Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02003R0006-20100331

Регламент (ЕО) № 6/2003 на Комисията от 30 декември 2002 година относно разпространението на статистика за автомобилен превоз на товари (текст от значение за ЕИП)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/6/2010-03-31

2003R0006 — BG — 31.03.2010 — 001.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 6/2003 НА КОМИСИЯТА

от 30 декември 2002 година

относно разпространението на статистика за автомобилен превоз на товари

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 001, 4.1.2003, p.45)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  No

page

date

►M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 202/2010 НА КОМИСИЯТА от 10 март 2010 година

  L 61

24

11.3.2010
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 6/2003 НА КОМИСИЯТА

от 30 декември 2002 година

относно разпространението на статистика за автомобилен превоз на товари

(текст от значение за ЕИП)КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1172/98 на Съвета от 25 май 1998 г. относно статистическите данни при автомобилен превоз на товари ( 1 ), и по-специално членове 6 и 9 от него,

като има предвид, че:

(1)

Подходящо е да се използват статистическите данни относно автомобилния превоз на товари, посочени в Регламент (ЕО) № 1172/98, възможно най-изчерпателно, като се съблюдава поверителността на индивидуалните данни.

(2)

Необходимо е да се осигури разумно равнище на качество на разпространяваната информация и поддържане на съществуващите статистически серии.

(3)

Необходимо е да се предоставят някои данни на държавите-членки, за да включат изцяло автомобилния транспорт в статистиките на национално равнище.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището, представено от Статистическия програмен комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:Член 1

Индивидуалните данни, предавани на Комисията (Евростат) от държавите-членки в съответствие с Регламент (ЕО) № 1172/98, се използват за съставяне на статистически таблици, съдържащи сумарни стойности, получени чрез сумиране на съответните данни. Комисията (Евростат) разпространява получените статистически таблици в съответствие с разпоредбите, постановени в членове 2 и 3.

Член 2

За разпространението на статистическите данни от списъка в приложението е необходимо разрешение.

Член 3

1.  Разпространението на таблици до ползватели, различни от националните органи на държавите-членки, се осъществява съгласно условието, че всяка клетка се базира на най-малко 10 записа за превозни средства, в зависимост от променливата. Когато клетка се базира на по-малко от 10 записа на превозни средства, тя е сумирана с други клетки или се заменя с подходящ идентификатор. Таблиците, посочени в точка А от приложението, се изключват от това правило.

2.  Таблиците, включващи сумарни стойности на базата на по-малко от 10 записа за превозни средства, могат да се предоставят на национални органи, отговарящи за транспортната статистика на Общността в държави-членки при условие, че националните органи прилагат условието, постановено в параграф 1 за всички таблици, разпространявани за други ползватели.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след датата на публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

▼M1
ПРИЛОЖЕНИЕ

СПИСЪК НА ТАБЛИЦИТЕ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

А.    Избягване на прекъсването чрез съществуващите таблици

За да се избегне прекъсването, Комисията (Евростат) може да разпространява съществуващите таблици.

В.    Основни таблици

Могат да бъдат разпространявани следният набор от таблици и следните поднабори от тях:Таблица

Описание

Забележка 1

Референтен период

Единици

Забележка 2

Забележки

B1

Обобщение на дейността по вид операция и вид транспорт

Година, тримесечие

1 000 t

Милиони тонове—km

Превозни средства—km

Забележка 3

B2

Транспорт по вид операция

Година, тримесечие

1 000 t

Милиони тонове—km

Забележка 3

B3

Транспорт по вид товари

Година

1 000 t

Милиони тонове—km

 

B4.1

Международен транспорт по страна на натоварване и разтоварване (общо за всички страни, представящи данни)

Година

1 000 t

Милиони тонове—km

 

B4.2

Както за таблица В4.1, но с допълнителна разбивка по вид товари

Година

1 000 t

Милиони тонове—km

 

B4.3

Международен транспорт по страна на натоварване и разтоварване (с разбивка по страна, представяща данни)

Година

1 000 t

Милиони тонове—km

 

B4.4

Както за таблица В4.3, но с допълнителна разбивка по вид товари

Година

1 000 t

Милиони тонове—km

 

B5.1

Транспорт по регион на натоварване

Година

1 000 t

Милиони тонове—km

Курсове

Забележка 4

B5.2

Транспорт по регион на разтоварване

Година

1 000 t

Милиони тонове—km

Курсове

Забележка 4

B6.1

Транспорт по клас разстояние

Година

1 000 t

Милиони тонове—km

Милиони превозни средства—km

Курсове

 

B6.2

Както за таблица В6.1, но с допълнителна разбивка по вид товари

Година

1 000 t

Милиони тонове—km

Милиони превозни средства—km

Курсове

 

B7

Транспорт по конфигурация на осите

Година

Милиони тонове—km

Милиони превозни средства—km

Курсове

 

B8

Транспорт по възраст на превозното средство

Година

Милиони тонове—km

Милиони превозни средства—km

Курсове

 

B9

Транспорт по максимално допустима маса на превозното средство

Година

Милиони тонове—km

Милиони превозни средства—km

Курсове

 

B10

Транспорт по товароносимост на превозното средство

Година

Милиони тонове—km

Милиони превозни средства—km

Курсове

 

B11

Транспорт по сектори на дейност по NACE

Година

Милиони тонове—km

Милиони превозни средства—km

Курсове

 

B12

Курсове на превозни средства, със и без товар

Година

Милиони превозни средства—km

Курсове

 

B13.1

Транзитни курсове на превозни средства по транзитна страна, със/без товар и по максимално допустима маса на превозното средство (общо за всички страни, представящи данни)

Година, тримесечие

1 000 t

Курсове

 

B13.2

Транзитни курсове на превозни средства по транзитна страна (с разбивка по страна, представяща данни)

Година

1 000 t

Курсове

 

B14

Транспорт на опасни товари по вид опасни товари

Година

Милиони тонове—km

Милиони превозни средства—km

Курсове

 

B15

Транспорт по вид карго

Година

Милиони тонове—km

Милиони превозни средства—km

Курсове

 

B16

Транспорт по вид карго и по клас разстояние

Година

1 000 t

Милиони тонове—km

Милиони превозни средства—km

Курсове

 

B17

Национален транспорт по регион на натоварване и разтоварване, по страна, представяща данни

Година

1 000 t

Милиони тонове—km

Курсове

Забележка 5

B18

Международен транспорт по регион на натоварване и разтоварване, общо за всички страни, представящи данни

Година

1 000 t

Милиони тонове—km

Курсове

Забележка 6

Забележка 1:  Освен ако е указано друго, таблиците включват разбивка по страна, представяща данни.

Забележка 2:  Следните единици се изчисляват поотделно за всички таблици:

1 000 t

Милиони тонове—km

Милиони превозни средства—km (със/без товар)

Курсове (със/без товар)

Брой попълнени от респондентите въпросници, използвани при изчислението на съответната клетка от таблицата.

В тази колона са показани единиците, които обичайно се предоставят на ползвателите. Може да бъдат разпространявани и други единици, ако такова искане бъде формулирано от ползвателите.

Според нуждите на ползвателите таблиците може да се основават на променливите за пътуването (информация от набори от данни А2) или на данните за товарите (информация от набори от данни А3) (вж. Регламент (ЕО) № 1172/98). Поради тази причина курсовете трябва да са под формата на „брой пътувания“ или „брой основни транспортни операции“. Транзитните курсове трябва да са обозначени като такива.

Забележка 3:  Видовете операции се разбиват, както следва:

пътувания в рамките на страната: мястото на натоварване и мястото на разтоварване са в страната, представяща данни;

пътувания извън страната: мястото на натоварване или мястото на разтоварване, или и двете са в страна, различна от тази, която представя данни (= сбор на следните четири категории)

(от които)

изходящ трафик (стоки, натоварени в страната, която представя данни): пътуването започва в страната, представяща данни, и завършва на друго място;

входящ трафик (стоки, разтоварени в страната, която представя данни): пътуването започва на друго място и завършва в страната, представяща данни;

пътувания между трети страни: пътуване между две страни, като и двете са различни от страната, представяща данни;

каботаж: пътуване между точки в рамките на страна, различна от тази, която представя данни.

Забележка 4:  Данните по регион на натоварване или разтоварване се публикуват на ниво NUTS-3.

Забележка 5:  За националния транспорт местата на натоварване и разтоварване се публикуват на ниво NUTS-2.

Забележка 6:  За международния транспорт местата на натоварване и разтоварване се публикуват на ниво NUTS-1.

С.    Таблици за каботажа

За да се предостави информация за каботажа, еквивалентна на наличната по Регламент (ЕИО) № 3118/93 на Съвета ( 2 ), могат да се разпространяват следният набор от таблици и следните поднабори от тях: 

Описание

Период

Единица

C1

Каботаж, извършен от превозвачи от всяка страна, представяща данни, по страна, представяща данни

Година

1 000 t

Милиони тонове—km

C2

Каботаж, извършен от превозвачи от всички страни, представящи данни, по страна на каботажа

Година

1 000 t

Милиони тонове—km

C3

Каботаж по страна, представяща данни, и по страна на каботажа

Година

1 000 t

Милиони тонове—km

D.    Таблици за националните органи на държавите-членки

За да могат националните органи на държави-членки, различни от страната, представяща данни, да изготвят пълна статистическа информация за автомобилните транспортни операции на тяхна територия, може да им бъдат предоставени следните файлове с агрегирани данни: 

Описание

Период

Агрегирани по величини

Забележка

Единици

D1.1

Транспортни операции на национално равнище (пътувания с товар)

Година

— страна, представяща данни

— страна на натоварване

— страна на разтоварване

— вид товари

— вид транспорт

— клас възраст

— клас разстояние

— конфигурация на осите

Тонове

Тонове—km

Превозни средства—km

Курсове

Брой въпросници, попълнени от респондентите

D1.2

Транспорт на опасни товари на национално равнище (пътувания с товар)

Година

— страна, представяща данни

— страна на натоварване

— страна на разтоварване

— опасни товари

— вид транспорт

Тонове

Тонове—km

Превозни средства—km

Курсове

Брой въпросници, попълнени от респондентите

D2

Транспортни операции на национално равнище (пътувания без товар)

Година

— страна, представяща данни

— страна на произход

— страна на местоназначение

— вид транспорт

— клас възраст

— клас разстояние

Превозни средства—km

Курсове

Брой въпросници, попълнени от респондентите

D3.1

Транспортни операции на регионално равнище (пътувания с товар)

Година

— страна, представяща данни

— регион на натоварване

— регион на разтоварване

— конфигурация на осите

— вид карго

— клас възраст

Тонове

Тонове—km

Превозни средства—km

Курсове

Брой въпросници, попълнени от респондентите

D3.2

Транспортни операции на регионално равнище (пътувания с товар)

Година

— страна, представяща данни

— регион на натоварване

— вид товари

— конфигурация на осите

— клас възраст

Тонове

Тонове—km

Превозни средства—km

Курсове

Брой въпросници, попълнени от респондентите

D3.3

Транспортни операции на регионално равнище (пътувания с товар)

Година

— страна, представяща данни

— регион на разтоварване

— вид товари

— конфигурация на осите

— клас възраст

Тонове

Тонове—km

Превозни средства—km

Курсове

Брой въпросници, попълнени от респондентите

D4

Транспортни операции на регионално равнище (пътувания без товар)

Година

— страна, представяща данни

— регион на произход

— регион на местоназначение

— конфигурация на осите

— клас възраст

Превозни средства—km

Курсове

Брой въпросници, попълнени от респондентите

D5

Транзитен транспорт (пътувания със и без товар)

Година

— транзитна страна

— страна, представяща данни

— със/без товар

— регион на произход

— регион на местоназначение

Тонове

Курсове

Брой въпросници, попълнени от респондентите

Забележка:  За таблици от D1 до D5 ще се използват следните класификации:

вид транспорт: за собствена сметка/срещу заплащане

клас възраст: три класа

клас разстояние: четири класа

регион: NUTS-3

конфигурация на осите: агрегирана по видове превозни средства (камион, съчленено превозно средство и автовлак).( 1 ) ОВ № L 163, 6.6.1998 г., стр. 1.

( 2 ) ОВ L 279, 12.11.1993 г., стр. 1.

Top