EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02003O0005-20201215

Consolidated text: Насоки на Европейската централна банка от 20 март 2003 година за налагане на мерки, които да се противопоставят на незаконното възпроизвеждане на еуробанкноти и относно замяната и изтеглянето от обращение на еуробанкноти (ЕЦБ/2003/5) (2003/206/ЕО)

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2003/206/2020-12-15

02003O0005 — BG — 15.12.2020 — 002.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 20 март 2003 година

за налагане на мерки, които да се противопоставят на незаконното възпроизвеждане на еуробанкноти и относно замяната и изтеглянето от обращение на еуробанкноти

(ЕЦБ/2003/5)

(2003/206/ЕО)

(ОВ L 078, 25.3.2003 г., стp. 20)

Изменен с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 19 април 2013 година

  L 118

43

30.4.2013

►M2

НАСОКИ (ЕС) 2020/2091 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 4 декември 2020 година

  L 423

65

15.12.2020
▼B

НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 20 март 2003 година

за налагане на мерки, които да се противопоставят на незаконното възпроизвеждане на еуробанкноти и относно замяната и изтеглянето от обращение на еуробанкноти

(ЕЦБ/2003/5)

(2003/206/ЕО)▼M2

Член 1

Определения

За целите на настоящите насоки:

1. 

„незаконно възпроизвеждане“ означава всяко копие, посочено в член 2, параграф 1 от Решение ЕЦБ/2013/10 на Европейската централна банка ( 1 ), което:

а) 

не отговаря на критериите, установени в член 2, параграф 3 от Решение ЕЦБ/2013/10, и не е освободено от ЕЦБ или съответната НЦБ съгласно член 2, параграф 5 от Решение ЕЦБ/2013/10; или

б) 

нарушава авторското право на ЕЦБ върху евробанкнотите, например чрез неблагоприятно влияние върху репутацията на евробанкнотите.

2. 

„незаконна дейност“ означава производството, притежанието, транспортирането, разпространението, продажбата, популяризирането, вносът в Съюза и използването или опитът за използване за трансакции на незаконни копия.

▼B

Член 2

▼M2

Налагане на мерки, насочени срещу незаконни дейности

1.  
Когато узнае за незаконна дейност, извършвана на националната ѝ територия, НЦБ нарежда на нарушаващата страна чрез предоставено от ЕЦБ стандартизирано съобщение да прекрати участие в една или повече от съответните незаконни дейности и когато сметне за уместно, нарежда на страната, притежаваща незаконното копие, да го предаде.

▼M2

1а.  
НЦБ уведомява незабавно ЕЦБ, когато узнае за пряко или косвено участие в незаконна дейност, включително чрез електронна форма на уебсайтове със съответните национални url домейни, чрез жични или безжични устройства или чрез други устройства, позволяващи достъп на представители на обществеността до незаконното копие от място и във време, избрано от тях. Използвайки стандартизиран образец, предоставен от ЕЦБ, НЦБ също така нарежда на нарушаващата страна да прекрати участие в незаконната дейност. ЕЦБ предприема всички възможни стъпки, за да премахне незаконното копие от електронното му местонахождение.
1б.  
ЕЦБ може също така да нареди на нарушаващата страна да прекрати участие в една или повече от съответните незаконни дейности на територията на повече от една държава членка и извън Съюза. Когато счете за подходящо, ЕЦБ нарежда на страната, притежаваща незаконното копие, да го предаде.
1в.  
Преди да предприеме някоя от посочените в настоящия член мерки, НЦБ уведомява ЕЦБ, а ЕЦБ координира подлежащите на предприемане мерки, така че НЦБ или ЕЦБ, което е приложимо, при предприемане на мерките извършва действия в рамките на своята изискуема компетентност.

▼B

2.  
Когато незаконният производител не се подчини на заповедта, издадена съгласно параграф 1, съответната НЦБ уведомява незабавно ЕЦБ.

▼M2

3.  
Последващо решение за започване на процедура за нарушение на основание член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2532/98 на Съвета ( 2 ), което може да доведе до санкции, наложени в съответствие с този регламент, се взема или от Изпълнителния съвет на ЕЦБ, или от съответната НЦБ. Преди вземането на такова решение ЕЦБ и съответната НЦБ се консултират взаимно и НЦБ уведомява ЕЦБ дали е открита, или може да бъде открита, отделна процедура за нарушение съгласно националното наказателно право, и освен това, дали има друго подходящо правно основание за действие срещу незаконната дейност, като например закон за авторското право. Когато вече е открита процедура за нарушение или предстои да бъде открита съгласно националното наказателно право, или съществува друго подходящо правно основание за действие срещу незаконната дейност, не се открива процедура за нарушение съгласно Регламент (ЕО) № 2532/98.

▼B

4.  
Когато ЕЦБ вземе решение за откриване на процедура за нарушение съгласно Регламент (ЕО) № 2532/98, тя може да поиска от НЦБ да започнат съдебно производство. В такъв случай ЕЦБ дава инструкции на НЦБ и им предоставя необходимите пълномощия. Всички съдебни разноски се поемат от ЕЦБ. Доколкото това е уместно и възможно, ЕЦБ или съответно НЦБ гарантират, че незаконните копия се изтеглят от обращение.

▼M2

5.  

ЕЦБ предприема самостоятелно действията, описани в настоящия член, ако:

а) 

произходът на незаконната дейност не може да бъде установен достатъчно точно; или

б) 

незаконната дейност е била или ще бъде извършена на териториите на няколко участващи държави членки; или

в) 

незаконната дейност е била или ще бъде извършена извън териториите на участващите държави членки.

Член 3

Искания за освобождаване на копия

1.  

Всички искания за освобождаване в съответствие с член 2, параграф 5 от Решение ЕЦБ/2013/10 се разглеждат:

а) 

от съответната НЦБ от името на ЕЦБ, ако копията са били или ще бъдат изработени на територията само на нейната държава членка; или

б) 

от ЕЦБ във всички други случаи, описани в член 2, параграф 5 от Решение ЕЦБ/2013/10.

2.  
Ако получи искане за освобождаване на нов вид, НЦБ уведомява ЕЦБ за искането и за намерението си да предостави или откаже освобождаване. В случай на различие в становищата на ЕЦБ и НЦБ решението се взема от Изпълнителния съвет. При вземане на решението си Изпълнителният съвет отчита становищата на Комитета по банкнотите и Правния комитет, по-специално изразените становища относно конкретното положение на въпросната държава членка с оглед на изразените становища относно последиците от решението за цялата еврозона. ЕЦБ събира данните по получените от нея искания (независимо дали са адресирани до ЕЦБ) и отговорите на тези искания, като информира НЦБ за това. ЕЦБ може също да публикува консолидираните данни.

▼M1

Член 4

Замяна на повредени евробанкноти

1.  
НЦБ надлежно прилагат Решение ЕЦБ/2013/10 ( 3 ).
2.  
При прилагане на Решение ЕЦБ/2013/10 и при спазване на всички ограничения от правен характер, НЦБ могат да унищожат повредените евробанкноти или части от тях, освен ако има правни основания за тяхното съхраняване или връщането им на предявителя.
3.  
НЦБ назначават един орган или организация, който (която) да взема решения за замяна на повредени евробанкноти в случаите, предвидени в член 3, параграф 1, буква б) от Решение ЕЦБ/2013/10, като уведомяват за това ЕЦБ.

▼B

Член 5

Изтегляне на еуробанкноти от обращение

НЦБ обявяват всяко решение на Управителния съвет за изтегляне на определен тип или серия еуробанкноти в националните медии за своя собствена сметка, в съответствие с инструкциите, които могат да бъдат дадени от Изпълнителния съвет.

Член 6

Изменения на Насоки ЕЦБ/1999/3

Членове 1, 2 и 4 от Насоки ЕЦБ/1999/3 се отменят с настоящите насоки. Позоваването на отменените членове се тълкува като позоваване съответно на членове 2, 4 и 5 от настоящите насоки.

Член 7

Заключителни разпоредби

1.  
Адресати на настоящите насоки са националните централни банки на участващите държавите-членки.
2.  
Настоящите насоки влизат в сила в деня след публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз.( 1 ) Решение ЕЦБ/2013/10 на Европейската централна банка от 19 април 2013 г. относно купюрите, спецификациите, възпроизвеждането, замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти (ОВ L 118, 30.4.2013 г., стр. 37).

( 2 ) Регламент (ЕО) № 2532/98 на Съвета от 23 ноември 1998 г. относно правомощията на Европейската централна банка да налага санкции (ОВ L 318, 27.11.1998 г., стр. 4).

( 3 ) ОВ L 118, 30.4.2013 г., стр. 37.

Top