EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02002D0002-20161217

Consolidated text: Решение на Комисията от 20 декември 2001 година относно констатиране съгласно Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета нивото на адекватна защита на личните данни, осигурявано от канадския закон за защита на личните данни и електронните документи (нотифицирано под номер С(2001) 4539) (2002/2/ЕО)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/2(1)/2016-12-17

02002D0002 — BG — 17.12.2016 — 001.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 20 декември 2001 година

относно констатиране съгласно Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета нивото на адекватна защита на личните данни, осигурявано от канадския закон за защита на личните данни и електронните документи

(нотифицирано под номер С(2001) 4539)

(2002/2/ЕО)

(ОВ L 002, 4.1.2002 г., стp. 13)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/2295 НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 16 декември 2016 година

  L 344

83

17.12.2016
▼B

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 20 декември 2001 година

относно констатиране съгласно Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета нивото на адекватна защита на личните данни, осигурявано от канадския закон за защита на личните данни и електронните документи

(нотифицирано под номер С(2001) 4539)

(2002/2/ЕО)Член 1

За целите на член 25, параграф 2 от Директива 95/46/ЕО Канада се оценява като осигуряваща адекватно ниво на защита на личните данни, трансферирани от Общността до получатели, подчиняващи се на закона за защита на личните сведения и електронни документи (наричан по-долу „канадският закон“).

Член 2

Настоящото решение се отнася единствено до адекватната защита, осигурявана от Канада чрез канадския закон с оглед да отговори на изискванията на член 25, параграф 1 от Директива 95/46/ЕО, и няма никакво влияние върху други условия или ограничения, довеждащи до прилагане на други разпоредби на директивата, които се прилагат за обработката на личните данни в държавите-членки.

▼M1

Член 3

Когато компетентните органи в държавите членки упражняват правомощията си съгласно член 28, параграф 3 от Директива 95/46/ЕО, което води до спиране или окончателна забрана на потоците от данни към получател в Канада, чиито дейности попадат в приложното поле на канадския закон за защита на личните данни и електронните документи, за да защитят физическите лица във връзка с обработването на техните лични данни, съответната държава членка незабавно информира Комисията, която препраща информацията на другите държави членки.

▼M1

Член 3а

1.  Комисията осъществява постоянно наблюдение на промените в правния ред на Канада, които биха могли да повлияят на действието на настоящото решение, включително промените по отношение на достъпа на публичните органи до лични данни, с цел да прецени дали Канада продължава да гарантира достатъчна степен на защита на личните данни.

2.  Държавите членки и Комисията се информират взаимно за случаите, при които действията на органите, които отговарят за осигуряване на спазването на нормите за защита в Канада, не са достатъчни за осигуряване на тяхното спазване.

3.  Държавите членки и Комисията се информират взаимно за евентуални признаци, че намесата от страна на публичните органи на Канада, които отговарят за националната сигурност, правоприлагането или други обществени интереси, в правото на физическите лица на защита на личните им данни надхвърля строго необходимото или че няма ефективна правна защита срещу подобна намеса.

4.  Ако има доказателства, че повече не се осигурява достатъчна степен на защита, включително в ситуациите, посочени в параграфи 2 и 3 от настоящия член, Комисията информира компетентния орган на Канада и при необходимост предлага проект за мерки в съответствие с процедурата, посочена в член 31, параграф 2 от Директива 95/46/ЕО, с оглед отменяне или спиране на действието на настоящото решение или ограничаване на неговото приложно поле.

▼B

Член 4

1.  Настоящото решение може да бъде изменяно във всеки момент в светлината на опита, извлечен от неговото прилагане, или в случай на промени в канадското законодателство, включително разпоредбите, признаващи сходния по същество характер на даден провинциален закон. Комисията оценява на основата на наличните информации привеждането в действие на настоящото решение три години след нотифицирането на държавите-членки и участва във всяка пригодна констатация на комитета, създаден съгласно член 31 от Директива 95/46/ЕО, и по-специално за всеки елемент, който е в състояние да има отражение върху установеното по смисъла на член 1 от настоящото решение на адекватното ниво на защита в Канада по смисъла на член 25 от Директива 95/46/ЕО и на всеки елемент, показващ, че решението се прилага по дискриминационен начин.

2.  Комисията представя, ако е необходимо, проект за мерки, които да се вземат съобразно процедурата, предвидена в член 31, параграф 2 от Директива 95/46/ЕО.

Член 5

Държавите-членки предприемат всички необходими мерки за да се съобразят с настоящото решение в срок от деветдесет дни, считано от нотифицирането на държавите-членки.

Член 6

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Top