EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02001D0470-20110101

Consolidated text: Решение на Съвета от 28 май 2001 година за създаване на Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела (2001/470/ЕО)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/470/2011-01-01

2001D0470 — BG — 01.01.2011 — 002.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 28 май 2001 година

за създаване на Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела

(2001/470/ЕО)

(ОВ L 174, 27.6.2001, p.25)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  No

page

date

►M1

Решение № 568/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 година

  L 168

35

30.6.2009
▼B

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 28 май 2001 година

за създаване на Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела

(2001/470/ЕО)СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 61, букви в) и г), член 66 и член 67, параграф 1 от него,

като взе предвид предложението на Комисията ( 1 ),

като взе предвид становището на Европейския парламент ( 2 ),

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет ( 3 ),

като има предвид, че:

(1)

Съюзът си е поставил за цел да поддържа и развива Съюза като пространство на свобода, сигурност и правосъдие, в рамките на което е гарантирано свободното движение на хора.

(2)

Постепенното създаване на такава зона и правилното функциониране на вътрешния пазар е свързано с необходимостта от подобряване, опростяване и ускоряване на ефективното съдебно сътрудничество между държавите-членки по граждански и търговски дела.

(3)

Планът за действие на Съвета и Комисията за най-ефективно изпълнение на разпоредбите на Амстердамския договор относно създаване на зона на свобода, сигурност и правосъдие ( 4 ), приет от Съвета на 3 декември 1998 г. и одобрен от Европейския съвет на 11 и 12 декември 1998 г., отчита, че засилването на съдебното сътрудничество по граждански дела е основополагащ етап в създаването на Европейско съдебно пространство, което ще донесе трайни предимства за всеки гражданин на Европейския съюз.

(4)

Една от мерките, предвидени в параграф 40 от плана за действие, е свързана с проучване на възможностите за разширяване на концепцията за Европейска съдебна мрежа по наказателни дела, с цел включване на гражданските дела в нейния обхват.

(5)

Заключенията на специалния Европейски съвет, състоял се в Тампере на 15 и 16 октомври 1999 г., препоръчват създаване на лесно достъпна информационна система, поддържана и актуализирана от Мрежа от компетентни национални органи.

(6)

С оглед подобряване, опростяване и ускоряване на ефективното съдебно сътрудничество между държавите-членки по граждански дела е необходимо на общностно равнище да се създаде мрежова структура за сътрудничество – Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела.

(7)

Тази материя попада в приложното поле на членове 65 и 66 от Договора и мерките, свързани с нея, следва да се предприемат в съответствие с член 67.

(8)

За да се осигури изпълнението на целите на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, разпоредбите, регламентиращи нейното изграждане следва да бъдат предвидени в задължителен инструмент на общностното право.

(9)

Целите на предложеното сътрудничество, а именно подобряване на ефективното съдебно сътрудничество между държавите-членки и ефективния достъп до правосъдие на лицата, които са страни по презгранични съдебни спорове, не могат да бъдат достатъчно добре постигнати от държавите-членки, и поради тази причина, предвид обхвата и ефекта от предвижданото действие, могат да бъдат по-успешно осъществени на равнище Общност, Общността може да предприема мерки в съответствие с принципа на субсидиарността, установен в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалността, установен в същия член, настоящото решение не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.

(10)

Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, учредена с настоящото решение, има за цел да способства за съдебното сътрудничество между държавите-членки по граждански и търговски дела, както в областите на приложение на действащи актове на общностното право, така и в области, понастоящем неуредени от такива правни актове.

(11)

В някои конкретни области механизми за сътрудничество са вече предвидени от актовете на правото на Общността или на международното право, регламентиращи съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела. Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела няма за цел да замени тези актове и следва да функционира съгласувано с тях. Поради това настоящото решение не засяга актовете на общностното или международното право, регламентиращи съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела.

(12)

Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела следва да бъде създадена на етапи, на основата на най-тясно сътрудничество между Комисията и държавите-членки. Тя трябва да е годна да използва възможностите на модерните комуникационни и информационни технологии.

(13)

За да изпълни целите си, Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела трябва да бъде подпомагана от звена за контакт, определени от държавите-членки, и да се осигури пълноценното участие на националните органи, снабдени с нарочни правомощия да осъществяват съдебно сътрудничество по граждански и търговски дела. От ключово значение за функционирането на мрежата е поддържането на контакти и провеждането на редовни срещи между тези органи.

(14)

Изключително важно е усилията за създаване на пространство на свобода, сигурност и правосъдие да донесат трайни предимства за лицата, които са страни по презгранични съдебни спорове. Не по-малко важно е Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела да подобри достъпа до правосъдие. За тази цел, като използва информацията, предоставена и актуализирана от звената за контакт, мрежата трябва постепенно да изгради достъпна за обществеността и специалистите информационна система.

(15)

Настоящото решение не е пречка за предоставяне и на обществеността на непредвидена в него информация, в рамките на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела. В този смисъл изброяването в дял III не трябва да се смята за изчерпателно.

(16)

Обработката на информация и данни следва да се извършва в съответствие с Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 24 октомври 1995 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и на свободното движение на такива данни ( 5 ) и Директива 97/66/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 15 декември 1997 г. относно обработването на лични данни и защитата на личността и личния живот в телекомуникационния сектор ( 6 ).

(17)

За да се гарантира, че Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела е ефективен инструмент, прилага най-добрата практика в съдебното сътрудничество и вътрешното си функциониране и отговаря на обществените очаквания, трябва да се вземат мерки за извършване на периодични оценки и изготвяне на предложения за внасяне на необходимите промени.

(18)

Обединеното кралство и Ирландия, в съответствие с член 3 от Протокола относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия, приложен към Договора за Европейски съюз и Договора за създаване на Европейската общност, са заявили желанието си да вземат участие в приемането и прилагането на настоящото решение.

(19)

Дания, в съответствие с членове 1 и 2 от Протокола относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейски съюз и Договора за създаване на Европейската общност, не участва в приемането на настоящото решение и, следователно, то не е обвързващо нито приложимо спрямо тази държава,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:ДЯЛ I

ПРИНЦИПИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА СЪДЕБНА МРЕЖА ПО ГРАЖДАНСКИ И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА

Член 1

Създаване

1.  По силата на настоящото решение, между държавите-членки се създава Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела, наричана по-долу „Мрежата“.

2.  По смисъла на настоящото решение изразът „държави-членки“ означава държавите-членки, с изключение на Дания.

Член 2

Състав

1.  Мрежата се състои от:

а) звена за контакт, определени от държавите-членки в съответствие с параграф 2;

б) централни звена и централни органи, предвидени в правни актове на Общността, актове на международното право, по които държавите-членки са страни или разпоредби на вътрешното право на държавите-членки в областта на съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела;

▼M1

в) магистратите за връзка, спрямо които се прилага Съвместно действие 96/277/ПВР от 22 април 1996 г. относно рамката за обмен на магистрати за връзка, за подобряване на съдебното сътрудничество между държавите-членки на Европейския съюз ( 7 ), доколкото те разполагат с правомощия в областта на съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела;

▼B

г) всеки друг компетентен съдебен или административен орган с правомощия в областта на съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела, чието участие в Мрежата съответната държава-членка смята за полезно;

▼M1

д) професионалните организации, които представляват на национално равнище в държавите-членки упражняващите юридически професии, които участват пряко в прилагането на общностни и международни правни инструменти в областта на съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела.

▼B

2.  Всяка държава-членка определя звено за контакт. Всяка държава-членка може обаче да определи ограничен брой други звена за контакт, ако намери за необходимо, на основание съществуването на отделни правни системи, вътрешното разпределение на компетентността, задачите, които ще бъдат възложени на звената за контакт или с цел да установи преки връзки между съдебни органи, които разглеждат често презгранични съдебни спорове, с дейностите на звената за контакт.

Държавите-членки, които са определили повече от едно звено за контакт, установяват подходящи механизми за координиране на дейността на тези звена.

▼M1

Ако определеното съгласно настоящия параграф звено за контакт не е съдия, съответната държава-членка осигурява ефективна връзка с националните съдебни органи. За да се улесни това, всяка държава-членка може да определи съдия, който да съдейства при изпълнението на тази функция. Съдията е член на Мрежата.

2а.  Държавите-членки осигуряват на звената за контакт достатъчно и подходящи средства под формата на човешки и финансови ресурси и съвременни средства за комуникация, така че да могат адекватно да изпълняват възложените им задачи като звена за контакт.

▼B

3.  Държавите-членки посочват органите по букви б) и в) от параграф 1.

4.  Държавите-членки определят органите по буква г) от параграф 1.

▼M1

4а.  Държавите-членки определят професионалните организации, посочени в параграф 1, буква д). За тази цел те получават съгласието на съответните професионални организации да участват в Мрежата.

Когато в дадена държава-членка съществуват няколко професионални организации, които представляват в национален план една юридическа професия, тази държава-членка осигурява подходящо представителство на съответната професия в рамките на Мрежата.

▼M1

5.  В съответствие с член 20, държавите-членки нотифицират на Комисията наименованията и пълните адреси на органите по параграфи 1 и 2 от настоящия член, като посочват:

▼B

а) комуникационните средства, поставени на тяхно разположение;

б) езиковите умения на персонала им; и

▼M1

в) когато е уместно, техните специфични функции в Мрежата, включително, когато има повече от едно звено за контакт, техните конкретни правомощия.

▼B

Член 3

Задачи и дейности на Мрежата

1.  Мрежата изпълнява следните задачи:

а) подпомагане на съдебното сътрудничество между държавите-членки по граждански и търговски дела, включително разработване, постепенно изграждане и актуализиране на информационна система за участниците в Мрежата;

▼M1

б) улесняване на ефективния достъп до правосъдие, чрез предоставяне на информация за действието на общностните и международните правни инструменти в областта на съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела.

▼B

2.  Без да се засягат други актове на общностното или международното право, които регламентират съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела, Мрежата развива дейностите си, по-специално за следните цели:

а) безпрепятствено функциониране на процедурите с презграничен ефект и подпомагане изпълнението на молби за съдебно сътрудничество между държавите-членки, в частност в случаите, които не са уредени от актове на общностното или международното право;

▼M1

б) ефективно и практическо прилагане на действащите общностни правни инструменти или конвенции между две или повече държави-членки.

По-специално, когато е приложимо правото на друга държава-членка, съдилищата или компетентните по въпроса органи могат да се обърнат към Мрежата, за да получат информация относно съдържанието на това право;

в) изграждане, поддържане и популяризиране на информационна система за обществеността относно съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела в Европейския съюз относно съответните общностни и международни правни инструменти и относно националното право на държавите-членки, особено за достъпа до правосъдие.

Основният източник на информация е уебсайтът на Мрежата, който съдържа актуализирана информация на всички официални езици на институциите на Европейския съюз.

▼B

Член 4

Начин на функциониране на Мрежата

Мрежата изпълнява поставените пред нея задачи, по-специално по следните начини:

1. като подпомага необходимите контакти между органите на държавите-членки, посочени в член 2, параграф 1 с оглед изпълнение на задачите, посочени в член 3;

2. като организира редовни срещи на звената за контакт и участниците в Мрежата в съответствие с правилата, предвидени в дял II;

3. като събира и актуализира информацията относно съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела и правните системи на държавите-членки, предвидена в дял III, в съответствие с правилата, предвидени в този дял;

Член 5

Звена за контакт

1.  Звената за контакт са поставени на разположение на органите, посочени в член 2, параграф 1, букви от б) до г) с оглед изпълнение на задачите, посочени в член 3.

Звената за контакт са поставени също така на разположение на местните съдебни власти в съответните държави-членки за същите цели, в съответствие с правилата, приети от всяка държава-членка.

▼M1

2.  По-специално, звената за контакт:

а) гарантират, че местните съдебни органи получават обща информация относно общностните и международните правни инструменти в областта на съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела. По-специално, те правят необходимото за популяризирането на Мрежата, както и нейния уебсайт, сред местните съдебни органи;

б) предоставят на останалите звена за контакт, на органите, посочени в член 2, параграф 1, букви б)—г), и на местните съдебни органи в техните собствени държави-членки информацията, необходима за доброто съдебно сътрудничество между държавите-членки в съответствие с член 3, за да ги подпомогнат в изготвянето на годни за изпълнение молби за съдебно сътрудничество и в установяването на най-подходящите преки контакти;

в) предоставят цялата информация за улесняване прилагането на правото на друга държава-членка, приложимо съгласно общностен или международен правен инструмент. За тази цел звеното за контакт, до което е изпратена такава молба, може да разчита на подкрепата на някой от другите органи в своята държава-членка, посочени в член 2, за предоставяне на исканата информация. Информацията, която се съдържа в отговора, не обвързва звената за контакт, нито консултираните органи, нито органа, който е отправил молбата;

г) търсят решения на проблеми, възникнали по повод молби за съдебно сътрудничество, без да се засяга параграф 4 от настоящия член и член 6;

д) подпомагат координацията на обработването на молбите за съдебно сътрудничество в съответните държави-членки, и по-специално в случаите, когато няколко молби от съдебните органи в тази държава-членка следва да бъдат изпълнени в друга държава-членка;

е) допринася за информирането на обществеността като цяло чрез уебсайта на Мрежата относно съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела в Европейския съюз, относно съответните общностни и международни правни инструменти и относно националното право на държавите-членки, особено за достъпа до правосъдие;

ж) сътрудничат в организацията на срещите и участват в тези от тях, посочени в член 9;

з) подпомагат изготвянето и актуализирането на информацията, посочена в дял III, и по-специално на информационната система за обществеността в съответствие с правилата, предвидени в посочения дял;

и) осигуряват координацията между членовете на Мрежата на национално равнище;

й) на всеки две години изготвят доклад относно дейността си, включително където е подходящо, най-добри практики в Мрежата, който представят на среща на членовете на Мрежата, като обръщат специално внимание на възможностите за усъвършенстване на Мрежата.

▼B

3.  Ако звено за контакт получи молба за предоставяне на информация от друг участник в Мрежата, която не може да удовлетвори, то следва да препрати молбата до компетентното звено за контакт или участник в Мрежата. Звеното за контакт остава на разположение за оказване на необходимата помощ за последващи контакти.

4.  В области, в които определянето на органи, осъществяващи съдебното сътрудничество, е вече уредено от актове на общностното или международното право, регламентиращи съдебното сътрудничество, звената за контакт адресират молбите до тези органи.

▼M1

Член 5а

Професионални организации

1.  За да допринесат за изпълнението на предвидените в член 3 задачи, звената за контакт установяват подходящи контакти с професионалните организации, посочени в член 2, параграф 1, буква д) в съответствие с правилата, които предстои да бъдат определени от всяка държава-членка.

2.  По-специално контактите, посочени в параграф 1, могат да включват следните дейности:

а) обмяна на опит и информация относно ефективното и практическо прилагане на общностните и международни инструменти;

б) сътрудничество при подготовката и актуализирането на информационните брошури, посочени в член 15;

в) участие на професионалните организации в подходящи срещи.

3.  Професионалните организации не могат да изискват от звената за контакт информация за конкретни случаи.

▼B

Член 6

Компетентни органи по смисъла на актовете на общностното или международното право, отнасящи се до съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела

1.  Участието в Мрежата на компетентни органи, които са предвидени в актове на общностното или международното право, отнасящи се до съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела, се осъществява без да се засягат правомощията, предоставени на тези органи от правния акт, който урежда тяхната дейност.

Контактите с Мрежата не засягат редовните или извънредни контакти, които се осъществяват между тези органи.

2.  Във всяка държава-членка органите, които са предвидени в актове на общностното или международното право, отнасящи се до съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела и звената за контакт в рамките на Мрежата осъществяват редовен обмен на възгледи и контакти, с оглед максимално широко разпространяване на техния практически опит.

▼M1

За тази цел всяка държава-членка гарантира че, в съответствие с процедурите, които тя предстои да определи, звеното (звената) за контакт в рамките на Мрежата и компетентните органи разполагат с необходимите средства, за да се срещат редовно.

▼B

3.  Звената за контакт, включени в Мрежата, са на разположение на органите, предвидени в актове на общностното или международното право, отнасящи се до съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела, и им оказват всякакво съдействие.

Член 7

Езикови умения в звената за контакт

▼M1

За да се улесни практическото функциониране на Мрежата, всяка държава-членка гарантира, че звената за контакт разполагат с достатъчни познания по официален език на институциите на Европейския съюз, различен от техния собствен език, с оглед необходимостта да осъществяват контакти със звена за контакти в други държави-членки.

▼B

Държавите-членки подпомагат и насърчават специализираното чуждоезиково обучение за персонала на звената за контакт и подпомагат обмена на персонал между звената за контакт в държавите-членки.

▼M1

Член 8

Обработка на молби за съдебно сътрудничество

1.  Звената за контакт отговарят на всички отправени до тях молби без отлагане и най-късно в срок от петнадесет дни от получаване на молбата. Ако някое звено за контакт не е в състояние да отговори на молбата в срок, то информира накратко за това лицето, подало молбата, като посочва срока, който счита, че ще му бъде необходим, за да отговори, и като има предвид, че по правило този срок не надхвърля тридесет дни.

2.  За да отговорят по най-ефикасния и бърз начин на молбите, посочени в параграф 1, звената за контакт използват най-подходящите технологични средства, които държавите-членки са предоставили на тяхно разположение.

3.  Комисията поддържа защитéн електронен регистър с ограничен достъп на молбите за съдебно сътрудничество и отговорите, посочени в член 5, параграф 2, букви б), в) г) и д). Звената за контакт гарантират, че информацията, необходима за изграждането и функционирането на регистъра се предоставя редовно на Комисията.

4.  Комисията предоставя на звената за контакт информация относно статистиката за молбите за съдебно сътрудничество и отговорите, посочени в параграф 3, най-малко един път на шест месеца.

▼BДЯЛ II

СРЕЩИ НА УЧАСТНИЦИТЕ В МРЕЖАТА

▼M1

Член 9

Срещи на звената за контакт

1.  Звената за контакт, които участват в Мрежата, се срещат най-малко веднъж на всеки шест месеца, в съответствие с член 12.

2.  На тези срещи всяка държава-членка се представлява от едно или повече звена за контакт, които могат да се придружават от други участници в Мрежата, но броят на представителите на всяка държава-членка не може да превишава шест.

▼B

Член 10

Предназначение на редовните срещи на звената за контакт

1.  Предназначението на редовните срещи на звената за контакт е:

а) да дадат възможност на звената за контакт да се опознаят взаимно и да обменят опит, в частност относно функционирането на Мрежата;

б) да предоставят платформа за обсъждане на практически и правни проблеми, с които държавите-членки са се сблъскали при осъществяване на съдебното сътрудничество, по-специално във връзка с прилагането на мерките, приети от Общността;

в) да се формулира най-добрата практика в съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела и да се осигури разпространението на съответната информация в Мрежата;

г) да се осъществява обмен на данни и гледища, в частност по отношение на структурата, организацията и съдържанието и достъпа до наличната информация, предмет на уреждане в дял III;

д) да се изработят указания за постепенно изготвяне и разпространение на брошурите с практическа информация, предвидени в член 15, в частност с оглед на материята, която трябва да бъде обхваната и формата на тези информационни документи;

е) да се идентифицират конкретни инициативи, освен споменатите в дял III, които преследват сходни цели.

2.  Държавите-членки организират осъществяването на обмен на опит относно функционирането на специалните механизми за сътрудничество, предвидени в актове на общностното и международното право, в рамките на срещите между звената за контакт.

Член 11

Срещи на участниците в Мрежата

1.  Провеждат се срещи, открити за всички участници в Мрежата, които им дават възможност да се опознаят взаимно и да обменят опит, и предоставят платформа за дискусии върху възникналите проблеми от практическо и правно естество и за решаване на конкретни въпроси.

Могат да се провеждат и срещи по конкретни поводи.

2.  Срещите се свикват, при необходимост, в съответствие с член 12.

3.  Комисията, в тясно сътрудничество с Председателството на Съвета и държавите-членки, определя максималния брой участници във всяка среща.

▼M1

Член 11а

Участие на наблюдатели в срещите на Мрежата

1.  Без да се засяга член 1, параграф 2, Дания може да бъде представлявана на срещите, посочени в членове 9 и 11.

2.  Присъединяващите се държави и държавите кандидатки могат да бъдат поканени да участват в тези срещи като наблюдатели. Трети държави, страни по международни споразумения относно съдебно сътрудничество по граждански и търговски дела, сключени от Общността, също могат да бъдат поканени да присъстват като наблюдатели на някои от срещите на Мрежата.

3.  Всяка държава наблюдател може да бъде представлявана на тези срещи от едно или няколко лица, без да надхвърля ограничението от трима представители за държава.

▼B

Член 12

Организация и провеждане на срещите на участниците в Мрежата

1.  Комисията, в тясно сътрудничество с председателството на Съвета и с държавите-членки, свиква срещите, предвидени в членове 9 и 11. Комисията председателства тези срещи и осигурява административното им обслужване.

2.  Преди всяка среща Комисията изготвя проект за дневен ред при съгласуване със Съвета и консултиране с държавите-членки чрез съответните звена за контакт.

3.  Приетият дневен ред се съобщава на звената за контакт преди провеждането на срещата. Звената могат да изискват внасяне на промени или нови точки в дневния ред.

4.  След всяка среща Комисията изготвя протокол, който предоставя на звената за контакт.

5.  Срещите на звената за контакт и участниците в Мрежата могат да се провеждат във всяка държава-членка.

▼M1

Член 12а

Връзки с други мрежи и международни организации

1.  Мрежата поддържа връзки и обменя опит и най-добри практики с другите европейски мрежи, които имат същите цели, като Европейската съдебна мрежа по наказателноправни въпроси. Мрежата също поддържа връзки с Европейската мрежа за съдебно обучение с оглед насърчаване, ако е подходящо и без да се засягат националните практики, на обучението в областта на съдебно сътрудничество по граждански и търговски дела, организирано в полза на местните съдебни органи в държавите-членки.

2.  Мрежата поддържа връзки с мрежата на Европейските потребителски центрове (ECC-Net). По-специално, за предоставяне на обща информация относно начина, по който действието на общностните и международни правни инструменти улеснява достъпа на потребителите до правосъдие, звената за контакт от Мрежата са на разположение на членовете на мрежата ECC-Net.

3.  За да изпълни задачите, посочени в член 3 относно международните правни инструменти в областта на съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела, Мрежата поддържа контакти и обменя опит с други мрежи за съдебно сътрудничество, създадени между трети държави, и с международните организации, които насърчават международното съдебно сътрудничество.

4.  Комисията, в тясно сътрудничество с председателството на Съвета и с държавите-членки, отговаря за изпълнението на разпоредбите на настоящия член.▼M1

ДЯЛ III

ИНФОРМАЦИЯ, НАЛИЧНА В МРЕЖАТА, И ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЯНА НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА

▼B

Член 13

Информация, разпространявана в Мрежата

1.  Информацията, разпространявана в Мрежата, включва:

а) информацията, посочена в член 2, параграф 5;

б) всякаква друга информация, която звената за контакт намират полезна за правилното функциониране на Мрежата;

▼M1

в) информацията, посочена в член 8.

▼B

2.  За целите на параграф 1, Комисията постепенно изгражда електронна система за обмен на информация с повишено ниво на сигурност и ограничен достъп, като се консултира със звената за контакт.

▼M1

Член 13а

Предоставяне на обща информация на обществеността

Мрежата допринася за предоставянето на обща информация на обществеността посредством най-подходящите технически средства с цел осведомяването ѝ за съдържанието и действието на общностните или международните правни инструменти в областта на съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела.

За тази цел и без да се засягат разпоредбите на член 18, звената за контакт осигуряват популяризирането сред обществеността на информационната система, посочена в член 14.

▼B

Член 14

Информационна система за обществеността

1.  В съответствие с членове 17 и 18 се изгражда постепенно Интернет-базирана информационна система, която включва Интернет-страницата на Мрежата.

2.  Информационната система се състои от следните елементи:

а) актове на правото на Общността, действащи или в процес на подготовка, които са свързани със съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела;

б) национални мерки за прилагане в отделните държави-членки на действащите правни актове, посочени в буква а);

в) действащи актове на международното право, отнасящи се до съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела, по които държавите-членки са страни, и декларации и резерви, направени по такива актове;

г) елементи от съдебната практика на Общността, отнасящи се до съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела;

д) информационните брошури, предвидени в член 15.

3.  За целите на достъпа до информацията, посочена в член 2 букви от а) до г), Мрежата включва, при необходимост, на своята Интернет-страница хипервръзки до други страници, на които е публикувана съответната информация.

4.  Официалната страница на Мрежата също така улеснява достъпа до сходни инициативи за обществена информация, посветени на теми, свързани с предмета на дейност на Мрежата, както и до Интернет-страници, съдържащи информация за правните системи на държавите-членки.

Член 15

Информационни брошури

1.  Информационните брошури са посветени приоритетно на въпроси, свързани с достъпа до правосъдие в държавите-членки и включват информация относно процедурите за завеждане на дела пред съдилищата и за получаване на правна помощ, без да се пренебрегват други инициативи на Общността, на които Мрежата отделя дължимото внимание.

2.  Информационните брошури са кратки и с практична насоченост. Те се съставят на достъпен език и съдържат практическа информация, предназначена за обществеността. Те се изготвят постепенно и обхващат задължително следните теми:

а) принципи на правната и съдебната система в държавите-членки;

б) процедури за завеждане на дела пред съдилищата, поставяйки акцент върху исковете на малка стойност, и последващи съдебни процедури, включително възможности и процедури за обжалване;

в) условия и процедури за получаване на правна помощ, включително информация за целите и задачите на неправителствените организации, които развиват дейност в тази област, като се отчитат постигнатите резултати в рамките на програмата Диалог с гражданите;

г) национални разпоредби, регламентиращи връчването на документи;

д) правила и процедури за принудително изпълнение на съдебни решения, постановени в други държави-членки;

е) възможности и процедури за получаване на временни средства за съдебна защита, с акцент върху насочването на принудително изпълнение върху имуществото на длъжника;

ж) алтернативни възможности за уреждане на спорове, с информация за националните центрове за информация и консултации към Мрежата на Общността за извънсъдебно уреждане на потребителски спорове;

з) организация и функциониране на юридическите професии.

4.  В съдържанието на информационните брошури се включват, при необходимост, елементи от съдебната практика на държавите-членки.

5.  Информационните брошури може да съдържат по-подробна информация, предназначена за специалисти.

Член 16

Актуализиране на информацията

Цялата информация, разпространявана в рамките на Мрежата и сред обществеността в съответствие с членове от 13 до 15, се актуализира редовно.

Член 17

Функция на Комисията в обществената информационна система

Комисията:

1. осъществява управлението на информационната система за обществеността;

2. изгражда, консултирайки се със звената за контакт, официална Интернет-страница на Мрежата, която се помества на Интернет-страницата на Комисията;

3. предоставя информация по конкретни аспекти на материалното и процесуалното право на Общността, вкл. съдебната практика на Общността, в съответствие с член 14;

4. 

а) взема мерки информационните брошури да се съставят в съгласуван формат и да съдържат цялата необходима, според мнението на участниците в Мрежата, информация;

▼M1

б) осигурява превода на официалните езици на институциите на Съюза на информацията относно съответните аспекти на общностното право и процедури, включително съдебната практика на Общността, както и превода на общите страници на информационната система и информационните брошури, посочени в член 15, и ги помества на уебсайта на Мрежата.

▼B

Член 18

Функция на звената за контакт в обществената информационна система

Звената за контакт правят необходимото:

1. информацията, необходима за изграждане и функциониране на информационната система, да бъде предоставена на Комисията;

2. да е точна информацията, която е включена в системата;

3. Комисията да бъде нотифицирана своевременно за всяка актуализация в момента, в който тя стане необходима;

4. информационните брошури в съответните държави-членки да бъдат ►M1  ————— ◄ изготвени в съответствие с правилата, посочени в член 10, параграф 1, буква д);

5. за организиране в съответните държави-членки на възможно най-широкото разпространение на информационните брошури, поместени на официалната Интернет-страница на Мрежата.ГЛАВА IV

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

▼M1

Член 19

Доклади

Не по-късно от 1 януари 2014 г., а след това на всеки три години, Комисията представя на Европейския парламент, на Съвета и на Европейския икономически и социален комитет доклад относно дейностите на Мрежата. При необходимост, докладът се придружава от предложения, целящи адаптиране на настоящото решение, и включва информация относно дейностите на Мрежата, насочени към постигането на напредък в концепцията, разработването и реализирането на европейска система за електронно правосъдие, особено с оглед улесняване на достъпа до правосъдие.

Член 20

Нотифициране

Не по-късно от 1 юли 2010 г. държавите-членки нотифицират на Комисията информацията, посочена в член 2, параграф 5.

▼B

Член 21

Дата на прилагане

Настоящото решение се прилага от 1 декември 2002 г., с изключение на членове 2 и 20, които се прилагат от датата на съобщаване на решението на държавите-членки, към които е адресирано.

Адресати на настоящото решение са държавите-членки, в съответствие с Договора за създаване на Европейската общност.( 1 ) ОВ C 29 E, 30.1.2001 г., стр. 281.

( 2 ) Становище от 5 април 2001 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

( 3 ) ОВ C 139, 11.5.2001 г., стр. 6.

( 4 ) ОВ C 19, 23.1.1999 г., стр. 1.

( 5 ) ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.

( 6 ) ОВ L 24, 30.1.1998 г., стр. 1.

( 7 ) ОВ L 105, 27.4.1996 г., стр. 1.

Top