион;

г) изхвърлянето се прави под ватерлинията, като се вземат предвид асимилационните възможности на приемащата морска среда; и

д) изхвърлянето се прави на разстояние не по-малко от 12 морски мили от най-близката суша и при дълбочина на водата не по-малка от 25 метра.

9. Забранява се изхвърлянето в морето на вещества от категория В, както са определени в правило 3, параграф 1, буква в) от настоящото приложение, или на вещества, временно определени като такива, или на мръсен баласт, мръсни промивни води и други нефтосъдържащи остатъци и смеси, освен когато са спазени всичките условия по-долу, както следва:

а) корабът продължава по маршрута си със скорост най-малко 7 възела в случая на кораби със собствена тяга или най-малко 4 възела в случая на кораби без собствена тяга;

б) процедурите и приготовленията за изхвърляне са одобрени от администрацията (на държавата, под чийто флаг плава корабът). Такива процедури и приготовления се базират на стандарти, разработени от IMO, и гарантират, че концентрацията и скоростта на изхвърляне на отпадъчния флуид са такива, че концентрацията на веществото в килватера зад кърмата на кораба не превишава 1 част за милион;

в) максималното количество товар, изхвърляно от всеки резервоар и свързаната с него тръбопроводна система, не превишава максималното договорено количество съгласно процедурите по буква б) от настоящия параграф, което в никакъв случай не надвишава по-голямото от двете — 1 m3 или 1/3000 от обема на резервоара в m3;

г) изхвърлянето се прави под ватерлинията, като се вземат предвид асимилационните възможности на приемащата морска среда; и

д) изхвърлянето се прави на разстояние не по-малко от 12 морски мили от най близката суша и при дълбочина на водата не по-малка от 25 метра.

10. За отстраняване на отпадъци от товара от резервоара могат да се използват вентилационни процедури, одобрени от администрацията (на държавата, под чийто флаг плава корабът). Такива процедури се базират на стандарти, разработени от IMO. Всички води, вкарани след това в резервоара, се считат за чисти и не са предмет на параграф 7, 8 или 9 от настоящото правило.

11. Забранява се изхвърлянето в морето на вещества, които не са категоризирани, временно определени или оценени по правило 4, параграф 1 от настоящото приложение, или на мръсен баласт, мръсни промивни води и други нефтосъдържащи остатъци и смеси.

12. Нищо в настоящото правило не забранява на кораб да държи на борда утайки от товари категория Б или В и да изхвърля такива остатъци в морето извън специалното пространство съгласно параграф 2 или 3 от настоящото правило, респективно.

Правило 6: Изключения

Правило 5 от настоящото приложение не се прилага при:

а) изхвърлянето в морето на вредни течни вещества или смеси, съдържащи такива вещества, необходими за целите на осигуряване на безопасността на кораба или за спасяване на живот в морето; или

б) изхвърлянето в морето на вредни течни вещества или смеси, съдържащи такива вещества, в резултат на повреда на кораба или неговото оборудване:

i) при условие че са взети всички разумни предпазни мерки след настъпването на повредата или след откриването на изхвърлянето с цел предотвратяване или намаляване до минимум на изхвърлянето; и

ii) с изключение на случаите, когато собственикът или капитанът на кораба е действал с намерението да причини повреда или неразумно и със съзнанието, че може да причини повреда; или

в) изхвърлянето в морето на вредни течни вещества или смеси, съдържащи такива вещества, е одобрено от администрацията (на държавата, под чийто флаг плава корабът), когато са използвани за целите на бойни инциденти със специфично замърсяване, с оглед намаляване до минимум повредата от замърсяване. Всяко такова изхвърляне е предмет на одобрение от всяко едно правителство, под чиято юрисдикция се очаква, ще се извърши изхвърлянето.( 1 ) ОВ C 220, 16.9.2003 г., стр. 72.

( 2 ) Становище на Европейския парламент от 13 януари 2004 г. (ОВ C 92 E, 16.4.2004 г., стр. 77), Обща позиция на Съвета от 7 октомври 2004 г. (ОВ C 25 E, 1.2.2005 г., стр. 29), Позиция на Европейския парламент от 23 февруари 2005 г. (все още не е публикувана в Официален вестник) и Решение на Съвета от 12 юли 2005 г.

( 3 ) ОВ L 255, 30.9.2005 г., стр. 164.

( 4 ) ОВ L 208, 5.8.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 724/2004 (ОВ L 129, 29.4.2004 г., стр. 1).

( 5 ) ОВ L 332, 28.12.2000 г., стр. 81. Директива, изменена с Директива 2002/84/ЕО (ОВ L 324, 29.11.2002 г., стр. 53).

( 6 ) ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

( 7 ) Решение № 2850/2000/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2000 г. за определяне на рамка на Общността за сътрудничество в областта на случайно или умишлено замърсяване на водите (ОВ L 332, 28.12.2000 г., стр. 1). Решение, изменено с Решение № 787/2004/ЕО (ОВ L 138, 30.4.2004 г., стр. 12).

( 8 ) ОВ L 324, 29.11.2002 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 415/2004 на Комисията (ОВ L 68, 6.3.2004 г., стр. 10).

Top