EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02002A0430(04)-20151231

Consolidated text: Споразумение между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти

2002A4430 — BG — 31.12.2015 — 003.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

СПОРАЗУМЕНИЕ

между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти

(ОВ L 114, 30.4.2002 г., стp. 132)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

 M1

DECISION No 2/2003 OF THE JOINT VETERINARY COMMITTEE SET UP BY THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE SWISS CONFEDERATION ON TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS of 25 November 2003 (*)

  L 23

27

28.1.2004

 M2

DECISION No 3/2004 OF THE JOINT COMMITTEE of 29 April 2004 (*)

  L 151

125

30.4.2004

 M3

DECISION No 1/2004 OF THE JOINT VETERINARY COMMITTEE SET UP UNDER THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE SWISS CONFEDERATION ON TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS of 28 April 2004 (*)

  L 160

115

30.4.2004

 M4

DECISION No 2/2004 OF THE JOINT VETERINARY COMMITTEE SET UP UNDER THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE SWISS CONFEDERATION ON TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS of 9 December 2004 (*)

  L 17

1

20.1.2005

 M5

DECISION No 2/2005 OF THE JOINT COMMITTEE ON AGRICULTURE SET UP BY THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE SWISS CONFEDERATION ON TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS of 1 March 2005 (*)

  L 78

50

24.3.2005

 M6

DECISION No 1/2005 OF THE JOINT COMMITTEE ON AGRICULTURE SET UP BY THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE SWISS CONFEDERATION ON TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS of 25 February 2005 (*)

  L 131

43

25.5.2005

 M7

DECISION No 3/2005 OF THE JOINT COMMITTEE ON AGRICULTURE SET UP BY THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE SWISS CONFEDERATION ON TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS of 19 December 2005 (*)

  L 346

33

29.12.2005

 M8

DECISION No 4/2005 OF THE JOINT COMMITTEE ON AGRICULTURE of 19 December 2005 (*)

  L 346

44

29.12.2005

►M9

РЕШЕНИЕ № 1/2006 (2007/61/ЕО) НА СЪВМЕСТНИЯ ВЕТЕРИНАРЕН КОМИТЕТ от 1 декември 2006 година

  L 32

11

6.2.2007

►M10

РЕШЕНИЕ 1/2007 НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ, СЪЗДАДЕН ПО СИЛАТА НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ И ШВЕЙЦАРСКАТА КОНФЕДЕРАЦИЯ ЗА ТЪРГОВИЯ СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ от 15 юни 2007 година

  L 173

31

3.7.2007

 M11

РЕШЕНИЕ № 1/2008 НА СМЕСЕНИЯ КОМИТЕТ ПО СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, СЪЗДАДЕН СЪГЛАСНО СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ И КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВИЯТА СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ от 15 януари 2008 година

  L 27

21

31.1.2008

►M12

РЕШЕНИЕ № 2/2008 НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ, СЪЗДАДЕНО ПО СИЛАТА НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ И КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВИЯТА СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ от 24 юни 2008 година

  L 228

3

27.8.2008

►M13

РЕШЕНИЕ № 1/2008 НА СЪВМЕСТНИЯ ВЕТЕРИНАРЕН КОМИТЕТ СЪЗДАДЕН СЪС СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ И КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВИЯТА СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ от 23 декември 2008 година

  L 6

89

10.1.2009

►M14

СПОРАЗУМЕНИЕ между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за изменение на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти

  L 136

2

30.5.2009

 M15

РЕШЕНИЕ № 1/2009 НА СМЕСЕНИЯ КОМИТЕТ ПО СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО от 9 декември 2009 година

  L 115

33

8.5.2010

►M16

РЕШЕНИЕ № 1/2010 НА СЪВМЕСТНИЯ ВЕТЕРИНАРЕН КОМИТЕТ, СЪЗДАДЕН ПО СИЛАТА НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ И КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВИЯТА СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ от 1 декември 2010 година

  L 338

50

22.12.2010

►M17

РЕШЕНИЕ № 1/2010 НА СМЕСЕНИЯ КОМИТЕТ ПО СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, СЪЗДАДЕН СЪГЛАСНО СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ И КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВИЯТА СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ от 13 декември 2010 година

  L 32

9

8.2.2011

►M18

СПОРАЗУМЕНИЕ между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария относно закрилата на наименованията за произход и на географските указания на селскостопанските продукти и на храните, за изменение на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти

  L 297

3

16.11.2011

►M19

РЕШЕНИЕ № 1/2012 НА СМЕСЕНИЯ КОМИТЕТ ПО СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, СЪЗДАДЕН СЪГЛАСНО СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ И КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВИЯТА СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ от 3 май 2012 година

  L 155

1

15.6.2012

►M20

РЕШЕНИЕ № 2/2012 НА СМЕСЕНИЯ КОМИТЕТ ПО СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, СЪЗДАДЕН СЪГЛАСНО СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ И КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВИЯТА СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ от 3 май 2012 година

  L 155

99

15.6.2012

►M21

РЕШЕНИЕ № 1/2013 НА СЪВМЕСТНИЯ ВЕТЕРИНАРЕН КОМИТЕТ, СЪЗДАДЕН СЪС СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ И КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВИЯТА СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ от 22 февруари 2013 година

  L 264

1

5.10.2013

►M22

РЕШЕНИЕ № 1/2013 НА СМЕСЕНИЯ КОМИТЕТ ПО СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО от 28 ноември 2013 година

  L 332

49

11.12.2013

►M23

РЕШЕНИЕ №1/2014 НА СМЕСЕНИЯ КОМИТЕТ ПО СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО от 9 април 2014 година

  L 180

21

20.6.2014

►M24

РЕШЕНИЕ № 2/2015 НА СМЕСЕНИЯ КОМИТЕТ ПО СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО от 19 ноември 2015 г.

  L 323

29

9.12.2015(*)

Настоящият акт никога не е публикуван на български език.
▼B

СПОРАЗУМЕНИЕ

между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продуктиЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ,

по-долу наричана „Общността“,

и

КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ,

по-долу наричана „Швейцария“,

наричани заедно по-долу „страните“,

РЕШЕНИ постепенно да премахнат пречките, засягащи основната част от търговията им в съответствие с разпоредбите относно създаването на зони за свободна търговия от Споразумението за създаване на Световната търговска организация,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че в член 15 от Споразумението за свободна търговия от 22 юли 1972 г. страните обявиха готовността си да насърчават, доколкото позволяват техните селскостопански политики, хармоничното развитие на търговията със селскостопански продукти, за които посоченото Споразумение не се отнася,

СЕ ДОГОВОРИХА, КАКТО СЛЕДВА:Член 1

Цел

1.  Целта на настоящото споразумение е да се укрепят отношенията на свободна търговия между страните, като се подобри достъпът на всяка от тях до пазара на селскостопански продукти на другата страна.

2.  „Селскостопански продукти“ означава продуктите, изброени в глави 1 до 24 от Международната конвенция по Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките. За целите на прилагането на приложения 1, 2 и 3 към настоящото споразумение, продуктите, попадащи в глава 3 и позиции 16.04 и 16.05 от Хармонизираната система и продуктите, обхванати от кодове по КН 0511 91 10 , 0511 91 90 , 1902 20 10 и 2301 20 00 , се изключват.

3.  Настоящото споразумение няма да се прилага по отношение на артикулите, обхванати от протокол 2 към Споразумението за свободна търговия, с изключение на съответните концесии, предоставени в приложения 1 и 2 към настоящото споразумение.

Член 2

Тарифни концесии

1.  Без да се засяга режимът на концесиите, включени в приложение 3, тарифните концесии, предоставени от Швейцария на Общността, са тези, изброени в приложение 1 към настоящото споразумение.

2.  Без да се засяга режимът на концесиите, включени в приложение 3, тарифните концесии, предоставени от Общността на Швейцария са тези, изброени в приложение 2 към настоящото.

Член 3

Концесии във връзка със сирената

Специфичните разпоредби, приложими към търговията със сирена са тези, изброени в приложение 3 към настоящото споразумение.

Член 4

Правила за произход

Правилата за произход, прилагани взаимно съгласно приложения 1, 2 и 3 към настоящото споразумение, са както е изложено в протокол 3 към Споразумението за свободна търговия.

Член 5

Премахване на техническите пречки пред търговията

1.   ►M18  С приложения 4—12 към настоящото споразумение се определят мерките за намаляване на техническите пречки пред търговията със селскостопански продукти в следните области: ◄

 приложение 4 относно растителната защита,

 приложение 5 относно фуражите за животни,

 приложение 6 относно семената,

 приложение 7 относно търговията с продукти от сектора на вината,

 приложение 8 относно взаимното признаване и защита на наименованията на спиртните напитки и ароматизираните напитки на база вина,

 приложение 9 относно селскостопанските продукти и храни, продукт на биологично земеделие,

 приложение 10 относно признаването на проверките за съответствие при плодовете и зеленчуците, които са обект на търговски стандарти,

 приложение 11 относно ветеринарните и зоотехническите мерки, приложими към търговията със живи животни и животински продукти,

▼M18

 приложение 12 относно закрилата на наименованията за произход и на географските указания на селскостопанските продукти и на храните.

▼B

2.  Член 1, параграфи 2 и 3 и членове 6, 7, 8 и 10 до 13 от настоящото споразумение не се прилагат по отношение на приложение 11.

Член 6

Смесен комитет по селското стопанство

1.  Създава се Смесен комитет (по-долу в настоящото наричан „Комитетът“), съставен от представители на страните.

2.  Комитетът отговаря за администрирането на настоящото споразумение и гарантира доброто му изпълнение.

3.  Комитетът е оправомощен да взема решения, както е предвидено в настоящото споразумение и приложенията към него. Тези решения се изпълняват от страните съгласно техните собствени правила.

4.  Комитетът приема свой процедурен правилник.

5.  Комитетът действа въз основа на взаимно съгласие.

6.  За да се осигури доброто изпълнение на настоящото споразумение, страните провеждат консултации в рамките на Комитета по искане на която и да е от страните.

7.  Комитетът създава такива работни групи, каквито бъдат необходими за администриране на приложенията към настоящото споразумение. В процедурните правилници на тези групи се определя, в частност, техният състав и начинът им на работа.

▼M18

8.  Комитетът е упълномощен да одобри автентични версии на споразумението на новите езици.

▼B

Член 7

Разрешаване на спорове

Всяка от страните има право да отнесе спорен въпрос, който засяга изпълнението или прилагането на настоящото споразумение до Комитета. Същият прави опит да разреши спора. На Комитета е предоставя всякаква информация, която може да бъде полезна, за да стане възможно задълбочено проучване на ситуацията, с цел намиране на приемливо решение. За целта, Комитетът проучва всички възможности за поддържане доброто функциониране на настоящото споразумение.

Член 8

Обмен на информация

1.  страните обменят всякаква релевантна информация относно изпълнението и прилагането на настоящото споразумение.

2.  страните взаимно се информират за евентуални промени, които възнамеряват да въведат в своите законови, подзаконови и административни разпоредби в рамките на настоящото споразумение и при първа възможност нотифицират другата страна за всички нови разпоредби.

Член 9

Поверителност

От представителите, експертите и другите агенти на страните се изисква, дори и след като задълженията им отпаднат, да не разкриват информация, получена в рамките на настоящото споразумение, която е обхваната от задължението за спазване на професионална тайна.

Член 10

Защитни мерки

1.  Когато във връзка с прилагането на приложения 1, 2 и 3 към настоящото споразумение и вземайки предвид особената чувствителност на пазарите на селскостопански продукти на страните, вносът на продукти с произход от една от страните причинява или заплашва да причини сериозни смущения на пазарите на другата, страните незабавно ще проведат консултации за намиране на подходящо решение. До намирането на такова решение, въпросната страна има право да вземе всички мерки, които сметне за необходими.

2.  Когато бъдат предприети защитни мерки, както е предвидено в параграф 1 или в другите приложения към настоящото:

a) при липса на конкретни разпоредби ще се прилагат следните процедури:

 когато някоя от страните възнамерява да приложи защитни мерки по отношение на част от или на цялата територия на другата, тя предварително ще уведоми другата страна, излагайки съображенията си,

 когато някоя от страните приложи защитни мерки по отношение на част от или цялата си територия или тази на трета страна, тя ще уведоми другата при първа възможност,

 без да се накърнява възможността за незабавно въвеждане в сила на планираните мерки, между двете страни при първа възможност ще се проведат консултации с цел намиране на подходящи решения,

 когато от страна на държава-членка на Общността бъдат предприети защитни мерки по отношение на Швейцария, друга държава-членка или трета страна, Общността надлежно ще уведоми за това Швейцария при първа възможност;

б) предимство трябва да се дава на мерките, които най-малко смущават прилагането на настоящото споразумение.

▼M14

Член 11

Изменения

Комитетът може да вземе решение за изменение на приложенията и допълненията към приложенията на Споразумението.

▼B

Член 12

Преразглеждане

1.  В случай, че някоя от страните желае преразглеждане на настоящото споразумение, тя трябва да предостави мотивирана молба до другата страна.

2.  Страните могат да възложат на Комитета задачата да разгледа такава молба и, когато е целесъобразно, да подготви препоръки, в частност с цел провеждане на преговори.

3.  Евентуалните споразумения, постигнати при преговори, както е предвидено в параграф 2, се представят за ратифициране или одобряване от страните съгласно техните съответни процедури.

Член 13

Клауза за по-нататъшно развитие

1.  С настоящото страните се задължават да продължат да работят към постепенно постигане на по-голяма либерализация на търговията със селскостопански продукти между тях.

2.  За тази цел, страните редовно преразглеждат в рамките на Комитета условията, от които се ръководи търговията със селскостопански продукти между тях.

3.  В светлината на резултата на такова разглеждане, както и на техните съответни селскостопански политики и вземайки предвид чувствителността на пазарите на селскостопански продукти, страните могат да предприемат преговори в рамките на настоящото споразумение с цел допълнително да намалят пречките пред търговията със селскостопански продукти на базата на реципрочни и взаимно изгодни преференции.

4.  Евентуалните споразумения, резултат от преговорите, проведени както е предвидено в параграф 3, се представят за ратифициране или одобряване от страните съгласно техните съответни процедури.

Член 14

Прилагане на споразумението

1.  Страните предприемат всички стъпки, общи или конкретни, за да се осигури изпълнението на задълженията, произтичащи от настоящото споразумение.

2.  Страните се въздържат от мерки, които могат да изложат на риск постигането на целите на настоящото споразумение.

Член 15

Приложения

Приложенията към настоящото споразумение, включително допълненията към тях, съставляват неразделна част от него.

Член 16

Териториален обхват

Настоящото споразумение се прилага, от една страна, на териториите, към които се прилага Договорът за създаване на Европейската общност и при условията, установени в този договор и, от друга страна, на територията на Швейцария.

Член 17

Влизане в сила и срок на споразумението

1.  Настоящото споразумение се ратифицира или одобрява от страните според съответните им процедури. То влиза в сила на първия ден от втори месец след окончателното нотифициране за депозирането на документите за ратифициране или одобряване от всички на следните седем споразумения:

 Споразумение относно търговията със селскостопански продукти

 Споразумение за свободното движение на хора

 Споразумение за въздушния транспорт

 Споразумение за превоз на стоки и пътници по шосе и железница

 Споразумение за взаимно признаване по отношение оценката за съответствие

 Споразумение относно някои аспекти на държавните поръчки

 Споразумение за научно и техническо сътрудничество

2.  Настоящото споразумение се сключва за първоначален срок от седем години. То се подновява за неопределен срок, освен ако Общността или Швейцария не нотифицира другата страна за обратното преди изтичане на първоначалния срок. В случай на изпращане на такова нотифициране, се прилагат разпоредбите на параграф 4.

3.  И Общността, и Швейцария могат да преустановят действието на настоящото споразумение, като нотифицират другата страна за решението си. В случай на такова нотифициране, се прилагат разпоредбите на параграф 4.

4.  Седемте споразумения, посочени в параграф 1, спират да се прилагат шест месеца след получаване на такова нотифициране за неподновяване, упоменато в параграф 2 или прекратяването съгласно параграф 3.

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve, en dos ejemplares en las lenguas alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, siendo cada uno de estos textos igualmente auténtico.

Udfærdiget i Luxembourg, den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfemsi to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig in zweifacher Ausfertigung in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, spanischer und schwedischer Sprache, wobei jeder dieser Wortlaute gleichermaßen verbindlich ist.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα, σε δύο ατνίτυπα στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα, όλα δε τα κείμενα αυτά είναι εξίσου αυθεντικά.

Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-nine, in duplicate in the Spanish, Danish, German, Greek, English, French, Italian, Dutch, Portuguese, Finnish and Swedish languages, each text being equally authentic.

Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.

Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove, in duplice esemplare, in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca. Ciascuna delle versioni linguistiche fa parimenti fede.

Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig, in twevoud, in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle talen gelijkelijk authentiek.

Feito no Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove, em dois exemplares, nas línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fé qualquer dos textos.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

Utfärdat i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio i två exemplar på det danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språket, vilka samtliga texter är giltiga.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

signatory

signatory

Por la Confederación Suiza

For Det Schweiziske Edsforbund

Für der Schweizerischen Eidgenossenschaft

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

Pela Confederação Suíça

Sveitsin valaliiton puolesta

På Schweiziska Edsförbundets vägnar

signatory

signatory

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1:

Концесии, предоставени от Швейцария

ПРИЛОЖЕНИЕ 2:

Концесии, предоставени от Общността

ПРИЛОЖЕНИЕ 3:

Концесии във връзка със сирената

Допълнение 1:

Концесии, предоставени от Общността

Допълнение 2:

Концесии, предоставени от Швейцария

Допълнение 3:

Списък на наименованията на сиренето „Italico“, които могат да бъдат внасяни в Швейцария

Допълнение 4:

Описания на сирената

ПРИЛОЖЕНИЕ 4:

относно растителната защита

Допълнения 1:

Растения, растителни продукти и други продукти

Допълнения 2:

Законодателство

Допълнения 3:

Органи, предоставящи при поискване списък на официалните органи, отговорни за изготвяне на фитосанитарните паспорти

Допълнения 4:

Зони, посочени в член 4, и свързаните с тях специални изисквания

Допълнение 5:

Обмен на информация

ПРИЛОЖЕНИЕ 5:

относно фуражите за животни

Допълнение 1

Допълнение 2:

Списък на законодателните разпоредби по член 9

ПРИЛОЖЕНИЕ 6:

относно семената

Допълнение 1:

Законодателство

Допълнение 2:

Органи за инспекция и сертифициране на семената

Допълнение 3:

Дерогации на Общността, приети от Швейцария

Допълнение 4:

Списък на третите страни

ПРИЛОЖЕНИЕ 7:

относно търговията с лозаро-винарски продукти

Допълнение 1:

Лозаро-винарски продукти по смисъла на член 2

Допълнение 2:

Специални разпоредби, посочени в член 3, букви а) и б)

Допълнение 3:

Списък на актовете и техническите разпоредби, посочени в член 4, отнасящи се до лозаро-винарските продукти

Допълнение 4:

Защитени наименования, посочени в член 5

Допълнение 5:

Условия и режим, посочени в член 8, параграф 9 и член 25, параграф 1, буква б)

ПРИЛОЖЕНИЕ 8:

Относно взаимното признаване и защита на наименованията на спиртните напитки и ароматизираните напитки на база вина

Допълнение 1:

Географски означения на спиртни напитки с произход от европейския съюз

Допълнение 2:

Защитени наименования на спиртни напитки с произход от Швейцария

Допълнение 3:

Защитени наименования на ароматизирани напитки с произход от Общността

Допълнение 4:

Защитени наименования на ароматизирани напитки с произход от Швейцария

Допълнение 5:

Списък на актовете, посочени в член 2, отнасящи се до спиртните напитки, ароматизираните вина и ароматизираните напитки

ПРИЛОЖЕНИЕ 9:

относно селскостопанските продукти и храни, продукт на биологично земеделие,

Допълнение 1:

Списък на посочените в член 3 актове относно селскостопанските продукти и храни, продукт на биологично земеделие

Допълнение 2:

Правила за прилагане

ПРИЛОЖЕНИЕ 10:

Относно признаването на проверките за съответствие при плодовете и зеленчуците, които са обект на търговски стандарти

Допълнение 1:

Швейцарски органи за инспекция, оправомощени да издават сертификата за съответствие, предвиден в член 3 от приложение 10

Допълнение 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 11:

относно ветеринарните и зоотехническите мерки, приложими към търговията с живи животни и животински продукти

Appendix 1:

Control measures/notification of diseases

Допълнение 2:

Здраве на животните: търговия и пускане на пазара

Допълнение 3:

Внос на живи животни, на техни сперма, яйцеклетки и ембриони от трети страни

Допълнение 4:

Зоотехнически разпоредби, включително тези, уреждащи вноса от трети страни

Допълнение 5:

Живи животни, сперма, яйцеклетки и ембриони: гранични проверки и такси

Appendix 6:

Animal products

Допълнение 7:

Компетентни органи

Допълнение 8:

Адаптиране към регионалните условия

Допълнение 9:

Насоки относно процедурите за провеждане на одити

Допълнение 10:

Животински продукти: гранични проверки и такси

Допълнение 11:

Звена за контакт

ПРИЛОЖЕНИЕ 12:

относно закрилата на наименованията за произход и на географските указания на селскостопанските продукти и на храните

Допълнение 1:

Списъци на съответните географски означения, които са защитени от другата страна

Допълнение 2:

Законодателни актове на страните

▼M12

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Концесии, предоставени от Швейцария

Тарифните концесии, описани по-долу, се предоставят от Швейцария за следните продукти с произход от Общността и са, когато е приложимо, ограничени от годишни количества:Позиция по швейцарската тарифа

Описание

Приложимо мито

(CHF/100 kg брутно тегло)

Годишно количество

(в тонове нетно тегло)

0101 90 95

Живи коне (с изключение на расови коне за разплод и коне, предназначени за клане) (брой глави)

0

100 глави

0204 50 10

Козе месо, прясно, охладено или замразено

40

100

0207 14 81

Гърди от птици от домашни видове, замразени

15

2 100

0207 14 91

Карантии и разфасовки, годни за консумация, от птици от домашни видове, включително черният им дроб (с изключение на гърди), замразени

15

1 200

0207 27 81

Гърди от пуйки от домашни видове, замразени

15

800

0207 27 91

Карантии и разфасовки, годни за консумация, от пуйки от домашни видове, включително черният им дроб (с изключение на гърди), замразени

15

600

0207 33 11

Патици от домашни видове, неразфасовани, замразени

15

700

0207 34 00

Тлъст черен дроб от патици, гъски или токачки от домашни видове, пресен или охладен

9,5

20

0207 36 91

Карантии и разфасовки, годни за консумация, от гъски или токачки от домашни видове, замразени (с изключение на тлъст черен дроб)

15

100

0208 10 00

Меса и карантии, годни за консумация, от домашни или диви зайци, пресни, охладени или замразени

11

1 700

0208 90 10

Меса и карантии, годни за консумация, от дивеч, пресни, охладени или замразени (различни от домашни или диви зайци)

0

100

ex 0210 11 91

Бутове и техните разфасовки, необезкостени, от животни от рода на свинете (с изключение на глигани), осолени или в саламура, сушени или пушени

Осв.

1 000  (1)

ex 0210 19 91

Парчета обезкостен котлет, в саламура и пушени

Осв.

0210 20 10

Сушени меса от животни от рода на едрия рогат добитък

Осв.

200  (2)

ex 0407 00 10

Птичи яйца, годни за консумация, с черупки, пресни, консервирани или варени

47

150

ex 0409 00 00

Естествен мед от акация

8

200

ex 0409 00 00

Естествен мед, друг (с изключение на акация)

26

50

0602 10 00

Издънки, невкоренени, и калеми

Осв.

Неограничено

 

Дървета, храсти и дръвчета с меки плодове (калеми и издънки):

Осв.

 (3)

0602 20 11

—  присадени, невкоренени

0602 20 19

—  присадени, вкоренени

0602 20 21

—  неприсадени, невкоренени

0602 20 29

—  неприсадени, вкоренени

 

Плодни дървета, храсти и дръвчета (калеми и издънки):

Осв.

 (3)

0602 20 31

—  присадени, невкоренени

0602 20 39

—  присадени, вкоренени

0602 20 41

—  неприсадени, невкоренени

0602 20 49

—  неприсадени, вкоренени

 

Дървета, храсти и дръвчета с меки плодове и костилкови такива (калеми и издънки) от видове, които дават годни за консумация плодове или ядки:

Осв.

Неограничено

0602 20 51

—  невкоренени

0602 20 59

—  различни от невкоренените

 

Дървета, храсти и дръвчета, които дават годни за консумация плодове или ядки, невкоренени:

Осв.

 (3)

0602 20 71

—  от видове, които дават меки плодове

0602 20 72

—  от видове, които дават костилкови плодове

0602 20 79

—  различни от видовете, които дават меки или костилкови плодове

Осв.

Неограничено

 

Дървета, храсти и дръвчета, които дават годни за консумация плодове или ядки, вкоренени:

Осв.

 (3)

0602 20 81

—  от видове, които дават меки плодове

0602 20 82

—  от видове, които дават костилкови плодове

0602 20 89

—  различни от видовете, които дават меки или костилкови плодове

Осв.

Неограничено

0602 30 00

Рододендрони и азалии, присадени или неприсадени

Осв.

Неограничено

 

Рози, присадени или неприсадени:

Осв.

Неограничено

0602 40 10

—  диви рози и стъбла от диви рози

 

—  различни от диви рози и стъбла от диви рози

0602 40 91

—  невкоренени

0602 40 99

—  различни от невкоренени, вкоренени

 

Разсад (калеми или издънки) на полезни видове; гъбен мицел:

Осв.

Неограничено

0602 90 11

—  зеленчукови или ягодови растения

0602 90 12

—  гъбен мицел

0602 90 19

—  различни от зеленчукови или ягодови растения или гъбен мицел

 

Други живи растения (включително корените им):

Осв.

Неограничено

0602 90 91

—  невкоренени

0602 90 99

—  различни от невкоренени, вкоренени

0603 11 10

Рози, отрязани, за букети или украса, свежи, в периода от 1 май до 25 октомври

Осв.

1 000

0603 12 10

Карамфили, отрязани, за букети или украса, свежи, в периода от 1 май до 25 октомври

0603 13 10

Орхидеи, отрязани, за букети или украса, свежи, в периода от 1 май до 25 октомври

0603 14 10

Хризантеми, отрязани, за букети или украса, свежи, в периода от 1 май до 25 октомври

 

Цветя и цветни пъпки (различни от карамфили, рози, орхидеи и хризантеми), отрязани, за букети или украса, свежи, в периода от 1 май до 25 октомври

0603 19 11

—  дървесни

0603 19 19

—  различни от дървесни

0603 12 30

Карамфили, отрязани, за букети или украса, свежи, в периода от 26 октомври до 30 април

Осв.

Неограничено

0603 13 30

Орхидеи, отрязани, за букети или украса, свежи, в периода от 26 октомври до 30 април

0603 14 30

Хризантеми, отрязани, за букети или украса, свежи, в периода от 26 октомври до 30 април

0603 19 30

Лалета, отрязани, за букети или украса, свежи, в периода от 26 октомври до 30 април

 

Други цветя и цветни пъпки, отрязани, за букети или украса, свежи, в периода от 26 октомври до 30 април:

Осв.

Неограничено

0603 19 31

—  дървесни

0603 19 39

—  различни от дървесни

 

Домати, пресни или охладени:

Осв.

10 000

 

—  домати „чери“:

0702 00 10

—  в периода от 21 октомври до 30 април

 

—  домати за машинно прибиране:

0702 00 20

—  в периода от 21 октомври до 30 април

 

—  други домати, с диаметър от 80 mm или повече („биволско сърце“):

0702 00 30

—  в периода от 21 октомври до 30 април

 

—  други:

0702 00 90

—  в периода от 21 октомври до 30 април

 

Маруля „Айсберг“, без външните листа:

Осв.

2 000

0705 11 11

—  в периода от 1 януари до края на февруари

 

Цикория, прясна или охладена:

Осв.

2 000

0705 21 10

—  в периода от 21 май до 30 септември

0707 00 10

Краставици за салата, в периода от 21 октомври до 14 април

5

200

0707 00 30

Краставици за консервиране, по-дълги от 6 cm, но по-къси от 12 cm, пресни или охладени, в периода от 21 октомври до 14 април

5

100

0707 00 31

Краставици за консервиране, по-дълги от 6 cm, но по-къси от 12 cm, пресни или охладени, в периода от 15 април до 20 октомври

5

2 100

0707 00 50

Корнишони, пресни или охладени

3,5

800

 

Патладжани, пресни или охладени:

Осв.

1 000

0709 30 10

—  в периода от 16 октомври до 31 май

0709 51 00

0709 59 00

Гъби, пресни или охладени, от вида Agaricus или други, с изключение на трюфели

Осв.

Неограничено

 

Сладки пиперки, пресни или охладени:

2,5

Неограничено

0709 60 11

—  в периода от 1 ноември до 31 март

0709 60 12

Сладки пиперки, пресни или охладени, в периода от 1 април до 31 октомври

5

1 300

 

Тиквички (включително цветовете), пресни или охладени:

Осв.

2 000

0709 90 50

—  в периода от 31 октомври до 19 април

ex 0710 80 90

Гъби (необработени или термично обработени чрез попарване или кипване във вода), замразени

Осв.

Неограничено

0711 90 90

Временно консервирани зеленчуци или зеленчукови смеси (например посредством серен диоксид или във вода — солена, сулфурирана или с прибавка на други вещества, подсигуряващи временното им консервиране), но негодни за консумация в това състояние

0

150

0712 20 00

Лук, сушен, дори нарязан на парчета или резенки, смлени или на прах, но необработен по друг начин

0

100

0713 10 11

Грах (Pisum sativum), сух, без шушулките, цял, непреработен, предназначен за храна на животни

Намаление от 0,9 върху приложимото мито

1 000

0713 10 19

Грах (Pisum sativum), сух, без шушулките, цял, непреработен (с изключение на предназначения за храна на животни, за технически цели или за приготвяне на бира)

0

1 000

 

Лешници (Corylus spp.), пресни или сушени:

Осв.

Неограничено

0802 21 90

—  с черупки, различни от използваните за фураж или извличане на масло

0802 22 90

—  без черупки, различни от използваните за фураж или извличане на масло

0802 32 90

Черупкови плодове

Осв.

100

ex 0802 90 90

Пеканови орехи, пресни или сушени

Осв.

Неограничено

0805 10 00

Портокали, пресни или сушени

Осв.

Неограничено

0805 20 00

Мандарини (включително тангерини и сатсумаси); wilkings и подобни цитрусови хибриди, пресни или сушени

Осв.

Неограничено

0807 11 00

Дини, пресни

Осв.

Неограничено

0807 19 00

Пъпеши, пресни, различни от дини

Осв.

Неограничено

 

Кайсии, пресни, в отворени опаковки:

Осв.

2 100

0809 10 11

—  в периода от 1 септември до 30 юни

 

в други опаковки:

0809 10 91

—  в периода от 1 септември до 30 юни

0809 40 13

Пресни сливи, в отворени опаковки, в периода от 1 юли до 30 септември

0

600

0810 10 10

Ягоди, пресни, в периода от 1 септември до 14 май

Осв.

10 000

0810 10 11

Ягоди, пресни, в периода от 15 май до 31 август

0

200

0810 20 11

Малини, пресни, в периода от 1 юни до 14 септември

0

250

0810 50 00

Плодове от киви, пресни

Осв.

Неограничено

ex 0811 10 00

Ягоди, неварени или варени във вода или на пара, замразени, без добавка на захар или други подсладители, непоставени в опаковки за продажба на дребно, предназначени за промишлена преработка

10

1 000

ex 0811 20 90

Малини, къпини, черници, кръстоска между малини и къпини, френско грозде, включително касис и цариградско грозде, неварени или варени във вода или на пара, замразени, без добавка на захар или други подсладители, непоставени в опаковки за продажба на дребно, предназначени за промишлена преработка

10

1 200

0811 90 10

Боровинки, неварени или варени във вода или на пара, замразени, независимо дали с добавка на захар или други подсладители

0

200

0811 90 90

Плодове, годни за консумация, неварени или варени във вода или на пара, замразени, независимо дали с добавка на захар или други подсладители (с изключение на ягоди, малини, къпини, черници, кръстоска между малини и къпини, френско грозде, включително касис и цариградско грозде, боровинки и тропически плодове)

0

1 000

0904 20 90

Плодове от вида Capsicum или от вида Pimenta, сушени, натрошени или, смлени, преработени

0

150

0910 20 00

Шафран

Осв.

Неограничено

1001 90 60

Пшеница и смес от пшеница и ръж (с изключение на твърда пшеница), предназначена за храна за животни

Намаление от 0,6 върху приложимото мито

50 000

1005 90 30

Царевица, предназначена за храна за животни

Намаление от 0,5 върху приложимото мито

13 000

 

Натурално маслиново масло, различно от предназначеното за фураж:

 

 

1509 10 91

—  в стъклени съдове с обем до 2 l

60,60  (4)

Неограничено

1509 10 99

—  в стъклени съдове с обем над 2 l или в други съдове

86,70  (4)

Неограничено

 

Маслиново масло и неговите фракции, дори рафинирани, но не химически променени, различно от предназначеното за фураж:

 

 

1509 90 91

—  в стъклени съдове с обем до 2 l

60,60  (4)

Неограничено

1509 90 99

—  в стъклени съдове с обем над 2 l или в други съдове

86,70  (4)

Неограничено

ex 0210 19 91

Бутове, в саламура, обезкостени, в пикочен мехур или в изкуствено черво

Осв.

3 715

ex 0210 19 91

Парче обезкостен котлет, пушен

1601 00 11

1601 00 21

Колбаси и подобни продукти от месо, карантии или кръв; приготвени храни на база на тези продукти от животни от позиции 0101 —0104 , с изключение на дивите свине

ex 0210 19 91

ex 1602 49 10

Свински врат, сушен на въздух, с подправки или без, цял, разфасован или тънко нарязан

 

Домати, цели или нарязани на парчета, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина:

 

 

2002 10 10

—  в съдове, побиращи над 5 kg

2,50

Неограничено

2002 10 20

—  в съдове, побиращи до 5 kg

4,50

Неограничено

 

Домати, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина, различни от целите или нарязаните на парчета:

Осв.

Неограничено

2002 90 10

—  в съдове, побиращи над 5 kg

2002 90 21

Доматена каша, пюре и концентрат, в херметично затворени съдове, със съдържание на сухо вещество 25 % тегловни или по-голямо, състоящи се от домати и вода и евентуално сол или други подправки, в съдове, побиращи до 5 kg

Осв.

Неограничено

2002 90 29

Домати, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина, различни от целите или нарязаните на парчета и различни от доматена каша, пюре и концентрат:

— в съдове, побиращи до 5 kg

Осв.

Неограничено

2003 10 00

Гъби от вида Agaricus, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина

0

1 700

 

Артишок, приготвен или консервиран по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, замразен, различен от продуктите от позиция № 2006 :

 

 

ex 2004 90 18

—  в съдове, побиращи над 5 kg

17,5

Неограничено

ex 2004 90 49

—  в съдове, побиращи до 5 kg

24,5

Неограничено

 

Аспержи, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, незамразени, различни от продуктите от позиция № 2006 :

Осв.

Неограничено

2005 60 10

—  в съдове, побиращи над 5 kg

2005 60 90

—  в съдове, побиращи до 5 kg

 

Маслини, приготвени или консервирани по друг начин, освен с оцет или оцетна киселина, незамразени, различни от продуктите от позиция № 2006 :

Осв.

Неограничено

2005 70 10

—  в съдове, побиращи над 5 kg

2005 70 90

—  в съдове, побиращи до 5 kg

 

Каперси и артишок, приготвени или консервирани по друг начин, освен с оцет или оцетна киселина, незамразени, различни от продуктите от позиция № 2006 :

 

 

ex 2005 99 11

—  в съдове, побиращи над 5 kg

17,5

Неограничено

ex 2005 99 41

—  в съдове, побиращи до 5 kg

24,5

Неограничено

2008 30 90

Цитрусови плодове, приготвени или консервирани по друг начин, със или без прибавка на захар или други подсладители или алкохол, които не са описани или включени другаде

Осв.

Неограничено

2008 50 10

Кайсиева каша, приготвена или консервирана по друг начин, без прибавка на захар или други подсладители или алкохол, която не е описана или включена другаде

10

Неограничено

2008 50 90

Кайсии, обработени или консервирани по друг начин, със или без добавка на захар или друг подсладител, или алкохол, които не са описани или включени другаде

15

Неограничено

2008 70 10

Каша от праскови, приготвена или консервирана по друг начин, без прибавка на захар или други подсладители или алкохол, която не е описана или включена другаде

Осв.

Неограничено

2008 70 90

Праскови, обработени или консервирани по друг начин, със или без добавка на захар или друг подсладител, или алкохол, които не са описани или включени другаде

Осв.

Неограничено

 

Сок от който и да било друг цитрусов плод, различен от портокал, грейпфрут или помело, неферментирал, без прибавка на алкохол:

 

 

ex 2009 39 19

—  без прибавка на захар или друг подсладител, концентриран

6

Неограничено

ex 2009 39 20

—  с прибавка на захар или друг подсладител, концентриран

14

Неограничено

 

Сладки вина, специалитети и гроздова мъст в съдове:

 

 

2204 21 50

—  с обем до 2 l (5)

8,5

Неограничено

2204 29 50

—  с обем над 2 l (5)

8,5

Неограничено

ex 2204 21 50

Вино „Порто“, в съдове с обем до 2 l, както е описано (6)

Осв.

1 000 hl

ex 2204 21 21

Рецина (бяло гръцко вино), в съдове с обем до 2 l, както е описано (7)

Осв.

500 hl

 

Рецина (бяло гръцко вино), в съдове с обем над 2 l, както е описано (7), с алкохолен градус:

ex 2204 29 21

—  над 13 % обемни

ex 2204 29 22

—  до 13 % обемни

(1)   Включително 480 t шунка Парма и Сан Даниеле, при условията на размяната на писма от 25 януари 1972 г. между Общността и Швейцария.

(2)   Включително 170 t Бресаола, при условията на размяната на писма от 25 януари 1972 г. между Общността и Швейцария.

(3)   При условие на прилагане на обща годишна квота от 60 000 растения.

(4)   Включително вноската за задължително съхранение в Гаранционния фонд.

(5)   Обхваща само продуктите, описани в приложение 7 към споразумението.

(6)   Описание: вино „Порто“ означава качествено вино, произвеждано в определен регион (Опорто в Португалия) съгласно Регламент (ЕО) № 1493/1999.

(7)   Описание: „Рецина“ означава трапезно вино по смисъла на разпоредбите на Общността, упоменати в буква А.2 от приложение VII към Регламент (ЕО) № 1493/1999.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Концесии, предоставени от Общността

Тарифните концесии, описани по-долу, се предоставят от Общността за следните продукти с произход от Швейцария и са, когато е приложимо, ограничени от годишни количества:Код по КН

Описание на стоката

Приложимо мито

(EUR/100 kg нетно тегло)

Годишно количество

(в тонове нетно тегло)

0102 90 41

0102 90 49

0102 90 51

0102 90 59

0102 90 61

0102 90 69

0102 90 71

0102 90 79

Живи животни от рода на едрия рогат добитък, превишаващи 160 kg

0

4 600 глави

ex 0210 20 90

Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, обезкостени, сушени

Осв.

1 200

ex 0401 30

Сметана с тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 6 %

Осв.

2 000

0403 10

Кисело мляко

0402 29 11

ex 0404 90 83

Специални млека за кърмачета, в херметически затворени съдове, с нетно съдържание, непревишаващо 500 g, с тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 10 % (1)

43,8

Неограничено

0602

Други живи растения (включително корените им), издънки и калеми; гъбен мицел

Осв.

Неограничено

0603 11 00

0603 12 00

0603 13 00

0603 14 00

0603 19

Цветя и цветни пъпки, отрязани, за букети или украса, свежи

Осв.

Неограничено

0701 10 00

Картофи за посев, пресни или охладени

Осв.

4 000

0702 00 00

Домати, пресни или охладени

Осв. (2)

1 000

0703 10 19

0703 90 00

Лук, различен от лук за посев, праз и други лукови зеленчуци, пресни или охладени

Осв.

5 000

0704 10 00

0704 90

Зеле, карфиол, къдраво зеле, алабаш и подобни, годни за консумация зеленчуци от вида Brassica, с изключение на Брюкселско зеле, пресни или охладени

Осв.

5 500

0705

Марули (Lactuca sativa) и цикория (Cichorium spp.), пресни или охладени

Осв.

3 000

0706 10 00

Моркови и репи, пресни или охладени

Осв.

5 000

0706 90 10

0706 90 90

Салатно цвекло, козя брада, целина с едри глави, репички и подобни кореноплоди, годни за консумация, с изключение на хрян (Cochlearia armoracia), пресни или охладени

Осв.

3 000

0707 00 05

Краставици, пресни или охладени

Осв. (2)

1 000

0708 20 00

Фасул (Vigna spp., Phaseolus spp.), пресен или охладен

Осв.

1 000

0709 30 00

Патладжани, пресни или охладени

Осв.

500

0709 40 00

Целина, различна от целината с едри глави, прясна или охладена

Осв.

500

0709 51 00

0709 59

Гъби и трюфели, пресни или охладени

Осв.

Неограничено

0709 70 00

Спанак, новозеландски спанак и лобода, пресни или охладени

Осв.

1 000

0709 90 10

Салати, различни от марулите (Lactuca sativa) и цикориите (Cichorium spp.), пресни или охладени

Осв.

1 000

0709 90 20

Листно цвекло и бяло цвекло

Осв.

300

0709 90 50

Копър, пресен или охладен

Осв.

1 000

0709 90 70

Тиквички, пресни или охладени

Осв. (2)

1 000

0709 90 90

Други зеленчуци, пресни или охладени

Осв.

1 000

0710 80 61

0710 80 69

Гъби (неварени или варени във вода или на пара), замразени

Осв.

Неограничено

0712 90

Зеленчуци, сушени, цели, дори нарязани на парчета или резенки, смлени или на прах, независимо дали получени от варени зеленчуци, но необработени по друг начин, с изключение на лук, гъби и трюфели

Осв.

Неограничено

ex 0808 10 80

Ябълки, различни от предназначените за промишлени цели, пресни

Осв. (2)

3 000

0808 20

Круши и дюли, пресни

Осв. (2)

3 000

0809 10 00

Кайсии, пресни

Осв. (2)

500

0809 20 95

Череши, различни от вишни (Prunus cerasus), пресни

Осв. (2)

1 500  (2)

0809 40

Сливи и трънки, пресни

Осв. (2)

1 000

0810 10 00

Ягоди

Осв.

200

0810 20 10

Малини, пресни

Осв.

100

0810 20 90

Къпини или черници, кръстоска на малина и къпина, пресни

Осв.

100

1106 30 10

Брашно, грис и прах от банани

Осв.

5

1106 30 90

Брашно, грис и прах от други плодове от глава 8

Осв.

Неограничено

ex 0210 19 50

Бутове, в саламура, обезкостени, в пикочен мехур или в изкуствено черво

Осв.

1 900

ex 0210 19 81

Парче обезкостен котлет, пушен

ex 1601 00

Колбаси и подобни продукти от месо, карантии или кръв; приготвени храни на база на тези продуктиот животни от позиции 0101 —0104 , с изключение на дивите свине

ex 0210 19 81

ex 1602 49 19

Свински врат, сушен на въздух, с подправки или без, цял, разфасован или тънко нарязан

ex 2002 90 91

ex 2002 90 99

Домати на прах, със или без прибавка на захар или други подсладители или нишесте (4)

Осв.

Неограничено

2003 90 00

Гъби, различни от вида Agaricus, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина

Осв.

Неограничено

0710 10 00

Картофи, неварени или варени във вода или на пара, замразени

Осв.

3 000

2004 10 10

2004 10 99

Картофи, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, замразени, различни от продуктите по позиция № 2006 , с изключение на брашно, грис или люспи

2005 20 80

Картофи, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, незамразени, различни от продуктите по позиция № 2006 , с изключение на брашно, грис или люспи и продукти, които са на тънки резени, пържени, дори солени или ароматизирани, в херметически затворени опаковки, предназначени за пряка консумация в това си състояние

ex 2005 91 00

ex 2005 99

Продукти от зеленчуци и смеси от зеленчуци на прах, със или без прибавка на захар или други подсладители или нишесте (4)

Осв.

Неограничено

ex 2008 30

Цитрусови плодове на люспи или на прах, със или без прибавка на захар или други подсладители или нишесте (4)

Осв.

Неограничено

ex 2008 40

Круши на люспи или на прах, със или без прибавка на захар или други подсладители или нишесте (4)

Осв.

Неограничено

ex 2008 50

Кайсии на люспи или на прах, със или без прибавка на захар или други подсладители или нишесте (4)

Осв.

Неограничено

2008 60

Череши, приготвени или консервирани по друг начин, със или без добавка на захар или друг подсладител или алкохол, неупоменати, нито включени другаде

Осв.

500

ex 0811 90 19

ex 0811 90 39

Череши, неварени или варени във вода или на пара, замразени, с добавка на захар или други подсладители

0811 90 80

Череши, различни от вишни (Prunus cerasus), неварени или варени във вода или на пара, замразени, без добавка на захар или други подсладители

ex 2008 70

Праскови на люспи или на прах, със или без прибавка на захар или други подсладители или нишесте (4)

Осв.

Неограничено

ex 2008 80

Ягоди на люспи или на прах, със или без прибавка на захар или други подсладители или нишесте (4)

Осв.

Неограничено

ex 2008 99

Други плодове на люспи или на прах, със или без прибавка на захар или други подсладители или нишесте (4)

Осв.

Неограничено

ex 2009 19

Сок от портокал на прах, със или без прибавка на захар или други подсладители

Осв.

Неограничено

ex 2009 21 00

ex 2009 29

Сок от грейпфрут на прах, със или без прибавка на захар или други подсладители

Осв.

Неограничено

ex 2009 31

ex 2009 39

Сокове от други цитрусови плодове на прах, със или без прибавка на захар или други подсладители

Осв.

Неограничено

ex 2009 41

ex 2009 49

Сок от ананас на прах, със или без прибавка на захар или други подсладители

Осв.

Неограничено

ex 2009 71

ex 2009 79

Сок от ябълки на прах, със или без прибавка на захар или други подсладители

Осв.

Неограничено

ex 2009 80

Сокове от други плодове или зеленчуци, със или без прибавка на захар или други подсладители

Осв.

Неограничено

(1)   За продуктите от тази подпозиция „специални млека за кърмачета“ означава продукти, които не съдържат патогенни или токсикогенни микроорганизми и които съдържат по-малко от 10 000 жизнеспособни аеробни бактерии и по-малко от 2 колиформни бактерии на грам.

(2)   Когато е уместно, се прилага не минималното мито, а специфично мито.

(3)   Включително 1 000 t съгласно условията на размяната на писма от 14 юли 1986 г.

(4)   Вж. Съвместната декларация относно тарифното класиране на зеленчуци и плодове на прах.

▼B

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

КОНЦЕСИИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СИРЕНАТА

1. Общността и Швейцария с настоящото се задължават постепенно да либерализират търговията помежду си със сирена, попадащи в позиция N 0406 от Хармонизираната система в рамките на петте години след влизането в сила на настоящото споразумение.

2. Процесът на либерализация ще протече по следния начин:

a)  Внос в Общността

През първата година след влизане в сила на настоящото споразумение, Общността постепенно ще отстрани или премахне митата върху вноса на сирена с произход от Швейцария, които са предмет, където е целесъобразно, на горни годишни количества. Базовите мита и базовите годишни квоти за различните видове сирена ще бъдат както е посочено в допълнение 1 към настоящото приложение.

(i) Общността намалява базовите мита, изброени в допълнение 1 с по 20 % ежегодно. Първото намаление ще се проведе една година след влизане в сила на Споразумението.

(ii) Общността увеличава тарифната квота от таблицата в допълнение 1 с по 1 250 тона ежегодно; първото увеличение се провежда една година след влизане в сила на Споразумението. Търговията ще бъде изцяло либерализирана към началото на шестата година.

(iii) Швейцария се освобождава от изискването да се придържа към цените франко граница, както е посочено в описанието на храните, обхванати от код по КН 0406 от Общата митническа тарифа.

б)  Износ от Общността

Общността няма да извършва възстановяване на суми за износ към Швейцария на сирената, които попадат в обхвата на позиция 0406 от Хармонизираната система.

в)  Внос в Швейцария

През първата година след влизане в сила на Споразумението Швейцария постепенно отстранява или премахва митата върху вноса на сирена с произход от Общността, при условие запазване, където е целесъобразно, на горни годишни количества. Базовите мита и базовите годишни квоти за различните видове сирена ще бъдат както е посочено в буква а) от допълнение 2 към настоящото приложение.

(i) Швейцария намалява базовите мита, изброени в буква а) от допълнение 2 с по 20 % ежегодно. Първото намаление ще се проведе една година след влизане в сила на Споразумението.

(ii) Швейцария ще увеличава всички тарифни квоти, посочени в таблицата от буква а) от допълнение 2 с по 2 500 тона ежегодно. Първото увеличение ще се проведе една година след влизане в сила на Споразумението. Поне четири месеца преди началото на всяка година Общността ще определя каегорията или категориите сирена, за които ще се прилага това увеличение. Търговията ще бъде изцяло либерализирана към началото на шестата година.

г)  Износ от Швейцария

През първата година след влизане в сила на Споразумението Швейцария постепенно ще премахне експортните субсидии за пратките сирене към Общността, както следва:

(i) Количествата, на които ще се базира процесът на премахване ( 1 ), ще бъдат както е посочено в буква б) от допълнение 2 към настоящото приложение.

(ii) Тези базови количества ще се намаляват, както следва:

 една година след влизане в сила на Споразумението, с 30 %,

 две години след влизане в сила на Споразумението, с 55 %,

 три години след влизане в сила на Споразумението, с 80 %,

 четири години след влизане в сила на Споразумението, с 90 %,

 пет години след влизане в сила на Споразумението, със 100 %.

3. Общността и Швейцария предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че лицензите за внос се разпределят по такъв начин, който да осигури редовен внос, отчитайки пазарните изисквания.

4. Общността и Швейцария гарантират ползите, които те взаимно си предоставят, да не бъдат подкопавани от други мерки, засягащи вноса и износа.

5. Ако развитието на цените и/или вноса доведат до смущения на пазара на която и да е от страните, при поискване от която и да е от страните, при първа възможност се провеждат консултации в рамките на Комитета, създаден съгласно член 6 от Споразумението, с цел намиране на подходящи решения. В тази връзка, страните се съгласяват с настоящото периодично да обменят информация относно цените и всякаква друга имаща отношение информация за пазара на местните и вносните сирена.

Допълнение 1

Концесии, предоставени от ОбщносттаВнос в Общността

Код по КН

Описание

Приложимо мито

(EUR/100 кг нето)

Годишно количество

(тонове)

ex 0406 20

Настъргани или прахообразни сирена, със съдържание на вода непревишаващо 400 g/кг сирене

Без мито

Неограничено

0406 30

Топено сирене

Без мито

Неограничено

0406 90 02

0406 90 03

0406 90 04

0406 90 05

0406 90 06

0406 90 13

0406 90 15

0406 90 17

Ementaler, Gruyere, Sbrinz, Bergkäse a Appenzell

6,58

Неограничено

0406 90 18

Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or и Tête de Moine

Без мито

Неограничено

0406 90 19

Сирене с билки Glarus (известно като „Schabziger“)

Без мито

Неограничено

ex 0406 90 87

Fromage des Grisons

Без мито

Неограничено

0406 90 25

Tilsit

Без мито

Неограничено

ex  04 06

Сирена различни от изброените по-горе

Без мито

3 000

(1)    Синоним: Vacherin fribourgeois.

Допълнение 2

Концесии, предоставени от Швейцария

a)   Внос в ШвейцарияНомер от швейцарската митническа тарифа

Описание

Базово мито

(EUR/100 кг брутно тегло)

Базово годишно количество

(тонове)

0406 10 10

Mascarpone и Ricotta Romana, съгласно Списък LIX Швейцария—Лихтенщайн, приложен към Протокола от Маракеш

Без мито

Неограничено

ex 0406 20

Настъргани или прахообразни сирена, със съдържание на вода непревишаващо 400 g/кг сирене

Без мито

Неограничено

0406 40

— Danish Blue, Gorgonzola и Roquefort, съгласно списък LIX Швейцария—Лихтенщайн, приложен към Протокола от Маракеш

— Roquefort, не съответстващ на списък LIX Швейцария—Лихтенщайн, приложен към протокола от Маракеш, с доказателство за произхода

— Сирене със синя плесен, различно от Danish Blue, Gorgonzola и Roquefort

Без мито

Неограничено

0406 90 11

Brie, Camembert, Crescenza, Italico (1), Pont l'Evêque, Reblochon, Robbiola и Stracchino, съгласно списък LIX Швейцария—Лихтенщайн, приложен към Протокола от Маракеш

Без мито

Неограничено

ex 0406 90 19

Фета, както е описано в допълнение 4

Без мито

Неограничено

ex 0406 90 19

Бяло сирене от овче мляко, в саламура, както е описано в допълнение 4

Без мито

Неограничено

0406 90 21

Сирене с билки, със съдържание на вода непревишаващо 65 % от веществото, различно от мазнините

Без мито

Неограничено

0406 90 31

0406 90 39

Caciocavallo, Canestrato (Pecorino Siciliano), Aostaler Fontina, Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Pecorino (Pecorino Romano, Fiore Sardo, други Pecorino) и Provolone, съгласно списък LIX Швейцария—Лихтенщайн, приложен към Протокола от Маракеш

Без мито

Неограничено

0406 90 51

0406 90 59

—  Asiago, Bitto, Brà, Fontal, Montasio, Saint-Paulin (Port Salut) и Saint-Nectaire, съгласно списък LIX Швейцария—Лихтенщайн, приложен към Протокола от Маракеш

Без мито

5000

ex 0406 90 91

–  Сирене тип Raclette, както е описано в допълнение 4

0406 90 60

Cantal, съгласно списък LIX Швейцария—Лихтенщайн, приложен към Протокола от Маракеш

Без мито

Неограничено

ex 0406 90 91

ex 0406 90 99

Manchego, Idiazabal и Roncal, както е описано в допълнение 4

Без мито

Неограничено

ex 0406 90 99

Parmigiano Reggiano и Grana Padano, на парчета, дори с кора, на чиято опаковка са изписани най-малко наименованието на сиренето, съдържанието на мазнини, наименованието на опаковчика и страната на производство, със съдържание на мазнини над 32 % в сухото вещество,

Parmigiano Reggiano: с водно съдържание до 32 %,

Grana Padano: с водно съдържание до 33,2 %

Без мито

Неограничено

ex 0406 10 90

Сирене тип Mozzarella, несъответстващо на списък LIX Швейцария—Лихтенщайн, приложен към Протокола от Маракеш

Без мито

500

ex 0406 90 91

ex 0406 90 99

Сирене тип Provolone, несъответстващо на списък LIX Швейцария—Лихтенщайн, приложен към Протокола от Маракеш, със съдържание на вода непревишаващо 65 % от веществото, различно от мазнините

Без мито

500

ex  04 06

Твърди или полутвърди сирена, различни от описаните по-горе, със съдържание на вода непревишаващо 65 % от веществото, различно от мазнините

Без мито

5000

ex  04 06

Сирена, различни от описаните по-горе

Без мито

1000

0406 10 20

Mozzarella, съгласно списък LIX Швейцария—Лихтенщайн, приложен към Протокола от Маракеш, в консервираща течност, както е описано в допълнение 4 (2)

185

Неограничено

0406 30

Топено сирене, различно от настъргано и на прах

180,55

Неограничено

0406 90 51

Asiago, Bitto, Fontal, Saint-Paulin (Port Salut) и Saint-Nectaire, съгласно списък LIX Швейцария—Лихтенщайн, приложен към Протокола от Маракеш, извън годишната квота от 5 000 t

289

Неограничено

0406 90 91

Други полутвърди сирена, със съдържание на вода над 54 %, но непревишаващо 65 % от веществото, различно от мазнините

315

Неограничено

(1)   Наименованията на меките сирена „Italico“ за внос в Швейцария са изброени в допълнение 3.

(2)   В случай че моцарелата е без консервираща течност, съгласно списък LIX Швейцария—Лихтенщайн, приложен към Протокола от Маракеш, се заплаща обикновеното мито от списък LIX.

б)   Износ от Швейцария

Базовите количества, споменати в точка 2, буква г) от настоящото приложение, се определят както следва:Номер от швейцарската митническа тарифа

Описание

Максимално (1) експортно подпомагане (2)

(CHF/100 кг нето)

0406 30

Топено сирене, различно от настъргано и на прах

0

0406 20

Настъргано или пулверизирано сирене, от всички видове

0

ex 0406 90 19

Vacherin Mont d'Or

204

0406 90 21

Сирене Glarus с билки

139

ex 0406 90 99

Ementaler

343

ex 0406 90 91

Fromage fribourgeois (Vacherin fribourgeois)

259

ex 0406 90 91

Fromage des Grisons

259

ex 0406 90 91

Tilsit

113

ex 0406 90 91

Tête de Moine

259

ex 0406 90 91

Appenzell

274

ex 0406 90 91

ex 0406 90 99

Bergkäse

343

ex 0406 90 99

Gruyere

343

ex 0406 90 99

Sbrinz

384

ex  04 06

Сирена, различни от изброените по-горе:

 

– Пресни и меки сирена

219

– Полутвърди сирена

274

– Твърди и много твърди сирена

343

(1)   До пълната либерализация, с изключение на сиренето, обхванато от код по КН 0406 90 01 , предназначено за преработка и внос в Общността съгласно уредбата за минимален достъп.

(2)   Включително количествата съгласно всички други мерки с равностоен ефект.

Допълнение 3

Списък на наименованията на сирене „Italico“, които могат да бъдат внасяни в Швейцария

Bel Piano Lombardo

Stella Alpina

Cerriolo

Italcolombo

Tre Stelle

Cacio Giocondo

Il Lombardo

Stella d'Oro

Bel Mondo

Bick

Pastorella Cacio Reale

Valsesia

Casoni Lombardi

Formaggio Margherita

Formaggio Bel Paese

Monte Bianco

Metropoli

L'Insuperabile

Universal

Fior d'Alpe

Alpestre

Primavera

Italico Milcosa

Caciotto Milcosa

Italia

Reale

La Lombarda

Codogno

Il Novarese

Mondo Piccolo

Bel Paesino

Primula Gioconda

Alfiere

Costino

Montagnino

Lombardo

Lagoblu

Imperiale

Antica Torta Cascina S. Anna

Torta Campagnola

Martesana

Caciotta Casalpiano

Допълнение 4

Описания на сирената

Долуизброените сирена подлежат на облагане с конвенционално мито, само ако отговарят на описанието, дадено по-долу, имат описаните типични характеристики и се внасят под съответното наименование.1.  Фета

Наименование

Фета

Области на производство

Тракия, Македония, Тесалия, Епир, континентална Гърция, Пелопонес и Лесбос (Гърция)

Размер и големина

Кубически или правоъгълни резени с различна големина

Характеристики

Меко сирене без кора; бяло, меко, но компактна и леко ронлива консистенция, с леко кисело-остър и солено-остър вкус; произвежда се изключително от овче мляко или с добавка до 30 % козе мляко, зряло поне два месеца

Съдържание на мазнини в сухото вещество

Не по-малко от 43 %

Съдържание на сухо вещество

Не по-малко от 44 %

2.  Бяло сирене от овче мляко, в саламура

Описание

Бяло сирене от овче мляко, страна на произход, в саламура, произведено изключително от овче мляко или

бяло сирене от овче мляко, страна на произход, в саламура, произведено от овче и козе мляко

Области на производство

Държави-членки на Европейския съюз

Размер и големина

Кубически или правоъгълни резени с различна големина

Характеристики

Меко сирене без кора; бяло, меко, но компактна и леко ронлива консистенция, с леко кисело-остър и солено-остър вкус; произвежда се изключително от овче мляко или с добавка до 10 % козе мляко, зряло поне два месеца

Съдържание на мазнини в сухото вещество

Не по-малко от 43 %

Съдържание на сухо вещество

Не по-малко от 44 %

Долуизброените сирена подлежат на облагане с конвенционално мито, само ако опаковките на всички парчета посочват пълния адрес на производителя и че сиренето е било произведено изключително от овче мляко, с добавка, където е приложимо, на козе мляко.

3.  Manchego

Наименование

Manchego

Области на производство

Автономна общност Кастиля-Ла Манча (провинциите Албасете, град Реал, Куенка и Толедо)

Форма, размер и тегло на сиренето

Цилиндрични сирена с почти плоски горни/долни части. Височина: 7 см до 12 см. Диаметър: 9 см до 22 см. Тегло на къс: 1 кг до 3,5 кг

Характеристики

Твърда кора, светло-жълта или черно-зелена; твърда, компактна консистенция, с цвят на бяла до жълтеникава слонова кост, възможно е да бъде с малки, неравномерно разпределени дупки; типична миризма и вкус. Твърдо или полутвърдо сирене, произведено изключително от мляко на овце от породата Manchego, сурово или пастьоризирано, нагрявано при температури от 28 – 32 °C за 45 – 60 минути; и заквасено с ренин или други одобрени коагулиращи ензими; зряло в течение на пове 60 дни

Съдържание на мазнини в сухото вещество

Не по-малко от 50 %

Съдържание на сухо вещество

Не по-малко от 55 %

4.  Idiazabal

Наименование

Idiazabal

Области на производство

Провинции Гипускоа, Навара, Алава и Биская

Форма, размер и тегло на сиренето

Цилиндрични сирена с почти плоски горни/долни части. Височина: 8 см до 12 см. Диаметър: 10 см до 30 см. Тегло на къс: 1 кг до 3 кг

Характеристики

Твърда кора, светло-жълта или тъмно кафява, където сиренето се опушва; твърда, компактна консистенция, с цвят на бяла до жълтеникава слонова кост, възможно е да бъде с малки, неравномерно разпределени дупки; типична миризма и вкус. Сиренето е произведено изключително от мляко на овце от породите Lacha и Carranzana, нагрявано при температури от 28 – 32 °C за 20-45 минути и заквасено с ренин или други одобрени коагулиращи ензими; зряло в течение на поне 60 дни

Съдържание на мазнини в сухото вещество

Не по-малко от 45 %

Съдържание на сухо вещество

Не по-малко от 55 %

5.  Roncal

Наименование

Roncal

Области на производство

Долината Ронкал (Навара)

Форма, размер и тегло на сиренето

Цилиндрични сирена с почти плоски горни/долни части. Височина: 8 см до 12 см. Различни диаметри и тегло

Характеристики

Твърдо, зърнесто и мазно, кора със сламен цвят; твърда, компактна консистенция, поресто на вид, но без дупки, с цвят на бяла до жълтеникава слонова кост; типична миризма и вкус. Твърдо и полутвърдо сирене, произведено изключително от овче мляко, загрято до 32 – 37 °C и заквасено с ренин или други одобрени коагулиращи ензими; зряло в течение на поне 60 дни

Съдържание на мазнини в сухото вещество

Не по-малко от 50 %

Съдържание на сухо вещество

Не по-малко от 60 %

6.  Сирене тип Raclette

Описание

страна на произход, např. německý sýr druhu Raclette или francouzský sýr druhu Raclette

Области на производство

Държави-членки на Европейския съюз

Форма, размер и тегло на сиренето

Цели сирена или блокове. Височина 5,5 см до 8 см; диаметър: 28 см до 42 см или ширина: 28 см до 36 см. Тегло на късовете: 4,5 кг до 7,5 кг

Характеристики

Полутвърдо сирене к компактна, златисто-жълта до светло-кафява кора, по която може да има сивкави ивици; меко сирене, подходящо за топене, с цвят слонова кост или жълтеникаво, компактно, може да има по няколко дупки; типична миризма и вкус, от слаби до остри; произвежда се от пастьоризирано, топлинно обработени или сурово краве мляко, заквасено с млечни ферменти и други коагуланти. Пресеченото мляко се изстисква и обикновено измива. Зрее поне осем седмици.

Съдържание на мазнини в сухото вещество

Не по-малко от 45 %

Съдържание на сухо вещество

Не по-малко от 55 %

7.  Mozzarella в течност

Сиренето подлежи на облагане с конвенционално мито, само ако сирената или парчетата са консервирани във вода и херметично затворени. Водата трябва да съставлява поне 25 % от общото тегло, включително сирената или парчетата сирене, разтвора и непосредствената опаковка.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ОТНОСНО РАСТИТЕЛНАТА ЗАЩИТА

Член 1

Цел

►M14  1. ◄   Целта на настоящото приложение е да се улесни търговията между страните с растения, растителни продукти и други продукти, обект на фитосанитарни мерки, с произход от техните съответни територии или внесени от трети страни и изброени в допълнение 1, който трябва да се изработи от Комитета в съответствие с член 11 от Споразумението.

▼M14

2.  Чрез дерогация от член 1 от Споразумението, настоящето приложение се прилага за всички растения, растителни продукти и други продукти, изброени в допълнение 1, както е посочено в параграф 1.

▼B

Член 2

Принципи

1.  Страните отбелязват, че те имат подобно законодателство относно защитните мерки срещу внасяне и разпространение на вредни организми от растенията, растителните продукти или други продукти, които имат равностойни последици от гледна точка на защитата срещу внасяне и разпространение на организми, вредни за растенията или растителните продукти, изброени в допълнение 1, както е предвидено в член 1. Същото важи за растителната защита, предприемана по отношение растенията, растителните продукти или други продукти, които се внасят от трети страни.

2.  Законодателството, посочено в параграф 1, се упоменава в допълнение 2, което трябва да се изготви от Комитета в съответствие с член 11 от Споразумението.

▼M14

3.  Страните взаимно признават фитосанитарните паспорти, издадени от организациите, които са одобрени от съответните органи. Редовно актуализиран списък на тези организации може да бъде получен от органите, посочени в допълнение 3. Тези паспорти удостоверяват съответствието с тяхното законодателство, посочено в допълнение 2 както е предвидено в параграф 2 и се счита, че отговарят на документните изисквания, установени в него за движението на съответните територии на страните на растенията, растителните продукти или други продукти, изброени в допълнение 1 както е предвидено в член 1.

▼B

4.  Растенията, растителните продукти или други продукти, изброени в допълнение 1, както е предвидено в член 1, които не са обект на режима за растителните паспорти, отнасящи се до търговията в рамките на териториите на двете страни, могат да се търгуват между двете страни без растителни паспорти, без това да засяга, обаче, другите документи, изисквани според съответните закони страните и в частност документите, съставляващи част от системата за проследяване на произхода на такива растения, растителни продукти и продукти до началото му.

Член 3

1.  Растенията, растителните продукти или други продукти, които не са изрично изброени в допълнение 1, както е предвидено в член 1, които не са обект на фитосанитарни мерки в която и да е от страните, могат да се търгуват между тях без проверки по документи, на идентичност или фитосанитарни проверки във връзка с растителната защита.

2.  В случай че някоя от страните възнамерява да предприема мярка по отношение на растенията, растителните продукти или други продукти, изброени в параграф 1, тя информира другата страна.

3.  Съгласно член 10, параграф 2, Работната група по растителната защита оценява последиците за настоящото приложение от промените в съответствие с параграф 2, с цел да се предложат промени към съответните приложения.

Член 4

Регионални изисквания

1.  Всяка страна може да определи, позовавайки се на подобни критерии, конкретни изисквания относно движението на растения, растителни продукти и други продукти, независимо от произхода им, в рамките на или по посока на зони в техните територии, когато това е оправдано от растителната ситуация в тези зони.

2.  Допълнение 4, което трябва да се изработи от Комитета в съответствие с член 11 от Споразумението, определя зоните, упоменати в параграф 1 и конкретните изисквания, отнасящи се към тях.

Член 5

Контрол върху вноса

1.  Страните провеждат избирателни фитосанитарни проверки с брой, който не надминава определен процент от пратките на растения, растителни продукти или други продукти. Този процент, който ще бъде предложен от Работната група по растителната защита и определен от Комитета, се определя според растението, растителния продукт или другия предмет съответно на фитосанитарния риск. На датата на влизане в сила на настоящото приложение, този процент ще бъде 10 %.

2.  Съгласно член 10, параграф 2 от настоящото приложение, Работната група по растителната защита има право да реши да намали броя проверки, предвидени в параграф 1.

3.  Параграфи 1 и 2 се прилагат само за фитосанитарните проверки при търговията с растения, растителни продукти и други продукти между страните.

4.  Параграфи 1 и 2 се прилагат при условията на член 11 от Споразумението и членове 6 и 7 от настоящото приложение.

Член 6

Защитни мерки

Защитни мерки се предприемат съгласно процедурите, предвидени в член 10, параграф 2 от Споразумението.

Член 7

Дерогации

1.  Ако някоя от страните желае да прилага дерогации по отношение на част или цялата територия на другата страна, тя предварително уведомява другата, посочвайки аргументите си. Без да засяга възможността веднага да се приведат в действие планираните дерогации, при първа възможност между страните се провеждат консултации с цел намиране на подходящи решения.

2.  Ако някоя от страните прибегне до дерогации по отношение на част от територията си или на трета страна, тя предварително уведомява другата страна, посочвайки аргументите си. Без да засяга възможността веднага да се приведат в действие планираните дерогации, при първа възможност между страните се провеждат консултации с цел намиране на подходящи решения.

Член 8

Съвместни проверки

1.  Страните ще се съгласяват с провеждането на съвместни проверки при поискване от другата страна, с цел оценка на фитосанитарното положение и мерките с равностоен ефект, както е предвидено в член 2.

2.  „Съвместни проверки“ означава инспекция, осъществена на границата, за да се провери спазването на фитосанитарните изисквания при пратки от която и да е от страните.

3.  Тези проверки ще се извършват в съответствие с процедурата, възприета от Комитета по предложение на Работната група по растителна защита.

Член 9

Обмен на информация

1.  Съгласно член 8 от Споразумението, страните обменят всичката имаща отношение информация относно прилагането на техните законови, подзаконови и административни разпоредби, обхванати от настоящото приложение, и нотификациите, упоменати в допълнение 5.

2.  С цел да се гарантира съответствие при прилагането на подробните правила за прилагане на законодателството, обхванато от настоящото приложение, всяка от страните, по молба на другата, ще приема посещения на експерти от последната на своя територия, които ще бъдат организирани в сътрудничество с официалната растителна организация, която отговаря за съответната територия.

Член 10

Работна група по растителна защита

1.  Работната група по растителна защита, по-долу в настоящото наричана „Работната група“, създадена съгласно член 6, параграф 7 от споразумението, разглежда всички въпроси, които възникват във връзка с настоящото приложение и неговото прилагане.

2.  Работната група периодично ще разглежда състоянието на законовите и подзаконовите разпоредби на страните в областите, обхванати от настоящото приложение. Тя има право да изготвя предложения до Комитета с цел адаптиране и актуализиране на допълненията към настоящото приложение.

▼M17

Допълнение 1

РАСТЕНИЯ, РАСТИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ

А.    Растения, растителни продукти и други продукти с произход от която и да било от страните по споразумението, за които и двете страни прилагат сходно законодателство с еквивалентни резултати и признават фитосанитарните паспорти

1.    Растения и растителни продукти

1.1.    Растения, предназначени за разсад, с изключение на семена

Beta vulgaris L.

Camellia sp.

Humulus lupulus L.

Prunus L., с изключение на Prunus laurocerasus L. и Prunus lusitanica L.

Rhododendron spp., с изключение на Rhododendron simsii Planch.

Viburnum spp.

1.2.    Растения, с изключение на плодове или семена, но включително цветен прашец за опрашване

Amelanchier Med.

Chaenomeles Lindl.

Crataegus L.

Cydonia Mill.

Eriobotrya Lindl.

Malus Mill.

Mespilus L.

Pyracantha Roem.

Pyrus L.

Sorbus L.

1.3.    Растения от увивни и грудкови видове, предназначени за разсад

Solanum L. и неговите хибриди

1.4.    Растения, с изключение на плодове

Vitis L.

1.5.    Дървесина, която изцяло или частично е запазила своята естествена кръгла форма, със или без кора или под формата на плочки, частици, дървени стърготини, дървесни отпадъци или остатъци

а) когато е била добита изцяло или частично от Platanus L., включително дървесина, която не е запазила своята естествена кръгла форма;

и

б) когато отговаря на едно от следните описания, посочени в приложение I, част втора от Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа ( 2 )Код по КН

Описание

4401 10 00

Дърва за горене под формата на трупчета, цепеници, клони, снопчета или подобни форми

4401 22 00

Неиглолистен дървен материал на плочки или частици

ex 4401 30 80

Дървесни отпадъци и остатъци (различни от дървени стърготини), които не са агломерирани под формата на трупчета, брикети, топчета или подобни форми

4403 10 00

Необработен дървен материал, обработен с боя, багрилни вещества, креозот или други консерванти, дори обелен, със или без беловина, двустранно или четиристранно грубо издялан, с приблизителна форма на квадрат или правоъгълник

ex 4403 99

Неиглолистен необработен дървен материал (различен от тропическите дървесни видове, посочени в забележка 1 към подпозициите от глава 44, други тропически дървесни видове, дъб (Quercus spp.) или бук (Fagus spp.), дори обелен, със или без беловина, двустранно или четиристранно грубо издялан, с приблизителна форма на квадрат или правоъгълник, необработен с боя, багрилни вещества, креозот или други консерванти

ex 4404 20 00

Неиглолистни цепени колчета за връзване на лози и подобни: заострени колове и колчета от дървен материал, небичен надлъжно

ex 4407 99

Неиглолистен дървен материал (различен от тропическите дървесни видове, посочени в забележка 1 към подпозициите от глава 44, други тропически дървесни видове, дъб (Quercus spp.) или бук (Fagus spp.), нарязан или бичен надлъжно, нацепен или обелен, рендосан или нерендосан, шлифован или клинозъбно съединен, с дебелина над 6 mm

2.    Растения, растителни продукти и други продукти, произведени от производители, които са упълномощени да произвеждат с цел продажба на професионално ангажирани в отглеждането на растения лица, различни от растения, растителни продукти и други продукти, предназначени и готови за продажба на крайния потребител и за които има гаранции, че производството им е ясно разделено от това на други продукти

2.1.    Растения, предназначени за разсад, с изключение на семена

Abies Mill.

Apium graveolens L.

Argyranthemum spp.

Aster spp.

Brassica spp.

Castanea Mill.

Cucumis spp.

Dendranthema (DC) Des Moul.

Dianthus L. и неговите хибриди

Exacum spp.

Fragaria L.

Gerbera Cass.

Gypsophila L.

Impatiens L.: всички видове хибриди от Нова Гвинея

Lactuca spp.

Larix Mill.

Leucanthemum L.

Lupinus L.

Pelargonium L’Hérit. ex Ait.

Picea A. Dietr.

Pinus L.

Platanus L.

Populus L.

Prunus laurocerasus L. и Prunus lusitanica L.

Pseudotsuga Carr.

Quercus L.

Rubus L.

Spinacia L.

Tanacetum L.

Tsuga Carr.

Verbena L.

и други растения от тревни видове, различни от принадлежащите към семейство Gramineae, луковици, грудки, коренища и клубени.

2.2.    Растения, предназначени за разсад, с изключение на семена

Solanaceae, различни от упоменатите в точка 1.3.

2.3.    Вкоренени растения или растения с прикрепена или свързана към тях хранителна среда

Araceae

Marantaceae

Musaceae

Persea spp.

Strelitziaceae

2.4.    Семена и луковици, предназначени за разсад

Allium ascalonicum L.

Allium cepa L.

Allium schoenoprasum L.

Helianthus annuus L.

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.

Medicago sativa L.

Phaseolus L.

2.5.    Растения, предназначени за разсад

Allium porrum L.

Растения от Palmae с диаметър на стъблото в основата над 5 cm и принадлежащи към следните родове или видове:

Areca catechu L.

Arenga pinnata (Wurmb) Merr.

Borassus flabellifer L.

Brahea Mart.

Butia Becc.

Calamus merrillii Becc.

Caryota maxima Blume ex Mart.

Caryota cumingii Lodd. ex Mart.

Chamaerops L.

Cocos nucifera L.

Corypha elata Roxb.

Corypha gebang Mart.

Elaeis guineensis Jacq.

Jubaea Kunth.

Livistona R. Br.

Metroxylon sagu Rottb.

Oreodoxa regia Kunth.

Phoenix L.

Sabal Adans.

Syagrus Mart.

Trachycarpus H. Wendl.

Trithrinax Mart.

Washingtonia Raf.

2.6.    Луковици и луковични коренища, предназначени за разсад

Camassia Lindl.

Chionodoxa Boiss.

Crocus flavus Weston cv. Golden Yellow

Galanthus L.

Galtonia candicans (Baker) Decne

Gladiolus Tourn. ex L.: техни умалени разновидности и хибриди, като G. callianthus Marais, G. colvillei Sweet, G. nanus hort., G. ramosus hort. и G. tubergenii hort.

Hyacinthus L.

Iris L.

Ismene Herbert (= Hymenocallis Salisb.)

Muscari Mill.

Narcissus L.

Ornithogalum L.

Puschkinia Adams

Scilla L.

Tigridia Juss.

Tulipa L.

B.    Растения, растителни продукти и други продукти с произход извън териториалните граници на страните по споразумението, за които фитосанитарните разпоредби за внос и на двете страни имат еквивалентни резултати и които могат да бъдат търгувани помежду им с фитосанитарни паспорти, ако са изброени в част А от настоящото допълнение, или свободно, ако не фигурират в него.

1.    Без да се засягат растенията, изброени в част В от настоящото допълнение, всички растения за разсад, с изключение на семена

2.    Семена

2.1.    Семена с произход от Аржентина, Австралия, Боливия, Чили, Нова Зеландия или Уругвай

Cruciferae

Gramineae с изключение на Oryza spp.

Trifolium spp.

2.2.    Семена с произход извън териториите на страните по споразумението

Allium ascalonicum L.

Allium cepa L.

Allium porrum L.

Allium schoenoprasum L.

Capsicum spp.

Helianthus annuus L.

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farw.

Medicago sativa L.

Phaseolus L.

Prunus L.

Rubus L.

Zea mays L.

2.3.    Семена с произход от Афганистан, Индия, Иран, Ирак, Мексико, Непал, Пакистан, Южна Африка или Съединените щати

Triticum

Secale

X Triticosecale

3.    Части от растения, с изключение на плодове или семена

Acer saccharum Marsh. с произход от САЩ и Канада

Apium graveolens L. (листни зеленчуци)

Aster spp. с произход от държави извън Европа (отрязани цветя)

Camellia sp.

Conifers (Coniferales)

Dendranthema (DC) Des Moul.

Dianthus L.

Eryngium L. с произход от държави извън Европа (отрязани цветя)

Gypsophila L.

Hypericum L. с произход от държави извън Европа (отрязани цветя)

Lisianthus L. с произход от държави извън Европа (отрязани цветя)

Ocimum L. (листни зеленчуци)

Orchidaceae (отрязани цветя)

Pelargonium L’Hérit. ex Ait.

Populus L.

Prunus L. с произход от държави извън Европа

Rhododendron spp., с изключение на Rhododendron simsii Planch.

Rosa L. с произход от държави извън Европа (отрязани цветя)

Quercus L.

Solidago L.

Trachelium L. с произход от държави извън Европа (отрязани цветя)

Viburnum spp.

4.    Плодове

Annona L. с произход от държави извън Европа

Cydonia L. с произход от държави извън Европа

Diospyros L. с произход от държави извън Европа

Malus Mill. с произход от държави извън Европа

Mangifera L. с произход от държави извън Европа

Momordica L.

Passiflora L. с произход от държави извън Европа

Prunus L. с произход от държави извън Европа

Psidium L. с произход от държави извън Европа

Pyrus L. с произход от държави извън Европа

Ribes L. с произход от държави извън Европа

Solanum melongena L.

Syzygium Gaertn. с произход от държави извън Европа

Vaccinium L. с произход от държави извън Европа

5.    Клубени, различни от предназначените за разсад

Solanum tuberosum L.

6.

Дървесина, която изцяло или частично е запазила своята естествена кръгла форма, със или без кора, или под формата на плочки, частици, дървени стърготини, дървесни отпадъци или остатъци

а) когато е била изцяло или частично получена от един от описаните по-долу разреди, родове или видове, с изключение на дървен опаковъчен материал под формата на каси, касетки, щайги, барабани и подобни амбалажи, обикновени палети, бокс палети и други товароносители, дървени подпори за палети, използвани понастоящем при транспортирането на всякакви обекти, с изключение на необработен дървен материал с дебелина не повече от 6 mm и на обработена дървесина, произведена чрез слепване, нагряване и пресоване, или комбинация от тях, с произход извън границите на страните по споразумението:

  Quercus L., включително и дървен материал, който не е запазил естествената си кръгла форма, с произход от САЩ, като изключение прави дървесина, която отговаря на описанието в буква б) от код по КН 4416 00 00 , и в случай на документирано доказателство, че дървеният материал е бил обработван или третиран термично до достигане на температура от 176 °C за 20 минути,

  Platanus L, включително дървен материал, който не е запазил своята естествена кръгла форма, с произход от САЩ или от Армения,

  Populus L, включително дървен материал, който не е запазил своята естествена кръгла форма, с произход от Северна или Южна Америка,

  Acer saccharum Marsh., включително дървен материал, който не е запазил своята естествена кръгла форма, с произход от САЩ и Канада,

 иглолистни (Coniferales), включително дървен материал, който не е запазил своята естествена кръгла форма, с произход от държави извън Европа, Казахстан, Русия и Турция,

  Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. и Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., включително дървен материал, който не е запазил своята естествена кръгла форма, с произход от Канада, Китай, Япония, Монголия, Република Корея, Русия, Тайван и САЩ;

и

б) когато отговаря на едно от следните описания, посочени в приложение I, част втора от Регламент (ЕИО) № 2658/87:Код по КН

Описание

4401 10 00

Дърва за горене под формата на трупчета, цепеници, клони, снопчета или подобни форми

4401 21 00

Иглолистен дървен материал на плочки или частици

4401 22 00

Неиглолистен дървен материал на плочки или частици

4401 30 40

Дървени стърготини

ex 4401 30 90

Дървесни отпадъци и остатъци (различни от дървени стърготини), които не са агломерирани под формата на трупчета, брикети, топчета или подобни форми

ex 4403 10 00

Необработен дървен материал, обработен с боя, багрилни вещества, креозот или други консерванти, необелен, с беловина, двустранно или четиристранно грубо издялан, с приблизителна форма на квадрат или правоъгълник

4403 20

Иглолистен необработен дървен материал, различен от обработен с боя, багрилни вещества, креозот или други консерванти, дори обелен, със или без беловина, двустранно или четиристранно грубо издялан, с приблизителна форма на квадрат или правоъгълник

4403 91

Необработен дървен материал от дъб (Quercus spp.), различен от обработен с боя, багрилни вещества, креозот или други консерванти, дори обелен, със или без беловина, двустранно или четиристранно грубо издялан, с приблизителна форма на квадрат или правоъгълник

ex 4403 99

Неиглолистен необработен дървен материал (различен от тропическите дървесни видове, посочени в забележка 1 към подпозициите от глава 44, други тропически дървесни видове, дъб (Quercus spp.) или бук (Fagus spp.), дори обелен, със или без беловина, двустранно или четиристранно грубо издялан, с приблизителна форма на квадрат или правоъгълник, необработен с боя, багрилни вещества, креозот или други консерванти

ex  44 04

Цепени колчета за връзване на лози и подобни; заострени колове и колчета от дървен материал, небичен надлъжно

4406

Дървени траверси за железопътни и подобни линии

4407 10

Иглолистен дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, цепен или кръгообразно нарязан, дори рендосан, шлифован или клинозъбно съединен, с дебелина над 6 mm

4407 91

Дървен материал от дъб (Quercus spp.), нарязан или бичен надлъжно, цепен или кръгообразно нарязан, дори рендосан, шлифован или клинозъбно съединен, с дебелина над 6 mm

ex 4407 93

Дървен материал от Acer saccharum Marsh, нарязан или бичен надлъжно, нацепен или кръгообразно нарязан, дори рендосан, шлифован или клинозъбно съединен, с дебелина над 6 mm

4407 95

Дървен материал от ясен (Fraxinus spp.), нарязан или бичен надлъжно, нацепен или кръгообразно нарязан, дори рендосан, шлифован или клинозъбно съединен, с дебелина над 6 mm

ex 4407 99

Неиглолистен дървен материал (различен от тропическите дървесни видове, посочени в забележка 1 към подпозициите от глава 44, други тропически дървесни видове, дъб (Quercus spp.), бук (Fagus spp.), клен (Acer spp.), череша (Prunus spp.) или ясен (Fraxinus spp.), нарязан или бичен надлъжно, нацепен или кръгообразно нарязан, дори рендосан, шлифован или клинозъбно съединен, с дебелина над 6 mm

4415

Каси, касетки, щайги, барабани и подобни амбалажи от дървен материал; дървени барабани за кабели; обикновени палети, бокс палети и други товароносители от дърво; дървени подпори за палети

4416 00 00

Бъчви, каци, качета и други бъчварски изделия и техните части, от дървен материал, включително заготовките за дъги

9406 00 20

Сглобяеми конструкции от дърво.

в)

 

 дървен опаковъчен материал под формата на каси, касетки, щайги, барабани и подобни амбалажи, обикновени палети, бокс палети и други товароносители, дървени подпори за палети, използвани понастоящем при транспортирането на всякакви обекти, с изключение на необработен дървен материал с дебелина не повече от 6 mm и на обработена дървесина, произведена чрез слепване, нагряване и пресоване, или комбинация от тях,

 дървен материал, използван за заклинване и поддържане на товари, включително дървен материал, който не е запазил естествената си кръгла форма, но с изключение на необработен дървен материал с дебелина не повече от 6 mm и на обработена дървесина, произведена чрез слепване, нагряване и пресоване, или комбинация от тях

7.

Почва и хранителна среда

а) Почва и хранителна среда, които се състоят изцяло или частично от почвени или твърди органични вещества, като части от растения, хумус, в това число торф или кора, различни от съставените само от торф;

б) почва и хранителна среда, прикрепени към растенията или свързани с тях, състоящи се изцяло или частично от материала, посочен в буква а), или състоящи се частично от каквото и да е твърдо неорганично вещество, предназначено да поддържа жизнеспособността на растенията, с произход от:

 Турция

 Беларус, Грузия, Молдова, Русия или Украйна,

 държави извън Европа, различни от Алжир, Египет, Израел, Либия, Мароко или Тунис.

8.

Изолирана кора от

 иглолистни (Coniferales) с произход от държави извън Европа

  Acer saccharum Marsh, Populus L., и Quercus L., с изключение на Quercus suber L.

  Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. и Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. с произход от Канада, Китай, Япония, Монголия, Република Корея, Русия, Тайван и САЩ.

9.

Семена от следните видове с произход от Афганистан, Индия, Иран, Ирак, Мексико, Непал, Пакистан, Южна Африка или Съединените щати

Triticum

Secale

X Triticosecale

В.    Растения, растителни продукти и други продукти, идващи от която и да било от страните по споразумението, за които и двете страни прилагат сходно законодателство и не признават фитосанитарните паспорти

1.    Растения и растителни продукти, идващи от Швейцария, които трябва да са придружени от фитосанитарен сертификат, когато се внасят от държава-членка на Общността

1.1.    Растения, предназначени за разсад, с изключение на семена

Clausena Burm. f.

Murraya Koenig ex L.

1.2.    Части от растения, с изключение на плодове или семена

1.3.    Семена

Oryza spp.

1.4.    Плодове

Citrus L. и неговите хибриди

Fortunella Swingle и неговите хибриди

Poncirus Raf. и неговите хибриди

2.    Растения и растителни продукти, идващи от държава-членка на Общността, които трябва да са придружени от фитосанитарен сертификат, когато се внасят в Швейцария

3.    Растения и растителни продукти, идващи от Швейцария, чийто внос в държава-членка на Общността е забранен

3.1.    Растения, с изключение на плодове или семена

Citrus L. и неговите хибриди

Fortunella Swingle и неговите хибриди

Poncirus Raf. и неговите хибриди

4.    Растения и растителни продукти, идващи от държава-членка на Общността, чийто внос в Швейцария е забранен

4.1.    Растения

Cotoneaster Ehrh.

Photinia davidiana (Dcne.) Cardot

Допълнение 2

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ( 3 )

Разпоредби на Европейската общност

 Директива 69/464/ЕИО на Съвета от 8 декември 1969 г. за борбата срещу рака по картофите

 Директива 74/647/ЕИО на Съвета от 9 декември 1974 г. за борбата с листозавивачките по карамфила

 Решение 91/261/ЕИО на Комисията от 2 май 1991 г. за признаване на Австралия за свободна от наличието на Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

 Директива 92/70/ЕИО на Комисията от 30 юли 1992 г. за определяне на подробни правила за проучванията, които следва да се извършват с оглед признаване на защитени зони в Общността

 Директива 92/90/ЕИО на Комисията от 3 ноември 1992 г. за установяване на някои задължения, на които се подчиняват производителите и вносителите на растения, растителни продукти или други изделия, както и условията и реда за тяхната регистрация

 Директива 92/105/ЕИО на Комисията от 3 декември 1992 г. относно установяване на степен на стандартизация за фитосанитарните паспорти за използване при движението на някои растения, растителни продукти или други предмети вътре в Общността и за определяне на условията и реда за издаването на такива фитосанитарни паспорти, както и във връзка с условията и подробните процедури за тяхната смяна

 Решение 93/359/ЕИО на Комисията от 28 май 1993 г. относно разрешаване на държавите-членки да предвиждат дерогации от някои разпоредби на Директива 77/93/ЕИО на Съвета относно дървения материал от Thuja L. с произход от Съединените американски щати

 Решение 93/360/ЕИО на Комисията от 28 май 1993 г. относно разрешаване на държавите-членки да предвидят дерогации от някои разпоредби на Директива 77/93/ЕИО на Съвета относно дървен материал от Thuja L. с произход от Канада

 Решение 93/365/ЕИО на Комисията от 2 юни 1993 г. за разрешаване на държавите-членки да предвидят дерогации от някои разпоредби на Директива 77/93/ЕИО на Съвета относно термично обработен дървен материал от иглолистни дървесни видове с произход от Канада и за определяне на специфичните мерки, отнасящи се до системата за маркиране, която следва да се прилага за термично обработен дървен материал

 Решение 93/422/ЕИО на Комисията от 22 юни 1993 г. относно разрешаване на държавите-членки да предвидят дерогации от някои разпоредби на Директива 77/93/ЕИО на Съвета по отношение на изсушен в камери дървен материал от иглолистни дървесни видове с произход от Канада и за определяне на подробностите за системата за маркиране, която следва да се прилага за изсушен в камери дървен материал

 Решение 93/423/ЕИО на Комисията от 22 юни 1993 г. за разрешаване на държавите-членки да предвидят дерогации от някои разпоредби на Директива 77/93/ЕИО на Съвета относно изсушен в сушилни камери дървен материал от иглолистни дървесни видове с произход от Съединените американски щати и за определяне на подробностите за системата за маркиране, която следва да се прилага за изсушен в сушилни камери дървен материал

 Директива 93/50/ЕИО на Комисията от 24 юни 1993 г. за определяне на някои растения, невключени в списъка в приложение V, част А към Директива 77/93/ЕИО на Съвета, чиито производители или складове или спедиторски центрове, разположени в зоните на производство на тези растения, трябва да бъдат вписани в официален регистър

 Директива 93/51/ЕИО на Комисията от 24 юни 1993 г. за установяване на правила за движението на определени растения, продукти от растителен произход или други предмети през защитена зона и за движението на тези растения, продукти от растителен произход или други предмети, произхождащи от такава защитена зона и движещи се в нея

 Директива 93/85/ЕИО на Съвета от 4 октомври 1993 г. относно борбата с пръстеновидното гниене по картофите

 Директива 94/3/ЕО на Комисията от 21 януари 1994 г. относно установяване на процедура за уведомяване за залавяне на пратка или вреден организъм от трети страни, които представляват непосредствена фитосанитарна опасност

 Директива 98/22/ЕО на Комисията от 15 април 1998 г. за определяне на минималните условия за осъществяването на фитосанитарни проверки в Общността на инспекционни пунктове, различни от тези, разположени на местоназначението, върху растения, растителни продукти или други предмети, идващи от трети страни

 Директива 98/57/ЕО на Съвета от 20 юли 1998 г. за контрол на Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

 Решение 98/109/ЕО на Комисията от 2 февруари 1998 г. относно разрешаване на държавите-членки временно да предприемат спешни мерки срещу разпространяването на Thrips palmi Karny по отношение на Тайланд

 Директива 2000/29/ЕО на Съвета от 8 май 2000 г. относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността

 Решение 2002/757/ЕО на Комисията от 19 септември 2002 г. относно временни извънредни фитосанитарни мерки за предотвратяване на въвеждането и разпространението в Общността на Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov.

 Решение 2002/499/ЕО на Комисията от 26 юни 2002 г. относно разрешаване на дерогации от някои разпоредби на Директива 2000/29/ЕО на Съвета за растенията от Chamaecyparis Spach, Juniperus L. и Pinus L., произхождащи от Република Корея и чийто растеж е естествено или изкуствено потиснат

 Решение 2002/887/ЕО на Комисията от 8 ноември 2002 г. за разрешаване на дерогации от някои разпоредби на Директива 2000/29/ЕО на Съвета за растенията от Chamaecyparis Spach, Juniperus L. и Pinus L., чийто растеж е естествено или изкуствено потиснат

 Решение 2003/766/ЕО на Комисията от 24 октомври 2003 г. относно някои спешни мерки за предотвратяване разпространението в Общността на Diabrotica virgifera Le Conte

 Решение 2004/4/ЕО на Комисията от 22 декември 2003 г. относно разрешаване на държавите-членки временно да вземат спешни мерки срещу разпространението на Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith по отношение на Египет

 Решение 2004/200/ЕО на Комисията от 27 февруари 2004 г. относно мерките за предотвратяване въвеждането и разпространението в Общността на Pepino mosaic virus

 Директива 2004/105/ЕО на Комисията от 15 октомври 2004 г. за определяне на формите за официални фитосанитарни сертификати или сертификати за реекспорт, придружаващи растенията, растителните продукти и другите предмети, изброени в Директива 2000/29/ЕО на Съвета, идващи от трети страни

 Решение 2005/51/ЕО на Комисията от 21 януари 2005 г. за разрешение на държавите-членки временно да предоставят дерогации от някои разпоредби на Директива 2000/29/ЕО на Съвета във връзка с вноса на почва, заразена с пестициди или устойчиви органични замърсители, с цел обеззаразяване

 Решение 2005/359/ЕО на Комисията от 29 април 2005 г. относно предвиждане на дерогация от някои разпоредби на Директива 2000/29/ЕО на Съвета по отношение на дъбови (Quercus L.) трупи с кора с произход от Съединените американски щати

 Решение 2006/133/ЕО на Комисията от 13 февруари 2006 г. относно изискване към държавите-членки временно да вземат допълнителни мерки срещу разпространението на Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (нематод по боровата дървесина) по отношение на области в Португалия, различни от тези, в които е известно, че заболяването не се среща

 Решение 2006/464/ЕО на Комисията от 27 юни 2006 г. за спешните временни мерки, чиято цел е да се избегне внасянето и разпространението в Общността на организма Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

 Решение 2006/473/ЕО на Комисията от 5 юли 2006 г. за признаване на някои трети страни и на някои региони от трети страни за незасегнати от Xanthomonas campestris (всички патогенни за цитрусите щамове), Cercospora angolensis Carv. et Mendes или Guignardia citricarpa Kiely (всички патогенни за цитрусите щамове)

 Директива 2006/91/ЕО на Съвета от 7 ноември 2006 г. относно контрола над калифорнийска щитоносна въшка Сан Хосе (кодифицирана версия)

 Решение 2007/365/ЕО на Комисията от 25 май 2007 г. относно спешни мерки с цел предотвратяване на въвеждането и разпространението в Общността на Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

 Решение 2007/410/ЕО на Комисията от 12 юни 2007 г. относно мерки за предотвратяване на въвеждането и разпространението в Общността на Potato spindle tuber viroid

 Решение 2007/433/ЕО на Комисията от 18 юни 2007 г. относно временни спешни мерки за предотвратяване на въвеждането и разпространението в границите на Общността на Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell

 Решение 2007/847/ЕО на Комисията от 6 декември 2007 г. относно разрешаване на дерогация от някои разпоредби на Директива 2000/29/ЕО на Съвета по отношение на растения от Vitis L., различни от плодове, с произход от Хърватия или Бившата югославска република Македония

 Директива 2008/61/ЕО на Комисията от 17 юни 2008 г. за определяне на условията, при които някои вредители, растения, растителни продукти и други предмети, посочени в приложения I—V към Директива 2000/29/ЕО на Съвета, могат да бъдат въвеждани или придвижвани в рамките на Общността или в някои нейни защитени зони за опити или научни цели, както и за работа по сортови селекции

 Решение 2008/840/ЕО на Комисията от 7 ноември 2008 г. относно неотложни мерки за предотвратяване на въвеждането и разпространението в рамките на Общността на Anoplophora chinensis (Forster)

Швейцарски разпоредби

 Наредба от 28 февруари 2001 г. относно растителната защита (RS 916.20)

 Наредба на ФДИ от 15 април 2002 г. относно забранени растения (RS 916.205.1)

 Наредба на ФСЗ от 25 февруари 2004 г. относно временни фитосанитарни мерки (RS 916.202.1)

▼M14

Допълнение 3

Органи, предоставящи при поискване списък на официалните органи, отговорни за изготвяне на фитосанитарните паспорти

А.   Европейска общност:

единен орган за всяка държава-членка, както е посочено в член 1, параграф 4 от Директива 2000/29/ЕО на Съвета от 8 май 2000 г. ( 4 ).Белгия:

Federal Public Service of Public Health

Food Chain Security and Environment

DG for Animals, Plants and Foodstuffs

Sanitary Policy regarding Animals and Plants

Division Plant Protection

Euro station II (7o floor)

Place Victor Horta 40 box 10

B-1060 BRUSSELS

България:

Национална служба за растителна защита (National Service for Plant Protection)

бул. „Христо Ботев“ № 17, етаж 5

България, СОФИЯ 1040

Чешка република:

State Phytosanitary Administration

Bubenská 1477/1

CZ — 170 00 PRAHA 7

Дания:

Ministry of Food, Agriculture and Fisheries

The Danish Plant Directorate

Skovbrynet 20

DK — 2800 Kgs. LYNGBY

Германия:

Julius Kühn-Institut

— Institut für nationale und internationale Angelegenheiten der Pflanzengesundheit —

Messeweg 11/12

D-38104 Braunschweig

Естония:

Plant Production Inspectorate

Teaduse 2

EE — 75501 SAKU HARJU MAAKOND

Ирландия:

Department of Agriculture and Food

Maynooth Business Campus

Co. Kildare

IRL

Гърция:

Ministry of Agriculture

General Directorate of Plant Produce

Directorate of Plant Produce Protection

Division of Phytosanitary Control

150 Sygrou Avenue

GR — 176 71 ATHENS

Испания:

Subdirectora General de Agricultura Integrada y Sanidad Vegetal

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Dirección General de Agricultura

Subdirección General de Agricultura Integrada y Sanidad Vegetal

c/Alfonso XII, no 62 — 2a planta

E — 28071 MADRID

Франция:

Ministère de l'Agriculture et la Pêche

Sous Direction de la Protection des Végétaux

251, rue de Vaugirard

F — 75732 PARIS CEDEX 15

Италия:

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MiPAF)

Servizio Fitosanitario

Via XX Settembre 20

I — 00187 ROMA

Кипър:

Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment

Department of Agriculture

Loukis Akritas Ave.

CY — 1412 LEFKOSIA

Латвия:

State Plant Protection Service

Republikas laukums 2

LV — 1981 RIGA

Литва:

State Plant Protection Service

Kalvariju str. 62

LT — 2005 VILNIUS

Люксембург:

Ministère de l'Agriculture

Adm. des Services Techniques de l'Agriculture

Service de la Protection des Végétaux

16, route d'Esch — BP 1904

L — 1019 LUXEMBOURG

Унгария:

Ministry of Agriculture and Rural Development

Department for Plant Protection and Soil Conservation

Kossuth tér 11

HU — 1860 BUDAPEST 55 Pf. 1

Малта:

Plant Health Department

Plant Biotechnology Center

Annibale Preca Street

MT — LIJA, LJA 1915

Нидерландия:

Plantenziektenkundige Dienst

Geertjesweg 15/Postbus 9102

NL — 6700 HC WAGENINGEN

Австрия:

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

Referat III 9 a

Stubenring 1

A — 1012 WIEN

Полша:

The State Plant Health and Seed Inspection Service

Main Inspectorate of Plant Health and Seed Inspection

42, Mlynarska Street

PL –01-171 WARSAW

Португалия:

Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR)

Avenida Afonso Costa, 3

PT — 1949-002 LISBOA

Румъния:

Phytosanitary Direction

Ministry of Agriculture, Forests and Rural Development

24th Carol I Blvd.

Sector 3

RO — BUCHAREST

Словения:

MAFF — Phytosanitary Administration of the Republic of Slovenia

Plant Health Division

Einspielerjeva 6

SI — 1000 LJUBLJANA

Словакия:

Ministry of Agriculture

Department of plant commodities

Dobrovicova 12

SK — 812 66 BRATISLAVA

Финландия:

Ministry of Agriculture and Forestry

Unit for Plant Production and Animal Nutrition

Department of Food and health

Mariankatu 23

P.O. Box 30

FI — 00023 GOVERNMENT FINLAND

Швеция:

Jordbruks verket

Swedish Board of Agriculture

Plant Protection Service

S — 55182 JÖNKÖPING

Обединено кралство:

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Plant Health Division

Foss House

King's Pool

Peasholme Green

UK — YORK YO1 7PX

Б.   Швейцария:

Office fédéral de l'agriculture

CH-3003 BERNE

▼M17

Допълнение 4 ( 5 )

ЗОНИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 4, И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Зоните, посочени в член 4, и свързаните с тях специални изисквания, които трябва да са съобразени и с двете страни, са определени в съответните законови разпоредби на двете страни, посочени по-долу.

Разпоредби на Европейската общност

 Директива 2000/29/ЕО на Съвета от 8 май 2000 г. относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността

 Регламент (ЕО) № 690/2008 на Комисията от 4 юли 2008 г. относно признаване на защитени зони в Общността, изложени на специфични фитосанитарни рискове

Швейцарски разпоредби

 Наредба от 28 февруари 2001 г. относно растителната защита, приложение 4, част Б (RS 916.20)

▼B

Допълнение 5

Обмен на информация

Нотификациите, посочени в член 9, параграф 1, са следните:

 нотификации за задържане на пратки и вредни организми от трети страни или от части от територията на страните, представляващи непосредствена растителна заплаха, както е предвидено в Директива 94/3/ЕИО,

 нотификации, както са предвидени в член 15 от Директива 77/93/ЕИО.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ОТНОСНО ФУРАЖИТЕ ЗА ЖИВОТНИ

Член 1

Цел

1.  Страните се задължават с настоящото за сближат законодателствата си относно фуражите за животни с цел да се улесни търговията помежду им с такива продукти.

2.  Списъкът на продуктите и групите от продукти, за които законовите разпоредби на страните се разглеждат от последните като постигащи същите резултати и, където е приложимо, списъкът от законови разпоредби на страните, които се разглеждат от последните като постигащи същите резултати, са както е изложено в допълнение 1, което ще бъде изготвено от Комитета в съответствие с член 11 от Споразумението.

▼M14

2а.  Чрез дерогация от член 1 от Споразумението, настоящето приложение се прилага за всички продукти, обхванати от изброените в допълнение 1 правни разпоредби, както е посочено в параграф 2.

▼B

3.  Страните премахват граничните проверки върху продуктите и групите от продукти, изброени в допълнение 1, както е упоменато в параграф 2.

Член 2

Дефиниции

По смисъла на настоящото приложение:

a) „продукт“ означава животински фураж или което и да е вещество, използвано в него;

б) „предприятие“ означава всяка единица, която произвежда или създава продукт или която държи продукт в междинна фаза преди пускането му в свободно обръщение, включително етапите на обработка и опаковане или която пуска продукта на пазара;

в) „компетентен орган“ означава органът, отговнорен в дадена страна за провеждането на официални проверки в областта на фуражите за животни.

Член 3

Обмен на информация

Съгласно член 8 от Споразумението, страните си изпращат една на друга:

 данни за компетентия орган или органи, тяхната юрисдикция по отношение на географското положение и сферата на компетентност,

 списък на лабораториите, на които е възложено да провеждат анализи за целите на контрола,

 където е приложимо, списък на входните пунктове на тяхна територия за различните видове продукти,

 техните програми за контрол, за да се гарантира, че продуктите са в съответствие със законодателството относно фуражите за животни.

Програмите, упоменати в четвъртото тире, трябва да отчитат ситуациите, които са специфични за страните и в частност трябва да определят видовете контрол, който трябва да се провежда редовно и честотата му.

Член 4

Общи положения относно мерките за контрол

Страните предприемат всички мерки, необходими за да се гарантира, че продуктите, които трябва да се експедират за другата страна, се проверяват също толкова внимателно, както и тези които ще се пуснат на пазара на тяхната собствена територия; те в частност гарантират, че проверките:

 се осъществяват редовно, когато има съмнения за неспазване, като използваните средства бъдат пропорционални на желаната цел и в частност в светлината на рисковете и на натрупания опит,

 обхващат всички етапи на производството, етапите непосредствено преди пускането в продажба, продажбата, включително вноса и използването на продуктите,

 се правят в най-подходящия етап, имайки предвид целта им,

 обикновено се правят без предупреждение,

 обхващат също така и веществата, чието използване във фуражите за животни е забранено.

Член 5

Проверки на мястото на произход

1.  Страните правят необходимото, за да гарантират, че компетентите органи провеждат проверки в предприятията, за да се осигури, че те спазват задълженията си и че продуктите, които ще се пускат на пазара отговарят на законовите разпоредби, изброени в допълнение 1, както е предвидено в член 1 и приложими на територията на произхода.

2.  Когато има основание за съмнение, че тези изисквания не се изпълняват, компетентните органи провеждат допълнителни проверки и, ако съмненията се потвърдят, предприемат подходящи мерки.

Член 6

Проверки по местоназначение

1.  Компетентните органи на страната по местоназначение могат да проверяват продуктите по местоназначение чрез недискриминационни проверки на мостри, за да се осигури, че те съответстват на разпоредбите на настоящото приложение.

2.  Обаче, когато компетентният орган на страната по местоназначение разполага с информация, свидетелстваща за нарушение, проверки могат да се направят и при превоз на продуктите в рамките на нейната територия.

3.  Ако по време на инспекция на пратка по местоназначение или по време на превоза, компетентните органи на въпросната страна отбележат, че продуктите не отговарят на разпоредбите, заложени в настоящото приложение, те предприемат подходящи мерки и уведомяват изпращача, получателя или друга заинтересована страна, да:

 приведе продуктите в съответствие в рамките на срок, който трябва да бъде определен, или

 ги обеззарази, където е целесъобразно, или

 да ги третира по всякакъв друг подходящ начин, или

 да ги използва за други цели, или

 върне продуктите обратно в страната на произход след като уведоми компетентният орган на същата, или

 унищожи продуктите.

Член 7

Проверки на продукти от територии извън страните

1.  Независимо от съдържанието на първото тире на член 4, страните предприемат всички необходими стъпки, за да се гарантира, че когато продуктите бъдат въведени на техните митнически територии от територии различни от тези, дефинирани в член 16 от Споразумението, компетентните органи провеждат инспекция по документи на всяка партида и избирателни проверки на проби, за да се провери тяхното:

 естество,

 произход,

 географско местоназначение,

с цел да се определи митническата процедура, която ще бъде приложима към тях.

2.  Страните предприемат всички стъпки, необходими за да се гарантира съответствието на продуктите посредством избор на физически проверки, преди продуктите да бъдат пуснати в свободно движение.

Член 8

Сътрудничество в случаи на нарушение

1.  Страните си оказват взаимно съдействие по начина и при условията, установени в настоящото приложение. Те правят необходимото законовите разпоредби, обхващащи продуктите, които се използват във фуражите за животни, да се прилагат правилно, В частност чрез взаимна помощ и разкриване и разследване на случаите на нарушение на тези разпоредби.

2.  Съдействието, както е предвидено в настоящия член, не накърнява разпоредбите относно наказателните процедури или съдебното сътрудничество между страните по наказателни дела.

Член 9

Продукти, подлежащи на предварително разрешение

1.  Страните полагат усилия да гарантират техните списъци с продукти, обхванати от законовите разпоредби, изброени в допълнение 2, да бъдат идентични.

2.  Страните се информират взаимно за заявленията, подадени за одобрение на продуктите, както са упоменати в параграф 1.

Член 10

Консултации и защитни мерки

1.  Ако някоя от страните счете, че другата не е изпълнила задължение съгласно настоящото приложение, страните провеждат консултации.

2.  Страната, която е поискала консултации, предоставя на другата цялата необходима информация за подробно разглеждане на въпросния случай.

3.  Защитни мерки, както са предвидени в някои законови разпоредби относно продуктите и групите продукти и изброени в допълнение 1, както е предвидено в член 1 и се предприемат в съответствие с разпоредбите, установени в член 10, параграф 2 от Споразумението.

4.  Ако след консултациите, предвидени в параграф 1 и в третото тире на член 10, параграф 2, а) от Споразумението, страните не постигнат съгласие, страната, която е поискала консултации или е взела мерките, посочени в параграф 3, има право да вземе подходящи временни защитни мерки, за да гарантира, че настоящото приложение се прилага.

Член 11

Работна група по фуражите за животни

1.  Работната група по фуражите за животни, по-долу в настоящото наричана „Работната група“, създадена съгласно член 6, параграф 7 от Споразумението, разглежда всички въпроси, които възникват във връзка с настоящото приложение и неговото прилагане. Тя също така отговаря за задачите, предвидени в настоящото приложение.

2.  Работната група периодично ще разглежда състоянието на вътрешното законодателство на страните в областите, обхванати от настоящото приложение. Тя има право да изготвя предложения до Комитета с цел адаптиране и актуализиране на допълненията към настоящото приложение.

Член 12

Поверителност

1.  Всякаква информация, съобщена в каквато и да е форма съгласно настоящото приложение, е поверителна. Тя се обхваща от задължението за опазване служебната тайна и се ползва защитата, осигурена на подобна информация според съответните закони, прилагани в страната, която я е получила.

2.  Принципът на поверителност, упоменат в параграф 1, няма да се отнася до информацията, предвидена в член 3.

3.  От никоя страна, чието законодателство или административна практика съдържа по-строги ограничения от тези, заложени в настоящото приложение относно защитата на промишлената и търговската тайна, няма да се изисква да дава информация, ако другата страна не предприеме постъпки да изпълни тези по-строги ограничения.

4.  Получената информация може да се използва от дадената страна за цели различни от тези на настоящото приложение само с предварителното писмено съгласие на административния орган, който я е предоставил и освен това ще бъде обект на ограничения, определени от този орган.

Параграф 1 не изключва използването на информацията в съдебни или административни процедури, започнати впоследствие по отношение нарешения на общото наказателно законодателство, при условие че е била получена по линията на международното съдебно сътрудничество.

5.  В своите списъци на доказателства, отчети и свидетелства и в производствата и обвиненията, повдигнати пред съдилищата, страните могат да използват като доказателство информацията получена и документите, за които е извършена консултация съгласно настоящия член.

▼M10

Допълнение 1

Разпоредби на Общността

 Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 12 януари 2005 г. относно определяне на изискванията за хигиена на фуражите (ОВ L 35, 8.2.2005 г., стр. 1)

Разпоредби на Швейцарската конфедерация

 Федерален закон от 29 април 1998 г. за земеделието, последно изменен на 24 март 2006 г. (RO 2006 3861)

 Наредба от 26 май 1999 г. относно храненето на животните, последно изменена на 23 ноември 2005 г. (RO 2005 5555)

 Наредба на Département Fédéral de l'Économie Publique от 10 юни 1999 г. относно Бялата книга за храненето на животните, последно изменена на 2 ноември 2006 г. (RO 2006 5213)

 Наредба за първичното производство от 23 ноември 2005 г. (RO 2005 5545)

 Наредба на Département Fédéral de l'Économie Publique от 23 ноември 2005 г. относно изискванията за хигиена при първичното производство (RO 2005 6651)

 Наредба на Département Fédéral de l'Économie Publique от 23 ноември 2005 г. относно изискванията за хигиена при производството на мляко (RO 2005 6667)

▼M10

Допълнение 2

СПИСЪК НА ЗАКОНОДАТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ ПО ЧЛЕН 9

Разпоредби на общността

 Регламент (ЕO) № 1831/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29), последно изменен с Регламент (ЕO) № 378/2005 на Комисията (ОВ L 59, 5.3.2005 г., стр. 15)

 Директива 82/471/ЕИО на Съвета от 30 юни 1982 г. относно някои продукти, използвани при храненето на животните (ОВ L 213, 21.7.1982 г., стр. 8), последно изменена с Директива 2004/116/ЕО (ОВ L 379, 24.12.2004 г., стр. 81)

Разпоредби на Швейцарската конфедерация

 Наредба от 26 май 1999 г. относно изискванията за хранене на животните, последно изменена на 23 ноември 2005 г. (RO 2005 5555)

 Наредба на Département Fédéral de l'Économie Publique от 10 юни 1999 г. относно Бялата книга за храненето на животните, последно изменена на 23 ноември 2005 г. (RO 2005 6655)

▼B

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

ОТНОСНО СЕМЕНАТА

Член 1

Цел

1.  Настоящото приложение обхваща семената на селскостопанските, зеленчуковите, плодовите и декоративните растителни видове и лозите.

2.  По смисъла на настоящото приложение „семена“ означава целият размножителен материал и материалите, предназначени за засаждане.

Член 2

Признаване на съответствието на законодателството

1.  С настоящото страните признават, че изискванията, установени в законодателството, изброено в раздел 1 от допълнение 1 към настоящото приложение, имат еднакви последствия.

2.  Семената на видовете, определени в законодателството в параграф 1 могат да се търгуват между страните и дза се продават свободно на териториите им, без да се засягат членове 5 и 6. Единственият документ, изискван като удостоверяване на съответствието със съответните закони на двете страни е етикетът или който и да било друг документ, изискван в хода на търговията съгласно съответните закони.

3.  Органите, отговарящи за проверките на съответствието, са изброените в допълнение 2.

Член 3

Взаимно признаване на сертификатите

1.  Всяка от страните признава, що се отнася до семената на видовете, обхванати от законодателството, изброено в раздел 2 от допълнение 1, сертификатите, както са дефинирани в параграф 2, които са били съставени в съответствие със законодателството на другата от органите, изброени в допълнение 2.

2.  По смисъла на параграф 1 „сертификат“ означава документите, изисквани съгласно съответните закони на страните, приложими към вноса на семена, както са изброени в раздел 2 от допълнение 1.

Член 4

Сближаване на законодателствата

1.  страните полагат усилия да сближат законодателствата си относно продажбата на семена от видовете, обхванати от законодателството, изброено в раздел 2 от допълнение 1 и на видовете, които не са обхванати от законодателството, изброено в раздели 1 и 2 от допълнение 1.

2.  В случай, че която и да било от страните приеме нови законови разпоредби, страните се задължават да преценят възможността да разпрострат действието на настоящото приложение, така че то да включи новия сектор в съответствие с процедурата, заложена в членове 11 и 12 от Споразумението.

3.  В случай, че някоя от страните измени законовите разпоредби, отнасящи се до сектор, обхванат от настоящото приложение, страните се задължават да преценят последиците от това изменение в съответствние с процедурата, установена в членове 11 и 12 от Споразумението.

▼M14

Член 5

Сортове

1.  Без да се засяга параграф 3, Швейцария позволява предлагането на пазара на нейна територия на семена от сортове, приети в Общността от видовете, посочени в законодателството, изброено в раздел 1 от допълнение 1.

2.  Без да се засяга параграф 3, Общността позволява предлагането на пазара на нейна територия на семена от приети в Швейцария сортове от видовете, посочени в законодателството, изброено в раздел 1 от допълнение 1.

3.  Страните съвместно съставят каталог на сортовете за видовете, посочени в законодателството, изброено в раздел 1 от допълнение 1, в случаите, в които Общността предвижда общ каталог. Страните позволяват предлагането на пазара на тяхна територия на семена от сортовете, изброени в този съвместно съставен каталог.

4.  Параграфи 1, 2 и 3 не се прилагат за генетично модифицираните сортове.

5.  Страните взаимно се информират за подаването и оттеглянето на заявления за приемане и за регистрацията на нови сортове в националния каталог и евентуалните му изменения. Те взаимно си предоставят при поискване кратки описания на основните характеристики, отнасящи се до използването на всеки нов сорт и характеристиките, по които той може да се разграничи от другите известни вече сортове. Всяка от страните държи на разположение на другата досиета, съдържащи описание на всеки приет сорт и ясно обобщение на всички основания, на които се основава това приемане. В случаите на генетично модифицирани сортове, страните взаимно се уведомяват за резултатите от оценките на риска при пускането на такива сортове в околната среда.

6.  Страните могат да провеждат технически консултации с оглед оценяване на данните, на които се основава приемането на даден сорт от която и да е от страните. Работната група по семена се информира относно резултатите от тези консултации, когато е подходящо.

7.  Страните използват наличните компютъризирани системи за обмен на информация или системи, които се разработват за улесняване на обмена на информация, както е посочено в параграф 5.

Член 6

Дерогации

1.  Дерогациите, разрешени от Общността и Швейцария и изброени в допълнение 3, се допускат съответно от Швейцария и Общността при търговията със семена от видовете, обхванати от законодателството, изброено в раздел 1 от допълнение 1.

2.  Страните взаимно се информират за всяка дерогация при предлагането на пазара на семена, от които възнамеряват да се възползват на своята територия или на част от нея. В случаите на краткотрайни дерогации или такива, които трябва да влязат в сила незабавно, за достатъчно се смята нотифициране еx post.

3.  Чрез дерогация от член 5, параграфи 1 и 3, Швейцария може да вземе решение за забрана за предлагане на пазара на семена от приетите сортове от общия каталог на Общността на своя територия.

4.  Чрез дерогация от член 5, параграфи 2 и 3, Общността може да вземе решение за забрана за предлагане на пазара на семена от приетите сортове от националния каталог на Швейцария на своя територия.

5.  Параграфи 3 и 4 се прилагат в случаите, предвидени от законодателството на двете страни, изброено в раздел 1 от допълнение 1.

6.  И двете страни могат да се възползват от разпоредбите на параграфи 3 и 4:

 в рамките на три години от влизането в сила на настоящото приложение за приети преди влизането в сила на настоящото приложение сортове в Общността или Швейцария;

 в рамките на три години от получаване на информацията, посочена в член 5, параграф 5 за сортове приети в Общността или Швейцария след влизането в сила на настоящото приложение.

7.  Параграф 6 се прилага по аналогия по отношение на сортовете от видовете, обхванати от разпоредбите, добавени съгласно член 4 към списъка от раздел 1 от допълнение 1 след влизането в сила на настоящото приложение.

8.  Страните могат да провеждат технически консултации с оглед оценяване на въздействието на дерогациите, изброени в параграфи 1 — 4 върху настоящото приложение.

9.  Параграф 8 не се прилага, когато държавите-членки на Общността отговарят за вземането на решения относно дерогации съгласно законодателството, посочено в раздел 1 от допълнение 1. Параграф 8 не се прилага по отношение на дерогации, приети от Швейцария при подобни случаи.

▼B

Член 7

Трети страни

1.  Без да се накърнява член 10, настоящото приложение се прилага също така по отношение на семена, продавани и в двете страни и произхождащи от страна, която не е държава-членка на Общността или от Швейцария и признати от двете страни.

2.  Списъкът на третите страни, както са упоменати в параграф 1, списъкът на въпросните видове и обхватът на това признаване са както е описано в допълнение 4.

Член 8

Сравнителни проби

1.  С цел проверки ex post на мостри от семена, взети от партиди, продавани в двете страни, ще се провеждат сравнителни проби. Швейцария участва в сравнителните проби на Общността.

2.  Работната група по семената оценява организацията на сравнителните проби в страните.

Член 9

Работна група по семената

1.  Работната група по семената, по-долу в настоящото наричана „Работната група“, създадена съгласно член 6, 7 от Споразумението, разглежда всички въпроси, които възникват във връзка с настоящото приложение и неговото прилагане.

2.  Работната група периодично разглежда състоянието на законовите и подзаконовите разпоредби на страните в областите, обхванати от настоящото приложение. Тя има право да изготвя предложения до Комитета с цел адаптиране и актуализиране на допълненията към настоящото приложение.

Член 10

Споразумения с други държави

Страните се договарят, че споразуменията за взаимно признаване, сключени от която и да е от страните с която и да е трета държава, при никакви обстоятелства няма да водят до възникване на задължения за другата страна да приема доклади, сертификати, разрешения или маркировки, издадени от органите за оценка на съответствието на такива трети държави, освен ако страните не са се съгласили официално с това.

Допълнение 1

Законодателство

Раздел 1 (признаване съответствието на законодателството)

A.   РАЗПОРЕДБИ НА ОБЩНОСТТА

1.   Базово законодателство

 Директива 66/402/ЕИО на Съвета от 14 юни 1966 г. относно търговията със семена от зърнени култури (ОВ L 125, 11.7.1966 г., стр. 2309/66), последно изменена с Директива 96/72/ЕО (ОВ L 304, 27.11.1996 г., стр.10);

 Директива 66/403/ЕИО на Съвета от 14 юни 1966 г. относно продажбата на картофи за посев (ОВ L 125, 11.7.1966, стр. 2320/66), последно изменена с Решение 98/111/ЕО на Комисията (ОВ L 28, 4. 2. 1998 г., стр. 42);

 Директива 70/457/ЕИО на Съвета от 29 септември 1970 г. относно общия каталог на сортовете на селскстопанските растения (ОВ L 225, 12.10.1970 г., стр.1), последно изменена с Акта за присъединяване от 1994 г. ( 6 ).

2.   Разпоредби по прилагането (6) 

 Директива 72/180/ЕИО на Комисията от 14 април 1972 г. относно определяне на характеристиките и минималните изисквания за изследване на селскостопанските сортове (ОВ L 108, 8. 5. 1972 г., стр.8);

 Директива 74/268/ЕИО на Комисията от 2 май 1974 г. относно определяне на специални условия относно наличието на Avena fatua в семената от фуражни и зърнени култури (ОВ L 141, 24.5.1974 г., стр.19), последно изменена с Директива 78/511/ЕИО (ОВ L 157, 15.6.1978 г., стр.34);

 Решение 80/755/ЕИО на Комисията от 17 юли 1980 г. относно разрешаване на неизличимото отпечатване на задължителната информация на опаковките семена на житни култури (ОВ L 207, 9.8.1980 г., стр.37), последно изменено с Решение 81/109/ЕИО (ОВ L 64, 11.3.1981 г., стр.13);

 Решение на Комисията от 28 юли 1981 г. за установяване, че даден вид конкретни системи за запечатване се явяват „неизползваеми повторно“ системи по смисъла на Директиви на Съвета 66/400/ЕИО, 66/401/ЕИО, 66/402/ЕИО, 69/208/ЕИО и 70/458/ЕИО (ОВ L 246, 29. 8. 1981 г., стр.26), последно изменено с Решение 86/563/ЕИО (ОВ L 327, 22.11.1986 г., стр. 50);

 Решение 86/110/ЕИО на Комисията от 27 февруари 1986 г. относно условията, при които се допускат дерогации от забраната за използване на етикети на ЕИО за повторно запечатване и повторно етикетиране на опаковки на семена, произведени в трети страни (ОВ L 93, 8.4.1986 г., стр. 23);

 Директива 93/17/ЕИО на Комисията от 30 март 1993 г. относно определяне на класове на базови семена от картофи в Общността, заедно с условията и означенията, които да се прилагат за тези класове (ОВ L 106, 30.4.1993 г., стр.7);

 Решение 94/650/ЕИО на Комисията от 9 септември 1994 г. за организиране на временен експеримент във връзка с търговията със семена на едро на краен потребител (ОВ L 252, 28.9.1994 г., стр.15), последно изменена с Решение 98/174/ЕО (ОВ L 63, 4.3.1998, стр.31);

 Решение 98/320/ЕО на Комисията от 27 април 1998 г. за организиране на временен експеримент по вземане на проби от семена и изпробване на семената съгласно Директиви на Съвета 66/400/ЕИО, 66/401/ЕИО, 66/402/ЕИО и 69/208/ЕИО (ОВ L 140, 12.5.1998 г., стр.14).

B.   РАЗПОРЕДБИ НА ШВЕЙЦАРИЯ ( 7 )

 Федерален закон за земеделието от 29 април 1998 г. (RO 1998 3033);

 Наредба от 7 декември 1998 г. относно производството и пускането в свободно обращение на размножителни материали за растения (RO 1999 420);

 Наредба на ФДИ от 7 декември 1998 г. относно семената и посадъчния материал на поливните сортове и фуражните растения (RO 1999 781);

 Наредба на ФСЗ относно каталога за сортовете житни култури, картофи, фуражни растения и конопа (RO 1999 429) ( 8 ).

Раздел 2 (взаимно признаване на сертификатите)

A.   РАЗПОРЕДБИ НА ОБЩНОСТТА

1.   Базово законодателство

 Директива 66/400/ЕИО на Съвета от 14 юни 1966 г. относно търговията със семена на цвекло (ОВ L 125, 11.7.1966 г., стр. 2290/66), последно изменена с Директива 96/72/ЕО (ОВ L 304, 27.11.1996 г., стр. 10);

 Директива 66/401/ЕИО на Съвета от 14 юни 1966 г. относно търговията със семена от фуражни култури (ОВ L 125, 11.7.1966 г., стр. 2298/66), последно изменена с Директива 96/72/ЕО (ОВ L 304, 27.11.1996 г., стр.10);

 Директива 69/208/ЕИО на Съвета от 30 юни 1969 г. относно търговията със семена на маслодайни и влакнодайни растения (ОВ L 169, 10.7.1969 г., стр. 3), последно изменена с Директива 96/72/ЕО (ОВ L 304, 27.11.1996 г., стр. 10);

2.   Разпоредби по прилагането ( 9 )

 Директива 75/502/ЕИО на Комисията от 25 юли 1975 г. за ограничаване на търговията със семена на ливадна метлица (Poa pratensis L.) до семена, които са официално сертифицирани като „базови семена“ или „сертифицирани семена“ (ОВ L 228, 29.8.1975 г., стр. 26);

 Решение на Комисията 81/675/ЕИО от 28 юли 1981 г. за установяване, че даден вид конкретни системи за запечатване се явяват „неизползваеми повторно“ системи по смисъла на Директиви на Съвета 66/400/ЕИО, 66/401/ЕИО, 66/402/ЕИО, 69/208/ЕИО и 70/458/ЕИО (ОВ L 246, 29. 8. 1981 г., стр.26), последно изменено с Решение 86/563/ЕИО (ОВ L 327, 22.11.1986 г., стр. 50);

 Директива 86/109/ЕИО на Комисията от 27 февруари 1986 г. относно ограничаване на търговията със семената от някои видове фуражни култури и маслодайни и влакнодайни култури до семена, които официално са сертифицирани като „базови семена“ или „сертифицирани семена“ (ОВ L 93, 8. 4. 1986 г., стр. 21), последно изменена с Директива 91/376/ЕИО (ОВ L 203, 26. 7. 1991 г., стр. 108);

 Решение 86/110/ЕИО на Комисията от 27 февруари 1986 г. относно условията, при които се допускат дерогации от забраната за използване на етикети на ЕИО за повторно запечатване и повторно етикетиране на опаковки на семена, произведени в трети страни (ОВ L 93, 8.4.1986 г., стр. 23);

 Решение 87/309/ЕИО на Комисията от 2 юни 1987 г. относно одобряване на неизличимото отпечатване на предписана информация върху опаковки със семена от определени фуражни култури (ОВ L 155, 16. 6. 1987 г., стр. 26), последно изменено с Решение 979/125/СЕ (ОВ L 48, 19. 2. 1997 г., стр. 35);

 Решение 92/195/ЕО на Комисията от 17 март 1992 за организиране на временен експеримент съгласно Директива 66/401/ЕИО на Съвета относно търговията със семена на фуражни растения с цел увеличаване на максималното тегло на партидите (ОВ L 88, 3.4.1992 г., стр. 59), последно изменено с Решение 96/203/ЕО (ОВ L 65, 15.3.1996 г., стр. 41);

 Решение 94/650/ЕО на Комисията от 9 септември 1994 г. за организиране на временен експеримент относно търговията със семена на едро до краен потребител (ОВ L 252, 28.9.1994 г., стр.15), последно изменено с Решение 98/174/ЕО (ОВ L 63, 4.3.1998 г., стр.31);

 Решение 95/232/ЕО на Комисията от 27 юни 1995 г. за организиране на временен експеримент съгласно Директива 69/208/ЕИО на Съвета с цел установяване на условията, на които трябва да отговарят семената на хибридите и някои сортове на рапицата и зелето (ОВ L 154, 5.7.1995 г., стр. 22), последно изменено с Решение 98/173/ЕИО (ОВ L 63, 4. 3. 1998 г., стр.30);

 Решение 96/202/ЕО на Комисията от 4 март 1996 г. за организиране на временен експеримент по отношение максималното съдържание на инертни вещества в семената на соята (ОВ L 65, 15. 3. 1996 г., стр. 39);

 Решение 97/125/ЕО на Комисията от 24 януари 1997 г. относно разрешаване на незаличимо отпечатване на предписаната информация върху опаковките със семена от маслодайни и влакнодайни култури и относно изменение на Решение 87/309/ЕО относно разрешаване на незаличимо отпечатване на предписаната информация върху опаковките със семена от някои видове фуражни растения;

 Решение 98/320/ЕО на Комисията от 27 април 1998 г. за организиране на временен експеримент по отношение вземането на проби от семена и изпробването на семена съгласно Директиви на Съвета 66/400/ЕИО, 66/401/ЕИО, 66/402/ЕИО и 69/208/ЕИО (ОВ L 140, 12. 5. 1998 г., стр.14).

B.   РАЗПОРЕДБИ НА ШВЕЙЦАРИЯ

 Федерален закон за земеделието от 29 април 1998 г. (RO 1998 3033);

 Наредба от 7 декември 1998 г. относно производството и пускането в свободно обращение на размножителни материали за растения (RO 1999 420);

 Наредба на ФДИ от 7 декември 1998 г. относно семената и посадъчния материал на поливните сортове и фуражните растения (RO 1999 781);

 Каталог на ФСЗ на семената от 6 юни 1974 г., последно изменено с 7 декември 1998 г. (RO 1999 408).

В.   СЕРТИФИКАТИ, ИЗИСКВАЩИ СЕ ПРИ ВНОС

a) От Европейската общност:

документите, както е предвидено в Решение 95/514/ЕО на Съвета (ОВ L 296, 9.12.1995 г., стр. 34), последно изменено с Решение 98/162/ЕО (ОВ L 53, 24. 2. 1998 г., стр. 21).

б) От Швейцария:

за всяка пратка семена се изискват официални опаковъчни етикети на ЕС или ОИСР, издадени от органите изброени в допълнение 2 към настоящото, както и оранжеви сертификати от ISTA или подобни сертификати за анализ на семената.

Допълнение 2

Органи за инспекция и сертифициране на семенатаA. Европейската общност

Белгия

Ministère des Classes Moyennes et de l'AgricultureService Matériel de Reproduction Brussels

 

Дания

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (Ministry of Food, Agriculture and Fisheries)Plantedirektoratet (Danish Plant Directorate) Lyngby

 

Германия

Senatsverwaltung für Wirtschaft und BetriebeReferat Ernährung und Landwirtschaft— Abteilung IV E 3 — Berlin

B

Der Direktor der Landwirtschaftskammer Rheinland als LandesbeauftragterSaatenanerkennungsstelle Bonn

BN

Regierungspräsidium Freiburg— Abt. III, Referat 34 — Freiburg i. Br.

FR

Bayerische Landesanstalt für Bodenkultur und Pflanzenbau — Amtliche Saatenanerkennung für landwirtsch. Saatgut —Freising

FS

Landwirtschaftskammer HannoverReferat 32 Hannover

H

Regierungspräsidium HalleAbteilung 5, Dezernat 51Samenprüf- und Anerkennungsstelle Halle

HAL

Der Senator für Frauen, Gesundheit, Jugend, Soziales und UmweltschutzReferat 33 Bremen

HB

WirtschaftsbehördeAmt Wirtschaft u. LandwirtschaftAbt. Land- und Ernährungswirtschaft Hamburg

HH

Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-VorpommernLandesanerkennungsstelle für Saat- und Pflanzgut Rostock

HRO

Thüringer Landesanstalt für LandwirtschaftSachgebiet 270 Jena

J

Regierungspräsidium Karlsruhe— Referat 34 — Karlsruhe

KA

Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz— Amtliche Saatanerkennung — Bad Kreuznach

KH

Landwirtschaftskammer Schleswig-HolsteinLUFA-ITL Kiel

KI

Hessisches Landesamt für Regionalentwicklung und LandwirtschaftDez. 23 Kassel

KS

Sächsisches Landesamt für LandwirtschaftFachbereich 5, Sortenprüfung und FeldversuchswesenSaatenanerkennung Nossen

MEI

Der Direktor der Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe als LandesbeauftragterGruppe 31 Landbau Münster

MS

Landwirtschaftskammer Weser-EmsInstitut für Pflanzenbau und PflanzenschutzReferet P Oldenburg

OL

Landesamt für Ernährung, Landwirtschaft und FlurneuordnungSaatenanerkennungsstelle Potsdam Potsdam

P

Regierungspräsidium StuttgartReferat 34 a Stuttgart

S

Landwirtschaftskammer für das SaarlandSaarbrücken

SB

Regierungspräsidium TübingenReferat 34 Tübingen

Regierung von Unterfranken— Anerkennungs- und Nachkontrollstelle für Gemüsesaatgut in Bayern — Würzburg

Regierung von UnterfrankenAbteilung Landwirtschaft— Sachgebiet Weinbau — Würzburg

Гърция

Ministry of AgricultureDirectorate of Inputs of Crop Production Athens

 

Испания

Ministerio de Agricultura Pesca y AlimentaciónDirección General de Producciones y Mercados AgrícolasSubdireccíon General de Semillas y Plantas de Vivero Madrid

Generalidad de CataluñaDepartamento de Agricultura, Ganadería y Pesca Barcelona

Comunidad Autónoma de País VascoDepartamento de Industria, Agricultura y Pesca Vitoria

Junta de GaliciaConsejería de Agricultura, Ganadería y Montes Santiago de Compostela

Diputación Regional de CantabriaConsejería de Ganadería, Agricultura y Pesca Santander

Principado de AsturiasConsejería de Agricultura Oviedo

Junta de AndalucíaConsejería de Agricultura y Pesca Seville

Comunidad Autonoma de la Región de MurciaConsejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca Murcia

Diputacion General de AragónConsejería de Agricultura y Medio Ambiente Zaragoza

Junta de Comunidades de Castilla-La ManchaConsejería de Agricultura y Medio Ambiente Toledo

Generalidad ValencianaConsejería de Agricultura y Medio Ambiente Valencia

Comunidad Autónoma de La RiojaConsejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural Logroño

Junta de ExtremaduraConsejería de Agricultura y Comercio Mérida

Comunidad Autónoma de CanariasConsejería de Agricultura, Pesca y Alimentación Santa Cruz de Tenerife

Junta de Castillay LeónConsejería de Agricultura y Ganadería Valladolid

Comunidad Autónoma de las Islas BalearesConsejería de Agricultura, Comercio e Industria Palma de Mallorca

Comunidad de MadridConsejería de Economía y Empleo Madrid

Diputación Foral de NavarraDepartamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación Pamplona

 

Франция

Ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'AlimentationService Officiel de Contrôle et de Certification (SOC) Paris

 

Ирландия

The Department of Agriculture, Food and ForestryAgriculture House Dublin

 

Италия

Ente Nazionale Sementi Elette (ENSE)Milan

 

Люксембург

L'Administration des Services Techniques de l'Agriculture (ASTA)Service de la Production Végétale Luxembourg

 

Австрия

Bundesamt und Forschungszentrum für LandwirtschaftVienna

Bundesamt für AgrarbiologieLinz

 

Нидерландия

Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK)Ede

 

Португалия

Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das PescasDirecção Geral de Protecção das Cultura Lisbon

 

Финландия

Kasvintuotannon tarkastuskeskus (KTTK) Kontroll-centralen för växtproduktionSiementarkastusosasto Frökontrollavdelingen Loimaa

 

Швеция

(a)  Семена различни от картофи за посев:

— Statens utsädeskontroll (SUK)(Swedish Seed Testing and Certification Institute)Svalöv

— Frökontrollen Mellansverige ABLinköping

— Frökontrollen Mellansverige ABÖrebro

б)  Картофи за посев:

Statens utsädeskontroll (SUK)(Swedish Seed Testing and Certification Institute)Svalöv

 

Обединено кралство

Англия и Уелс:

(a)  Семена различни от картофи за посев:

Ministry of Agriculture, Fisheries and FoodSeeds Branch Cambridge

б)  Картофи за посев:

Ministry of Agriculture, Fisheries and FoodPlant Health Division York

Шотландия:

Scottish OfficeAgriculture Fisheries and Environment Department Edinburgh

Северна Ирландия:

Department of Agriculture for Northern IrelandSeeds Branch Belfast

 

B. Швейцария

Service des Semences et PlantsRAC ChanginsNyon

Dienst für Saat- unf PflanzgutFAL ReckenholzZürich

 

Допълнение 3

Дерогации на Общността, приети от Швейцария ( 10 )

a) освобождаващи някои държави-членки от задължението да прилага Директива 66/402/ЕИО на Съвета относно търговията със семена от зърнени култури по отношение на някои сортове:

 Решение 69/270/ЕИО на Комисията (ОВ L 220, 1.9.1969 г., стр. 8)

 Решение 69/271/ЕИО на Комисията (ОВ L 220, 1.9.1969 г., стр. 9)

 Решение 69/272/ЕИО на Комисията (ОВ L 220, 1.9.1969 г., стр. 10)

 Решение 70/47/ЕИО на Комисията (ОВ L 13, 19.1.1970 г., стр. 26), последно изменено с Решение 80/301/ЕИО (ОВ L 68, 14.3.1980, стр. 30)

 Решение 74/5/ЕИО на Комисията (ОВ L 12, 15.1.1974 г., стр. 13)

 Решение 74/361/ЕИО на Комисията (ОВ L 196, 19.7.1974 г., стр. 19)

 Решение 74/532/ЕИО на Комисията (ОВ L 299, 7.11.1974 г., стр. 14)

 Решение 80/301/ЕИО на Комисията (ОВ L 68, 14.3.1980 г., стр. 30)

 Решение 86/153/ЕИО на Комисията (ОВ L 115, 3.5.1986 г., стр. 26)

 Решение 89/101/ЕИО на Комисията (ОВ L 38, 10.2.1989 г., стр. 37).

б) разрешаващи на някои държави-членки да ограничат търговията със семена от определени сортове зърнени култури и картофи за посев от някои сортове (вж. „Общ каталог на сортовете селскостопански растителни видове“, 20-то пълно издание, колона 4 (ОВ L 264 A, 30.8.1997 г., стр. 1).

в) разрешаващи на някои държави-членки да приемат по-ограничаващи разпоредби относно наличието на Avena fatua в семената на зърнените култури:

 Решение 74/269/ЕИО на Комисията (ОВ L 141, 24.5.1974 г., стр.20), последно изменено с Решение 78/512/ЕИО (ОВ L 157, 15.6.1978 г., стр. 35) ( 11 )

 Решение 74/531/ЕИО на Комисията (ОВ L 299, 7.11.1974 г., стр. 13)

 Решение 95/75/ЕО на Комисията (ОВ L 60, 18.3.1995 г., стр. 30)

 Решение 96/334/ЕО на Комисията (ОВ L 127, 25.5.1996 г., стр. 39).

г) разрешаващи, по отношение на търговията с картофи за посев на част от или на цялата територия на някои държави-членки, по-строги мерки срещу определени болести, отколкото са предвидени в приложения I и II към Директива 66/403/ЕИО на Съвета:

 Решение на Комисията 93/231/ЕИО (ОВ L 106, 30.4.1993 г., стр.11), изменено с решения:

 

 95/21/ЕО (ОВ L 28, 7.2.1995 г., стр. 13)

 95/76/ЕО (ОВ L 60, 18.3.1995 г., стр. 31)

 96/332/ЕО (ОВ L 127, 25.5.1996 г., стр. 31).

Допълнение 4

Списък на третите страни ( 12 )

Аржентина

Австралия

България

Канада

Чили

Хърватска

Чешка република

Унгария

Израел

Мароко

Нова Зеландия

Норвегия

Полша

Румъния

Словакия

Словения

Южна Африка

Турция

Съединени американски щати

Уругвай

▼M19

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

относно търговията с лозаро-винарски продукти

Член 1

Цели

Страните се договарят с настоящото, в съответствие с принципите на недискриминацията и реципрочността, да улесняват и насърчават търговията помежду си с лозаро-винарски продукти с произход от техните територии при условията, заложени в настоящото приложение.

Член 2

Обхват

Настоящото приложение се прилага към лозаро-винарските продукти, според определението от законодателството, посочено в допълнение 1.

Член 3

Определения

За целите на настоящото приложение и освен ако в настоящото не е изрично предвидено друго:

а) „лозаро-винарски продукт с произход от“, следван от името на някоя от страните по Споразумението, означава продукт по смисъла на член 2, произведен на територията на посочената страна от грозде, изцяло набрано на нейна територия или на територията, определена в допълнение 2, в съответствие с разпоредбите на настоящото приложение;

б) „географско означение“ означава всяко означение, включително наименованието за произход, по смисъла на член 22 от Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост (наричано по-нататък „Споразумението ТРИПС“), което се признава от законовите или подзаконовите разпоредби на една от страните за целите на описание и представяне на лозаро-винарски продукт по смисъла на член 2, произхождащ от нейната територия или от територията, определена в допълнение 2;

в) „традиционно означение“ означава традиционно използвано наименование, отнасящо се в частност до метода на производство или до качеството, цвета или вида на лозаро-винарски продукти по смисъла на член 2, което се признава от законовите или подзаконовите разпоредби на една от страните за целите на описание и представяне на лозаро-винарски продукт, произхождащ от територията на тази страна;

г) „защитено наименование“ означава географско означение или традиционно означение, както са дефинирани съответно в букви б) и в), което е защитено съгласно настоящото приложение;

д) „описание“ означава наименованията, използвани върху етикетите, в документите, придружаващи лозаро-винарския продукт по смисъла на член 2 по време на транспорт, в търговските документи, по-специално във фактурите и известията за доставка, както и в рекламата;

е) „етикетиране“ означава всички описания и друга информация, символи, илюстрации и търговски марки, идентифициращи лозаро-винарските продукти по смисъла на член 2 и появяващи се върху същия съд, включително затварящото устройство или етикета, закрепен върху него и покритието на гърлата на бутилките;

ж) „представяне“ означава наименованията, използвани върху съдовете, включително устройствата за затваряне, върху етикетите и опаковките;

з) „опаковка“ означава защитните обвивки, като например хартии, обвивки от слама от всякакъв вид, кашони и кутии, използвани при превоза на един или повече съдове и/или за тяхното представяне за продажба на крайния потребител;

и) „правила относно търговията с лозаро-винарски продукти“ означава всички разпоредби, обхванати от настоящото приложение;

й) „компетентен орган“ означава всеки орган или звено, определени от някоя от страните като отговорни за проследяване прилагането на правилата относно производството на лозаро-винарски продукти и търговията с тях;

к) „орган за контакт“ означава официалния орган или компетентния орган, определен от някоя от страните като отговорен за поддържане на необходимите контакти с органа за контакт на другата страна;

л) „орган заявител“ означава компетентен орган, определен за тази цел от някоя от страните и който отправя искане за съдействие в областите, обхванати от настоящия дял;

м) „запитан орган“ означава официален орган или компетентен орган, определен за тази цел от някоя от страните и който получава искане за съдействие в областите, обхванати от настоящия дял;

н) „нарушение“ означава всяко нарушение или опит за нарушение на правилата относно производството на лозаро-винарски продукти и търговията с тях.ДЯЛ I

РАЗПОРЕДБИ, ПРИЛОЖИМИ КЪМ ВНОСА И ПРОДАЖБАТА

Член 4

Етикетиране, представяне и придружаващи документи

(1)  Търговията между страните с лозаро-винарски продукти по смисъла на член 2, произхождащи от техните съответни територии, се осъществява съгласно техническите разпоредби, описани в настоящото приложение. „Технически разпоредби“ означава всички разпоредби, изброени в допълнение 3, отнасящи се до определението на лозаро-винарските продукти, енологичните практики, състава на посочените продукти, придружаващите ги документи и правилата, от които се ръководят превоза и продажбите им.

(2)  Комитетът може да реши да измени определението на „техническите разпоредби“ по смисъла на параграф 1.

(3)  Разпоредбите на актовете, изброени в допълнение 3, отнасящи се до влизането им в сила или до прилагането им, не се прилагат за целите на настоящото приложение.

(4)  Настоящото приложение не засяга прилагането на националните правила или правилата на Европейския съюз относно данъчното облагане или съответните мерки за контрол.ДЯЛ II

ВЗАИМНА ЗАКРИЛА НА НАИМЕНОВАНИЯТА НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИТЕ ПРОДУКТИ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛЕН 2

Член 5

Защитени наименования

По отношение на лозаро-винарските продукти с произход от Европейския съюз и от Швейцария са защитени следните наименования, изброени в допълнение 4:

а) наименованието или посочванията на държавата-членка на Европейския съюз или Швейцария, откъдето произхождат вината;

б) специфичните термини;

в) наименованията за произход и географските указания;

г) традиционните означения.

Член 6

Наименования и посочвания, използвани за обозначаване на държавите-членки на Европейския съюз и Швейцария

(1)  В Швейцария, за целите на обозначаване на произхода на вината, наименованията и посочванията на държавите-членки на Съюза, служещи за описание на тези продукти:

а) са запазени за вината с произход от съответната държава-членка;

б) могат да се използват само за лозаро-винарските продукти с произход от Европейския съюз и при условията, предвидени в законовите и подзаконовите разпоредби на Европейския съюз.

(2)  В Европейския съюз, за целите на обозначаване на произхода на вината, наименованието и посочванията на Швейцария, служещи за описание на тези продукти:

а) са запазени за вината с произход от Швейцария;

б) могат да се използват само за лозаро-винарските продукти с произход от Швейцария и при условията, предвидени в швейцарските законови и подзаконови разпоредби.

Член 7

Други термини

(1)  Термините „защитено наименование за произход“, „защитено географско указание“, включително техните съкращения „ЗНП“ и „ЗГУ“, термините „Sekt“ и „crémant“, посочени в Регламент (ЕО) № 607/2009 на Комисията ( 13 ), са запазени за вината с произход от съответната държава-членка и могат да се използват само при условията, предвидени в законовите и подзаконовите разпоредби на Европейския съюз.

(2)  Без да се засяга член 10, термините „контролирано наименование за произход“, включително неговото съкращение „КНП“, и „vin de pays“ („регионално вино“), посочени в член 63 от Федералния закон за селското стопанство, са запазени за вината с произход от Швейцария и могат да се използват само при условията, предвидени в швейцарското законодателство.

Терминът „vin de table“ („трапезно вино“), посочен в член 63 от Федералния закон за селското стопанство, е запазен за вината с произход от Швейцария и може да се използва само при условията, предвидени в швейцарското законодателство.

Член 8

Закрила на наименованията за произход и географските указания

(1)  В Швейцария наименованията за произход и географските указания на Европейския съюз, включени в допълнение 4, част А:

I. са защитени и запазени за вина с произход от Европейския съюз;

II. могат да се използват само за лозаро-винарските продукти от Европейския съюз и при условията, предвидени в законовите и подзаконовите разпоредби на Европейския съюз.

В Европейския съюз наименованията за произход и географските указания на Швейцария, включени в допълнение 4, част Б:

I. са защитени и запазени за вина с произход от Швейцария;

II. могат да се използват само за лозаро-винарските продукти от Швейцария и при условията, предвидени в швейцарските законови и подзаконови разпоредби.

(2)  Страните предприемат всички необходими мерки в съответствие с настоящото приложение, за да осигурят взаимна закрила на наименованията за произход и географските указания, изброени в допълнение 4 и използвани за описание и представяне на вината с произход от територията на страните. Всяка от страните въвежда подходящи правни средства за осигуряване на ефективна закрила и за предотвратяване на използването на наименование за произход или географско указание, посочено в списъка от допълнение 4, за описание на вино, чийто произход не е от мястото, посочено от въпросното наименование за произход или географско указание.

(3)  Закрилата по параграф 1 се прилага дори когато:

а) е посочен истинският произход на виното;

б) наименованието за произход или географското указание е преведено, транскрибирано или транслитерирано, или

в) използваните означения се придружени от изрази като „вид“, „тип“, „стил“, „имитация“, „метод“ и други подобни.

(4)  Когато наименования за произход или географски указания, посочени в допълнение 4, са омонимни, закрила се предоставя на всяко от тях, при условие че е използвано добросъвестно и че при практическите условия за използване, определени от договарящите се страни в рамките на Комитета, се гарантира справедливо третиране на съответните производители и не се въвежда в заблуждение потребителят.

(5)  Ако географско означение, посочено в допълнение 4, е омонимно с географско означение от трета държава, се прилага член 23, параграф 3 от Споразумението ТРИПС.

(6)  Разпоредбите на настоящото приложение по никакъв начин не засягат правото на всяко лице да използва в процеса на търговия името си или името на предшественика си в съответната дейност, с изключение на случаите, когато това име се използва по заблуждаващ потребителя начин.

(7)  Нищо в настоящото приложение не задължава една от страните да предостави закрила на наименование за произход или географско указание на другата страна, посочено в допълнение 4, което не е защитено или престане да бъде защитено в своята държава на произход или което вече не се използва в тази държава.

(8)  Страните потвърждават, че произлизащите от настоящото приложение права и задължения се отнасят единствено за наименованията за произход и географските указания, изброени в допълнение 4.

(9)  Без да се засяга Споразумението ТРИПС, с настоящото приложение се допълват и уточняват правата и задълженията, които се прилагат по отношение на закрилата на географските означения във всяка от страните.

Страните обаче се отказват от правото си да се позовават на член 24, параграфи 4, 6 и 7 от Споразумението ТРИПС с цел да откажат предоставяне на закрила на наименование от другата страна, с изключение на случаите, посочени в допълнение 5 към настоящото приложение.

(10)  Изключителната закрила, предвидена в настоящия член, се прилага по отношение на наименованието „Champagne“, посочено в списъка на Европейския съюз от допълнение 4 към настоящото приложение.

Член 9

Отношение между наименования за произход и географски указания и търговски марки

(1)  Договарящите се страни не са длъжни да предоставят закрила на наименование за произход или географско указание, когато в светлината на репутацията или известността на по-ранна марка тази закрила може да въведе потребителите в заблуждение по отношение на истинската идентичност на виното.

(2)  Регистрацията на търговска марка за лозаро-винарски продукт по смисъла на член 2, която съдържа или се състои от наименование за произход или географско указание, посочено в допълнение 4, се отказва напълно или частично в съответствие със законодателството на всяка от страните, било служебно, било по искане на заинтересованата страна, ако въпросният продукт не произхожда от мястото, посочено от наименованието за произход или географското указание.

(3)  Регистрирана търговска марка за лозаро-винарски продукт по смисъла на член 2, която съдържа или се състои от наименование за произход или географско указание, посочено в допълнение 4, се обявява за напълно или частично недействителна в съответствие със законодателството на всяка от страните, било служебно, било по искане на заинтересованата страна, ако се отнася за продукт, който не отговаря на необходимите условия, изисквани за наименованието за произход или географското указание.

(4)  Търговска марка, чието използване съответства на ситуацията, описана в предходния параграф, и която е добросъвестно заявена и регистрирана или е утвърдена чрез добросъвестно използване в една от страните (включително държавите-членки на Европейския съюз), ако такава възможност е предвидена в съответното законодателство, преди датата на предоставяне на закрила на наименованието за произход или географското указание на другата страна съгласно настоящото приложение, може да продължи да се използва, независимо от закрилата на наименованието за произход или географското указание, при условие че в законодателството на съответната страна не съществуват основания за обявяване на недействителност на марката.

Член 10

Закрила на традиционните означения

(1)  В Швейцария традиционните означения на Европейския съюз, изброени в допълнение 4, част А:

а) не се използват за описание или представяне на вина с произход от Швейцария;

б) могат да се използват за описание или представяне на вина с произход от Европейския съюз единствено във връзка с вината, чийто произход и категория са включени в допълнението, на посочения в него език и при условията, предвидени в законовите и подзаконовите разпоредби на Европейския съюз.

В Европейския съюз традиционните означения на Швейцария, изброени в допълнение 4, част Б:

а) не се използват за описание или представяне на вина с произход от Европейския съюз;

б) могат да се използват за описание или представяне на вина с произход от Швейцария единствено във връзка с вината, чийто произход и категория са включени в допълнението, на посочения в него език и при условията, предвидени в швейцарските законови и подзаконови разпоредби.

(2)  Страните вземат необходимите мерки съгласно настоящото споразумение, за да осигурят закрила в съответствие с настоящия член на традиционните означения, изброени в допълнение 4, които се използват за описание и представяне на вината с произход от териториите на съответните страни. За тази цел страните осигуряват ефективна правна закрила за предотвратяване на използването на традиционните означения за описание на вина, които не могат да бъдат обозначени с тези традиционни означения, дори и в случай че традиционните означения се използват придружени от изрази като „вид“, „тип“, „стил“, „имитация“, „метод“ и други подобни.

(3)  Закрилата на традиционното означение се прилага единствено:

а) за езика или езиците, на които е дадено в допълнение 4;

б) за категорията вино, по отношение на която е защитено в полза на Европейския съюз, или за класа вино, по отношение на който е защитено в полза на Швейцария, както е посочено в допълнение 4.

(4)  Когато традиционни означения, посочени в допълнение 4, са омонимни, закрила се предоставя на всяко от тях, при условие че е използвано добросъвестно и че при практическите условия за използване, определени от договарящите се страни в рамките на Комитета, се гарантира справедливо третиране на съответните производители и не се въвежда в заблуждение потребителят.

(5)  Когато традиционно означение, посочено в допълнение 4, е омонимно с наименование, използвано за лозаро-винарски продукт, който не произхожда от територията на една от страните, последното може да се използва за описание и представяне на лозаро-винарски продукт, при условие че то има традиционна и постоянна употреба, че използването му за тази цел е регламентирано в държавата по произход и че потребителят не се въвежда в заблуждение по отношение на точния произход на съответното вино.

(6)  Настоящото приложение по никакъв начин не засяга правото на всяко лице да използва в процеса на търговия името си или името на предшественика си в съответната дейност, с изключение на случаите, когато това име се използва по заблуждаващ потребителя начин.

(7)  Регистрацията на търговска марка за лозаро-винарски продукт по смисъла на член 2, която съдържа или се състои от традиционно означение, посочено в допълнение 4, се отказва напълно или частично в съответствие със законодателството на всяка от страните, било служебно, било по искане на заинтересованата страна, ако въпросната марка не се отнася за лозаро-винарски продукти с произход от географското място, свързано с това традиционно означение.

Регистрирана търговска марка за лозаро-винарски продукт по смисъла на член 2, която съдържа или се състои от традиционно означение, посочено в допълнение 4, се обявява за напълно или частично недействителна в съответствие със законодателството на всяка от страните, било служебно, било по искане на заинтересованата страна, ако въпросната марка не се отнася за лозаро-винарски продукти с произход от географското място, свързано с това традиционно означение.

Търговска марка, чието използване съответства на ситуацията, описана в предходния параграф, и която е добросъвестно заявена и регистрирана или е утвърдена чрез добросъвестно използване в една от страните (включително държавите-членки на Съюза) преди датата на предоставяне на закрила на традиционното означение на другата страна съгласно настоящото приложение, може да продължи да се използва, ако такава възможност е предвидена в съответното законодателство на съответната страна.

(8)  Нищо в настоящото приложение не задължава страните да предоставят закрила на традиционно означение, посочено в допълнение 4, което не е защитено или престане да бъде защитено в своята държава на произход или което вече не се използва в тази държава.

Член 11

Прилагане на закрилата

(1)  Страните вземат всички необходими мерки, за да гарантират, че в случай на износ и предлагане на пазара извън тяхната територия на лозаро-винарски продукти с произход от страните, защитените съгласно настоящото приложение наименования от една от страните не се използват за описание и представяне на продукти с произход от другата страна.

(2)  Доколкото позволява съответното законодателство на страните, закрилата, предоставяна с настоящото приложение, обхваща физическите и юридическите лица, както и федерациите, асоциациите и организациите на производители, търговци и потребители, чието седалище се намира на територията на другата страна.

(3)  Ако описанието или представянето на лозаро-винарски продукт, по-специално върху етикетите, в официални или търговски документи или в рекламата, засяга правата, произтичащи от настоящото приложение, страните прилагат необходимите административни мерки или предприемат съдебни действия с цел да се борят с нелоялната конкуренция или да предотвратят с всички други средства неправомерната употреба на защитеното наименование.

(4)  Мерките и действията, посочени в параграф 3, се предприемат по-специално в следните случаи:

а) когато преводът на описанията, предвидени в законодателството на Европейския съюз или швейцарското законодателство, на един от езиците на другата страна съдържа дума, която може да бъде заблуждаваща по отношение на произхода на така описания или представен лозаро-винарски продукт;

б) когато описания, търговски марки, наименования, надписи или илюстрации, които пряко или непряко дават невярна или подвеждаща информация относно произхода, естеството или съществените характеристики на продукта, се появяват върху съдовете или опаковките, в рекламите или в официалните или търговските документи, отнасящи се до продукт, чието наименование е защитено съгласно настоящото приложение;

в) когато се използват съдове или опаковки, които биха могли да бъдат подвеждащи по отношение на произхода на лозаро-винарския продукт.

(5)  Настоящото приложение се прилага, без да се засяга евентуалната по-широка закрила, която страните предоставят на наименованията, защитени с настоящото приложение, по силата на националното си законодателство или други международни споразумения.ДЯЛ III

КОНТРОЛ И ВЗАИМНА ПОМОЩ МЕЖДУ ОФИЦИАЛНИТЕ КОНТРОЛНИ ОРГАНИ

Член 12

Предмет и ограничения

(1)  Страните си оказват взаимна помощ по начина и при условията, определени в настоящия дял. Те гарантират правилното прилагане на правилата относно търговията с лозаро-винарски продукти, по-специално като си предоставят взаимна помощ и чрез разкриване и разследване на нарушенията на законодателството.

(2)  Помощта, предвидена в настоящия дял, не засяга правилата, свързани с наказателноправните процедури или взаимопомощта между страните по наказателноправни въпроси.

(3)  Настоящият дял не засяга националните разпоредби, свързани с тайната на съдебните разследвания.ПОДДЯЛ I

Органи за контрол и взаимна помощ и лица, които са обект на контрол и взаимна помощ

Член 13

Органи за контакт

(1)  Когато една от страните определи няколко компетентни органа, тя осигурява координация на действията им.

(2)  Всяка от страните определя само един орган за контакт. Този орган:

 препраща исканията за сътрудничество с цел прилагане на настоящия дял до органа за контакт на другата страна,

 получава искания от такъв вид от посочения орган и ги препраща на компетентния орган или органи на страната, част от която е,

 представлява тази страна пред другата в рамките на сътрудничеството, посочено в настоящия дял,

 уведомява другата страна за мерките, предприети съгласно член 11.

Член 14

Органи и лаборатории

Страните:

а) си изпращат взаимно следните списъци, които редовно актуализират:

 списък на органите, компетентни да съставят документи V I 1 и други документи, придружаващи превоза на лозаро-винарски продукти съгласно член 4, параграф 1 от настоящото приложение и съответните разпоредби на Европейския съюз от допълнение 3, част A,

 списък на техните компетентни органи и органите за контакт, посочени в член 3, букви й) и к),

 списък на техните лаборатории, упълномощени да провеждат анализите съгласно член 17, параграф 2,

 списък на компетентните швейцарски органи, посочени в клетка 4 на придружителния документ при превоз на лозаро-винарски продукти от Швейцария в съответствие с допълнение 3, част Б;

б) се консултират и информират взаимно за мерките, предприети от всяка от тях, по отношение прилагането на настоящото приложение. В частност, те си изпращат взаимно техните приложими разпоредби и обобщения на административните и съдебни решения, които са особено важни за целите на правилното му приложение.

Член 15

Лица, които са обект на контрол

Физически или юридически лица и групи от такива лица, чиито професионални дейности могат да бъдат обект на проверките, посочени в настоящия дял, не могат да възпрепятстват извършването на тези проверки и са длъжни да ги улесняват по всяко време.ПОДДЯЛ II

Мерки за контрол

Член 16

Мерки за контрол

(1)  Страните предприемат всички мерки, необходими за гарантиране на предвидената в член 12 помощ, посредством подходящи мерки за контрол.

(2)  Тези мерки за контрол трябва да се прилагат или систематично, или чрез избирателни проверки. В случай на избирателни проверки, страните гарантират, че те са представителни по отношение брой, вид и честота.

(3)  Страните предприемат подходящи мерки за улесняване работата на служителите от техните компетентни органи, в частност като гарантират, че те:

 имат достъп до лозята и до съоръженията за производство, приготвяне, съхранение и преработка на лозаро-винарски продукти и до средствата за превоз на такива продукти,

 имат достъп до помещенията за продажба и съхранение и до превозните средства на лица, които държат за продажба, продават или превозват лозаро-винарски продукти или продукти, които могат да се използват при приготвянето им,

 могат да съставят описи на лозаро-винарските продукти и на веществата или продуктите, които могат да бъдат използвани при приготвянето им,

 могат да вземат проби от лозаро-винарските продукти, които държат за продажба, продават или превозват,

 могат да проучват счетоводни данни и други документи, използвани при процедурите за контрол и да правят копия или извлечения от тях,

 могат да вземат подходящи временни защитни мерки относно производството, приготвянето, държането, превоза, описанието, представянето и износа за другата страна и продажбата на лозаро-винарските продукти или продуктите, които могат да се използват при приготвянето им, когато има обосновани съмнения за сериозни нарушения на настоящото приложение и особено в случай на преднамерено манипулиране на продукта или на риск за общественото здраве.

Член 17

Проби

(1)  Компетентният орган на една страна може да поиска от компетентен орган на другата да събере проби съгласно съответните разпоредби, в сила в тази страна.

(2)  Запитаният орган запазва събраните съгласно параграф 1 проби и определя лабораторията, където те трябва да се изпратят за инспекция. Органът заявител може да определи друга лаборатория за извършване на паралелен анализ на пробите. За тази цел запитаният орган изпраща подходящ брой проби на органа заявител.

(3)  В случай на несъгласие между органа заявител и запитания орган относно резултатите от проверките, упоменати в параграф 2, се провежда арбитражен анализ от лаборатория, определена съвместно.ПОДДЯЛ III

Процедури

Член 18

Правопораждащ факт

Ако компетентен орган на страна има обосновано подозрение или научи, че:

 лозаро-винарски продукт не отговаря на правилата относно търговията с лозаро-винарски продукти или е предмет на измамни дейности по производство или продажба на такъв продукт, и че

 това неспазване представлява специален интерес за дадена страна и е вероятно да доведе до административни мерки или съдебни процедури, той незабавно уведомява чрез своя орган за контакт органа за контакт на въпросната страна.

Член 19

Искания за взаимна помощ

(1)  Исканията съгласно настоящия дял се отправят в писмен вид. Те се придружават от документите, необходими за отговор. Когато го изисква ситуацията, могат да се приемат и искания, отправени устно, но те трябва незабавно да бъдат потвърдени в писмен вид.

(2)  Исканията съгласно параграф 1 се придружават от следната информация:

 наименованието на органа заявител;

 исканата мярка,

 целта или основанието за искането,

 имащите отношение закони, правила или други правни инструменти,

 колкото е възможно по-точна и пълна информация относно физическите и юридическите лица, обект на разследване,

 резюме на релевантните факти.

(3)  Исканията се отправят на един от официалните езици на страните.

(4)  Ако искането не отговаря на формалните изисквания, може да се поиска неговото поправяне или допълване; временни защитни мерки обаче могат да бъдат разпоредени по всяко време.

Член 20

Процедура

(1)  При поискване от органа заявител, запитаният орган му съобщава всякаква полезна информация, която би могла да му помогне да провери дали правилата относно търговията с лозаро-винарски продукти се прилагат правилно, и по-специално информация по отношение на констатирани или планирани дейности, които съставляват или вероятно ще съставляват нарушение на тези правила.

(2)  Ако органът заявител отправи мотивирано искане, запитаният орган прилага специално наблюдение или проверки с цел постигане на преследваните цели или предприема необходимите мерки, за да гарантира, че такъв надзор е съответно приложен.

(3)  Запитаният орган, упоменат в параграфи 1 и 2, действа както ако би действал от свое име или при поискване от орган от неговата собствена държава.

(4)  По споразумение със запитания орган, органът заявител може да определи свои служители или служители от друг компетентен орган на страната, която представлява, за да:

 събират, в помещенията на компетентните органи от страната, където е установен запитаният орган, информация, отнасяща се до правилното прилагане на правилата относно търговията с лозаро-винарски продукти или до контролните процедури, и да правят копия от транспортните и други документи и извлечения от регистри,

 участват в мерките, поискани съгласно параграф 2.

Копията, упоменати в първото тире, могат да се правят само със съгласието на запитания орган.

(5)  Органът заявител, който желае да изпрати при другата страна служител, определен в съответствие с параграф 4, първа алинея, за участие в контролните процедури, посочени във второто тире от същата алинея, своевременно уведомява запитания орган преди началото на такива процедури. Служителите от запитания орган отговарят през цялото време за провеждането на контролните процедури.

Служителите на органа заявител:

 представят писмен мандат, посочващ тяхната самоличност и официална длъжност,

 ползват, при условие спазване на ограниченията, които налага законодателството, приложимо към запитания орган, върху неговите собствени служители при упражняване на въпросните контролни процедури:

 

 правата на достъп, предвидени в член 16, параграф 3,

 правото на информация относно резултатите от проверките, проведени от длъжностните лица на запитания орган съгласно член 16, параграф 3,

 в процеса на проверките, демонстрират отношение, съответстващо на правилата и поведението, присъщи на служителите на страната, на чиято територия се изпълнява контролната процедура.

(6)  Мотивираните искания, предвидени в настоящия член, се изпращат до запитания орган от въпросната страна чрез органа за контакт на същата страна. Същата процедура се прилага по отношение на:

 отговорите на такива искания,

 съобщенията, отнасящи се до прилагането на параграфи 2, 4 и 5.

Чрез дерогация от първа алинея, за подобряване на ефикасността и експедитивността на сътрудничеството между страните, последните могат, където е целесъобразно, да позволят на компетентните органи да:

 изпращат мотивирани искания и съобщения пряко до компетентните органи на другата страна,

 отговарят пряко на мотивирани искания и съобщения от компетентните органи на другата страна.

В такива случаи тези компетентни органи незабавно уведомяват органа за контакт на въпросната страна.

(7)  Информацията, съдържаща се в аналитичната база данни на всяка от страните и включваща данните, получени чрез анализ на техните съответни лозаро-винарски продукти, се предоставя на определените за целта от страните лаборатории по тяхно искане. Съобщаването на информация се отнася само до съответните аналитични данни, необходими за тълкуването на анализ, извършен на проба със съпоставими характеристики и произход.

Член 21

Вземане на решение относно взаимната помощ

(1)  Страната, към която спада запитаният орган, може да откаже оказването на помощ съгласно настоящия дял, ако тази помощ може да се отрази неблагоприятно на суверенитета, обществения ред, сигурността или други жизненоважни интереси на тази страна.

(2)  Когато органът заявител поиска помощ, каквато самият той не би могъл да окаже, ако му бъде поискана, той привлича вниманието към този факт в искането си. В такъв случай запитаният орган решава как да отговори на искането.

(3)  Ако бъде отказана помощ, решението и основанията за него се съобщават незабавно на органа заявител.

Член 22

Информация и документация

(1)  Запитаният орган съобщава констатациите от своето разследване на органа заявител под формата на документи, заверени копия, доклади и други подобни.

(2)  Документите, посочени в параграф 1, могат да бъдат заместени от компютризирана информация, изготвена със същите цели в каквато и да било форма.

(3)  Информацията, посочена в членове 18 и 20, се придружава от съответните документи или други доказателства, както и от данни за евентуалните административни мерки или съдебни процедури и се отнася по-специално до:

 състава и органолептичните свойства на съответния лозаро-винарски продукт,

 неговото описание и представяне,

 съответствието му с правилата относно производството, приготвянето и продажбата.

(4)  Органите за контакт, имащи отношение към проблема, за който е започната процедурата по взаимна помощ, предвидена в членове 18 и 20, незабавно се информират взаимно за:

 хода на разследванията, по-специално посредством доклади и други документи или източници на информация,

 всяко административно или съдебно действие, предприето в резултат на тези дейности.

Член 23

Разходи

Пътните разходи, възникнали в резултат на прилагането на настоящия дял, се поемат от страната, която е определила служител за мерките, предвидени в член 20, параграфи 2 и 4.

Член 24

Поверителност

(1)  Цялата информация, съобщена в каквато и да било форма съгласно настоящия дял, е поверителна. Тя се обхваща от задължението за опазване на служебната тайна и се ползва със защитата, осигурявана на подобна информация от законите, прилагани в тази област от страната, която я е получила, или от съответните разпоредби, приложими спрямо органите на Съюза, според случая.

(2)  Когато законодателството или административната практика на дадена страна определят по-строги ограничения за защита на индустриалните и търговските тайни, отколкото предвидените в настоящия дял, настоящият дял не задължава тази страна да предоставя информация, ако отправилата искането страна не предприеме стъпки, за да изпълни посочените по-строги ограничения.

(3)  Получената информация се използва само за целите на настоящия дял; тя не може да се използва за други цели на територията на страна, освен с предварителното писмено съгласие на административния орган, който я е предоставил, и във всички случаи е обект на ограниченията, наложени от този орган.

(4)  Параграф 1 не препятства използването на информацията в започнатите впоследствие съдебни или административни процедури за нарушения на общото наказателно право, при условие че информацията е била получена по линия на международното съдебно сътрудничество.

(5)  Страните могат да използват получената информация и документите, с които са се запознали съгласно разпоредбите на настоящия дял, като доказателство в своите протоколи, заключения и свидетелски показания, както и в съдебните дела и наказателните производства.ДЯЛ IV

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 25

Изключения

(1)  Дялове I и II не се прилагат по отношение на лозаро-винарските продукти по смисъла на член 2, които:

а) преминават транзитно през територията на една от страните, или

б) произхождат от територията на една от страните и се търгуват между тях в малки количества, при условията и съгласно режима, описани в допълнение 5 към настоящото приложение.

(2)  Прилагането на Размяната на писма между Общността и Швейцария относно сътрудничеството във връзка с официалните мерки за контрол върху вината, подписано в Брюксел на 15 октомври 1984 г., се преустановява, докато е в сила настоящото приложение.

Член 26

Консултации

(1)  Страните провеждат консултации, когато едната от тях счита, че другата не е изпълнила задължение от настоящото приложение.

(2)  Страната, поискала консултациите, предоставя на другата страна цялата информация, необходима за подробно проучване на съответния случай.

(3)  Когато всякакви срокове или забавяне могат да застрашат здравето на човека или да намалят ефикасността на мерките за борба с измамите, могат да се приемат временни защитни мерки без предварителна консултация, при условие че консултациите започнат веднага след приемането на тези мерки.

(4)  Ако след приключване на консултациите, предвидени в параграфи 1 и 3, страните не постигнат съгласие, страната, която е поискала консултациите или е приела посочените в параграф 3 мерки, може да вземе подходящи защитни мерки, така че да се осигури прилагането на настоящото приложение.

Член 27

Работна група

(1)  Работната група по лозаро-винарските продукти, наричана по-нататък „работната група“, създадена съгласно член 6, параграф 7 от Споразумението, разглежда всички въпроси, които възникват във връзка с настоящото приложение и неговото прилагане.

(2)  Работната група периодично разглежда състоянието на националните законови и подзаконови разпоредби на страните в областите, обхванати от настоящото приложение. По-специално тя изготвя предложения до Комитета с цел адаптиране на настоящото приложение и допълненията към него.

Член 28

Преходни разпоредби

(1)  Без да се засягат разпоредбите на член 8, параграф 10, лозаро-винарските продукти, които към момента на влизане в сила на настоящото приложение са били произведени, приготвени, описани и представени по начин, който е в съответствие със законодателството или вътрешните разпоредби на страните, но е забранен с настоящото приложение, могат да се търгуват до изчерпване на наличните количества.

(2)  Освен ако Комитетът приеме разпоредби в противен смисъл, лозаро-винарските продукти, които са били произведени, приготвени, описани и представени в съответствие с настоящото приложение, но чието производство, приготвяне, описание и представяне престанат да му съответстват в резултат на изменение на споменатото приложение, могат да продължат да се търгуват до изчерпване на наличните количества.

Допълнение 1

Лозаро-винарски продукти по смисъла на член 2

За Европейския съюз:

Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1), последно изменен с Регламент (ЕС) № 1234/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2010 г. (ОВ L 346, 30.12.2010 г., стр. 11). Продукти от кодове по КН 2009 61 , 2009 69 и 2204 (ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1).

За Швейцария:

Глава 2 от Наредбата на Федералния департамент по вътрешните работи (DFI) от 23 ноември 2005 г. относно алкохолните напитки, последно изменена на 15 декември 2010 г. (OC 2010 6391). Продукти, обхванати от следните номера от Швейцарската митническа тарифа: 2009.60 и 2204 .

Допълнение 2

Специални разпоредби, посочени в член 3, букви а) и б)

Контролирано наименование за произход „Genève“ (КНП „Genève“)

1.   Географски район

Географският район на КНП „Genève“ включва:

 цялата територия на кантон Женева;

 цялата територия на френските общини:

 

 Challex,

 Ferney-Voltaire;

 териториалните части от френските общини:

 

 Ornex,

 Chens-sur-Léman,

 Veigy-Foncenex,

 Saint-Julien-en-Genevois,

 Viry,

описани в спецификацията на КНП „Genève“.

2.   Лозарска зона

Лозарската зона включва:

а) на женевска територия: площите, вписани в селскостопанския кадастър по смисъла на член 61 от Федералния закон за селското стопанство (RS 910.1), чиято продукция се използва за вино;

б) на френска територия: цялата територия на общините или частите от нея, посочени в точка 1, засадена с лози или с възможност да се ползва от правото на ново засаждане в размер на максимум 140 хектара.

3.   Зона за винопроизводство

Зоната за винопроизводство е изцяло на швейцарска територия.

4.   Понижаване на категорията

Използването на КНП „Genève“ не възпрепятства използването на означенията „vin de pays“ („регионално вино“) и „vin de table suisse“ („швейцарско трапезно вино“) за вината, произведени от грозде от определената в точка 2, буква б) лозарска зона и с по-ниска категория.

5.   Контролиране на спецификацията на КНП „Genève“

Контролът в Швейцария се извършва от швейцарските, и по-специално женевските органи.

По отношение на физическите проверки на френска територия, швейцарският компетентен орган оправомощава френски инспекционен орган, одобрен от френските власти.

6.   Преходни разпоредби

Производителите, чиито лозя не фигурират в определената в точка 2, буква б) лозарска зона, но които вече законосъобразно са използвали КНП „Genève“, могат да продължат да си служат с него до реколтата през 2013 г., а съответните продукти да бъдат предлагани на пазара до изчерпване на количествата.

Допълнение 3

Списък на актовете и техническите разпоредби, посочени в член 4, отнасящи се до лозаро-винарските продукти

A.    Актове, приложими към вноса и предлагането на пазара в Швейцария на лозаро-винарски продукти с произход от Европейския съюз

Референтни законодателни текстове и специални разпоредби:

1. Директива 2007/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за определяне на правила за номиналните количества за предварително опаковани продукти, за отмяна на директиви 75/106/ЕИО и 80/232/ЕИО на Съвета и за изменение на Директива 76/211/ЕИО на Съвета (ОВ L 247, 21.9.2007 г., стр. 17).

2. Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките (кодифицирана версия) (ОВ L 299, 8.11.2008 г., стр. 25).

3. Директива 89/396/ЕИО на Съвета от 14 юни 1989 г. относно означенията или маркировките, идентифициращи партидата, към която принадлежи даден хранителен продукт (ОВ L 186, 30.6.1989 г., стр. 21), последно изменена с Директива 92/11/ЕИО на Съвета от 11 март 1992 г. (ОВ L 65, 11.3.1992 г., стр. 32).

4. Директива 94/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 юни 1994 г. относно оцветители за влагане в храни (ОВ L 237, 10.9.1994 г., стр. 13), поправена в ОВ L 259, 7.10.1994 г., стр. 33, ОВ L 252, 4.10.1996 г., стр. 23 и ОВ L 124, 25.5.2000 г., стр. 66.

5. Директива 95/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 1995 г. относно добавките в храни, различни от оцветители и подсладители (ОВ L 61, 18.3.1995 г., стр. 1), поправена в ОВ L 248, 14.10.1995 г., стр. 60 и последно изменена с Директива 2010/69/ЕС на Комисията от 22 октомври 2010 г. (ОВ L 279, 23.10.2010 г., стр. 22).

6. Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 март 2000 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно етикетирането, представянето и рекламата на храните (ОВ L 109, 6.5.2000 г., стр. 29), последно изменена с Регламент (ЕО) № 596/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. за адаптиране към Решение 1999/468/ЕО на Съвета на някои актове, за които се прилага процедурата, предвидена в член 251 от Договора, във връзка с процедурата по регулиране с контрол — адаптиране към процедурата по регулиране с контрол — част четвърта (ОВ L 188, 18.7.2009 г., стр. 14).

7. Директива 2002/63/ЕО на Комисията от 11 юли 2002 г. за определяне на методи на Общността за вземане на проби за официалния контрол на остатъци от пестициди във и върху продукти от растителен и животински произход и за отмяна на Директива 79/700/ЕИО (ОВ L 187, 16.7.2002 г., стр. 30).

8. Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 г. относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни, и за отмяна на Директиви 80/590/ЕИО и 89/109/ЕИО (ОВ L 338, 13.11.2004 г., стр. 4), последно изменен с Регламент (ЕО) № 596/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. за адаптиране към Решение 1999/468/ЕО на Съвета на някои актове, за които се прилага процедурата, предвидена в член 251 от Договора, във връзка с процедурата по регулиране с контрол — адаптиране към процедурата по регулиране с контрол — част четвърта (ОВ L 188, 18.7.2009 г., стр. 14).

9. Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1), последно изменен с Регламент (ЕС) № 813/2011 на Комисията от 11 август 2011 г. (ОВ L 208, 13.8.2011 г., стр. 23).

10. Регламент (ЕИО) № 315/93 на Съвета от 8 февруари 1993 г. за установяване на общностни процедури относно замърсителите в храните (ОВ L 37, 13.2.1993 г., стр. 1), последно изменен с Регламент (ЕО) № 596/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. за адаптиране към Решение 1999/468/ЕО на Съвета на някои актове, за които се прилага процедурата, предвидена в член 251 от Договора, във връзка с процедурата по регулиране с контрол — адаптиране към процедурата по регулиране с контрол — част четвърта (ОВ L 188, 18.7.2009 г., стр. 14).

11. Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1), последно изменен с Регламент (ЕС) № 1234/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2010 г. (ОВ L 346, 30.12.2010 г., стр. 11).

12. Регламент (ЕО) № 555/2008 на Комисията от 27 юни 2008 г. относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета относно общата организация на пазара на вино по отношение на програмите за подпомагане, търговията с трети страни, производствения потенциал и проверките в лозаро-винарския сектор (ОВ L 170, 30.6.2008 г., стр. 1), последно изменен с Регламент (ЕС) № 772/2010 на Комисията от 1 септември 2010 г. (ОВ L 232, 2.9.2010 г., стр. 1).

13. Регламент (ЕО) № 436/2009 на Комисията от 26 май 2009 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета по отношение на лозарския регистър, задължителните декларации и събирането на информация с цел наблюдение на пазара, придружителните документи при превоза на продукти и регистрите, които е необходимо да се водят в лозаро-винарския сектор (ОВ L 128, 27.5.2009 г., стр. 15), последно изменен с Регламент (ЕС) № 173/2011 на Комисията от 23 февруари 2011 г. (ОВ L 49, 24.2.2011 г., стр. 16).

Без да се засягат разпоредбите на член 24, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) №o436/2009, за всеки внос в Швейцария на лозаро-винарски продукти с произход от Европейския съюз се представя придружителният документ, посочен в член 24, параграф 1, буква а) от същия регламент.

14. Регламент (ЕО) № 606/2009 на Комисията от 10 юли 2009 г. относно определяне на някои правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета по отношение на категориите лозаро-винарски продукти, енологичните практики и приложимите ограничения (ОВ L 193, 24.7.2009 г., стр. 1), последно изменен с Регламент (ЕС) № 53/2011 на Комисията от 21 януари 2011 г. (ОВ L 19, 22.1.2011 г., стр. 1).

15. Регламент (ЕО) № 607/2009 на Комисията от 14 юли 2009 г. за определяне на някои подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета по отношение на защитените наименования за произход и защитените географски указания, традиционните наименования, етикетирането и представянето на определени лозаро-винарски продукти (ОВ L 193, 24.7.2009 г., стр. 60), последно изменен с Регламент (ЕС) № 670/2011 на Комисията от 12 юли 2011 г. (ОВ L 183, 13.7.2011 г., стр. 6).

Б.    Актове, приложими към вноса и предлагането на пазара в Европейския съюз на лозаро-винарски продукти с произход от Швейцария

Актове, на които се прави позоваване:

1. Федерален закон за селското стопанство от 29 април 1998 г., последно изменен на 18 юни 2010 г. (ОС (Официален сборник) 2010 5851).

2. Наредба от 14 ноември 2007 г. относно винарството и вноса на вино (Наредба за виното), последно изменена на 4 ноември 2009 г. (ОС 2010 733).

3. Наредба на федералната служба по селско стопанство (OFAG) от 17 януари 2007 г. относно списъка на сортовете грозде, допуснати за сертифициране и за производство на стандартен материал, и асортимента на сортовете грозде, последно изменена на 6 май 2011 г. (ОС 2011 2169).

4. Федерален закон от 9 октомври 1992 г. относно хранителните продукти и предметите за ежедневна употреба (Закон за хранителните продукти, LDA1), последно изменен на 5 октомври 2008 г. (ОС 2008 785).

5. Наредба от 23 ноември 2005 г. относно хранителните продукти и предметите за ежедневна употреба (ODAlOU), последно изменена на 13 октомври 2010 г. (ОС 2010 4611).

6. Наредба на Федералния департамент по вътрешни работи (DFI) от 23 ноември 2005 г. относно алкохолните напитки, последно изменена на 15 декември 2010 г. (ОС 2010 6391).

Чрез дерогация от член 10 от наредбата, правилата относно описанието и представянето са правилата, приложими към продуктите, внесени от трети държави, както е посочено в следните регламенти:

1) Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1), последно изменен с Регламент (ЕС) № 1234/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2010 г. (ОВ L 346, 30.12.2010 г., стр. 11).

За целите на прилагането на настоящото приложение, регламентът се чете със следните адаптации:

а) чрез дерогация от член 118ш, параграф 1, буква а) обозначенията на категорията се заменят със специфичните наименования, предвидени в член 9 от Наредбата на DFI относно алкохолните напитки;

б) чрез дерогация от член 118ш, параграф 1, буква б), подточка i) означенията „appellation d’origine protégée“ (защитено наименование за произход) и „indication géographique protégée“ (защитено географско указание) се заменят съответно с „appellation d’origine contrôlée“ (контролирано наименование за произход) и „vin de pays“ (регионално вино);

в) чрез дерогация от член 118ш, параграф 1, буква е), името на вносителя може да бъде заменено от името на швейцарския производител, на винарската изба, търговеца или бутилиращата компания;

2) Регламент (ЕО) № 607/2009 на Комисията от 14 юли 2009 г. за определяне на някои подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета по отношение на защитените наименования за произход и защитените географски указания, традиционните наименования, етикетирането и представянето на определени лозаро-винарски продукти (ОВ L 193, 24.7.2009 г., стр. 60), последно изменен с Регламент (ЕС) № 670/2011 на Комисията от 12 юли 2011 г. (ОВ L 183, 13.7.2011 г., стр. 6).

За целите на прилагането на настоящото приложение регламентът се чете със следните адаптации:

а) чрез дерогация от член 54, параграф 1 от регламента, алкохолното съдържание може да бъде представено в промили от обема;

б) чрез дерогация от член 64, параграф 1 и приложение XIV, част Б, термините „demi-sec“ (полусухо) и „moelleux“ (полусладко) могат да се заменят съответно с „légèrement doux“ (с леко сладък вкус) и „demi-doux“ (полусладко);

в) чрез дерогация от член 62 от регламента, наименованието на един или повече сортове грозде може да се използва, ако поне 85 % от гроздето, използвано за производството на швейцарското вино, е било от въпросния(те) сорт(ове).

7. Наредба на Федералния департамент по вътрешни работи (DFI) от 23 ноември 2005 г. относно етикетирането и рекламата на хранителните продукти (OEDAI), последно изменена на 13 октомври 2010 г. (ОС 2010 4649).

8. Наредба на Федералния департамент по вътрешни работи (DFI) от 22 юни 2007 г. относно добавките, които са разрешени за влагане в хранителните продукти (Наредба за добавките, [OAdd]), последно изменена на 11 май 2009 г. (ОС 2009 2047).

9. Наредба на Федералния департамент по вътрешни работи (DFI) от 26 юни 1995 г. относно чуждите вещества и съставките в хранителните продукти (Наредба за чуждите вещества и съставките, OSEC), последно изменена на 16 май 2011 г. (OC 2011 1985).

10. Директива 2007/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за определяне на правила за номиналните количества за предварително опаковани продукти, за отмяна на директиви 75/106/ЕИО и 80/232/ЕИО на Съвета и за изменение на Директива 76/211/ЕИО на Съвета (ОВ L 247, 21.9.2007 г., стр. 17).

11. Регламент (ЕО) № 555/2008 на Комисията от 27 юни 2008 г. относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета относно общата организация на пазара на вино по отношение на програмите за подпомагане, търговията с трети страни, производствения потенциал и проверките в лозаро-винарския сектор (ОВ L 170, 30.6.2008 г., стр. 1), последно изменен с Регламент (ЕС) № 772/2010 на Комисията от 1 септември 2010 г. (ОВ L 232, 2.9.2010 г., стр. 1).

За целите на прилагането на настоящото приложение регламентът се чете със следните адаптации:

а) За всеки внос в Европейския съюз на лозаро-винарски продукти с произход от Швейцария се представя долупосоченият придружителен документ, съставен в съответствие с Решение 2005/9/ЕО на Комисията от 29 декември 2004 г. (ОВ L 4, 6.1.2005 г., стр. 12).

б) Този придружителен документ замества документ V I 1, посочен в Регламент (ЕО) № 555/2008 на Комисията от 27 юни 2008 г. относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета относно общата организация на пазара на вино по отношение на програмите за подпомагане, търговията с трети страни, производствения потенциал и проверките в лозаро-винарския сектор (ОВ L 170, 30.6.2008 г., стр. 1), последно изменен с Регламент (ЕС) № 772/2010 на Комисията от 1 септември 2010 г. (ОВ L 232, 2.9.2010 г., стр. 1).

в) Упоменаването в регламента на „държава-членка (държави-членки)“ или „национални разпоредби или разпоредби на Общността“ (или „национални правила или правила на Общността“) се отнася също за Швейцария и швейцарското законодателство.

г) Вината с произход от Швейцария, които са съпоставими с вина с географски означения и имат общо киселинно съдържание, изразено като винена киселина, по-ниско от 3,5 грама на литър, но не по-ниско от 3 грама на литър, могат да се внасят, при условие че са обозначени с географско указание и поне 85 % от гроздето, използвано за производството им, е било от един или повече от следните сортове лози: Chasselas, Mueller-Thurgau, Sylvaner, Pinot noir или Merlot.

Придружителен документ ( 14 )при превоза на лозаро-винарски продукти от Швейцария ( 15 )

image

Допълнение 4

Защитени наименования, посочени в член 5

ЧАСТ A

Защитени наименования на лозаро-винарски продукти с произход от Европейския съюзБЕЛГИЯ

Вина със защитени наименования за произход

Côtes de Sambre et Meuse

Crémant de Wallonie

Hagelandse wijn

Haspengouwse Wijn

Heuvellandse Wijn

Vin mousseux de qualité de Wallonie

Vlaamse mousserende kwaliteitswijn

Вина със защитени географски указания

Vin de pays des Jardins de Wallonie

Vlaamse landwijn

Традиционни означения (член 118ф, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета)

appellation d’origine contrôlée

ЗНП

френско

gecontroleerde oorsprongsbenaming

ЗНП

нидерландско

Vin de pays

ЗГУ

френско

Landwijn

ЗГУ

нидерландскоБЪЛГАРИЯ

Вина със защитени наименования за произход

Асеновград, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Asenovgrad

Болярово, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Bolyarovo

Брестник, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Brestnik

Варна, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Varna

Велики Преслав, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Veliki Preslav

Видин, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Vidin

Враца, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Vratsa

Върбица, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Varbitsa

Долината на Струма, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Struma valley

Драгоево, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Dragoevo

Евксиноград, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Evksinograd

Ивайловград, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Ivaylovgrad

Карлово, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Karlovo

Карнобат, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Karnobat

Ловеч, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Lovech

Лозицa, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Lozitsa

Лом, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Lom

Любимец, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Lyubimets

Лясковец, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Lyaskovets

Мелник, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Melnik

Монтана, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Montana

Нова Загора, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Nova Zagora

Нови пазар, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Novi pazar

Ново село, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Novo selo

Оряховица, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Oryahovitsa

Павликени, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Pavlikeni

Пазарджик, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Pazardjik

Перущица, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Perushtitsa

Плевен, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Pleven

Пловдив, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Plovdiv

Поморие, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Pomorie

Русе, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Ruse

Сакар, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Sakar

Сандански, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Sandanski

Свищов, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Svishtov

Септември, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Septemvri

Славянци, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Slavyantsi

Сливен, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Sliven

Стамболово, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Stambolovo

Стара Загора, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Stara Zagora

Сунгурларе, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Sungurlare

Сухиндол, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Suhindol

Търговище, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Targovishte

Хан Крум, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Han Krum

Хасково, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Haskovo

Хисаря, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Hisarya

Хърсово, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Harsovo

Черноморски район, следвано или не от Южно Черноморие

Еквивалент: Southern Black Sea Coast

Черноморски район – Северен, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Northen Black Sea Region

Шивачево, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Shivachevo

Шумен, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Shumen

Ямбол, следвано или не от подрайон и/или от по-малка географска единица

Еквивалент: Yambol

Вина със защитени географски указания

Дунавска равнина

Еквивалент: Danube Plain

Тракийска низина

Еквивалент: Thracian Lowlands

Традиционни означения (член 118ф, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1234/2007)

Благородно сладко вино (БСВ)

ЗНП

българско

Гарантирано и контролирано наименование за произход (ГКНП)

ЗНП

българско

Гарантирано наименование за произход (ГНП)

ЗНП

българско

Регионално вино

(Regional wine)

ЗГУ

българско

Традиционни означения (член 118ф, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1234/2007)

Колекционно

(collection)

ЗНП

българско

Ново

(young)

ЗНП/ЗГУ

българско

Премиум

(premium)

ЗГУ

българско

Премиум оук, или първо зареждане в бъчва

(premium oak)

ЗНП

българско

Премиум резерва

(premium reserve)

ЗГУ

българско

Резерва

(reserve)

ЗНП/ЗГУ

българско

Розенталер

(Rosenthaler)

ЗНП

българско

Специална селекция

(special selection)

ЗНП

българско

Специална резерва

(special reserve)

ЗНП

българскоЧЕШКА РЕПУБЛИКА

Вина със защитени наименования за произход

Čechy, следвано или не от Litoměřická

Čechy, следвано или не от Mělnická

Morava, следвано или не от Mikulovská

Morava, следвано или не от Slovácká

Morava, следвано или не от Velkopavlovická

Morava, следвано или не от Znojemská

Вина със защитени географски указания

České

Moravské

Традиционни означения (член 118ф, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1234/2007)

aromatické jakostní šumivé víno stanovené oblasti

ЗНП

чешко

aromatický sekt s.o.

ЗНП

чешко

jakostní likérové víno

ЗНП

чешко

jakostní perlivé víno

ЗНП

чешко

jakostní šumivé víno stanovené oblasti

ЗНП

чешко

jakostní víno

ЗНП

чешко

jakostní víno odrůdové

ЗНП

чешко

jakostní víno s přívlastkem

ЗНП

чешко

jakostní víno známkové

ЗНП

чешко

V.O.C

ЗНП

чешко

víno originální certifikace

ЗНП

чешко

víno s přívlastkem kabinetní víno

ЗНП

чешко

víno s přívlastkem ledové víno

ЗНП

чешко

víno s přívlastkem pozdní sběr

ЗНП

чешко

víno s přívlastkem slámové víno

ЗНП

чешко

víno s přívlastkem výběr z bobulí

ЗНП

чешко

víno s přívlastkem výběr z cibéb

ЗНП

чешко

víno s přívlastkem výběr z hroznů

ЗНП

чешко

Víno origininální certifikace (VOC или V.O.C.)

ЗГУ

чешко

zemské víno

ЗГУ

чешко

Традиционни означения (член 118ф, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1234/2007)

Archivní víno

ЗНП

чешко

Burčák

ЗНП

чешко

Klaret

ЗНП

чешко

Košer, Košer víno

ЗНП

чешко

Labín

ЗНП

чешко

Mladé víno

ЗНП

чешко

Mešní víno

ЗНП

чешко

Panenské víno, Panenská sklizeň

ЗНП

чешко

Pěstitelský sekt (*)

ЗНП

чешко

Pozdní sběr

ЗНП

чешко

Premium

ЗНП

чешко

Rezerva

ЗНП

чешко

Růžák, Ryšák

ЗНП

чешко

Zrálo na kvasnicích, Krášleno na kvasnicích, Školeno na kvasnicích

ЗНП

чешкоГЕРМАНИЯ

Вина със защитени наименования за произход

Ahr, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица

Baden, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица

Franken, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица

Hessische Bergstraße, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица

Mittelrhein, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица

Mosel, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица

Nahe, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица

Pfalz, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица

Rheingau, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица

Rheinhessen, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица

Saale-Unstrut, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица

Sachsen, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица

Württemberg, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица

Вина със защитени географски указания

Ahrtaler

Badischer

Bayerischer Bodensee

Brandenburger

Mosel

Ruwer

Saar

Main

Mecklenburger

Mitteldeutscher

Nahegauer

Neckar

Oberrhein

Pfälzer

Regensburger

Rhein

Rhein-Necker

Rheinburgen

Rheingauer

Rheinischer

Saarländischer

Sächsischer

Schleswig-Holsteinischer

Schwäbischer

Starkenburger

Taubertäler

Традиционни означения (член 118ф, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1234/2007)

Prädikatswein (Qualitätswein mit Prädikat (*)), следвано от:

— Kabinett

— Spätlese

— Auslese

— Beerenauslese

— Trockenbeerenauslese

— Eiswein

ЗНП

немско

Qualitätswein, следвано или не от b.A.

(Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete)

ЗНП

немско

Qualitätslikörwein, следвано или не от b.A. (Qualitätslikörwein bestimmter Anbaugebiete)

ЗНП

немско

Qualitätsperlwein, следвано или не от b.A. (Qualitätsperlwein bestimmter Anbaugebiete)

ЗНП

немско

Sekt b.A. (Sekt bestimmter Anbaugebiete)

ЗНП

немско

Landwein

ЗГУ

немско

Winzersekt

ЗНП

немско

Традиционни означения (член 118ф, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1234/2007)

Affentaler

ЗНП

немско

Badisch Rotgold

ЗНП

немско

Ehrentrudis

ЗНП

немско

Hock

ЗНП

немско

Klassik/Classic

ЗНП

немско

Liebfrau(en)milch

ЗНП

немско

Riesling-Hochgewächs

ЗНП

немско

Schillerwein

ЗНП

немско

Weißherbst

ЗНП

немскоГЪРЦИЯ

Вина със защитени наименования за произход

Αγχίαλος

Еквивалент: Anchialos

Αμύνταιο

Еквивалент: Amynteo

Αρχάνες

Еквивалент: Archanes

Γουμένισσα

Еквивалент: Goumenissa

Δαφνές

Еквивалент: Dafnes

Ζίτσα

Еквивалент: Zitsa

Λήμνος

Еквивалент: Lemnos

Μαντινεία

Еквивалент: Mantinia

Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας

Еквивалент: Mavrodafne of Cephalonia

Μαυροδάφνη Πατρών

Еквивалент: Mavrodaphne of Patras

Μεσενικόλα

Еквивалент: Messenikola

Μοσχάτος Κεφαλληνίας

Еквивалент: Cephalonia Muscatel

Μοσχάτος Λήμνου

Еквивалент: Lemnos Muscatel

Μοσχάτος Πατρών

Еквивалент: Patras Muscatel

Μοσχάτος Ρίου Πατρών

Еквивалент: Rio Patron Muscatel

Μοσχάτος Ρόδου

Еквивалент: Rhodes Muscatel

Νάουσα

Еквивалент: Naoussa

Νεμέα

Еквивалент: Nemea

Πάρος

Еквивалент: Paros

Πάτρα

Еквивалент: Patras

Πεζά

Еквивалент: Peza

Πλαγιές Μελίτωνα

Еквивалент: Cotes de Meliton

Ραψάνη

Еквивалент: Rapsani

Ρόδος

Еквивалент: Rhodes

Ρομπόλα Κεφαλληνίας

Еквивалент: Robola of Cephalonia

Σάμος

Еквивалент: Samos

Σαντορίνη

Еквивалент: Santorini

Σητεία

Еквивалент: Sitia

Вина със защитени географски указания

Τοπικός Οίνος Κω

Еквивалент: Regional wine of Κοѕ

Τοπικός Οίνος Μαγνησίας

Еквивалент: Regional wine of Magnissia

Αιγαιοπελαγίτικος Τοπικός Οίνος

Еквивалент: Regional wine of Aegean Sea

Αττικός Τοπικός Οίνος

Еквивалент: Regional wine of Attiki-Attikos

Αχαϊκός Τοπικός Οίνος

Еквивалент: Regional wine of Αсhaia

Βερντέα Ονομασία κατά παράδοση Ζακύνθου

Еквивалент: Verdea Onomasia kata paradosi Zakinthou

Ηπειρωτικός Τοπικός Οίνος

Еквивалент: Regional wine of Epirus-Epirotikos

Ηρακλειώτικος Τοπικός Οίνος

Еквивалент: Regional wine of Heraklion-Herakliotikos

Θεσσαλικός Τοπικός Οίνος

Еквивалент: Regional wine of Thessalia-Thessalikos

Θηβαϊκός Τοπικός Οίνος

Еквивалент: Regional wine of Thebes-Thivaikos

Θρακικός Τοπικός Οίνος или Τοπικός Οίνος Θράκης

Еквивалент: Regional wine of Thrace-Thrakikos или Regional wine of Thrakis

Ισμαρικός Τοπικός Οίνος

Еквивалент: Regional wine of Ismaros-Ismarikos

Κορινθιακός Τοπικός Οίνος

Еквивалент: Regional wine of Korinthos-Korinthiakos

Κρητικός Τοπικός Οίνος

Еквивалент: Regional wine of Crete-Kritikos

Λακωνικός Τοπικός Οίνος

Еквивалент: Regional wine of Lakonia-Lakonikos

Μακεδονικός Τοπικός Οίνος

Еквивалент: Regional wine of Macedonia-Macedonikos

Μεσημβριώτικος Τοπικός Οίνος

Еквивалент: Regional wine of Nea Messimvria

Μεσσηνιακός Τοπικός Οίνος

Еквивалент: Regional wine of Messinia-Messiniakos

Μετσοβίτικος Τοπικός Οίνος

Еквивалент: Regional wine of Metsovo-Metsovitikos

Μονεμβάσιος Τοπικός Οίνος

Еквивалент: Regional wine of Monemvasia-Monemvasios

Παιανίτικος Τοπικός Οίνος

Еквивалент: Regional wine of Peanea

Παλληνιώτικος Τοπικός Οίνος

Еквивалент: Regional wine of Pallini-Palliniotikos

Πελοποννησιακός Τοπικός Οίνος

Еквивалент: Regional wine of Peloponnese-Peloponnesiakos

Ρετσίνα Αττικής може да бъде придружено от наименованието на по-малка географска единица

Еквивалент: Retsina of Attiki

Ρετσίνα Βοιωτίας може да бъде придружено от наименованието на по-малка географска единица

Еквивалент: Retsina of Viotia

Ρετσίνα Γιάλτρων, придружено или не от Evvia

Еквивалент: Retsina of Gialtra

Ρετσίνα Ευβοίας може да бъде придружено от наименованието на по-малка географска единица

Еквивалент: Retsina of Evvia

Ρετσίνα Θηβών, придружено или не от Viotia

Еквивалент: Retsina of Thebes

Ρετσίνα Καρύστου, придружено или не от Evvia

Еквивалент: Retsina of Karystos

Ρετσίνα Κρωπίας или Ρετσίνα Κορωπίου, придружено или не от Attika

Еквивалент: Retsina of Kropia или Retsina of Koropi

Ρετσίνα Μαρκοπούλου, придружено или не от Attika

Еквивалент: Retsina of Markopoulo

Ρετσίνα Μεγάρων, придружено или не от Attika

Еквивалент: Retsina of Megara

Ρετσίνα Μεσογείων, придружено или не от Attika

Еквивалент: Retsina of Mesogia

Ρετσίνα Παιανίας или Ρετσίνα Λιοπεσίου, придружено или не от Attika

Еквивалент: Retsina of Peania или Retsina of Liopesi

Ρετσίνα Παλλήνης, придружено или не от Attika

Еквивалент: Retsina of Pallini

Ρετσίνα Πικερμίου, придружено или не от Attika

Еквивалент: Retsina of Pikermi

Ρετσίνα Σπάτων, придружено или не от Attika

Еквивалент: Retsina of Spata

Ρετσίνα Χαλκίδας, придружено или не от Evvia

Еквивалент: Retsina of Halkida

Συριανός Τοπικός Οίνος

Еквивалент: Regional wine of Syros-Syrianos

Τοπικός Οίνος Αβδήρων

Еквивалент: Regional wine of Avdira

Τοπικός Οίνος Αγίου Όρους, Αγιορείτικος Τοπικός Οίνος

Еквивалент: Regional wine of Mount Athos - Regional wine of Holly Mountain

Τοπικός Οίνος Αγοράς

Еквивалент: Regional wine of Agora

Τοπικός Οίνος Αδριανής

Еквивалент: Regional wine of Adriani

Τοπικός Οίνος Αναβύσσου

Еквивалент: Regional wine of Anavyssos

Τοπικός Οίνος Αργολίδας

Еквивалент: Regional wine of Argolida

Τοπικός Οίνος Αρκαδίας

Еквивалент: Regional wine of Arkadia

Τοπικός Οίνος Βελβεντού

Еквивалент: Regional wine of Velventos

Τοπικός Οίνος Βίλιτσας

Еквивалент: Regional wine of Vilitsa

Τοπικός Οίνος Γερανείων

Еквивалент: Regional wine of Gerania

Τοπικός Οίνος Γρεβενών

Еквивалент: Regional wine of Grevena

Τοπικός Οίνος Δράμας

Еквивалент: Regional wine of Drama

Τοπικός Οίνος Δωδεκανήσου

Еквивалент: Regional wine of Dodekanese

Τοπικός Οίνος Επανομής

Еквивалент: Regional wine of Epanomi

Τοπικός Οίνος Εύβοιας

Еквивалент: Regional wine of Evia

Τοπικός Οίνος Ηλιείας

Еквивалент: Regional wine of Ilia

Τοπικός Οίνος Ημαθίας

Еквивалент: Regional wine of Imathia

Τοπικός Οίνος Θαψανών

Еквивалент: Regional wine of Thapsana

Τοπικός Οίνος Θεσσαλονίκης

Еквивалент: Regional wine of Thessaloniki

Τοπικός Οίνος Ικαρίας

Еквивалент: Regional wine of Ikaria

Τοπικός Οίνος Ιλίου

Еквивалент: Regional wine of Ilion

Τοπικός Οίνος Ιωαννίνων

Еквивалент: Regional wine of Ioannina

Τοπικός Οίνος Καρδίτσας

Еквивалент: Regional wine of Karditsa

Τοπικός Οίνος Καρύστου

Еквивалент: Regional wine of Karystos

Τοπικός Οίνος Καστοριάς

Еквивалент: Regional wine of Kastoria

Τοπικός Οίνος Κέρκυρας

Еквивалент: Regional wine of Corfu

Τοπικός Οίνος Κισάμου

Еквивалент: Regional wine of Kissamos

Τοπικός Οίνος Κλημέντι

Еквивалент: Regional wine of Klimenti

Τοπικός Οίνος Κοζάνης

Еквивалент: Regional wine of Kozani

Τοπικός Οίνος Κοιλάδας Αταλάντης

Еквивалент: Regional wine of Valley of Atalanti

Τοπικός Οίνος Κορωπίου

Еквивалент: Regional wine of Koropi

Τοπικός Οίνος Κρανιάς

Еквивалент: Regional wine of Krania

Τοπικός Οίνος Κραννώνος

Еквивалент: Regional wine of Krannona

Τοπικός Οίνος Κυκλάδων

Еквивалент: Regional wine of Cyclades

Τοπικός Οίνος Λασιθίου

Еквивалент: Regional wine of Lasithi

Τοπικός Οίνος Λετρίνων

Еквивалент: Regional wine of Letrines

Τοπικός Οίνος Λευκάδας

Еквивалент: Regional wine of Lefkada

Τοπικός Οίνος Ληλάντιου Πεδίου

Еквивалент: Regional wine of Lilantio Pedio

Τοπικός Οίνος Μαντζαβινάτων

Еквивалент: Regional wine of Mantzavinata

Τοπικός Οίνος Μαρκόπουλου

Еквивалент: Regional wine of Markopoulo

Τοπικός Οίνος Μαρτίνου

Еквивалент: Regional wine of Μаrtino

Τοπικός Οίνος Μεταξάτων

Еквивалент: Regional wine of Metaxata

Τοπικός Οίνος Μετεώρων

Еквивалент: Regional wine of Meteora

Τοπικός Οίνος Οπούντια Λοκρίδος

Еквивалент: Regional wine of Opountia Lokridos

Τοπικός Οίνος Παγγαίου

Еквивалент: Regional wine of Pangeon

Τοπικός Οίνος Παρνασσού

Еквивалент: Regional wine of Parnasos

Τοπικός Οίνος Πέλλας

Еквивалент: Regional wine of Pella

Τοπικός Οίνος Πιερίας

Еквивалент: Regional wine of Pieria

Τοπικός Οίνος Πισάτιδος

Еквивалент: Regional wine of Pisatis

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αιγιαλείας

Еквивалент: Regional wine of Slopes of Egialia

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αμπέλου

Еквивалент: Regional wine of Slopes of Ambelos

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Βερτίσκου

Еквивалент: Regional wine of Slopes of Vertiskos

Τοπικός Οίνος Πλαγίες Πάικου

Еквивалент: Regional wine of Slopes of Paiko

Τοπικός Οίνος Πλαγιές του Αίνου

Еквивалент: Regional wine of Slopes of Enos

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κιθαιρώνα

Еквивалент: Regional wine of Slopes of Kitherona

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κνημίδος

Еквивалент: Regional wine of Slopes of Knimida

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πάρνηθας

Еквивалент: Regional wine of Slopes of Parnitha

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πεντελικού

Еквивалент: Regional wine of Slopes of Pendeliko

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πετρωτού

Еквивалент: Regional wine of Slopes of Petroto

Τοπικός Οίνος Πυλίας

Еквивалент: Regional wine of Pylia

Τοπικός Οίνος Ριτσώνας

Еквивалент: Regional wine of Ritsona

Τοπικός Οίνος Σερρών

Еквивалент: Regional wine of Serres

Τοπικός Οίνος Σιάτιστας

Еквивалент: Regional wine of Siatista

Τοπικός Οίνος Σιθωνίας

Еквивалент: Regional wine of Sithonia

Τοπικός Οίνος Σπάτων

Еквивалент: Regional wine of Spata

Τοπικός Οίνος Στερεάς Ελλάδας

Еквивалент: Regional wine of Sterea Ellada

Τοπικός Οίνος Τεγέας

Еквивалент: Regional wine of Tegea

Τοπικός Οίνος Τριφυλίας

Еквивалент: Regional wine of Trifilia

Τοπικός Οίνος Τυρνάβου

Еквивалент: Regional wine of Tyrnavos

Τοπικός Οίνος Φλώρινας

Еквивалент: Regional wine of Florina

Τοπικός Οίνος Χαλικούνας

Еквивалент: Regional wine of Halikouna

Τοπικός Οίνος Χαλκιδικής

Еквивалент: Regional wine of Halkidiki

Традиционни означения (член 118ф, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1234/2007)

Ονομασία Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας (ΟΠΑΠ)

(appellation d’origine de qualité supérieure)

ЗНП

гръцко

Ονομασία Προέλευσης Ελεγχόμενη (ΟΠΕ)

(appellation d’origine contrôlée)

ЗНП

гръцко

Οίνος γλυκός φυσικός

(vin doux naturel)

ЗНП

гръцко

Οίνος φυσικώς γλυκύς

(vin naturellement doux)

ЗНП

гръцко

ονομασία κατά παράδοση (appellation traditionnelle)

ЗГУ

гръцко

τοπικός οίνος

(vin de pays)

ЗГУ

гръцко

Традиционни означения (член 118ф, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1234/2007)

Αγρέπαυλη

(Agrepavlis)

ЗНП/ЗГУ

гръцко

Αμπέλι

(Ampeli)

ЗНП/ЗГУ

гръцко

Αμπελώνας(ες)

(Ampelonas (-ès))

ЗНП/ЗГУ

гръцко

Αρχοντικό

(Archontiko)

ЗНП/ЗГУ

гръцко

Κάβα

(Cava)

ЗГУ

гръцко

Από διαλεκτούς αμπελώνες

(Grand Cru)

ЗНП

гръцко

Ειδικά Επιλεγμένος

(Grande réserve)

ЗНП

гръцко

Κάστρο

(Kastro)

ЗНП/ЗГУ

гръцко

Κτήμα

(Ktima)

ЗНП/ЗГУ

гръцко

Λιαστός

(Liastos)

ЗНП/ЗГУ

гръцко

Μετόχι

(Metochi)

ЗНП/ЗГУ

гръцко

Μοναστήρι

(Monastiri)

ЗНП/ЗГУ

гръцко

Νάμα

(Nama)

ЗНП/ЗГУ

гръцко

Νυχτέρι

(Nychteri)

ЗНП

гръцко

Ορεινό κτήμα

(Orino Ktima)

ЗНП/ЗГУ

гръцко

Ορεινός αμπελώνας

(Orinos Ampelonas)

ЗНП/ЗГУ

гръцко

Πύργος

(Pyrgos)

ЗНП/ЗГУ

гръцко

Επιλογή ή Επιλεγμένος

(Réserve)

ЗНП

гръцко

Παλαιωθείς επιλεγμένος

(Vieille réserve)

ЗНП

гръцко

Βερντέα

(Verntea)

ЗГУ

гръцко

Vinsanto

ЗНП

латинскоИСПАНИЯ

Вина със защитени наименования за произход

Abona

Alella

Alicante, следвано или не от Marina Alta

Almansa

Arabako Txakolina

Еквивалент: Txakolí de Álava

Arlanza

Arribes

Bierzo

Binissalem

Bizkaiko Txakolina

Еквивалент: Chacolí de Bizkaia

Bullas

Calatayud

Campo de Borja

Campo de la Guardia

Cangas

Cariñena

Cataluña

Cava

Chacolí de Bizkaia

Еквивалент: Bizkaiko Txakolina

Chacolí de Getaria

Еквивалент: Getariako Txakolina

Cigales

Conca de Barberá

Condado de Huelva

Costers del Segre, следвано или не от Artesa

Costers del Segre, следвано или не от Les Garrigues

Costers del Segre, следвано или не от Raimat

Costers del Segre, следвано или не от Valls de Riu Corb

Dehesa del Carrizal

Dominio de Valdepusa

El Hierro

Empordà

Finca Élez

Getariako Txakolina

Еквивалент: Chacolí de Getaria

Gran Canaria

Granada

Guijoso

Jerez-Xérès-Sherry

Jumilla

La Gomera

La Mancha

La Palma, следвано или не от Fuencaliente

La Palma, следвано или не от Hoyo de Mazo

La Palma, следвано или не от Norte de la Palma

Lanzarote

Lebrija

Málaga

Manchuela

Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

Еквивалент: Manzanilla

Méntrida

Mondéjar

Monterrei, следвано или не от Ladera de Monterrei

Monterrei, следвано или не от Val de Monterrei

Montilla-Moriles

Montsant

Navarra, следвано или не от Baja Montaña

Navarra, следвано или не от Ribera Alta

Navarra, следвано или не от Ribera Baja

Navarra, следвано или не от Tierra Estella

Navarra, следвано или не от Valdizarbe

Pago de Arínzano

Еквивалент: Vino de pago de Arinzano

Pago de Otazu

Pago Florentino

Penedés

Pla de Bages

Pla i Llevant

Prado de Irache

Priorat

Rías Baixas, следвано или не от Condado do Tea

Rías Baixas, следвано или не от O Rosal

Rías Baixas, следвано или не от Ribeira do Ulla

Rías Baixas, следвано или не от Soutomaior

Rías Baixas, следвано или не от Val do Salnés

Ribeira Sacra, следвано или не от Amandi

Ribeira Sacra, следвано или не от Chantada

Ribeira Sacra, следвано или не от Quiroga-Bibei

Ribeira Sacra, следвано или не от Ribeiras do Miño

Ribeira Sacra, следвано или не от Ribeiras do Sil

Ribeiro

Ribera del Duero

Ribera del Guadiana, следвано или не от Cañamero

Ribera del Guadiana, следвано или не от Matanegra

Ribera del Guadiana, следвано или не от Montánchez

Ribera del Guadiana, следвано или не от Ribera Alta

Ribera del Guadiana, следвано или не от Ribera Baja

Ribera del Guadiana, следвано или не от Tierra de Barros

Ribera del Júcar

Rioja, следвано или не от Rioja Alavesa

Rioja, следвано или не от Rioja Alta

Rioja, следвано или не от Rioja Baja

Rueda

Sierras de Málaga, следвано или не от Serranía de Ronda

Somontano

Tacoronte-Acentejo

Tarragona

Terra Alta

Tierra de León

Tierra del Vino de Zamora

Toro

Txakolí de Álava

Еквивалент: Arabako Txakolina

Uclés

Utiel-Requena

Valdeorras

Valdepeñas

Valencia, следвано или не от Alto Turia

Valencia, следвано или не от Clariano

Valencia, следвано или не от Moscatel de Valencia

Valencia, следвано или не от Valentino

Valle de Güímar

Valle de la Orotava

Valles de Benavente

Valtiendas

Vinos de Madrid, следвано или не от Arganda

Vinos de Madrid, следвано или не от Navalcarnero

Vinos de Madrid, следвано или не от San Martín de Valdeiglesias

Ycoden-Daute-Isora

Yecla

Вина със защитени географски указания

3 Riberas

Abanilla

Altiplano de Sierra Nevada

Bailén

Bajo Aragón

Barbanza e Iria

Betanzos

Cádiz

Campo de Cartagena

Castelló

Castilla

Castilla y León

Contraviesa-Alpujarra

Córdoba

Costa de Cantabria

Cumbres del Guadalfeo

Desierto de Almería

El Terrerazo

Extremadura

Formentera

Ibiza

Illes Balears

Isla de Menorca

Laujar-Alpujarra

Lederas del Genil

Liébana

Los Palacios

Mallorca

Murcia

Norte de Almería

Ribera del Andarax

Ribera del Gállego-Cinco Villas

Ribera del Jiloca

Ribera del Queiles

Serra de Tramuntana-Costa Nord

Sierra Norte de Sevilla

Sierra Sur de Jaén

Sierras de Las Estancias y Los Filabres

Torreperogil

Valdejalón

Valle del Cinca

Valle del Miño-Ourense

Valles de Sadacia

Villaviciosa de Córdoba

Традиционни означения (член 118ф, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1234/2007)

D.O

ЗНП

испанско

D.O.Ca

ЗНП

испанско

Denominacion de origen

ЗНП

испанско

Denominacion de origen calificada

ЗНП

испанско

vino de calidad con indicación geográfica

ЗНП

испанско

vino de pago

ЗНП

испанско

vino de pago calificado

ЗНП

испанско

Vino dulce natural

ЗНП

испанско

Vino generoso

ЗНП

испанско

Vino generoso de licor

ЗНП

испанско

Vino de la Tierra

ЗГУ

испанско

Традиционни означения (член 118ф, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1234/2007)

Amontillado

ЗНП

испанско

Añejo

ЗНП/ЗГУ

испанско

Chacolí-Txakolina

ЗНП

испанско

Clásico

ЗНП

испанско

Cream

ЗНП

испанско

Criadera

ЗНП

испанско

Criaderas y Soleras

ЗНП

испанско

Crianza

ЗНП

испанско

Dorado

ЗНП

испанско

Fino

ЗНП

испанско

Fondillón

ЗНП

испанско

Gran reserva

ЗНП

испанско

Lágrima

ЗНП

испанско

Noble

ЗНП/ЗГУ

испанско

Oloroso

ЗНП

испанско

Pajarete

ЗНП

испанско

Pálido

ЗНП

испанско

Palo Cortado

ЗНП

испанско

Primero de Cosecha

ЗНП

испанско

Rancio

ЗНП

испанско

Raya

ЗНП

испанско

Reserva

ЗНП

испанско

Sobremadre

ЗНП

испанско

Solera

ЗНП

испанско

Superior

ЗНП

испанско

Trasañejo

ЗНП

испанско

Vino Maestro

ЗНП

испанско

Vendimia Inicial

ЗНП

испанско

Viejo

ЗНП/ЗГУ

испанско

Vino de Tea

ЗНП

испанскоФРАНЦИЯ

Вина със защитени наименования за произход

Ajaccio

Aloxe-Corton

Alsace, следвано или не от наименованието на сорт лоза и/или от наименованието на по-малка географска единица

Еквивалент: Vin d’Alsace

Alsace Grand Cru, предшествано от Rosacker

Alsace Grand Cru, следвано от Altenberg de Bergbieten

Alsace Grand Cru, следвано от Altenberg de Bergheim

Alsace Grand Cru, следвано от Altenberg de Wolxheim

Alsace Grand Cru, следвано от Brand

Alsace Grand Cru, следвано от Bruderthal

Alsace Grand Cru, следвано от Eichberg

Alsace Grand Cru, следвано от Engelberg

Alsace Grand Cru, следвано от Florimont

Alsace Grand Cru, следвано от Frankstein

Alsace Grand Cru, следвано от Froehn

Alsace Grand Cru, следвано от Furstentum

Alsace Grand Cru, следвано от Geisberg

Alsace Grand Cru, следвано от Gloeckelberg

Alsace Grand Cru, следвано от Goldert

Alsace Grand Cru, следвано от Hatschbourg

Alsace Grand Cru, следвано от Hengst

Alsace Grand Cru, следвано от Kanzlerberg

Alsace Grand Cru, следвано от Kastelberg

Alsace Grand Cru, следвано от Kessler

Alsace Grand Cru, следвано от Kirchberg de Barr

Alsace Grand Cru, следвано от Kirchberg de Ribeauvillé

Alsace Grand Cru, следвано от Kitterlé

Alsace Grand Cru, следвано от Mambourg

Alsace Grand Cru, следвано от Mandelberg

Alsace Grand Cru, следвано от Marckrain

Alsace Grand Cru, следвано от Moenchberg

Alsace Grand Cru, следвано от Muenchberg

Alsace Grand Cru, следвано от Ollwiller

Alsace Grand Cru, следвано от Osterberg

Alsace Grand Cru, следвано от Pfersigberg

Alsace Grand Cru, следвано от Pfingstberg

Alsace Grand Cru, следвано от Praelatenberg

Alsace Grand Cru, следвано от Rangen

Alsace Grand Cru, следвано от Saering

Alsace Grand Cru, следвано от Schlossberg

Alsace Grand Cru, следвано от Schoenenbourg

Alsace Grand Cru, следвано от Sommerberg

Alsace Grand Cru, следвано от Sonnenglanz

Alsace Grand Cru, следвано от Spiegel

Alsace Grand Cru, следвано от Sporen

Alsace Grand Cru, следвано от Steinen

Alsace Grand Cru, следвано от Steingrubler

Alsace Grand Cru, следвано от Steinklotz

Alsace Grand Cru, следвано от Vorbourg

Alsace Grand Cru, следвано от Wiebelsberg

Alsace Grand Cru, следвано от Wineck-Schlossberg

Alsace Grand Cru, следвано от Winzenberg

Alsace Grand Cru, следвано от Zinnkoepflé

Alsace Grand Cru, следвано от Zotzenberg

Anjou, следвано или не от Val de Loire

Anjou Coteaux de la Loire, следвано или не от Val de Loire

Anjou-Villages Brissac, следвано или не от Val de Loire

Arbois, следвано или не от Pupillin, следвано или не от „mousseux“

Auxey-Duresses, следвано или не от„Côte de Beaune“или„Côte de Beaune-Villages“

Bandol

Еквивалент: Vin de Bandol

Banyuls, следвано или не от„Grand Cru“и/или„Rancio“

Barsac

Bâtard-Montrachet

Béarn, следвано или не от Bellocq

Beaujolais, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица, следвано или не от„Villages“, следвано или не от„Supérieur“

Beaune

Bellet

Еквивалент: Vin de Bellet

Bergerac, следвано или не от „sec“

Bienvenues-Bâtard-Montrachet

Blagny, следвано или не от Côte de Beaune/Côte de Beaune-Villages

Blanquette de Limoux

Blanquette méthode ancestrale

Blaye

Bonnes-mares

Bonnezeaux, следвано или не от Val de Loire

Bordeaux, следвано или не от„Clairet“, „Rosé“, „Mousseux“или„supérieur“

Bordeaux Côtes de Francs

Bordeaux Haut-Benauge

Bourg

Еквивалент: Côtes de Bourg/Bourgeais

Bourgogne, следвано или не от„Clairet“, „Rosé“или от наименованиетo на по-малка географска единица Chitry

Bourgogne, следвано или не от„Clairet“, „Rosé“или от наименованиетo на по-малка географска единица Côte Chalonnaise

Bourgogne, следвано или не от„Clairet“, „Rosé“или от наименованиетo на по-малка географска единица Côte Saint-Jacques

Bourgogne, следвано или не от„Clairet“, „Rosé“или от наименованиетo на по-малка географска единица Côtes d’Auxerre

Bourgogne, следвано или не от„Clairet“, „Rosé“или от наименованиетo на по-малка географска единица Côtes du Couchois

Bourgogne, следвано или не от„Clairet“, „Rosé“или от наименованиетo на по-малка географска единица Coulanges-la-Vineuse

Bourgogne, следвано или не от„Clairet“, „Rosé“или от наименованиетo на по-малка географска единица Épineuil

Bourgogne, следвано или не от„Clairet“, „Rosé“или от наименованиетo на по-малка географска единица Hautes Côtes de Beaune

Bourgogne, следвано или не от„Clairet“, „Rosé“или от наименованиетo на по-малка географска единица Hautes Côtes de Nuits

Bourgogne, следвано или не от„Clairet“, „Rosé“или от наименованиетo на по-малка географска единица La Chapelle Notre-Dame

Bourgogne, следвано или не от„Clairet“, „Rosé“или от наименованиетo на по-малка географска единица Le Chapitre

Bourgogne, следвано или не от„Clairet“, „Rosé“или от наименованиетo на по-малка географска единица Montrecul/Montre-cul/En Montre-Cul

Bourgogne, следвано или не от„Clairet“, „Rosé“или от наименованиетo на по-малка географска единица Vézelay

Bourgogne, следвано или не от„Clairet“, „Rosé“, „ordinaire“или„grand ordinaire“

Bourgogne aligoté

Bourgogne passe-tout-grains

Bourgueil

Bouzeron

Brouilly

Bugey, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица, предшествано или не от „Vins du“, „Mousseux du“, „Pétillant“ или „Roussette du“, или следвано или не от „Mousseux“ или „Pétillant“, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица

Buzet

Cabardès

Cabernet d’Anjou, следвано или не от Val de Loire

Cabernet de Saumur, следвано или не от Val de Loire

Cadillac

Cahors

Cassis

Cérons

Chablis, следвано или не от Beauroy, следвано или не от„premier cru“

Chablis, следвано или не от Berdiot, следвано или не от„premier cru“

Chablis, следвано или не от Beugnons

Chablis, следвано или не от Butteaux, следвано или не от„premier cru“

Chablis, следвано или не от Chapelot, следвано или не от„premier cru“

Chablis, следвано или не от Chatains, следвано или не от„premier cru“

Chablis, следвано или не от Chaume de Talvat, следвано или не от„premier cru“

Chablis, следвано или не от Côte de Bréchain, следвано или не от„premier cru“

Chablis, следвано или не от Côte de Cuissy

Chablis, следвано или не от Côte de Fontenay, следвано или не от„premier cru“

Chablis, следвано или не от Côte de Jouan, следвано или не от„premier cru“

Chablis, следвано или не от Côte de Léchet, следвано или не от„premier cru“

Chablis, следвано или не от Côte de Savant, следвано или не от„premier cru“

Chablis, следвано или не от Côte de Vaubarousse, следвано или не от„premier cru“

Chablis, следвано или не от Côte des Prés Girots, следвано или не от„premier cru“

Chablis, следвано или не от Forêts, следвано или не от„premier cru“

Chablis, следвано или не от Fourchaume, следвано или не от„premier cru“

Chablis, следвано или не от L’Homme mort, следвано или не от„premier cru“

Chablis, следвано или не от Les Beauregards, следвано или не от„premier cru“

Chablis, следвано или не от Les Épinottes, следвано или не от„premier cru“

Chablis, следвано или не от Les Fourneaux, следвано или не от„premier cru“

Chablis, следвано или не от Les Lys, следвано или не от„premier cru“

Chablis, следвано или не от Mélinots, следвано или не от„premier cru“

Chablis, следвано или не от Mont de Milieu, следвано или не от„premier cru“

Chablis, следвано или не от Montée de Tonnerre

Chablis, следвано или не от Montmains, следвано или не от„premier cru“

Chablis, следвано или не от Morein, следвано или не от„premier cru“

Chablis, следвано или не от Pied d’Aloup, следвано или не от„premier cru“

Chablis, следвано или не от Roncières, следвано или не от„premier cru“

Chablis, следвано или не от Sécher, следвано или не от„premier cru“

Chablis, следвано или не от Troesmes, следвано или не от„premier cru“

Chablis, следвано или не от Vaillons, следвано или не от„premier cru“

Chablis, следвано или не от Vau de Vey, следвано или не от„premier cru“

Chablis, следвано или не от Vau Ligneau, следвано или не от„premier cru“

Chablis, следвано или не от Vaucoupin, следвано или не от„premier cru“

Chablis, следвано или не от Vaugiraut, следвано или не от„premier cru“

Chablis, следвано или не от Vaulorent, следвано или не от„premier cru“

Chablis, следвано или не от Vaupulent, следвано или не от„premier cru“

Chablis, следвано или не от Vaux-Ragons, следвано или не от„premier cru“

Chablis, следвано или не от Vosgros, следвано или не от„premier cru“

Chablis

Chablis grand cru, следвано или не от Blanchot

Chablis grand cru, следвано или не от Bougros

Chablis grand cru, следвано или не от Grenouilles

Chablis grand cru, следвано или не от Les Clos

Chablis grand cru, следвано или не от Preuses

Chablis grand cru, следвано или не от Valmur

Chablis grand cru, следвано или не от Vaudésir

Chambertin

Chambertin-Clos-de-Bèze

Chambolle-Musigny

Champagne

Chapelle-Chambertin

Charlemagne

Charmes-Chambertin

Chassagne-Montrachet, следвано или не от Côte de Beaune/Côtes de Beaune-Villages

Château Grillet

Château-Chalon

Châteaumeillant

Châteauneuf-du-Pape

Châtillon-en-Diois

Chaume - Premier Cru des coteaux du Layon

Chenas

Chevalier-Montrachet

Cheverny

Chinon

Chiroubles

Chorey-les-Beaune, следвано или не от Côte de Beaune/Côte de Beaune-Villages

Clairette de Bellegarde

Clairette de Die

Clairette de Languedoc, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица

Clos de la Roche

Clos de Tart

Clos de Vougeot

Clos des Lambrays

Clos Saint-Denis

Collioure

Condrieu

Corbières

Cornas

Corse, предшествано или не от„Vin de“

Corse, следвано или не от Calvi, предшествано или не от„Vin de“

Corse, следвано или не от Coteaux du Cap Corse, предшествано или не от„Vin de“

Corse, следвано или не от Figari, предшествано или не от„Vin de“

Corse, следвано или не от Porto-Vecchio, предшествано или не от„Vin de“

Corse, следвано или не от Sartène, предшествано или не от„Vin de“

Corton

Corton-Charlemagne

Costières de Nîmes

Côte de Beaune, предшествано от наименованието на по-малка географска единица

Côte de Beaune-Villages

Côte de Brouilly

Côte de Nuits-villages

Côte roannaise

Côte Rôtie

Coteaux champenois, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица

Coteaux d’Aix-en-Provence

Coteaux d’Ancenis, следвано от наименованието на сорта лоза

Coteaux de Die

Coteaux de l’Aubance, следвано или не от Val de Loire

Coteaux de Pierrevert

Coteaux de Saumur, следвано или не от Val de Loire

Coteaux du Giennois

Coteaux du Languedoc, следвано или не от Cabrières

Coteaux du Languedoc, следвано или не от Coteaux de la Méjanelle/La Méjanelle

Coteaux du Languedoc, следвано или не от Coteaux de Saint-Christol/Saint-Christol

Coteaux du Languedoc, следвано или не от Coteaux de Vérargues/Vérargues

Coteaux du Languedoc, следвано или не от Montpeyroux

Coteaux du Languedoc, следвано или не от Quatourze

Coteaux du Languedoc, следвано или не от Saint-Drézéry

Coteaux du Languedoc, следвано или не от Saint-Georges-d’Orques

Coteaux du Languedoc, следвано или не от Saint-Saturnin

Coteaux du Languedoc, следвано или не от Pic-Saint-Loup

Coteaux du Layon, следвано или не от Val de Loire, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица

Coteaux du Layon Chaume, следвано или не от Val de Loire

Coteaux du Loir, следвано или не от Val de Loire

Coteaux du Lyonnais

Coteaux du Quercy

Coteaux du Tricastin

Coteaux du Vendômois, следвано или не от Val de Loire

Coteaux Varois en Provence

Côtes Canon Fronsac

Еквивалент: Canon Fronsac

Côtes d’Auvergne, следвано или не от Boudes

Côtes d’Auvergne, следвано или не от Chanturgue

Côtes d’Auvergne, следвано или не от Châteaugay

Côtes d’Auvergne, следвано или не от Corent

Côtes d’Auvergne, следвано или не от Madargue

Côtes de Bergerac

Côtes de Blaye

Côtes de Bordeaux Saint-Macaire

Côtes de Castillon

Côtes de Duras

Côtes de Millau

Côtes de Montravel

Côtes de Provence

Côtes de Toul

Côtes du Brulhois

Côtes du Forez

Côtes du Frontonnais, следвано или не от Fronton

Côtes du Frontonnais, следвано или не от Villaudric

Côtes du Jura, следвано или не от„mousseux“

Côtes du Lubéron

Côtes du Marmandais

Côtes du Rhône

Côtes du Roussillon, следвано или не от Les Aspres

Côtes du Roussillon Villages, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица

Côtes du Ventoux

Côtes du Vivarais

Cour-Cheverny, следвано или не от Val de Loire

Crémant d’Alsace

Crémant de Bordeaux

Crémant de Bourgogne

Crémant de Die

Crémant de Limoux

Crémant de Loire

Crémant du Jura

Crépy

Criots-Bâtard-Montrachet

Crozes-Hermitage

Еквив