Help Print this page 

Document 02001L0034-20070120

Title and reference
Директива 2001/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 май 2001 година относно допускането на ценни книжа до официална регистрация на фондова борса и относно информацията, която подлежи на публикуване

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/34/2007-01-20
Multilingual display
Text

2001L0034 — BG — 20.01.2007 — 002.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

ДИРЕКТИВА 2001/34/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 28 май 2001 година

относно допускането на ценни книжа до официална регистрация на фондова борса и относно информацията, която подлежи на публикуване

(ОВ L 184, 6.7.2001, p.1)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  No

page

date

 M1

ДИРЕКТИВА 2003/6/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 28 януари 2003 година

  L 96

16

12.4.2003

►M2

ДИРЕКТИВА 2003/71/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА текст от значение за ЕИП от 4 ноември 2003 година

  L 345

64

31.12.2003

►M3

ДИРЕКТИВА 2004/109/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 декември 2004 година

  L 390

38

31.12.2004

►M4

ДИРЕКТИВА 2005/1/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА текст от значение за ЕИП от 9 март 2005 година

  L 79

9

24.3.2005
▼B

ДИРЕКТИВА 2001/34/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 28 май 2001 година

относно допускането на ценни книжа до официална регистрация на фондова борса и относно информацията, която подлежи на публикуване

СЪДЪРЖАНИЕ

ПОЗОВАВАНИЯ И СЪОБРАЖЕНИЯ …

ДЯЛ I: ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРИЛОЖНО ПОЛЕ …

Глава I: Определения …

Член 1 …

Глава II: Приложно поле …

Член 2 …

ДЯЛ II: ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ОФИЦИАЛНАТА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЦЕННИ КНИЖА …

Глава I: Общи условия за допускане …

Член 5 …

Член 6 …

Член 7 …

Глава II: По-строги и допълнителни условия и задължения …

Член 8 …

Глава III: Дерогации …

Член 9 …

Член 10 …

Глава IV: Правомощия на компетентните национални органи …

Раздел 1: Решение за допускане …

Член 11 …

Член 12 …

Член 13 …

Член 14 …

Член 15 …

Раздел 2: Информация, изисквана от компетентните органи …

Член 16 …

Раздел 3: Действия срещу емитент, неспазващ задълженията, произтичащи от допускането …

Член 17 …

Раздел 4: Временно преустановяване или прекратяване на регистрацията …

Член 18 …

Раздел 5: Право на обжалване по съдебен ред в случай на отказ за допускане или прекратяване на регистрацията …

Член 19 …

ДЯЛ III: ОСОБЕНИ УСЛОВИЯ ОТНОСНО ОФИЦИАЛНАТА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЦЕННИ КНИЖА …

Глава I: Публикуване на регистрационни данни за допускане …

Раздел 1: Общи разпоредби …

Раздел 2: Частично или пълно освобождаване от задължението за публикуване на регистрационни данни …

Раздел 3: Информация, която се разрешава да не бъде включена в регистрационните данни …

Раздел 4: Съдържание на регистрационните данни в особени случаи …

Раздел 5: Контрол и разпространение на регистрационните данни …

Раздел 6: Определяне на компетентния орган …

Раздел 7: Взаимно признаване …

Раздел 8: Споразумения с държави, които не са държави-членки …

Глава II: Специфични условия за допускане на акции …

Раздел 1: Условия относно дружества, за чиито акции се подава заявление за допускане до официална регистрация …

Член 42 …

Член 43 …

Член 44 …

Раздел 2: Условия относно акциите, за които се подава заявление за допускане …

Член 45 …

Член 46 …

Член 47 …

Член 48 …

Член 49 …

Член 50 …

Член 51 …

Глава III: Особени условия относно допускането до официална регистрация на дългови ценни книжа, емитирани от предприятие …

Раздел 1: Условия относно предприятия, за чиито дългови ценни книжа се подава заявление за допускане до официална регистрация …

Член 52 …

Раздел 2: Условия относно дълговите ценни книжа, за които се подава заявление за допускане до официална регистрация …

Член 53 …

Член 54 …

Член 55 …

Член 56 …

Член 57 …

Раздел 3: Други условия …

Член 58 …

Член 59 …

Глава IV: Особени условия, свързани с допускане до официална регистрация на дългови ценни книжа, емитирани от държава, регионални или местни органи или международна публична институция …

Член 60 …

Член 61 …

Член 62 …

Член 63 …

ДЯЛ IV: ЗАДЪЛЖЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ЦЕННИ КНИЖА, ДОПУСНАТИ ДО ОФИЦИАЛНА РЕГИСТРАЦИЯ …

Глава I: Задължения на дружествата, чиито акции са допуснати до официална регистрация …

Раздел 1: Регистрация на новоемитирани акции от същия клас …

Член 64 …

Раздел 2: Отношение към акционерите …

Раздел 3: Изменение на учредителния акт или устава …

Раздел 4: Годишни отчети и годишен доклад …

Раздел 5: Допълнителна информация …

Раздел 6: Еквивалентност на информацията …

Раздел 7: Периодична информация, подлежаща на публикуване …

Раздел 8: Публикуване и съдържание на шестмесечния отчет …

Глава II: Задължение на емитента, чиито дългови ценни книжа са допуснати до официална регистрация …

Раздел 1: Дългови ценни книжа, емитирани от предприятие …

Раздел 2: Дългови ценни книжа, емитирани от държава или от нейните регионални или местни органи, или от международна публична институция …

Глава III: Задължения, свързани с информацията, която подлежи на публикуване, когато е придобит или продаден мажоритарен дял в регистрирано дружество …

Раздел 1: Общи разпоредби …

Раздел 2: Информация при придобиване или продажба на мажоритарен дял …

Раздел 3: Определяне на правата на глас …

Раздел 4: Освобождаване от задължения …

Раздел 5: Компетентни органи …

Раздел 6: Санкции …

ДЯЛ V: ПУБЛИКУВАНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА …

Глава I: Публикуване и подаване на регистрационните данни за допускане на ценни книжа до официална регистрация на фондова борса …

Раздел 1: Процедури и срок на публикуване на регистрационните данни и допълнения към тях …

Раздел 2: Предварително уведомяване на компетентните органи относно начина на публикуване …

Глава II: Публикуване и подаване на информация след регистрацията …

Глава III: Езици …

ДЯЛ VI: КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ И СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ …

Член 105 …

Член 106 …

Член 107 …

ДЯЛ VII: КОМИТЕТ ЗА КОНТАКТ …

Глава I: Състав, дейност и задачи на комитета …

Глава II: Адаптиране на размера на пазарната капитализация на капитал …

Член 109 …

ДЯЛ VIII: ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ …

Член 110 …

Член 111 …

Член 112 …

Член 113 …

Приложение II: Част A: Отменени директиви и техните последователни изменения …

Приложение II: Част Б: Срокове за транспониране в националното право …

Приложение III: Съпоставителна таблица …ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност, и по-специално членове 45 и 95 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Икономическия и социален Комитет ( 1 ),

действайки в съответствие с процедурата, посочена в член 251 от Договора ( 2 ),

като имат предвид, че:

(1)

Директива 79/279/ЕИО на Съвета от 5 март 1979 г. относно координирането на условията за допускане на ценни книжа до официална регистрация на фондова борса ( 3 ), Директива 80/390/ЕИО на Съвета от 17 март 1980 г. относно координирането на изискванията за съставяне, разглеждане и разпределение на регистрационните данни, които подлежат на публикуване във връзка с допускането на ценни книжа до официална регистрация на фондова борса ( 4 ), Директива 82/121/ЕИО на Съвета от 15 февруари 1982 г. относно информацията, подлежаща на периодично публикуване от дружествата, чиито акции са допуснати до официална регистрация на фондовата борса ( 5 ), и Директива 88/627/ЕИО на Съвета от 12 декември 1988 г. относно информацията, подлежаща на публикуване, когато мажоритарен дял в регистрирано дружество бъде придобит или продаден ( 6 ) неколкократно, стават предмет на сериозни промени. Съответно, с цел постигане на яснота и рационалност, гореизброените директиви трябва да бъдат систематизирани и обединени в общ текст.

(2)

Координацията на условията за допускане на ценни книжа до официална регистрация на фондовите борси, намиращи се или функциониращи на територията на държавите-членки, е вероятно да предостави равностойна защита на инвеститорите на общностно равнище, поради по-еднородните гаранции за инвеститорите в различните държави-членки, то ще улесни както допускането до официална регистрация на фондовата борса във всяка държава-членка на ценни книжа на друга държава-членка, така и регистрацията на всякакви ценни книжа на множество фондови борси в Общността; съответно ще допринесе и за по-доброто взаимно проникване на националните пазари на ценни книжа чрез премахване на онези пречки, които е целесъобразно да бъдат премахнати, и по този начин ще подпомогне създаването на европейски капиталов пазар.

(3)

Такава координация следователно трябва да бъде прилагана спрямо ценните книжа, независимо от правния статус на техните емитенти, както и спрямо ценните книжа, емитирани от държави, които не са държави-членки, или от техните органи на местна власт, или от международни публични институции; следователно настоящата директива се отнася за субектите, които не са предмет на разпоредбата на член 48, втори параграф на Договора.

(4)

Следва да бъде предвидена възможност за право на обжалване по съдебен ред на решения, издадени от компетентните национални органи, по повод прилагането на настоящата директива, които се отнасят до допускането на ценни книжа до официална регистрация, така че подобно право на обжалване да не ограничава свободата на действие на тези органи.

(5)

В началото координацията на условията за допускане на ценни книжа до официална регистрация трябва да бъде достатъчно гъвкаво, че да позволи да бъдат отчетени съществуващите разлики в структурата на пазарите на ценни книжа в държавите-членки, както и да даде възможност на държавите-членки да вземат предвид конкретните ситуации, пред които могат да бъдат изправени.

(6)

По тези причини координацията следва първоначално да бъде ограничено до установяване на минимални условия за допускане на ценни книжа до официална регистрация на фондовите борси, намиращи се или функциониращи на територията на държавите-членки, без обаче да дава на емитентите някакво право за регистрация.

(7)

Тази частична координация на условията за допускане на ценни книжа до официална регистрация представлява първата стъпка в посока на по-тясно сближаване на правилата, съществуващи в държавите-членки в тази област.

(8)

Пазарът, в който предприятията функционират, е разширен, така че да включи цялата Общност, което налага и съответно увеличаване на финансовите изисквания към тях, както и разширяване на капиталовите пазари, на които трябва да ги удовлетворят; допускането до официална регистрация на фондови борси в държавите-членки на ценни книжа, емитирани от предприятия, представлява важно средство за достъп до тези капиталови пазари; освен това борсовите ограничения за закупуване на ценни книжа, търгувани на фондови борси в друга държава-членка, са премахнати като част от либерализирането на движението на капитала.

(9)

В повечето държави-членки се изискват гаранции от предприятия, предлагащи публично свои ценни книжа, с цел защита на интересите на реалните и потенциалните инвеститори, или в момента на предлагането или при допускането им до официална регистрация на фондовата борса; тези гаранции изискват предоставяне на достатъчна и максимално обективна информация относно финансовото състояние на емитента и данни за ценните книжа, за чието допускане до официалната регистрация се прави заявка; формата, в която трябва да бъде представена тази информация, обикновено включва публикуване на регистрационни данни.

(10)

Гаранциите, изисквани от отделните държави-членки, се различават както по отношение съдържанието и описанието на регистрационните данни, така и относно ефикасността, методите и периодичността на проверката на подадената информация; ефектът от тези различия води не само до затрудняване на допускането на ценни книжа до официална регистрация на фондовите борси на територията на няколко държави-членки, но също и до възпрепятстване на придобиването на ценни книжа, регистрирани на фондовите борси на едни държави-членки, от инвеститори, живеещи в друга, като по този начин осуети финансирането на предприятия и инвестициите в рамките на цялата Общност.

(11)

Тези различия трябва да бъдат отстранени посредством координация на уредбата, без да е необходимо пълното им унифициране, за да се постигне съответна степен на еквивалентност на гаранциите, изисквани от всяка държава-членка за осигуряване предоставянето на достатъчна и максимално обективна информация на реалните или потенциалните притежатели на ценни книжа.

(12)

Тази координация трябва да се прилага за ценните книжа, независимо от правния статус на емитиращото предприятие; настоящата директива се отнася за субектите, които не са посочени в член 48, втори параграф от Договора.

(13)

Взаимното признаване на регистрационните данни, подлежащи на публикуване за допускането на ценни книжа до официална регистрация, представлява важна стъпка в посока на създаване на вътрешен пазар в Общността.

(14)

За тази цел е необходимо да се уточнят органите, компетентни да извършват проверки и да одобряват регистрационните данни, подлежащи на публикуване за допускането на ценни книжа до официална регистрация в случай на едновременно кандидатстване за допускане до официална регистрация в две или повече държави-членки.

(15)

Член 21 от Директива 89/298/ЕИО на Съвета от 17 април 1989 г. относно координацията на изискванията за съставяне, разглеждане и разпределение на проспекта, подлежащ на публикуване при публично предлагане на прехвърлими ценни книжа ( 7 ), съдържа разпоредби, съгласно които ако публичното предлагане се извършва едновременно или в кратки интервали от време в две или повече държави-членки, проспектът за публично предлагане, съставен и одобрен в съответствие с член 7, член 8 или член 12 от въпросната директива, трябва да бъде считан за проспект за публично предлагане в съответните държави-членки на базата на взаимно признаване.

(16)

Желателно е също така да се гарантира, че в случаите, когато в кратък интервал след публичното предлагане се прави заявка за допускане до официална регистрация на фондова борса, проспектът за публично предлагане ще бъде признаван за регистрационни данни.

(17)

Взаимното признаване на проспекти за публично предлагане и допускане до официална регистрация само по себе си не дава право за допускане до официална регистрация.

(18)

Препоръчително е, посредством споразумения между Общността и нечленуващите държави, да се гарантира разширеното приемане на регистрационните данни за допускане до официална регистрация от страна на тези държави на реципрочен принцип.

(19)

В някои случаи изглежда целесъобразно да се постанови възможност държавата-членка, в която се прави заявка за допускане до официална регистрация, да предостави на емитента на ценни книжа, вече допуснати до официална регистрация на фондовата борса на друга държава-членка, правото за частично или пълно освобождаване от задължението за публикуване на регистрационни данни с цел допускане до официални регистрации.

(20)

Дружествата, които вече са регистрирани в Общността за известен период от време и които са с високо качество и международна репутация, са най-вероятните кандидати за презгранична регистрация. Тези дружества обикновено са добре известни в повечето държави-членки и за тях съществува широко разпространявана и достъпна информация.

(21)

Целта на настоящата директива е да гарантира предоставянето на достатъчна информация на инвеститорите; следователно, когато едно такова дружество направи заявка неговите ценни книжа да бъдат допуснати до регистрация в държавата-членка домакин, инвеститорите, работещи на пазара в тази страна, да могат да бъдат достатъчно защитени, като получават само опростена информация, а не пълните регистрационни данни.

(22)

Държавите-членки могат да сметнат за необходимо да определят недискриминиращи минимални количествени критерии, като например настояща пазарна капитализация на собствения капитал, на които емитентите трябва да отговарят, за да имат право да се възползват от възможността за освобождаване, предвидено в настоящата директива; поради растящата интеграция на пазарите на ценни книжа, компетентните органи трябва да имат възможност да третират по подобен начин и по-малките дружества.

(23)

Освен това, много фондови борси имат вторични пазари за търгуване с акции на дружества, които не са допуснати до официална регистрация; в някои случаи регулацията и надзорът на вторичните пазари се осъществява от органи, признати от обществени органи, и те налагат на дружествата изисквания за представяне на информация, които по същество съответстват на изискванията към официално регистрираните дружества; следователно основополагащите принципи на член 23 от настоящата директива могат да се прилагат и когато такива дружества правят заявка за допускане на техните ценни книжа до официална регистрация.

(24)

За да бъдат защитени интересите на инвеститорите, документите, предназначени да бъдат предоставени на обществеността, трябва първо да бъдат изпратени на компетентните органи в държавата-членка, в която се прави заявка за допускане до официална регистрация; именно тази държава-членка трябва да реши дали документите да бъдат проверени от нейните компетентни органи и, ако е необходимо, да определи естеството и начина на извършване на проверката.

(25)

В случая с ценни книжа, допуснати до официална регистрация на фондова борса, защитата на инвеститорите изисква през целия период на регистрация на ценните книжа редовно да им бъде предоставяна необходимата информация; координацията на изискванията към тази редовно представяна информация има подобни цели като тези, предвидени за регистрационните данни, а именно подобряване на защитата и съобразяване с нуждите, улесняване регистрацията на съответните ценни книжа на повече от една фондова борса в Общността и по този начин допринасяне за създаването на истински капиталов пазар на Общността чрез позволяване на по-пълно взаимно проникване на пазари на ценни книжа.

(26)

Съгласно настоящата директива, регистрираните дружества трябва своевременно да предоставят на инвеститорите своя годишен отчет и счетоводен баланс, съдържащи информация за дружеството през цялата финансова година; като се има предвид, че с Четвърта Директива 78/660/ЕИО на Съвета ( 8 ) се координират законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно годишните отчети на някои видове дружества.

(27)

Поне веднъж в хода на всяка финансова година дружествата трябва да предоставят на инвеститорите отчет за дейността си; следователно настоящата директива може да бъде сведена до координация на съдържанието и разпространението на един отчет, покриващ първото шестмесечие на финансовата година.

(28)

В случая с обикновените облигации с фиксиран лихвен процент обаче, предвид на правата, които предоставят на своите притежатели, защитата на инвеститорите посредством публикуването на отчета за първото шестмесечие не е от съществено значение; по силата на настоящата директива конвертируемите или обменяеми облигации, както и облигации с варант, могат да бъдат допуснати до официалната регистрация, само ако свързаните с тях акции вече са регистрирани на същата фондова борса или на друг регулиран, редовно функциониращ и признат отворен пазар или съответно са допуснати едновременно; държавите-членки могат да дерогират този принцип, само ако техните компетентни органи са сигурни, че притежателите разполагат с цялата необходима информация, за да могат да си създадат мнение относно стойността на акциите, с които са свързани тези облигации; в резултат на това, редовно представяната информация подлежи на координация само за дружества, чиито акции са допуснати до официална регистрация на фондовата борса.

(29)

Шестмесечният отчет трябва да позволи на инвеститорите да направят информирана преценка за общото развитие на дейността на дружеството през отчетния период; този отчет обаче трябва да съдържа само основните данни за финансовото състояние и общото развитие на дейността на съответното дружество.

(30)

С цел осигуряване на ефективна защита на инвеститорите и надлежно функциониране на фондовите борси правилата, свързани с редовното предоставяне на информация, която подлежи на публикуване от дружествата, чиито акции са допуснати до официална регистрация на фондова борса в рамките на Общността, трябва да се прилагат не само за дружества от държавите-членки, а също и за дружества от държави, които не са държави-членки.

(31)

Една политика за достатъчната информация за инвеститорите по отношение на прехвърлимите ценни книжа вероятно би подобрила защитата на инвеститорите, би увеличила доверието им в пазарите на ценни книжа и така би гарантирала, че тези пазари функционират правилно.

(32)

Когато такава защита стане по-равностойна, координирането на тази политика на общностно равнище може да допринесе за по-голямото взаимно проникване на пазарите на прехвърлими ценни книжа в държавите-членки и може да подпомогне създаването на истински европейски капиталов пазар.

(33)

За тази цел инвеститорите трябва да бъдат информирани за мажоритарните дялове в дружества от Общността, чиито акции са официално регистрирани на фондовите борси, намиращи се или функциониращи на територията на Общността, както и за промените в тези дялове.

(34)

Координираните правила трябва да бъдат установени с оглед на подробното съдържание и процедурата за прилагане на това изискване.

(35)

Дружествата, чиито акции са официално регистрирани на фондова борса в Общността, могат да информират обществото за промените в мажоритарните дялове само в случай че са били уведомени за това от притежателите им.

(36)

Повечето държави-членки нямат такова изискване към притежателите, а там, където то съществува, са налице значителни различия в процедурите за прилагането му; следователно Общността трябва да приеме координирани правила в тази област.

(37)

Настоящата директива не следва да засяга задълженията на държавите членки относно сроковете за транспониране, установени в приложение II, част Б,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:ДЯЛ I

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРИЛОЖНО ПОЛЕГЛАВА I

Определения

Член 1

За целите на настоящата директива:

а) „емитенти“ са дружества и други юридически лица, както и всякакви предприятия, чиито ценни книжа подлежат на заявка за допускане до официална регистрация на фондовата борса;

б) „предприятия за колективно инвестиране, различни от затворения тип“ са дялови тръстове и инвестиционни дружества:

i) чиято цел е колективно инвестиране на капитал, предоставен от обществеността, които работят на принципа на разпределение на риска; и

ii) чиито дялови единици се закупуват повторно или изкупуват обратно, пряко или непряко, по искане на притежателя за сметка на активите на тези предприятия. Действията, предприети от такива предприятия с цел гарантиране, че борсовата стойност на техните дялови единици не се отклонява значително от нетната стойност на активите им, се считат за еквивалентни на такова повторно закупуване или обратно изкупуване;

в) за целите на настоящата директива „инвестиционни дружества, различни от затворения тип“ са инвестиционни дружества:

i) чиято цел е колективно инвестиране на капитал, предоставен от обществеността, които работят на принципа на разпределение на риска; и

ii) чиито акции се закупуват повторно или изкупуват обратно по искане на притежателя за сметка на активите на тези дружества. Действията, предприети от такива дружества с цел гарантиране, че борсовата стойност на техните акции не се отклонява значително от нетната стойност на активите им, се считат за еквивалентни на такова повторно закупуване или обратно изкупуване;

г) „кредитна институция“ е предприятие с предмет на дейност получаване от неограничен кръг лица на депозити или на други парични средства, подлежащи на връщане, и отпускане на кредити за негова сметка;

д) „дялови единици на предприятие за колективно инвестиране“ са ценни книжа, емитирани от предприятие за колективно инвестиране, представляващи правата на участниците върху активите на такова предприятие;

е) „участие“ означава права върху капитала на други предприятия, независимо дали са представени чрез удостоверения, които посредством създаване на трайна връзка с тези предприятия, са предназначени да допринесат за дейностите на предприятието, което притежава тези права.

▼M3 —————

▼BГЛАВА II

Приложно поле

Член 2

1.  Разпоредбите на членове от 5 до 19, на членове от 42 до 69 и на членове от 78 до 84 се прилагат за ценни книжа, които са допуснати до официална регистрация или са предмет на заявление за допускане до официална регистрация на фондова борса, намираща се или функционираща на територията на държава-членка.

2.  Държавите-членки могат да решат да не прилагат разпоредбите, посочени в параграф 1, спрямо:

а) дялови единици, емитирани от предприятия за колективно инвестиране, различни от затворения тип;

б) ценни книжа, емитирани от държава-членка или от нейните органи на местна власт.

▼M2 —————

▼M3 —————

▼BДЯЛ II

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ОФИЦИАЛНАТА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЦЕННИ КНИЖАГЛАВА I

Общи условия за допускане

Член 5

Държавите-членки осигуряват, че:

а) ценни книжа няма да бъдат допускани до официална регистрация на нито една фондова борса, намираща се или функционираща на тяхна територия, ако не са изпълнени условията, посочени в настоящата директива;

б) емитентите на ценни книжа, допуснати до официална регистрация, независимо от датата на допускане, ще изпълняват задълженията, посочени в настоящата директива.

Член 6

1.  Допускането на ценни книжа до официална регистрация зависи от условията, предвидени в членове от 42 до 51 или в членове от 52 до 63, касаещи съответно акции и дългови ценни книжа.

▼M3 —————

▼B

3.  Удостоверенията, представляващи акциите, могат да бъдат допуснати до официална регистрация само в случай че емитентът на представляваните акции отговаря на условията, предвидени в разпоредбите на членове от 42 до 44, както и задълженията по членове от 64 до 69 и ако удостоверенията отговарят на условията, посочени в членове от 45 до 50.

Член 7

Държавите-членки не могат да поставят като условие за допускането до официална регистрация на ценни книжа, емитирани от дружества или други юридически лица, които са местни лица на друга държава-членка, тези ценни книжа вече да трябва да са били допуснати до официална регистрация на фондова борса, намираща се или функционираща на територията на една държава-членка.ГЛАВА II

По-строги или допълнителни условия и задължения

Член 8

1.  Като се спазват забраните, посочени в член 7 и в членове от 42 до 63, държавите-членки могат да допуснат до официална регистрация ценни книжа при по-строги условия от тези, предвидени в членове от 42 до 63 или при допълнителни условия, стига тези по-строги и допълнителни условия да се прилагат по принцип за всякакви емитенти или за отделни класове емитенти и че те са публикувани преди да е направена заявката за допускане на съответните ценни книжа.

▼M3

2.  Държавите-членки могат да включат издателите на ценни книжа в официалния списък при спазване на допълнителни задължения, при условие че тези допълнителни задължения се отнасят общо за всички издатели или за отделни класи издатели.

▼B

3.  При същите условия като предвидените в член 9 държавите-членки могат да позволяват дерогации от допълнителните или по-строги условия и задължения, посочени в предходните параграфи 1 и 2.

4.  В съответствие с приложимите национални правила държавите-членки могат да изискат от емитентите на ценни книжа, допуснати до официална регистрация, редовно да уведомяват обществеността за своето финансово състояние и общия ход на дейността си.ГЛАВА III

Дерогации

Член 9

Всякакви дерогации от условията за допускане на ценни книжа до официална регистрация, които могат да бъдат разрешени в съответствие с разпоредбите на членове от 42 до 63, трябва да се прилагат за всички емитенти, като обстоятелствата, които ги обосновават, са сходни.

Член 10

Държавите-членки могат да решат да не прилагат условията, предвидени в разпоредбите на членове от 52 до 63 и задълженията, посочени в член 81, параграфи 1 и 3, по отношение на заявленията за допускане до официална регистрация на дългови ценни книжа, емитирани от дружества и други юридически лица, които са местни лица на една държава-членка и които са учредени, ръководени или управлявани съобразно специален закон, като изплащанията и лихвите, във връзка с тези ценни книжа, са гарантирани от една държава-членка или от някой от членовете на федерална държава- членка.ГЛАВА IV

Правомощия на компетентните национални органиРаздел 1

Решение за допускане

Член 11

1.  Компетентните органи, посочени в член 105, вземат решение за допускането на ценни книжа до официална регистрация на фондова борса, намираща се или функционираща на тяхна територията.

2.  Без да се засягат другите им правомощия, компетентните органи имат право да отхвърлят заявление за допускане на ценни книжа до официална регистрация, в случай че по тяхно усмотрение, състоянието на емитента е такова, че допускането би нанесло вреди на интересите на инвеститорите.

Член 12

Чрез дерогация от разпоредбите на член 8 държавите-членки могат, единствено с цел защита интересите на инвеститорите, да оправомощят компетентните органи да допуснат ценни книжа до официална регистрация при някакво специално условие, което компетентните органи считат за целесъобразно и за което изрично са уведомили заявителя.

Член 13

1.  В случаите, когато едновременни или непосредствено една след друга се правят заявки за допускане на същите ценни книжа до официална регистрация на фондови борси, намиращи се или функциониращи на територията на повече от една държава-членка, или когато заявлението за допускане се отнася за ценни книжа, които вече са регистрирани на друга фондова борса в друга държава-членка, компетентните органи осъществяват контакт помежду си и предприемат необходимите действия за ускоряване на процедурата и за максимално опростяване на формалностите, както и на всички други изискуеми условия за допускане на съответните ценни книжа.

2.  За улесняване работата на компетентните органи, във всяко заявление за допускане на ценни книжа до официална регистрация на фондова борса, намираща се или функционираща на територията на една държава-членка, трябва да бъде посочено, че подобно заявление се подава или е подадено в друга държава-членка или предстои да бъде подадено в непосредствено бъдеще.

Член 14

Компетентните органи могат да откажат да допуснат до официална регистрация ценни книжа, които вече са регистрирани в друга държава-членка, в случаите, когато емитентът не спазва задълженията, произтичащи от допускането в тази държава-членка.

Член 15

В случаите, когато заявлението за допускане до официална регистрация се отнася до удостоверения, представляващи акции, то трябва да бъде разгледано само ако компетентните органи сметнат, че емитентът на удостоверенията предлага достатъчни гаранции за защита на инвеститорите.Раздел 2

Информация, изисквана от компетентните органи

Член 16

1.  Емитент, чийто ценни книжа са допуснати до официална регистрация, предоставя на компетентните органи цялата информация, която те сметнат за целесъобразна с цел защита на инвеститорите и гарантиране на безпроблемното функциониране на пазара.

2.  В случаите, когато защитата на инвеститорите или безпроблемното функциониране на пазара налагат, компетентните органи могат да изискат от емитента да публикува информация във вида и в сроковете, които сметнат на необходимо. Ако емитентът не спази това изискване, компетентните органи могат да я публикуват сами, след като се запознаят с мнението на емитента.Раздел 3

Действия срещу емитент, неспазващ задълженията, произтичащи от допускането

Член 17

Без да се засягат каквито и да било други действия или санкции, които могат да извършат или наложат в случай на неспазване на задълженията, произтичащи от допускането до официална регистрация, от страна на емитента, компетентните органи могат да оповестят факта, че емитентът не е спазил тези задължения.Раздел 4

Временно преустановяване или прекратяване на регистрацията

Член 18

1.  Компетентните органи могат да решат временно да преустановят регистрацията на ценни книжа, в случаите когато безпроблемното функциониране на пазара е или може да бъде временно застрашено или когато го изисква защитата на инвеститорите.

2.  Компетентните органи могат да решат, че регистрацията на ценни книжа се прекратява в случаите, когато установят, че поради възникване на специални обстоятелства нормалната редовна търговия с ценните книжа не е повече възможна.Раздел 5

Право на обжалване по съдебен ред в случай на отказ за допускане или прекратяване на регистрацията

Член 19

1.  Държавите-членки гарантират, че решенията на компетентните органи за отказ от допускане на ценни книжа до официална регистрация или за прекратяване на съответната регистрация могат да бъдат обжалвани по съдебен ред.

2.  На заявителя се съобщава решението, касаещо молбата му за допускане до официална регистрация, в срок от шест месеца след получаване на молбата или, ако през този период компетентните органи са се нуждаели от допълнителна информация — в срок от шест месеца след предоставянето на тази информация.

3.  Отсъствието на решение в срока, определен в параграф 2, се счита за отхвърляне на молбата. Това отхвърляне дава право на обжалване по съдебен ред, предвидено в параграф 1.ДЯЛ III

ОСОБЕНИ УСЛОВИЯ ОТНОСНО ОФИЦИАЛНАТА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЦЕННИ КНИЖАГЛАВА I

Публикуване на регистрационни данни за допусканеРаздел 1

Общи разпоредби

▼M2 —————

▼BРаздел 2

Частично или пълно освобождаване от задължението за публикуване на регистрационни данни

▼M2 —————

▼BРаздел 3

Информация, която се разрешено да не бъде включена в регистрационните данни

▼M2 —————

▼BРаздел 4

Съдържание на регистрационните данни в особени случаи

▼M2 —————

▼BРаздел 5

Контрол и разпространение на регистрационните данни

▼M2 —————

▼BРаздел 6

Определяне на компетентния орган

▼M2 —————

▼BРаздел 7

Взаимно признаване

▼M2 —————

▼BРаздел 8

Споразумения с държави, които не са държави-членки

▼M2 —————

▼BГЛАВА II

Специфични условия за допускане на акцииРаздел 1

Условия относно дружества, за чиито акции се подава заявление за допускане до официална регистрация

Член 42

Правното положение на дружеството трябва да бъде в съответствие с приложимата законова и нормативна уредба както по отношение на учредяването му, така и във връзка с дейността му съгласно неговия устав.

Член 43

1.  Прогнозната пазарна капитализация на акциите, за които се подава заявление за допускане до официална регистрация или в случаите, когато тя не може да бъде определена, капиталът и резервите на дружеството, включително печалбата или загубата за последната финансова година, трябва да възлизат най-малко на един милион евро.

2.  Дори и в случаите, когато това условие не е изпълнено, държавите-членки могат да осигурят допускане до официална регистрация, стига компетентните органи да сметнат, че за съответните акции ще има достатъчен пазар.

3.  За целите на допускането до официална регистрация една държава-членка може да изиска по-висока прогнозна пазарна капитализация или капитал, и резерви в по-голям размер, само в случай че в съответната държава съществува друг регулиран, редовно функциониращ, признат открит пазар, и изискванията към него са равни или не по-малки от тези, посочени в параграф 1.

4.  Условието, предвидено в параграф 1, не се прилага при допускане до официална регистрация на допълнителен пакет акции от същия клас като тези, които вече са допуснати.

5.  Еквивалентът в национална валута на един милион евро първоначално е еквивалент в национална валута на един милион европейски разчетни единици, приложими към 5 март 1979 г.

6.  Ако в резултат на корекцията на еквивалента на евро в национална валута пазарната капитализация, изчислена в национална валута, се задържи за период от една година на стойност най-малко 10 % под или над стойността на един милион евро в рамките на 12 месеца след изтичането на този срок, държавата-членка трябва да измени своите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да ги приведе в съответствие с разпоредбите на параграф 1.

Член 44

Преди подаване на заявление за официална регистрация дружеството трябва да е публикувало или подало годишните си отчети съгласно националното законодателство за предходните три финансови години. По изключение компетентните органи могат да позволят дерогиране от това условие в случаите, когато това е желателно от гледна точка на интересите на дружеството или на инвеститорите и когато компетентните органи са удовлетворени, че инвеститорите разполагат с необходимата информация за преценка на дружеството и на акциите, за които се прави заявка за допускане до официална регистрация.Раздел 2

Условия относно акциите, за които се подава заявление за допускане

Член 45

Правното положение на акциите трябва да бъде в съответствие със законовата и подзаконовата нормативна уредба, на които са подчинени.

Член 46

1.  Акциите трябва да подлежат на свободно договаряне.

2.  Компетентните органи могат да считат акциите, които не са напълно изплатени, като предмет на свободно договаряне, ако са взети мерки, гарантиращи, че договарянето на акциите не е ограничено и че търгуването е отворено и целесъобразно чрез публично предоставяне на подходяща информация.

3.  В случаите, когато става дума за допускане до официална регистрация на акции, което може да бъде получено само след одобрение, компетентните органи могат да дерогират от разпоредбата на параграф 1, стига използването на клаузата за одобрение да не се отразява негативно на пазара.

Член 47

В случаите, когато допускането до официална регистрация се предхожда от публично емитиране, първата регистрация може да бъде направена единствено след изтичането на периода на подаване на заявки за записване.

Член 48

1.  Достатъчен брой акции трябва да бъдат разпределени на обществеността в една или повече държави-членки не по-късно от момента на допускане.

2.  Условието, предвидено в параграф 1, се прилага, когато акциите подлежат на разпределяне на обществеността чрез фондовата борса. В този случай допускането до официална регистрация може да бъде разрешено само ако компетентните органи са удовлетворени, че за кратък период от време чрез фондовата борса са разпределени достатъчен брой акции.

3.  В случаите, когато се подава заявление за допускане до официална регистрация на допълнителен пакет акции от същия клас, компетентните органи могат да преценят дали достатъчен брой акции са разпределени публично в сравнение с целия брой емитирани акции, а не само по отношение на допълнителния пакет.

4.  Чрез дерогация от разпоредбата на параграф 1, ако акциите са допуснати до официална регистрация в една или повече държави, които не са държави-членки, компетентните органи могат да гарантират допускането им в случай че достатъчен брой акции са разпределени на обществеността в държава, която не е държава-членка, или държави, където те са регистрирани.

5.  Счита се, че броят разпределени акции е достатъчен, когато акциите, за които е подадено заявление за допускане, са притежавани от обществеността и възлизат най-малко на 25 % от записания капитал, представляван от съответния клас акции, или когато предвид на големия брой акции от един и същ клас и степента на разпределението им на обществеността, пазарът ще функционира надлежно с по-малък процент.

Член 49

1.  Заявлението за допускане до официална регистрация трябва да се отнася за всички акции от същия клас, които вече са емитирани.

2.  Държавите-членки могат да сметнат, че това условие няма да се прилага при заявления за допускане, които не се отнасят за всички акции от един и същ клас, които са вече емитирани, в случаите, когато акциите от този клас, за които не се прави заявка за допускане принадлежат към пакети, целящи да поддържат контрол върху дружеството или неподлежащи на договаряне за определен период от време съгласно споразумения, стига обществеността да е уведомена за такива ситуации и да не съществува опасност тези ситуации да накърняват интересите на притежателите на акциите, за които се прави заявка за допускане.

Член 50

1.  За допускането до официална регистрация на акции, емитирани от дружества, които са местни лица в друга държава-членка и които акции имат физическа форма, необходимо и достатъчно условие е физическата форма да отговаря на стандартите, установени в съответната друга държава-членка. В случаите, когато физическата форма не отговаря на стандартите, които са в сила в държавата-членка, където се подава заявление за допускане до официална регистрация, компетентните органи на държавата трябва направят този факт публично достояние.

2.  Физическата форма на акциите, емитирани от дружествата, които са местни лица на държава, която не е държава-членка, трябва да предвижда достатъчна защита за инвеститорите.

Член 51

Ако акциите, емитирани от дружество, което е местно лице на държава, която не е държава-членка, не са регистрирани нито в държавата по произход, нито в държавата, където се притежават преобладаващата част от акциите, те могат и да не бъдат допуснати до официална регистрация, освен ако компетентните органи имат достатъчно основания да считат, че липсата на регистрация в държавата по произход или в държавата, където се намира преобладаващата част от акциите, не е резултат от необходимостта за защита на инвеститорите.ГЛАВА III

Особени условия относно допускането до официална регистрация на дългови ценни книжа, емитирани от предприятиеРаздел 1

Условия относно предприятия, за чиито дългови ценни книжа се подава заявление за допускане до официална регистрация

Член 52

Правното положение на предприятието трябва да бъде в съответствие с приложимата законова и подзаконова нормативна уредба както по отношение на учредяването му, така и във връзка с дейността му съгласно учредителния акт.Раздел 2

Условия относно дълговите ценни книжа, за които се подава заявление за допускане до официална регистрация

Член 53

Правното положение на дълговите ценни книжа трябва да бъде в съответствие с приложимата законова и подзаконова нормативна уредба.

Член 54

1.  Дълговите ценни книжа трябва да подлежат на свободно договаряне.

2.  Компетентните органи могат да считат дълговите ценни книжа, които не са изплатени изцяло, за свободно прехвърлими, ако са взети мерки, гарантиращи, че прехвърлимостта на дълговите ценни книжа не е ограничена, че търгуването е отворено и целесъобразно, чрез предоставяне на цялата подходяща информация на обществеността.

Член 55

Когато публичното емитиране предхожда допускането до официална регистрация, първата регистрация може да бъде направена единствено след изтичането на срока за подаване на заявления за записване. Тази разпоредба не се прилага в случаите на държавни емисии на дългови ценни книжа, когато крайният срок на подписката не е фиксиран.

Член 56

Заявлението за допускане до официална регистрация се отнася еднакво за всички дългови ценни книжа с еднакви права.

Член 57

1.  За допускането до официална регистрация на дългови ценни книжа, емитирани от предприятия, които са местни лица за друга държава членка и които дългови ценни книжа имат физическа форма, необходимо и достатъчно условие е физическата форма да отговаря на стандартите, установени в съответната друга държава-членка. Когато физическата форма не отговаря на стандартите, валидни в държавата-членка, където се подава заявление за допускане до официална регистрация, нейните компетентни органи този факт публично достояние.

2.  Физическата форма на дълговите ценни книжа, емитирани в една държава-членка, трябва да отговаря на стандартите, валидни в нея.

3.  Физическата форма на дълговите ценни книжа, емитирани от предприятия, които са местни лица за държава, която не е държава-членка, трябва да предвижда достатъчна защита за инвеститорите.Раздел 3

Други условия

Член 58

1.  Размерът на заема не може да възлиза на по-малко от 200 000 EUR. Тази разпоредба не се прилага в случаите на държавни емисии, когато размерът на заема не е фиксиран.

2.  Държавите-членки могат да гарантират допускане до официална регистрация дори и в случаите, когато това условие не е изпълнено, стига компетентните органи да са удовлетворени, че за съответните дългови ценни книжа ще има достатъчен пазар.

3.  Еквивалентът в национална валута на 200 000 EUR първоначално е еквивалент в национална валута на 200 000 разчетни единици от вида, приложим към 5 март 1979 г.

4.  Ако в резултат на корекцията на еквивалента на евро в национална валута минималният размер на заема, изчислен в национална валута, се задържи за период от една година на стойност най-малко 10 % под стойността на 200 000 EUR, в рамките на 12 месеца след изтичането на този срок държавата-членка трябва да внесе промени в законовите, подзаконовите и административните си разпоредби, за да ги приведе в съответствие с разпоредбите на параграф 1.

Член 59

1.  Конвертируеми или обменяеми облигации и облигации с варанти могат да бъдат допускани до официална регистрация само в случаите, когато свързаните с тях акции вече са регистрирани на съответната фондова борса или на друг регулиран, редовно функциониращ и признат отворен пазар или съответно са допуснати едновременно.

2.  Държавите-членки могат чрез дерогация от разпоредбата на параграф 1 да гарантират допускане до официална регистрация на конвертируеми или обменяеми облигации и облигации с варанти в случаите, когато компетентните органи са удовлетворени, че притежателите разполагат с необходимата информация за съставяне на мнение относно стойността на акциите, с които са свързани съответните дългови ценни книжа.ГЛАВА IV

Особени условия, свързани с допускане до официална регистрация на дългови ценни книжа, емитирани от държава, нейни регионални или местни органи или международна публична институция

Член 60

Дълговите ценни книжа трябва да бъдат свободно прехвърлими.

Член 61

В случаите, когато публичното емитиране предхожда допускането до официална регистрация, първата регистрация може да бъде направена едва след изтичането на периода за подаване на заявки за записване. Тази разпоредба не се прилага в случаите, когато крайният срок на подписката не е фиксиран.

Член 62

Заявката за допускане до официална регистрация се отнася еднакво за всички дългови ценни книжа с еднакви права.

Член 63

1.  За допускането до официална регистрация на дългови ценни книжа, емитирани от държава-членка или от нейни регионални или местни органи във физическа форма, необходимо и достатъчно условие е физическата форма да отговаря на стандартите, които са в сила в съответната държава-членка. В случаите, когато физическата форма не отговаря на стандартите, валидни в държавата-членка, където се прави заявка за допускане до официална регистрация, компетентните органи на държавата трябва да направят този факт публично достояние.

2.  Физическата форма на дълговите ценни книжа, емитирани от държави, които не са държави-членки, или от техните регионални или местни органи, или от международни публични институции, трябва да предвижда достатъчна защита за инвеститорите.ДЯЛ IV

ЗАДЪЛЖЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ЦЕННИ КНИЖА, ДОПУСНАТИ ДО ОФИЦИАЛНА РЕГИСТРАЦИЯГЛАВА I

Задължения на дружествата, чиито акции са допуснати до официална регистрацияРаздел 1

Регистрация на новоемитирани акции от същия клас

Член 64

Без да се засяга разпоредбата на член 49, параграф 2, в случай на нова публична емисия на акции от същия клас като тези, които вече са официално регистрирани, когато новите акции не подлежат на автоматично допускане, дружеството е длъжно да подаде заявление за допускането им до същата регистрация в срок не по-късно от една година след емитирането им или когато започнат да подлежат на свободно договаряне.Раздел 2

Отношение към акционерите

▼M3 —————

▼BРаздел 3

Изменение на учредителния акт или устава

▼M3 —————

▼BРаздел 4

Годишни отчети и годишен доклад

▼M3 —————

▼BРаздел 5

Допълнителна информация

▼M3 —————

▼BРаздел 6

Еквивалентност на информацията

▼M3 —————

▼BРаздел 7

Периодична информация, подлежаща на публикуване

▼M3 —————

▼BРаздел 8

Публикуване и съдържание на шестмесечния отчет

▼M3 —————

▼BГЛАВА II

Задължение на емитента, чиито дългови ценни книжа са допуснати до официална регистрацияРаздел 1

Дългови ценни книжа, емитирани от предприятие

▼M3 —————

▼BРаздел 2

Дългови ценни книжа, емитирани от държава или от нейните регионални или местни органи, или от международна публична институция

▼M3 —————

▼BГЛАВА III

Задължения, свързани с информацията, която подлежи на публикуване, когато е придобит или продаден мажоритарен дял в регистрирано дружествоРаздел 1

Общи разпоредби

▼M3 —————

▼BРаздел 2

Информация при придобиване или продажба на мажоритарен дял

▼M3 —————

▼BРаздел 3

Определяне на правата на глас

▼M3 —————

▼BРаздел 4

Освобождаване от задължения

▼M3 —————

▼BРаздел 5

Компетентни органи

▼M3 —————

▼BРаздел 6

Санкции

▼M3 —————

▼BДЯЛ V

ПУБЛИКУВАНЕ И ПОДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТАГЛАВА I

Публикуване и подаване на регистрационните данни за допускане на ценни книжа до официална регистрация на фондова борсаРаздел 1

Процедури и срок за публикуване на регистрационни данни и допълнения към тях

▼M2 —————

▼BРаздел 2

Предварително уведомяване на компетентните органи относно начина на публикуване

▼M2 —————

▼BГЛАВА II

Публикуване и подаване на информация след регистрацията

▼M3 —————

▼BГЛАВА III

Езици

▼M3 —————

▼M2 —————

▼BДЯЛ VI

КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ И СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

Член 105

1.  Държавите-членки осигуряват прилагането на настоящата директива и назначават един или повече компетентни органи за нейните цели. Те уведомяват за тях Комисията, като уточняват подробностите за разпределението на правомощията помежду им.

2.  Държавите-членки гарантират, че компетентни органи разполагат с необходимите правомощия за изпълнение на задълженията си.

3.  Настоящата директива не засяга отговорностите на компетентните органи, които ще продължат да се подчиняват единствено на националното право.

Член 106

Компетентните органи си сътрудничат винаги, когато е необходимо, с цел изпълнение на задълженията си и обменят полезната за това информация.

Член 107

1.  Държавите-членки гарантират, че всички лица, назначени понастоящем или в миналото от компетентните органи, са подписали декларация за професионална тайна. Това означава, че никаква конфиденциална информация, до която получават достъп при изпълнение на служебните си задължения, не може да бъде разкривана на никое лице или орган, освен когато това е правно установено.

2.  Параграф 1 обаче не пречи на компетентните органи на различните държави-членки да обменят информация, както е посочено в настоящата директива. Информацията, обменена по този начин, е предмет на задължението за неразкриване на професионална тайна, на което подлежат получилите я лица, назначени понастоящем или в миналото от компетентните органи.

 

 ◄

▼M3 —————

▼BДЯЛ VII

КОМИТЕТ ЗА КОНТАКТГЛАВА I

Състав, дейност и задачи на Комитета

▼M4 —————

▼BГЛАВА II

Адаптиране на размера на пазарната капитализация на капитал

▼M4

Член 109

1.  С цел коригиране на определения в член 43, параграф 1 минимален размер на предвидимата пазарна капитализация с оглед изискванията на икономическата ситуация, Комисията представя на Европейския комитет по ценни книжа, създаден с Решение 2001/528/ЕО на Комиеията ( 9 ), проект на мерките, които ще бъдат взети.

2.  Когато се прави позоваване на настоящия параграф, се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО от 28 юни 1999 г. за установяване на процедури за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията ( 10 ), като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Периодът, определен в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, е три месеца.

3.  Комитетът приема свой процедурен правилник.

▼BДЯЛ VIII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 110

Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на основните законови, подзаконови и административни разпоредби, които приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 111

1.  Директиви 79/279/ЕИО, 80/390/ЕИО, 82/121/ЕИО и 88/627/ЕИО, изменени с актовете, изброени в приложение II, част A, са отменени, без да се засягат задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране, посочени в приложение II, част Б.

2.  Препратките към отменените директиви се считат за препратки към настоящата директива и се тълкуват в съответствие със съпоставителната таблица, представена в приложение III.

Член 112

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейските общности.

Член 113

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

▼M2 —————

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ II

ЧАСТ A

Отменени директиви и техните последователни изменения (съгласно разпоредбата на член 111)Директива 79/279/ЕИО на Съвета

(ОВ L 66, 16.3.1979 г., стр. 21)

Директива 82/148/ЕИО на Съвета

(ОВ L 62, 5.3.1982 г., стр. 22)

Директива 88/627/ЕИО на Съвета

(ОВ L 348, 17.12.1988 г., стр. 62)

Директива 80/390/ЕИО на Съвета

(ОВ L 100, 17.4.1980 г., стр. 1)

Директива 82/148/ЕИО на Съвета

(ОВ L 62, 5.3.1982 г., стр. 22)

Директива 87/345/ЕИО на Съвета

(ОВ L 185, 4.7.1987 г., стр. 81)

Директива 90/211/ЕИО на Съвета

(ОВ L 112, 3.5.1990 г., стр. 24)

Директива 94/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 135, 31.5.1994 г., стр. 1)

Директива 82/121/ЕИО на Съвета

(ОВ L 48, 20.2.1982 г., стр. 26)

Директива 88/627/ЕИО на Съвета

(ОВ L 348, 17.12.1988 г., стр. 62)
ПРИЛОЖЕНИЕ II

ЧАСТ Б

Срокове за транспониране в националното право (посочени в член 111)Директива

Срок за транспониране

79/279/ЕИО

8 март 1981 г. (1) (2)

80/390/ЕИО

19 септември 1982 г. (2)

82/121/ЕИО

30 юни 1983 г. (3)

82/148/ЕИО

87/345/ЕИО

1 януари 1990 г.

1 януари 1991 г. за Испания

1 януари 1992 г. за Португалия

88/627/ЕИО

1 януари 1991 г.

90/211/ЕИО

17 април 1991 г.

94/18/ЕО

 

(1)   8.3.1982 г. за държавите-членки, които едновременно въвеждат Директиви 79/279/ЕИО и 80/390/ ЕИО.

(2)   30.6.1983 г. за държавите-членки, които едновременно въвеждат Директиви 79/279/ЕИО, 80/390/ЕИО и 82/121/ЕИО.

(3)   Срок за прилагане: 30.6.1986 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ III

СЪПОСТАВИТЕЛНА ТАБЛИЦАНастояща Директива

Дир. 79/279/ЕИО

Дир. 80/390/ЕИО

Дир. 82/121/ЕИО

Дир. 88/627/ЕИО

член 1, буква a)

 

член 2, буква в)

 
 

член 1, буква б), встъпителна част

член 2, буква a), встъпителна част

член 2, буква a), встъпителна част

 
 

член 1, буква б), i) и ii)

член 2, буква a), първо и второ тире

член 2, буква a), първо и второ тире

 
 

член 1, буква в), встъпителна част

 
 

член 1, параграф 2, втора алинея, встъпителна част

 

член 1, буква в), i) и ii)

 
 

член 1, параграф 2, втора алинея, първо и второ тире

 

член 1, буква г)

 

член 2, буква д)

 
 

член 1, буква д)

член 2, буква б)

член 2, буква б)

 
 

член 1, буква e)

 

член 2, буква e)

 
 

член 1, буква ж)

 

член 2, буква г)

 
 

член 1, буква з)

 

член 2, буква ж)

 
 

член 2, параграф 1

член 1, параграф 1

 
 
 

Член 2, параграф 2, встъпителна част

Член 1, параграф 2, встъпителна част

 
 
 

член 2, параграф 2 буква a) и буква б)

Член 1, параграф 2, първо и второ тире

 
 
 

член 3, параграф 1

 

член 1, параграф 1

 
 

член 3, параграф 2, встъпителна част

 

член 1, параграф 2, встъпителна част

 
 

член 3, параграф 2, букви a) и б)

 

член 1, параграф 2, първо и второ тире

 
 

член 4, параграф 1

 
 

член 1, параграф 1

 

член 4, параграф 2

 
 

член 1, параграф 2, първа алинея

 

член 4, параграф 3

 
 

член 1, параграф 3

 

член 5, буква a) и буква б)

член 3, първо и второ тире

 
 
 

член 6

член 4

 
 
 

член 7

член 6

 
 
 

член 8

член 5

 
 
 

член 9

член 7

 
 
 

член 10

член 8

 
 
 

член 11, параграф 1

член 9, параграф 1

 
 
 

член 11, параграф 2

член 9, параграф 3

 
 
 

член 12

член 10

 
 
 

член 13, параграф 1

член 18, параграф 2

 
 
 

член 13, параграф 2

член 18, параграф 3

 
 
 

член 14

член 11

 
 
 

член 15

член 16

 
 
 

член 16

член 13

 
 
 

член 17

член 12

 
 
 

член 18

член 14

 
 
 

член 19

член 15

 
 
 

член 20

 

член 3

 
 

член 21

 

член 4

 
 

член 22

 

член 5

 
 

член 23, встъпителна част

 

член 6, встъпителна част

 
 

член 23, параграф 1 и параграф 2

 

член 6, параграф 1 и параграф 2

 
 

член 23, параграф 3, буква a)

 

член 6, параграф 3, буква a)

 
 

член 23, параграф 3, буква б) встъпителна част

 

член 6, параграф 3, буква б), встъпителна част

 
 

член 23, параграф 3, буква б), i)

 

член 6, параграф 3, буква б), първо тире

 
 

член 23, параграф 3, буква б), ii)

 

член 6, параграф 3, буква б), второ тире

 
 

член 23, параграф 3, буква в), встъпителна част

 

член 6, параграф 3, буква в), встъпителна част

 
 

член 23, параграф 3, буква в), i)

 

член 6, параграф 3, буква в), първо тире

 
 

член 23, параграф 3, буква в), ii)

 

член 6, параграф 3, буква в), второ тире

 
 

член 23, параграф 3, буква в), ii), първо тире

 

член 6, параграф 3, буква в), второ тире, i)

 
 

член 23, параграф 3, буква в), ii), второ тире

 

член 6, параграф 3, буква в), второ тире, ii)

 
 

член 23, параграф 3, буква в), iii)

 

член 6, параграф 3, буква в), трето тире

 
 

член 23, параграф 3, букви от г) до ж)

 

член 6, параграф 3, букви от г) до ж)

 
 

член 23, параграф 4 и параграф 5

 

член 6, параграф 4 и параграф 5

 
 

член 24

 

член 7

 
 

член 25, параграф 1, първа алинея, встъпителна част

 

член 8, параграф 1, първа алинея встъпителна част

 
 

член 25, параграф 1, първа алинея, букви от a) до ж)

 

член 8, параграф 1, първа алинея, от първо до седмо тире

 
 

член 25, параграф 1, втора алинея, встъпителна част

 

член 8, параграф 1, втора алинея, встъпителна част

 
 

член 25, параграф 1, втора алинея, буква a) и буква б)

 

член 8, параграф 1, втора алинея, първо и второ тире

 
 

член 25, параграф 2, встъпителна част

 

член 8, параграф 2 встъпителна част

 
 

член 25, параграф 2, буква a) до буква г)

 

член 8, параграф 2, първо до четвърто тире

 
 

член 25, параграф 3 и параграф 4

 

член 8, параграф 3 и параграф 4

 
 

член 26, параграф 1, встъпителна част

 

член 9, параграф 1, встъпителна част

 
 

член 26, параграф 1, букви от a) до ж)

 

член 9, параграф 1, първо до седмо тире

 
 

член 26, параграф 2 и параграф 3

 

член 9, параграф 2 и параграф 3

 
 

член 27

 

член 10

 
 

член 28, параграф 1, встъпителна част

 

член 11, параграф 1, встъпителна част

 
 

член 28, параграф 1, буква а) и буква б)

 

член 11, параграф 1, първо и второ тире

 
 

член 28, параграф 2

 

член 11, параграф 2

 
 

член 28, параграф 3, встъпителна част

 

член 11, параграф 3, встъпителна част

 
 

член 28, параграф 3, буква а), буква б) и буква в)

 

член 11, параграф 3, първо, второ и трето тире

 
 

член 29 встъпителна част

 

член 12 встъпителна част

 
 

член 29,буква а) и буква б)

 

член 12, първо и второ тире

 
 

член 30, параграф 1, първа алинея, встъпителна част

 

член 13, параграф 1, първа алинея встъпителна част

 
 

член 30, параграф 1, първа алинея, буква а) и буква б)

 

член 13, параграф 1, първа алинея, първо и второ тире

 
 

член 30, параграф 1, втора алинея

 

член 13, параграф 1, втора алинея

 
 

член 30, параграф 2, встъпителна част

 

член 13, параграф 2, встъпителна част

 
 

член 30, параграф 2, буква а) и буква б)

 

член 13, параграф 2, първо и второ тире

 
 

член 30, параграф 3 и параграф 4

 

член 13, параграф 3 и параграф 4

 
 

член 31, параграф 1, встъпителна част

 

член 14, параграф 1, встъпителна част

 
 

член 31, параграф 1, букви от а) до г)

 

член 14, параграф 1, от първо до четвърто тире

 
 

член 31, параграф 2, първа алинея, букви от а) до г)

 

член 14, параграф 2, от първо до четвърто тире

 
 

член 31, параграф 2, втора алинея

 

член 14, параграф 2, втора алинея

 
 

член 32

 

член 15

 
 

член 33, параграф 1

 

член 16, параграф 1

 
 

член 33, параграф 2, встъпителна част

 

член 16, параграф 2 встъпителна част,

 
 

член 33, параграф 2, буква а), буква б) и буква в)

 

член 16, параграф 2, първо, второ и трето тире

 
 

член 33, параграф 3

 

член 16, параграф 3

 
 

член 34

 

член 17

 
 

член 35

 

член 18, параграф 2 и параграф 3, първа алинея

 
 

член 36

 

член 19

 
 

член 37

 

член 24

 
 

член 38

 

член 24a

 
 

член 39

 

член 24б

 
 

член 40

 

член 24, буква в), параграф 2 и параграф 3

 
 

член 41

 

член 25a

 
 

член 42

приложение — списък A, глава I, точка 1

 
 
 

член 43

приложение — Списък A, Глава I, точка 2

 
 
 

член 44

приложение — списък A, глава I, точка 3

 
 
 

член 45

приложение — списък A, глава II, точка 1

 
 
 

член 46

приложение — списък A, глава II, точка 2

 
 
 

член 47

приложение — списък A, глава II, точка 3

 
 
 

член 48

приложение — списък A, глава II, точка 4

 
 
 

член 49

приложение — списък A, глава II, точка 5

 
 
 

член 50

приложение — списък A, глава II, точка 6

 
 
 

член 51

приложение — списък A, глава II, точка 7

 
 
 

член 52

приложение — списък Б, част А, глава II, i)

 
 
 

член 53

приложение — списък Б, част А, глава II, точка 1

 
 
 

член 54

приложение — списък Б, част А, глава II, точка 2

 
 
 

член 55

приложение — списък Б, част А, глава II, точка 3

 
 
 

член 56

приложение — списък Б, част А, глава II, точка 4

 
 
 

член 57

приложение — списък Б, част А, глава II, точка 5

 
 
 

член 58

приложение — списък Б, част А, глава III, точка 1

 
 
 

член 59

приложение — списък Б, част А, глава III, точка 2

 
 
 

член 60

приложение — списък Б, част Б, точка 1

 
 
 

член 61

приложение — списък Б, част Б, точка 2

 
 
 

член 62

приложение — списък Б, част Б, точка 3

 
 
 

член 63

приложение — списък Б, част Б, точка 4

 
 
 

член 64

приложение — списък В, точка 1

 
 
 

член 65, параграф 1

приложение — списък В, точка 2, буква а)

 
 
 

член 65, параграф 2, встъпителна част

приложение — списък В, точка 2, буква б), встъпителна част

 
 
 

Член 65, параграф 2, буква а), буква б) и буква в)

приложение — списък В, точка 2, буква б), първо, второ и трето тире

 
 
 

член 66

приложение — списък В

 
 
 

член 67

приложение — списък В, точка 4

 
 
 

член 68

приложение — списък В, точка 5, буква а), буква б) и буква в)

 
 
 

член 69

приложение — списък В, точка 6

 
 
 

член 70

 
 

член 2

 

член 71

 
 

член 3

 

член 72

 
 

член 4

 

член 73, параграф 1

 
 

член 5, параграф 1

 

член 73, параграф 2, първа алинея, встъпителна част

 
 

член 5, параграф 2, първа алинея, встъпителна част

 

член 73, параграф 2, първа алинея, букви а) и б)

 
 

член 5, параграф 2, първа алинея, първо и второ тире

 

член 73, параграф 2, втора алинея

 
 

член 5, параграф 2, втора алинея

 

член 73, параграфи от 3 до 7

 
 

член 5, параграфи от 3 до 7

 

член 74

 
 

член 6

 

член 75

 
 

член 8

 

член 76

 
 

член 9, параграфи от 3 до 6

 

член 77

 
 

член 10, параграф 2

 

член 78, параграф 1

приложение — списък Г, част А, точка 1, буква а)

 
 
 

член 78, параграф 2 встъпителна част

приложение — списък Г, част А, точка 1, буква б) встъпителна част

 
 
 

член 78 параграф 2, буква а) и буква б)

приложение — списък Г, част А, точка 1, буква б), първо и второ тире

 
 
 

член 79

приложение — списък Г, част А, точка 2

 
 
 

член 80

приложение — списък Г, част А, точка 3

 
 
 

член 81

приложение — списък Г, част А, точка 4

 
 
 

член 82

приложение — списък Г, част А, точка 5

 
 
 

член 83, параграф 1

приложение — списък Г,част Б, точка 1, буква а)

 
 
 

член 83, параграф 2, встъпителна част

приложение — списък Г, част Б, точка 1, буква б), встъпителна част

 
 
 

член 83, параграф 2, буква а) и буква б)

приложение — списък Г, част Б, точка 1, буква б), първо и второ тире

 
 
 

член 84

приложение — списък Г, част Б, точка 2

 
 
 

член 85

 
 
 

член 1, параграф 1, параграф 2 и параграф 3

член 86

 
 
 

член 2

член 87

 
 
 

член 8

член 88

 
 
 

член 3

член 89, параграф 1, първа алинея, встъпителна част

 
 
 

член 4, параграф 1, първа алинея, встъпителна част

член 89, параграф 1, първа алинея, буква а) и буква б)

 
 
 

член 4, параграф 1, първа алинея, първо и второ тире

член 89, параграф 1, втора и трета алинеи

 
 
 

член 4, параграф 1, втора и трета алинеи

член 89, параграф 2

 
 
 

член 4, параграф 2

член 90

 
 
 

член 5

член 91

 
 
 

член 10, параграф 1

член 92, първа алинея, встъпителна част

 
 
 

член 7, първа алинея, встъпителна част

член 92, първа алинея, буква а) и буква з)

 
 
 

член 7, първа алинея, от първо до седмо тире

член 92, втора алинея

 
 
 

член 7, втора алинея

член 93

 
 
 

член 6

член 94

 
 
 

член 9

член 95

 
 
 

член 11

член 96

 
 
 

член 13

член 97

 
 
 

член 15

член 98, параграф 1, встъпителна част

 

член 20, параграф 1, встъпителна част

 
 

член 98, параграф 1, буква а) и буква б)

 

член 20, параграф 1, първо и второ тире

 
 

член 98, параграф 2

 

член 20, параграф 2

 
 

член 99, параграф 1

 

член 21, параграф 1

 
 

член 99, параграф 2, встъпителна част

 

член 21, параграф 2, встъпителна част

 
 

член 99, параграф 2, буква а) и буква б)

 

член 21, параграф 2, първо и второ тире

 
 

член 99, параграф 3

 

член 21, параграф 3

 
 

член 100

 

член 23

 
 

член 101

 

член 22

 
 

член 102, параграф 1, първа алинея

член 17, параграф 1, първо изречение

 
 

член 10, параграф 2, първа алинея

член 102, параграф 1, втора алинея

член 17, параграф 1, първо изречение

 
 
 

член 102, параграф 2

 
 

член 7, параграф 1 и параграф 3

 

член 103

член 17, параграф 2

 

член 7, параграф 2

член 10, параграф 2, втора алинея

член 104

 

член 6a

 
 

член 105, параграфи 1 и 2

член 9, параграфи 1 и 2

член 18, параграфи 1 и 3, втора алинея

член 9, параграфи 1 и 2

член 12, параграфи 1 и 2

член 105, параграф 3

 

член 18, параграф 4

член 9, параграф 7

 

член 106

член 18, параграф 1

член 24в, параграф 1

член 10, параграф

член 12, параграф 3

член 107, параграфи 1 и 2

член 19

член 25, параграфи 1 и 2

 

член, 14, параграфи 1 и 2

член 107, параграф 3, първа алинея

 

член 25, параграф 3

 
 

член 107, параграф 3, втора алинея

 
 
 

член 14, параграф 3

член 108, параграф 1, първа алинея

член 20, параграф 1, встъпителна част

 
 
 

член 108, параграф 1, втора и трета алинеи

член 20, параграфи 3 и 4

 
 
 

член 108, параграф 2, първа алинея, буква а)

член 20, параграф 1, встъпителна част и буква а)

член 26, параграф 1, буква а)

член 11, първа алинея, буква а)

 

член 108, параграф 2, първа алинея, буква б)

 
 
 

член 16, параграф 1, буква а)

член 108, параграф 2, първа алинея, буква в), i)

член 20, параграф 1, буква б)

 
 
 

член 108, параграф 2, първа алинея, буква в), ii)

 

член 26, параграф 1, буква б)

 
 

член 108, параграф 2, първа алинея, буква в), iii)

 
 

член 11, параграф 1, буква б)

член 16, параграф 1, буква б)

член 108, параграф 2, първа алинея, буква г)

член 20, параграф 1, буква в)

член 26, параграф 1, буква в)

член 11, параграф 1, буква в)

член 16, параграф 1, буква в)

член 108, параграф 2, втора алинея

член 20, параграф 2

член 26, параграф 2

 
 

член 109

член 21

 
 
 

член 110

член 22, параграф 2

член 27, параграф 2

член 12, параграф 3

член 17, параграф 2

член 111

 
 
 
 

член 112

 
 
 
 

член 113

 
 
 
 

приложение I — списък A, глава I

 

приложение — списък A, глава 1

 
 

приложение I — списък A, глава 2 — от 2.1. до 2.4.4

 

приложение — списък A, глава 2 — от 2.1. до 2.4.4

 
 

приложение I — списък A, глава 2 — 2.4.5., първа алинея, встъпителна част

 

приложение — списък A, глава 2 — 2.4.5., първа алинея, встъпителна част

 
 

приложение I — списък A, глава 2 —2.4.5., първа алинея, буква а) и буква б)

 

приложение — списък A, глава 2 — 2.4.5., първа алинея, първо и второ тире

 
 

приложение I — списък A, глава 2 —2.4.5., втора алинея

 

приложение — списък A, глава 2 — 2.4.5., втора алинея

 
 

приложение I — списък A, глава 2 — 2.5.

 

приложение — списък A, глава 2 — 2.5.

 
 

приложение I — списък A глава 3 — от 3.1. до 3.2.0.

 

приложение — списък A, глава 3 — от 3.1. до 3.2.0.

 
 

приложение I — списък A, глава 3 — 3.2.1., встъпителна част

 

приложение — списък A, глава 3 — 3.2.1., встъпителна част

 
 

приложение I — списък A, глава 3 — 3.2.1., буква а), буква б) и буква в)

 

приложение — списък A, глава 3 — 3.2.1, първо, второ и трето тире

 
 

приложение I — списък A, глава 3 — от 3.2.2. до 3.2.9.

 

приложение — списък A, глава 3 — от 3.2.2. до 3.2.9.

 
 

приложение I — списък A, глава 4

 

приложение — списък A, глава 4

 
 

приложение I — списък A, глава 5 — от 5.1. до 5.3.

 

приложение — списък A, глава 5 — от 5.1. до 5.3.

 
 

приложение I — списък A, глава 5 — 5.4, буква а) и буква б)

 

приложение — списък A, глава 5 — 5.4, буква а) и буква б)

 
 

приложение I — списък A, глава 5 — 5.4, буква в), i) и ii)

 

приложение — списък A, глава 5 — 5.4., буква в), първо и второ тире

 
 

приложение I — списък A, глава 5 — 5.5. и 5.6.

 

приложение — списък A, глава 5 — 5.5. и 5.6.

 
 

приложение I — списък A, глава 6

 

приложение — списък A, глава 6

 
 

приложение I — списък A, глава 7 — 7.1., встъпителна част

 

приложение — списък A глава 7 — 7.1., встъпителна част

 
 

приложение I — списък A, глава 7 —7.1, буква а) и буква б)

 

приложение —, списък A глава 7 — 7.1, първо и второ тире

 
 

приложение I — списък A, глава 7 — 7.2

 

приложение — списък A глава 7 — 7.2

 
 

приложение I — списък Б, глава 1 — 4

 

приложение — списък Б, глава 1—4

 
 

приложение I — списък Б, глава 5 —от 5.1. до 5.1.3.

 

приложение — списък Б, глава 5 — от 5.1. до 5.1.3.

 
 

приложение I — списък Б, глава 5 — 5.1.4., първа алинея, встъпителна част

 

приложение — списък Б, глава 5 — 5.1.4., първа алинея, встъпителна част

 
 

приложение I — списък Б, глава 5 — 5.1.4., първа алинея, буква а), буква б) и буква в)

 

приложение — списък Б, глава 5 — 5.1.4., първа алинея, I-вo, II-рo и III-тo тире

 
 

приложение I — списък Б, глава 5 — 5.1.4., първа, втора и трета алинеи

 

приложение — списък Б, глава 5 — 5.1.4., втора, трета и четвърта алинеи

 
 

приложение I — списък Б, глава 5 — от 5.1.5. до 5.2

 

приложение — списък Б, глава 5 — от 5.1.5. до 5.2.

 
 

приложение I —списък Б, глава 5 — 5.3., встъпително изречение

 

приложение — списък Б, глава 5 — 5.3., встъпително изречение

 
 

приложение I — списък Б, глава 5 — 5.3., буква а) и буква б)

 

приложение — списък Б, глава 5 — 5.3., буква а) и буква б)

 
 

приложение I — списък Б, глава 5 — 5.3., буква в), i) и ii)

 

приложение — списък Б, глава 5 — 5.3., буква в), първо и второ тире

 
 

приложение I — списък Б, глава 6

 

приложение — списък Б, глава 6

 
 

приложение I — списък Б, глава 7 — 7.1., встъпителна част

 

приложение — списък Б, глава 7 — 7.1., встъпителна част

 
 

приложение I — списък Б, глава 7 — 7.1., буква а) и буква б)

 

приложение — списък Б, глава 7 — 7.1., първо и второ тире

 
 

приложение I — списък Б, глава 7 — 7.2

 

приложение — списък Б, глава 7 — 7.2

 
 

приложение I — списък В, глава 1

 

приложение — списък В, глава 1

 
 

приложение I — списък В, глава 2 —2.1 до2.1.2

 

приложение — списък В, глава 2 — 2.1.2

 
 

приложение I — списък В, глава 2 — 2.2., встъпителна част

 

приложение — списък В, глава 2 — 2.2., встъпителна част

 
 

приложение I — списък В, глава 2 — 2.2., букви от а) до г)

 

приложение — списък В, глава 2 — 2.2., от първо до IV-то тире

 
 

приложение I — списък В, глава 2 —от 2.3. до 2.6.

 

приложение — списък В, глава 2 — от 2.3. до 2.6.

 
 

Приложение II

 
 
 
 

Приложение III

 
 
 
 ( 1 ) ОВ C 116, 20.4.2001 г., стр. 69.

( 2 ) Становище на Европейския парламент от 14 март 2001 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и Решение на Съвета от 7 май 2001 г.

( 3 ) ОВ L 66, 16.3.1979 г., стр. 21. Директива, последно изменена с Директива 88/627/ЕИО (ОВ L 348, 17.12.1988 г., стр. 62).

( 4 ) ОВ L 100, 17.4.1980 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 94/18/EC на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 135, 31.5.1994 г., стр. 1).

( 5 ) ОВ L 48, 20.2.1982 г., стр. 26.

( 6 ) ОВ L 348, 17.12.1988 г., стр. 62.

( 7 ) ОВ L 124, 5.5.1989 г., стр. 8.

( 8 ) ОВ L 222, 14.8.1978 г., стр. 11. Директива, последно изменена с Директива 1999/60/ЕО (ОВ L 162, 26.6.1999 г., стр. 65).

( 9 ) ОВ L 191, 13.7.2001 г., стр. 45. Решение, изменено с Решение 2004/8/ЕО (ОВ L 3, 7.1.2004 г., стр. 33).

( 10 ) ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

Top