EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02003L0084-20110614

Consolidated text: Директива 2003/84/ЕО на Комисията от 25 септември 2003 година за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета относно включване на флуртамон, флуфенацет, йодосулфурон, диметенамид-п, пикоксистробин, фостиазат и силтиофам като активни вещества (текст от значение за ЕИП)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/84/2011-06-14

02003L0084 — BG — 14.06.2011 — 002.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

ДИРЕКТИВА 2003/84/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 25 септември 2003 година

за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета относно включване на флуртамон, флуфенацет, йодосулфурон, диметенамид-п, пикоксистробин, фостиазат и силтиофам като активни вещества

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 247, 30.9.2003, p.20)

отменен със:

 

 

Официален вестник

страница

дата

 

Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година

L 309

1

24.11.2009

Top