EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02003R2286-20160501

Consolidated text: Регламент (ЕО) № 2286/2003 на Комисията от 18 декември 2003 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2454/93 относно въвеждане на разпоредбите за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митническия кодекс на Общността (текст от значение за ЕИП)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2286/2016-05-01

02003R2286 — BG — 01.05.2016 — 002.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2286/2003 НА КОМИСИЯТА

от 18 декември 2003 година

за изменение на Регламент (ЕИО) № 2454/93 относно въвеждане на разпоредбите за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митническия кодекс на Общността

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 343, 31.12.2003, p.1)

отменен със:

 

 

Официален вестник

страница

дата

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/481 на Комисията от 1 април 2016 година

L 87

24

2.4.2016

Top