EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02002R1163-20020723

Consolidated text: Регламент (ЕО) № 1163/2002 на Комисията от 28 юни 2002 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1501/95 по отношение на условията за изплащане на възстановяванията при износ на зърнени култури

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1163/2002-07-23

2002R1163 — BG — 23.07.2002 — 001.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1163/2002 НА КОМИСИЯТА

от 28 юни 2002 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1501/95 по отношение на условията за изплащане на възстановяванията при износ на зърнени култури

(ОВ L 170, 29.6.2002, p.46)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  No

page

date

►M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1324/2002 НА КОМИСИЯТА от 22 юли 2002 година

  L 194

26

23.7.2002
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1163/2002 НА КОМИСИЯТА

от 28 юни 2002 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1501/95 по отношение на условията за изплащане на възстановяванията при износ на зърнени културиКОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 1766/92 на Съвета от 30 юни 1992 г. относно общата организация на пазара на зърнени култури ( 1 ), последно изменен с Регламент (ЕО) № 1666/2000 на Комисията ( 2 ), и по-специално член 13, параграф 11 от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 3 от Регламент (ЕО) № 800/1999 на Комисията от 15 април 1999 г. относно определяне на общи подробни правила за прилагане на режима на възстановявания при износ на селскостопански продукти ( 3 ), последно изменен с Регламент (ЕО) № 2299/2001 ( 4 ), предвижда, когато диференцирано възстановяване се прилага за дадена трета страна, правото на възстановяване да се придобива при осъществяване на внос в тази трета страна. Членове 14, 15 и 16 от посочения регламент определят условията за изплащане на възстановяването, когато се прилага диференцирано възстановяване, както и документите, които трябва да се представят като доказателство, че продуктът е пристигнал на местоназначението си.

(2)

Когато се прилага диференцирано възстановяване, член 18, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 800/1999 предвиждат част от възстановяването, изчислена съгласно най-ниския размер за възстановяване, да се изплаща при заявяване от страна на износителя, след като бъде представено доказателство, че продуктът е напуснал митническата територия на Общността.

(3)

Регламент (ЕО) № 1501/95 на Комисията от 29 юни 1995 г. относно определяне на някои подробни правила за прилагането на Регламент (ЕИО) № 1766/92 на Съвета относно предоставянето на възстановявания при износ на зърнени култури и мерките, които е необходимо да се предприемат в случай на затруднения във функционирането на пазара на зърнени култури ( 5 ), последно изменен с Регламент (ЕО) № 602/2001 ( 6 ), предвижда изключения от Регламент (ЕО) № 800/1999 в резултат на търговско споразумение, сключено през 2000 г. за премахване на възстановяванията за обикновената пшеница, брашното и триците, изнасяни за Полша.

(4)

Наскоро бяха сключени търговски споразумения между Европейската общност и Естония, Латвия и Литва (балтийските държави), установяващи някои изключения под формата на тарифни квоти на Общността за някои селскостопански продукти, както и пълното либерализиране на търговията с други селскостопански продукти. В сектора на зърнените култури едно от изключенията е премахването на възстановяванията за повечето продукти, посочени в член 1, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 1766/92.

(5)

Член 7а от Регламент (ЕО) № 1162/95 на Комисията от 23 май 1995 г. относно определяне на специални подробни правила за прилагането на режима от лицензии за внос и износ на зърнени култури и ориз ( 7 ), последно изменен с Регламент (ЕО) № 1006/2002 ( 8 ), предвижда специални мерки за износ в Полша и Балтийските държави.

(6)

Следователно трябва да се вземат предвид тези специални мерки, които трябва да влязат в сила на 1 юли 2002 г., за да не се налагат ненужни разходи на износителите, които търгуват с въпросните трети страни. За тази цел при определяне на най-ниския размер на възстановяване не трябва да се взема предвид фактът, че за въпросното местоназначение не е определено възстановяване.

(7)

Разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1501/95, съдържащи изключенията от Регламент (ЕО) № 800/1999, следователно трябва да се адаптират, така че да се вземат предвид новите търговки споразумения с балтийските държави;

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по зърнени култури,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:Член 1

Член 13а от Регламент (ЕО) № 1501/95 се заменя със следното:

„Член 13а

1.  Като изключение от член 16 от Регламент (ЕО) № 800/1999на Комисията ( 9 ), когато диференцирането на възстановяването е резултат единствено от това, че не е определено възстановяване за местоназначенията, посочени в приложение IV към Регламент (ЕО) № 1162/95, не се изисква доказателство, че митническите формалности по вноса са извършени, за да бъде изплатено възстановяването за продуктите, изброени в това приложение.

2.  Фактът, че не е определено възстановяване при износ на продуктите, изброени в приложение IV към Регламент (ЕО) № 1162/95, за местоназначенията, посочени в него, не се взема предвид при определяне на най-ниския размер на възстановяването по смисъла на член 18, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 800/1999.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

▼M1

Прилага се за декларации за износ, приети на или след 1 юли 2002 г.

▼B

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.( 1 ) ОВ L 181, 1.7.1992 г., стр. 21.

( 2 ) ОВ L 193, 29.7.2000 г., стр. 1.

( 3 ) ОВ L 102, 17.4.1999 г., стр. 11.

( 4 ) ОВ L 308, 27.11.2001 г., стр. 19.

( 5 ) ОВ L 147, 30.6.1995 г., стр. 7.

( 6 ) ОВ L 89, 29.3.2001 г., стр. 16.

( 7 ) ОВ L 117, 24.5.1995 г., стр. 2.

( 8 ) ОВ L 153, 12.6.2002 г., стр. 5.

( 9 ) ОВ L 102, 17.4.1999 г., стр. 11.“

Top