EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02004L0006-20070509

Consolidated text: Директива 2004/6/ЕО на Комисията от 20 януари 2004 година за дерогиране от Директива 2001/15/ЕО с цел отлагане прилагането на забраната за търговия спрямо някои продукти (текст от значение за ЕИП)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/6/2007-05-09

2004L0006 — BG — 09.05.2007 — 001.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

ДИРЕКТИВА 2004/6/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 20 януари 2004 година

за дерогиране от Директива 2001/15/ЕО с цел отлагане прилагането на забраната за търговия спрямо някои продукти

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 015, 22.1.2004, p.31)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  No

page

date

►M1

ДИРЕКТИВА 2007/26/ЕО НА КОМИСИЯТА Текст от значение за ЕИП от 7 май 2007 година

  L 118

5

8.5.2007
▼B

ДИРЕКТИВА 2004/6/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 20 януари 2004 година

за дерогиране от Директива 2001/15/ЕО с цел отлагане прилагането на забраната за търговия спрямо някои продукти

(текст от значение за ЕИП)КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 89/398/ЕИО на Съвета от 3 май 1989 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно храни, предназначени за специфична хранителна употреба ( 1 ), и по-специално член 4, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Директива 2001/15/ЕО на Комисията от 15 февруари 2001 г. относно веществата, които могат да се добавят за специални хранителни цели в храни за специфична хранителна употреба ( 2 ), определя някои категории вещества и отбелязва за всяка една от тях химичните вещества, които могат да бъдат използвани при производството на хранителни продукти, предназначени да бъдат използвани за специално хранене. Тя предвижда от 1 април 2004 г. държавите-членки да забранят търговията на продукти, които не отговарят на директивата.

(2)

В момента на приемането на Директива 2001/15/ЕО някои от веществата, добавяни за специални хранителни цели в храни за специфична хранителна употреба, пуснати на пазара в някои от държавите-членки, не са били включени в приложението към посочената директива, защото не са били оценени от Научния комитет по хранене.

(3)

Докато Европейският орган за безопасност на храните приключи оценката на тези вещества, би било целесъобразно да продължи тяхното използване при производството на продукти, пускани на пазара преди влизането в сила на настоящата директива.

(4)

Датата 1 април 2004 г., предвидена в член 3, буква б) от Директива 2001/15/ЕО, налага въвеждането на настоящата директива в националните законодателства в кратък срок.

(5)

Следователно, необходимо е да се предвиди дерогация от Директива 2001/15/ЕО.

(6)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са съобразени със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:Член 1

Чрез дерогация от член 3, буква б), втора алинея от Директива 2001/15/ЕО, когато се прилагат изискванията на член 1, параграф 1, първа алинея от посочената по-горе директива и до ►M1  31 декември 2009 г. ◄ , държавите-членки могат да продължат да разрешават извършването на търговия на тяхна територия с продукти, съдържащи веществата, изброени в приложението към настоящата директива, при положение че:

а) Европейският орган за безопасност на храните не е излязъл с отрицателно становище относно използването на веществото при производството на храни за специфична хранителна употреба, спрямо които се прилага Директива 2001/15/ЕО;

б) въпросното вещество се използва при производството на един или няколко хранителни продукта, предназначени за специфична хранителна употреба, и пускани на пазара в рамките на Общността към датата на влизане в сила на настоящата директива.

Член 2

1.  Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до 31 март 2004 г. Те незабавно информират Комисията за текстовете на тези разпоредби и таблицата на съответствието между тези разпоредби и настоящата директива.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.  Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на разпоредбите от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ

ВЕЩЕСТВА, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ДОБАВЯНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ХРАНИТЕЛНИ ЦЕЛИ КЪМ ХРАНИ ЗА СПЕЦИФИЧНА ХРАНИТЕЛНА УПОТРЕБА, ОБХВАНАТИ ОТ ДИРЕКТИВА 2001/15/ЕО

Категория 1:   витамини

ВИТАМИН E

 сукцинат на D-алфа-токоферил полиетилен гликол 1000

Категория 2:   минерали

БОР

 борна киселина

 натриев борат

КАЛЦИЙ

 келат, образуван с аминокиселини

 пидолат

ХРОМ

 келат, образуван с аминокиселини

МЕД

 келат, образуван с аминокиселини

ЖЕЛЯЗО

 железен хидроксид

 железен пидолат

 келат, образуван с аминокиселини

СЕЛЕН

 обогатени дрожди

МАГНЕЗИЙ

 келат, образуван с аминокиселини

 пидолат

МАНГАН

 келат, образуван с аминокиселини

ЦИНК

 келат, образуван с аминокиселини( 1 ) ОВ L 186, 30.6.1989 г., стр. 27. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

( 2 ) ОВ L 52, 22.2.2001 г., стр. 19.

Top