EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02000L0039-20180821

Consolidated text: Директива 2000/39/ЕО на Комисията от 8 юни 2000 година относно изготвяне на първи списък на индикативни гранични стойности на професионална експозиция за прилагане на Директива 98/24/ЕО на Съвета относно защитата на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място (текст от значение за ЕИП)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/39/2018-08-21

02000L0039 — BG — 21.08.2018 — 003.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

ДИРЕКТИВА 2000/39/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 8 юни 2000 година

относно изготвяне на първи списък на индикативни гранични стойности на професионална експозиция за прилагане на Директива 98/24/ЕО на Съвета относно защитата на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 142, 16.6.2000 г., стp. 47)

Изменена с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

ДИРЕКТИВА 2006/15/ЕО НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 7 февруари 2006 година

  L 38

36

9.2.2006

►M2

ДИРЕКТИВА 2009/161/ЕС НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 17 декември 2009 година

  L 338

87

19.12.2009

►M3

ДИРЕКТИВА (ЕС) 2017/164 НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 31 януари 2017 година

  L 27

115

1.2.2017
▼B

ДИРЕКТИВА 2000/39/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 8 юни 2000 година

относно изготвяне на първи списък на индикативни гранични стойности на професионална експозиция за прилагане на Директива 98/24/ЕО на Съвета относно защитата на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място

(текст от значение за ЕИП)Член 1

Настоящата директива установява на общностно равнище индикативни гранични стойности на професионална експозиция за химичните агенти, изброени в приложението.

Член 2

Държавите-членки установяват национални гранични стойности на професионална експозиция за химичните агенти, посочени в приложението, като отчитат общностните стойности.

Член 3

1.  Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до 31 декември 2001 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.  Държавите-членки съобщават на Комисията текста на разпоредбите от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 4

Директива 96/94/ЕО се отменя, считано от датата, посочена в член 3, параграф 1.

Член 5

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейските общности.

Член 6

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.
ПРИЛОЖЕНИЕИНДИКАТИВНИ ГРАНИЧНИ СТОЙНОСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕКСПОЗИЦИЯ

Einecs (1)

CAS (2)

Наименование на агента

Гранични стойности

Забележка (3)

Осем часа (4)

Кратък период (5)

mg/m3 (6)

ppm (7)

mg/m3 (6)

ppm (7)

200-467-2

60-29-7

Диетилов етер

308

100

616

200

200-662-2

67-64-1

Ацетон

1 210

500

200-663-8

67-66-3

Хлороформ

10

2

Кожа

200-756-3

71-55-6

1,1,1-Трихлоретан

555

100

1 110

200

200-834-7

75-04-7

Етиламин

9,4

5

200-863-5

75-34-3

1,1-Дихлоретан

412

100

Кожа

200-870-3

75-44-5

Фосген

0,08

0,02

0,4

0,1

200-871-9

75-45-6

Дифлуордихлорметан

3 600

1 000

201-159-0

78-93-3

Бутанон (метилацетон)

600

200

900

300

201-176-3

79-09-4

Пропионова киселина

31

10

62

20

202-422-2

95-47-6

o-Ксилол

221

50

442

100

Кожа

202-425-9

95-50-1

1,2-Дихлорбензол

122

20

306

50

Кожа

202-436-9

95-63-6

1,2,4-Триметилбензол

100

20

202-704-5

98-82-8

Кумол (изопропилбензол)

100

20

250

50

Кожа

202-705-0

98-83-9

2-Фенилпропилен

246

50

492

100

202-849-4

100-41-4

Етилбензол

442

100

884

200

Кожа

203-313-2

105-60-2

e-Капролактам (прах и пари)

10

40

203-388-1

106-35-4

Хептан-3-он

95

20

203-396-5

106-42-3

p-Ксилол

221

50

442

100

Кожа

▼M3 —————

▼B

203-470-7

107-18-6

Алилов спирт

4,8

2

12,1

5

Кожа

203-473-3

107-21-1

Етиленгликол (етандиол)

52

20

104

40

Кожа

203-539-1

107-98-2

1-метоксипропан-2-ол

375

100

568

150

Кожа

203-550-1

108-10-1

4-метилпентан-2-он

83

20

208

50

203-576-3

108-38-3

m-Ксилол

221

50

442

100

Кожа

203-603-9

108-65-6

2-метокси-1-метилетилацетат

275

50

550

100

Кожа

203-604-4

108-67-8

Мезитилен (триметилбензол)

100

20

▼M1 —————

▼B

203-631-1

108-94-1

Циклохексанон

40,8

10

81,6

20

Кожа

▼M2 —————

▼B

203-726-8

109-99-9

Тетрахидрофуран

150

50

300

100

Кожа

203-737-8

110-12-3

5-метилхексан-2-он

95

20

203-767-1

110-43-0

2-хептанон

238

50

475

100

Кожа

203-808-3

110-85-0

Пиперазин (прах и пари)

0,1

0,3

203-905-0

111-76-2

2-бутоксиетанол

98

20

246

50

Кожа

203-933-3

112-07-2

2-бутоксиетилацетат

133

20

333

50

Кожа

204-065-8

115-10-6

Диметилов етер

1 920

1 000

204-428-0

120-82-1

1,2,4-трихлорбензол

15,1

2

37,8

5

Кожа

204-469-4

121-44-8

Триетиламин

8,4

2

12,6

3

Кожа

204-662-3

123-92-2

Изопентилацетат

270

50

540

100

204-697-4

124-40-3

Диметиламин

3,8

2

9,4

5

204-826-4

127-19-5

N,N-диметилацетамид

36

10

72

20

Кожа

205-480-7

141-32-2

n-бутилакрилат

11

2

53

10

205-563-8

142-82-5

n-хептан

2 085

500

208-394-8

526-73-8

1,2,3-триметилбензол

100

20

208-793-7

541-85-5

5-метилхептан-3-он

53

10

107

20

210-946-8

626-38-0

1-метилбутилацетат

270

50

540

100

211-047-3

628-63-7

Пентилацетат

270

50

540

100

620-11-1

3-пентилацетат

270

50

540

100

625-16-1

Амилацетат, tert

270

50

540

100

215-535-7

1330-20-7

Ксилол, смесени изомери, чисти

221

50

442

100

Кожа

222-995-2

3689-24-5

Сулфотеп

0,1

Кожа

231-634-8

7664-39-3

Флуороводород

1,5

1,8

2,5

3

231-131-3

7440-22-4

Сребро

0,1

231-595-7

7647-01-0

Хлороводород

8

5

15

10

231-633-2

7664-38-2

Фосфорна киселина

1

2

231-635-3

7664-41-7

Безводен амоняк

14

20

36

50

231-954-8

7782-41-4

Флуор

1,58

1

3,16

2

231-978-9

7783-07-5

Селеноводород

0,07

0,02

0,17

0,05

233-113-0

10035-10-6

Бромоводород

6,7

2

247-852-1

26628-22-8

Натриев азид

0,1

0,3

Кожа

252-104-2

34590-94-8

(2-Methoxymethylethoxy)-propanol

308

50

Кожа

Неорганични флуорни съединения

2,5

(1)   Einеcs: Европейски списък на съществуващите химически вещества.

(2)   CAS: Chemical abstract service registry number.

(3)   Забележката „Кожа“ към стойността на експозиция при работа означава възможност за значително проникване на агента през кожата.

(4)   Стойности, измерени или изчислени в зависимост от референтен период, съответстващ на средно претеглена във времето стойност за 8 часа.

(5)   Гранична стойност, над която не се допуска експозиция на агента и която, ако не е посочено друго, съответства на период от 15 минути.

(6)   mg/m3: милиграма на кубичен метър въздух при 20 °C и 101,3 KPa.

(7)   ppm: части на милион обем въздух (ml/m3).

Top