Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02004R0282-20040331

Регламент (ЕО) № 282/2004 на Комисията от 18 февруари 2004 година за установяване на документ за декларирането и за ветеринарните проверки на животните, илващи от трети страни и въведени в Общността (текст от значение за ЕИП)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/282/2004-03-31

2004R0282 — BG — 31.03.2004 — 000.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 282/2004 НА КОМИСИЯТА

от 18 февруари 2004 година

за установяване на документ за декларирането и за ветеринарните проверки на животните, илващи от трети страни и въведени в Общността

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 049, 19.2.2004, p.11)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  No

page

date

►M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 585/2004 НА КОМИСИЯТА от 26 март 2004 година

  L 91

17

30.3.2004
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 282/2004 НА КОМИСИЯТА

от 18 февруари 2004 година

за установяване на документ за декларирането и за ветеринарните проверки на животните, илващи от трети страни и въведени в Общността

(текст от значение за ЕИП)КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 91/496/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. за установяване на принципите относно организацията на ветеринарните проверки на животни, въведени в Общността от трети страни, и относно изменение на Директиви 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО и 90/675/ЕИО ( 1 ), и по-специално член 3, параграф 2 и член 7, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Предварителното уведомяване за пристигането на животни от трети страни, се нуждае, с оглед по-доброто функциониране на граничните инспекционни пунктове, от приемане на официален документ, съдържащ необходимата информация за митническата декларация.

(2)

Процедурите за деклариране и за ветеринарни проверки на животните на границата трябва да бъдат хармонизирани с процедурите, отнасящи се до продуктите от животински произход.

(3)

Като част от това хармонизиране е уместно да се включи отново определението за лице, отговорно за товара, установено в Директива 97/78/ЕО на Съвета ( 2 ), член 2, параграф 2, буква д) от нея.

(4)

Развитието на информационната интегрирана ветеринарна система Traces, предвидена с Решение 2003/623/ЕО на Комисията ( 3 ), налага стандартизация на документите за деклариране и за проверки, за да е възможно управлението на събраната информация и нейната обработка с оглед подобряване на санитарната безопасност на Общността.

(5)

Разпоредбите на Решение 92/527/ЕИО на Комисията от 4 ноември 1992 г., които определят модела на сертификата съгласно член 7, параграф 1 от Директива 91/496/ЕИО ( 4 ), следва да се актуализират както и да се отмени впоследствие Решение 92/527/ЕИО.

(6)

Тъй като граничните инспекционни пунктове между държавите-членки и новите държави-членки се премахват в момента на присъединяване, следва да се приеме преходна мярка, за да се избегне въвеждането на нови административни процедури за период от един месец.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:Член 1

Уведомяване за пристигането на животните посредством общ ветеринарен входен документ

1.  При въвеждане в Общността на всяко животно, посочено в Директива 91/496/ЕИО, което идва от трета страна, лицето отговорно за товара, съгласно член 2, параграф 2, буква д) от Директива 97/78/ЕО, уведомява за това въвеждане най-малко един работен ден преди очакваното пристигане на животното или на животните на територията на Общността. Това уведомяване се прави до персонала за инспекция на граничния инспекционен пункт чрез документ, съответстващ на представения модел на общия ветеринарен входен документ (ОВВД), фигуриращ в приложение I.

2.  ОВВД се издава съгласно общите правила за сертификатите, установени в съответната правна уредба на Общността.

3.  ОВВД съдържа един оригинал и толкова копия, колкото компетентният орган изисква, за да бъде в съответствие с настоящия регламент. Лицето, отговорно за товара, попълва част 1 от броя на екземплярите, изисквани от ОВВД, и ги предава на официалния ветеринарен лекар, отговарящ за граничния инспекционен пункт.

4.  Без това да засяга параграфи 1 и 3, съдържащата се информация в документа може, ако има разрешение от компетентните органи на държавата-членка, имаща отношение към пратката, да бъде предварително предоставена чрез телекомуникационна или друга система за предаване на данни. Ако такъв е случаят, предадената по електронен път информация трябва да бъде абсолютно еднаква с тази, изисквана в част 1 на модела на ОВВД.

Член 2

Ветеринарни проверки

Ветеринарните проверки и лабораторните анализи се осъществяват в съответствие с Решение 97/794/ЕО на Комисията ( 5 ).

Член 3

Процедури след извършването на ветеринарните проверки

1.  След извършване на ветеринарните проверки, посочени в член 4 от Директива 91/496/ЕИО, част 2 на ОВВД се попълва от официалния ветеринарен лекар, отговарящ за граничния инспекционен пункт и се подписва от него/нея или от друг официален ветеринарен лекар, негов/неин подчинен.

Когато вносът се отказва, клетката „данни за реекспедиране“ в част 3 на ОВВД се попълва при запознаване с необходимата информация. Тя се включва в системата за обмен на информация, предмет на член 20 от Директива 90/425/ ЕИО на Съвета ( 6 ).

2.  Оригиналът на ОВВД се състои от част 1 и част 2, надлежно попълнени и подписани.

3.  Официалният ветеринарен лекар, вносителят или лицето, отговорно за товара, уведомява впоследствие митническите органи на граничния инспекционен пункт за взетото за пратката ветеринарно решение чрез представяне на оригинала на ОВВД или чрез неговото изпращане по електронен път.

4.  В случай на благоприятно ветеринарно решение и след съгласие на митническите органи оригиналът на ОВВД придружава животните до посоченото в документа местоназначение.

5.  Копие от ОВВД се съхранява от официалния ветеринарен лекар на граничния инспекционен пункт.

6.  Копие от ОВВД и, при необходимост, съгласно член 7 от Директива 91/496/ЕО, копие от ветеринарните сертификати при внос, се връчва на вносителя или на лицето, отговорно за товара.

7.  Официалният ветеринарен лекар съхранява оригинала на ветеринарния сертификат или документите, придружаващи животните, както и копие от ОВВД, в продължение на период от три години. Въпреки това за животните, преминаващи транзит, или за прехвърляне, чието местоназначение е разположено извън Общността, официалният ветеринарен документ, който ги придружава при пристигане, продължава да бъде с тях, а в граничния инспекционен пункт се съхраняват единствено копия.

Член 4

Процедури относно животни под митнически контрол или специален мониторинг

За животните, въвеждани в Общността, които се допускат, без да е необходимо спазването на задължението за контрол за идентификация и/или за физически проверки съгласно член 4, параграф 3 или член 8, буква А, параграф 1, буква б), ii) от Директива 91/496/ЕИО, официалният ветеринарен лекар на граничния инспекционен пункт при влизане в Общността информира официалния ветеринарен лекар на граничния инспекционен пункт на местоназначението. Тази информация се предава чрез системата за обмен на информация, посочена на член 20 от Директива 90/425/ЕИО. Официалният ветеринарен лекар на граничния инспекционен пункт на местоназначението издава ОВВД, включващ крайното ветеринарно решение за приемането на животните. В случай на непристигане или при количествено или качествено несъответствие на пратката компетентният орган на граничния инспекционен пункт на местоназначението попълва част 3 на ОВВД.

В случай на транзитно преминаване лицето, отговорно за товара, представя пратката на официалния ветеринарен лекар на граничния инспекционен пункт на излизане. Официалният ветеринарен лекар на граничните инспекционни пунктове на излизане, предупреден за излизането от Общността на преминаващите транзит животни на път за третастрана, е длъжен да попълни част 3 на ОВВД. Той информира, чрез ОВВД, официалния ветеринарен лекар на граничния инспекционен пункт, през който са влезли преминаващите транзитно животни в Общността.

Официалните ветеринарни лекари на компетентния орган на мястото на местоназначение, предупредени за пристигането на животни, предназначени за клане, карантинната станция, одобрена съгласно Решение 2000/666/ ЕО на Комисията ( 7 ), или официално одобрени органи, институти или центрове съгласно Директива 92/65/ЕИО на Съвета ( 8 ) и разположени в зоната от тяхна компетентност, попълват част 3 на ОВВД в случай на непристигане или на количествено или качествено несъответствие на пратката.

Член 5

Координация между компетентните органи, отговарящи за проверките

За да гарантират, че всички влизащи в Общността животни са подложени на ветеринарни проверки, компетентните органи и официалните ветеринарни лекари от всяка държава-членка работят в координация с останалите служби за контрол, за да съберат цялата полезна информация за вноса на животни. Това включва по-специално за следната информация:

а) информация, с която разполагат митническите служби;

б) информация от корабните регистри, пътните листове на влакове или на самолети;

в) други източници за информация, достъпни за операторите по пътищата, железниците, пристанищата или летищата.

Член 6

Достъп до база данни и участие в информационните системи

Компетентните органи и митническите служби на държавите-членки организират взаимен обмен на данни, съдържащи се в съответните им база данни, за осъществяване целите на член 5. Информационните системи, използвани от компетентния орган, се координират доколкото е възможно и при спазване на сигурността на данните, с тези на митническите служби, както и с тези на търговските оператори, за да се ускори предаването на информацията.

Член 7

Електронно удостоверение

Производството, използването, предаването и складирането на ОВВД може да става по електронен път след съгласие на компетентния орган.

Предаването на информация между компетентните органи се осъществява посредством система за обмен на информация, посочена в член 20 от Директива 90/425/ЕИО.

▼M1

Член 8

До 1 май 2004 г. настоящият регламент не се прилага за граничните инспекционни пунктове, записани в списъка в приложение II, определени да бъдат премахнати, считано от момента на присъединяването на Чешката република, Унгария, Полша, Словения и Словакия.

▼B

Член 9

Отмяна

Решение 92/527/ЕИО се отменя.

Позоваванията на отмененото решение се считат за позовавания на настоящия регламент.

Член 10

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на 31 март 2004 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I

▼M1

ЕВРОПЕЙСКА ОБЩНОСТОбщ входен ветеринарен документ (ОВВД) животни1.Изпращач/износител2.Номер на ОВВДИмеАдресГраничен ветеринарен инспекционен пункт (ГВИП)Страна+ код по ISOНомер на пунктаЧаст 1: Данни за представената пратка4.Отговарящ за товара3.ПолучателИмеИмеАдресАдресПощенски кодСтрана+ код по ISO5.Страна на произход+ код по ISO6.Регион на произходКод7.Вносител8.МестоназначениеИмеИмеАдресНомер на разрешителнотоПощенски кодАдресСтрана+ код по ISOПощенски кодСтрана+ код по ISO9.Пристигане в ГВИП (евентуална дата и часове)10.Ветеринарен документНомерДатаДасДата на издаване11.Транспортни средстваПридружаващ/и документ/иСамолетКорабВагонДругоТранспортнопревозно средствоИдентификация:Номер/аРегистрационен номер на документа:12.Животински вид, порода13.Код продукт (код по КН)14.Брой животни15.Брой опаковки16.Животни, определени за:УгояванеКланеОдобрени органиДомашни любимциДругиРазплод/доотглежданеКарантинаПопълнениеЦирк/изложениеРегистрирани еднокопитни животни17.Номер на пломбата и номер на контейнера18.За прехвърляне към19.За транзит към трета странаГВИП ЕС№на ГВИП:Към трета страна+ код по ISOТрета странаКод по ISO на третата страна:Изходен ГВИП:№на ГВИП:20.За внос или временно допускане21.Транзитни държави-членкиДържава-членка+ код по ISOОкончателен вносДържава-членка+ код по ISOПовторно въвеждане на конеДържава-членка+ код по ISOВременно допускане на конеДата на излизанеИзходен пункт22.Транспортно средство след преминаване на граничните инспекционни пунктове23.ПревозвачИмеНомер на разрешителнотоАдресВагонРегистрационен номерПощенски кодСамолетНомер на полетаСтранаКорабИме24.Пътен планТранспортно превозно средствоРегистрационен номерДаНеДругоМясто и дата на декларацията25.ДекларацияАз, долуподписаният, отговарящ за товара, удостоверявам с клетвена декларация, че по мое знание направените декларации в първата част на настоящия документ са пълни и отговарят на истината и поемам задължението да спазвам разпоредбите на Директива 91/496/ЕИО, включително плащането за ветеринарните проверки, както и плащането за реекспедиране на пратките, за поставяне под карантина или изолиране на животните, или разходите за евтаназия и при необходимост за елиминиране.Име на подписващияПодпис

ЕВРОПЕЙСКА ОБЩНОСТОбщ входен ветеринарен документ за въвеждане (ОВВД) животни26.Проверка на документите27.ОВВД: референтен номерНорма на ЕСЗадоволителенНезадоволителен28.Проверка за идентичностИзключениеДопълнителни гаранцииЗадоволителенНезадоволителенЗадоволителенНезадоволителенНационални изискванияЗадоволителенНезадоволителен29.Физически проверки30.Лабораторни тестове:НеДаЧаст 2: Решение за праткатаТестове:ИзключениеБрой ветеринарни проверкиЗадоволителенНезадоволителенНа произволна основаПри подозрениеРезултатиВ очакванеЗадоволителенНезадоволителен31.Контрол за добро:Изключение32.Последици от транспортаБрой умрели животниОценкасъстояниеБрой неспособниОценкаЗадоволителенНезадоволителенБрой на родили и абортирали33.ДОПУСНАТ за прехвърляне:34.ДОПУСНАТ за транзитГВИПНомер на ГВИП:Към трета страна+ код по ISOТрета странаКод на трета страна:Изходен ГВИП:Номер на ГВИП:35.ДОПУСНАТ за вътрешен пазар36.ДОПУСНАТ временноКонтролирано местоназначениеКраен срокКлане37.Мотиви за отказОдобрени органиКарантина1.Липса на сертификат/невалиден сертификат2.Неизправни документи38.НЕДОПУСТИМ3.Неодобрена страна1.Реекспедиция4.Неодобрена област2.Клане5.Забранен вид3.Евтаназия6.Липса на допълнителни гаранции7.Предпазна клауза8.Болни или заподозрени животни39.Подробности по контролираните местоназначения (35,36,38)Номер на разрешителното (при необходимост):9.Неблагоприятни резултати от анализаАдрес:10.Неспособност да продължи пътуванетоПощенски код11.Неспазване на националните изисквания12.Нарушение на международната уредба по транспорта13.Липсва идентификация или нерегламентирана идентификация40.Повторна пломбаНомер на новата пломба:14.Други41.Пълна идентификация на граничните инспекционни пунктове и официален печат42.Официален ветеринарен лекарАз, долуподписаният, официален ветеринарен лекар на граничния ветеринарен инспекционен пункт, удостоверявам, че ветеринарният контрол на пратката е направен в съответствие с изискванията на ЕС и в съответствие с изискванията на държавата-членка, за която е предназначенаГВИППечатНомер на ГВИП:Име (с главни букви):Дата:Подпис:43.Номер на митническия документ:44.Подробности по реекспедирането:Номер на транспортното средство:Част 3: КонтролВагонСамолетКорабТранспортно средствоСтрана на реекспедирането:+ код по ISOДата:45.НаблюдениеИзходен ГВИПКраен ГВИПМестна ветеринарна службаСъответствие на праткатаДаНеПристигане на праткатаДаНе46.Официален ветеринарен лекарИме (с главни букви):Адрес:Име на ГВИПДата:ПечатПодпис:

▼B

Обяснителни бележки за общия входен ветеринарен документ (1), отнасящ се до въвеждането на живи животни от трети страни в Европейския съюз или в Европейското икономическо пространствоОбщи положения:Моля, попълнете документа с главни букви. За да се потвърди опция, задрасква се квадратчето или се вписва знакът (Х).Отделен документ трябва да се попълва за всяка пратка, представена на граничен инспекционен пункт, независимо дали пратката се представя като съобразена с изискванията на Европейски съюз и предназначена за свободно движение, дали пратката е предназначена да бъде отпратена към контролирано местоназначение или дали пратката е предназначена за прехвърляне, или за транзит.Когато са посочени, кодовете ISO се вписват с кода на страната в две букви в съответствие с международната норма.Част 1.Настоящата част трябва да бъде попълнена от вносителя или от лицето, отговорно за товара. Предварителното уведомяване трябва да се направи най-малко един работен ден преди пристигане на животните на територията на Общността в съответствие с член 3, параграф 1, буква а) от Директива 91/496/ЕИО. За целта клетките 5, 9, 11, 12, 13, 14 и 16 трябва да бъдат попълнени, както и една от клетките 18, 19 или 20.Клетка 1.Изпращач/Износител: посочва се името на търговската организация, която изпраща пратката (в третата страна).Клетка 2.Граничен инспекционен пункт: ако информацията не е предварително напечатана върху документа, попълва се тази клетка. Референтният номер на ОВВД е единственият референтен номер, който влиза през граничния инспекционен пункт, издаващ сертификата (фигурира също така и в клетка 27). Номерът на граничния пункт е личен номер и фигурира заедно с името на пункта в списък на одобрените гранични инспекционни пунктове, който се публикува в Официален вестник.Клетка 3.Получател: посочва се адресът на лицето или на търговската организация, фигуриращи върху сертификата на третата страна. Всички бележки са задължителни.Клетка 4.Лице, отговорно за товара (включително негов представител или заявител): това е лицето, което отговаря за товара при представянето му на граничния инспекционен пункт и което прави необходимите декларации пред компетентните органи от името на вносителя; посочва се неговото име и адрес. Това лице е длъжно да информира граничния инспекционен пункт в съответствие с член 3, параграф 1, буква а) от Директива 91/496/ЕИО. Ако лицето, отговорно за товара, и получателят са едно и също лице, посочете виж клетка 3.Клетка 5.Страна на произход: това е страната, в която животните са пребивавали през изисквания законен срок (три месеца: говеда, свине, овце, кози или еднокопитни и птици, предназначени за клане; шест месеца: говеда и свине за отглеждане и за разплод, овце и кози за разплод, за отглеждане или предназначени за угояване.)При повторното въвеждане на коне, страна на произход означава страната, от където те последно са били изпратени.Клетка 6.Регион, в който животните са пребивавали същия период, както и този, изискуем за страната; това е изискване само за тези страни, които са разделени на региони, и за които вносът е разрешен само от една или от няколко части на тази страна. Кодът на регионите е определен в съответната правна уредба.Клетка 7.Вносител: вносителят може да бъде отдалечен от граничния инспекционен пункт; посочват се неговите имена и адрес. Ако вносителят и лицето, отговорно за товара, са едно и също лице, посочете виж клетка 4.Клетка 8.Местоназначение: място, където животните се отправят за окончателно разтоварване (с изключение на местата, където спират) и където са задържани в съответствие с настоящата правна уредба. Посочва се името, страната, адресът и пощенският код. Ако местоназначението съвпада с мястото на получателя, посочва се име и адрес виж клетка 3.Клетка 9.Посочва се датата и часът на пристигане на пратката в граничния инспекционен пункт. Изисква се от вносителите или техните представители, съгласно правната уредба, (член 3, параграф 1, буква а) от Директива 91/496/ЕИО) да уведомяват ветеринарния персонал на граничния инспекционен пункт, където животните се представят един работен ден предварително, за количеството, вида на животните, както и за очаквания момент на тяхното пристигане.Клетка 10.Ветеринарен сертификат/документ: дата на издаване: датата, на която сертификатът или документът е подписан от официалния ветеринарен лекар или от компетентния орган. Номер: посочва се официалният единствен номер на сертификата. Придружаващи документи: те се отнасят преди всичко до някои видове коне (паспорт на конете) или зоотехнически документи, или разрешителни CITES.(1)Обяснителните бележки могат да се отпечатват и разпространяват отделно от сертификата.

Клетка 11.Посочват се всички подробности, свързани с транспортните средства при пристигането:Начинът на транспорт (въздушен, морски, железопътен, автомобилен).Идентификация на транспортното средство: при въздушен транспорт: номер на полета; при морски транспорт: наименование на кораба; при железопътен транспорт: номер на влака и на вагона и при автомобилен транспорт: регистрационен номер на превозното средство и номер на ремаркето, ако има такова.Позоваване на търговския документ: номер на въздушната товарителница, номер на коносамента и пътен лист при железопътния и автомобилния транспорт.Клетка 12.Животински вид: уточнява се животинският вид с общото му наименование, при необходимост уточнете и породата. За видовете недомашни животни (по-специално тези, предназначени за зоопаркове, изложения или за научноизследователски институти) посочва се научното им наименование.Клетка 13.Код по КН: посочват се най-малко първите четири цифри на кода от комбинираната номенклатура (код КН), установена с Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета (1), последно изменен.Клетка 14.Брой на животните: броят или теглото в kg, както е посочено във ветеринарния сертификат или в други документи.Клетка 15.Брой на пакетите: посочва се броят на кутиите, клетките или огражденията, в които се превозват животните.Клетка 16.Животни, определени за: според обозначението в сертификата в съответствие с изискванията на определените правила.Одобрен орган в съответствие с Директива 92/65/ЕИО означава официално одобреният орган, институт или център; при карантина позоваването е на Решение 2000/666/ЕО относно птици и на Директива 92/65/ЕО относно птици, кучета и котки; попълнение се отнася до мекотели; други означава неотразени в настоящата класификация цели.Клетка 17.Посочват се всички номера за идентификация на пломбата и на контейнера, ако има такъв.Клетка 18.За прехвърляне:Използва се тази клетка, съгласно член 4, параграф 3 от Директива 91/496/ЕИО, когато вносът на пратката не се осъществява на този граничен инспекционен пункт, а животните продължават пътуването си по море или по въздух, на същия кораб или на същия самолет към втори граничен инспекционен пункт за внос в Европейския съюз или в Европейското икономическо пространство. Номер на пункта — виж клетка 2.Тази клетка може също така да бъде използвана, когато животните пристигат в Европейския съюз или в Европейското икономическо пространство от трета страна, за да се отправят към друга трета страна със същото транспортно въздушно или морско средство.Клетка 19.За транзит: това означава транзит през Европейския съюз/Европейското икономическо пространство на животни, произхождащи от трета страна и предназначени за трета страна, в съответствие с член 9 от Директива 91/496/ЕИО. Посочва се код ISO на третата страна по местоназначение.При излизане ГИП: наименование на граничния пункт, където животните трябва да напуснат Европейския съюз.Клетка 20.За внос или временно допусканеПовторно въвеждане се отнася за регистрираните коне за надбягвания, състезания и културни изяви след временен износ (Решение 93/195/ЕИО на Комисията (2)).Временното допускане се отнася за регистрираните коне за максимален период от деветдесет дни. Посочва се пункта и датата на излизане.Клетка 21.Транзитни държави-членки: допълнителна информация, посочва се наименованието на държавата или на държавите-членки на Европейския съюз или на Европейското икономическо пространство независимо от местоназначението: внос или транзит към трета страна.Клетка 22.Транспортни средства: посочва се начина на транспорт след преминаване през ГИП и неговите характеристики.Други означава транспортни средства, които не попадат под Директива 91/628/ЕИО за защита на животнитe по време на транспорт.Клетка 23.Превозвач: в съответствие с правилата относно хуманното отношение към животните, посочва се номера на одобрението на превозвача, а за въздушния транспорт — проверете дали компанията е член на IATA.(1)ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1.(2)ОВ L 86, 6.4.1993 г., стр. 1.

Клетка 24.Пътен план: посочва се дали има такъв пътен план, който придружава животните, в зависимост от правните изисквания на Директива 91/628/ЕИО.Клетка 25.Подпис: това ангажира подписващия да приеме отново транзитните пратки, на които е отказан достъп от трета страна.Част 2Настоящата част трябва да бъде попълнена от официалния ветеринарен лекар на граничния инспекционен пунктКлетка 26.Проверка на документацията: попълва се за всички пратки. Това включва също така проверка за спазване на допълнителните гаранции (които ще бъдат отразени в списък), предоставени на някои държави-членки, относно видовете, които не са предмет на приложение А към Директива 90/425/ЕИО, това включва спазване на националните изисквания, независимо от крайното местоназначение. Необходимата документация за тази проверка ще бъде предоставена от вносителя или от негов представител. При неспазването на изискването за допълнителна гаранция или на национално изискване се счита, че пратката е незадоволителна.Клетка 27.Това се отнася за единичен референтен номер на граничния инспекционен пункт, който издава сертификата (виж клетка 2).Клетка 28.Проверка на идентичността: сравняват се оригиналните сертификатите и документи.Дерогация: отбелязва се клетката, когато животните са прехвърлят от един ГИП към друг ГИП и които не са били подложени на проверки за идентификация съгласно член 4, параграф 3 от Директива 91/496/ЕИО.Клетка 29.Физически проверки: позоваване на резултатите от извършения клиничен преглед, на смъртността и на заболеваемостта на животните от пратката.Дерогация: тази клетка се отбелязва при животните, които се прехвърлят от един ГИП към друг ГИП и които не са били подложени на физически проверки съгласно член 4, параграф 3 от Директива 91/496/ЕИО. Тази клетка трябва също да бъде използвана за животни от видовете, които не са предмет на приложение А към Директива 90/425/ЕИО, внесени в ГИП от държава-членка, която не е крайното местоназначение и за което физическите проверки трябва да бъдат извършени на мястото на крайното местоназначение, в съответствие с член 8, буква А, параграф 1, буква б), ii) от Директива 91/496/ЕИО.Клетка 30.Лабораторни тестове:Тестове, извършени за: допълва се категорията вещество или патогенният организъм, за който е започнато изследването.Уточнението на произволна основа означава взимане на месечни проби по силата на Решение 97/794/ЕО.Уточнението при съмнение включва случаите, при които животните са заподозрени, че са заболели или че проявяват признаци на болест или са тестувани в рамките на действащите предпазни клаузи.В очакване: ако животните не са били изолирани в очакване на резултатите.Клетка 31.Проверка за хуманно отношение: окачествяват се условията за транспорт и състоянието на животните при пристигане.Дерогация: тази клетка се отбелязва при животните, които се прехвърлят от един ГИВП към друг ГИВП и които не са били обект на проверки за хуманно отношение.Клетка 32.Последици за животните от превоза: посочва се броят на умрелите животни, броят на неспособните животни да продължат пътуването и броят на родилите женски животни или на абортиралите по време на превоза. За животните, които се изпращат в големи количества (еднодневни пилета, риби, мекотели и т.н.) при нужда се преценява броят на умрелите или на неспособните животни да продължат пътуването.Клетка 33.Допуска се за прехвърляне: тази клета се попълва при необходимост и се отбелязва допускането за прехвърляне, така както е определено в клетка 18.Клетка 34.Допуска се за транзитна процедура: допълва се с посочване на транзитни държави-членки в съответствие с плана за предвижване, ако е необходимо.Клетка 35.Допуска се до вътрешния пазар: допълва се съответната клетка, ако животните са изпратени към контролирано местоназначение (кланица, одобрени органи и карантина, определени в клетка 16), разрешено за внос при някои специфични условия.

Клетка 36.Допуска се за временно въвеждане: тази кулетка се отнася само за регистрираните коне. На тях е разрешено да останат на територията на Европейския съюз/Европейското икономическо пространство до посочената дата в кулетка 20, която не може да превишава деветдесет дни.Клетка 37.Мотив за отказ: да се попълни при необходимост, за да се добави нужната информация. Отбележете съответната клетка.Липса на сертификат или невалиден сертификат позовава се на лицензия за внос или на документи за транзит, изискуеми от трети страни или от държави-членки.Клетка 38.Не се допуска: тази клетка се използва за пратки, които не отговарят на изискванията на Европейския съюз или които са подозрителни.В случай на отказ за внос, посочва се ясно процедурата, която да се следва. Клане означава, че месото на животните би могло да бъде предназначено за консумация от човека след положително разрешение от санитарната инспекция. Евтаназия означава унищожаване или премахване на животните, чието месо не може да се разреши за консумация от човека.Клетка 39.Подробности за контролираните местоназначения: посочва се номерът на одобрението и адресът с пощенски код за всички тези местоназначения, за които се изисква допълнителен ветеринарен контрол. Това се отнася за клетките 35, 36 и 38. За клетка 36 трябва да бъде посочен само адресът на първото учреждение. За особените органи, които трябва да останат анонимни, присъденият номер трябва да бъде въведен без адрес.Клетка 40.Повторно пломбирана пратка: използва се тази клетка, когато оригиналната пломба, поставена на пратката, е била унищожена при отваряне на контейнера. Трябва да се пази консолидиран списък на всички използвани пломби.Клетка 41.Поставя се официалният печат на граничния инспекционен пункт или на компетентния орган.Клетка 42.Подпис на официалния ветеринарен лекар.Клетка 43.Да се използва от митническите служби за вписване на съответна информация (номер на митническите сертификати T1 или T5, например), когато пратките остават под митнически контрол. По принцип тази информация се добавя след като ветеринарният лекар се подпише.Част 3Контрол: тази част трябва да се попълни от официален ветеринарен лекар, отговарящ за повторното изпращане или за надзора върху контролирано местоназначение (ГИП, одобрени органи, местна ветеринарна служба)Клетка 44.Подробности за повторното изпращане: ГИП на влизане трябва да посочи използваното транспортно средство, неговата идентификация, както и страната и датата на повторно изпращане, след получаване на тази информация.Клетка 45.Наблюдение: тази част, както и съответните части от документа, ще бъдат също допълнени по време на прехвърлянето и/или по време на вноса на животни от видове, които не са предмет на приложение А към Директива 90/425/ЕИО, и при които не е била осъществена физическа проверка на ГИП на влизане. Тази част се попълва от ГИП на излизане в случай на транзит на животни от трети страни за трети страни и от компетентните местни ветеринарни служби в случай на непристигане на животните, за които е съобщено, или в случай на несъответствие в количествено или качествено отношение на пратката.Клетка 46.Виж клетка 42.
ПРИЛОЖЕНИЕ IIPaís: AlemaniaLand: TysklandLand: DeutschlandΧώρα: ΓερμανίαCountry: GermanyPays: AllemagnePaese: GermaniaLand: DuitslandPaís: AlemanhaMaa: SaksaLand: Tyskland

1

2

3

4

5

6

Dresden Friedrichstadt

0153499

F

 

HC, NHC

 

Forst

0150399

R

 

HC, NHC-NT

U, E, O

Frankfurt/Oder

0150499

F

 

HC, NHC

 

Frankfurt/Oder

0150499

R

 

HC, NHC

U, E, O

Furth im Wald-Schafberg

0149399

R

 

HC, NHC

U, E, O

Ludwigsdorf Autobahn

0152399

R

 

HC, NHC

U, E, O

Pomellen

0151299

R

 

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

U, E, O

Schirnding-Landstraße

0149799

R

 

HC, NHC

O

Waidhaus

0150099

R

 

HC, NHC

U, E, O

Zinnwald

0152599

R

 

HC, NHC

U, E, OPaís: ItaliaLand: ItalienLand: ItalienΧώρα: ΙταλίαCountry: ItalyPays: ItaliePaese: ItaliaLand: ItaliëPaís: ItáliaMaa: ItaliaLand: Italien

1

2

3

4

5

6

Gorizia

0301199

R

 

HC, NHC

U, E, O

Prosecco-Fernetti

0302399

R

Prodotti HC

HC

 
 

Prodotti NHC

NHC

 
 

Altri Animali

 

O

 

Tomaso Prioglio Spa

 

U, EPaís: AustriaLand: ØstrigLand: ÖsterreichΧώρα: ΑυστρίαCountry: AustriaPays: AutrichePaese: AustriaLand: OostenrijkPaís: ÁustriaMaa: ItävaltaLand: Österrike

1

2

3

4

5

6

Berg

1300199

R

 

HC, NHC

U, E, O

Deutschkreutz

1300399

R

 

HC(2), NHC-NT

E, O, U(13)

Drasenhofen

1300499

R

 

HC, NHC

U, E, O

Heiligenkreuz

1300299

R

 

HC(2), NHC, (18)

 

Hohenau

1300799

F

 
 

U

Karawankentunnel

1300899

R

 

HC(2), NHC-NT

E, O, U(13)

Nickelsdorf

1301099

R

 

HC, NHC

U, E, O

Sopron

1301199

F

 

HC(2), NHC-NT

 

Spielfeld

1301299

R

 

HC, NHC

U, E, O

Villach-Süd

1301499

F

 

HC-NT, NHC-NT

 

Wien-ZB-Kledering

1300599

F

 

HC(2), NHC-NT

 

Wullowitz

1301699

F

 

NHC-NT(6)

 

Wullowitz

1301699

R

 

HC, NHC-NT

E, O, U(13)

Berg

1300199

R

 

HC, NHC

U, E, O( 1 ) ОВ L 268, 24.9.1991 г., стр. 56. Директива, последно изменена с Директива 96/43/ЕО (ОВ L 162, 1.7.1996 г., стр. 1).

( 2 ) ОВ L 24, 30.1.1998 г., стр. 9.

( 3 ) ОВ L 216, 28.8.2003 г., стр. 58.

( 4 ) ОВ L 332, 18.11.1992 г., стр. 22.

( 5 ) ОВ L 323, 26.11.1997 г., стр. 31.

( 6 ) ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 29.

( 7 ) ОВ L 278, 31.10.2000 г., стр. 26.

( 8 ) ОВ L 268, 14.9.1992 г., стр. 54.

Top