EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02004R0282-20191214

Consolidated text: Регламент (ЕО) № 282/2004 на Комисията от 18 февруари 2004 година за установяване на документ за декларирането и за ветеринарните проверки на животните, илващи от трети страни и въведени в Общността (текст от значение за ЕИП)текст от значение за ЕИП

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/282/2019-12-14

02004R0282 — BG — 14.12.2019 — 003.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 282/2004 НА КОМИСИЯТА

от 18 февруари 2004 година

за установяване на документ за декларирането и за ветеринарните проверки на животните, илващи от трети страни и въведени в Общността

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 049, 19.2.2004, p.11)

Отменен със:

 

 

Официален вестник

страница

дата

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2130 на Комисията от 25 ноември 2019 година

L 321

128

12.12.2019

 
На следната връзка можете да намерите последната консолидирана версия преди отмяната:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:02004R0282-20191213
Top