EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02000R1564-20130604

Consolidated text: Регламент (ЕО) № 1564/2000 на Комисията от 18 юли 2000 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1564/2013-06-04

02000R1564 — BG — 04.06.2013 — 001.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1564/2000 НА КОМИСИЯТА

от 18 юли 2000 година относно

класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

(ОВ L 180, 19.7.2000 г., стp. 5)

Изменен с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 441/2013 НА КОМИСИЯТА от 7 май 2013 година

  L 130

1

15.5.2013
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1564/2000 НА КОМИСИЯТА

от 18 юли 2000 година относно

класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатураЧлен 1

Стоките, описани в колона 1 от приложената таблица, се класират под съответните кодове по КН, посочени в колона 2 от упоменатата таблица.

Член 2

При спазване на мерките, които са в сила в Общността за системите за двоен контрол и за предварително и последващо наблюдение на текстилните продукти при внос в Общността, ползването на обвързващата тарифна информация, издадена от митническите органи на държавите-членки, която не съответства на разпоредбите на настоящия регламент, може да бъде продължено за период от 60 дни съгласно разпоредбите на член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.
ПРИЛОЖЕНИЕОписание на стоката

Класиране (Код по КН)

Мотиви

(1)

(2)

(3)

1.  Ръкавица от памучен трикотажен плат, чиято външна част е покрита при потапяне в естествен каучук (латекс).

Тази ръкавица е за домакинска употреба. (Виж фотография № 602) (*1)

6116 10 20

Класирането се определя от разпоредбите на общи правила 1 и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура, забележка 2 а) към глава 40, забележка 7 към раздел XI, забележка 4 а) към глава 59, забележка 1 към глава 61, както и от текстовете на кодове по КН 6116 , 6116 10 и 6116 10 20 .

Виж също обяснителните бележки към Хармонизираната система за позиции 4015 и 6116 .

Като се има предвид, че теглото на покрития с каучук плат, от който е изработена ръкавицата, не надхвърля 1500 g/m2, тази ръкавица следва да се класира като трикотажна ръкавица от позиция 6116 .

2.  Текстилен конфекциониран артикул, използван като сенник, с формата на стилизирана котешка глава, със заоблени ръбове и с приблизителни размери 44 сm на 39 сm.

Този артикул е изработен от прозрачен трикотажен плат с гъсти бодове, върху който е отпечатана котешка глава. Тази материя е опъната и пришита около гъвкава арматура от метална тел.: В средата на плата има вендуза от пластмаса, която позволява закрепването на сенника върху стъклата.

(Друг текстилен конфекциониран артикул)

(Виж фотография № 596) (*1)

6307 90 10

Класирането се определя от разпоредбите на общи правила 1 и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура, ►M1  забележка 7, буква е) ◄ към раздел XI, забележка 1 към глава 63, както и от текстовете на кодове по КН 6307 , 6307 90 и 6307 90 10 .

Артикулът не може да се разглежда като част за автомобилно превозно средство от позиция8708 , тъй като поради формата си покрива само определена част от стъклата и, следователно, не може да се счита за изключително или главно предназначен за артикулите от главите 86, 87 или 88.

Този артикул не спада към позиции с номера6303 и 6304 , като се има предвид, че не е нито вътрешна щора, нито артикул за вътрешно обзавеждане.

(*1)   фотографиите имат индикативен характер.

image

image

Top