EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02004L0042-20190726

Consolidated text: Директива 2004/42/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 21 април 2004 година относно намаляването на емисиите от летливи органични съединения, които се дължат на използването на органични разтворители в някои лакове и бои и в продукти за пребоядисване на превозните средства и за изменение на Директива 1999/13/ЕО

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/42/2019-07-26

02004L0042 — BG — 26.07.2019 — 004.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

ДИРЕКТИВА 2004/42/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 21 април 2004 година

относно намаляването на емисиите от летливи органични съединения, които се дължат на използването на органични разтворители в някои лакове и бои и в продукти за пребоядисване на превозните средства и за изменение на Директива 1999/13/ЕО

(ОВ L 143, 30.4.2004 г., стp. 87)

Изменена с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

 M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1137/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 22 октомври 2008 година

  L 311

1

21.11.2008

►M2

ДИРЕКТИВА 2008/112/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА текст от значение за ЕИП от 16 декември 2008 година

  L 345

68

23.12.2008

►M3

ДИРЕКТИВА 2010/79/ЕС НА КОМИСИЯТА от 19 ноември 2010 година

  L 304

18

20.11.2010

►M4

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1243 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 юни 2019 година

  L 198

241

25.7.2019
▼B

ДИРЕКТИВА 2004/42/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 21 април 2004 година

относно намаляването на емисиите от летливи органични съединения, които се дължат на използването на органични разтворители в някои лакове и бои и в продукти за пребоядисване на превозните средства и за изменение на Директива 1999/13/ЕОЧлен 1

Цел и обхват

1.  Целта на настоящата директива е да ограничи общото съдържание на летливи органични съединения (ЛОС) в някои лакове, бои и продукти за пребоядисване на превозните средства с цел да предотврати или намали замърсяването на въздуха, което се дължи на влиянието на ЛОС върху образуването на тропосферния озон.

2.  За да постигне целта, установена в параграф 1, настоящата директива сближава техническите спецификации, които се прилагат за някои лакове, бои и продукти за пребоядисване на превозните средства.

3.  Настоящата директива се прилага за продуктите, установени в приложение I.

4.  Настоящата директива не накърнява, нито засяга мерките, включително на изискванията относно етикетирането, които са взети на общностно ниво или на национално ниво за опазване на здравето на потребителите и работниците и тяхната работна среда.

Член 2

Определения

По смисъла на настоящата директива се прилагат следните определения:

1.

„Компетентен орган“означава органа(ите) или властта или властите или органите, отговорни по силата на законодателството на държавите-членки за изпълнението на задълженията, произтичащи от настоящата директива.

2.

„Вещество“означава всеки химичен елемент и неговите съединения, така както те съществуват в естествено състояние или така както са произведени от промишлеността, независимо дали са в твърдо, течно или газообразно състояние.

3.

►M2  „смес“ ◄ означава смес или разтвор, който се състои от две или повече вещества.

4.

„Органично съединение“означава всяко съединение, което се състои най-малко от елемента въглерод и един или няколко от следните елементи: водород, кислород, сяра, фосфор, силиций, азот, или даден халоген, с изключение на въглеродните оксиди и неорганичните карбонати и бикарбонати.

5.

„Летливо органично съединение (ЛОС)“означава всяко органично съединение, чиято начална точка на кипене, измерена при стандартно налягане от 101,3 kPa, е по-ниска или равна на 250 °C.

6.

„Съдържание на ЛОС“означава масата на летливите органични съединения, изразена в грамове на литър (g/l) в описанието на състава на продукта, в състояние, готово за употреба. Масата на летливите органични съединения в даден продукт, които са подложени на химична реакция при изсушаването, за да образуват повърхностното покритие, не се счита като част от съдържанието на ЛОС.

7.

„Органичен разтворител“означава всяко летливо органично съединение, което се използва самостоятелно или заедно с други реактиви за разтваряне или разреждане на суровини, продукти или отпадъчни материали, или използвано като почистващо вещество за разтваряне на замърсители или като дисперсионна среда, или като коректор на вискозитет или коректор на повърхностно напрежение, пластификатор или консервант.

8.

„Покритие“означава всеки ►M2  смес ◄ , включително всички органични разтворители или ►M2  смес ◄ , съдържащи органични разтворители, необходими за правилното им приложение, който се използва за получаване на филм с декоративно, предпазващо или всеки друг вид функционално въздействие върху дадена повърхност.

9.

„Филм“означава непрекъснат слой, който е резултат от едно или няколко прилагания на продукт върху дадена основа.

10.

„Водноразтворими покрития (ВРП)“означава покритията, чийто вискозитет се коригира чрез използването на вода.

11.

„Разтваряни с разтворител покрития (РРП)“означава покрития, чийто вискозитет се коригира чрез използване на органичен разтворител.

12.

„Пускане на пазара“означава определен продукт да стане достъпен за трети страни чрез размяна или срещу заплащане, или без. Всеки внос на митническата територия на Общността се счита за пускане на пазара по смисъла на настоящата директива.

Член 3

Изисквания

1.  Държава-членка гарантира, че продуктите, определени в приложение I, са пускани на пазара в рамките на нейната територия, считано от датите, установени в приложение II, единствено ако тяхното съдържание на ЛОС не надвишава пределните стойности, установени в приложение II, и ако те съответстват на член 4.

За определяне на съответствието с пределните стойности на съдържанието на ЛОС, установени в приложение II, се използват аналитичните методи, посочени в приложение III.

За продуктите, установени в приложение I, към които трябва да бъдат добавени разтворители или други компоненти, които съдържат разтворители, за да може продуктът да бъде готов за употреба, се прилагат пределните стойности относно съдържанието на ЛОС в готовия за употреба продукт, установени в приложение II.

2.  Чрез дерогация от параграф 1 държавите-членки освобождават от спазването на горепосочените изисквания продуктите, които се продават, за да бъдат използвани изключително в рамките на дейността, посочена в Директива 1999/13/ЕО, и извършвани в инсталация, която е била регистрирана или е получила разрешение съгласно членове 3 и 4 от посочената директива.

3.  За целите на възстановяването и поддръжката на стари сгради и коли стар модел, за които компетентните органи смятат, че имат особена историческа и културна стойност, държавите-членки могат да предоставят индивидуални лицензии за продажбата и покупката на строго ограничени количества на продукти, които не отговарят на установените в приложение II пределни стойности относно съдържанието на ЛОС.

4.  Продуктите, които попадат в обхвата на настоящата директива, за които е доказано, че са произведени преди датите, установени в приложение II, и които не отговарят на изискванията на параграф 1, могат да бъдат пускани на пазара за период от 12 месеца след датата на влизане в сила на изискването, което се отнася до съответния продукт.

Член 4

Етикетиране

Държавите-членки гарантират, че продуктите, посочени в приложение I, имат етикет по време на пускането им на пазара. Етикетът указва:

а) подкатегорията на продукта и съответните пределни стойности на съдържанието на ЛОС, изразени в g/l, както е посочено в приложение II;

б) максималното съдържание на ЛОС в готовия за употреба продукт, изразено в g/l.

Член 5

Компетентен орган

Държавите-членки определят компетентен орган, отговорен за изпълняването на задълженията, установени в настоящата директива, и информират Комисията за това най-късно до 30 април 2005 г.

Член 6

Мониторинг

Държавите-членки разработват програма за мониторинг за целите на проверяване спазването на настоящата директива.

Член 7

Докладване

Държавите-членки докладват резултатите от програмата за мониторинг, за да демонстрират спазването на директивата, както и на категориите и на количествата от продуктите, за които е издадена лицензия съгласно член 3, параграф 3. Първите два доклада се предоставят на Комисията 18 месеца след датите, определени за изпълнение на изискванията относно максималното съдържание на ЛОС, установени в приложение II; след това доклад се предоставя на всеки пет години. Комисията изготвя предварително общ формат за предоставяне на данните от мониторинга в съответствие с процедурата, предвидена в член 12, параграф 2. Годишните данни се предоставят на разположение на Комисията при поискване.

Член 8

Свободно движение

Държавите-членки нямат право по предвидените в настоящата директива причини да забраняват, ограничават или пречат на пускането на пазара на продукти, които попадат в обхвата на настоящата директива и които, когато са готови за употреба, отговарят на изискванията на настоящата директива.

Член 9

Преразглеждане

Комисията е поканена да представи на Европейския парламент и на Съвета:

1. най-късно до 2008 г. доклад относно резултатите от преразглеждането, посочено в член 10 от Директива 2001/81/ЕО. Този доклад разглежда:

а) широкия обхват и потенциал от възможности за намаляването на съдържанието на ЛОС в продуктите, които попадат извън обхвата на настоящата директива, включително аерозолите за лакове и бои;

б) възможното включване на нов етап на намаляване съдържанието на ЛОС (етап II) относно продуктите за пребоядисване на превозните средства;

в) всеки нов елемент, който има връзка със социално-икономическите последици от прилагането на етап II, както е предвидено за лакове и бои.

2. Най-късно 30 месеца след датата за изпълнение на пределни стойности на съдържанието на ЛОС от етап II от приложение II се представя доклад, в който се вземат предвид по-специално докладите, посочени в член 7, и всеки технологичен напредък в областта на производството на бои, лакове и продукти за пребоядисване на превозните средства. Този доклад разглежда широкия обхват от възможности за допълнително намаляване на съдържанието на ЛОС в продуктите, които попадат в обхвата на настоящата директива, включително възможното разграничаване между боите, използвани за вътрешно покритие и за външно покритие от подкатегории г) и д), посочени в точка 1.1 от приложение I и в раздел A от приложение II.

Ако е уместно, тези доклади се придружават от предложения за изменения на настоящата директива.

Член 10

Санкции

Държите-членки определят правилата за налагане на санкции, които да се прилагат в случай на нарушаване на националните разпоредби, приети съгласно настоящата директива, и вземат необходимите мерки за гарантиране на тяхното прилагане. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, адекватни и възпиращи. Държавите-членки нотифицират Комисията относно тези правила и мерки най-късно до 30 октомври 2005 г. и я нотифицират незабавно за всяко последващо изменение, което ги засяга.

▼M4

Член 11

Адаптиране към техническия прогрес

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 11а за изменение на приложение III, за да го адаптира към техническия прогрес.

▼M4

Член 11а

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 11, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 26 юли 2019 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 11, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество ( 1 ).

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 11, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

▼B

Член 12

Комитет

1.  Комисията се подпомага от комитета, учреден по силата на член 13 от Директива 1999/13/ЕО на Съвета (по-нататък наречен „Комитета“).

2.  Когато се прави позоваване на настоящия параграф, се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се имат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Периодът, установен в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, е определен на три месеца.

▼M4 —————

▼B

Член 13

Изменение на Директива 1999/13/ЕО

1.  С настоящото Директива 1999/13/ЕО се изменя, както следва:

В приложение I, в раздела „Пребоядисване на превозните средства“ се заличава следното тире:

„— пребоядисване на пътни превозни средства, както е определено в Директива 70/156/ЕИО, или на част от такова превозно средство, което се извършва извън производствените инсталации в случай на ремонт, консервация или декорация на превозното средство; или“.

2.  Независимо от разпоредбите на параграф 1, държавите-членки могат да поддържат или въвеждат национални мерки за контрола на емисиите, предизвикани от някои дейности по пребоядисване на превозните средства, които са изключени от обхвата на Директива 1999/13/ЕО.

Член 14

Транспониране

1.  Държавите-членки въвеждат в сила законови, подзаконови и административни разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, преди 30 октомври 2005 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.  Държавите-членки съобщават на Комисията текста на разпоредбите от националното си законодателство в областта, уредена от настоящата директива, както и таблица на съответствието между разпоредбите на настоящата директива и приетите национални разпоредби.

Член 15

Влизане в сила на директивата

Настоящата директива влиза в сила в деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 16

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I

ОБХВАТ

1.

По смисъла на настоящата директива бои и лакове с изключение на аерозолите означават продукти, които са изброени в подкатегориите, изброени по-долу. Става дума за покрития, нанасяни върху сградите, дървената им дограма и части и елементи и подобните им структури, за декоративна, функционална и защитна цел.

1.1.

Подкатегории

а)

„матови покрития за вътрешни стени и тавани“означава покрития, предназначени да бъдат полагани на вътрешни стени и тавани, които имат коефициент на отражение ≤ 25@60°;

б)

„гланцови покрития за вътрешни стени и тавани“означава покрития, предназначени да бъдат полагани на вътрешни стени и тавани, които имат коефициент на отражение > 25@60°;

в)

„покрития за външни стени на минерални основи“означава покрития, предназначени да бъдат полагани на външни стени от зидария, от тухли или стуко;

г)

„вътрешни/външни бояджийски покрития за довършителни работи и облицовъчни плоскости от дърво, метал или пластмаса“означава покрития, предназначени да бъдат полагани на детайли от дограма и на облицовки с цел получаването на матов филм. Тези покрития са предназначени да бъдат полагани върху дърво, метал или пластмаса. Тази подкатегория включва подслоевете и междинните покрития;

д)

„лакове и лазурни покрития с вътрешна/външна употреба за довършителни работи“означава покрития, предназначени да бъдат полагани на детайли от дограма за получаването на прозрачен или полупрозрачен филм с декоративна цел или за консервация на дърво, метал или пластмаса. Тази подкатегория включва матовите лазурни лакове. Матовите лазурни лакове означават покрития, които образуват матов филм с декоративна цел или за целите на предпазване на дървото от атмосферните влияния, както е определено в стандарт EN 927-1, в рамките на категорията на полустабилни;

е)

„минимално образуване на филм лазурни лакове“означава лазурни лакове, които в съответствие със стандарт EN 927-1:1996 образуват филм със средна дебелина под 5 μm, когато е тестван според метод 5 A съгласно ISO стандарт 2808:1997;

ж)

„грундиращи покрития“означава покрития с втвърдяваща и/или изолираща функция, предназначени да бъдат използвани върху дърво или върху стени и тавани;

з)

„фиксиращи грундиращи покрития“означава покрития, предназначени да стабилизират свободните частици от основата или да придават водоизолиращи свойства и/или да предпазват дървото от потъмняване;

и)

„еднокомпонентни покрития със специална функция“означава специални покрития на основата на филмообразуващ материал. Те са предназначени за изпълняване на приложения, които изискват специално изпълнение, например като първичен слой или като завършващ слой при пластмасите, първичен слой при металните основи или реактивните метали, като цинка или алуминия, при довършителни антикорозионни операции, подови покрития, включително такива от дърво или цимент, покрития против графити, незапалителни покрития или покрития, отговарящи на хигиенните стандарти в хранително-вкусовата промишленост или в здравните услуги;

й)

„двукомпонентни покрития със специално предназначение“означава покрития със същата употреба като еднокомпонентните покрития със специална функция, но с втори компонент (например третични амини), който се добавя преди употребата им;

к)

„многоцветни покрития“означава покрития, които са предназначени за получаването директно, още от първото полагане, на двуцветен или многоцветен ефект;

л)

„покрития с декоративен ефект“означава покрития, които са предназначени за получаване на специални естетически ефекти върху предварително боядисани специално подготвени основи или върху основен слой и обработвани след това с различни инструменти по време на етапа на изсъхване.

2.

По смисъла на настоящата директива „продукти за пребоядисване на превозните средства“ означава продуктите, които са изброени в определените по-долу подкатегории. Те са използвани за операции по пребоядисване на превозно средство, както е определено в Директива 70/156/ЕИО, или на част от такова превозно средство, което се извършва извън производствените инсталации като част от поправка на превозното средство, при ремонт, консервация или декорация на превозното средство.

2.1.

Подкатегории

а)

„подготвителни и почистващи продукти“

означава продуктите, предназначени за отстраняване чрез механично или химическо действие на старите покрития и ръждата или позволяващи нанасянето на новите покрития:

i) подготвителните продукти включват почистващите вещества за бояджийски пистолети (продукт, който е предназначен да почиства пулверизаторните пистолети и останалото оборудване); препаратите за сваляне на бояджийски покрития, обезмаслителите (включително от антистатичен вид за пластмаси) и продуктите за отстраняване на силикон;

ii) „предпочистващ продукт“ означава продукт, предназначен за отстраняване на замърсителите от повърхността, която ще се боядисва, по време на подготовката и преди прилагането на китовете;

б)

„кит за запушване на пори и за обработка на каросерии/продукти за запълване на отвори в каросерии“означава гъсти съставки, предназначени да бъдат пулверизирани или прилагани за запушване на дълбоки неравности на обработваната повърхност преди прилагането на слоевете от бои;

в)

„първоначално покритие“

означава всяко покритие, предназначено да бъде прилагано върху метал или върху съществуващи стари окончателни слоеве за осигуряване на предпазване от корозия преди прилагането на първи слой кит:

i) „покритие за оформяне на повърхностния слой“ означава всяко покритие, предназначено да бъде полагано непосредствено преди окончателния слой, за да гарантира защита от корозията и прилепването на окончателния слой на повърхностното покритие; той позволява също така получаването на гладка повърхност, като запълва малките неравности по нея;

ii) „общи първоначални покрития за метал“ означава покритията, предназначени да бъдат полагани като първоначален слой, като например вещества за улесняване на прилепването, продукти за осигуряване на водонепромокаемост, китове за оформяне на повърхностния слой, подслоеве, първични покрития за пластмаси, китове и маджуни, полагани върху влажни основи, които не могат да се обработват с абразиви, и китове и маджуни, които се нанасят чрез пулверизация;

iii) „първоначални реактивни бояджийски покрития“ означава покритията, съдържащи най-малко 0,5 тегловни % фосфорна киселина, предназначени да бъдат полагани директно върху метални основи за осигуряване на предпазване от корозия и добро прилепване; покритията, използвани като първични слоеве, върху които могат да се правят заварки; и разтворите на безири и байцове за повърхности от галванизиран метал и цинк;

г)

„окончателен слой“

означава всяко пигментирано покритие, предназначено да бъде полагано или като един-единствен слой, или като няколко слоя, за придаване на желаната степен на блясък и трайност. Включва всички продукти от този вид, като например основните слоеве и лаковете:

i) „основен слой“ означава пигментирано покритие, предназначено да придава желания цвят и всякакъв желан оптичен ефект, но не и блясъка, нито повърхностната устойчивост на системата за покритие;

ii) „безцветно покритие“ означава прозрачно покритие, предназначено да придава окончателен блясък и устойчивост на системата за покритие;

д)

„специални окончателни покрития“означава покрития, предназначени да бъдат полагани като окончателен слой, който придава специални свойства, като например металически или перлен ефект с един-единствен слой, като висококачествено едноцветно или прозрачно гланцово покритие (например лак против надраскване или с флуоресцентен ефект), основен отразяващ светлината слой, окончателен слой с текстурни ефекти (например като от удари с чукче), покритие против приплъзване, водонепроницаемо покритие за долните части на каросериите, покритие, издържащо на удари, вътрешни окончателни покрития; и аерозоли.
ПРИЛОЖЕНИЕ IIА.  МАКСИМАЛНО СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ (ЛОС) В НЯКОИ ЛАКОВЕ И БОИ

 

Подкатегория продукти

Тип

Етап I (g/l) (1)

(от 1.1.2007 г.)

Етап II (g/l) (1)

(от 1.1.2010 г.)

a

Матови покрития за вътрешни стени и тавани (коефициент на отражение < 25@60°)

ВР (водноразтворими)

75

30

РР (разтваряни с разтворител)

400

30

б

Гланцови покрития за вътрешни стени и тавани (коефициент на отражение > 25@60°)

ВР

150

100

РР

400

100

в

Покрития за външни стени на минерална основа

ВР

75

40

РР

450

430

г

Вътрешни/външни бояджийски покрития за довършителни работи и облицовъчни плоскости от дърво, метал или пластмаса

ВР

150

130

РР

400

300

д

Лакове и лазурни покрития с вътрешна/външна употреба за довършителни работи, включително непрозрачни лазурни лакове

ВР

150

130

РР

500

400

е

Необразуващи филм лазурни лакове за вътрешна и външна употреба

ВР

150

130

РР

700

700

ж

Грундиращи покрития

ВР

50

30

РР

450

350

з

Фиксиращи грундиращи покрития

ВР

50

30

РР

750

750

и

Еднокомпонентни покрития със специално предназначение

ВР

140

140

РР

600

500

й

Двукомпонентни покрития със специално предназначение за специфична крайна употреба, например върху подови настилки

ВР

140

140

РР

550

500

к

Многоцветни покрития

ВР

150

100

РР

400

100

л

Покрития с декоративен ефект

ВР

300

200

РР

500

200

(*1)   g/l от готовия за употреба продукт.Б.  МАКСИМАЛНО СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ (ЛОС) В ПРОДУКТИТЕ ЗА ПРЕБОЯДИСВАНЕ НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА

 

Подкатегория продукти

Покрития

ЛОС g/l (1)

(1.1.2007 г.)

a

Подготвителни и почистващи продукти

Подготвителен продукт

850

Предпочистващ продукт

200

б

Кит за запушване на пори и за обработка на каросерии/продукти за запълване на отвори в каросерии

Всички видове

250

в

Първоначално покритие

Различни видове продукти за оформяне на повърхностния слой/китове за запушване на пори и първични покрития (за метали)

540

Първични реактивни бояджийски покрития

780

г

Окончателен слой

Всички видове

420

д

Специални окончателни покрития

Всички видове

840

(*1)   g/l от готовия за употреба продукт. С изключение на подкатегория a), следва да се приспадне процентът вода, съдържаща се в готовия за употреба продукт.

▼M3
ПРИЛОЖЕНИЕ III

МЕТОДИ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 3, ПАРАГРАФ 1

Разрешен метод за анализ на продукти със съдържание на ЛОС до 15 тегловни процента и без реактивни разредители в състава си:Параметър

Единица мярка

Опитно определяне

метод

дата на публикуване

Съдържание на ЛОС

g/l

ISO 11890-2

2006 г.

Разрешени методи за анализ на продукти със съдържание на ЛОС, равно на или по-голямо от 15 тегловни процента, и без реактивни разредители в състава си:Параметър

Единица мярка

Опитно определяне

метод

дата на публикуване

Съдържание на ЛОС

g/l

ISO 11890-1

2007 г.

Съдържание на ЛОС

g/l

ISO 11890-2

2006 г.

Разрешен метод за анализ на продукти, съдържащи ЛОС и имащи реактивни разредители в състава си:Параметър

Единица мярка

Опитно определяне

метод

дата на публикуване

Съдържание на ЛОС

g/l

ASTMD 2369

2003 г.( 1 ) ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

Top