EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01998L0070-20151005

Consolidated text: Директива 98/70/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 1998 година относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и за изменение на Директива 93/12/ЕИО на Съвета

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/70/2015-10-05

1998L0070 — BG — 05.10.2015 — 007.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

ДИРЕКТИВА 98/70/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 13 октомври 1998 година

относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и за изменение на Директива 93/12/ЕИО на Съвета

(ОВ L 350, 28.12.1998 г., стp. 58)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

 M1

ДИРЕКТИВА 2000/71/ЕО НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 7 ноември 2000 година

  L 287

46

14.11.2000

►M2

ДИРЕКТИВА 2003/17/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА текст от значение за ЕИП от 3 март 2003 година

  L 76

10

22.3.2003

 M3

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1882/2003 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 29 септември 2003 година

  L 284

1

31.10.2003

►M4

ДИРЕКТИВА 2009/30/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА текст от значение за ЕИП от 23 април 2009 година

  L 140

88

5.6.2009

►M5

ДИРЕКТИВА 2011/63/ЕС НА КОМИСИЯТА от 1 юни 2011 година

  L 147

15

2.6.2011

►M6

ДИРЕКТИВА 2014/77/ЕС НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 10 юни 2014 година

  L 170

62

11.6.2014

►M7

ДИРЕКТИВА (ЕС) 2015/1513 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА текст от значение за ЕИП от 9 септември 2015 година

  L 239

1

15.9.2015


поправен от

►C1

Поправка, ОВ L 116, 7.5.2015, стp.  25 (2009/30/ЕО)
▼B

ДИРЕКТИВА 98/70/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 13 октомври 1998 година

относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и за изменение на Директива 93/12/ЕИО на СъветаЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност, и по-специално член 100а от него,

като взеха предвид предложението на Комисията ( 1 ),

като взеха предвид становището на Икономическия и социален комитет ( 2 ),

в съответствие с процедурата по член 189б от Договора ( 3 ) в светлината на съвместния текст, одобрен на 29 юни 1998 г. от Помирителния комитет,

(1)

като имат предвид, че несъответствието между законите или административните мерки, приети от държавите-членки за спецификациите на традиционните и алтернативните горива, използвани от превозни средства, оборудвани с двигатели с принудително запалване и компресионно запалване, създава пречки за търговията в Общността и може следователно пряко да се отрази на създаването и функционирането на вътрешния пазар и международната конкурентоспособност на европейското автомобилостроене и нефтопреработка; като имат предвид, че съгласно разпоредбите на член 3б от Договора, следователно изглежда необходимо законите в тази област да бъдат сближени;

(2)

като имат предвид, че член 100а, параграф 3 от Договора предвижда предложенията на Комисията, насочени към създаването и функционирането на вътрешния пазар и отнасящи се inter alia до здравето на хората и опазването на околната среда, да възприемат като изходна база високо ниво на защита;

(3)

като имат предвид, че първичните замърсители на въздуха като азотни оксиди, неизгорели въглеводороди, твърди частици, въглероден оксид, бензоли и други токсични емисии от отработени газове, които допринасят за образуването на вторични замърсители като озон, се отделят в значителни количества чрез отработените газове и изпаренията на моторните превозни средства и по такъв начин създават значителен пряк и косвен риск за здравето на хората и околната среда;

(4)

като имат предвид, че въпреки все по-строгите пределно допустими стойности за емисиите от моторните превозни средства съгласно Директива 70/220/ЕИО на Съвета ( 4 ) и Директива 88/77/ЕИО на Съвета ( 5 ) са необходими по-нататъшни мерки за намаляване на атмосферното замърсяване, причинено от превозни средства и други източници, за да се постигне задоволително качество на въздуха;

(5)

като имат предвид, че член 4 от Директива 94/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 6 ) въведе нов подход към политиката за намаляване на емисиите за 2000 г. и след това изисква от Комисията да изследва inter alia и приноса на подобрените качества на бензина, дизеловите и другите горива към намаляването на замърсяването на въздуха;

(6)

като имат предвид, че в допълнение към първоначалния етап от определянето на спецификации за горивата от 2000 г. трябва да се предвиди втори етап, който да влезе в сила през 2005 г., за да може промишлеността да направи необходимите инвестиции за съобразяване на производствените си планове;

(7)

като имат предвид, че бензин и дизелови горива, които съответстват на спецификациите, посочени в приложения I, II, III и IV, вече са на пазара в Европейската общност;

(8)

като имат предвид, че европейската програма за автомобилите/нефта, която е подробно описана в съобщението на Комисията относно бъдещата стратегия за контрол на емисиите в атмосферата от автомобилния транспорт, допринася за научно-техническата и икономическа основа, която да послужи за препоръчване на въвеждането на общностно равнище на нови екологични горивни спецификации за бензина и дизеловите горива;

(9)

като имат предвид, че въвеждането на екологични горивни спецификации за бензина и дизеловите горива представлява важен елемент от икономически целесъобразния пакет от общоевропейски и национални/регионални/местни мерки, които следва да бъдат въведени, като се отчитат разходите и ползите от всяко действие;

(10)

като имат предвид, че въвеждането на съчетание от общоевропейски и национални/регионални/местни мерки за намаляване на емисиите от превозните средства представлява част от общата стратегия на Комисията за намаляване на емисиите във въздуха от подвижни и неподвижни източници по балансиран начин, който отговаря на критериите за икономическа целесъобразност;

(11)

като имат предвид, че е необходимо в краткосрочен план да се постигне намаляване, особено в градските райони, на замърсяващите емисии от превозните средства, включително на първичните замърсители като неизгорели въглеводороди и въглероден оксид, вторичните замърсители като озон, токсичните емисии като бензена и твърди частици; като имат предвид, че намаляването на замърсяващите емисии от превозните средства в градските райони може незабавно да се постигне при моторните превозни средства чрез промени в състава на горивата;

(12)

като имат предвид, че включването на кислород и значителното намаляване на ароматните съединения, олефините, бензена и сярата могат да доведат до по-добро качество на горивата от гледна точка на качеството на въздуха;

(13)

като имат предвид, че разпоредбите на Директива 92/81/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 г. относно хармонизацията на структурата на акцизите върху минералните масла ( 7 ), и по-специално член 8, параграф 4 от нея, не насърчават държавите-членки и могат да ги възпрат да не въвеждат диференциация на акцизите, която да ускори постигането на качество на горивата над определените за Общността спецификации на горивата;

(14)

като имат предвид, че прилагането на диференцирано облагане с акцизи от държавите-членки може да насърчи въвеждането на по-усъвършенствани горива в съответствие с националните приоритети, възможности и изисквания;

(15)

като имат предвид, че Комисията е представила предложение за Директива относно енергийните продукти; като имат предвид, че предложението цели между другото да създаде условия държавите-членки по-активно да използват фискални стимули чрез диференцирани акцизи, за да улеснят въвеждането на по-усъвършенствани горива;

(16)

като имат предвид, че като цяло липсват горивни спецификации, насочени към намаляване на емисиите от отработени газове и изпарения;

(17)

като имат предвид, че атмосферното замърсяване с олово поради изгарянето на оловен бензин представлява риск за здравето на хората и за околната среда; като имат предвид, че възможността към 2000 г. практически всички бензинови моторни превозни средства да използват безоловен бензин е голяма крачка напред и като имат предвид следователно, че е подходящо строго да се ограничи търговията на оловен бензин;

(18)

като имат предвид, че необходимостта от намаляване на емисиите от превозните средства и наличието на необходимите технологии за преработка обосновават въвеждането на екологични горивни спецификации за търговията на безоловен бензин и дизелови горива;

(19)

като имат предвид, че изглежда подходящо да се предвиди предлагане на два типа дизелови и бензинови горива — единият по-висококачествено дизелово гориво и другият по-висококачествен бензин; като имат предвид, че е уместно по-висококачественото дизелово гориво или по-висококачественият бензин да изместят по-некачествените горива на пазара до 2005 г.; като имат предвид обаче, че следва да се предвидят необходимите мерки за отлагане на тази замяна, когато прилагането на срока до 2005 г. може да причини в дадена държава-членка големи затруднения за нейното промишлено производство при въвеждането на необходимите промени в производствените мощности;

(20)

като имат предвид, че за да се защити здравето на хората и/или околната среда в определени агломерации или в определени екологично чувствителни райони със специфични проблеми във връзка с качеството на въздуха, държавите-членки следва да имат възможност в съответствие с установената в настоящата директива процедура да изискват търговия на горива само при изпълнение на по-строги екологични спецификации от предвидените в настоящата директива; като имат предвид, че посочената процедура е отказ от процедурата за информиране съгласно Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г. относно установяване на процедура за предоставяне на информация в областта на техническите стандарти и уредби и правилата за услугите на информационното общество ( 8 );

(21)

като имат предвид, че за да се гарантира спазване на стандартите за качеството на горивата, предвидени в настоящата директива, държавите-членки следва да въведат системи за наблюдение; като имат предвид, че тези системи за наблюдение следва да се основават на общи процедури за вземане на проба и изпитване и като имат предвид, че събраната от държавите-членки информация за качеството на горивата следва да се съобщава на Комисията по общоприет образец;

(22)

като имат предвид, че на основата на цялостна оценка Комисията трябва да представи предложение за допълване на задължителните спецификации за бензина и дизеловите горива, посочени в приложения III и IV, което да влезе в сила от 1 януари 2005 г.; като имат предвид, че предложението на Комисията може при необходимост да посочи екологични спецификации за други видове горива като например нафта, природен газ и биогорива; като имат предвид, че съществуват автомобилни паркове (автобуси, таксита, търговски превозни средства и т.н.), които причиняват голяма част от градското замърсяване и към тях е полезно да се прилагат отделни спецификации;

(23)

като имат предвид, че може да е желателно по-нататъшно развитие по отношение на референтните методи за измерване на посочените в настоящата директива спецификации в светлината на научния и техническия прогрес; като имат предвид, че за целта следва да се въведат разпоредби за съобразяване на приложенията към настоящата директива с техническия напредък;

(24)

като имат предвид, че следва съответно да се отменят Директива 85/210/ЕИО на Съвета от 20 март 1985 г. относно сближаването на законодателствата на държавите-членки за оловното съдържание на бензина ( 9 ), Директива 85/536/ЕИО на Съвета от 5 декември 1985 г. относно икономията на суров петрол чрез използването на заместители на горивните компоненти в бензина ( 10 ) и член 1, параграф 1, буква б), и член 2, параграф 1 от Директива 93/12/ЕИО на Съвета от 23 март 1993 г. относно съдържанието на сяра в някои течни горива ( 11 );

(25)

като имат предвид, че преходните мерки за Австрия, посочени в член 69 от Акта за присъединяване от 1994 г. включват член 7 от Директива 85/210/ЕИО; като имат предвид, че прилагането на тази преходна мярка следва поради специфичните изисквания за опазване на околната среда да се удължи до 1 януари 2000 г.;

(26)

като имат предвид, че беше сключено споразумение на 20 декември 1994 г. относно начина на взаимодействие между Европейския парламент, Съвета и Комисията във връзка с мерките за изпълнение на актовете, приети в съответствие с процедурата, определена в член 189б от Договора ( 12 ),

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:▼M4

Член 1

Приложно поле

Настоящата директива определя, по отношение на пътни транспортни средства и извънпътна подвижна техника (включително плавателните средства, плаващи по вътрешните водни пътища, когато не плават в морски води), селскостопански и горски трактори, както и плавателните съдове с развлекателна цел, когато не плават в морски води:

▼C1

а) техническите спецификации по здравни и екологични съображения за горивата, предназначени за използване в двигатели с принудително запалване и двигатели с компресионно запалване, като се вземат предвид техническите изисквания на тези двигатели; както и

▼M4

б) целта за намаляване на емисиите от парникови газове от целия жизнен цикъл.

▼M2

Член 2

Определения

По смисъла на настоящата директива:

1. „бензин“ означава всяко летливо минерално земно масло, което е предназначено за двигатели с вътрешно горене с принудително запалване, за движение на превозни средства, които попадат в CN кодове 2710 11 41 , 2710 11 45 , 2710 11 49 , 2710 11 51 и 2710 11 59  ( 13 );

2. „дизелово гориво“ означава горивни масла, които попадат в CN кодове 2710 19 41  (13)  и се използва за самозадвижващи се превозни средства, посочени в Директива 70/220/ЕИО и Директива 88/77/ЕИО;

▼M4

3. „газови масла, предназначени за използване в двигателите на извънпътна подвижна техника (включително плавателните средства, плаващи по вътрешните водни пътища), селскостопански и горски трактори, както и плавателни съдове с развлекателна цел“ означава всяка течност, която е добита от нефт и попада в CN кодове 2710 19 41 и 2710 19 45  ( 14 ), предназначени за използване в двигатели с компресионно запалване, посочени в директиви 94/25/ЕО ( 15 ), 97/68/ЕО ( 16 ) и 2000/25/ЕО ( 17 ) на Европейския парламент и на Съвета;

▼M2

4. „най-отдалечени региони“ означава Франция с оглед на френските отвъдморски департаменти, Португалия с оглед на Азорските острови и Мадейра, и Испания с оглед на Канарските острови;

▼M4

5. „държави-членки с ниски летни температури“ са Дания, Естония, Финландия, Ирландия, Латвия, Литва, Швеция и Обединеното Кралство;

6. „емисии на парникови газове от целия жизнен цикъл“ означава всички нетни емисии на CO2, CH4 и N2O, които могат да бъдат причислени към това гориво (включително всички негови примеси) или произведената енергия. Това включва всички съответни етапи от извличането или култивирането, включително промени на земеползването, транспорт и разпространение, преработка и горене, независимо на кой стадий се отделят емисиите;

7. „емисии на парникови газове на единица енергия“ означава общият обем еквивалентни на CO2 емисии на парникови газове, свързани с дадено гориво или произведената енергия, разделен на общото енергийно съдържание на горивото или произведената енергия (изразено под формата на неговата ниска отоплителна стойност);

8. „доставчик“ означава образувание, което отговаря за преминаването на горивото или енергията през акцизен склад или, ако не се дължи акциз, всяко друго съответно образувание, определено от държава-членка;

9. определението за „биогорива“ отговаря на определението в Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници ( 18 );

▼M7

10. „възобновяеми течни или газообразни транспортни горива от небиологичен произход“ означава течни или газообразни горива, различни от биогорива, чието енергийно съдържание произхожда от възобновяеми енергийни източници, различни от биомаса, и които се използват в транспорта;

11. „богати на скорбяла култури“ означава култури, включващи основно зърнени култури (независимо дали се използват само зърната или се използва цялото растение, като например при силажната царевица), грудки и кореноплодни (като например картофи, земни ябълки, сладки патати, маниока и игнам) и грудколуковици (като например таро и маланга);

12. „биогорива с нисък риск от непреки промени в земеползването“ означава биогорива на основата на суровини, които са произведени в рамките на схеми, които намаляват изместването на производствените дейности с цел, различна от добива на биогорива, и са произведени в съответствие с критериите за устойчивост за биогорива по член 7б;

13. „остатък от преработване“ означава вещество, което не е търсеният пряко краен продукт/крайни продукти от даден процес на производство; то не е основната цел на производствения процес и процесът не е модифициран специално, така че то да бъде произвеждано;

14. „остатъци от селското стопанство, аквакултурите, рибарството и горското стопанство“ означава остатъци, които се произвеждат пряко от селското стопанство, аквакултурите, рибарството и горското стопанство; те не включват остатъци от свързаната с тези отрасли промишленост или преработване.

▼M4 —————

▼B

Член 3

Бензин

1.  Държавите-членки забраняват търговията на оловен бензин на тяхната територия не по-късно от 1 януари 2000 г.

▼M4

2.  Държавите-членки гарантират, че на тяхната територия бензин може да се пуска на пазара, само ако отговаря на екологичните спецификации, установени в приложение I.

Въпреки това държавите-членки могат да предвидят за най-отдалечените региони специални разпоредби за въвеждане на бензин с максимално съдържание на сяра 10 мг/кг. Държавите-членки, които се възползват от настоящата разпоредба, информират съответно Комисията.

3.  Държавите-членки изискват от доставчиците да гарантират до 2013 г. на пазара да се пуска бензин с максимално съдържание на кислород от 2,7 % и с максимално съдържание на етанол от 5 % и могат да изискват този бензин да се пуска на пазара за по-дълъг период, ако считат за необходимо. Те гарантират, че на потребителите се предоставя необходимата информация относно съдържанието на биогориво в бензина и по-конкретно относно правилната употреба на различните бензинови смеси.

4.  Държавите-членки с ниски летни температури, могат, при спазване на разпоредбите на параграф 5, да разрешат пускането на пазара на бензин с максимално налягане на парите 70 kPa през летния период.

Държавите-членки в които не се прилага посочената в първа алинея дерогация, могат при спазване на разпоредбите на параграф 5, да разрешат пускането на пазара на бензин със съдържание на етанол с максимално налягане на парите 60 kPa през летния период, както и допустимото изключение за превишение на налягането на парите, посочено в приложение III, при условие че използваният етанол е биогориво.

5.  Когато държавите-членки желаят да приложат една от дерогациите, предвидени в параграф 4, те уведомяват Комисията и предоставят цялата необходима информация. Комисията извършва оценка на желателността и срока на дерогацията, като взема предвид:

а) избягването на социално-икономическите проблеми в резултат от по-високото налягане на парите, включително нуждата от временни технически адаптации; както и

б) последиците от по-високото налягане на парите за околната среда или здравето и по-конкретно въздействието върху спазването на законодателството на Общността относно качеството на въздуха, както в засегнатите държави-членки, така и в други държави-членки.

Ако оценката на Комисията покаже, че дерогацията ще доведе до неспазване на законодателството на Общността относно качеството или замърсяването на въздуха, включително съответните пределни стойности и таваните на емисиите, искането се отхвърля. Комисията също така следва да вземе предвид съответните целеви стойности.

В случай че Комисията не повдигне възражения в шестмесечен срок от получаването на цялата необходима информация, съответната държава-членка може да приложи дерогацията, за която е отправила искане.

6.  Въпреки параграф 1, държавите-членки може да продължат да разрешават продажбата на малки количества оловен бензин със съдържание на олово не по-голямо от 0,15 g/l, в размер на не повече от 0,03 % от общите продажби, за да бъдат използвани от стари превозни средства със специфични характеристики и да бъдат разпространявани чрез групи със специални интереси.

▼M4 —————

▼M4

Член 4

Дизелово гориво

1.  Държавите-членки гарантират, че на тяхната територия може да се пуска дизелово гориво на пазара, само ако отговаря на спецификациите съгласно приложение II.

Независимо от изискванията по приложение II държавите-членки могат да разрешат пускането на пазара на дизелово гориво със съдържание на метилови естери на мастни киселини (МЕМК) над 7 %.

Държавите-членки гарантират, че на потребителите се предоставя необходимата информация относно съдържанието на биогориво в дизеловото гориво, и по-специално МЕМК.

2.  Държавите членки гарантират, че не по-късно от 1 януари 2008 г. газьолът, предназначен за употреба в извънпътна подвижна техника (включително плавателни съдове, плаващи по вътрешните водни пътища), селскостопански и горски трактори, и плавателни съдове с развлекателна цел, може да бъде пускан на пазара на тяхната територия само ако съдържанието на сяра в него не надвишава 1 000 mg/kg. Считано от 1 януари 2011 г., максимално допустимото съдържание на сяра в този газьол е 10 mg/kg. Държавите-членки гарантират, че течните горива, различни от този газьол, могат да се използват в плавателни съдове, плаващи по вътрешните водни пътища и плавателни съдове с развлекателна цел, само ако съдържанието на сяра в тези течни горива не надвишава максимално допустимото съдържание в този газьол.

Въпреки това, с цел да се отчете лекото замърсяване в хода на снабдителната верига, държавите-членки могат, считано от 1 януари 2011 г., да разрешат газьолът, предназначен за употреба от извънпътна подвижна техника (включително плавателни съдове, плаващи по вътрешните водни пътища), селскостопански и горски трактори и плавателни съдове с развлекателна цел, да съдържа до 20 mg/kg сяра в момента на окончателно разпределение към крайните потребители. Държавите-членки могат също да разрешат до 31 декември 2011 г. на пазара да продължи да се пуска газьол, който съдържа до 1000 mg/kg сяра, за железопътни превозни средства и селскостопански и горски трактори, при условие че могат да гарантират, че нормалното функциониране на системите за контрол на емисиите няма да бъде нарушено.

3.  Държавите-членки могат да предвидят за най-отдалечените региони специална разпоредба за въвеждане на дизелови горива и газьол с максимално съдържание на сяра 10 mg/kg. Държавите-членки, които се ползват от настоящата разпоредба, информират съответно Комисията.

4.  За държавите-членки със сурови зимни условия максималната точка за дестилация от 65 % при 250 °C за дизелови горива и газьол може да бъде заменена с максимална точка на дестилация от 10 % (об/об) при 180 °C.

▼B

Член 5

Свободно обращение

Държавите-членки нямат право да забраняват, ограничават или предотвратяват пускането на пазара на горива, които отговарят на изискванията на настоящата директива.

Член 6

Търговия на горива с по-строги екологични спецификации

▼M2

1.  Чрез дерогация от членове 3, 4 и 5 и в съответствие с член 95, параграф 10 от Договора, държава–членка може да вземе мерки, за да изисква, на специални области, на нейната територия, горивата да могат да бъдат продавани, само ако са в съответствие с по-строги екологични спецификации от тези предвидени в настоящата директива за всички или за част от автомобилния парк с оглед опазване на здравето на населението в специални населени места или на околната среда в специфични и чувствителни по отношение на екологията и околната среда области в тази държава–членка, ако замърсяването на атмосферата или подпочвените води представлява или може основателно да се очаква, че ще представлява сериозен, периодично повтарящ се проблем за човешкото здраве или околната среда.

▼B

2.  Държава-членка, която желае да се ползва от дерогацията, предвидена в параграф 1, представя предварително своята молба с обосноваващите я мотиви до Комисията. Мотивите включват доказателства, че дерогацията зачита принципа на пропорционалност и няма да попречи на свободното движение на хора и стоки.

▼M2

3.  Държавата–членка, за която става дума трябва да представи на Комисията съответните данни за околната среда за въпросната агломерация или областта, както и за предвидените ефекти върху околната среда на предложените мерки.

▼B

4.  Комисията незабавно предоставя получената информация на останалите държави-членки.

5.  Държавите-членки могат да представят своите бележки по молбата и мотивите към нея в двумесечен срок от датата, на която Комисията е предоставила информацията.

6.  Комисията взема решение по молбите на държавите-членки в тримесечен срок от датата, на която държавите-членки са представили своите бележки. Комисията взема предвид бележките на държавите-членки и ги уведомява за своето решение, като същевременно информира Европейския парламент и Съвета.

▼M2 —————

▼B

Член 7

Промени в доставките на суров петрол

Ако в резултат на изключителни събития настъпи внезапна промяна в доставките на суров петрол или нефтопродукти, която би затруднила нефтопреработвателните мощности в дадена държава-членка да спазва изискванията за спецификациите на горивата по членове 3 и 4, държавата-членка информира за това Комисията. След като информира останалите държави-членки, Комисията може да разреши на съответната държава-членка да прилага по-високи пределно допустими стойности за един или повече горивни компонента за период, не по-дълъг от шест месеца.

Комисията нотифицира държавите-членки и информира Европейския парламент и Съвета за своето решение.

Всяка държава-членка може да отнесе решението на Комисията до Съвета в едномесечен срок от датата на нотификацията.

Съветът с квалифицирано мнозинство може да вземе различно решение в двумесечен срок от датата на сезирането.

▼M4

Член 7а

Намаляване на емисиите на парникови газове

1.  Държавите-членки определят доставчика или доставчиците, които да отговарят за наблюдението и отчитането на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на горивата на единица енергия за доставените горива и енергия. Що се отнася до доставчиците на електроенергия за употреба в пътни превозни средства, държавите-членки гарантират, че тези доставчици могат да решат да допринесат за задължението за намаляване, установено в параграф 2, ако успеят да докажат, че могат адекватно да измерват и да провеждат наблюдение на електроенергията, доставена за употреба в тези превозни средства.

▼M7

По отношение на доставчиците на биогорива за използване във въздухоплаването държавите членки могат да позволяват на тези доставчици да избират да участват в задължението за намаляване на емисиите съгласно параграф 2 от настоящия член, при условие че тези биогорива отговарят на критериите за устойчивост, посочени в член 7б.

▼M4

Считано от 1 януари 2011 г., доставчиците отчитат ежегодно пред органа, определен от съответната държава-членка, интензитета на парникови газове на горивата и енергията, доставени в рамките на всяка държава-членка, като предоставят най-малко следната информация:

а) общия обем на всички доставени горива или енергия, с обозначение за мястото на закупуване и произхода; и

б) емисиите от парникови газове за целия жизнен цикъл на горивата на единица енергия.

Държавите-членки гарантират, че отчетите подлежат на проверки.

По целесъобразност, Комисията определя насоки за прилагането на разпоредбите на настоящия параграф.

2.  Държавите-членки изискват от доставчиците да намалят възможно най-плавно емисиите на парникови газове на единица енергия от целия жизнен цикъл на доставяните горива и енергия с до 10 % до 31 декември 2020 г. спрямо основните стандарти за горивата, посочени в параграф 5, буква б. Това намаление се състои от:

а) 6 % до 31 декември 2020 г. За целите на това намаление, държавите-членки може да изискват от доставчиците да се съобразят със следните междинни цели: 2 % до 31 декември 2014 г. и 4 % до 31 декември 2017 г.;

б) индикативна допълнителна цел от 2 % до 31 декември 2020 г., при спазване на разпоредбите на член 9, параграф 1, буква з), постигнато чрез единия или двата следни метода:

i) доставката на енергия за употреба в различните видове пътни превозни средства, извънпътна подвижна техника (включително плавателни съдове, плаващи по вътрешните водни пътища), селскостопански или горски трактори или плавателни съдове с развлекателна цел;

ii) използването на технологии (включително улавяне и съхраняване на въглерод), които могат да намалят емисиите от парникови газове за целия жизнен цикъл, на единица енергия, от доставените горива или енергия;

в) индикативна допълнителна цел за намаление в сектора на снабдяване с горива с допълнителни 2 % до 31 декември 2020 г., при спазване на разпоредбите на член 9, параграф 1, буква и), постигнато чрез използването на кредити, закупени чрез механизма за чисто развитие към Протокола от Киото, съгласно условията, посочени в Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността ( 19 ).

▼M7

Държавите членки могат да приемат разпоредби, за да постановят, че максималният принос от биогорива, произведени от зърнени култури и други богати на скорбяла култури, захарни и маслодайни култури и от култури, отглеждани като основни култури главно за производство на енергия върху земеделска земя, с оглед на изпълнението на целта, упомената в първа алинея от настоящия параграф, не надвишава максималния принос, определен в член 3, параграф 4, втора алинея, буква г) от Директива 2009/28/ЕО.

▼M4

3.  Емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на биогоривата се изчисляват в съответствие с член 7г. Емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на други горива и енергия се изчисляват чрез методология, установена в съответствие с параграф 5 от настоящия член.

4.  Държавите-членки гарантират, че група доставчици могат да решат да изпълнят съвместно задълженията за намаление съгласно параграф 2. В този случай те се считат за единичен доставчик за целите на параграф 2.

▼M7

5.  Комисията приема актове за изпълнение в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 11, параграф 3, за да определи подробни правила за единното прилагане от страна на държавите членки на параграф 4 от настоящия член.

▼M7

6.  На Комисията се предоставя правомощието да приеме, не по-късно от 31 декември 2017 г., делегирани актове за определяне на приетите стойности на намалението на емисиите на парникови газове, ако тези стойности не са били вече установени преди 5 октомври 2015 г., що се отнася до:

а) възобновяемите течни и газообразни транспортни горива от небиологичен произход;

б) улавянето и използването на въглерод за транспортни цели.

7.  Като част от докладването по параграф 1 държавите членки гарантират, че доставчиците на гориво докладват ежегодно на посочения от държавата членка орган, начините за производство на биогорива, обемите на биогорива от суровините, посочени в част A от приложение V, и емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл за единица енергия, включително временните средни стойности на предвижданите количества емисии от биогорива вследствие на непреки промени в земеползването. Държавите членки докладват тези данни на Комисията.

▼M4

Член 7б

Критерии за устойчивост на биогоривата

1.  Независимо дали суровините са отгледани на или извън територията на Общността, енергията от биогорива се взема предвид за целите на член 7а, само при условие че отговаря на критериите за устойчивост, установени в параграфи от 2 до 6 от настоящия член.

Независимо от това, биогоривата, произведени от отпадъци и остатъци, различни от остатъците от селското стопанство, аквакултурата, рибното и горското стопанство, трябва да отговарят само на критериите за устойчивост, установени в параграф 2 от настоящия член, за да бъдат взети предвид за целите, посочени в член 7а.

▼M7

2.  Намалението на емисиите на парникови газове в резултат на използването на биогорива, отчетено за целите, посочени в параграф 1, е най-малко 60 % за биогорива, произведени в инсталации, пуснати в действие след 5 октомври 2015 г. За дадена инсталация се счита, че е в действие, ако е осъществено физическото производство на биогорива.

За целите, посочени в параграф 1, за биогорива в случая на инсталации, които са били в действие на 5 октомври 2015 г. или преди това, се постига намаление на емисиите на парникови газове най-малко с 35 % до 31 декември 2017 г. и най-малко с 50 % от 1 януари 2018 г. нататък.

Намалението на емисиите на парникови газове в резултат на използването на биогорива се изчислява в съответствие с член 7г, параграф 1.

▼M4

3.  Биогоривата, които се отчитат за целите, посочени в параграф 1, не се произвеждат от суровини, произхождащи от терени с висока стойност на биоразнообразие, а именно от терени с един от следните видове статус през или след януари 2008 г., независимо дали тези терени продължават да имат същия статус:

а) девствена гора или друга залесена земя, т.е. гора или друга залесена земя с местни видове, където няма ясно видими признаци на човешка дейност и екологичните процеси не са съществено нарушени;

б) райони, предназначени:

i) за целите на защитата на природата със закон или акт на съответния компетентен орган; или

ii) за защита на редки, под заплаха или застрашени екосистеми или видове, признати от международни споразумения или включени в списъци, изготвени от междуправителствени организации или Международния съюз за опазване на природата, при условие че са признати в съответствие с член 7в, параграф 4;

освен ако не бъдат представени доказателства, че производството на тази суровина не противоречи на тези цели за защитата на природата;

в) затревени райони с висока степен на биоразнообразие, които са:

i) естествено затревени, а именно затревени райони, които биха останали такива при липсата на човешка намеса и които запазват естествения състав на видовете и екологичните характеристики и процеси; или

ii) изкуствено затревени, а именно затревени райони, които биха престанали да бъдат такива при липсата на човешка намеса и които са богати на видове и не са деградирали, освен ако не се докаже, че добивът на суровини е необходим за запазване на статуса на пасище.

▼M7 —————

▼M4

4.  Биогоривата, които се отчитат за целите, посочени в параграф 1, не са произведени от суровини, произхождащи от терени с високи въглеродни запаси, а именно от терени с един от следните видове статус през януари 2008 г. и вече нямат такъв статус:

а) мочурища, а именно почви покрити или наситени с вода постоянно или през значителна част от годината;

б) трайно залесени райони, а именно терени с площ над един хектар, височина на дърветата над пет метра и с покритие от короните над 30 %, или с дървета, които могат да достигнат тези прагове на място;

в) терени с площ над един хектар, височина на дърветата над пет метра и с покритие от короните между 10 % и 30 %, или с дървета, които могат да достигнат тези прагове на място, освен ако не бъде предоставено доказателство, че запасите от въглерод на района преди и след промяната на предназначението са такива, че при прилагането на методологията, установена в приложение IV, част В, биха били изпълнени условията, посочени в параграф 2 от настоящия член.

Разпоредбите на настоящия параграф не се прилагат, ако по времето, когато суровината е добита, съответният терен е имал същия статус както през януари 2008 г.

5.  Биогорива, отчетени за целите, посочени в параграф 1, не може да се произвеждат от суровини, произхождащи от земя, която е била торфище през януари 2008 г., освен ако не е представено доказателство, че култивирането и добиването на тези суровини не налага дренаж на неотводнената предварително почва.

6.  Селскостопанските суровини, отглеждани в Общността и използвани за производството на биогорива, които се отчитат за целите, посочени в член 7а, се добиват в съответствие с изискванията и стандартите, описани под заглавието „Околна среда“ в приложение II, част А и в точка 9 на приложение II към Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 година за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани ( 20 ) и в съответствие с минимално допустимите изисквания за добри селскостопански и екологични условия, посочени в член 6, параграф 1 от същия регламент.

7.  На всеки две години Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад по отношение на трети държави, както и за държави-членки, които са значителен източник на биогорива или на суровини за използвани в Общността биогорива, относно взетите на национално равнище мерки за спазване на критериите за устойчивост, установени в параграфи 2 до 5, и мерките за защита на почвите, водата и въздуха. Първият доклад се представя през 2012 г.

На всеки две години Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно въздействието на нарасналото търсене на биогорива върху социалната устойчивост в Общността и в трети държави, относно въздействието на политиката на Общността за биогоривата върху наличието на хранителни продукти на достъпни цени, по-специално за жителите на развиващите се страни, както и относно други въпроси с по-широк обхват, свързани с развитието. Докладите се занимават с въпроса за зачитане правата на земеползване. За трети държави, както и за държави-членки, които са значителен източник на суровини за използвани в Общността биогорива, в докладите се посочва дали са ратифицирали и прилагат всяка от следните конвенции на Международната организация на труда:

 Конвенция относно принудителния или задължителния труд (№ 29);

 Конвенция относно свободата на сдружаване и закрилата на правото на синдикално организиране (№ 87);

 Конвенция относно прилагането на принципите на правото на организиране и на колективно договаряне (№ 98);

 Конвенция относно равното заплащане на мъжете и жените работници за труд с еднаква стойност (№ 100);

 Конвенция за премахване на принудителния труд (№ 105);

 Конвенция относно дискриминацията в областта на труда и професиите (№ 111);

 Конвенция относно минималната възраст за приемане на работа (№ 138);

 Конвенция относно забраната и незабавни действия за ликвидирането на най-тежките форми на детския труд (№ 182).

За трети държави, както и за държави-членки, които са значителен източник на суровини за използвани в Общността биогорива, в докладите се посочва дали са ратифицирали и прилагат:.

 Протокола от Картахена по биологична безопасност;

 Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна.

Първият доклад се представя през 2012 г. При необходимост Комисията предлага коригиращи мерки, по-специално ако има доказателства, че производството на биогорива оказва значително въздействие върху цените на хранителните продукти.

8.  За целите, посочени в параграф 1, държавите-членки не може да откажат да вземат предвид биогорива, получени при спазване на настоящия член, на други основания за устойчивост.

Член 7в

Проверка на съответствието с критериите за устойчивост за биогоривата

1.  При отчитане на биогорива за целите, посочени в член 7а, държавите-членки изискват от икономическите оператори да покажат, че са изпълнени посочените в член 7б, параграфи 2—5 критерии за устойчивост. За тази цел, те изискват от икономическите оператори използването на система за масов баланс, която:

а) позволява партиди от суровини или биогорива с различни характеристики по отношение на устойчивостта да бъдат смесени;

б) изисква информацията за характеристиките по отношение на устойчивостта и обемите на партидите, посочени в буква а), да остават придадени към сместа; и

в) предвижда сборът на всички партиди, извадени от сместа да бъдат описани със същите характеристики по отношение на устойчивостта в същите количества, каквито има сборът на всички партиди, постъпили в сместа.

2.  Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета през 2010 г. и 2012 г. относно действието на описания в параграф 1 метод на проверка чрез масов баланс, както и за възможността за допускане на други методи за проверка по отношение на някои или всички видове суровини или биогорива. В своята оценка, Комисията разглежда тези методи за проверка, при които не е необходимо информацията за характеристиките на устойчиво развитие да остава физически прикрепена към определени партиди или смеси. Оценката отчита нуждата за запазване на целостта и ефикасността на системата за проверка, като в същото време избягва налагането на прекомерна тежест върху промишлеността. Докладът е съпроводен, ако е уместно, от предложения до Европейския парламент и Съвета за използването на други методи за проверка.

3.  Държавите-членки предприемат мерки за гарантиране, че икономическите оператори подават надеждна информация, както и да представят при поискване на съответната държава-членка данните, използвани за съставяне на информацията. Също така, държавите-членки изискват от икономическите оператори да организират подходящо независимо одитиране на подадената информация, както и да представят доказателства за неговото провеждане. При одитирането се проверява, че използваните от икономическите оператори системи са точни, надеждни и защитени от измами. Също така, при одитирането трябва да се проверява честотата и методиката на вземане на проби, както и надеждността на данните.

Информацията, посочена в първа алинея, включва по-специално информация относно спазването на критериите за устойчивост, посочени в член 7б, параграфи 2—5, подходяща и приложима информация относно мерките за защита на почвите, водата и въздуха, възстановяването на деградиралата земя, избягването на излишно потребление на вода в зони с недостатъчно количество вода, както и подходяща и приложима информация относно мерките, взети за отчитане на въпросите, посочени в член 7б, параграф 7, алинея втора.

▼M7

Комисията приема актове за изпълнение в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 11, параграф 3, за да състави списък с подходящата и приложима информация, посочена в първите две алинеи от настоящия параграф. Комисията следи по-специално представянето на тази информация да не представлява прекомерна административна тежест за операторите като цяло и в частност за дребните селскостопански производители, организациите на производителите и кооперациите.

▼M4

Задълженията, установени в настоящия параграф, се прилагат независимо дали биогоривата са произведени в Общността, или са внесени.

Държавите-членки представят на Комисията в обобщен вид информацията, посочена в първа алинея. Комисията публикува резюме на тази информация на платформата за осигуряване на прозрачност, посочена в член 24 от Директива 2009/28/ЕО, като запазва поверителния характер на информацията с чувствително търговско съдържание.

4.  Общността се стреми да сключва двустранни или многостранни споразумения с трети държави, които съдържат разпоредби относно критериите за устойчивост, съответстващи на разпоредбите в настоящата директива. Когато Общността е сключила споразумения, съдържащи разпоредби относно въпроси, обхванати от критериите за устойчивост, посочени в член 7б, параграфи 2—5, Комисията може да вземе решение тези споразумения показват, че биогоривата, произведени от отгледани в тези страни суровини, отговарят на въпросните критерии за устойчивост. При сключването на тези споразумения се отчитат надлежно мерките, предприети за опазването на зони, които изпълняват основни функции по запазване на екосистемите в критични ситуации (като запазване на речни басейни и защита срещу ерозията), за опазването на почвите, водата и въздуха, непреките въздействия, свързани с промените в земеползването, възстановяването на деградиралата земя, избягването на излишно потребление на вода в зони с недостатъчно количество вода, както и информацията относно въпросите, посочени в член 7б, параграф 7, втора алинея.

Комисията може да реши, че доброволни национални или международни схеми за въвеждане на стандарти за производството на продукти от биомаса съдържат точни данни за целите на член 7б, параграф 2 или демонстрират, че партидите от биогорива съответстват на критериите за устойчивост, посочени в член 7б, параграфи 3—5. Комисията може да реши, че тези схеми съдържат точни данни за информацията относно предприетите мерки за опазване на зоните, които осигуряват основни услуги на екосистемите в критични ситуации, ситуации (като защитата на речни басейни и ерозивния контрол), за опазването на почвите, водата и въздуха, за възстановяване на деградиралата земя, избягването на излишно потребление на вода в зони с недостатъчно количество вода, както и въпросите, посочени в член 7б, параграф 7, втора алинея. Комисията може също да признае райони за защита на редки, под заплаха или застрашени екосистеми или видове, признати от международни споразумения или включени в списъци, изготвени от междуправителствени организации или от Международния съюз за опазване на природата, за целите на член 7б, параграф 3, буква б), подточка ii).

Комисията може да реши, че някои доброволни национални или международни схеми за определяне на намалението на емисии на парникови газове съдържат точни данни за целите на член 7б, параграф 2.

Комисията може да реши, че земи, включени в национална или регионална схема за възстановяване на земи, които са тежко деградирали или силно замърсени, съответстват на критериите, посочени в приложение IV, част В, точка 9.

5.  Комисията приема решения съгласно параграф 4, само ако въпросното споразумение или схема отговаря на адекватни стандарти за надеждност, прозрачност и независимо одитиране. Схеми за измерване на намаленията на емисии на парникови газове също съответстват на методическите изисквания, посочени в приложение IV. Списък на райони с висока степен на биоразнообразие, посочени в член 7б, параграф 3, буква б), подточка (ii), отговарят на адекватни стандарти за обективност и съгласуваност с международно признатите стандарти и предвиждат подходящи процедури на обжалване.

▼M7

Доброволните схеми, посочени в параграф 4 („доброволните схеми“), публикуват редовно, поне веднъж годишно, списък на своите сертифициращи органи, които се използват за независимо одитиране, като в списъка за всеки сертифициращ орган се посочва от кое образувание или национален публичен орган е признат и кое образувание или национален публичен орган упражнява мониторинг над него.

С цел по-конкретно предотвратяване на измамите Комисията може въз основа на анализ на риска или на докладите, посочени във втората алинея на параграф 6 от настоящия член, да уточни подробно стандартите за независимото одитиране и да наложи изискването всички доброволни схеми да спазват тези стандарти. Това става посредством актове за изпълнение, приети в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 11, параграф 3. В тези актове се определя график, в рамките на който доброволните схеми трябва да спазят стандартите. Комисията може да отменя решения за признаване на доброволни схеми, в случай че те не успеят да изпълнят такива стандарти в предвидения срок.

▼M7

6.  Решенията по параграф 4 от настоящия член се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 11, параграф 3. Тези решения имат срок на действие от не повече от пет години.

Комисията изисква всяка доброволна схема, за която се приема решение съгласно параграф 4, да представя в срок от 6 октомври 2016 г., а впоследствие и ежегодно преди 30 април, доклад до Комисията, който да обхваща всяка от посочените в трета алинея от настоящия параграф точки. По принцип докладът обхваща предходната календарна година. Първият доклад обхваща период от поне шест месеца от 9 септември 2015 г. Изискването за представяне на доклад се прилага само за доброволни схеми, които работят от поне 12 месеца.

До 6 април 2017 г. Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета, в който анализира докладите, посочени във втората алинея на настоящия параграф и прави преглед на изпълнението на договореностите, посочени в параграф 4, или на доброволните схеми, за които е прието решение в съответствие с настоящия член, и набелязва най-добрите практики. Докладът се основава на най-добрите налични данни, включително получени чрез допитване до заинтересованите страни, и на практическия опит от прилагането на съответните договорености или схеми. В доклада се анализира следното:

като цяло:

а) независимостта, условията и редът и честотата на одитите, както във връзка с отразеното в това отношение в документацията по схемата към момента, в който съответната схема е била одобрена от Комисията, така и във връзка с най-добрата промишлена практика;

б) наличността, опитът и прозрачността при прилагането на методи за установяване на неизпълнение и действия при неизпълнение, като се обръща особено внимание на случаите или твърденията за сериозни закононарушения от страна на членовете на схемата;

в) прозрачността, по-специално във връзка с достъпността на схемата, наличието на преводи на приложимите езици на държавите и регионите, от които произхождат суровините, достъпността на списъка на сертифицираните оператори и съответните сертификати, както и на одиторските доклади;

г) участието на заинтересованите страни, по-специално консултациите с общностите на коренното население и местните общности преди да се вземе решение, по време на изготвянето на проекта за схемата и нейното преразглеждане, както и при извършването на одити и при действията в отговор на техните препоръки;

д) общата стабилност на схемата, по-специално с оглед на правилата относно акредитацията, квалификацията и независимостта на одиторите и на съответните органи по схемата;

е) пазарните актуализации на схемата, броят на сертифицираните суровини и биогорива, посочени по държава на произход и по вид, броят на участниците;

ж) доколко лесно и ефективно е въвеждането на система, която проследява доказателствата за спазване на критериите за устойчивост, които схемата дава на своя член (своите членове), като целта на такава система е да служи за предотвратяване на измами, по-специално по отношение на разкриването, третирането и последващите действия във връзка със съмненията за измама и други нередности, и при целесъобразност броят случаи на разкрити нередности или измами;

и по-специално:

з) възможността образуванията да бъдат упълномощени да признават и да упражняват мониторинг над сертифициращите органи;

и) критериите за признаване или акредитация на сертифициращите органи;

й) правилата за начина на упражняване на мониторинг над сертифициращите органи;

к) начините за улесняване или подобряване на насърчаването на най-добри практики.

Всяка държава членка може да уведоми Комисията за своята национална схема. Комисията отдава приоритет на изготвянето на оценката на тази схема. Решението за съответствие на такава съобщена национална схема с условията, предвидени в настоящата директива се приема съгласно процедурата по разглеждане, посочена в член 11, параграф 3, за да се улесни взаимното двустранно и многостранно признаване на схемите за проверка на съответствието с критериите за устойчивост за биогоривата. Ако решението е положително, установените в съответствие с настоящия член схеми не могат да отказват взаимно признаване със схемата на въпросната държава членка, що се отнася до проверката на съответствието с критериите за устойчивост, установени в член 7б, параграфи 2—5.

▼M4

7.  Когато даден икономически оператор предложи доказателство или данни, придобити в съответствие със споразумение или схема, предмет на решение съгласно параграф 4, в рамките на обхвата на посоченото решение държавата-членка не изисква от заявителя да представя допълнително доказателство за спазване на критерия за устойчиво развитие, посочен в член 7б, параграфи 2—5, нито информация относно мерките, посочени в втора алинея от параграф 3 на настоящия член.

▼M7

8.  По искане на държава членка или по своя инициатива Комисията разглежда прилагането на член 7б във връзка с даден източник на биогориво и в срок от шест месеца от получаването на такова искане и в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 11, параграф 3, решава дали въпросната държава членка може да вземе предвид горивото от този източник за целите на член 7а.

▼M4

9.  В срок до 31 декември 2012 г. Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета относно:

а) ефективността на въведената система за предоставяне на информация за критериите за устойчивост; и

б) дали е изпълнимо и подходящо да се въведат задължителни изисквания по отношение на защитата въздуха, почвите и водата, като се отчитат последните научни данни и международните задължения на Общността.

При необходимост Комисията предлага коригиращи действия.

Член 7г

Изчисляване на емисиите на парникови газове от биогорива от целия жизнен цикъл

1.  За целите на член 7а и член 7б, параграф 2, емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на биогоривата се изчисляват, както следва:

а) за биогоривата, по отношение на които е дадена в приложение IV, част А или Б приета стойност на намалението на емисиите на парникови газове за съответния начин на производство на биогорива и за които стойността el, изчислена за тези биогорива в съответствие с приложение IV, част В, точка 7, е равна или по-малка от нула, при изчислението се използва тази приета стойност;

б) чрез използване на действителната стойност, изчислена в съответствие с методиката, посочена в приложение IV, част В; или

в) чрез използване на стойност, изчислена като сбор от елементите на формулата, посочена в приложение IV, част В, точка 1, където разпределените приети стойности в приложение IV, част Г или Д могат да бъдат използвани за някои елементи, а действителните стойности, изчислени в съответствие с методиката, определена в приложение IV, част В, за всички останали елементи.

2.  До 31 март 2010 г. държавите-членки представят на Комисията доклад, включващ списък на районите на тяхна територия, които са класифицирани на ниво 2 от Номенклатурата на статистическите териториални единици (наричана по-нататък „NUTS“) или на по-точно определено подниво NUTS в съответствие с Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) ( 21 ), за които предвижданите типични емисии на парникови газове в резултат на отглеждането на селскостопански суровини са по-ниски или равни на емисиите, посочени под заглавието „Разпределени приети стойности за отглеждане“ в приложение IV, част Г към настоящата директива, като списъкът е придружен от описание на метода и данните, използвани при неговото съставяне. Използваният метод отчита почвените характеристики, климата и очакваните добиви на селскостопански суровини.

▼M7

3.  Типичните емисии на парникови газове от отглеждането на селскостопански суровини, включени в посочените в параграф 2 доклади за държавите членки, а за територии извън Съюза — в доклади, еквивалентни на тези, посочени в параграф 2 и изготвени от компетентните органи, могат да бъдат докладвани на Комисията.

4.  Комисията може да реши посредством акт за изпълнение, приет в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 11, параграф 3, че докладите съгласно параграф 3 от настоящия член съдържат за целите на член 7б, параграф 2 точни данни за целите на измерването на емисиите на парникови газове, свързани с обичайно отглежданите в тези райони суровини за биогорива.

5.  До 31 декември 2012 г. и на всеки две години след това Комисията изготвя и публикува доклад относно предвижданите типични и приети стойности, посочени в приложение IV, части Б и Д, като се отделя специално внимание на емисиите на парникови газове от транспорта и преработването.

В случай че в докладите, посочени в първата алинея, се посочва, че може да е необходимо предвижданите типични и приети стойности в приложение IV, части Б и Д да се коригират въз основа на най-новите научни данни, Комисията представя по целесъобразност законодателно предложение на Европейския парламент и на Съвета.

▼M7 —————

▼M7

7.  Комисията преразглежда редовно приложение IV, с оглед да се добавят, където е оправдано, стойности за допълнителни начини за производство на биогорива от същите или други суровини. При това преразглеждане се обмисля и промяна на методологията, описана в част В към приложение IV, по-специално по отношение на:

 метода на отчитане на отпадъците и остатъците;

 метода на отчитане на страничните продукти;

 метода на отчитане на когенерацията; както и

 статуса на остатъците от селскостопански култури като странични продукти.

Приетите стойности за биодизел от отпадни растителни или животински мазнини се преразглеждат във възможно най-кратък срок. В случай че при преразглеждането Комисията стигне до извода, че приложение IV следва да бъде допълнено, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове съгласно член 10а с оглед да добавя, но не и да премахва или изменя, предвижданите типични и приети стойности в части А, Б, Г и Д от приложение IV за начините за производство на биогорива, за които още не са включени конкретни стойности в същото приложение.

▼M4

При всяко адаптиране или добавка към списъка на приетите стойности в приложение IV се спазват следните правила:

а) в случаите когато приносът на даден фактор към общите емисии е малък, или когато е налице ограничено вариране, или когато разходите или трудностите при установяване на действителните стойности са високи, като приети стойности трябва да се вземат типичните стойности за нормалните производствени процеси;

б) във всички останали случаи приетите стойности трябва да бъдат консервативни в сравнение с нормалните производствени процеси.

▼M7

8.  Когато е необходимо, с оглед да се осигури еднакво прилагане на приложение IV, част В, точка 9, Комисията може да приема актове за изпълнение, с които се въвеждат подробни технически спецификации и определения. Посочените актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 11, параграф 3.

▼M4

Член 7д

Мерки по прилагане и доклади относно устойчивостта на биогоривата

1.  Мерките по прилагане, посочени в член 7б, параграф 3, втора алинея, член 7в, параграф 3, трета алинея, член 7в, параграф 6, член 7в, параграф 8, член 7г, параграф 5, член 7г, параграф 7, първа алинея и член 7г, параграф 8 също така отчитат изцяло целите на Директива 2009/28/ЕО.

▼M7

2.  Докладите на Комисията до Европейския парламент и до Съвета, посочени в член 7б, параграф 7, член 7в, параграфи 2 и 9 и член 7г, параграфи 4 и 5, както и докладите и информацията, предоставени съгласно първата и петата алинея от член 7в, параграф 3 и член 7г, параграф 2, се подготвят и изпращат за целите както на Директива 2009/28/ЕО, така и на настоящата директива.

▼M2

Член 8

Контрол на спазването на предписанията и докладване

▼M7

1.  Държавите членки следят за спазването на изискванията по членове 3 и 4 по отношение на бензиновите и дизеловите горива чрез методите за анализ, посочени съответно в приложения I и II.

▼M2

2.  Държавите–членки установяват система за мониторинг на качеството на горивото в съответствие с изискванията на съответният Европейски стандарт. Използването на система за мониторинг на качеството на алтернативното гориво може да бъде позволена, в случай че такава система гарантира също толкова достоверни резултати.

▼M7

3.  Всяка година до 31 август държавите членки представят доклад с националните данни за качеството на горивата за предходната календарна година. Комисията определя общ формат за представяне на обобщените национални данни за качеството на горивата чрез акт за изпълнение, приет в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 11, параграф 3. Първият доклад се представя до 30 юни 2002 г. От 1 януари 2004 г. форматът на този доклад трябва да отговаря на описания в съответния европейски стандарт. В допълнение държавите членки докладват общите количества бензинови и дизелови горива, предлагани на пазара на тяхната територия, както и количествата на предлаганите на пазара безоловни бензинови и дизелови горива с максимално съдържание на сяра 10 mg/kg. Освен това държавите членки докладват всяка година относно наличието на подходящо балансирано в географско отношение пазарно предлагане на тяхната територия на бензинови и дизелови горива с максимално съдържание на сяра 10 mg/kg.

▼M2

4.  Комисията гарантира, че информацията, предадена съгласно параграф 3 се разпространява бързо чрез подходящи средства. Комисията публикува годишно и за първи път на 31 декември 2003 г. доклад за действителното качество на горивото в различните държави–членки и географския обхват на горивата с максимално съдържание на сяра 10 mg/kg, с цел да представи общ преглед на данните за качеството на горивата в различните държави–членки.

▼M4

Член 8а

Метални добавки

1.  Комисията извършва оценка на рисковете за здравето и околната среда вследствие на употребата на метални добавки в горивата, като за тази цел разработва методология за изпитване. Тя докладва заключенията си на Европейския парламент и на Съвета в срок до 31 декември 2012 г.

2.  До разработването на методологията за изпитване, посочена в параграф 1, наличието на металната добавка метилциклопентадиенил манган трикарбонил (MMT) в горивата се ограничава до 6 mg манган на литър, считано от 1 януари 2011 г. Ограничението е 2 mg манган, считано от 1 януари 2014 г.

▼M7

3.  В зависимост от оценката, извършена чрез посочената в параграф 1 методология за изпитване, Европейският парламент и Съветът могат, въз основа на законодателно предложение на Комисията, да преразгледат ограничението за съдържанието на метилциклопентадиенил манганов трикарбонил (ММТ) в горивата, определено в параграф 2.

▼M4

4.  Държавите-членки гарантират, че на всяко място, където на потребителите се предлагат горива с метални добавки, се поставя етикет относно съдържанието на металната добавка в горивото.

5.  Етикетът съдържа следния текст: „Съдържа метални добавки“.

6.  Етикетът се прикрепя към мястото, където е изложена информацията за вида гориво, така че да се вижда ясно. Етикетът е с размери и шрифт, които му позволяват да се вижда ясно и да се чете лесно.

▼M4

Член 9

Отчетност

1.  До 31 декември 2012 г. и след това на всеки три години Комисията представя пред Европейския парламент и Съвета доклад, при необходимост придружаван от предложение за изменения на настоящата директива. По-конкретно докладът трябва да отчита следното:

а) използването и развитието на автомобилната технология и по-специално осъществимостта на повишаването на максимално допустимото съдържание на биогориво в бензина и дизела и необходимостта от преразглеждане на датата, посочена в член 3, параграф 3;

б) общностна политика за емисиите на CO2 от пътни превозни средства;

в) възможността за прилагане на изискванията на приложение II, и по-специално на пределната стойност за полициклични ароматни въглеводороди към извънпътната подвижна техника (включително плавателни съдове по вътрешните водни пътища), селскостопански и горски трактори, както и плавателни съдове с развлекателна цел;

г) увеличаването на употребата на почистващи препарати в горивата;

д) използването на метални добавки, различни от ММТ, в горивата;

е) общия обем на съставките, използвани в бензина и дизела, като се взема предвид екологичното законодателство на Общността, включително целите на Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите ( 22 ) и производните ѝ директиви;

ж) последствията от целта за намаляване на емисиите на парникови газове, посочена в член 7а, параграф 2, за схемата за търговия с емисии;

з) евентуалната необходимост от корекции в член 2, параграфи 6 и 7 и член 7а, параграф 2, буква б), с цел да се извърши оценка на възможния принос за постигането на целта за намаляване на емисиите на парникови газове с до 10 % до 2020 г. Тези съображения се основават на потенциала за намаляване на емисиите на парникови газове за целия жизнен цикъл на горивата и енергията в рамките на Общността, като се вземат предвид, по-конкретно, всички промени в технологиите за съобразено с околната среда улавяне и съхранение на въглерод в геоложки обекти, за електрически пътни превозни средства и разходната ефективност на средствата за намаляване на тези емисии, както е посочено в член 7а, параграф 2, буква б);

и) възможността за въвеждане на допълнителни мерки за доставчиците, за да се намалят с 2 % емисиите на парникови газове на единица енергия от целия жизнен цикъл на горивата спрямо основните стандарти за горивата, посочени в член 7а, параграф 5, буква б), чрез използването на кредити по Механизма за чисто развитие на Протокола от Киото, съгласно условията, определени в Директива 2003/87/ЕО, с цел да се извърши оценка на възможния допълнителен принос за постигането на целта за намаляване на емисиите на парникови газове с до 10 % до 2020 г., както е посочено в член 7а, параграф 2, буква в) от настоящата директива;

й) актуализиран анализ на разходите и ползите и анализ на въздействието на намалението на максималното допустимо налягане на парите на бензина до 60 kPa през летния период;

▼M7

к) начините за производство, обемите и емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл за единица енергия, включително временните средни стойности на предвижданите количества емисии вследствие на непреки промени в земеползването и съответния диапазон, базирани на анализа на чувствителността, посочени в приложение V, на потребяваните в Съюза биогорива. Комисията прави публично достояние данните относно временните средни стойности на предвижданите количества емисии вследствие на непреки промени в земеползването и съответния диапазон, базирани на анализа на чувствителността.

▼M4

2.  Най-късно през 2014 г. Комисията представя пред Европейския парламент и Съвета доклад за постигането на целта за емисиите на парникови газове за 2020 г., посочена в член 7а, като взема предвид необходимостта от съгласуване на тази цел с целта, посочена в член 3, параграф 3 от Директива 2009/28/ЕО, що се отнася до дела на енергията от възобновяеми източници в транспорта, в контекста на докладите, посочени в член 23, параграфи 8 и 9 от посочената директива.

При необходимост Комисията прилага към доклада предложение за промяна на целта.

▼M2

Член 9а

Санкции

Държавите–членки определят санкциите, приложими за нарушаване на националните разпоредби, приети съгласно настоящата директива. Определените глоби трябва да бъдат ефективни, съразмерни и разубеждаващи.

▼B

Член 10

▼M7

Процедура на адаптиране на разрешените методи за анализ и на допустимите превишения на налягането на парите

1.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 10а, доколкото е необходимо за адаптиране на разрешените методи за анализ с цел осигуряване на съответствие при евентуално преразглеждане на европейските стандарти, посочени в приложение I или II. Комисията се оправомощава също да приема делегирани актове в съответствие с член 10а за адаптиране в рамките на границата, определена в член 3, параграф 4, първа алинея, на посочените в приложение III допустими превишения на налягането на парите, изразено в kPa, за съдържание на етанол в бензина. Подобни делегирани актове не засягат изключенията, които се предоставят по член 3, параграф 4.

▼B

2.  Адаптирането не може да доведе до преки или косвени изменения на приетите допустими стойности, определени в настоящата директива или промени в крайните срокове за тяхното прилагане.

▼M7

Член 10а

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 7а, параграф 6, член 7г, параграф 7 и в член 10, параграф 1, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 5 октомври 2015 г.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 7а, параграф 6, член 7г, параграф 7 и член 10, параграф 1, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. Решението не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

5.  Делегиран акт, приет съгласно член 7а, параграф 6, член 7г, параграф 7 и член 10, параграф 1, влиза в сила единствено ако Европейският парламент или Съветът не са представили възражения в срок от два месеца от нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок както Европейският парламент, така и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

▼M7

Член 11

Процедура на комитет

1.  Освен в случаите, посочени в параграф 2, Комисията се подпомага от Комитета по качеството на горивата. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета ( 23 ).

2.  По въпроси относно устойчивостта на биогоривата съгласно членове 7б, 7в и 7г Комисията се подпомага от Комитета по устойчивост на биогоривата и течните горива от биомаса, посочен в член 25, параграф 2 от Директива 2009/28/ЕО. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

3.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Когато комитетите не дадат становище, Комисията не приема проекта на акт за изпълнение и се прилага член 5, параграф 4, трета алинея от Регламент (ЕС) № 182/2011.

▼B

Член 12

Отмяна и изменение на директивите, свързани с качеството на бензина и дизеловите горива

1.  Директиви 85/210/ЕИО, 85/536/ЕИО и 87/441/ЕИО се отменят, считано от 1 януари 2000 г.

2.  Директива 93/12/ЕИО се изменя, като се заличават член 1, параграф 1, буква б) и член 2, параграф 1, считано от 1 януари 2000 г.

Член 13

Транспониране в националното законодателство

1.  Държавите-членки приемат и публикуват необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива преди 1 юли 1999 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Държавите-членки прилагат тези мерки от 1 януари 2000 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.  Държавите-членки предоставят на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

▼M4 —————

▼B

Член 15

Влизане в сила на директивата

Настоящата директива влиза в сила на датата на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейските общности.

Член 16

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

▼M4
ПРИЛОЖЕНИЕ I

ЕКОЛОГИЧНИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ГОРИВАТА НА ПАЗАРА, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ В ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНИ С ДВИГАТЕЛИ С ПРИНУДИТЕЛНО ЗАПАЛВАНЕ

Тип: БензинПараметър (1)

Мерна единица

Пределни стойности (2)

Минимум

Максимум

Октаново число по изследователски метод (RON)

 

95 (3)

Октаново число по моторен метод (MON)

 

85

Налягане на парите, летен период (4)

kPa

60,0 (5)

Дестилационни характеристики:

 

 

 

— при 100 °C се изпаряват

% v/v

46,0

— при 150 °C се изпаряват

% v/v

75,0

Анализ на въглеводородните групи

 

 

 

— алкени

% v/v

18,0

— арени

% v/v

35,0

— бензен

% v/v

1,0

Съдържание на кислород

% m/m

 

3,7

Кислородосъдържащи съединения

 

 

 

— Метанол

% v/v

 

3,0

— Етанол (може да са необходими стабилизиращи агенти)

% v/v

 

10,0

— Изопропилов алкохол

% v/v

12,0

— Третичен бутилов алкохол

% v/v

15,0

— Изобутилов алкохол

% v/v

15,0

— Етери с пет ли повече въглеродни атома за молекула

% v/v

22,0

— Други кислородосъдържащи съединения (6)

% v/v

15,0

Съдържание на сяра

mg/kg

10,0

Съдържание на олово

g/l

0,005

(1)    ►M6   ◄

(2)   Посочените в спецификацията стойности са „реални стойности“. При установяването на пределните стойности са използвани положенията на EN ISO 4259:2006 „Нефтопродукти — определяне и прилагане на данните за прецизност относно методите на изпитване“, а при определянето на минимална стойност е отчетена минималната поправка от 2R, различна и по-висока от нулата (R = възпроизводимост). Резултатите от отделните измервания се интерпретират на базата на критериите, определени в EN ISO 4259:2006.

(3)   Държавите-членки могат да решат да продължат да разрешават пускането на пазара на обикновен безоловен бензин с минимално октаново число, определено по двигателния метод (MON) от 81 и минимално октаново число, определено по метода на изследването (RON) от 91.

(4)   Летният период започва не по-късно от 1 май и не свършва преди 30 септември. За държави-членки, в които се наблюдават ниски летни температури, летният период започва не по-късно от 1 юни и не свършва преди 31 август.

(5)   За държавите-членки, в които се наблюдават ниски летни температури и за които е в сила дерогация в съответствие с член 3, параграфи 4 и 5, максималното налягане на парите е 70 kPa. За държавите-членки, за които е в сила дерогация в съответствие с член 3, параграфи 4 и 5 относно бензина със съдържание на етанол, максималното налягане на парите е 60 kPa, като към него се добавя превишението на налягането на парите, посочено в приложение III.

(6)    ►M6   ◄
ПРИЛОЖЕНИЕ II

ЕКОЛОГИЧНИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ПАЗАРНИТЕ ГОРИВА, КОИТО ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ В ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНИ С ДВИГАТЕЛИ С КОМПРЕСИОННО ЗАПАЛВАНЕ

Тип: Дизелово горивоПараметър (1)

Мерна единица

Пределни стойности (2)

Минимум

Максимум

Цетаново число

 

51,0

Плътност при 15 °С

kg/m (3)

845,0

Дестилация:

 

 

 

— 95 % V/V дестилирали до:

°C

360,0

Полициклични арени

% m/m

8,0

Съдържание на сяра

mg/kg

10,0

Съдържание на МЕМК (FAME) — EN 14078

% V/V

7,0 (3)

(1)    ►M6   ◄

(2)   Посочените в спецификацията стойности са „реални стойности“. При установяването на пределните стойности са използвани положенията на EN ISO 4295:2006 „Нефтопродукти — определяне и прилагане на данните за прецизност относно методите на изпитване“, а при определянето на минимална стойност е отчетена минималната поправка от 2R, различна и по-висока от нулата (R = възпроизводимост). Резултатите от отделните измервания се интерпретират на базата на критериите, определени в EN ISO 4259:2006.

(3)   МЕМК са в съответствие с EN 14214.

▼M5
ПРИЛОЖЕНИЕ IIIДОПУСТИМО ПРЕВИШЕНИЕ НА НАЛЯГАНЕТО НА ПАРИТЕ, РАЗРЕШЕНО ЗА БЕНЗИН, СЪДЪРЖАЩ БИОЕТАНОЛ

Съдържание на биоетанол (обемни %)

Разрешено превишение на налягането на парите (kPa) (1)

0

0

1

3,7

2

6,0

3

7,2

4

7,8

5

8,0

6

8,0

7

7,9

8

7,9

9

7,8

10

7,8

(1)   Посочените в спецификацията стойности са „реални стойности“. При установяването на съответните пределни стойности са използвани положенията на EN ISO 4259:2006 „Нефтопродукти — определяне и прилагане на данни за прецизност относно методите на изпитване“, а при определянето на минимална стойност е отчетена минимална поправка от 2R над нулата (където R е възпроизводимостта). Резултатите от отделните измервания се интерпретират въз основа на критериите, описани в EN ISO 4259:2006.

Разрешеното превишение на налягането на парите при междинна стойност на съдържанието на биоетанол, явяваща се между стойностите от таблицата, се определя чрез линейна интерполация въз основа на съдържанието на биоетанол непосредствено над и съдържанието непосредствено под междинната стойност.

▼M4
ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ПРАВИЛА ЗА ИЗЧИСЛЕНИЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ ОТ ЦЕЛИЯ ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА БИОГОРИВАТА

A.   Типови стойности и приети стойности за биогорива, произведени без нетни емисии на въглерод, дължащи се на промяна в земеползванетоЕтапи в производството на биогоривото

Намаление на емисиите на парникови газове, типични стойности

Намаление на емисиите на парникови газове, приети стойности

Етанол от захарно цвекло

61 %

52 %

Етанол от пшеница (неуточнено гориво, използвано при преработката)

32 %

16 %

Етанол от пшеница (лигнитни въглища, използвани при преработка в когенерационни централи)

32 %

16 %

Етанол от пшеница (природен газ, използван при преработка в конвенционален котел)

45 %

34 %

Етанол от пшеница (природен газ, използван при преработка в когенерационна централа)

53 %

47 %

Етанол от пшеница (слама, използвана при преработка в когенерационна централа)

69 %

69 %

Етанол от царевица, произведена в Общността (природен газ, използван при преработка в когенерационна централа)

56 %

49 %

Етанол от захарна тръстика

71 %

71 %

Частта от възобновяеми ресурси в етил-третичен-бутил-етер (ЕТБЕ)

Равни на стойностите при избрания цикъл на производство на етанол

Частта от възобновяеми ресурси в третичен-амил-етил-етер (ТАЕЕ)

Равни на стойностите при избрания цикъл на производство на етанол

Биодизел от рапица

45 %

38 %

Биодизел от слънчоглед

58 %

51 %

Биодизел от соево масло

40 %

31 %

Биодизел от палмово масло (неуточнен процес)

36 %

19 %

Биодизел от палмово масло (при технология с улавяне на метан в пресовъчната инсталация)

62 %

56 %

Биодизел от отпадни растителни или животински (1) мазнини

88 %

83 %

Хидрогенирано растително масло, рапица

51 %

47 %

Хидрогенирано растително масло, слънчоглед

65 %

62 %

Хидрогенирано растително масло, палмово масло (неуточнен процес)

40 %

26 %

Хидрогенирано растително масло, палмово масло (при технология с улавяне на метан в пресовъчната инсталация)

68 %

65 %

Чисто растително масло, рапица

58 %

57 %

Биогаз от органични битови отпадъци, използван като заместител на природен газ

80 %

73 %

Биогаз от течен тор, използван като заместител на природен газ

84 %

81 %

Биогаз от сух тор, използван като заместител на природен газ

86 %

82 %

(1)   Без да се включват животинските мазнини, произведени от странични животински продукти, определени като материал от категория 3 в съответствие с Регламент (ЕО) № 1774/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 3 октомври 2002 г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти, непредназначени за консумация от човека (2)

(2)   ОВ L 273, 10.10.2002 г., стр. 1.

Б.   Предвиждани типови стойности и приети стойности за бъдещи видове горива, несъществуващи или налични в незначителни количества на пазара през януари 2008 г., ако са произведени без нетни емисии на парникови газове, дължащи се на промяна в земеползванетоЦикъл на производство на биогоривото

Намаление на емисиите на парникови газове, типични стойности

Намаление на емисиите на парникови газове, приети стойности

Етанол от пшенична слама

87 %

85 %

Етанол от дървесни отпадъци

80 %

74 %

Етанол от бързорастящи дървесни видове

76 %

70 %

Биодизел, произведен от дървесни отпадъци по метода на Fischer-Tropsch

95 %

95 %

Биодизел, произведен от бързорастящи дървесни видове по метода на Fischer-Tropsch

93 %

93 %

Диметилетер (ДМЕ) от дървесни отпадъци

95 %

95 %

ДМЕ от бързорастящи дървесни видове

92 %

92 %

Метанол от дървесни отпадъци

94 %

94 %

Метанол от бързорастящи дървесни видове

91 %

91 %

Частта от възобновяеми ресурси в метил-третичен-бутил-етер (МТБЕ)

Равни на стойностите при избрания цикъл за производство на метанол

В.   Методология

1.

Емисиите на парникови газове при производството и употребата на биогорива се определя по следния начин:

E = eec + el + ep + etd + eu esca eccs eccr eee

където:

E

=

общите емисии от използването на горивото;

eec

=

емисиите от добива или отглеждането на суровини;

el

=

годишните емисии в резултат на изменения във въглеродните запаси, дължащи се на промяна на земеползването;

ep

=

емисиите от обработката;

etd

=

емисиите от транспорт и разпространение;

eu

=

емисиите от използването на горивото;

esca

=

намаленията на емисии в резултат на натрупване на въглерод в почвата, вследствие на подобрено управление в селското стопанство;

eccs

=

намаленията на емисии в резултат на улавяне и геоложко съхранение;

eccr

=

намаленията на емисии в резултат на улавяне и замяна; както и

eee

=

намаленията на емисии в резултат от допълнително произведена електроенергия в когенерационен режим.

Не се вземат под внимание емисиите от производството на машини и съоръжения.

2.

Емисиите на парникови газове от горива, E, се изразяват чрез следната мерна единица: g CO2 еквивалент за MJ енергийно съдържание на горивото, gCO2eq/MJ.

3.

Чрез дерогация от точка 2, стойностите, изчислени като gCO2eq/MJ, могат да бъдат коригирани, така че да отразяват разликите между горивата по отношение на извършената полезна работа, изчислена като км/MJ Такива корекции се правят само в случай, че са доказани разлики в извършената полезна работа.

4.

Намаленията на емисии на парникови газове в резултат на използването на биогорива се изчисляват по формулата:

НАМАЛЕНИЕ = (EF EB )/EF

където:

EB

=

общите емисии от биогоривото; както и

EF

=

общите емисии от ползваното за сравнение изкопаемо гориво.

5.

Видовете парникови газове, които се отчитат за целите на точка 1, са: CO2, N2O и CH4. При изчисляването на CO2 еквивалента тези газове се отчитат със следните коефициенти:

CO2

:

1

N2O

:

296

CH4

:

23

6.

Емисиите от добива или отглеждането на суровини, eec, включват както следва: емисиите от самия процес на добив или отглеждане; от прибирането на суровините; от отпадъците и загубите; както и от производството на химикали или продукти, използвани при добива или отглеждането на суровините. Изключва се от изчисленията улавянето на CO2 в процеса на отглеждане на суровините. Трябва да се извадят удостоверените намаления на емисии на парникови газове от изгарянето на факелен газ при петролните съоръжения по света. Ако не могат да се използват действителни стойности, могат да се направят предвиждания за емисиите от отглеждането на суровини въз основа на средни стойности, изчислени за географски райони с по-малка площ от използваните за изчисление на приетите стойности.

▼M7

7.

Средногодишните емисии в резултат на изменения във въглеродните запаси, дължащи се на промяна в земеползването (el) се изчисляват чрез разпределяне поравно на общите емисии за период от 20 години. За изчисляване на посочените емисии се прилага следната формула:

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P – eB  ( 24 )

където:

el

=

средногодишните емисии на парникови газове в резултат на промени във въглеродните запаси, дължащи се на промяна в земеползването (изразени като маса (в грамове) на CO2 еквивалент за единица енергийно съдържание (в мегаджаули) на биогоривото). „Обработваемата земя“ ( 25 ) и „трайните насаждения“ ( 26 ) се разглеждат като един вид земеползване;

CSR

=

въглеродните запаси на единица площ на база референтно земеползване (изразени като маса (в тонове) на наличния въглерод на единица площ, включително в почвата и в растителността). Като референтно се отчита земеползването през по-късния от следните два момента: през януари 2008 г. или 20 години преди добива на суровината;

CSA

=

въглеродните запаси на единица площ на база действително земеползване (изразени като маса на наличния въглерод на единица площ, включително в почвата и в растителността). В случаите, когато въглеродните запаси се натрупват в продължение на повече от една година, стойността на CSA се равнява на предвижданите запаси на единица площ след 20 години, или при достигане на максимална степен на развитие на културите, в зависимост от това кое от двете условия настъпи по-рано;

P

=

производителността на културата (измерена в количество енергия от биогориво на единица площ на година); както и

eB

=

премия от 29 gCO2eq/MJ за биогоривата от биомаса, получена от възстановена деградирала земя, при условията, предвидени в точка 8.

▼M4

8.

Премията от 29 gCO2eq/MJ се предоставя ако са налице доказателства, че съответната земя:

а) не е била ползвана за селскостопански или някакви други дейности през януари 2008 г.; и

б) попада в една от следните категории:

i) тежко деградирали земи, включително земите, ползвани в миналото за селскостопански цели;

ii) силно замърсени земи.

Премията от 29 gCO2eq/MJ се прилага за срок от 10 години, считано от датата на промяната на предназначението на земята за селскостопанско ползване, при условие че е осигурено постоянно нарастване на въглеродните запаси и значимо намаляване на ерозията (за земите, попадащи в категория i) и снижаване на почвеното замърсяване (за земите, попадащи в категория ii).

9.

Категориите, посочени в точка 8, буква б), се определят, както следва:

а) „тежко деградирали земи“ означава земи, които за значителен период са били или засолени в значителна степен, или които имат особено ниско съдържание на органични вещества и са тежко ерозирали;

б) „силно замърсени земи“ означава земи, които не са годни за отглеждане на храни или фуражи поради почвено замърсяване.

Тези земи включват и земи, които са били предмет на решение на Комисията съгласно член 7в, параграф 3, алинея четвърта.

10.

Насоките, приети съгласно точка 10 от част В на приложение V към Директива 2009/28/ЕО, служат като основа за изчисление на въглеродни земни запаси за целите на настоящата директива.

11.

Емисиите от преработката ep включват емисиите от самата преработка; от отпадъците и загубите; както и от производството на химикали или продукти, използвани при преработката.

При отчитането на потреблението на електроенергия, която не е генерирана от съответната инсталация за производство на гориво, коефициентът на емисии на парникови газове в резултат на производството и разпределението на електроенергията се приема за равен на средния коефициент на емисии при производството и разпределението на електроенергия в даден регион. По изключение от това правило, производителите могат да използват средна стойност за електроенергията, произведена от дадена електроцентрала, ако централата не е свързана към електроенергийната мрежа;

12.

Емисиите от транспорт и разпределение etd включват емисиите от транспорт и складиране на суровините и междинните продукти, както и от складиране и разпределение на крайните продукти. Емисиите от транспорт и разпределение, които трябва да се вземат предвид по точка 6, не попадат в обхвата на настоящата точка.

13.

Емисиите от използване на горивото eu се смятат за нулеви по отношение на биогоривата.

14.

Намаленията на емисии в резултат на улавяне и геоложко съхранение, eccs , които още не са отчетени в ep , се ограничават до избегнатите емисии чрез улавяне и отвеждане на CO2, които са директно свързани с добива, транспорта, преработката и разпределението на горивото.

15.

Намаленията на емисии в резултат на улавяне и замяна eccr се ограничават до емисиите, избегнати чрез улавяне на CO2, чието въглеродно съдържание произхожда от биомаса и който се използва за замяна на получен от изкопаеми горива CO2, използван за търговски продукти и услуги.

16.

Намаленията на емисии в резултат от допълнително произведена електроенергия в когенерационен режим eee се отчитат, ако се отнасят до допълнителната електроенергия, генерирана от инсталации за производство на горива, които имат когенерационни съоръжения, освен в случаите, когато горивото, използвано за когенерацията, е страничен продукт, различен от селскостопански остатък. При отчитането на тази допълнителна електроенергия мощността на когенерационния блок се приема като минимално необходимата за осигуряване на топлинната енергия, използвана за производство на горивото. Намалението на емисии на парникови газове, свързано с тази допълнително произведена електроенергия, се приема за равно на количеството парникови газове, които биха били отделени при генерирането на равно количество електроенергия от централа, използваща същото гориво като когенерационния блок.

17.

В случай че производственият процес на горивото позволява да се получи едновременно горивото, чиито емисии се изчисляват, и един или повече други продукти („странични продукти“), емисиите на парникови газове се разпределят между горивото или междинния продукт при производството му и останалите странични продукти пропорционално на енергийното им съдържание (определено на база нетна калорична стойност за страничните продукти, различни от електроенергия).

18.

Във връзка с изчисленията, посочени в точка 17, подлежащите на разпределение емисии са eec + el , плюс тези части от ep , etd и eee , които се пораждат до този етап включително от процеса, когато завършва производството на съответния страничен продукт. Ако на по-ранен етап от цикъла към странични продукти са начислени емисии, се отчита само тази част от емисиите, която на крайния етап е начислена към междинния горивен продукт, а не цялото количество емисии.

За целите на изчислението се отчитат всички странични продукти, включително електроенергията, която не попада под действието на точка 16, с изключение на селскостопанските остатъци като например слама, меласа, люспи, кочани и костилки. За целите на изчислението се смята, че страничните продукти с отрицателно енергийно съдържание имат нулево енергийно съдържание.

За отпадъците, селскостопанските остатъци, включително слама, меласа, люспи, кочани и черупки, и отпадъците от преработката, включително суров глицерин (глицерин, който не е рафиниран), се приема, че имат нулеви емисии на парникови газове през жизнения цикъл до прибирането им.

В случая на горива, произведени от рафинерии, анализираната производствена единица във връзка с изчисленията, посочени в точка 17, е съответната рафинерия.

19.

За целите на изчислението, посочено в точка 4, стойността за използваното за сравнение изкопаемо гориво (EF) е последната налична стойност за усреднените действителни емисии от изкопаемата част на използваните в Общността бензинови и дизелови горива, регистрирани съгласно настоящата директива. Ако такава информация липсва, се използва стойността 83,8 gCO2eq/MJ.

Г.   Разпределени приети стойности за биогоривата

Разпределени приети стойности за отглеждане на селскостопански култури: „eec “ съгласно определението в част В на настоящото приложениеЦикъл на производство

Типични емисии на парникови газове

(gCO2eq/MJ)

Приети стойности на емисиите на парникови газове

(gCO2eq/MJ)

Етанол от захарно цвекло

12

12

Етанол от пшеница

23

23

Етанол от царевица, произведена в Общността

20

20

Етанол от захарна тръстика

14

14

Частта от възобновяеми ресурси в ЕТБЕ

Равно на това при съответния цикъл на производство на етанол

Частта от възобновяеми ресурси в ТАЕЕ

Равно на това при съответния цикъл на производство на етанол

Биодизел от рапица

29

29

Биодизел от слънчоглед

18

18

Биодизел от соево масло

19

19

Биодизел от палмово масло

14

14

Биодизел от отпадни растителни или животински (1)мазнини

0

0

Хидрогенирано рапично олио

30

30

Хидрогенирано слънчогледово олио

18

18

Хидрогенирано палмово масло

15

15

Чисто (студенопресовано) рапично олио

30

30

Биогаз от органични битови отпадъци, използван като заместител на природен газ

0

0

Биогаз от течен тор, като заместител на природен газ

0

0

Биогаз от сух тор, като заместител на природен газ

0

0

(1)   Не са включени животинските мазнини, добити от животински странични продукти, класифицирани като материали от категория 3, съгласно Регламент (ЕО) № 1774/2002.

Разпределени приети стойности за преработка (включително допълнително произведената електроенергия): „ep eее “ съгласно определението в част В на настоящото приложениеЦикъл на производство

Типични емисии на парникови газове

(gCO2eq/MJ)

Приети стойности на емисиите на парникови газове

(gCO2eq/MJ)

Етанол от захарно цвекло

19

26

Етанол от пшеница (неуточнено гориво, използвано при преработката)

32

45

Етанол от пшеница (лигнитни въглища, използвани при преработка в когенерационни централи)

32

45

Етанол от пшеница (природен газ, използван при преработка в конвенционален котел)

21

30

Етанол от пшеница (природен газ, използван при преработка в когенерационна централа)

14

19

Етанол от пшеница (слама, използвана при преработка в когенерационна централа)

1

1

Етанол от царевица, произведена в Общността (природен газ, използван при преработка в когенерационна централа)

15

21

Етанол от захарна тръстика

1

1

Частта от възобновяеми ресурси в ЕТБЕ

Равно на това при съответния цикъл на производство на етанол

Частта от възобновяеми ресурси в ТАЕЕ

Равни на стойностите при избрания цикъл на производство на етанол

Биодизел от рапица

16

22

Биодизел от слънчоглед

16

22

Биодизел от соево масло

18

26

Биодизел от палмово масло (неуточнен процес)

35

49

Биодизел от палмово масло (при технология с улавяне на метан в пресовъчната инсталация)

13

18

Биодизел от отпадни растителни или животински мазнини

9

13

Хидрогенирано растително масло, рапица

10

13

Хидрогенирано растително масло, слънчоглед

10

13

Хидрогенирано растително масло, палмово масло (неуточнен процес)

30

42

Хидрогенирано растително масло, палмово масло (при технология с улавяне на метан в пресовъчната инсталация)

7

9

Чисто растително масло, рапица

4

5

Биогаз от органични битови отпадъци, използван като заместител на природен газ

14

20

Биогаз от течен тор, използван като заместител на природен газ

8

11

Биогаз от сух тор, използван като заместител на природен газ

8

11

Разпределени приети стойности за транспорт и разпределение: „e td“ съгласно определението в част В на настоящото приложениеЦикъл на производство

Типични емисии на парникови газове

(gCO2eq/MJ)

Приети стойности на емисиите на парникови газове

(gCO2eq/MJ)

Етанол от захарно цвекло

2

2

Етанол от пшеница

2

2

Етанол от царевица, произведена в Общността

2

2

Етанол от захарна тръстика

9

9

Частта от възобновяеми ресурси в ЕТБЕ

Равни на стойностите при избрания цикъл на производство на етанол

Частта от възобновяеми ресурси в ТАЕЕ

Равни на стойностите при избрания цикъл на производство на етанол

Биодизел от рапица

1

1

Биодизел от слънчоглед

1

1

Биодизел от соево масло

13

13

Биодизел от палмово масло

5

5

Биодизел от отпадни растителни или животински мазнини

1

1

Хидрогенирано растително масло, рапица

1

1

Хидрогенирано растително масло, слънчоглед

1

1

Хидрогенирано растително масло, палмово масло

5

5

Чисто растително масло, рапица

1

1

Биогаз от органични битови отпадъци, използван като заместител на природен газ

3

3

Биогаз от течен тор, използван като заместител на природен газ

5

5

Биогаз от сух тор, използван като заместител на природен газ

4

4

Общо за отглеждане, преработка, транспорт и разпределениеЦикъл на производство

Емисии на парникови газове, типични стойности

(gCO2eq/MJ)

Приети стойности на емисиите на парникови газове

(gCO2eq/MJ)

Етанол от захарно цвекло

33

40

Етанол от пшеница (неуточнено гориво, използвано при преработката)

57

70

Етанол от пшеница (лигнитни въглища, използвани при преработка в когенерационни централи)

57

70

Етанол от пшеница (природен газ, използван при преработка в конвенционален котел)

46

55

Етанол от пшеница (природен газ, използван при преработка в когенерационна централа)

39

44

Етанол от пшеница (слама, използвана при преработка в когенерационна централа)

26

26

Етанол от царевица, произведена в Общността (природен газ, използван при преработка в когенерационна централа)

37

43

Етанол от захарна тръстика

24

24

Частта от възобновяеми ресурси в ЕТБЕ

Равни на стойностите при избрания цикъл на производство на етанол

Частта от възобновяеми ресурси в ТАЕЕ

Равни на стойностите при избрания цикъл на производство на етанол

Биодизел от рапица

46

52

Биодизел от слънчоглед

35

41

Биодизел от соево масло

50

58

Биодизел от палмово масло (неуточнен процес)

54

68

Биодизел от палмово масло (при технология с улавяне на метан в пресовъчната инсталация)

32

37

Биодизел от отпадни растителни или животински мазнини

10

14

Хидрогенирано растително масло, рапица

41

44

Хидрогенирано растително масло, слънчоглед

29

32

Хидрогенирано растително масло, палмово масло (неуточнен процес)

50

62

Хидрогенирано растително масло, палмово масло (при технология с улавяне на метан в пресовъчната инсталация)

27

29

Чисто растително масло, рапица

35

36

Биогаз от органични битови отпадъци, използван като заместител на природен газ

17

23

Биогаз от течен тор, използван като заместител на природен газ

13

16

Биогаз от сух тор, използван като заместител на природен газ

12

15

Д.   Предвиждани разпределени приети стойности на бъдещи видове горива, несъществуващи или налични в незначителни количества на пазара през януари 2008 г.

Разпределени стойности за отглеждане: „eec “ съгласно определението в част В на настоящото приложениеЦикъл на производство

Типични емисии на парникови газове

(gCO2eq/MJ)

Приети стойности на емисиите на парникови газове

(gCO2eq/MJ)

Етанол от пшенична слама

3

3

Етанол от дървесни отпадъци

1

1

Етанол от бързорастящи дървесни видове

6

6

Биодизел, произведен от дървесни отпадъци по метода на Fischer-Tropsch

1

1

Биодизел, произведен от бързорастящи дървесни видове по метода на Fischer-Tropsch

4

4

ДМЕ от дървесни отпадъци

1

1

ДМЕ от бързорастящи дървесни видове

5

5

Метанол от дървесни отпадъци

1

1

Метанол от бързорастящи дървесни видове

5

5

Частта от възобновяеми ресурси в МТБЕ

Равни на стойностите при избрания цикъл за производство на метанол

Разпределени стойности за преработката (включително допълнителната електроенергия): „ep eee “ съгласно определението в част В на настоящото приложениеЦикъл на производство на биогоривото

Типични емисии на парникови газове

(gCO2eq/MJ)

Приети стойности на емисиите на парникови газове

(gCO2eq/MJ)

Етанол от пшенична слама

5

7

Етанол от дървесина

12

17

Биодизел, произведен от дървесина по метода на Fischer-Tropsch

0

0

ДМЕ от дървесина

0

0

Метанол от дървесина

0

0

Частта от възобновяеми ресурси в МТБЕ

Равни на стойностите при избрания цикъл за производство на метанол

Разпределени стойности за транспорт и разпределение: „e td“ съгласно определението в част В на настоящото приложениеЦикъл на производство на биогоривото

Типични емисии на парникови газове

(gCO2eq/MJ)

Приети стойности на емисиите на парникови газове

(gCO2eq/MJ)

Етанол от пшенична слама

2

2

Етанол от дървесни отпадъци

4

4

Етанол от бързорастящи дървесни видове

2

2

Биодизел, произведен от дървесни отпадъци по метода на Fischer-Tropsch

3

3

Биодизел, произведен от бързорастящи дървесни видове по метода на Fischer-Tropsch

2

2

ДМЕ от дървесни отпадъци

4

4

ДМЕ от бързорастящи дървесни видове

2

2

Метанол от дървесни отпадъци

4

4

Метанол от бързорастящи дървесни видове

2

2

Частта от възобновяеми ресурси в МТБЕ

Равни на стойностите при избрания цикъл за производство на метанол

Общо за отглеждане, обработка, транспорт и разпределениеЦикъл на производство на биогоривото

Типични емисии на парникови газове

(gCO2eq/MJ)

Приети стойности на емисиите на парникови газове

(gCO2eq/MJ)

Етанол от пшенична слама

11

13

Етанол от дървесни отпадъци

17

22

Етанол от бързорастящи дървесни видове

20

25

Биодизел, произведен от дървесни отпадъци по метода на Fischer-Tropsch

4

4

Биодизел, произведен от бързорастящи дървесни видове по метода на Fischer-Tropsch

6

6

ДМЕ от дървесни отпадъци

5

5

ДМЕ от бързорастящи дървесни видове

7

7

Метанол от дървесни отпадъци

5

5

Метанол от бързорастящи дървесни видове

7

7

Частта от възобновяеми ресурси в МТБЕ

Равни на стойностите при избрания цикъл за производство на метанол

▼M7
ПРИЛОЖЕНИЕ V

Част А. Временни предвиждани количества емисии вследствие на непреки промени в земеползването, дължащи се на биогорива (gCO2eq/MJ) ( 27 )Група суровини

Средно (1)

Междупроцентилен диапазон, получен при анализа на чувствителността (2)

Зърнено-житни култури и други култури, богати на скорбяла

12

от 8 до 16

Захарни култури

13

от 4 до 17

Маслодайни култури

55

от 33 до 66

(1)   Средните стойности, включени тук, представляват среднопретеглената стойност на индивидуално моделираните стойности на суровините.

(2)   Диапазонът, посочен тук, отразява 90 % от резултатите, като се използват 5-ият и 95-ият процентил, получени в резултат на анализа. Петият процентил предполага стойност, под която се намират 5 % от отчетените резултати (т.е. 5 % от всички използвани данни са показали резултати под 8, 4 и 33 gCO2eq/MJ). Деветдесет и петият процентил предполага стойност, под която се намират 95 % от отчетените резултати (т.е. 5 % от всички използвани данни са показали резултати над 16, 17 и 66 gCO2eq/MJ).

Част Б. Биогорива, за които предвижданите количества емисии вследствие на непреки промени в земеползването се считат за равни на нула

За равни на нула ще се считат предвижданите количества емисии вследствие на непреки промени в земеползването, причинени от биогорива, които са произведени от следните категории суровини:

1) суровини, които не са изброени в част А от настоящото приложение.

2) суровини, чието производство е довело до пряка промяна на земеползването, т.е. промяна от една от използваните от Междуправителствения комитет по изменение на климата (IPCC) категории растителна покривка — горски земи, пасища, влажни зони, селища или друга земя — в обработваема земя или трайни насаждения ( 28 ). В такъв случай е трябвало да бъде изчислена стойност на емисиите вследствие на преки промени в земеползването (el) в съответствие с приложение IV, част В, точка 7.( 1 ) ОВ С 77, 11.3.1997 г., стр. 1 и

ОВ С 209, 10.7.1997 г., стр. 25.

( 2 ) ОВ С 206, 7.7.1997 г., стр. 113.

( 3 ) Становище на Европейския парламент от 10 април 1997 г. (ОВ С 132, 28.4.1997 г., стр. 170), Обща позиция на Съвета от 7 октомври 1997 г. (ОВ С 351, 19.11.1997 г., стр. 1) и Решение на Европейския парламент от 18 февруари 1998 г. (ОВ С 80, 16.3.1998 г., стр. 92). Решение на Европейския парламент от 15 септември 1998 г. (ОВ С 313, 12.10.1998 г.). Решение на Съвета от 17 септември 1998 г.

( 4 ) ОВ L 76, 6.4.1970 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 98/69/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 350, 28.12.1998 г., стр. 1.).

( 5 ) ОВ L 36, 9.2.1988 г., стр. 33. Директива, последно изменена с Директива 96/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 40, 17.2.1996 г., стр. 1).

( 6 ) ОВ L 100, 19.4.1994 г., стр. 42.

( 7 ) ОВ L 316, 31.10.1982 г., стр. 12. Директива, последно изменена с Директива 94/74/ЕO (ОВ L 365, 31.12.1994 г., стр. 46).

( 8 ) ОВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 37. Директива, последно изменена с Директива 98/48/ЕО (ОВ L 217, 5.8.1998 г., стр. 18).

( 9 ) ОВ L 96, 3.4.1985 г., стр. 25. Директива, последно изменена с Акта за присъединяване от 1994 г.

( 10 ) ОВ L 334, 12.12.1985 г., стр. 20. Директива, последно изменена с Директива 87/441/ЕИО на Комисията (ОВ L 238, 21.8.1987 г., стр. 40).

( 11 ) ОВ L 74, 27.3.1993 г., стр. 81.

( 12 ) ОВ С 102, 4.4.1996 г., стр. 1.

( 13 ) Изброяването на CN кодовете като специспецифицирани в ОМT, изменена с Регламент (ЕО) № 2031/2001 на Комисията (ОВ L 279, 23.10.2001 г., стр. 1).

( 14 ) Номерацията на тези CN кодове, както са определени в Общата митническа тарифа (ОВ L 256, 7.6.1987 г., стр. 1).

( 15 ) ОВ L 164, 30.6.1994 г., стр. 15.

( 16 ) ОВ L 59, 27.2.1998 г., стр. 1.

( 17 ) ОВ L 173, 12.7.2000 г., стр. 1.

( 18 ) ОВ L 140, 5.6.2009, стр. 16

( 19 ) ОВ L 275, 25.10.2003 г., стр. 32.

( 20 ) ОВ L 30, 31.1.2009 г., стр. 16.

( 21 ) ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1.

( 22 ) ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1.

( 23 ) Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

( 24 ) Коефициентът, който се получава, като молекулното тегло на CO2 (44,010 g/mol) се раздели на молекулното тегло на въглерода (12,011 g/mol), е равен на 3,664.

( 25 ) Обработваема земя съгласно определението на Междуправителствения комитет по изменение на климата.

( 26 ) Трайните насаждения се определят като многогодишни култури, чието стъбло не се реколтира ежегодно — например дървесни култури с кратък цикъл на ротация и маслодайни палми.

( 27

(+)   Средните стойности, отчетени тук, представляват среднопретеглената стойност на индивидуално моделираните стойности на суровините. Величината на стойностите в приложението зависи от редица предположения (например по отношение на третирането на страничните продукти, развитието на добива, въглеродните запаси и изместването на производството на други суровини), използвани в разработените за получаването им икономически модели. Въпреки че поради тази причина не е възможно да се определи изцяло диапазонът на несигурност на тези предвиждани стойности, бе проведен анализ на чувствителността на резултатите въз основа на случайно генерирани стойности на основните параметри и тяхното вероятностно разпределение, т.нар. анализ „Монте Карло“.

( 28

(++) Трайните насаждения се определят като многогодишни култури, чието стъбло не се реколтира ежегодно — например дървесни култури с кратък цикъл на ротация и маслодайни палми.

Top