Help Print this page 

Document 01998R2533-20150308

Title and reference
Регламент (ЕО) № 2533/98 на Съвета от 23 ноември 1998 година относно събирането на статистическа информация от Европейската централна банка

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2533/2015-03-08
Multilingual display
Text

1998R2533 — BG — 08.03.2015 — 002.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2533/98 НА СЪВЕТА

от 23 ноември 1998 година

относно събирането на статистическа информация от Европейската централна банка

(ОВ L 318, 27.11.1998, p.8)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  No

page

date

►M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 951/2009 НА СЪВЕТА от 9 октомври 2009 година

  L 269

1

14.10.2009

►M2

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/373 НА СЪВЕТА от 5 март 2015 година

  L 64

6

7.3.2015
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2533/98 НА СЪВЕТА

от 23 ноември 1998 година

относно събирането на статистическа информация от Европейската централна банкаСЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Протокола (№ 3) за Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка (наричан по-долу „Уставът“), и по-специално член 5.4 от него,

като взе предвид препоръката на Европейската централна банка (ЕЦБ) ( 1 ),

като взе предвид становището на Европейския парламент ( 2 ),

като взе предвид становището на Комисията ( 3 ),

В съответствие с процедурата, предвидена в член 106, параграф 6 от Договора за създаване на Европейската общност и в член 42 от Устава,

(1)

като има предвид, че член 5.1 от Устава изисква от ЕЦБ, с помощта на националните централни банки, да събира от компетентните национални власти или пряко от стопанските субекти статистическа информация, която е необходима с оглед рисковете за Европейската система на централните банки (наричана по-долу „ЕСЦБ“); като има предвид, че за улесняване изпълнението на тези задачи, предвидени в член 105 от Договора, и в частност за осъществяване на паричната политика, тази статистическа информация се използва на първо място за съставянето на съвкупна статистическа информация, при която идентичността на отделните стопански субекти е без значение, но също така може да се използва и на равнище отделни стопански субекти; като има предвид, че член 5.2 от Устава изисква националните централни банки да изпълняват, доколкото е възможно, задачите, изложени в член 5.1 от Устава; като има предвид, че член 5.4 от Устава изисква от Съвета да определи физическите и юридическите лица, които са длъжни да спазват изискванията за предоставяне на информация, режима на поверителност и съответните разпоредби за изпълнение на задълженията; като има предвид, че националните централни банки могат по смисъла на член 5.1 от Устава да работят в сътрудничество с други компетентни органи, включително националните статистически институти и органите, които регулират пазара;

(2)

като има предвид, че, за да може статистическата информация да е ефективна като инструмент за изпълнение на задачите на ЕСЦБ, е необходимо дефинициите и процедурите за събирането ѝ да бъдат структурирани по такъв начин, че ЕЦБ да е в състояние гъвкаво и своевременно да получава висококачествена статистика, която отразява променящите се икономически и финансови условия и не обременява икономическите субекти; като има предвид, че в това отношение трябва да се обърне внимание не само на изпълнението на задачите на ЕСЦБ, но и на свеждане до минимум на тежестта, наложена на отчитащите се субекти;

(3)

като има предвид, че поради това е желателно да се определи общата съвкупност от отчетни единици, по отношение на които се ограничават статистическите правомощия на ЕЦБ, и на базата на които, чрез своите регулативни правомощия ЕЦБ определя действителната съвкупност от отчетни единици;

(4)

като има предвид, че хомогенната съвкупност от отчетни единици e необходимо за изготвяне на консолидиран счетоводен отчет на сектор „Парично-финансови институции“ на участващите държави-членки, чиято основна цел е ЕЦБ да получи всеобхватна статистическа картина за динамиката в паричния сектор на участващите държави-членки, взети като една икономическа територия; като има предвид, че ЕЦБ е съставила и подържа за статистически цели списък на парично-финансовите институции, който се базира на обща дефиниция на тези институции;

(5)

като има предвид, че горното определение за статистически цели уточнява, че парично-финансовите институции са кредитните институции, така както се определят от правото на Общността, и всичките останали резидентни финансови институции, чийто предмет на дейност е да приемат депозити и/или близки заместители на депозити от лица, различни от парично-финансови институции и, за своя сметка (поне в икономически смисъл) да отпускат кредити и/или да инвестират в ценни книжа;

(6)

като има предвид, че може да е необходимо тези пощенски джиро институции, които не отговарят на общото определение за парично-финансови институции за статистически цели, да се определят като подлежащи на изискванията на ЕЦБ за статистически отчети в сферата на статистиката на парите, банките и платежните системи, тъй като е възможно те в значителна степен да приемат депозити и/или близки заместители на депозити и да извършват дейност като платежни системи;

(7)

като има предвид, че в Европейската система за национални и регионални сметки от 1995 г. ( 4 ) (наричана по-долу „ESA 95/ЕСС 95“), парично-финансови институции включват подсекторите „централна банка“ и „други парично-финансови институции“, и могат да бъдат разширени единствено чрез включване на категории институции от подсектора „други финансови посредници, с изключение на застрахователни компании и пенсионните фондове“;

(8)

като има предвид, че за да може ЕСЦБ да изпълнява задълженията си независимо, е необходима статистическа информация за платежния баланс, международната инвестиционна позиция, ценните книжа, електронните пари и платежни системи;

(9)

като има предвид, че употребата на термина „физически и юридически лица“ в член 5.4 от Устава трябва да се тълкува по начин, който е съвместим с практиката на държавите-членки в сферата на паричната и банковата статистика и статистиката на платежния баланс, и затова включва субекти, които не са нито юридически, нито физически лица съгласно съответното националното законодателство, но въпреки това спадат към съответните подсектори на ESA 95/ЕСС 95; като има предвид, че изискванията за отчетност могат да бъдат наложени на субектите като дружества, клонове, предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) и фондове, които съгласно съответното свое законодателство нямат статут на юридически лица; като има предвид, че в тези случаи задължението за отчетност може да бъде наложено върху онези лица, които съгласно приложимото национално законодателство, са юридически представители на тези субекти;

(10)

като има предвид, че статистическите доклади за балансовите отчети на институциите, посочени в член 19.1 на Устава, могат също така да бъдат използвани за изчисление на количеството минимални резерви, който те могат да бъдат задължени да държат;

(11)

като има предвид, че управителният съвет на ЕЦБ има за задача да определя разпределението на задачите между ЕЦБ и националните централни банки по отношение на събирането и проверяването на статистическа информация и изпълнението на това задължение; като има предвид принципа, предвиден в член 5.2 от Устава, както и задачите, които ще бъдат поети от националните органи в рамките на тяхната компетентност, за целите на събиране на статистическа информация с постоянно високо качество;

(12)

като има предвид, че в началните години в зоната на единната валута, поради съображения за ефективност и икономичност, може да се наложи изискванията за отчетност на ЕЦБ да бъдат изпълнявани чрез преходни процедури поради съществуващите ограничения за системите за събиране на информация; като има предвид, че това може да означава по-конкретно, че за случая на финансовия отчет за платежния баланс, данните за трансгранични позиции или транзакции на участващите държави-членки, които се разглеждат като една единна територия, могат, в началните години в зоната на единната валута, да бъдат съставяни чрез използването на всички позиции или сделки между гражданите на участващите държави-членки и гражданите на други държави;

(13)

като има предвид, че ограниченията и условията, съгласно които ЕЦБ има право да налага санкции върху дадени предприятия, поради това, че не са се съобразили с изискванията, посочени в регламентите и решенията на ЕЦБ, са определени в Регламент (ЕО) № 2532/98 на Съвета от 23 ноември 1998 г. относно правомощията на ЕЦБ да налага санкции ( 5 ), съгласно член 34.3 от Устава; като има предвид, че в случай на несъответствие между разпоредбите на споменатия регламент и на настоящия регламент, които упълномощават ЕЦБ да налага санкции, се считат за валидни разпоредбите на настоящия регламент; като има предвид, че санкциите за неспазване на задълженията, изложени в настоящия регламент, не засягат възможността ЕСЦБ да приема подходящи разпоредби за изпълнение при своите взаимоотношения с другите страни, включително частично или пълно изключване на дадена отчетна единица от паричните операции в случай на сериозно нарушение на изискванията за статистическа отчетност;

(14)

като има предвид, че наредбите, издадени от ЕЦБ по член 34.1 от Устава, не дават права и не налагат задължения на неучастващите държави-членки;

(15)

като има предвид, че Дания като се позова на параграф 1 от Протокола (№ 12) за някои разпоредби относно Дания, е изпратила уведомление в контекста на Решението от Единбург от 12 декември 1992 г., че няма да участва в третия етап на Икономическия и паричен съюз; като има предвид, че съгласно параграф 2 от протокола по-горе всички членове и разпоредби от Договора и Устава, които се отнасят до дерогация, са приложими за Дания;

(16)

като има предвид, че съгласно параграф 8 от Протокола (№ 11) относно някои разпоредби, отнасящи се до Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, член 34 от Устава не се прилага за Обединено кралство, освен в случай, че участва в третия етап на Икономическия и паричен съюз;

(17)

като има предвид, че въпреки че се приема, че статистическата информация, която е необходима за изпълнение на изискванията на ЕЦБ за статистическа отчетност, не е същата за участващите и неучастващите държави-членки, член 5 от Устава се прилага както за участващите, така и за неучастващите страни; като има предвид, че този факт заедно с член 5 от Договора визират задължение на национално равнище да се разработят и приложат всички мерки, които държавите-членки считат за подходящи за извършване на събирането на статистическата информация, която е необходима за изпълнение на изискванията на ЕЦБ за статистическа отчетност и своевременната подготовка в областта на статистиката, за да могат държавите-членки да станат участващи държави-членки;

(18)

като има предвид, че поверителната статистическа информация, която ЕЦБ и националните централни банки трябва да събират за изпълнение на задачите на ЕСЦБ, трябва да бъде защитена, за да се спечели и запази доверието на отчетните единици; като има предвид, че след приемането на настоящия регламент няма да има причини за позоваване на разпоредби за поверителност, които не допускат размяна на статистическа информация, свързана със задачите на ЕСЦБ, съгласно Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защитата на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни ( 6 );

(19)

като има предвид, че член 38.1 от Устава предвижда, че от членовете на управителните органи и от персонала на ЕЦБ и на националните централни банки се изисква дори и след прекратяване на изпълнението на задълженията им да не разкриват информация от вид, който е предмет на задължение за професионална тайна, и че член 38.2 от Устава предвижда лицата, които имат достъп до данни, обхванати от правото на Общността, което налага задължение за тайна, да подлежат на разпоредбите на това законодателство;

(20)

като има предвид, че всяко нарушение на правилата, които обвързват членовете на персонала на ЕЦБ, извършено умишлено или поради небрежност, подлежи на дисциплинарни санкции и, ако това е необходимо, на наказателно преследване за нарушаване на професионалната тайна, при условията на свързаните разпоредби на членове 12 и 18 от Протокола за привилегиите и имунитета на Европейските общности;

(21)

като има предвид, че е възможно статистическата информация за изпълнение на задачите на ЕСЦБ да се събира в съответствие с член 105 от Договора като същевременно се намалява общото обременяване с отчети, което означава, че режимът на поверителност, дефиниран в настоящия регламент, трябва в известна степен да се различава от общите общностни и международни принципи на статистическата поверителност, и по-специално от разпоредбите за статистическа поверителност в Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета от 17 февруари 1997 г. относно статистиката в Общността ( 7 ); като има предвид, че съгласно условията в настоящата точка ЕЦБ ще вземе предвид принципите, които уреждат статистиката в Общността, и са изложени в член 10 от Регламент (ЕО) № 322/97;

(22)

като има предвид, че режимът на поверителност, дефиниран в настоящия регламент, е приложим само за поверителната информация, която се предоставя на ЕЦБ за изпълнение на задачите на ЕСЦБ и не засяга специалните разпоредбите на националното и общностното право относно предоставянето на други видове информация на ЕЦБ; като има предвид, че трябва да се зачитат правилата за статистическа поверителност, които се прилагат от националните статистически институти и Комисията относно информацията, която събират от свое име;

(23)

като има предвид, че по смисъла на член 5.1 от Устава, от ЕЦБ се изисква да сътрудничи в областта на статистиката с институциите и органите на Общността и с компетентните органи на държавите-членки или на трети страни и с международните организации; като има предвид, че ЕЦБ и Комисията ще установят подходящи форми на сътрудничество в областта на статистиката, за да могат да изпълняват задачите си по най-ефективен начин като се стараят да сведат до минимум разходите на отчетните единици;

(24)

като има предвид, че на ЕСЦБ и ЕЦБ е възложена задачата да подготвят изискванията за отчетност в Еурозоната с оглед на пълното действие на третия етап на Икономическия и паричен съюз (наричан по-долу „трети етап“); като има предвид, че своевременната подготовка в областта на статистиката е особено важна, за да може ЕСЦБ да изпълни задачите си на третия етап; като има предвид, че основен момент в подготовката е приемането преди Третия етап на статистически регламенти на ЕЦБ; като има предвид, че е желателно през 1998 г. участниците на пазара да бъдат информирани за подробните разпоредби, които ЕЦБ може да счете за необходимо да приеме за изпълнение на своите статистически изисквания; като има предвид, че от датата на влизане в сила на настоящия регламент е необходимо на ЕЦБ да се дадат регулативни правомощия;

(25)

като има предвид, че разпоредбите на настоящия регламент могат ефективно да се прилагат, само ако участващите държави-членки като цяло са приели необходимите мерки с оглед на предоставяне на своите органи на правомощия за пълна помощ и сътрудничество с ЕЦБ при извършване на проверка и задължително събиране на статистическа информация в съответствие с член 5 от Договора,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:▼M1

Член 1

Определения

За целите на настоящия регламент:

1. „изисквания на ЕЦБ за статистическо отчитане“ означава статистическата информация, която отчетните единици са задължени да предоставят и която е необходима за изпълнение на задачите на ЕСЦБ;

1а. „Европейска статистика“ означава статистика, която е i) необходима за извършване на задачите на ЕСЦБ, както са посочени в Договора; ii) установена в статистическата работна програма на ЕСЦБ; и iii) разработена, произведена и разпространена в съответствие със статистическите принципи, посочени в член 3а;

2. „отчетни единици“ означава юридическите и физическите лица и субектите и клоновете, посочени в член 2, параграф 3, които подлежат на изискванията на ЕЦБ за статистическа отчетност;

3. „участваща държава-членка“ означава държава-членка, която е приела единната валута в съответствие с Договора;

4. „резидент“ или „резидентен“ означава единица, която има център на икономически интерес на икономическата територия на някоя от държавите, посочени в Глава 1(1.30) от приложение А към Регламент (ЕО) № 2223/96 на Съвета от 25 юни 1996 г. относно Европейската система от национални и регионални сметки в Общността ( 8 ); в този контекст „трансгранични позиции“ и „трансгранични транзакции“ означават съответно позиции и транзакции с активи и/или пасиви на резиденти от участващите държави-членки като една икономическа територия спрямо резидентите от неучастващи държави-членки и/или резиденти от трети държави;

5. „международна инвестиционна позиция“ означава балансовият отчет със съвкупността от трансгранични финансови активи и пасиви;

6. „електронни пари“ означава електронното съхраняване на парична стойност чрез техническо средство, включително предплатени карти, които в значителна степен могат да се използват за извършване на плащания към субекти, различни от емитента, без във всички случаи да се налага транзакцията да минава през банкова сметка, и които се използват като предплатени инструменти на приносител.

7. „използване за статистически цели“ означава изключителното използване за целите на разработването и произвеждането на статистически резултати и статистически анализи;

8. „разработване“ означава дейностите, насочени към създаване, укрепване и подобряване на статистическите методи, стандарти и процедури, използвани за произвеждане и разпространение на статистика, както и към създаване на нова статистика и показатели;

9. „производство“ означава всички дейности, свързани със събирането, съхраняването, обработването и анализа, необходими за съставянето на статистика;

10. „разпространение“ означава дейността, чрез която статистиката, статистическите анализи и неповерителната информация стават достъпни за ползвателите;

11. „статистическа информация“ означава сборни и индивидуални данни, показатели и свързаните с тях метаданни;

12. „поверителна статистическа информация“ означава статистическа информация, при която могат да бъдат идентифицирани отчетните единици или някое друго юридическо или физическо лице, субект или клон — или пряко, по тяхното име или адрес или от официално определен идентификационен код, или непряко, по дедукция, като по този начин се разкрива индивидуална информация. За да се определи дали отчетната единица или друго юридическо или физическо лице, субект или клон могат да бъдат идентифицирани, следва да се вземат предвид всички средства, които биха могли в разумна степен да бъдат използвани от трета страна за идентифициране на въпросната отчетна единица или друго юридическо или физическо лице, субект или клон.

▼B

Член 2

Обща съвкупност от отчетни единици

▼M1

1.  За изпълнение на изискванията на ЕЦБ за статистическа отчетност ЕЦБ, подпомагана от националните централни банки, в съответствие с член 5.2 от Устава, има правото да събира статистическа информация в рамките на общата съвкупност от отчетни единици и съобразно нуждите за изпълнение на задачите на ЕСЦБ. Информация може да се събира, по-специално в областта на паричната и финансова статистика, статистика за банкнотите, статистика за плащанията и платежните системи, статистика за финансовата стабилност и статистика за платежния баланс и статистика за международната инвестиционна позиция. При необходимост за изпълнение на задачите на ЕСЦБ, може да се събира и допълнителна информация също в други области в случаи, които са надлежно обосновани. Информацията, събрана за изпълнение на изискванията на ЕЦБ за статистическа отчетност, се уточнява допълнително в статистическата работна програма на ЕСЦБ.

2.  В това отношение общата съвкупност от отчетни единици се състои от следните отчетни единици:

а) юридически и физически лица, пребиваващи в държава-членка, които попадат в сектор „финансови корпорации“, както е посочено в ESA 95;

б) институции за пощенски парични преводи, резиденти в държава-членка;

в) юридически и физически лица, пребиваващи в държава-членка, доколкото държат трансгранични позиции или извършват трансгранични транзакции;

г) юридически и физически лица, пребиваващи в държава-членка, доколкото са емитирали ценни книжа или електронни пари;

д) юридически и физически лица, пребиваващи в участваща държава-членка, доколкото държат финансови позиции спрямо резиденти на други участващи държави-членки или са извършили финансови транзакции с резиденти на други участващи държави-членки.

▼B

3.  Субект, който иначе би бил включен в обхвата на дефиницията на параграф 2, но който съгласно вътрешното право на страната, в която пребивава, не е нито юридическо лице, нито съдружие от физически лица, като в същото време подлежи на задължения и има права, се счита за отчетена единица. Отчетните задължения на такъв субект се изпълняват от лицето, което юридически представлява субекта.

Когато юридическо лице, съдружие от физически лица или субектът, посочен в първата алинея, имат клон, който е резидент на друга държава, клонът е отделена отчетна единица без оглед на това къде се намира неговото централно управление, доколкото клонът удовлетворява условията, дефинирани в параграф 2 с изключение на необходимостта да има отделна правоспособност. Всички клонове в същата държава-членка се считат за един клон в случаите, когато са в един и същ икономически подсектор. Отчетните задължения на такъв субект се изпълняват от лицето, което юридически представлява субекта.

▼M1

4.  В надлежно обосновани случаи, като например за статистика на финансовата стабилност, ЕЦБ има правото да събира от юридическите и физическите лица, посочени в параграф 2, буква а), и от субектите и клоновете, посочени в параграф 3, статистическа информация на консолидирана основа, включително информация за субектите, контролирани от такива юридически и физически лица и субекти. ЕЦБ уточнява обхвата на консолидацията.

Член 2а

Сътрудничество с ЕСС

За свеждане до минимум на отчетната тежест и гарантиране на съгласуваността, необходима за произвеждането на европейска статистика, ЕСЦБ и ЕСС си сътрудничат тясно при съблюдаване на статистическите принципи, установени в член 3а.

▼M1

Член 3

Условия за определяне на изискванията за статистическа отчетност

При определяне и налагане на изискванията си за статистическа отчетност ЕЦБ уточнява действителната съвкупност от отчетни единици в рамките на общата съвкупност от отчетни единици, както е определена в член 2. Без да засяга изпълнението на изискванията си за статистическа отчетност, ЕЦБ:

а) използва съществуваща статистика, доколкото е възможно;

б) взема предвид съответните европейски и международни статистически стандарти;

в) може изцяло или частично да освободи конкретни категории от отчетни единици от изпълнение на изискванията за статистическа отчетност.

Преди да приеме регламент, както е посочено в член 5, относно нова статистика, ЕЦБ оценява предимствата и разходите по събирането на новата статистическа информация. Тя по-специално взема предвид специфичните характеристики на събирането, обема на съвкупността от отчетни единици и периодичността, както и статистическата информация, с която вече разполагат отговарящите за статистика органи или администрации.

▼M1

Член 3а

Статистически принципи в основата на европейската статистика, произвеждана от ЕСЦБ

Разработването, произвеждането и разпространението на европейска статистика от ЕСЦБ се ръководи от принципите на безпристрастност, обективност, професионалната независимост, разходна ефективност, статистическата поверителност, свеждането до минимум на отчетната тежест и високо качество на резултатите, включително надеждност, като определенията на тези принципи се приемат, развиват и публикуват от ЕЦБ. Тези принципи са подобни на статистическите принципи на Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно европейската статистика ( 9 ).

▼B

Член 4

Задължения на държавите-членки

Държавите-членки създават своя организация в областта на статистиката и работят в пълно сътрудничество с ЕСЦБ, за да се осигури изпълнението на задълженията, които произтичат от член 5 от Устава.

Член 5

Регулативни правомощия на ЕЦБ

1.  ЕЦБ може да приема регламенти за дефиниране и налагане на изисквания за статистическа отчетност за действителната съвкупност от отчетни единици в държавите-членки.

2.  За да се гарантира съвместимостта, която е необходима за изпълнение на съответните изисквания за информация, ЕЦБ се консултира с Комисията относно проекторегламенти, които имат връзка с изискванията за статистическа отчетност на Комисията. В рамките на своята компетентност Комитетът по монетарна и финансова статистика и статистика на платежния баланс участва в процеса на сътрудничество между Комисията и ЕЦБ.

Член 6

Право на проверка и принудително събиране на статистическа информация

1.  В случай на съмнение за нарушение от страна на отчетна единица, резидент в участваща държава-членка, както е предвидено в член 7, параграф 2 от изискванията на ЕЦБ за статистическата отчетност, ЕЦБ и, в съответствие с член 5.2 от Устава, националната централна банка на участващата държава-членка имат право да проверят точността и качеството на статистическата информация и да извършат принудителното ѝ събиране. Ако въпросната статистическа информация е необходима за доказване на спазването на изискването за минимални резерви, проверката се извършва в съответствие с член 6 от Регламент (ЕО) № 2531/98 на Съвета от 23 ноември 1998 г. относно приложението на минимални резерви от страна на Европейската централна банка ( 10 ). Правото на проверка на статистическа информация или за извършване на принудително събиране на такава включва правото:

а) да изисква представяне на документи;

б) да преглежда книгите и записите на отчетните единици;

в) да снема копия или извлечения от такива книги или записи; и

г) да получава писмени или устни обяснения.

2.  ЕЦБ или компетентната национална централна банка уведомяват отчетната единица в писмен вид за решението си да проверят статистическата информация или да пристъпят към принудителното ѝ събиране, като уточняват срока за удовлетворяване на искането за проверка, санкциите, които са приложими в случай на неизпълнение и правото на преглед. ЕЦБ и съответната национална централна банка се информират взаимно за искането за проверка.

3.  При проверката и принудителното събиране на статистическа информация се следват националните процедури. Разходите за процедурата се поемат от съответната отчетна единица, в случай че се установи, че тя е нарушила изискванията за статистическа отчетност.

4.  ЕЦБ може да приема регламенти, които уточняват условията, при които може да се упражнява правото на проверка или принудително събиране на статистическа информация.

5.  В рамките на своята компетентност националните органи на участващите държави-членки предоставят необходимата помощ на ЕЦБ и на националните централни банки за упражняване на правомощията, предвидени в настоящия член.

6.  В случай че отчетната единица се противопоставя или пречи на процеса на проверка или принудително събиране на необходимата статистическа информация, участващата държава-членка, на чиято територия се намират помещенията на отчетната единица, предоставя необходимата помощ, включително осигуряване на достъп на ЕЦБ или националната централна банка до помещенията на отчетната единица за упражняване на правото, посочено в параграф 1.

Член 7

Налагане на санкции

1.  ЕЦБ има правомощието да налага санкциите, предвидени в настоящия член, на отчетните единици, които подлежат на изискванията за статистическа отчетност и пребивават в участваща държава-членка и които не спазват задълженията, произтичащи от настоящия регламент или от регламентите или решенията на ЕЦБ за дефиниране и налагане на изисквания на ЕЦБ за статистическа отчетност.

2.  Задължението за предаване на дадена статистическа информация на ЕЦБ или на националните централни банки се счита за нарушено, в случай че:

а) до определения срок статистическата информация не се получи в ЕЦБ или националната централна банка; или

б) статистическата информация е неточна, непълна или във форма, която не отговаря на изискванията.

3.  Задължението да се позволи на ЕЦБ и на националната централна банка да проверят точността и качеството на статистическата информация, представена от отчетната единица на ЕЦБ или националната централна банка, се счита за нарушено във всички случаи, когато отчетната единица възпрепятства тази дейност. Възпрепятстването включва, но не се ограничава до изнасяне на документи и предотвратяване на физически достъп от страна на ЕЦБ или националната централна банка, който им е необходим за изпълнение на задачата по проверка или принудително събиране.

4.  ЕЦБ може да налага следните санкции на дадена отчетна единица:

а) в случай на нарушение по параграф 2, буква а) — дневна парична санкция, която не надвишава 10 000 EUR, като общата глоба не надвишава 100 000 EUR;

б) в случай на нарушение по параграф 2, буква б) — глоба, която не надвишава 200 000 EUR; и

в) в случай на нарушение по параграф 3 – глоба, която не надвишава 200 000 EUR;

5.  Санкциите, предвидени в параграф 4, са в допълнение към задължението на отчетната единица да поеме разходите за процедурата за проверка и принудително събиране, както е предвидено в член 6, параграф 3.

6.  При упражняване на правомощията, предвидени в настоящия член, ЕЦБ действа в съответствие с принципите и процедурите, предвидени в Регламент (ЕО) № 2532/98.

▼M1

Член 8

Защита и използване на поверителна статистическа информация, събрана от ЕСЦБ

За предотвратяване на незаконно използване и разкриване на поверителна статистическа информация, предоставена на член на ЕСЦБ от отчетна единица или друго юридическо или физическо лице, субект или клон, или предадена в рамките на ЕСЦБ, се прилагат следните правила.

1. ЕСЦБ използва поверителната статистическа информация изключително за изпълнение на задачите на ЕСЦБ, освен ако е налице някое от следните обстоятелства:

а) когато отчетната единица или другото юридическо или физическо лице, субект или клон, които могат да бъдат идентифицирани, са дали изрично съгласието си посочената статистическа информация да се използва за други цели;

б) за предаване на членовете на ЕСС в съответствие с член 8а, параграф 1;

в) за предоставяне на достъп на научноизследователски организации до поверителна статистическа информация, която не позволява пряко идентифициране, и с изричното предварително съгласие на органа, който е предоставил информацията;

▼M2

г) по отношение на ЕЦБ и националните централни банки, когато посочената статистическа информация се използва в областта на пруденциалния надзор;

▼M2

д) по отношение на националните централни банки в съответствие с член 14.4. от Устава за изпълнението на функции, различни от определените в Устава.

▼M1

2. Отчетните единици биват информирани за статистическите и други административни приложения, за които може да се използва информацията, която са предоставили. Отчетните единици имат право да получават информация по отношение на правното основание за предаването на информация и за приетите защитни мерки.

3. Членовете на ЕСЦБ вземат всички необходими регулаторни, административни, технически и организационни мерки за осигуряване на физическата и логическа защита на поверителната статистическа информация. ЕЦБ определя общи правила и въвежда минимални стандарти за предотвратяване на незаконно разкриване и неразрешено използване на поверителна статистическа информация.

4. Предаването в рамките на ЕСЦБ на поверителна статистическа информация, която е събрана съгласно член 5 от Устава, се извършва:

▼M2

а) в степента и с равнището на детайлност, необходими за изпълнението на задачите на ЕСЦБ, посочени в Договора, или на задачите в областта на пруденциалния надзор, възложени на членовете на ЕСЦБ; или

▼M1

б) при условие че предаването е необходимо за ефикасното разработване, произвеждане и разпространение на статистически данни съгласно член 5 от Устава или за повишаване на тяхното качество.

▼M2

4а. ЕСЦБ може да предава поверителна статистическа информация на органите или ведомствата на държавите членки и на Съюза, които отговарят за надзора над финансовите институции, пазарите и инфраструктурите или за стабилността на финансовата система в съответствие с правото на Съюза или националното право, и на Европейския механизъм за стабилност (ЕСМ) единствено в степента и с равнището на детайлност, необходими за изпълнението на съответните им задачи. Органите или ведомствата, които получават поверителна статистическа информация, предприемат всички необходими регулаторни, административни, технически и организационни мерки за осигуряване на физическата и логическата защита на поверителната статистическа информация. Всяко последващо предаване е необходимо за изпълнението на посочените задачи и подлежи на изричното разрешение на члена на ЕСЦБ, който е събрал поверителната статистическа информация. Не се изисква разрешение за последващо предаване от членове на ЕСМ към националните парламенти, доколкото това се изисква съгласно националното право, при условие че членът на ЕСМ се е консултирал с члена на ЕСЦБ преди предаването и че при всички обстоятелства държавата членка е предприела всички необходими регулаторни, административни, технически и организационни мерки за осигуряване на физическата и логическата защита на поверителната статистическа информация в съответствие с настоящия регламент. Когато предава поверителна статистическа информация в съответствие с настоящия параграф, ЕСЦБ предприема всички необходими регулаторни, административни, технически и организационни мерки за осигуряване на физическата и логическата защита на поверителната статистическа информация съгласно параграф 3 от настоящия член.

▼M1

5. ЕЦБ може да взема решения относно събирането и предаването в рамките на ЕСЦБ, в необходимите степен и равнище на детайлност, на поверителната информация, събрана първоначално за цели, различни от тези по член 5 от Устава, при условие че това е необходимо за ефикасното разработване или произвеждане на статистика или за повишаване на качеството ѝ и че тази статистика е необходима за изпълнение на задачите на ЕСЦБ, посочени в Договора.

6. Поверителната статистическа информация може да се обменя в рамките на ЕСЦБ за предоставяне на достъп на научноизследователски организации до такава информация в съответствие с параграф 1, буква в) и параграф 2.

7. Статистическа информация от източници, които са на разположение на обществеността съгласно националното законодателство, не е поверителна.

8. Държавите-членки и ЕЦБ приемат всички необходими мерки, за да осигурят защита на поверителната статистическа информация, включително налагане на подходящи принудителни мерки в случай на нарушение.

Настоящият член се прилага, без да се засягат специалните национални или общностни разпоредби, свързани с предаването на информация, различна от поверителна статистическа информация на ЕЦБ, и не се прилага за поверителна статистическа информация, която първоначално е била предадена между орган на ЕСС и член на ЕСЦБ, в който случай се прилага член 8а.

Настоящият член не пречи поверителната статистическа информация, събирана за цели, различни от или допълващи изпълнението на изискванията на ЕЦБ за статистическа отчетност, да се използва за изпълнението на тези други цели.

▼M1

Член 8а

Обмен на поверителна статистическа информация между ЕСЦБ и ЕСС

1.  Без да се засягат националните разпоредби относно обмена на поверителна статистическа информация, различна от информацията, обхваната от настоящия регламент, предаване на поверителна статистическа информация между член на ЕСЦБ, който е събрал информацията, и орган на ЕСС може да се извършва, при условие че предаването е необходимо за ефикасното разработване, произвеждане или разпространение или за повишаване на качеството на европейската статистика в рамките на съответните области на компетентност на ЕСС и ЕСЦБ и когато тази необходимост е обоснована.

2.  Всяко последващо предаване след първото предаване, трябва да бъде изрично разрешено от органа, който е събрал информацията.

3.  Поверителната статистическа информация, предадена между орган на ЕСС и член на ЕСЦБ, не се използва за цели, които не са изключително статистически, като например за административни или данъчни цели или съдебни производства или за целите, посочени в членове 6 и 7.

4.  Статистическа информация, която членовете на ЕСЦБ получават от органите на ЕСС и която е била придобита от източници, законно достъпни за обществеността, и която продължава да е на разположение на обществеността съгласно националното законодателство, не се смята за поверителна за целите на разпространение на статистиката, получена от тази статистическа информация.

5.  В рамките на съответните им области на компетентност членовете на ЕСЦБ вземат всички необходими регулаторни, административни, технически и организационни мерки за осигуряване на физическата и логическа защита на поверителната статистическа информация (контрол върху разкриването на статистика), предоставена от органите на ЕСС.

6.  Единствено служителите, извършващи статистическа дейност в рамките на своите специфични области на работа, имат достъп до поверителна статистическа информация, предоставена от органите на ЕСС. Тези лица използват данните изключително за статистически цели. Те остават обвързани от това ограничение дори след преустановяването на техните функции.

7.  Държавите-членки и ЕЦБ вземат подходящи мерки за предотвратяване и санкциониране на всякакви нарушения на защитата на поверителната статистическа информация, предоставена от органите на ЕСС.

Член 8б

Доклад за поверителността

ЕЦБ публикува годишен доклад за поверителността относно мерките, приети за опазване на поверителността на статистическата информация, посочени в членове 8 и 8а.

Член 8в

Защита на поверителна информация относно физически лица

Настоящият регламент се прилага, без да се засяга Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. относно защитата на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни ( 11 ) и на Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на физическите лица по отношение на обработването на лични данни от институциите и органите на Общността и за свободното движение на такива данни ( 12 ).

Член 8г

Достъп до административни досиета

За да се намали тежестта за респондентите, националните централни банки и ЕЦБ имат достъп до източниците на административни данни в рамките на техните съответни системи на публична администрация, доколкото тези данни са необходими за разработването, произвеждането и разпространението на европейска статистика.

Практическата уредба и условията за постигане на ефективен достъп се определят, когато е необходимо, от всяка държава-членка и от ЕЦБ в рамките на съответните им области на компетентност.

Тези данни се използват от членовете на ЕСЦБ изключително за статистически цели.

▼B

Член 9

Заключителни разпоредби

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Член 5, член 6, параграф 4 и член 8, параграф 9 се прилагат от датата на влизане в сила на настоящия регламент. Останалите членове се прилагат от 1 януари 1999 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

▼M1 —————( 1 ) ОВ С 246, 6.8.1998 г. стр. 12.

( 2 ) ОВ С 328, 26.10.1998 г.

( 3 ) Становище от 8 октомври 1998 г. (все още не публикувано в Официален вестник).

( 4 ) ОВ L 310, 30.11.1996 г., стр. 1.

( 5 ) ОВ L 318, 27.11.1998 г., стр. 4.

( 6 ) ОВ L 281, 23.11.1995 г. стр. 31.

( 7 ) ОВ L 52, 22.2.1997 г. стр. 1.

( 8 ) ОВ L 310, 30.11.1996 г., стр. 1.

( 9 ) ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 164

( 10 ) ОВ L 318, 27.11.1998 г., стр. 1.

( 11 ) ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.

( 12 ) ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

Top