Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02004R0273-20160921

Регламент (ЕО) № 273/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно прекурсорите на наркотичните вещества (текст от значение за ЕИП)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/273/2016-09-21

2004R0273 — BG — 21.09.2016 — 003.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 273/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 11 февруари 2004 година

относно прекурсорите на наркотичните вещества

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 047, 18.2.2004 г., стp. 1)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

 M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 219/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 март 2009 година

  L 87

109

31.3.2009

►M2

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1258/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 ноември 2013 година

  L 330

21

10.12.2013

►M3

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1443 НА КОМИСИЯТА от 29 юни 2016 година

  L 235

6

1.9.2016
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 273/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 11 февруари 2004 година

относно прекурсорите на наркотичните вещества

(текст от значение за ЕИП)▼M2

Член 1

Обхват и цели

С настоящия регламент се установяват хармонизирани мерки за вътрешен контрол и мониторинг в Съюза на определени вещества, използвани често за незаконно производство на наркотични или психотропни вещества с цел предотвратяване на отклоняването на такива вещества.

▼B

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се използват следните определения:

▼M2

а) „включено в списък вещество“ означава всяко вещество, включено в списъка в приложение I, което може да се използва за незаконното производство на упойващи или психотропни вещества, включително смеси и природни продукти, съдържащи такива вещества, но като се изключат смесите и природните продукти, съдържащи включени в списък вещества, които са съставени по такъв начин, че включените в списък вещества не могат да се използват или извличат лесно чрез готови за употреба или икономически рентабилни средства, лекарствените продукти съгласно определението в член 1, точка 2 от Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 1 ) и ветеринарни лекарствени продукти съгласно определението в член 1, точка 2 от Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 2 );

▼B

б) „вещества, които не са включени в списък“ означава всяко вещество, което, въпреки че не е вписано в приложение I, се определя като използвано за незаконно производство на наркотични или психотропни вещества;

▼M2

в) „пускане на пазара“ означава всяка доставка в Съюза, срещу заплащане или безплатно, на включени в списъка съставки; или съхранението, изготвянето, производството, преработката, търговията, разпространението на тези съставки или посредничеството във връзка с тях, с цел доставката им в Съюза;

▼B

г) „оператор“ означава всяко физическо или юридическо лице, участващо в пускането на пазара на включените в списъка вещества;

д) „Международен съвет за контрол на наркотиците“ е съветът, създаден с Единната конвенция на ООН за упойващите вещества от 1961 г., изменена с Протокола от 1972 г.;

е) „специална лицензия“ е лицензията, издадена на определен вид оператор;

ж) „специална регистрация“ означава регистрация, която е направена за определен вид оператор;

▼M2

з) „потребител“ означава всяко физическо или юридическо лице, различно от оператор, което държи включено в списък вещество и участва в преработката, формулацията, потреблението, съхранението, отговорното пазене, обработката, пълненето в контейнери, прехвърлянето от един съд в друг, смесването, трансформирането или всяко друго използване на включени в списък вещества;

и) „природни продукти“ означава организъм или част от него под каквато и да била форма или всякакви вещества, които се срещат в природата, съгласно определението по член 3, точка 39 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета ( 3 ).

▼B

Член 3

Изисквания за пускане на пазара на включени в списък вещества

1.  Оператори, желаещи да пуснат на пазара включени в списъка вещества от категории 1 и 2 от приложение I, са задължени да назначат служител, отговорен за търговията с включените в списъка вещества, да нотифицират компетентните органи за името и начина за връзка с този служител и да ги нотифицират незабавно за всяко последвало изменение на тази информация. Служителят гарантира, че търговията с включени в списъка вещества, осъществявана от оператора, е в съответствие с настоящия регламент. Служителят е упълномощен да взема необходимите решения за изпълнение на задачите, уточнени по-горе.

▼M2

2.  Операторите и потребителите трябва да получат лицензия от компетентните органи на държавата членка, в която са установени, преди да могат да държат или да пускат на пазара включени в списъка съставки от категория 1 от приложение I. Компетентните органи могат да издават специални лицензии на аптеки, на аптечни пунктове за ветеринарни лекарства, на някои обществени органи или на въоръжените сили. Такива специални лицензии са валидни само за използване на включени в списък вещества от категория 1 от приложение I в рамките на официалните задължения на съответните оператори.

3.  Всеки оператор, притежаващ лицензията, доставя включени в списък вещества от категория 1 от приложение I само на оператори или потребители, които също притежават лицензия и са подписали декларация на клиента съгласно предвиденото в член 4, параграф 1.

▼B

4.  Когато преценяват дали да издадат лицензия, компетентните власти вземат предвид по-специално компетентността и почтеността на кандидата. Лицензията се отказва, ако има разумни основания за съмнение в сигурността и надеждността на кандидата или на служителя, отговорен за търговията с включените в списъка вещества. Лицензията може да бъде прекратена или отменена от компетентните власти винаги когато има разумни основания да се приеме, че притежателят вече не отговаря на изискванията и не е подходящ, за да притежава лицензия, или когато условията, при които е издадена лицензията, вече не се удовлетворяват.

▼M2

5.  Без да се засяга параграф 8, компетентните органи могат да ограничат валидността на лицензията до срок, не по-дълъг от три години, или да задължат операторите и потребителите да доказват през определени периоди, не по-дълги от три години, че условията, при които е издадена лицензията, все още са изпълнени. В лицензията се посочват операцията или операциите, за които е валидна, както и съответните включени в списък вещества. Компетентните органи издават по принцип специалните лицензии за неограничен срок, но могат да бъдат временно отнети или отменени от тях, когато има разумни основания да се приеме, че притежателят вече не отговаря на изискванията и не е подходящ, за да притежава лицензия, или когато условията, при които е издадена лицензията, вече не се изпълнени.

6.  Операторите трябва да получат регистрация от компетентните органи на държавата членка, в която са установени, преди да пуснат на пазара включени в списък вещества от категория 2 от приложение I. Считано от 1 юли 2015 г. потребителите трябва да получат регистрация от компетентните органи на държавата членка, в която са установени, преди да държат включени в списък вещества от подкатегория 2А от приложение I. Компетентните органи могат да издават специални регистрации на аптеки, на аптечни пунктове за ветеринарни лекарства, на някои обществени органи или на въоръжените сили. Такива специални регистрации се приемат за валидни само за използване на включени в списък вещества от категория 2 от приложение I в рамките на официалните задължения на съответните оператори или потребители.

6а.  Всеки оператор, притежаващ регистрация, доставя включени в списък вещества от подкатегория 2А от приложение I само на други оператори или на потребители, които също притежават регистрация и са подписали декларация на клиента съгласно предвиденото в член 4, параграф 1.

6б.  Когато преценяват дали да издадат регистрация, компетентните органи вземат предвид по-специално компетентността и почтеността на кандидата. Те отказват регистрация, ако има разумни основания за съмнение в пригодността и надеждността на кандидата или на служителя, отговорен за търговията с включените в списък вещества. Компетентните органи могат да спрат или отменят регистрацията, когато има сериозни основания да се смята, че притежателят вече не отговаря на изискванията и не е пригоден, за да притежава регистрация, или когато условията, при които е издадена регистрацията, вече не са изпълнени.

6в.  Компетентните органи могат да изискват от операторите и потребителите да плащат такса при подаване на заявление за лицензия или регистрация.

Когато се събира такса, компетентните органи разглеждат възможността за адаптиране на размера на таксата в зависимост от големината на предприятието. Тази такса се събира по недискриминационен начин и не надвишава разходите за обработване на заявлението.

7.  Компетентните органи вписват операторите и потребителите, които са получили лицензия или регистрация, в европейската база данни, посочена в член 13а.

8.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 15а във връзка с изискванията и условията за:

а) издаване на лицензия, включително категориите лични данни, които трябва да бъдат предоставени, когато е приложимо;

б) издаване на регистрацията, включително категориите лични данни, които трябва да бъдат предоставени, когато е приложимо;

в) вписване на операторите и потребителите в европейската база данни, посочена в член 13а, в съответствие с параграф 7 от настоящия член.

Категориите лични данни, посочени в настоящия параграф, първа алинея, букви а) и б), не включват специални категории данни, посочени в член 8, параграф 1 от Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 4 ).

▼B

Член 4

Декларация на клиента

▼M2

1.  Без да се засягат параграф 4 от настоящия член и членове 6 и 14, всеки оператор, установен в Съюза, който снабдява клиент с включено в списък вещество от категория 1 или 2 от приложение I, получава декларация от клиента, в която се посочват конкретният вид или видове употреба на включените в списък вещества. Операторът получава отделна декларация за всяко включено в списък вещество. Посочената декларация се изготвя по образец съгласно точка 1 от приложение III. За юридическите лица декларацията се изготвя на фирмена бланка.

▼B

2.  Като алтернатива на горната декларация за еднократна сделка, оператор, който редовно снабдява клиент с включени в списъка вещества от категория 2 от приложение I, може да приеме една декларация за определен брой транзакции, включващи тези включени в списък вещества, за период, не по-голям от 1 година, при условие че операторът е удовлетворен, че са спазени следните условия:

а) клиентът е снабдяван от оператора с веществото при най-малко три случая през предшестващите 12 месеца;

б) операторът няма основания да предполага, че веществото се използва за незаконни цели;

в) поръчаните количества съответстват на обичайната консумация на клиента.

Тази декларация следва образеца, посочен в точка 2 от приложение III. За юридическите лица декларацията се прави на фирмена бланка.

▼M2

3.  Операторът, доставящ включени в списъка вещества от категория 1 от приложение I, поставя печат и дата на копие от декларацията, удостоверявайки, че копието е вярно с оригинала. Такова копие трябва винаги да придружава веществата от категория 1, които се продават в границите на Съюза, и при поискване трябва да се представя на органите, отговорни за проверката на транспортните средства по време на транспортни операции.

4.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 15а във връзка с изискванията и условията за получаване и използване на декларациите на клиентите.

▼B

Член 5

Документация

1.  Без да се засяга член 6, операторите гарантират, че всички транзакции, водещи до пускане на пазара на включени в списъка вещества от категории 1 и 2 от приложение I, са надлежно документирани в съответствие с параграфи 2 - 5 по-долу. Това задължение няма да се прилага за онези оператори, които притежават специални лицензии или подлежат на специална регистрация съгласно член 3, параграф 2 и параграф 6 съответно.

2.  Търговски документи, като фактури, митнически манифест за товари, административни документи и други документи за спедиция на товари съдържат достатъчно информация за сигурно идентифициране на:

а) името на включеното в списъка вещество, както е дадено в категории 1 и 2 от приложение I;

б) количеството и теглото на включеното в списъка вещество и, когато се отнася за смес или природен продукт, количеството и теглото, ако е на разположение, на сместа или природния продукт, както количеството и теглото или процент от теглото на всяка съставка или съставки от категории 1 и 2 от приложение I, които се съдържат в сместа;

в) името и адреса на доставчика, дистрибутора, консигнатора, и ако е възможно, на други оператори, пряко включени в сделката, както е посочено в член 2, букви в) и г).

3.  Документацията трябва също да съдържа и декларация на клиента, както е посочено в член 4.

4.  Операторите съхраняват подробни архиви на дейността си, както е упоменато в съответствие с техните задължения съгласно параграф 1.

5.  Документацията и архивите, отнасящи се към параграфи от 1 до 4, се пазят най-малко 3 години от края на календарната година, в която е извършена сделката, посочена в параграф 1, и трябва да са на разположение за проверка при поискване от страна на компетентните власти.

6.  Документацията може също да се съхранява под формата на репродукции върху образно средство или друг носител на информация. Трябва да се гарантира, че съхранените данни:

а) съответстват на документа по образ и съдържание, когато са подготвени четливо, и

б) са леснодостъпни по всяко време, могат да се четат незабавно и могат да бъдат анализирани чрез автоматизирани средства за период от време, определен в параграф 5.

▼M2

7.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 15а във връзка с изискванията и условията за документацията на смеси, които съдържат включени в списък вещества.

▼B

Член 6

Освобождавания

Задълженията съгласно членове 3, 4 и 5 не се прилагат за транзакции, при които са включени вещества от списъка на категория 2 от приложение I, когато количествата не надвишават тези, посочени в приложение II, в продължение на една година.

Член 7

Етикетиране

Операторите гарантират, че етикетите са поставени на включените в списъка вещества от категория 1 и 2 от приложение I, преди те да бъдат доставени. Етикетите трябва да показват имената на веществата по начина, по който са дадени в приложение I. Операторите могат допълнително да поставят своите обичайни етикети.

▼M2

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 15а във връзка с изискванията и условията за етикетиране на смеси, които съдържат включени в списък вещества.

▼M2

Член 8

Нотифициране на компетентните органи

1.  Операторите уведомяват незабавно компетентните органи за всякакви обстоятелства, като необичайни поръчки или сделки с включени в списък вещества, предназначени за пускане на пазара, за които има съмнение, че такива вещества могат да бъдат отклонени за незаконно производство на упойващи или психотропни вещества. За тази цел операторите предоставят цялата налична информация, която би позволила на компетентните органи да проверят законността на съответната поръчка или сделка.

2.  Операторите предоставят на компетентните органи в обобщена форма информация за техни сделки с включени в списък вещества.

3.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 15а във връзка с изискванията и условията, при които операторите предоставят информацията по параграф 2 от настоящия член, включително и когато е приложимо — категориите лични данни, които се обработват за тази цел, както и гаранциите за обработката на такива лични данни.

4.  Операторите не разкриват каквито и да е лични данни, събирани в съответствие с настоящия регламент, на никого освен на компетентните органи.

▼B

Член 9

Насоки

▼M2

1.  Комисията изготвя и актуализира насоки за улесняване сътрудничеството между компетентните органи, операторите и химическата промишленост, и по-специално по отношение на веществата, които не са включени в списък.

▼B

2.  Насоките осигуряват в частност:

а) информация за това, как да се разпознават и съобщават съмнителни сделки;

б) редовно подновяване на списък на вещества, които не са включени в списъка от приложението, за да може промишлените предприятия да контролират на доброволен принцип търговията с такива съставки;

в) друга полезна информация.

3.  Компетентните власти гарантират, че насоките и списъкът на веществата, които не са включени в списъка от приложението, се разпространяват редовно по начин, смятан за подходящ от компетентните власти в съответствие с целта на насоките.

Член 10

Права и задължения на компетентните власти

1.  За да гарантира правилното прилагане на членове 3 - 8, всяка държава-членка приема необходимите мерки, за да могат компетентните власти да осъществят задълженията си по контрол и наблюдение, и по-специално:

а) да получават информация относно поръчки на включени в списъка вещества или операции, включващи вещества от списъка;

▼M2

б) да влизат в търговските помещения на операторите и потребителите, за да получат доказателства за нередностите;

в) когато е необходимо, да задържат и конфискуват пратки, които не отговарят на изискванията на настоящия регламент.

2.  Всяка държава членка може да приеме необходимите мерки, за да могат нейните компетентни органи да извършват контрол и наблюдение на съмнителни сделки, свързани с вещества, които не са включени в списък, и по-специално:

а) да получават информация относно поръчки на вещества, които не са включени в списък, или операции с вещества, които не са включени в списък;

б) да влизат в търговските помещения с цел събирането на доказателства за съмнителни сделки, свързани с вещества, които не са включени в списък;

в) когато е необходимо да задържат и конфискуват пратки, за да се предотврати използването на определени невключени в списък вещества за незаконно производство на упойващи или психотропни вещества.

3.  Компетентните органи не разгласяват поверителна търговска информация.

▼B

Член 11

Сътрудничество между държавите-членки и Комисията

1.  Всяка държава-членка посочва компетентен орган или органи, отговорни за прилагането на настоящия регламент, и информира Комисията за това.

2.  За целите на прилагането на настоящия регламент и без да се засяга член 15, разпоредбите на Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета от 13 март 1997 г. относно взаимопомощта между изпълнителните власти на държавите-членки и сътрудничеството между последните и Комисията за осигуряване на правилното прилагане на законите за митническата дейност и за земеделието ( 5 ), и по-специално разпоредбите за търговската тайна, се прилагат mutatis mutandis. Компетентният орган или органи, назначени в съответствие с параграф 1 от настоящия член, действат като компетентни органи по смисъла на член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 515/97.

Член 12

Наказания

Държавата-членка прилага правилата за налагане на санкции при нарушения на разпоредбите на настоящия регламент и предприема необходимите мерки, за да осигури изпълнението им. Наложените наказания трябва да бъдат ефективни, пропорционални и разубеждаващи.

▼M2

Член 13

Съобщаване от страна на държавите членки

1.  За да позволят необходими корекции на разпоредбите за наблюдение на търговията с включени в списък вещества и с вещества, които не са включени в списък, компетентните органи във всяка държава членка своевременно предоставят на Комисията в електронна форма посредством европейската база данни, посочена в член 13а, цялата значима информация по изпълнение на мерките за наблюдение, установени в настоящия регламент, по-специално по отношение на веществата, използвани за незаконно производство на упойващи или психотропни вещества, методите на отклоняване и незаконното производство, и незаконната търговия с такива вещества.

2.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 15а за определяне на условията и изискванията във връзка с информацията, която трябва да се предостави съгласно параграф 1 от настоящия член.

3.  Резюме от съобщенията, направени съгласно параграф 1 от настоящия член, се предоставя в съответствие с член 12, параграф 12 от Конвенцията на ООН от Комисията на Международния съвет за контрол на наркотиците и при консултация с държавите членки.

Член 13а

Европейска база данни за прекурсорите на наркотични вещества

1.  Комисията създава европейска база данни за прекурсорите на наркотични вещества със следните функции:

а) улесняване на изпращането на информация, при възможност по обобщен и анонимен начин, съгласно член 13, параграф 1, обобщаване и анализ на равнището на Съюза на тази информация, както и представянето на доклад на Международния съвет за контрол на наркотиците съгласно член 13, параграф 3;

б) създаване на европейски регистър на операторите и потребителите, на които е издадена лицензия или регистрация;

в) създаване на възможност за операторите да предоставят на компетентните органи информация за своите сделки в съответствие с член 8, параграф 2, в електронна форма, както е посочено в мерките за изпълнение, приети съгласно член 14.

Лични данни се въвеждат в европейската база данни само след като бъдат приети делегираните актове, посочени в член 3, параграф 8 и член 8, параграф 3.

2.  Комисията и компетентните органи вземат всички необходими мерки, за да се обезпечат сигурността, поверителността и точността на личните данни, съдържащи се в европейската база данни, и да се гарантира, че правата на субектите на данните са защитени в съответствие с Директива 95/46/ЕО и Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета ( 6 ).

3.  Информацията, получена в съответствие с настоящия регламент, включително личните данни, се използва в съответствие с приложимото право за защита на личните данни и не се съхранява за по-дълго, отколкото е необходимо за целите на настоящия регламент. Обработката на специални категории данни, посочени в член 8, параграф 1 от Директива 95/46/ЕО и в член 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 45/2001, се забранява.

4.  Комисията прави обществено достояние по ясен, изчерпателен и разбираем начин информацията относно европейската база данни, в съответствие с членове 10 и 11 от Регламент (ЕО) № 45/2001.

Член 13б

Защита на данните

1.  Обработката на лични данни от компетентните органи в държавите членки се извършва в съответствие с националните законови, подзаконови и административни разпоредби за транспониране на Директива 95/46/ЕО и под надзора на надзорния орган на държавата членка, посочен в член 28 от същата директива.

2.  Без да се засяга член 13 от Директива 95/46/ЕО, личните данни, получени или обработени в съответствие с настоящия регламент, се използват единствено за целите на предотвратяване на отклоняването на включени в списък вещества.

3.  Обработката на лични данни от Комисията, включително за целите на европейската база данни, се извършва в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 и под надзора на Европейския надзорен орган по защита на данните.

4.  Държавите членки и Комисията не обработват лични данни по начин, който е несъвместим с целите, изложени в член 13а.

Член 14

Актове за изпълнение

1.  Комисията може да приема следните актове за изпълнение:

а) правила относно реда за предоставяне на декларациите на клиента по член 4 в електронна форма, ако е целесъобразно;

б) правила относно реда за предоставяне на европейска база данни на информацията по член 8, параграф 2, включително в електронна форма, ако е целесъобразно;

в) процедурни правила за издаване на лицензии и регистрации и за включването на оператори и потребители в европейската база данни съгласно посоченото в член 3, параграфи 2, 6 и 7.

2.  Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата на разглеждане, посочена в член 14а, параграф 2.

Член 14а

Процедура на комитет

1.  Комисията се подпомага от Комитета по прекурсорите на наркотични вещества, създаден с член 30 от Регламент (ЕО) № 111/2005 на Съвета ( 7 ). Посоченият комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета ( 8 ).

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 15

Адаптиране на приложенията

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 15а, за да се приведат в съответствие приложения I, II и III към новите тенденции в отклоняването на прекурсори на наркотични вещества и да се следват измененията на таблиците в приложението към Конвенцията на ООН.

Член 15а

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 3, параграф 8, член 4, параграф 4, член 5, параграф 7, член 7, втора алинея, член 8, параграф 3, член 13, параграф 2 и член 15, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 30 декември 2013 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 3, параграф 8, член 4, параграф 4, член 5, параграф 7, член 7, втора алинея, член 8, параграф 3, член 13, параграф 2 и член 15, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

5.  Делегиран акт, приет съгласно член 3, параграф 8, член 4, параграф 4, член 5, параграф 7, член 7, втора алинея, член 8, параграф 3, член 13, параграф 2 или член 15, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 16

Информация за мерките, приети от държавите членки

1.  Държавите членки уведомяват Комисията за мерките, които са приели съгласно настоящия регламент, и по-специално за мерките, приети съгласно членове 10 и 12. Те нотифицират и всяко тяхно последващо изменение.

2.  Комисията съобщава тази информация на останалите държави членки.

3.  До 31 декември 2019 г. Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането и функционирането на настоящия регламент, и по-специално относно евентуалната необходимост от допълнителни действия за наблюдение и контрол на подозрителни сделки с вещества, които не са включени в списък.

▼B

Член 17

Отмяна

1.  Директива 92/109/ЕИО на Съвета, Директиви 93/46/ЕИО, 2001/8/ЕО и 2003/101/ЕО на Комисията и Регламенти (ЕО) № 1485/96 и (ЕО) № 1533/2000 на Комисията се отменят.

2.  Позовавания на отменените директиви или регламенти се тълкуват като позовавания на настоящия регламент.

3.  Не се засяга валидността на всеки създаден регистър, на всички издадени лицензии и на всички декларации на клиенти, издадени според отменените директиви или регламенти.

Член 18

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на 18 август 2005 г., с изключение на членове 9, 14 и 15, които влизат в сила в деня на публикуването на настоящия регламент в Официален вестник на Европейския съюз, за да се даде възможност да се приемат мерките, предвидени в тези членове. Такива мерки влизат в сила най-рано на 18 август 2005 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I

▼M2

Опис на включените в списък вещества

▼BКАТЕГОРИЯ 1

Вещество

Код по КН

(ако е различен)

Код по КН (1)

CAS № (2)

1-фенил-2-пропанон

Фенилацетон

2914 31 00

103-79-7

N-ацетилантранилова киселина

2-ацетамидбензоена киселина

2924 23 00

89-52-1

▼M2

алфа-фенилацетоацетонитрил

 

2926 90 95

4468-48-8

▼B

Изосафрол (cis + trans)

 

2932 91 00

120-58-1

3,4-метиленедиоксифенил-пропан-2-он

1-(1,3-бензодиоксол-5-ил) пропан-2-он

2932 92 00

4676-39-5

Пиперонал

 

2932 93 00

120-57-0

Сафрол

 

2932 94 00

94-59-7

Ефедрин

 

2939 41 00

299-42-3

Псевдоефедрин

 

2939 42 00

90-82-4

Норефедрин

 

►M2  2939 44 00  ◄

14838-15-4

Ергометрин

 

2939 61 00

60-79-7

Ерготамин

 

2939 62 00

113-15-5

Лизергинова киселина

 

2939 63 00

82-58-6

Стереоизомерните форми на веществата, изброени в тази категория, с изключение на катина (3), когато съществуването на такива форми е възможно.

Солите на веществата, изброени в тази категория, когато съществуването на такива соли е възможно и с изключение на солите на катина.

▼M3

(1R,2S)-(-)-хлороефедрин

 

2939 99 00

110925-64-9

(1S,2R)-(+)-хлороефедрин

 

2939 99 00

1384199-95-4

(1S,2S)-(+)-хлоропсевдоефедрин

 

2939 99 00

73393-61-0

(1R,2R)-(-)-хлоропсевдоефедрин

 

2939 99 00

771434-80-1

(1)   ОВ L 290, 28.10.2002 г., стр. 1

(2)   CAS № е „chemical abstracts service registry number“, който е уникален цифров идентификатор, специфичен за всяко вещество и неговата структура. CAS № е специфичен за всеки изомер и за всяка сол на всеки изомер. Трябва да се разбере, че CAS номерата за солите на веществата, изброени по-горе, са различни от дадените.

(3)   Наричан още (+)-норпсевдоефедрин, код по КН 2939 43 00 , CAS № 492-39-7.

▼M2

КАТЕГОРИЯ 2ПОДКАТЕГОРИЯ 2А

Вещество

Код по КН

(ако е различен)

Код по КН (1)

CAS № (2)

Оцетен анхидрид

 

2915 24 00

108-24-7

Солите на веществата, изброени в тази категория, когато съществуването на такива соли е възможно.ПОДКАТЕГОРИЯ 2Б

Вещество

Код по КН

(ако е различен)

Код по КН (1)

CAS № (2)

Фенилоцетна киселина

 

2916 34 00

103-82-2

Антранилова киселина

 

2922 43 00

118-92-3

Пиперидин

 

2933 32 00

110-89-4

Калиев перманганат

 

2841 61 00

7722-64-7

Солите на веществата, изброени в тази категория, когато съществуването на такива соли е възможно.

(1)   ОВ L 290, 28.10.2002 г., стр. 1.

(2)   CAS № е „chemical abstracts service registry number“, който е уникален цифров идентификатор, специфичен за всяко вещество и неговата структура. CAS № е специфичен за всеки изомер и за всяка сол на всеки изомер. Поради това CAS номерата за солите на веществата, изброени по-горе, са различни от посочените.

▼BКАТЕГОРИЯ 3

Вещество

Код по КН

(ако е различен)

Код по КН (1)

CAS № (2)

Хлороводород

Хидроген хлорид

2806 10 00

7647-01-0

Сярна киселина

 

2807 00 10

7664-93-9

Толуол

 

2902 30 00

108-88-3

Етилов етер

Диетилов етер

2909 11 00

60-29-7

Ацетон

 

2914 11 00

67-64-1

Метилетилкетон

Бутанон

2914 12 00

78-93-3

Солите на веществата, изброени в тази категория, когато съществуването на такива соли е възможно и с изключение на солите на хлороводородa и сярната киселина.

(1)   ОВ L 290, 28.10.2002 г., стр. 1.

(2)   CAS № е „chemical service registry number“, който е уникален цифров идентификатор, специфичен за всяко вещество и неговата структура. CAS № е специфичен за всеки изомер и за всяка сол на всеки изомер. Трябва да се разбере, че CAS номерата за солите на веществата, изброени по-горе, са различни от дадените.
ПРИЛОЖЕНИЕ IIСъставка

Праг

Оцетен анхидрид

100 l

Калиев перманганат

100 kg

Антранилова киселина и нейните соли

1 kg

Фенилоцетна киселина и нейните соли

1 kg

Пипердин и неговите соли

0,5 kg
ПРИЛОЖЕНИЕ III

1.   Образец на декларация, свързана с еднократни сделки (категория 1 или 2)

image

►(1) M2  

2.   Образец на декларация, свързана с многократни сделки (категория 2)

image( 1 ) Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 г. за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба (ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 67).

( 2 ) Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 г. относно кодекса на Общността за ветеринарните лекарствени продукти (ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 1).

( 3 ) Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).

( 4 ) Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).

( 5 ) ОВ L 82, 22.3.1997 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 807/2003 (ОВ L 122, 16.5.2003 г., стр. 36).

( 6 ) Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

( 7 ) Регламент (ЕО) № 111/2005 на Съвета от 22 декември 2004 г. за определяне на правила за мониторинг на търговията между Общността и трети страни в областта на прекурсорите (ОВ L 22, 26.1.2005 г., стр. 1).

( 8 ) Регламент (ЕО) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

( 9 ) ОВ L 290, 28.10.2002 г., стр. 1.

( 10 ) CAS № е „chemical abstracts service registry number“, който е уникален цифров идентификатор, специфичен за всяко вещество и неговата структура. CAS № е специфичен за всеки изомер и за всяка сол на всеки изомер. Поради това CAS номерата за солите на веществата, изброени по-горе, са различни от посочените.

Top