Help Print this page 

Document 02004L0109-20131126

Title and reference
Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2004 година относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар, и за изменение на Директива 2001/34/ЕО

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/109/2013-11-26
Multilingual display
Text

2004L0109 — BG — 26.11.2013 — 003.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

ДИРЕКТИВА 2004/109/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 15 декември 2004 година

относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар, и за изменение на Директива 2001/34/ЕО

(ОВ L 390, 31.12.2004, p.38)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  No

page

date

►M1

ДИРЕКТИВА 2008/22/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 март 2008 година

  L 76

50

19.3.2008

►M2

ДИРЕКТИВА 2010/73/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА текст от значение за ЕИП от 24 ноември 2010 година

  L 327

1

11.12.2010

►M3

ДИРЕКТИВА 2010/78/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА текст от значение за ЕИП от 24 ноември 2010 година

  L 331

120

15.12.2010

►M4

ДИРЕКТИВА 2013/50/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА текст от значение за ЕИП от 22 октомври 2013 година

  L 294

13

6.11.2013
▼B

ДИРЕКТИВА 2004/109/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 15 декември 2004 година

относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар, и за изменение на Директива 2001/34/ЕОЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално членове 44 и 95 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет ( 1 ),

като взеха предвид становището на Европейската централна банка ( 2 ),

в съответствие с процедурата, определена в член 251 от Договора ( 3 ),

като имат предвид, че:

(1)

Ефикасните, прозрачни и интегрални пазари на ценни книжа съдействат за установяването на истински общ пазар в Общността и подпомагат развитието и откриването на нови работни места чрез по-добро разпределение на капиталите и намаляване на разходите. Предоставянето на точна, изчерпателна и навременна информация за издателите на ценни книжа изгражда стабилно доверие у инвеститорите и дава възможност да се направи оценка на икономическите резултати и активите на тези издатели. Това подобрява защитата на инвеститорите и ефикасността на пазара.

(2)

За целта издателите на ценни книжа следва да осигурят необходимата прозрачност за инвеститорите чрез редовен информационен поток. За същата цел акционерите, физическите и юридическите лица, притежаващи право на глас или финансови инструменти, които им дават възможност да придобиват налични акции чрез право на глас, също следва да информират издателите за придобиването или за други промени в основните притежания на дружества, за да могат последните да информират обществото.

(3)

Съобщението на Комисията от 11 май 1999 г., озаглавено „Въвеждане на рамка за финансовите пазари: план за действие“, предвижда серия от мерки, необходими за създаване на завършен единен пазар за финансови услуги. Европейският съвет от Лисабон от март 2000 г. призова към реализация на този план за действие до 2005 г. Планът за действие подчертава необходимостта от изготвяне на директива за усъвършенстване на изискванията по отношение на прозрачността. Тази необходимост беше потвърдена от Европейският съвет от Барселона от март 2002 г.

(4)

Настоящата директива следва да бъде съвместима със задачите и задълженията на Европейската система от централни банки (ЕСЦЪ), на централните банки на държавите — членки по договора, на Устава на Европейската система от централни банки и на Европейската централна банка; особено внимание в това отношение трябва да се обърне на централните банки на държавите-членки, чиито акции в момента са допуснати за търгуване на регулиран пазар, за да се гарантира изпълнението на основните цели на правото на Общността.

(5)

По-добрата хармонизация на разпоредбите от националното законодателство относно периодичните и текущи информационни изисквания спрямо издателите на ценни книжа следва да създадат по-високо ниво на защита на потребителите в Общността. Въпреки това настоящата директива няма отношение към другите дялове, издавани от предприятията за колективно инвестиране, освен тези от типа със затворен край, както и към дяловете, придобити или предоставени от такива предприятия.

(6)

За целите на настоящата директива надзорът върху издатели на акции и на обезпечения за дългове, чиято деноминационна стойност за дял е по-малка от 1 000 еуро, ще се извършва най-добре от държавата-членка, в която се намира седалището по устройствения акт на издателя. В това отношение от съществено значение е да се осигури съответствие с Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г. относно проспекта, който следва да се публикува, публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване ( 4 ). В този смисъл е необходимо да се осигури известна гъвкавост, която да позволи на издатели от трети страни и на дружества от Общността, издаващи само ценни книжа, различни от посочените по-горе, да избират държава-членка по произход.

(7)

Високото ниво на защита на инвеститорите в рамките на Общността ще даде възможност да се премахнат пречките по отношение допускането на ценни книжа на регламентирани пазари, намиращи се или действащи в държавите-членки. На държавите-членки, с изключение на държавата-членка по произход, вече няма да се разрешава да ограничават достъпа на ценни книжа до своите регламентирани пазари чрез налагане на по-строги ограничения върху периодичната и текуща информация за издателите, чиито ценни книжа са разрешени за търгуване на даден регулиран пазар.

(8)

Премахването на пречките на базата на принципа за държава-членка по произход съгласно настоящата директива не следва да оказва влияние върху областите, които не са обхванати от настоящата директива, като например правото на акционерите да се намесват в управлението на издателя. То не следва да оказва влияние и върху правото на държавата-членка по произход да изисква от издателя да публикува във вестниците части от или цялата регламентирана информация.

(9)

Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. за прилагането на международните счетоводни стандарти ( 5 ) вече проправи пътя за преобразуване на финансовите счетоводни стандарти в Общността по отношение на издатели, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар и от които се изисква да подготвят консолидирани отчети. По този начин вече е въведен конкретен режим за издателите на ценни книжа, освен общата система за всички дружества, предписана от Директивите за законите за дружествата. Настоящата директива се базира на този подход по отношение на годишните и междинните финансови отчети, включително на принципа за осигуряване на вярна и точна представа за активите, пасивите, финансовото състояние, приходите и разходите на издателя. Една редуцирана съвкупност от финансови извлечения, като част от финансовия отчет за полугодието, също представлява добра база за осигуряване на вярна и точна представа за първите шест месеца от финансовата година на издателя.

(10)

Годишният финансов отчет следва да дава информация за годините, след като ценните книги на издателя са допуснати на регулиран пазар. Улесняването на сравнението на годишните финансови отчети е от полза за инвеститорите на пазарите на ценни книжа, само ако те могат да се сигурни, че тази информация ще се публикува в определен срок след края на финансовата година. Що се отнася до обезпеченията за дългове, разрешени за търгуване на регулиран пазар преди 1 януари 2005 г. и издадени от издатели, регистрирани в трета страна, държавата-членка на местопребиваване може при определени условия да разреши на издателите да не подготвят годишни финансови отчети в съответствие със стандартите по настоящата директива.

(11)

Настоящата директива въвежда по-изчерпателни финансови отчети за полугодието за издателите на акции, допуснати да търгуват на регулиран пазар. Това следва да даде възможност на инвеститорите да правят по-информирана преценка на състоянието на издателите.

(12)

Държавата-членка по произход може да освободи от отчитане за полугодието издателите на обезпечения за дълг в следните случаи:

 кредитни институции, действащи като дребни издатели на обезпечения за дълг, или

 вече съществуващи издатели на датата на влизане в сила на настоящата директива, които издават изключително обезпечения за дълг, безусловно и неотменимо гарантирани от държавата-членка на местопребиваване, или от някой от нейните регионални или местни органи, или

 по време на преходния десетгодишен период само по отношение на обезпеченията за дълг, допуснати за търгуване на регулиран пазар преди 1 януари 2005 г., които могат да бъдат закупувани само от професионални инвеститори. Ако това освобождаване се извърши от държавата-членка по произход, то не може да обхване обезпеченията за дълг, допуснати за търгуване на регулиран пазар след тази дата.

(13)

Европейският парламент и Съветът приветстват готовността на Комисията бързо да разгледа въпроса за повишаване на прозрачността на политиката на възнаграждение, общото получено възнаграждение, включително всички непредвидени и отсрочени възнаграждения, и придобивките в натура, получавани от всеки член на административните, управленските и контролни органи съгласно плана за действие за „Модернизиране на закона за дружествата и насърчаване на корпоративното управление в Европейския съюз“ от 21 май 2003 г. и намерението на Комисията да направи препоръка по този въпрос в близкото бъдеще.

(14)

Държавата-членка по произход следва да насърчава издателите, чиито акции са допуснати за търгуване на регулиран пазар и чиито основни дейности са в областта на добивната индустрия, да обявяват плащанията на правителствата в годишния си счетоводен отчет. Държавата-членка по произход следва освен това да насърчава повишаването на прозрачността на тези плащания в рамките, установени на различни международни финансови форуми.

(15)

Настоящата директива също така въвежда задължително полугодишно отчитане само за издателите на обезпечения за заем на регулирани пазари. Изключения следва да се правят само за пазари на едро, при деноминационна база за дял над 50 000 EUR, съгласно предвиденото в Директива 2003/71/ЕО. Когато обезпеченията за дълг се издават в друга валута, изключения следва да се правят само в случаите, когато деноминационната база за дял в съответната валута на датата на издаване е равна поне на 50 000 EUR.

(16)

Осигуряването на по-навременна и по-надеждна информация за дейността на издателя на акциите през финансовата година изисква и по-голяма честота на междинна информация. Следователно трябва да се въведе изискване за публикуване на междинен отчет за управлението през първите шест месеца и втори междинен отчет за управлението през вторите шест месеца на финансовата година. Издателите на акции, които вече публикуват тримесечни финансови отчети, не следва да бъдат длъжни да публикуват междинни отчети за управление.

(17)

Издателят, неговите административни, управленски и контролни органи и лицата, носещи отговорност в неговите рамки, следва да се подчиняват на съответни правила за отговорност, предвидени от всяка държава-членка съгласно нейните национални закони и правилници. На държавите-членки следва да се остави свободата да определят размера на тази отговорност.

(18)

Обществеността следва да бъде информирана за промените в основните притежания на издателите, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, намиращ се или действащ в рамките на Общността. Тази информация следва да даде възможност на инвеститорите да придобиват или да се освобождават от акции при пълна осведоменост за промените в структурата на гласуване; освен това тя следва да подобри ефикасността на контрола на издателите на акции и пълната пазарна прозрачност на важните капиталови движения. При някои обстоятелства следва да се предостави предвидената в член 13 информация за акциите и финансовите инструменти, депозирани като гаранция.

(19)

Членове 9 и 10, буква в) не следва да се прилагат спрямо акции, предлагани на или от членове на ECSB при изпълнение на функциите им на монетарни органи на властта, при условие че правото на глас, дадено от тези акции, не се упражнява; „краткият период“, споменат в член 11, следва да се счита като отнасящ се за кредитните операции, извършени в съответствие с юридическите актове на Договора и Европейската централна банка (ЕЦЪ), и по-специално указанията на ЕЦЪ за инструментите и процедурите на паричната политика и TARGET, и за кредитните операции с цел изпълнение на еквивалентни функции в съответствие с националните разпоредби.

(20)

За да се избегне излишното натоварване на определени участници в пазара и за да се изясни кой всъщност упражнява влияние върху издателя, не е необходимо да се изисква уведомление за основните притежания на акции и другите финансови инструменти, посочени в член 13, даващи право на придобиване на акции по отношение на създателите и уредниците на пазара, или на притежаване на акции или на такива финансови инструменти, които са придобити единствено за целите на клиринга и уреждането на плащания, в границите и при гаранциите, прилагани в рамките на Общността. Държавата-членка на местопребиваване следва да има право да разрешава ограничени изключения по отношение притежаването на акции в търговски книги на кредитни институции и инвестиционни фирми.

(21)

За да се изясни кой всъщност е главният собственик на акции или други финансови инструменти от същия издател в рамките но Общността, не се изисква предприятията майки да обединяват своите притежания с тези, управлявани от предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) и инвестиционни фирми, при условие че тези предприятия или фирми упражняват правото си на глас независимо от предприятията майки и отговарят на определени допълнителни условия.

(22)

Текущата информация за притежателите на ценни книжа, допуснати за търгуване на регулиран пазар, следва да продължи да се основава на принципа на еднаквото третиране. Това еднакво третиране се отнася само за акционери в едно и също положение и следователно не може да бъде в ущърб на правата на глас, полагащи се на дадена акция. По същата причина притежателите на обезпечения за дълг с приоритет pari passu би следвало да продължат да бъдат обект на еднакво третиране, дори в случая на суверенен дълг. Необходимо е да се улесни информацията за притежатели на акции и/или обезпечения за дълг на общите събрания. По-специално притежателите на акции и/или обезпечения за дълг, които се намират в чужбина, следва да участват по-активно, в смисъл че следва да могат да назначават пълномощници, които да действат от тяхно име. По същата причина на общо събрание на притежателите на акции и/или обезпечения за дълг следва да се вземе решение дали използването на съвременни информационни и комуникационни технологии ще се превърне в реалност. В този случай издателите следва да предвидят мерки за ефикасно информиране на притежателите за техните акции и/или обезпечения за дълг, доколкото им е възможно да идентифицират тези притежатели.

(23)

Премахването на пречките и ефикасното прилагане на новите информационни изисквания на Общността изискват и адекватен контрол от страна на компетентния орган на държавата-членка на местопребиваване. Настоящата директива следва да осигури поне минимална гаранция за навременната наличност на тази информация. По тази причина във всяка държава-членка следва да има поне една система за архивиране и съхранение.

(24)

Задълженията на издателя да преведе цялата текуща и периодична информация на съответните езици на всички държави-членки, в които са допуснати за търгуване неговите ценни книжа, не подпомагат интеграцията на пазарите на ценни книжа, а имат възпиращ ефект върху трансграничното пропускане на ценни книжа за търгуване на регламентираните пазари. Затова в определени случаи издателят следва да има право да предоставя информация на обичайния език в областта на международните финанси. Тъй като са необходими специални усилия за привличане на инвеститори от други държави-членки и трети страни, държавите-членки не трябва повече да пречат на акционерите, на лицата, упражняващи право на глас, и на притежателите на финансови инструменти да извършват необходимото уведомление на издателя на език, който е обичаен в областта на международните финанси.

(25)

Достъпът на инвеститорите до информация за издателите на общностно равнище следва да бъде по-организиран, за да се стимулира активно интеграцията на европейските капиталови пазари. При търсене на достъп до такава информация инвеститорите, които не се намират в държавата-членка по произход на издателя, следва да бъдат поставени в еднакво положение с инвеститорите, които се намират в държавата-членка по произход на издателя. Това може да се постигне, ако държавата-членка по произход осигури спазването на минимални стандарти за качество на разпространение на информацията в Общността по-бърз, недискриминационен начин, в зависимост от типа на въпросната регламентирана информация. Освен това разпространяваната информация следва да се предлага в държавата-членка по произход по централизиран начин, който да дава възможност за изграждане на европейска мрежа, достъпна на достъпни цени за дребните инвеститори, без да води до ненужно дублиране на изискванията за внасянето ѝ от страна на издателите. При избора на среда и на оператори за разпространяване на информацията по настоящата директива издателите следва да се възползват от свободната конкуренция.

(26)

За по-нататъшно опростяване на достъпа на инвеститорите до корпоративната информация в държавите-членки, националните контролни органи следва да имат правото да дават указания за изграждането на информационни мрежи в тесни консултации с останалите заинтересовани страни, и по-специално издателите на ценни книжа, инвеститорите, участниците на пазара, операторите на регламентирани пазари и доставчиците на финансова информация.

(27)

За да се гарантира ефикасната защита на инвеститорите и правилното функциониране на регламентираните пазари, правилата за информацията, която трябва да се публикува от инвеститорите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар, трябва да се отнасят и за издателите, чийто адрес на управление не се намира в държава-членка и които не попадат в обхвата на член 48 от Договора. Освен това трябва да се гарантира, че всяка допълнителна релевантна информация за издателите от Общността и издателите от трети страни, чието разкриване се изисква в трета страна, която не е държава-членка, ще бъде достъпна за обществеността в Общността.

(28)

Във всяка държава-членка следва да се определи един компетентен орган на властта, който да поеме крайната отговорност за контрол върху спазването на разпоредбите, приети съгласно настоящата директива, както и за международното сътрудничество. Това следва да бъде административен орган на властта, на когото следва да се гарантира независимост от икономическите играчи, за да се избегнат конфликти на интересите. Държавите-членки могат въпреки това да определят друг компетентен орган, който да проверява дали информацията, предвидена в настоящата директива, е изготвена в съгласие със съответната рамка за съобщаване и да взема съответни мерки при откриване на нарушения; този орган не е необходимо да бъде административен.

(29)

Активизирането на трансграничните дейности изисква по-добро сътрудничество между националните компетентни органи, в това число изчерпателна съвкупност от разпоредби за обмена на информация и за предпазните мерки. Организацията на регулаторните и контролните задачи във всяка държава-членка не следва да пречи на ефикасното сътрудничество между компетентните национални органи.

(30)

На срещата си на 17 юли 2000 г. Съветът основа Комитет на мъдреците по регулиране на европейските пазари на ценни книжа. В окончателния си доклад този комитет предложи да се въведат нови законодателни методи, основаващи се на подход на четири нива, а именно: основни принципи, мерки за техническа реализация, сътрудничество между регулаторите на национални ценни книжа и прилагане на закона на Общността. Настоящата директива следва да бъде посветена на широките „рамкови“ принципи, докато мерките за прилагане, които трябва да приеме Комисията с помощта на Европейския комитет за ценни книжа, създаден с Решение 2001/528/ЕО на Комисията ( 6 ), следва да определят техническите подробности.

(31)

Решението, прието от Европейския съвет от Стокхолм от март 2001 г., одобри окончателния доклад на Комитета на мъдреците и предложения метод от четири нива за подобряване на ефикасността и прозрачността на регулаторния процес на законодателството за ценните книги в Общността.

(32)

Съгласно това решение мерките за реализация следва да се използват по-често, за да могат техническите разпоредби да се актуализират съгласно напредъка и контрола в областта на пазара, и следва да се определят крайни срокове за всички етапи на прилагане на правилата.

(33)

Решението на Европейския парламент от 5 февруари 2002 г. относно създаване на законодателство за финансовите услуги също одобри доклада на Комитета на мъдреците въз основа на официалната декларация, направена пред Европейския парламент на същия ден от председателя на Комисията и писмото от 2 октомври 2001 г., адресирано от комисаря по вътрешния пазар до председателя на Парламентарния комитет по икономическите и паричните въпроси относно гаранциите за ролята на Европейския парламент в този процес.

(34)

На Европейския парламент следва да се даде срок от три месеца от първото съобщение за предварителните мерки за реализация, за да може да ги разгледа и да даде своето становище. Въпреки това при спешни случаи, когато обстоятелствата го налагат, този период може да бъде съкратен. Ако в рамките на този период Европейският парламент приеме решение, Комисията следва да преразгледа предварителните мерки.

(35)

За отчитане на новите развития на пазарите на ценни книжа може да се наложат технически мерки за реализация на правилата, предвидени в настоящата директива. Комисията следва съответно да бъде оправомощена да приеме такива мерки, при условие че те не изменят основните елементи на настоящата директива и при условие че Комисията действа в съответствие с изложените в нея принципи след консултация с Европейския комитет по ценни книжа.

(36)

При упражняването на правомощията си за реализация съгласно настоящата директива Комисията следва да съблюдава следните принципи:

 необходимостта да се гарантира доверие във финансовите пазари сред инвеститорите, съдействайки за въвеждането на високи стандарти на прозрачност на финансовите пазари;

 необходимостта да се предостави на инвеститорите широк диапазон от конкурентни инвестиции и степен на обявяване и защита, съответстващи на техните особености;

 необходимостта да се осигури последователно прилагане на правилата от страна на независимите регулаторни органи, особено по отношение на борбата с икономическата престъпност;

 необходимостта от високо ниво на прозрачност и консултации с всички участници на пазара и с Европейския парламент и Съвета;

 необходимостта да се насърчава иновацията на финансовите пазари, за да бъдат те динамични и ефикасни;

 необходимостта да се осигури почтеност на пазара чрез близък и реактивен мониторинг на финансовата иновация;

 значението на намаляването на разходите за и увеличаване на достъпа до капитала;

 балансът на разходите и приходите за участниците на пазара в дългосрочен план, включително малкия и средния бизнес и малките инвеститори, във всички мерки за реализация;

 необходимостта да се стимулира международната конкурентноспособност на финансовите пазари на Общността, без да се накърнява така необходимото разширяване на международното сътрудничество;

 необходимостта от постигане на еднакво ниво на изява за всички участници на пазара чрез въвеждане на разпоредби навсякъде в Общността, където е необходимо;

 необходимостта да се зачитат разликите в националните пазари там, където те не накърняват прекомерно синхрона на общия пазар;

 необходимостта да се осигури съответствие с останалото законодателство на Общността в тази област, неравенството по отношение на информацията и липсата на прозрачност могат да застрашат функционирането на пазарите и преди всичко да ощетят потребителите и дребните инвеститори.

(37)

За да се гарантира изпълнението на изискванията, предвидени в настоящата директива, както и на мерките за нейното прилагане, нарушенията на тази директива и тези мерки следва да се отриват бързо и при необходимост да се наказват. За целта мерките и наказанията следва да бъдат достатъчно разубеждаващи, пропорционални и да се прилагат последователно. Държавите-членки следва да се погрижат решенията, взети от компетентните национални органи, да подлежат на обжалване в съда.

(38)

Настоящата директива има за цел да актуализира настоящите изисквания за прозрачност за издателите на ценни книжа и за инвеститорите, които придобиват или се освобождават от големи притежания в издатели, чиито акции са допуснати за търгуване на регулиран пазар. Настоящата директива замества някои от изискванията, предвидени в Директива 2001/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 май 2001 г. относно допускане на ценни книжа до официална регистрация на фондова борса и относно информацията, която подлежи на публикуване ( 7 ). С цел да се обединят изискванията за прозрачност в един закон, е необходимо тя да бъде съответно изменена. Това изменение обаче не следва да окаже влияние върху възможността на държавите-членки да налагат допълнителни изисквания съгласно членове 42—63 от Директива 2001/34/ЕО, които остават в сила.

(39)

Настоящата директива е в съответствие с Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. относно защита на физическите лицата при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни ( 8 ).

(40)

Настоящата директива зачита основните права и спазва принципите, признати по-специално от Хартата за основните права на Европейския съюз.

(41)

Тъй като целите на настоящата директива, а именно да се гарантира доверието на инвеститора чрез еднаква прозрачност в цялата Общност и по този начин да се запълни вътрешният пазар, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки на базата на съществуващото законодателство на Общността и следователно могат да се постигнат по-добре на общностно равнище, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, както е определен в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, определен в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(42)

Мерките, необходими за прилагане на настоящата директива, следва да се приемат в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на процедурите за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията ( 9 ),

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:ГЛАВА I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1

Предмет и обхват

1.  Настоящата директива въвежда изисквания по отношение на опвестяването на периодична и текуща информация за издателите, чиито ценни книжа са вече допуснати за търгуване на регулиран пазар, намиращ се или функциониращ в държава-членка.

2.  Настоящата директива не се отнася за дялови единици, издадени от предприятия за колективно инвестиране, освен тези от типа със затворен край, както и за дялови единици, придобити или предоставени в такива предприятия за колективно инвестиране.

3.  Държавите-членки могат да решат да не прилагат разпоредбите, посочени в член 16, параграф 3, и в член 18, параграфи 2, 3 и 4 от по отношение на ценни книжа, издадени от тях или от техни регионални или местни органи, които не са допуснати за търгуване на регулиран пазар.

4.  Държавите-членки могат да решат да не прилагат член 17 по отношение на централните си банки в качеството им на издатели на акции, допуснати за търгуване на регулиран пазар, ако това допускане е станало преди 20 януари 2005 г.

Член 2

Определения

1.  За целите на настоящата директива се използват следните определения:

а) „ценни книжа“ означава прехвърлими ценни книжа съгласно определението от член 4, параграф 1, точка 18 от Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. за пазарите на финансови инструменти ( 10 ), с изключение на инструментите на паричните пазари съгласно определението от член 4, параграф 1, точка 19 от същата Директива, със срок на падеж по-малко от 12 месеца, за които е приложимо националното законодателство;

б) „обезпечения за дълг“ означава облигации или друг вид прехвърлими гарантирани дългове, с изключение на ценни книжа, които са еквивалентни на акции в дружества, или които, ако бъдат преобразувани, или ако се упражнят дадените от тях права, пораждат право на придобиване на акции или на ценни книжа, еквивалентни на акции;

в) „регулиран пазар“ означава пазар съгласно определението от член 4, параграф 1, точка 14 от Директива 2004/39/ЕО;

▼M4

г) „издател“ означава физическо лице или правно образувание, подчинено на частното или публичното право, включително държава, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар.

При депозитарни разписки, допуснати за търгуване на регулиран пазар, „издател“ означава издателят на ценните книжа, обективирани от депозитарните разписки, независимо дали тези ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар;

▼B

д) „акционер“ означава физическо или юридическо лице, управлявано от частно или публично право, което притежава, пряко или непряко:

i) акции на издателя на свое име и по своя сметка;

ii) акции на издателя на свое име, но от името на друго физическо или юридическо лице;

iii) депозитарни разписки, в който случай притежателят на депозитарната разписка се смята за акционер на акциите, представлявани от депозитарните разписки;

е) „контролирано предприятие“ означава всяко предприятие:

i) в което физическо или юридическо лице притежава мнозинството от правата на глас, или

ii) в което физическо или юридическо лице има право да назначава и да уволнява мнозинството от административните, управленските и контролните органи, като в същото време е акционер или член на въпросното предприятие, или

iii) в което физическо лице или правно образувание е акционер или член и контролира само мнозинството от правата на глас съответно на акционерите или членовете по силата на сключено споразумение с останалите акционери или членове на въпросното предприятие; или

iv) върху което физическо лице или правно образувание има правото да упражнява или реално упражнява доминиращо влияние или контрол;

ж) „предприятия за колективно инвестиране, освен тези от типа със затворен край“ означава дялови тръстове и инвестиционни дружества:

i) предметът на които е колективно инвестиране на капитал, предоставен от обществото и които действат на принципа на разпределяне на риска, и

ii) дяловите единици на които, по искане на техния притежател, се изкупуват или откупуват обратно, пряко или непряко, за сметка на активите на тези предприятия;

з) „дялови единици на предприятие за колективно инвестиране“ означава ценни книжа, издадени от предприятие за колективно инвестиране и представляващи правата на участниците в това предприятие върху неговите активи;

и) „държава-членка по произход“ означава:

▼M2

i) в случая на емитент на дългови ценни книжа, чиято деноминация на дял е по-малка от 1 000 EUR, или на емитент на акции:

 когато емитентът е регистриран в Съюза — държавата-членка, в която се намира неговото седалище;

▼M4

 когато издателят е регистриран в трета държава, държавата членка, избрана от издателя между държавите членки, в които неговите ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар. Изборът на държавата членка по произход остава валиден, освен когато издателят е избрал нова държава членка по произход съгласно подточка iii) и е оповестил този избор в съответствие с втора алинея от настоящата буква;

▼M2

Определението на държава-членка „по произход“ се прилага по отношение на дългови ценни книжа във валута, различна от еврото, при условие че стойността на тази деноминация на дял на датата на издаването е по-малка от 1 000 EUR, освен ако не е почти еквивалентна на 1 000 EUR;

▼M4

ii) за всеки издател, който не попада в приложното поле на подточка i) — държавата членка, избрана между държавата членка, в която се намира седалището му, ако е приложимо, и държавите членки, допуснали ценните му книжа за търгуване на регулиран пазар. Издателят може да избере само една държава членка за своя държава членка по произход. Изборът му е валиден най-малко три години, освен когато ценните му книжа вече не са допуснати за търгуване на нито един регулиран пазар в Съюза или когато в рамките на този тригодишен срок издателят попадне в приложното поле на подточка i) или iii);

▼M4

iii) за издател, чиито ценни книжа вече не са допуснати за търгуване на регулиран пазар в неговата държава членка по произход, определена съгласно подточка i), второ тире или подточка ii), но са допуснати за търгуване в една или повече други държави членки — новата държава членка по произход, която издателят може да избере между държавите членки, в които неговите ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар и, ако е приложимо, държавата членка, в която се намира седалището на издателя;

В съответствие с членове 20 и 21 издателят оповестява своята държава членка по произход съгласно подточка i), ii) или iii). Освен това издателят оповестява своята държава членка по произход пред компетентния орган на държавата членка, в която се намира седалището му, ако е приложимо, пред компетентния орган на държавата членка по произход и пред компетентните органи на всички приемащи държави членки.

В случай че издателят не оповести своята държава членка по произход, определена съгласно подточка i), второ тире или подточка ii), в срок от три месеца от датата, на която ценните книжа на издателя за пръв път са допуснати за търгуване на регулиран пазар, държава членка по произход става държавата членка, в която ценните книжа на издателя са допуснати за търгуване на регулиран пазар. Когато ценните книжа на издателя са допуснати за търгуване на регулирани пазари, намиращи се или работещи в повече от една държава членка, тези държави членки са държави членки по произход на издателя, докато издателят впоследствие не избере само една държава членка по произход и не оповести това.

За издател, чийто ценни книжа вече са допуснати за търгуване на регулиран пазар и който не е оповестил избора си на държава членка по произход съгласно подточка i), второ тире или подточка ii) преди 27 ноември 2015 г., тримесечният срок започва да тече на 27 ноември 2015 г.

Издател, който е избрал държава членка по произход съгласно подточка i), второ тире или подточка ii) или iii) и е съобщил избора си на компетентните органи на държавата членка по произход преди 27 ноември 2015 г., се освобождава от изискването по втора алинея от настоящата буква, освен когато този издател избере друга държава членка по произход след 27 ноември 2015 г.

й) „приемаща държава — членка“ означава държава-членка, в която ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар, ако е различна от държавата-членка по произход;

к) „регулирана информация“ означава цялата информация, която издателят или друго лице, което е кандидатствало за допускане на ценни книжа за търгуване на регулиран пазар без съгласието на издателя, трябва да обяви съгласно настоящата директива, съгласно член 6 от Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно третирането на вътрешните лица и манипулирането на пазара (злоупотреба с положение на пазара) ( 11 ), или съгласно законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държава-членка, приети съгласно член 3, параграф 1 от настоящата директива;

л) „електронни средства“ са средствата от електронното оборудване, предназначени за обработка (включително дигитална компресия), съхранение и предаване на данни, използващи кабели, радиотехнологии, оптични технологии или други електромагнитни средства;

м) „управляващо дружество“ означава дружество съгласно определението от член 1а, точка 2 от Директива 85/611/ЕИО на Съвета от 20 декември 1985 г. за съгласуване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) ( 12 );

н) „маркетмейкър“ означава лице, което постоянно присъства на финансовия пазар с намерението да търгува за своя сметка, купувайки и продавайки финансови инструменти срещу собствения си капитал на цени, определени от него;

о) „кредитна институция“ означава предприятие съгласно определението от член 1, параграф 1, буква a) от Директива 2000/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 март 2000 г. относно предприемането и осъществяването на дейност от кредитни институции ( 13 );

п) „ценни книжа, издавани непрекъснато или циклично“ означава обезпечения за дълг на същия издател, които са постоянно на разположение или поне две отделни издания на ценни книжа от един и същ тип и/или клас;

▼M4

р) „официален договор“ означава договор, който има задължителна сила по приложимото право.

▼B

2.  За целите на определението на „контролирани предприятия“ в параграф 1, буква e), ii), правата на притежателя по отношение на гласуването, назначаването и уволняването включват правата на всяко друго предприятие, контролирано от акционера, както и тези на всяко физическо лице илиправно образувание, кото действа независимо от собственото си име, от името на акционера или на друго предприятие, контролирано от акционера.

▼M4

2а.  Всяко позоваване на правни образувания в настоящата директива се разбира като включващо регистрирани стопански сдружения без юридическа правосубектност и тръстове.

▼M3

3.  За да се отчете техническото развитие на финансовите пазари, да се конкретизират изискванията и да осигури еднаквото прилагане на параграф 1, Комисията приема в съответствие с член 27, параграфи 2а, 2б и 2в и при спазване на условията по членове 27а и 27б мерки във връзка с определенията, установени в параграф 1.

▼M1

Комисията, по-специално:

а) установява за целите на параграф 1, буква и), подточка ii), процедурни правила, съгласно които емитентът може да избира държавата-членка по произход;

б) привежда в съответствие, когато е необходимо за целите на избора на държавата-членка по произход, посочена в параграф 1, буква и), подточка ii), тригодишния период по отношение на предходната дейност на емитента, предвид всички нови изисквания на правото на Общността относно допускането до търгуване на регулиран пазар;

в) установява, за целите на параграф 1, буква л), примерен списък на средствата, които не трябва да се считат за електронни средства, като по този начин се взема предвид приложение V към Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г. за установяване на процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите стандарти и регламенти и правила относно услугите на информационното общество ( 14 ), в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 27, параграф 2.

▼M3

Мерките, посочени във втора алинея, букви а) и б), се определят чрез делегирани актове в съответствие с член 27, параграфи 2а, 2б и 2в и при спазване на условията по членове 27а и 27б.

▼B

Член 3

Интеграция на пазарите на ценни книжа

▼M4

1.  Държавата членка по произход може да постави на издателя по-строги изисквания от предвидените в настоящата директива, но не може да изисква издателите да публикуват периодична финансова информация на интервали, по-чести от приложимите за годишните финансови отчети, посочени в член 4, и шестмесечните финансови отчети, посочени в член 5.

▼M4

1а.  Чрез дерогация от параграф 1 държавата членка по произход може да изисква издателите да публикуват допълнителна периодична финансова информация на интервали, по-чести от приложимите за годишните финансови отчети, посочени в член 4, и шестмесечните финансови отчети, посочени в член 5, при спазване на следните условия:

 допълнителната периодична финансова информация не представлява несъразмерна финансова тежест в съответната държава членка, по-специално за съответните малки и средни издатели; както и

 съдържанието на изискваната допълнителна периодична финансова информация е съразмерно спрямо факторите, които допринасят за вземането на инвестиционни решения от инвеститорите в съответната държава членка.

Преди да вземат решение, с което от издателите се изисква да публикуват допълнителна периодична финансова информация, държавите членки преценяват както дали тези допълнителни изисквания могат да доведат до прекомерното съсредоточаване на издателите върху резултатите и постиженията в краткосрочен план, така и дали те може да се отразят отрицателно на възможността за малките и средни издатели да получат достъп до регулираните пазари.

Това не засяга възможността държавите членки да изискват публикуването на допълнителна периодична финансова информация от издатели, които са финансови институции.

Държавата членка по произход не може да налага на притежатели на акции или на физически лица или правни образувания, посочени в член 10 или 13, по-строги изисквания от предвидените в настоящата директива, освен когато:

i) определя по-ниски или допълнителни прагове за нотифициране от предвидените в член 9, параграф 1 и изисква еквивалентни нотификации във връзка с прагове, основани на капиталови участия;

ii) прилага изисквания, които са по-строги от посочените в член 12; или

iii) прилага законовите, подзаконовите и административните разпоредби, приети във връзка с предложения за поглъщане, сделки за сливане и други сделки, засягащи собствеността или контрола върху дружествата, върху които упражняват надзор органите, определени от държавите членки съгласно член 4 от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане ( 15 ).

▼B

2.  Приемащата държава-членка не може:

а) по отношение на допускането на ценни книжа на регулиран пазар на нейна територия — да налага по-строги изисквания за обявяване от предвидените в настоящата директива или в член 6 от Директива 2003/6/ЕО.

б) по отношение на съобщаването на информация — да налага на притежателя на акции или физическото или юридическото лице от членове 10—13 по-строги изисквания от предвидените в настоящата директива.ГЛАВА II

ПЕРИОДИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Член 4

Годишни финансови отчети

▼M4

1.  Издателят обявява публично годишния си финансов отчет не по-късно от четири месеца след края на всяка финансова година и гарантира, че този отчет остава на разположение на обществеността в продължение на най-малко десет години.

▼B

2.  Годишният финансов отчет включва:

а) ревизираните финансови документи;

б) доклада за управлението; и

в) декларации, изготвени от отговорните лица на издателя, чиито имена и функции са ясно указани, удостоверяващи, че доколкото им е известно, финансовите документи, подготвени съгласно валидните счетоводни стандарти, дават вярна и точна представа за активите, пасивите, финансовото състояние, приходите и разходите на издателя и гаранциите, включени в консолидацията като цяло, и че докладът за управлението дава точна представя за развитието и хода на дейността и за състоянието на издателя и гаранциите, включени в консолидацията като цяло, заедно с описание на основните задачи и на неяснотите по отношение на същите.

3.  Когато издателят трябва да подготви консолидирани отчети съгласно Седма директива 83/349/ЕИО на Съвета от 13 юни 1983 г. относно консолидираните счетоводни отчети ( 16 ), ревизираните финансови документи трябва да включват такива консолидирани отчети, подготвени съгласно Регламент (ЕО) № 1606/2002, а годишните отчети на предприятието майка трябва да бъдат подготвени съгласно националното законодателство на държавата-членка, в която е регистрирано предприятието майка.

Когато издателят не е длъжен да подготвя консолидирани отчети, ревизираните финансови документи трябва да включват отчетите, подготвени съгласно националното законодателство на държавата-членка, в която е регистрирано предприятието майка.

4.  Финансовите документи се ревизират съгласно членове 51 и 51а от Четвърта директива 78/660/ЕИО на Съвета от 25 юли 1978 г. относно годишните счетоводни отчети на някои видове дружества ( 17 ), а ако издателят е длъжен да подготви консолидирани отчети — съгласно член 37 от Директива 83/349/ЕИО.

Одиторският отчет, подписан от лицето или лицата, отговорни за одита на финансовите документи, се обявява изцяло на обществеността, заедно с годишния финансов отчет.

5.  Отчетът за управлението се изготвя съгласно член 46 от Директива 78/660/ЕИО, а ако издателят е длъжен да подготви консолидирани отчети — съгласно член 36 от Директива 83/349/ЕИО.

6.  Комисията е длъжна, съгласно процедурата, посочена в член 27, параграф 2, да приеме мерки за прилагане, за да отчете техническото развитие на финансовите пазари и да гарантира справедливо прилагане на параграф 1. Комисията е длъжна по-специално да определи техническите условия, при които публикуваният годишен финансов отчет, включително отчетът от одита, трябва да се представи на обществеността. Където е необходимо, Комисията може и да адаптира петгодишния период от параграф 1.

▼M4

7.  Считано от 1 януари 2020 г. всички годишни финансови отчети се изготвят в единен електронен формат за отчитане, при условие че Европейският надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) (ЕОЦКП), създаден с Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета ( 18 ), е провел анализ на разходите и ползите.

ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти за определяне на електронния формат за отчитане, като надлежно взема предвид настоящите и бъдещите технологични възможности. Преди приемането на проектите на регулаторни технически стандарти ЕОЦКП извършва адекватна оценка на възможните електронни формати за отчитане и провежда подходящи тестове в работни условия. ЕОЦКП представя проектите на регулаторни технически стандарти на Комисията най-късно до 31 декември 2016 г.

На Комисията се делегира правомощието да приеме регулаторните технически стандарти, посочени във втора алинея, в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

▼B

Член 5

Шестмесечни финансови отчети

▼M4

1.  Издателят на акции или дългови ценни книжа обявява публично шестмесечния си финансов отчет, обхващащ първите шест месеца от финансовата година, във възможно най-кратък срок след края на съответния период, но не по-късно от три месеца след това. Издателят гарантира, че този шестмесечен финансов отчет остава на разположение на обществеността в продължение на най-малко десет години.

▼B

2.  Шестмесечният финансов отчет включва:

а) съкратен набор от финансови документи;

б) междинен доклад за управлението; и

в) декларации, изготвени от отговорните лица на издателя, чиито имена и функции трябва са ясно указани, удостоверяващи, че доколкото им е известно, съкратеният набор от финансови документи, подготвени съгласно валидните счетоводни стандарти, дава вярна и точна представа за активите, пасивите, финансовото състояние, приходите и разходите на издателя и гаранциите, включени в консолидацията като цяло, и че докладът за управлението дава точна представя за развитието и хода на дейността и за състоянието на издателя и гаранциите, включени в консолидацията като цяло, съгласно изискванията на параграф 3, и че междинният доклад за управлението отразява точно информацията, изисквана по параграф 4.

3.  Когато издателят подготвя консолидирани отчети, съкратеният набор от финансови документи трябва да се подготви съгласно международния счетоводен стандарт, приложим по отношение на междинното финансово отчитане, прието съгласно процедурата, предвидена в член 6 от Регламент (ЕО) № 1606/2002.

Когато издателят не е длъжен да подготви консолидирани отчети, съкратеният набор от финансови документи включва поне съкратен балансов отчет, съкратен отчет за приходите и разходите и обяснителни бележки във връзка с тези отчети. При подготовката на съкратения балансов отчет и съкратения отчет за приходите и разходите издателят спазва същите принципи на удостоверяване и измерване, както при подготовката на годишните финансови отчети.

4.  Междинният отчет за управлението включва поне споменаване на важните събития, които са се случили по време на първите шест месеца от финансовата година, и тяхното влияние върху съкратения набор от финансови документи, заедно с описание на основните рискове и несигурности през останалите шест месеца на финансовата година. За издателите на акции междинният отчет включва и основните операции на свързаните страни.

5.  Ако шестмесечният финансов отчет е одитиран, отчетът за одита се представя в пълния си обем. Същото се отнася за случая на одиторска ревизия. Ако шестмесечният финансов отчет не е одитиран или ревизиран от одитори, издателят трябва да направи декларация в този смисъл в отчета си.

▼M3

6.  Комисията приема мерки в съответствие с член 27, параграф 2 или член 27, параграфи 2а, 2б и 2в, за да се отчете техническото развитие на финансовите пазари, да се конкретизират изискванията и да се осигури еднакво прилагане на параграфи 1—5 от настоящия член.

▼B

Комисията е длъжна по-специално:

а) да определи техническите условия, при които публикуваният шестмесечен финансов отчет, включително одиторската ревизия, трябва да се предостави на обществеността;

б) да изясни естеството на одиторската ревизия; и

в) да определи минималното съдържание на съкратения балансов отчет, на отчетите за приходите и разходите и на обяснителните бележки по тези отчети, когато те не са подготвени в съответствие с международните счетоводни стандарти, приети съгласно процедурата, предвидена по член 6 от Регламент (ЕО) № 1606/2002.

▼M3

Мерките, посочени в буква а), се приемат в съответствие с процедурата на регулиране, посочена в член 27, параграф 2. Мерките, посочени в букви б) и в), се установяват чрез делегирани актове в съответствие с член 27, параграфи 2а,2б и 2в и при спазване на условията по членове 27а и 27б.

Когато е целесъобразно, Комисията може също така да адаптира петгодишния срок, посочен в параграф 1, чрез делегирани актове в съответствие с член 27, параграфи 2а, 2б и 2в и при спазване на условията по членове 27а и 27б.

▼M4

Член 6

Отчет за плащанията към правителства

Държавите членки изискват от издателите, които развиват дейност в областта на добивната промишленост или дърводобива от девствени гори по смисъла на член 41, параграфи 1 и 2 от Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно годишните счетоводни отчети, консолидираните счетоводни отчети и свързаните с тях отчети на определени видове предприятия и за изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета ( 19 ), да изготвят ежегодно в съответствие с глава 10 от посочената директива отчет за плащанията си към правителства. Отчетът се обявява публично не по-късно от шест месеца след края на всяка финансова година и остава на разположение на обществеността в продължение на най-малко десет години. Плащанията към правителства се отчитат на консолидирано равнище.

▼B

Член 7

Задължения и отговорност

Държавите-членки гарантират, че отговорността за информацията, която трябва да се подготви и представи на обществеността съгласно членове 4, 5, 6 и 16, да се поеме поне от издателя или от неговите административни, управленски или контролни органи, и трябва да се погрижи техните законови, подзаконови и административни разпоредби за отговорността да се отнасят за издателите, за органите, посочени в настоящия член, или за отговорните лица на издателите.

Член 8

Изключения

▼M4

1.  Членове 4 и 5 не се прилагат за следните издатели:

а) държава, регионален или местен орган на държава, международна публична институция, в която участва поне една държава членка, Европейската централна банка (ЕЦБ), Европейския инструмент за финансова стабилност (ЕИФС), създаден с Рамковото споразумение за ЕИФС и всеки друг механизъм, създаден с цел запазване на финансовата стабилност на Европейския паричен съюз чрез осигуряване на временна финансова помощ на държавите членки, чиято парична единица е еврото, и националните централни банки на държавите членки, независимо дали издават акции или други ценни книжа; както и

б) издателите само на дългови ценни книжа, допуснати за търгуване на регулиран пазар, чиято единична номинална стойност е най-малко 100 000 EUR, или — при дългови ценни книжа, деноминирани в парична единица, различна от евро — чиято единична номинална стойност към датата на издаването съответства на най-малко 100 000 ЕUR.

▼B

2.  Държавата-членка по произход може да реши да не прилага член 5 по отношение на кредитни институции, чиито дялове не са допуснати за търгуване на регулиран пазар и които постоянно или периодично са издавали само обезпечения за дълг, при условие че общият номинал на всички такива обезпечения за дълг е под 100 000 000 EUR и че те не са публикували проспект съгласно Директива 2003/71/ЕO.

3.  Държавата-членка по произход може да реши да не прилага член 5 по отношение на издатели, които са съществували на датата на влизане в сила на Директива 2003/71/ЕО и които издават единствено обезпечения за дълг, безусловно и неотменимо гарантирани от държавата-членка по произход или от някой от нейните регионални или местни органи на властта, на регулиран пазар.

▼M4

4.  Чрез дерогация от параграф 1, буква б) от настоящия член, членове 4 и 5 не се прилагат за издатели само на дългови ценни книжа, чиято единична номинална стойност е най-малко 50 000 EUR, или — при дългови ценни книжа, деноминирани в парична единица, различна от евро — чиято единична номинална стойност към датата на издаването съответства най-малко на 50 000 ЕUR, които вече са били допуснати за търгуване на регулиран пазар в Съюза преди 31 декември 2010 г., дотогава докато тези дългови ценни книжа са в обращение.

▼BЛЛАВА III

ТЕКУЩА ИНФОРМАЦИЯРАЗДЕЛ I

Информация за основните притежания

Член 9

Нотификация за придобиване или освобождаване от големи притежания

1.  Държавата-членка по произход гарантира, че, когато притежател на акции придобие или се освободи от акции на издател, чиито акции са допуснати за търгуване на регулиран пазар и които дават право на глас, този акционер да нотифицира издателя за дела на правата на глас на издателя, притежавани от акционера в резултат от придобиването или освобождаването, когато този дял достигне, превиши или падне под праговите стойности от 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 50 % и 75 %.

Правата на глас се изчисляват въз основа на всички акции, имащи право на глас, дори ако упражняването на същите е прекратено. Освен това тази информация се дава и по отношение на всички акции, които са от същия клас и които имат право на глас.

2.  Държавата-членка по произход гарантира, че акционерите нотифицират издателя за дела на правата на глас, когато този дял достигне, превиши или падне под праговите стойности от параграф 1 в резултат от събития, променящи разбивката на правата на глас и въз основа на информацията, обявена в член 15. Когато издателят е регистриран в трета страна, се прави нотификация за еквивалентни събития.

3.  Държавата-членка не прилага:

а) границата от 30 %, когато прилага граница, равна на една трета;

б) границата от 75 %, когато прилага граница, равна на две трети.

4.  Настоящият член не се отнася за акции, придобити с единствената цел клиринг и уреждане на плащания в рамките на обичайния кратък цикъл на уреждане на плащанията, както и за попечители, притежаващи акции в това си качество, при условие че тези попечители, могат да упражняват правата на глас, дадени на тези акции, само по указания, дадени в писмен вид или по електронната поща.

5.  Настоящият член не се отнася за придобиването на или освобождаването от притежание в голям размер, достигащо или прехвърлящо 5 %-ния праг от маркетмейкър, действащ в качеството си на такъв, при положение че:

а) то е разрешено от държавата-членка на местопребиваване съгласно Директива 2004/39/ЕO и

б) то не се намесва в управлението на съответния издател и не оказва влияние върху издателя да изкупи тези акции или да гарантира цената на акциите.

▼M4

6.  Настоящият член не се прилага за права на глас, държани в търговския портфейл по смисъла на член 11 от Директива 2006/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно капиталовата адекватност на инвестиционните посредници и кредитните институции ( 20 ) на кредитна институция или инвестиционен посредник, при условие че:

а) правата на глас, държани в търговския портфейл, не превишават 5 %; и

б) правата на глас, свързани с акции, държани в търговския портфейл, не се упражняват или използват по друг начин за намеса в управлението на издателя.

▼M4

6а.  Настоящият член не се прилага за права на глас, свързани с акции, придобити за целите на стабилизиране в съответствие с Регламент (ЕО) № 2273/2003 на Комисията от 22 декември 2003 г. за прилагане на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изключенията относно програмите за обратно изкупуване и стабилизирането на финансови инструменти ( 21 ), при условие че правата на глас, свързани с тези акции, не се упражняват или използват по друг начин за намеса в управлението на издателя.

6б.  ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти за определяне на метода за изчисляване на 5-процентния праг, посочен в параграфи 5 и 6, включително при група от дружества, като взема предвид член 12, параграфи 4 и 5.

ЕОЦКП представя на Комисията проектите на регулаторни технически стандарти в срок до 27 ноември 2014 г.

На Комисията се делегира правомощието да приеме регулаторните технически стандарти, посочени в първа алинея, в съответствие с процедурата, предвидена в членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

▼M3

7.  Комисията приема мерки чрез делегирани актове в съответствие с член 27, параграфи 2а, 2б и 2в и при спазване на условията по членове 27а и 27б, за да се отчете техническото развитие на финансовите пазари и да се конкретизират изискванията, предвидени в параграфи 2, 4 и 5.

Комисията установява чрез делегирани актове в съответствие с член 27, параграфи 2а, 2б и 2в и при спазване на условията по членове 27а и 27б максималната продължителност на „краткия цикъл на уреждане на плащанията“, посочен в параграф 4 от настоящия член, както и подходящи механизми за контрол от страна на компетентния орган на държавата-членка по произход.

▼M1

В допълнение Комисията може да състави списък на случаите, посочени в параграф 2 от настоящия член, в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 27, параграф 2.

▼B

Член 10

Придобиване и освобождаване от големи части от права на глас

Изискванията за нотифициране, определени в член 9, параграфи 1 и 2, се отнасят и за физически и юридически лица в степента, в която те имат право да придобиват, да се освобождават от или да упражняват права на глас в някой от следните случаи или комбинация от тях:

а) правата на глас, притежавани от трета страна, с която това лице е сключило споразумение, което го задължава да възприеме, чрез съгласувано упражняване на притежаваните права на глас, постоянна обща политика по отношение на управлението на въпросния издател;

б) правата на глас, притежавани от трета страна по силата на споразумение, сключено с това лице, предвиждащо временно прехвърляне срещу възнаграждение на въпросните права на глас;

в) правата на глас, дадени от акции, депозирани като гаранция у това лице или образувание, при условие че лицето или образуванието контролира правата на глас и декларира намерението си да ги упражнява;

г) правата на глас, дадени от акции, в които това лице има пожизнен интерес;

д) правата на глас, притежавани или които могат да бъдат упражнени по смисъла на букви а) до г), от образувание, контролирано от това лице;

е) правата на глас, дадени от акции, депозирани от това лице, които лицето може да упражни по свое усмотрение при липса на конкретни указания от страна на акционерите;

ж) правата на глас, притежавани от трета страна на нейно име, от името на това лице;

з) правата на глас, които това лице или образувание може да упражни като пълномощник, когато лицето може да упражни правата на глас по своя преценка при липса на конкретни указания от страна на акционерите.

Член 11

1.  Членове 9 и 10, буква в) не се отнасят за акции, предоставени на или от членовете на ЕСЦЪ в изпълнение на техните функции на парични органи, включително акциите, предоставени на или от членовете на ЕСЦЪ по силата на залог, обратно изкупуване или друго подобно споразумение за ликвидност, дадени за целите на монетарната политика или в рамките на система за плащане.

2.  Освобождаването се отнася за горепосочените операции, които продължават за кратък период от време, при условие че правата на глас, дадени от тези акции, не са упражнени.

Член 12

Процедури за нотифициране и обявяване на големи притежания

1.  Нотификацията, изисквана съгласно членове 9 и 10, не включва следната информация:

а) крайното положение, в смисъл на правата на глас;

б) веригата от контролирани предприятия, чрез които се извършва ефективното притежание на правата на глас, ако има такава;

в) датата, на която е достигната или премината праговата стойност, и

г) личността на акционера, дори ако този акционер няма право да упражнява правата на глас съгласно условията, предвидени в член 10, и на физическото лице или правното образувание, което има право да упражнява права на глас от името на този акционер.

2.   ►M4  Нотифицирането на издателя се извършва бързо и не по-късно от четири търговски дни след датата, на която акционерът или физическото или юридическото лице по член 10, ◄

а) научи за придобиването на или освобождаването от или за възможността за упражняване на права на глас, или на който, с оглед на обстоятелствата, следва да е научило за това, независимо от датата, на която е влязло в сила придобиването, освобождаването или възможността за упражняване на права на глас, или

б) е информирано за събитието от член 9, параграф 2.

3.  Предприятието се освобождава от извършване на необходимата нотификация съгласно параграф 1, ако нотификацията е извършена от предприятието майка или ако самото предприятие майка е контролирано предприятие, от неговото собствено майчино предприятие майка.

4.  Предприятието майка на управляващо дружество не е длъжно да сумира притежанията си по членове 9 и 10 с притежанията, управлявани от управляващото дружество при условията, предвидени в Директива 85/611/ЕИО, при условие че управляващото дружество упражнява правата си на глас, независимо от майчиното предприятие.

Въпреки това, членове 9 и 10 не се прилагат, когато предприятието майка или друго контролирано предприятие на предприятието майка е инвестирало в притежания, управлявани от това управляващо дружество, и управляващото дружество няма свободата на действие да упражнява правата на глас, дадени от тези притежания, а може да упражнява правата на глас само по пряко или непряко указание от предприятието майка или от друго контролирано предприятие от предприятието майка.

5.  Предприятието майка на инвестиционен посредник, оправомощено съгласно Директива 2004/39/ЕО, не е длъжно да сумира притежанията си по членове 9 и 10 с притежанията, управлявани от тази управляващо предприятие на база клиент по клиент по смисъла на член 4, параграф 1, точка 9 от Директива 2004/39/ЕО, при условие че:

 инвестиционен посредник е оправомощен да предлага такъв портфейл на управление съгласно точка 4 от раздел А на приложение 1 към Директива 2004/39/ЕО,

 тя може да упражни правата на глас, дадени от тези акции, само по указания, дадени в писмен вид или по електронната поща, или гарантира, че отделните услуги от портфейла на управление се извършват независимо от всички други услуги при условия, еквивалентни на условията, предвидени в Директива 85/611/ЕИО, чрез въвеждане на подходящи механизми, и

 инвестиционният посредник упражнява правата си на глас независимо от майчиното предприятие.

Но членове 9 и 10 се прилагат, когато предприятието майка или друго контролирано предприятие от предприятието майка е инвестирало притежанията си, управлявани от тази инвестиционна фирма, а инвестиционният посредник няма свободата на действие да упражнява правата на глас, дадени от тези притежания, а може да упражнява тези права на глас само по пряко или непряко указание на майчиното или на друго контролирано предприятие на предприятието майка.

6.  След получаване на нотификацията по параграф 1, но не по-късно от три търговски дни след него, издателят обявява публично цялата информация, съдържаща се в нотификацията.

7.  Държавата-членка по произход може да освободи издателите от изискването по параграф 6, ако информацията, съдържаща се в нотификацията, се обяви публично от компетентния ѝ орган при условията, предвидени в член 21, след получаване на нотификацията, но не по-късно от три търговски дни след това.

▼M3

8.  За да се отчете техническото развитие на финансовите пазари и да се конкретизират изискванията, предвидени в параграфи 1, 2, 4, 5 и 6 от настоящия член, Комисията в съответствие с член 27, параграфи 2а, 2б и 2в и при спазване на условията по членове 27а и 27б приема мерки:

▼M3 —————

▼B

б) да определи календар на търговските дни за всички държави-членки;

в) да определи в кои случаи акционерът или физическото лице или правното образувание от член 10, или и двете, трябва да извършат необходимата нотификация до издателя;

г) да изясни обстоятелствата, при които акционерът или физическото лице или правното образувание от член 10, трябва да са узнали за придобиването или освобождаването;

д) да изясни условията за независимост, които трябва да бъдат изпълнени от управляващите дружества и техните предприятия майки или от инвестиционните посредници и техните предприятия майки, за да се възползват от изключенията по параграфи 4 и 5.

▼M3 —————

▼M3

9.  За да се осигурят еднакви условия на прилагане на настоящия член и да се отчете техническото развитие на финансовите пазари, Европейският надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) (наричан по-нататък „ЕОЦКП“), създаден с Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета ( 22 ) може да разработва проекти на технически стандарти за изпълнение с цел установяване на стандартни формуляри, образци и процедури, които да се използват при съобщаване на издателя на информацията, изисквана по параграф 1 от настоящия член, или при представяне на информацията по член 19, параграф 3.

На Комисията се предоставят правомощия за приемане на посочените в първа алинея технически стандарти за изпълнение в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

▼B

Член 13

▼M4

1.  Изискванията за нотифициране, установени в член 9, се прилагат и за физическо лице или правно образувание, което притежава пряко или непряко:

а) финансови инструменти, които съгласно официален договор дават на притежателя на датата на падежа безусловно право да придобие акции или право на преценка по отношение на правото си да придобие акции с право на глас, които вече са издадени от издател, чиито акции са допуснати за търгуване на регулиран пазар;

б) финансови инструменти, които не са включени в буква а), но са базирани на акции, посочени в тази буква, и имат икономически ефект, сходен с ефекта на финансовите инструменти, посочени в тази буква, независимо дали предоставят право за сетълмент чрез доставка на базовите ценни книжа.

Изискваната нотификация включва разбивка по вид на финансовите инструменти, държани в съответствие с първа алинея, буква а), и финансовите инструменти, държани в съответствие с буква б) на същата алинея, като се прави разграничение между финансовите инструменти, даващи право на сетълмент чрез доставка на базовите ценни книжа, и финансовите инструменти, даващи право на паричен сетълмент.

▼M4

1а.  Броят на правата на глас се изчислява в зависимост от пълната номинална стойност на базовите акции на финансовия инструмент, освен когато финансовият инструмент гарантира единствено паричен сетълмент, при което броят на правата на глас се изчислява на основа, коригирана спрямо коефициента „делта“, като се умножи номиналната стойност на базовите акции по коефициента „делта“ на инструмента. За тази цел притежателят сумира всички финансови инструменти, свързани със същия издател на базови акции, и нотифицира за тях. При изчисляване на правата на глас се вземат предвид само дългите позиции. Дългите позиции не се нетират с къси позиции, свързани със същия издател на базови акции.

ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти за определяне на:

а) метода за изчисляване на броя на правата на глас по първа алинея по отношение на финансови инструменти, базирани на индекс или кошница от акции; както и

б) методите за определяне на коефициента „делта“ с цел изчисляване на правата на глас, свързани с финансови инструменти, предвиждащи единствено паричен сетълмент, съгласно изискването по първа алинея.

ЕОЦКП представя на Комисията проектите на регулаторни технически стандарти в срок до 27 ноември 2014 г.

На Комисията се делегира правомощието да приеме регулаторните технически стандарти, посочени във втора алинея от настоящия параграф, в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

1б.  За целите на параграф 1 посочените по-долу инструменти се считат за финансови инструменти, ако отговарят на някое от условията, посочени в параграф 1, първа алинея, буква а) или буква б):

а) прехвърляеми ценни книжа;

б) опции;

в) фючърси;

г) суапове;

д) форуърдни споразумения;

е) договори за разлики; както и

ж) всякакви други договори или споразумения със сходен икономически ефект, за които може да бъде извършен сетълмент чрез доставка на базовите ценни книжа или паричен сетълмент.

ЕОЦКП съставя и периодично актуализира примерен списък на финансовите инструменти, за които се прилагат изискванията за нотифициране съгласно параграф 1, като взема предвид техническото развитие в областта на финансовите пазари.

▼M4

2.  На Комисията се предоставя правомощието да приеме, чрез делегирани актове в съответствие с член 27, параграфи 2а, 2б и 2в и при спазване на условията по членове 27а и 27б, мерките за определяне на съдържанието на нотификацията, която трябва да се направи, срока за нотифициране, както и до кого трябва да се изпрати нотификацията, посочена в параграф 1.

▼M3

3.  За да се осигурят еднакви условия на прилагане на параграф 1 от настоящия член и да се отчете техническото развитие на финансовите пазари, ЕОЦКП може да разработва проекти на технически стандарти за изпълнение с цел установяване на стандартни формуляри, образци и процедури, които да се използват при съобщаване на издателя на информацията, изисквана по параграф 1 от настоящия член, или при представяне на информацията по член 19, параграф 3.

На Комисията се предоставят правомощия за приемане на посочените в първа алинея технически стандарти за изпълнение в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

▼M4

4.  Изключенията, посочени в член 9, параграфи 4, 5 и 6 и в член 12, параграфи 3, 4 и 5, се прилагат mutatis mutandis към изискванията за нотифициране по настоящия член.

ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти за определяне на случаите, в които изключенията, посочени в първа алинея, се прилагат спрямо финансови инструменти, държани от физическо лице или правно образувание, което изпълнява указанията на клиенти или отговаря на исканията на клиент да търгува по друг начин, освен за собствена сметка, или хеджира позиции, произтичащи от такива сделки.

ЕОЦКП представя на Комисията проектите на регулаторни технически стандарти в срок до 27 ноември 2014 г.

На Комисията се делегира правомощието да приеме регулаторните технически стандарти, посочени във втора алинея на настоящия параграф, в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 13а

Сумиране

1.  Изискванията за нотифициране, предвидени в членове 9, 10 и 13, се прилагат също така към физическо лице или правно образувание, когато броят на правата на глас, държани пряко или непряко от такова лице или образувание съгласно членове 9 и 10, сумиран с броя на правата на глас, свързани с финансовите инструменти, държани пряко или непряко съгласно член 13, превиши или спадне под праговете, установени в член 9, параграф 1.

Нотификацията, изисквана съгласно първа алинея на настоящия параграф, включва разбивка на броя на правата на глас, свързани с акции, държани в съответствие с членове 9 и 10, и правата на глас, свързани с финансови инструменти по смисъла на член 13.

2.  За правата на глас, свързани с финансови инструменти, за които вече е подадена нотификация в съответствие с член 13, се подава нова нотификация, ако физическото лице или правното образувание е придобило базовите акции и в резултат на придобиването им общият брой права на глас, свързани с акции, издадени от същия издател, достигне или превиши праговете, установени в член 9, параграф 1.

▼B

Член 14

1.  Когато издател на акции, допуснати за търгуване на регулиран пазар, придобие или се освободи от собствените си акции лично или чрез лице, което го представлява, но действа от свое име, държавата-членка по произход има грижата издателят да обяви публично дела на собствените си акции възможно най-бързо, но не по-късно от четири търговски дни след придобиването или освобождаването от същите, когато този дял достигне, превиши или падне под праговите стойности от 5 % или 10 % от правата на глас. Делът се пресмята на базата на общия брой на акциите, даващи право на глас.

▼M3

2.  Комисията приема мерки чрез делегирани актове в съответствие с член 27, параграфи 2а, 2б и 2в и при спазване на условията по членове 27а и 27б, за да се отчете техническото развитие на финансовите пазари и да се конкретизират изискванията, предвидени в параграф 1.

▼B

Член 15

За да могат да се изчислят праговите стойности, предвидени в член 9, държавите-членки на местоназначение изискват от обявяващия да съобщи публично поне общия брой на правата на глас и капитала в края на всеки календарен месец, по време на който е настъпило увеличение или намаление на този общ брой.

Член 16

Допълнителна информация

1.  Издателят на акции, допуснати за търгуване на регулиран пазар, обявява публично без закъснение всички промени в правата на глас, дадени от различните класове акции, включително промените в правата на глас, дадени от производните ценни книжа, издадени от самия издател и даващи достъп до акциите на този издател.

2.  Издателят на ценни книжа, различни от акциите, допуснати за търгуване на регулиран пазар, обявява публично без закъснение всички промени в правата на притежателите на ценни книжа, различни от акции, включително промените в условията на тези ценни книжа, които могат да повлияят косвено на тези права, произтичащи по-специално от промяна в условията на заема или лихвените проценти.

▼M4 —————

▼BРАЗДЕЛ II

Информация за притежателите на ценни книжа, допуснати за търгуване на регулиран пазар

Член 17

Изисквания по отношение на информацията за издателите, чиито акции са допуснати за търгуване на регулиран пазар

1.  Издателят на акции, допуснати за търгуване на регулиран пазар, осигурява еднакво третиране на всички издатели на акции, които са в еднаква позиция.

2.  Издателят гарантира, че в държавата-членка по прозиход са налице всички средства и цялата информация, необходими на притежателите на акции за упражняване на техните права, и че целостта на данните е съхранена. Акционерите не могат да бъдат препятствани при упражняване на правата си на глас чрез пълномощник по силата на законите на страната, в която е регистриран издателят. Издателят по-специално:

а) осигурява информация за мястото, часа и дневния ред на събранията, общия брой на акциите и правата на глас и правата на акционерите да участват в събранието;

б) осигурява формуляр за пълномощно, на хартия или където е възможно — в електронен вид, на всяко лице, имащо право да гласува на събрание на акционерите, заедно с нотификацията за събранието или, при поискване — след обявяване на събранието;

в) определя за свой представител финансова институция, чрез която акционерите могат да упражняват своите финансови права, и

г) публикува известия или изпраща циркулярни писма относно разпределението и плащането на дивиденти и издаването на нови акции, включително информация за всички мерки за възлагане, записване, анулиране и преобразуване.

3.  С цел съобщаване на информацията на акционерите, държавата-членка по произход разрешава на издателите да използват електронни средства, при условие че решението за това е взето на общо събрание и отговаря поне на следните условия:

а) използването на електронни средства не зависи по никакъв начин от местоположението на седалището или мястото на пребиваване на акционера, а за случаите, посочени в член 10, букви a) до з) — на физическите лица или правните образувания;

б) въвежда мерки за идентификация, така че акционерите или физическите или юридическите лица, имащи право да упражняват или да наредят да бъдат упражнени права на глас, да бъдат информирани ефикасно;

в) акционерите, а за случаите, посочени в член 10, букви a) до д) — физическите лица или правните образувания, имащи право да придобиват, да се освобождават от или да упражняват права на глас, получават писмено съобщение, с което се иска тяхното съгласие за използването на електронни средства за предаване на информация, като ако тези лица не възразят в разумен период от време, те се смятат за дали съгласието си. Тези лица или образувания могат да поискат във всеки бъдещ момент информацията да им бъде предадена в писмен вид, и

г) разпределението на разходите за предаването на тази информация по електронен път се определя от издателя в съответствие с принципа на справедливото третиране, определен в параграф 1.

▼M3

4.  Комисията приема мерки чрез делегирани актове в съответствие с член 27, параграфи 2а, 2б и 2в и при спазване на условията по членове 27а и 27б, за да се отчете техническото развитие на финансовите пазари, както и развитието в информационните и комуникационните технологии, и за да се конкретизират изискванията, предвидени в параграфи 1, 2 и 3. По-специално Комисията определя видовете финансови институции, чрез които акционерът може да упражни финансовите права, предвидени в параграф 2, буква в).

▼B

Член 18

Изисквания по отношение на информацията за издателите, чиито обезпечения за дълг са допуснати за търгуване на регулиран пазар

1.  Издателят на обезпечения за дълг, допуснати за търгуване на регулиран пазар, осигурява еднакво третиране на всички притежатели на обезпечения за дълг с приоритет pari passu по отношение на правата, дадени им от тези обезпечения.

2.  Издателят гарантира, че всички кредити и цялата информация, необходими на притежателите на обезпечения за дълг за упражняване на техните права, са налични в държавата-членка по произход и че достоверността на данните е запазена. Притежателите на обезпечения за дълг не могат да бъдат препятствани при упражняване на правата си на глас чрез пълномощник по силата на законите на страната, в която е регистриран издателят. Издателят, по-специално:

а) публикува известия или изпраща циркулярни писма за мястото, часа и дневния ред на събранията на притежателите на обезпечения за дълг, плащането на лихва, упражняването на права на преобразуване, обмен, абонамент и анулиране, и изплащане, както и правото на тези притежатели да участват в тях;

б) осигурява формуляр за пълномощно, на хартия или където е възможно, в електронен вид, на всяко лице, имащо право да гласува на събрание на притежатели на обезпечения за дълг, заедно с уведомлението за събранието или, при поискване, след обявяване на събранието, и

в) определя за свой представител финансова институция, чрез която притежателите на обезпечения за дълг могат да упражняват своите финансови права.

▼M2

3.  Когато на събранието трябва да бъдат поканени само притежатели на дългови ценни книжа, чиято деноминация на дял възлиза най-малко на 100 000 EUR, или за случая на дългови ценни книжа, деноминирани във валута, различна от евро, чиято деноминация на дял на датата на издаването е еквивалентна най-малко на 100 000 EUR, емитентът може да избере за място на срещата всяка държава-членка, при условие че в тази държава-членка са налице всички средства и цялата информация, необходими на притежателите, за да могат да упражнят своите права.

Изборът, посочен в първата алинея, се прилага и по отношение на притежатели на дългови ценни книжа, чиято деноминация на дял възлиза на най-малко 50 000 EUR или за случая на дългови ценни книжа, деноминирани в друга валута, различна от евро, чиято деноминационна стойност на дял на датата на издаването е еквивалентна най-малко на 50 000 ЕUR, които вече са били допуснати до търговия на регулиран пазар в Съюза преди 31 декември 2010 г., дотогава, докато тези дългови ценни книжа са в обращение, при условие че в държавата-членка, избрана от емитента, са налице всички средства и цялата информация, необходими на тези притежатели, за да могат да упражнят своите права.

▼B

4.  С цел предаване на информацията на притежателите на обезпечения за дълг, държавата-членка на местопребиваване или държавата-членка, избрана от издателя съгласно параграф 3, дава възможност на издателите да използват електронните средства, при условие че решението за това е взето на общо събрание и отговаря поне на следните условия:

а) използването на електронни средства не зависи по никакъв начин от местоположението на седалището или мястото на пребиваване на притежателя на обезпечения за дълг, или на пълномощника, представляващ този притежател;

б) въвежда мерки за идентификация, така че притежателите на обезпечения за дълг да бъдат информирани ефикасно;

в) притежателите на обезпечения за дълг получават писмено съобщение, с което се иска тяхното съгласие за използването на електронни средства за предаване на информация, като ако тези лица не възразят в разумен период от време, те се смятат за дали съгласието си. Тези лица могат да поискат във всеки бъдещ момент информацията да им бъде предадена в писмен вид, и

г) разпределението на разходите за предаването на тази информация по електронен път се определя от издателя в съответствие с принципа на справедливото третиране, определен в параграф 1.

▼M3

5.  Комисията приема мерки чрез делегирани актове в съответствие с член 27, параграфи 2а, 2б и 2в и при спазване на условията по членове 27а и 27б, за да се отчете техническото развитие на финансовите пазари, както и развитието в информационните и комуникационните технологии, и за да се конкретизират изискванията, предвидени в параграфи 1—4. По-специално Комисията определя видовете финансови институции, чрез които притежателят на обезпечения за дълг може да упражни финансовите права, предвидени в параграф 2, буква в).

▼BГЛАВА IV

ОБЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Член 19

Контрол на държавата-членка по произход

1.  Когато издател или лице, поискало допускане на ценните си книги за търгуване на регулиран пазар без съгласието на издателя, обяви регулирана информация, то представя същевременно тази информация на компетентната власт на държавата-членка по произход. Компетентната власт може да реши да публикува тази представена информация в своята електронна страница.

▼M4 —————

▼B

2.  Държавата-членка по произход може да освободи издателя от изискването по параграф 1 по отношение на информацията, обявена в съответствие с член 6 от Директива 2003/6/ЕО или член 12, параграф 6 от настоящата директива.

3.  Информацията, която трябва да бъде нотифицирана на издателя в съответствие с членове 9, 10, 12 и 13 се представя същевременно на компетентната власт на държавата-членка по произход.

▼M3

4.  Комисията приема мерки чрез делегирани актове в съответствие с член 27, параграфи 2а, 2б и 2в и при спазване на условията по членове 27а и 27б, за да се конкретизират изискванията, предвидени в параграфи 1, 2 и 3.

По-специално Комисията определя процедурата, в съответствие с която издателят, притежателят на акции или други финансови инструменти или физическото лице или образуванието по член 10 трябва да представи информация на компетентния орган на държавата-членка по произход съответно по параграф 1 или 3, за да се даде възможност за представяне на информацията в държавата-членка по произход чрез електронни средства.

▼B

Член 20

Езици

1.  Когато ценните книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар само в държавата-членка по произход, регулираната информация се оповестява на езика, приет от компетентната власт в държавата-членка по произход.

2.  Когато ценните книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар както в държавата-членка по произход, така и в една или повече държави — членки домакини, регулираната информация се обявява:

а) на език, приет от компетентната власт в държавата — членка по произход, и

б) в зависимост от избора на издателя, на език, приет от компетентните власти на тези държави — членки домакини, или на език, обичаен в областта на международните финанси.

3.  Когато ценните книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар в една или повече държави — членки домакини, но не в държавата-членка по произход, регулираната информация, в зависимост от избора на издателя, се разкрива на език, приет от компетентните власти на тези държави — членки по произход, или на език, обичаен в областта на международните финанси.

Освен това държавата — членка домакин може да постанови в своите законови, подзаконови и административни разпоредби регулираната информация, в зависимост от избора на издателя, да се разкрива на език, приет от неговата компетентна власт, или на език, обичаен в областта на международните финанси.

4.  Когато ценните книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар без съгласието на издателя, задълженията по параграфи 1, 2 и 3 не се отнасят за издателя, а за лицето, което е поискало това допускане без съгласието на издателя.

5.  Държавите-членки разрешават на акционерите и на физическите или юридическите лица от членове 9, 10 и 13 да нотифицират на издателя информация по настоящата директива само на език, обичаен в областта на международните финанси. Ако издателят получи такава нотификация, държавите-членки не могат да изискват от издателя да представи превод на език, приет от компетентните власти.

▼M2

6.  Чрез дерогация от параграфи 1—4, когато ценни книжа, чиято деноминация на дял възлиза най-малко на 100 000 EUR или, за случая на дългови ценни книжа, деноминирани във валута, различна от евро — е еквивалентна на датата на издаването най-малко на 100 000 EUR, бъдат допуснати до търговия на регулиран пазар на една или повече държави-членки, регулираната информация се оповестява публично на език, който се приема от компетентните органи на държавата-членка по произход и на приемащата държава-членка, или на език, който се приема за обичаен в областта на международните финанси, в зависимост от избора на емитента или на лицето, поискало това допускане без съгласието на емитента.

Дерогацията, посочена в първа алинея, се прилага и по отношение на дългови ценни книжа, деноминацията на дял на които е най-малко 50 000 EUR, или за случая на дългови ценни книжа, деноминирани във валута, различна от евро, чиято деноминационна стойност на дял на датата на издаването е еквивалентна най-малко на 50 000 ЕUR, които вече са били допуснати до търговия на регулиран пазар в една или повече държави-членки преди 31 декември 2010 г., дотогава, докато тези дългови ценни книжа са в обращение.

▼B

7.  При завеждане на дело относно съдържанието на регулираната информация пред съд или арбитражен съд в държава-членка, отговорността за плащането на разходите за превод на тази информация за целите на съдебното производство се определя в съответствие със закона на тази държава-членка.

Член 21

Достъп до регламентирана информация

1.  Държавата-членка по произход има грижата издателят или лицето, кандидатствало за допускане за търгуване на регулиран пазар без съгласието на издателя, да обяви регулираната информация по начин, осигуряващ бърз достъп до тази информация, без дискриминация, и да я предостави на официално определения механизъм, предвиден в параграф 2. Издателят или лицето, кандидатствало за допускане за търгуване на регулиран пазар без съгласието на издателя, не може да задължава инвеститорите с никакви конкретни разходи за предоставяне на информацията. Държавата-членка по произход изисква от издателя да използва медии, за които основателно може да се разчита, че ще разпространят ефикасно информацията сред обществеността в Общността. Държавата-членка по произход не може да налага задължението да се използва само медия, чиито оператори са базирани на нейна територия.

2.  Държавата-членка по произход гарантира, че наличието на поне един официално определен механизъм за централно съхранение на регулираната информация. Тези механизми следва да отговарят на минималните стандарти за качество на защитата, сигурност на източника на информация, записване на времето и лесен достъп за крайните потребители, както и да бъдат съгласувани с процедурата за представяне по член 19, параграф 1.

3.  Когато ценните книги са допуснати за търгуване на регулиран пазар само в една приемаща държава — членка, и не са допуснати в държавата-членка на по произход, приемащата държава — членка гарантира разкриването на регулираната информация в съответствие с изискванията от параграф 1.

▼M4

4.  На Комисията се предоставя правомощието да приема, чрез делегирани актове в съответствие с член 27, параграфи 2а, 2б и 2в и при спазване на условията по членове 27а и 27б, мерки за определяне на:

а) минимални стандарти за разпространяване на регулираната информация, посочена в параграф 1;

б) минимални стандарти за механизмите за централно съхранение, посочени в параграф 2;

в) правила за осигуряване на оперативната съвместимост на информационните и комуникационни технологии, използвани от механизмите по параграф 2, и на достъпа до регулирана информация на равнището на Съюза, по същия параграф.

Освен това Комисията може да определи съдържанието и да актуализира списък на средствата за разпространение на информацията сред обществеността.

▼M4

Член 21а

Европейска точка за електронен достъп

1.  До 1 януари 2018 г. се създава електронен портал, който служи за европейска точка за електронен достъп (наричана по-долу „точката за достъп“).Точката за достъп се разработва и управлява от ЕОЦКП.

2.  Системата за взаимно свързване на официално определените механизми се състои от:

 механизмите по член 21, параграф 2,

 портала, който служи за европейска точка за електронен достъп.

3.  Държавите членки осигуряват достъп до механизмите си за централно съхранение чрез точката за достъп.

▼M4

Член 22

Достъп до регулирана информация на равнището на Съюза

1.  ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти, определящи техническите изисквания за достъп до регулирана информация на равнището на Съюза, за конкретизиране на:

а) техническите изисквания по отношение на комуникационните технологии, използвани от механизмите по член 21, параграф 2;

б) техническите изисквания за функционирането на централната точка за достъп при търсенето на регулирана информация на равнището на Съюза;

в) техническите изисквания за използването от механизмите по член 21, параграф 2 на уникален идентификатор за всеки издател;

д) общия формат за предоставяне на регулирана информация от механизмите по член 21, параграф 2;

е) общата класификация на регулираната информация от механизмите по член 21, параграф 2 и общ списък на видовете регулирана информация.

2.  При разработването на проекти на регулаторни технически стандарти ЕОЦКП взема предвид техническите изисквания за системата за взаимно свързване на търговските регистри, създадена с Директива 2012/17/ЕС на Европейския парламент и на Съвета ( 23 )

ЕОЦКП представя на Комисията проектите на регулаторни технически стандарти в срок до 27 ноември 2015 г.

На Комисията се делегира правомощието да приеме регулаторните технически стандарти, посочени в първа алинея на настоящия параграф, в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

▼B

Член 23

Трети страни

▼M3

1.  Когато главното управление на издателя се намира в трета държава, компетентният орган на държавата-членка по произход може да освободи издателя от прилагането на изискванията по членове 4—7, член 12, параграф 6, членове 14—18, при условие че законодателството на въпросната трета държава предвижда равностойни изисквания или че този издател отговаря на изискванията на законодателството на третата държава, които компетентният орган на държавата-членка по произход счита за равностойни.

След това компетентният орган информира ЕОЦКП относно предоставеното освобождаване.

▼M4

Информацията, за която се прилагат изискванията, предвидени в третата държава, се представя в съответствие с член 19 и се обявява в съответствие с членове 20 и 21.

▼B

2.  Чрез дерогация от параграф 1, издател, чийто главно управление се намира в трета страна, се освобождава от подготвянето на финансова декларация в съответствие с член 4 или член 5 преди финансовата година, започваща на или след 1 януари 2007 г., при условие че този издател подготви финансовата си декларация в съответствие с международно приетите стандарти, предвидени в член 9 от Регламент (ЕО) № 1606/2002.

3.  Компетентната власт на държавата-членка по произход гарантира, че информацията, обявена в трета страна, която може да бъде от значение за обществото в Общността, ще се разкрива в съответствие с членове 20 и 21, дори когато тази информация не е регулираната информация по смисъла на член 2, параграф 1, буква к).

▼M3

4.  За да се осигурят еднакви условия на прилагане на параграф 1, Комисията приема мерки за изпълнение в съответствие с процедурата, предвидена в член 27, параграф 2, с които:

i) се въвежда механизъм за гарантиране на еквивалентност на информацията, изисквана по настоящата директива, включително финансови декларации, и информацията, изисквана съгласно законовите, подзаконовите и административните разпоредби на трета държава;

ii) се посочва, че съгласно вътрешните законови, подзаконови и административни разпоредби или съгласно практиките или процедурите, основаващи се на международните стандарти, въведени от международните организации, третата държава, в която е регистриран издателят, осигурява еквивалентност на изискванията по отношение на информацията, предвидени в настоящата директива.

Във връзка с първа алинея, подточка ii) Комисията също така приема чрез делегирани актове в съответствие с член 27, параграфи 2а, 2б и 2в и при спазване на условията по членове 27а и 27б мерки за оценка на стандартите, приложими по отношение на издатели от повече от една държава.

В съответствие с процедурата, предвидена в член 27, параграф 2, Комисията взема необходимите решения за еквивалентност на счетоводните стандарти, използвани от издатели от трета държава съгласно условията, предвидени в член 30, параграф 3. Ако Комисията реши, че счетоводните стандарти на третата държава не са еквивалентни, тя може да разреши на въпросните издатели да продължат да използват тези счетоводни стандарти в рамките на подходящ преходен период.

Във връзка с трета алинея Комисията също така приема чрез делегирани актове в съответствие с член 27, параграфи 2а, 2б и 2в и при спазване на условията по членове 27а и 27б мерки, насочени към определянето на общи критерии за еквивалентност за счетоводните стандарти, приложими по отношение на издатели от повече от една държава.

5.  За да се конкретизират изискванията, предвидени в параграф 2, Комисията може да приеме чрез делегирани актове в съответствие с член 27, параграфи 2а, 2б и 2в и при спазване на условията по членове 27а и 27б мерки, определящи вида на информацията, оповестена в трета държава, която е от значение за обществеността в Съюза.

▼B

6.  Предприятия, чийто седалище според устройствения акт се намира в трета страна и които би следвало да изискват разрешение в съответствие с член 5, параграф 1 от Директива 85/611/ЕИО, или относно управление на портфейла, съгласно раздел А, точка 4 от приложение I към Директива 2004/39/ЕО ако тяхното седалище според устройствения акт или, само в случай на инвестиционни посредници, чийто главно управление се намира в Общността, също се освобождават от обединяване на притежанията им с притежанията на предприятие майка съгласно изискванията, предвидени в член 12, параграфи 4 и 5, при условие че отговарят на еквивалентните условия за независимост, като управляващи дружества или инвестиционни посредници.

7.  С цел да се отчете техническото развитие на финансовите пазари и за да гарантира справедливото прилагане на параграф 6, Комисията приема мерки за реализация в съответствие с процедурата, предвидена в член 27, параграф 2, посочвайки че по силата на вътрешните законови, подзаконови и административни разпоредби, трета страна гарантира еквивалентността на изискванията за независимост, предвидени в настоящата директива и нейните мерки за изпълнение.

▼M3

Комисията също така приема чрез делегирани актове в съответствие с член 27, параграфи 2а, 2б и 2в и при спазване на условията по членове 27а и 27б мерки, насочени към определянето на общи критерии за еквивалентност за целите на първа алинея.

▼M3

8.  ЕОЦКП подпомага Комисията при изпълнението на нейните задачи съгласно настоящия член в съответствие с член 33 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

▼BГЛАВА V

КОМПЕТЕНТНИ ВЛАСТИ

Член 24

Компетентни власти и техните правомощия

▼M3

1.  Всяка държава-членка определя централния орган по член 21, параграф 1 от Директива 2003/71/ЕО като централен компетентен административен орган, отговорен за изпълнението на задълженията, предвидени в настоящата директива, и за прилагане на разпоредбите, приети съгласно същата. Държавите-членки информират за това Комисията и ЕОЦКП.

▼B

Въпреки това, за целите на параграф 4, буква з), държавите-членки могат да определят компетентна власт, различна от централния компетентен орган на властта, предвиден по първия параграф.

2.  Държавите-членки могат да разрешат на своя централен компетентен орган на власт да възлага задачи. С изключение на задачите, предвидени в параграф 4, буква з), всяко делегиране на задачи, свързано със задълженията, предвидени в настоящата директива, и мерките за нейната реализация се преразглеждат пет години след влизане в сила на настоящата директива и приключват осем години след влизане в сила на настоящата директива. Възлагането на задачи се извършва по специален начин, посочващ задачите, които трябва да се изпълнят и условията, при които трябва да стане това.

Тези условия включват клауза, изискваща въпросното правно образувание да бъде организирано по начин, избягващ конфликт на интересите, при който информацията, получена при изпълнение на възложените задачи, не се използва непочтено или в ущърб на конкуренцията. Във всеки случай окончателната отговорност за контрола на съответствието с разпоредбите на настоящата директива и мерките за изпълнение, приети във връзка с нея, е на компетентната власт орган, определен в съответствие с параграф 1.

▼M3

3.  Държавите-членки информират Комисията, ЕОЦКП в съответствие с член 28, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 и компетентните органи на останалите държави-членки за всички сключени споразумения по отношение делегирането на задачи, включително точните условия, които регулират това делегиране.

▼B

4.  Всяка компетентна власт притежава всички необходими правомощия за изпълнение на своите функции. Той има най-малко следните правомощия:

а) да изисква от одиторите, притежателите на акции и други финансови инструменти или от физическите или юридическите лица по членове 10 или 13, и от лицата, които ги контролират или са контролирани от тях, да представят информация и документи;

б) да изисква от издателя да оповести публично информацията, изисквана по буква а), със средствата и в срока, които органът смята за необходими. Той може да публикува тази информация по своя инициатива, в случай че издателят или лицата, които го контролират или са контролирани от него, не направят това, и след като е изслушал издателя;

в) да изисква от мениджърите на издателите и от притежателите на акции или други финансови документи, или от физическите лице или правните образувания по членове 10 или 13, да нотифицират информацията, изисквана от настоящата директива или от националното законодателство, прието съгласно настоящата директива, и ако е необходимо, да представят допълнителна информация и документи;

г) да преустановява или да изисква от съответния регулиран пазар да прекрати търговията с ценни книжа за максимум десет дни в момент, в който има разумни основания да предполага, че издателят е нарушил разпоредбите на настоящата директива или на националното законодателство, прието съгласно настоящата директива;

д) да забрани търговията на регулиран пазар, ако установи нарушение на разпоредбите на настоящата директива или на националното законодателство, прието съгласно настоящата директива, или ако има разумни основания да предполага, че са нарушени разпоредбите на настоящата директива;

е) да следи издателят да обяви своевременно информацията с цел да се осигури ефикасен и справедлив достъп на обществото във всички държави-членки, където се търгуват ценните книги, и да взема съответни мерки, където това не е спазено;

ж) да обяви публично факта, че издателят, притежателят на акции или други финансови инструменти или физическото или юридическото лице по членове 10 или 13, не изпълнява задълженията си;

з) да проверява дали информацията, предвидена в настоящата директива, е изготвена в съответствие със съответната рамка за съобщаване и да взема съответни мерки при установяване на нарушения; и

и) да извършва проверки на място на своя територия в съответствие с националното законодателство, за да провери изпълнението на разпоредбите на настоящата директива и мерките за реализация. Където националното законодателство предвижда това, компетентният орган или органи могат да използват това правомощие, като се обърнат към съответен съдебен орган и/или в сътрудничество с други органи.

▼M4

4а.  Без да се засяга параграф 4, на компетентните органи се предоставят всички правомощия за провеждане на разследвания, необходими за изпълнението на техните функции. Тези правомощия се упражняват в съответствие с националното право.

4б.  Компетентните органи упражняват правомощията си за налагане на санкции в съответствие с настоящата директива и с националното право по един от следните начини:

 пряко,

 в сътрудничество с други органи,

 при запазване на тяхната отговорност — посредством делегиране на такива органи,

 чрез сезиране на компетентните съдебни органи.

▼B

5.  Параграфи от 1 до 4 не засягат възможността държавата-членка да въведе отделни правни и административни мерки за задграничните европейски територии, за които тази държава-членка е отговорна.

6.  Разкриването пред компетентните власти от страна на одиторите на факт или решение, свързани с исканията по параграф 4, буква a) не представлява нарушение на ограниченията за разкриване на информация, наложени по договор или по които да е законови, подзаконови и административни разпоредби и не предполага въпросните одитори да носят отговорност от какъвто и да е вид.

Член 25

Професионална тайна и сътрудничество между държавите-членки

1.  Задължението за професионална тайна се отнася за всички лица, които работят или са работили за компетентна власт и за всички правни образувания, на които компетентните власти може да са възложили определени задачи. Информацията, представляваща обект на служебна тайна, не може да се разкрива на друго лице или орган, освен по силата на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държава-членка.

2.  Компетентните власти на държавите-членки си сътрудничат, където е необходимо, при изпълнение на задълженията си и упражняване на правомощията си, определени от настоящата директива или от националното право, прието съгласно настоящата директива. Компетентните власти оказват помощ на компетентните власти на други държави-членки.

▼M4

При упражняването на правомощията си за налагане на санкции и за разследване компетентните органи си сътрудничат с цел да се гарантира, че санкциите, съответно мерките, дават желания резултат, и съгласуват действията си при разглеждането на трансгранични случаи.

▼M3

2а.  Компетентните органи могат да уведомят ЕОЦКП за случаи, при които искане за сътрудничество е било отхвърлено или по него не са били предприети действия в разумен срок. Без да се засяга член 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), в посочените в първа алинея случаи ЕОЦКП може да предприеме действия в съответствие с правомощията, които са му предоставени с член 19 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

2б.  Компетентните органи си сътрудничат с ЕОЦКП за целите на настоящата директива в съответствие с Регламент (ЕС) № 1095/2010.

2в.  Компетентните органи незабавно предоставят на ЕОЦКП цялата необходима информация за изпълнение на задълженията му съгласно настоящата директива и съгласно Регламент (ЕС) № 1095/2010, в съответствие с член 35 същия регламент.

▼B

►M3  3.  Параграф 1 не възпрепятства компетентните органи да обменят поверителна информация със или да предават информация на други компетентни органи, ЕОЦКП или на Европейския съвет за системен риск (ЕССР), създаден с Регламент (ЕС) № 1092/2010 на Европейския парламент и на Съвета 24 ноември 2010 г. за пруденциалния надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и за създаване на Европейски съвет за системен риск ( 24 ). ◄ Разменената информация е предмет на задължението за служебна тайна на служителите, които работят или са работили за компетентните власти, получаващи информацията.

▼M3

4.  В съответствие с член 33 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 държавите-членки и ЕОЦКП могат да сключват споразумения за сътрудничество, предвиждащи обмен на информация с компетентните органи или институции на трети държави, натоварени съгласно тяхното прилогжимо законодателство с изпълнението на някоя от задачите по настоящата директива в съответствие с член 24. Държавите-членки уведомяват ЕОЦКП, когато сключват споразумения за сътрудничество. Този обмен на информация зависи от наличието на гаранции за запазване на професионална тайна, които са най-малко равностойни на предвидените по настоящия член. Този обмен на информация има за цел изпълнението на надзорните задачи на посочените органи или институции. Когато информацията произхожда от друга държава-членка, тя не може да бъде оповестена без изричното съгласие на компетентните органи, които са я оповестили, и когато е уместно, единствено за целите, за които тези органи са дали съгласието си.

Член 26

Предпазни мерки

1.  Когато компетентният орган на приемащата държава-членка установи, че издателят или притежателят на акции или други финансови инструменти или физическото лице или образувание по член 10 е извършило нередности или е нарушило задълженията си, той съобщава тези констатации на компетентния орган на държавата-членка по произход и на ЕОЦКП.

2.  Ако независимо от мерките, които са предприети от компетентния орган на държавата-членка по произход, или тъй като тези мерки са се оказали неподходящи, издателят или притежателят на ценни книжа продължава да нарушава приложимите правни или регулаторни разпоредби, компетентният орган на приемащата държава-членка, след като информира компетентния орган на държавата-членка по произход, предприема в съответствие с член 3, параграф 2 всякакви подходящи мерки за защита инвеститорите, като при първа възможност информира Комисията и ЕОЦКП за това.

▼BГЛАВА VI

▼M3

ДЕЛЕГИРАНИ АКТОВЕ И МЕРКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

▼B

Член 27

Процедура на комитета

1.  Комисията получава помощ от Европейския комитет по ценни книжа, създаден по член 1 от Решение 2001/528/ЕО.

2.  Навсякъде, където се посочва настоящият параграф, ще се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, съгласно разпоредбите на член 8 от посоченото решение, при условие че мерките за изпълнение, приети в съответствие с тази процедура, не променят съществено разпоредбите на настоящата директива.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, е три месеца.

▼M3

2а.  Правомощията да приема делегирани актове, посочени в член 2, параграф 3, член 5, параграф 6, член 9, параграф 7, член 12, параграф 8, член 13, параграф 2, член 14, параграф 2, член 17, параграф 4, член 18, параграф 5, член 19, параграф 4, член 21, параграф 4 и член 23, параграфи 4, 5 и 7, се предоставят на Комисията за срок от четири години, считано от 4 януари 2011 г. Комисията изготвя доклад относно делегираните правомощия най-късно шест месеца преди изтичането на четиригодишния срок. Делегирането на правомощия се подновява автоматично за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не го оттеглят в съответствие с член 27а.

▼M3

2б.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира едновременно Европейския парламент и Съвета за това.

2в.  Правомощията за приемане на делегирани актове се предоставят на Комисията при условията, предвидени в членове 27а и 27б.

▼M1

3.  До 31 декември 2010 г. и най-малко на всеки три години след това Комисията преразглежда разпоредбите, отнасящи се до изпълнителните ѝ правомощия, и представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно действието на тези правомощия. Докладът разглежда, по-специално, необходимостта Комисията да предложи изменения към настоящата директива с оглед гарантиране на подходящия обхват на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията. Заключението относно необходимостта от изменение се придружава от подробно изложение на основанията. Ако е необходимо, докладът се придружава от законодателно предложение за изменение на разпоредбите, предоставящи изпълнителни правомощия на Комисията.

▼M3

Член 27а

Оттегляне на делегирането

1.  Делегирането на правомощия, посочено член 2, параграф 3, член 5, параграф 6, член 9, параграф 7, член 12, параграф 8, член 13, параграф 2, член 14, параграф 2, член 17, параграф 4, член 18, параграф 5, член 19, параграф 4, член 21, параграф 4, член 23, параграфи 4, 5 и 7, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета.

2.  Институцията, започнала вътрешна процедура за вземане на решение дали да оттегли делегирането на правомощията, полага усилия да информира другата институция и Комисията в разумен срок преди вземането на окончателно решение, като посочва делегираните правомощия, които може да бъдат оттеглени.

3.  С решението за оттегляне се прекратява делегирането на правомощията, посочено в него. То поражда действие незабавно или на посочена в него по-късна дата. Решението за оттегляне не засяга валидността на делегираните актове, които вече са в сила. То се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 27б

Възражения срещу делегирани актове

1.  Европейският парламент или Съветът могат да възразят срещу делегиран акт в срок от три месеца от датата на нотификацията. По инициатива на Европейския парламент или на Съвета този срок се удължава с три месеца.

2.  Ако при изтичането на срока, посочен в параграф 1, нито Европейският парламент, нито Съветът са възразили срещу делегирания акт, той се публикува в Официален вестник на Европейския съюз и влиза в сила на посочената в него дата.

Делегираният акт може да бъде публикуван в Официален вестник на Европейския съюз и да влезе в сила преди изтичането на посочения срок, ако и Европейският парламент, и Съветът са информирали Комисията за намерението си да не правят възражения.

3.  Ако в рамките на срока, посочен в параграф 1, Европейският парламент или Съветът възрази срещу делегиран акт, той не влиза в сила. В съответствие с член 296 ДФЕС институцията, която възразява срещу делегирания акт, посочва причините за това.▼M4

ГЛАВА VIА

САНКЦИИ И МЕРКИ

▼M4

Член 28

Административни мерки и санкции

1.  Без да се засягат правомощията на компетентните органи в съответствие с член 24 и правото на държавите членки да предвиждат и налагат наказателноправни санкции, държавите членки установяват система от административни мерки и санкции, приложими при нарушаване на националните разпоредби, приети при транспониране на настоящата директива, и предприемат всички необходими мерки, за да гарантират тяхното прилагане. Тези административни мерки и санкции трябва да са ефективни, пропорционални и възпиращи.

2.  Без да се засяга член 7, държавите членки гарантират, че когато задълженията се прилагат по отношение на правни образувания, при нарушение — при спазване на условията, определени в националното право — могат да бъдат налагани санкции по отношение на членовете на административните, управителните или надзорните органи на съответното правно образувание, както и по отношение на други лица, които съгласно националното право носят отговорност за нарушението.

▼M4

Член 28а

Нарушения

Член 28б се прилага най-малко по отношение на следните нарушения:

а) неизпълнение от страна на издателя на задължението за оповестяване в рамките на изисквания срок на информацията, изисквана съгласно националните разпоредби, приети при транспониране на членове 4, 5, 6, 14 и 16;

б) неизпълнение от страна на физическото или юридическото лице на задължението за нотифициране, в рамките на изисквания срок, във връзка с придобиването или продажбата на големи притежания в съответствие с националните разпоредби, приети при транспониране на членове 9, 10, 12, 13 и 13а.

Член 28б

Правомощия за налагане на санкции

1.  В случай на нарушения по член 28а компетентните органи имат правомощието да налагат най-малко следните административни мерки и санкции:

а) публично изявление, посочващо отговорното физическо лице или правно образувание и естеството на нарушението;

б) разпореждане, с което се изисква отговорното физическо лице или правно образувание да прекрати поведението, съставляващо нарушение, и да се въздържа от извършване на повторно нарушение;

в) административни имуществени санкции;

i) по отношение на правно образувание:

 в размер до 10 000 000 EUR или до 5 % от общия годишен оборот в съответствие с последните налични годишни отчети, одобрени от управителния орган; когато правното образувание е предприятие майка или дъщерно предприятие на предприятие майка, което трябва да изготви консолидиран финансов отчет съгласно Директива 2013/34/ЕС, за съответен общ оборот се приема общият годишен оборот или съответстващият вид доход по съответните счетоводни директиви съгласно последните налични консолидирани годишни отчети, одобрени от управителния орган на първостепенното предприятие майка; или

 до удвоения размер на получената печалба или избегнатата загуба в резултат на нарушението, когато размерът им може да бъде определен,

като се прилага по-голяма стойност;

ii) по отношение на физическо лице:

 до 2 000 000 EUR; или

 до удвоения размер на получената печалба или избегнатата загуба в резултат на нарушението, когато размерът им може да бъде определен,

като се прилага по-голямата стойност.

В държавите членки, в които еврото не е официална парична единица, равностойността на еврото в национална валута се изчислява по официалния обменен курс към датата на влизане в сила на Директива 2013/50/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 година за изменение на Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар, Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно проспекта, който следва да се публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване, и Директива 2007/14/ЕО на Комисията за определяне на подробни правила за прилагането на определени разпоредби от Директива 2004/109/ЕО ( 25 ).

2.  Без да се засягат правомощията на компетентните органи по член 24 и правото на държавите членки да налагат наказателноправни санкции, държавите членки гарантират, че техните законови, подзаконови и административни разпоредби предвиждат възможност за спиране на упражняването на права на глас, свързани с акции, при нарушения по член 28а, буква б). Държавите членки могат да предвидят спирането на упражняването на правата на глас да се прилага само за най-тежките нарушения.

3.  Държавите членки могат да предвиждат допълнителни санкции или мерки и имуществени административни санкции в по-високи размери от предвидените в настоящата директива.

Член 28в

Упражняване на правомощията за налагане на санкции

1.  Държавите членки гарантират, че при определянето на вида и размера на административните санкции или мерки компетентните органи отчитат всички обстоятелства от значение, включително, когато е уместно:

а) тежестта и продължителността на нарушението;

б) степента на отговорност на отговорното физическо лице или правно образувание;

в) финансовото състояние на отговорното физическо лице или правно образувание, определено например според общия оборот на отговорното правно образувание или годишния доход на отговорното физическо лице;

г) размерът на получената печалба или избегнатата загуба от отговорното физическо лице или правно образувание, доколкото може да бъде определен;

д) размерът на загубите, претърпени от трети лица в резултат на нарушението, доколкото може да бъде определен;

е) степента на съдействие, което отговорното физическо лице или правно образувание оказва на компетентния орган;

ж) предходни нарушения на отговорното физическо лице или правно образувание.

2.  Обработката на лични данни, събрани при или с цел упражняване на надзорните правомощия и правомощията за провеждане на разследвания в съответствие с настоящата директива, се извършва в съответствие с Директива 95/46/ЕО и Регламент (ЕО) № 45/2001, в зависимост от случая.ГЛАВА VIБ

ПУБЛИКУВАНЕ НА РЕШЕНИЯТА

▼M4

Член 29

Публикуване на решенията

1.  Държавите членки правят необходимото компетентните органи да публикуват без неоправдано забавяне всяко решение за санкции или мерки, наложени за нарушение на настоящата директива, включително най-малко информация за вида и естеството на нарушението и идентификационни данни за отговорните за това физически лица или правни образувания.

Компетентните органи обаче могат да отложат публикуването на решение или могат да публикуват решението на анонимна основа по начин, съобразен с националното право, при наличието на някое от следните обстоятелства:

а) когато при налагане на санкция на физическо лице, в резултат на задължителна предварителна оценка на пропорционалността на такова публикуване се установи, че публикуването на лични данни не е пропорционално;

б) когато публикуването сериозно би застрашило стабилността на финансовата система или текущо официално разследване;

в) когато публикуването би причинило — доколкото това може да бъде определено — несъразмерна и тежка вреда на участващите институции или физически лица.

2.  В случай на обжалване на решението, публикувано съгласно параграф 1, компетентният орган е задължен да включи информация в този смисъл в публикацията в момента на публикуването или да измени публикацията, ако жалбата е подадена след първоначалната публикация.

▼BГЛАВА VII

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 30

Преходни разпоредби

1.  Чрез дерогация от член 5, параграф 3 от настоящата директива държавата-членка по произход може да освободи от задължението за разкриване на финансовите отчети съгласно Регламент (ЕО) № 1606/2002 издателите, посочени в член 9 от този регламент за финансовата година, започваща на или след 1 януари 2006 г.

2.  Независимо от член 12, параграф 2, най-късно 2 месеца след датата от член 31, параграф 1 акционерът нотифицира издателя за частта на притежаваните на тази дата от него права на глас и капитал от издатели съгласно членове 9, 10 и 13, освен ако вече не е изпратил нотификация със съответната информация преди тази дата.

Независимо от член 12, параграф 6, издателят на свой ред обявява информацията, получена в тези нотификации, не по-късно от три месеца след датата от член 31, параграф 1.

3.  Когато издателят е регистриран в трета страна, държавата-членка по произход може да го освободи от изготвяне на финансови отчети съгласно член 4, параграф 3 и от отчет за управление съгласно член 4, параграф 5 само по отношение на обезпеченията за дълг, които вече са приети за търгуване на регулиран пазар в Общността преди 1 януари 2005 г., при условие че:

а) компетентният орган на държавата-членка по произход потвърди, че годишните финансови отчети, подготвени от издателите от тази трета страна дават вярна и точна представа за активите и пасивите, финансовото състояние и резултатите на издателя;

б) третата страна, в която издателят е регистриран, не е въвела като задължително прилагането на международните счетоводни стандарти, предвидени в член 2 от Регламент (ЕО) № 1606/2002, и

в) Комисията не е взела никакво решение съгласно член 23, параграф 4, ii) относно наличието на еквивалентност между посочените по-горе счетоводни стандарти и:

 счетоводните стандарти, предвидени в законовите, подзаконовите и административните разпоредби на третата страна, в която е регистриран издателят, или

 счетоводните стандарти на третата страна, с която издателят е избрал да се съобразява.

4.  Държавата-членка по произход може да освободи издателите само по отношение на обезпеченията за дълг, които са приети за търгуване на регулиран пазар в Общността преди 1 януари 2005 г., от обявяване на шестмесечните финансови отчети по член 5 за срок от 10 години след 1 януари 2005 г., при условие че държавата-членка по произход е решила да разреши на тези издатели да се възползват от разпоредбите на член 27 от Директива 2001/34/ЕО в момента на допускане на тези ценни книжа.

Член 31

Транспониране

1.  Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да се съобразят с настоящата директива най-късно до 20 януари 2007 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

▼M4

2.  Когато държавите членки приемат мерки съгласно член 3, параграф 1, член 8, параграф 2 или 3 или член 30, те незабавно съобщават тези мерки на Комисията и останалите държави членки.

▼B

Член 32

Изменения

Считано от датата, посочена в член 31, параграф 1, Директива 2001/34/ЕО се изменя, както следва:

1. в член 1 точки ж) и з) се заличават;

2. член 4 се заличава;

3. в член 6 параграф 2 се заличава;

4. в член 8, параграф 2 се заменя със следното:

„2.  Държавите-членки могат да включат издателите на ценни книжа в официалния списък при спазване на допълнителни задължения, при условие че тези допълнителни задължения се отнасят общо за всички издатели или за отделни класи издатели“;

5. членове от 65 до 97 се заличават;

6. членове 102 и 103 се заличават;

7. в член 107, параграф 3, втората алинея се заличава;

8. в член 108 параграф 2 се изменя, както следва:

а) в буква а) думите „периодична информация, публикувана от дружества, чиито акции са допуснати“ се заличава;

б) буква б) се заличава;

в) буква в), iii) се заличава;

г) буква г) се заличава.

Позоваванията на отменените разпоредби се тълкуват като позовавания на разпоредбите на настоящата директива.

Член 33

Преразглеждане

Не по-късно от 30 юни 2009 г. Комисията докладва на Европейския парламент и Съвета за функционирането на настоящата директива, включително за уместността от прекратяване на освобождаването на наличните обезпечения за дълг след 10-годишния срок, предвиден от член 30, параграф 4, и за евентуалното му влияние върху европейските финансови пазари.

Член 34

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден от датата на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 35

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.( 1 ) ОВ С 80, 30.3.2004 г., стр. 128.

( 2 ) ОВ С 242, 9.10.2003 г., стр. 6.

( 3 ) Становище на Европейския парламент от 30 март 2004 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и Решение на Съвета от 2 декември 2004 г.

( 4 ) ОВ L 345, 31.12.2003 г., стр. 64.

( 5 ) ОВ L 243, 11.9.2002 г., стр. 1.

( 6 ) ОВ L 191, 13.7.2001 г., стр. 45. Решение, изменено с Решение 2004/8/ЕО (ОВ L 3, 7.1.2004 г., стр. 33).

( 7 ) ОВ L 184, 6.7.2001 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2003/71/ЕО.

( 8 ) ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31. Директива, изменена с Регламент (ЕО) № 1882/2003 (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

( 9 ) ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

( 10 ) ОВ L 145, 30.4.2004 г., стр. 1.

( 11 ) ОВ L 96, 12.4.2003 г., стр. 16.

( 12 ) ОВ L 375, 31.12.1985 г., стр. 3. Директива, последно изменена с Директива 2004/39/ЕО.

( 13 ) ОВ L 126, 26.5.2000 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2004/69/ЕО на Комисията (ОВ L 125, 28.4.2004 г., стр. 44).

( 14 ) ОВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 37. Директива, последно изменена с Директива 2006/96/ЕО на Съвета (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 81).

( 15 ) ОВ L 142, 30.4.2004 г., стр. 12.

( 16 ) ОВ L 193, 18.7.1983 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2003/51/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 178, 17.7.2003 г., стр. 16).

( 17 ) ОВ L 222, 14.8.1978 г., стр. 11. Директива, последно изменена с Директива 2003/51/ЕО.

( 18 ) ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84.

( 19 ) ОВ L 182, 29.6.2013 г., стр. 19.

( 20 ) ОВ L 177, 30.6.2006 г., стр. 201.

( 21 ) ОВ L 336, 23.12.2003 г., стр. 33.

( 22 ) ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84.

( 23 ) ОВ L 156, 16.6.2012 г., стр. 1.

( 24 ) ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 1.

( 25 ) ОВ L 294, 6.11.2013 г., стр. 13;

Top