EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02003L0090-20230101

Consolidated text: Директива 2003/90/ЕО на Комисията от 6 октомври 2003 година относно установяването на мерки за прилагане на член 7 от Директива 2002/53/ЕО на Съвета по отношение на минимално изискваните характеристики, които следва да бъдат обхванати от изследването, и минималните условия за изследване на някои сортове земеделски растителни видове (текст от значение за ЕИП)текст от значение за ЕИП

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/90/2023-01-01

02003L0090 — BG — 01.01.2023 — 016.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

ДИРЕКТИВА 2003/90/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 6 октомври 2003 година

относно установяването на мерки за прилагане на член 7 от Директива 2002/53/ЕО на Съвета по отношение на минимално изискваните характеристики, които следва да бъдат обхванати от изследването, и минималните условия за изследване на някои сортове земеделски растителни видове

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 254, 8.10.2003 г., стp. 7)

Изменена с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

 M1

ДИРЕКТИВА 2005/91/ЕО НА КОМИСИЯТА от 16 декември 2005 година

  L 331

24

17.12.2005

 M2

ДИРЕКТИВА 2007/48/ЕО НА КОМИСИЯТА от 26 юли 2007 година

  L 195

29

27.7.2007

 M3

ДИРЕКТИВА 2009/97/ЕО НА КОМИСИЯТА от 3 август 2009 година

  L 202

29

4.8.2009

 M4

ДИРЕКТИВА 2010/46/ЕС НА КОМИСИЯТА от 2 юли 2010 година

  L 169

7

3.7.2010

 M5

ДИРЕКТИВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 2011/68/ЕС НА КОМИСИЯТА от 1 юли 2011 година

  L 175

17

2.7.2011

 M6

ДИРЕКТИВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 2012/8/ЕС НА КОМИСИЯТА от 2 март 2012 година

  L 64

9

3.3.2012

 M7

ДИРЕКТИВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 2012/44/ЕС НА КОМИСИЯТА от 26 ноември 2012 година

  L 327

37

27.11.2012

 M8

ДИРЕКТИВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 2013/57/ЕС НА КОМИСИЯТА от 20 ноември 2013 година

  L 312

38

21.11.2013

 M9

ДИРЕКТИВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 2014/105/ЕС НА КОМИСИЯТА от 4 декември 2014 година

  L 349

44

5.12.2014

 M10

ДИРЕКТИВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1168 НА КОМИСИЯТА от 15 юли 2015 година

  L 188

39

16.7.2015

 M11

ДИРЕКТИВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1914 НА КОМИСИЯТА от 31 октомври 2016 година

  L 296

7

1.11.2016

 M12

ДИРЕКТИВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/100 НА КОМИСИЯТА от 22 януари 2018 година

  L 17

34

23.1.2018

 M13

ДИРЕКТИВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/114 НА КОМИСИЯТА от 24 януари 2019 година

  L 23

35

25.1.2019

 M14

ДИРЕКТИВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1985 НА КОМИСИЯТА от 28 ноември 2019 година

  L 308

86

29.11.2019

 M15

ДИРЕКТИВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/746 НА КОМИСИЯТА от 6 май 2021 година

  L 160

94

7.5.2021

►M16

ДИРЕКТИВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/905 НА КОМИСИЯТА от 9 юни 2022 година

  L 157

1

10.6.2022
▼B

ДИРЕКТИВА 2003/90/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 6 октомври 2003 година

относно установяването на мерки за прилагане на член 7 от Директива 2002/53/ЕО на Съвета по отношение на минимално изискваните характеристики, които следва да бъдат обхванати от изследването, и минималните условия за изследване на някои сортове земеделски растителни видове

(текст от значение за ЕИП)Член 1

1.  
Държавите-членки предвиждат включването в национален каталог, по смисъла на член 3, параграф 1 от Директива 2002/53/ЕО, на сортовете на земеделски растителни видове, които отговарят на изискванията, определени в параграфи 2 и 3.
2.  

По отношение на отличителните характеристики, устойчивостта и еднообразието:

а) 

видовете, изброени в приложение I, отговарят на условията, установени в „Протоколите за изследвания за отличителност, еднообразие и устойчивост“ на Административният съвет на Службата на Общността за растително разнообразие (CPVO), изброени в посоченото приложение;

б) 

видовете, изброени в приложение II, съответстват на насоките за провеждане на изследвания за отличителност, еднообразие и устойчивост на Международният съюз за защита на нови растителни сортове (UPOV), изброени в посоченото приложение.

3.  
По отношение на пригодността за култивиране и използване, видовете отговарят на условията, определени в приложение III, без да се засяга член 4, параграф 2 от директивата.

Член 2

Всички сортови характеристики по смисъла на член 1, параграф 2, буква a) и всякакви характеристики, отбелязани със звезда (*) в насоките за изследванията, посочени в член 1, параграф 2, буква б), се използват, при условие че наблюдението на характеристиките няма да се окаже невъзможно поради проявата на други характеристики и при условие че проявата на дадена характеристика не бъде възпрепятствана от условията на околната среда, при които се провежда изследването.

Член 3

Държавите-членки гарантират, че по отношение на видовете, изброени в приложения I и II, към момента на изследването са изпълнени минималните изисквания за извършване на изследванията, в съответствие с начина на провеждане на опитите и условията на отглеждане, както са определени в насоките, посочени в посочените приложения.

Член 4

Директива 72/180/ЕИО се отменя.

Член 5

1.  
Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, преди 31 март 2004 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.  
Държавите-членки съобщават на Комисията текста на разпоредбите от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 6

1.  

Когато при влизане в сила на настоящата директива определени сортове не са били одобрени за включване в общия каталог на сортовете на земеделски растителни видове и официалните изследвания са започнали преди тази дата в съответствие с разпоредбите на:

а) 

Директива 72/180/ЕИО или

б) 

насоките на СPVO, изброени в приложение I или насоките на UPOV, изброени в приложение II, според видовете,

се счита, че въпросните сортове отговарят на изискванията на настоящата директива.

2.  

Параграф 1 се прилага единствено когато опитите са довели до заключението, че сортовете съответстват на правилата, определени в:

а) 

Директива 72/180/ЕИО или

б) 

насоките на СPVO, изброени в приложение I, или насоките на UPOV, посочени в приложение II, според видовете.

Член 7

Настоящата директива влиза в сила на седмия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 8

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

▼M16
ПРИЛОЖЕНИЕ IСписък на видовете, посочени в член 1, параграф 2, буква а), които трябва да отговарят на техническите протоколи на CPVO (*1)

Научно наименование

Общоприето наименование

Протокол на CPVO

Dactylis glomerata L.

Ежова главица

Протокол TP 31/1 от 25.3.2021 г.

Festuca arundinacea Schreb.

Тръстиковидна власатка

Протокол TP 39/1 от 1.10.2015 г.

Festuca filiformis Pourr.

Финолистна власатка

Протокол TP 67/1 от 23.6.2011 г.

Festuca ovina L.

Овча власатка

Протокол TP 67/1 от 23.6.2011 г.

Festuca pratensis Huds

Ливадна власатка

Протокол TP 39/1 от 1.10.2015 г.

Festuca rubra L.

Червена власатка

Протокол TP 67/1 от 23.6.2011 г.

Festuca trachyphylla (Hack.) Hack.

Твърдолистна власатка

Протокол TP 67/1 от 23.6.2011 г.

Lolium multiflorum Lam.

Многооткосен (италиански) райграс

Протокол TP 4/2 от 19.3.2019 г.

Lolium perenne L.

Многогодишен райграс

Протокол TP 4/2 от 19.3.2019 г.

Lolium x hybridum Hausskn.

Хибриден райграс

Протокол TP 4/2 от 19.3.2019 г.

Medicago sativa L.

Обикновена люцерна

Протокол TP 6/1 от 22.12.2021 г.

Medicago x varia T. Martyn

Хибридна люцерна

Протокол TP 6/1 от 22.12.2021 г.

Phleum nodosum L.

Тимотейка

Протокол TP 34/1 от 22.12.2021 г.

Phleum pratense L.

Ливадна тимотейка

Протокол TP 34/1 от 22.12.2021 г.

Pisum sativum L. (partim)

Фуражен грах

Протокол TP 7/2 Rev. 3 Corr от 16.3.2020 г.

Poa pratensis L.

Ливадна ливадина

Протокол TP 33/1 от 15.3.2017 г.

Trifolium pratense L.

Ливадна детелина

Протокол TP 5/1 от 22.12.2021 г.

Vicia faba L.

Бакла

Протокол TP 8/1 от 19.3.2019 г.

Vicia sativa L.

Обикновен фий

Протокол TP 32/1 от 19.4.2016 г.

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Брюква

Протокол TP 89/1 от 11.3.2015 г.

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Фуражна ряпа

Протокол TP 178/1 от 15.3.2017 г.

Brassica napus L. (partim)

Рапица

Протокол TP 36/3 от 21.4.2020 г.

Cannabis sativa L.

Коноп

Протокол TP 276/2 от 1.2.2022 г.

Glycine max (L.) Merr.

Соя

Протокол TP 80/1 от 15.3.2017 г.

Gossypium spp.

Памук

Протокол TP 88/2 от 11.12.2020 г.

Helianthus annuus L.

Слънчоглед

Протокол TP 81/1 от 31.10.2002 г.

Linum usitatissimum L.

Лен

Протокол TP 57/2 от 19.3.2014 г.

Sinapis alba L.

Бял синап

Протокол TP 179/1 от 15.3.2017 г.

Avena nuda L.

Голозърнест овес

Протокол TP 20/3 от 6.3.2020 г.

Avena sativa L. (включва A. byzantina K. Koch)

Овес, червен овес

Протокол TP 20/3 от 6.3.2020 г.

Hordeum vulgare L.

Ечемик

Протокол TP 19/5 от 19.3.2019 г.

Oryza sativa L.

Ориз

Протокол TP 16/3 от 1.10.2015 г.

Secale cereale L.

Ръж

Протокол TP 58/1 Rev. от 27.4.2022 г.

Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor

Сорго

Протокол TP 122/1 от 19.3.2019 г.

Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse

Суданка

Протокол TP 122/1 от 19.3.2019 г.

Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor x Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse

Хибриди, получени от кръстосването на Sorghum bicolor subsp. bicolor и Sorghum bicolor subsp. drummondii

Протокол TP 122/1 от 19.3.2019 г.

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

Тритикале — хибриди, получени от кръстосване на вид от рода Triticum и вид от рода Secale

Протокол TP 121/3 от 27.4.2022 г.

Triticum aestivum L. subsp. aestivum

Обикновена пшеница

Протокол TP 3/5 от 19.3.2019 г.

Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van Slageren

Твърда пшеница

Протокол TP 120/3 от 19.3.2014 г.

Zea mays L. (partim)

Царевица

Протокол TP 2/3 от 11.3.2010 г.

Solanum tuberosum L.

Картофи

Протокол TP 23/3 от 15.3.2017 г.

(*1)   

Текстът на тези протоколи може да бъде намерен на уебсайта на CPVO (www.cpvo.europa.eu).
ПРИЛОЖЕНИЕ IIСписък на видовете, посочени в член 1, параграф 2, буква б), които трябва да отговарят на насоките за изследване на UPOV (*1)

Научно наименование

Общоприето наименование

Насока на UPOV

Beta vulgaris L.

Фуражно цвекло

Насока TG/150/3 от 4.11.1994 г.

Agrostis canina L.

Кучешка полевица

Насока TG/30/6 от 12.10.1990 г.

Agrostis gigantea Roth

Гигантска полевица

Насока TG/30/6 от 12.10.1990 г.

Agrostis stolonifera L.

Издънкова полевица

Насока TG/30/6 от 12.10.1990 г.

Agrostis capillaris L.

Обикновена полевица

Насока TG/30/6 от 12.10.1990 г.

Bromus catharticus Vahl

Слабителна овсига

Насока TG/180/3 от 4.4.2001 г.

Bromus sitchensis Trin.

Овсига

Насока TG/180/3 от 4.4.2001 г.

 

 

 

xFestulolium Asch. et Graebn.

Хибриди, получени от кръстосване на вид от рода Festuca с вид от рода Lolium

Насока TG/243/1 от 9.4.2008 г.

Lotus corniculatus L.

Звездан

Насока TG 193/1 от 9.4.2008 г.

Lupinus albus L.

Бяла лупина

Насока TG/66/4 от 31.3.2004 г.

Lupinus angustifolius L.

Теснолистна лупина

Насока TG/66/4 от 31.3.2004 г.

Lupinus luteus L.

Жълта лупина

Насока TG/66/4 от 31.3.2004 г.

Medicago doliata Carmign.

Стройностъблена люцерна

Насока TG/228/1 от 5.4.2006 г.

Medicago italica (Mill.) Fiori

Италианска люцерна

Насока TG/228/1 от 5.4.2006 г.

Medicago littoralis Rohde ex Loisel.

Крайбрежна люцерна

Насока TG/228/1 от 5.4.2006 г.

Medicago lupulina L.

Хмелна люцерна

Насока TG/228/1 от 5.4.2006 г.

Medicago murex Willd.

Кръглоплодна люцерна

Насока TG/228/1 от 5.4.2006 г.

Medicago polymorpha L.

Изменчива люцерна

Насока TG/228/1 от 5.4.2006 г.

Medicago rugosa Desr.

Набръчкана люцерна

Насока TG/228/1 от 5.4.2006 г.

Medicago scutellata (L.) Mill.

Щитовидна люцерна

Насока TG/228/1 от 5.4.2006 г.

Medicago truncatula Gaertn.

Отсеченолистна люцерна

Насока TG/228/1 от 5.4.2006 г.

Trifolium repens L.

Бяла детелина

Насока TG/38/7 от 9.4.2003 г.

Trifolium subterraneum L.

Подземна детелина

Насока TG/170/3 от 4.4.2001 г.

Phacelia tanacetifolia Benth.

Фацелия

Насока TG/319/1 от 5.4.2017 г.

Arachis hypogaea L.

Фъстъци

Насока TG/93/4 от 9.4.2014 г.

Brassica juncea (L.) Czern

Кафяв синап

Насока TG/335/1 от 17.12.2020 г.

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Репица

Насока TG/185/3 от 17.4.2002 г.

Carthamus tinctorius L.

Картам/шафранка/сафлор

Насока TG/134/3 от 12.10.1990 г.

Papaver somniferum L.

Мак

Насока TG/166/4 от 9.4.2014 г.

(*1)   

Текстът на тези насоки може да бъде намерен на уебсайта на UPOV (www.upov.int).

▼B
ПРИЛОЖЕИЕ III

ХАРАКТЕРИСТИКИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ИЗСЛЕДВАНЕТО НА ПРИГОДНОСТТА ЗА КУЛТИВИРАНЕ ИЛИ УПОТРЕБА

1. Реколта.

2. Устойчивост на вредни организми.

3. Поведение спрямо фактори на физическата среда.

4. Характеристики на качеството.

Използваните методи се уточняват, когато се предадат резултатите.

Top