Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01998L0024-20190726

Consolidated text: Директива 98/24/ЕО на Съвета от 7 април 1998 година за опазване на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място (четиринадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/24/2019-07-26

01998L0024 — BG — 26.07.2019 — 003.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

ДИРЕКТИВА 98/24/ЕО НА СЪВЕТА

от 7 април 1998 година

за опазване на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място (четиринадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО)

(ОВ L 131, 5.5.1998 г., стp. 11)

Изменена с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

ДИРЕКТИВА 2007/30/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА Текст от значение за ЕИП от 20 юни 2007 година

  L 165

21

27.6.2007

►M2

ДИРЕКТИВА 2014/27/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 февруари 2014 година

  L 65

1

5.3.2014

►M3

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1243 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 юни 2019 година

  L 198

241

25.7.2019
▼B

ДИРЕКТИВА 98/24/ЕО НА СЪВЕТА

от 7 април 1998 година

за опазване на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място (четиринадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО)РАЗДЕЛ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Цел и приложно поле

1.  Настоящата директива, която е четиринадесетата специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО, определя минимални изисквания за защита на работниците от рискове за тяхното здраве и безопасност, които произтичат или има вероятност да произтекат от въздействието на химични агенти, които съществуват на работното място, или в резултат на всяка трудова дейност, включваща химични агенти.

2.  Изискванията на настоящата директива се прилагат, когато на работното място съществуват или може да съществуват химични агенти, без да се нарушават разпоредбите за химични агенти, за които се прилагат мерки за радиационна защита по силата на директивите, приети съгласно Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия.

3.  Разпоредбите на настоящата директива се прилагат за канцерогени при работа, без да се засягат по-строгите и/или специалните разпоредби, съдържащи се в Директива 90/394/ЕИО на Съвета от 28 юни 1990 г. за защита на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени (шеста специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) ( 1 ).

4.  Разпоредбите на Директива 89/391/ЕИО се прилагат изцяло за цялата област, посочена в настоящия член, без да се нарушават по-строгите и/или специалните разпоредби, съдържащи се в настоящата директива.

5.  Що се отнася до превоза на опасни химични агенти, разпоредбите на настоящата директива се прилагат, без да се засягат по-строгите и/или специалните разпоредби, съдържащи се в Директива 94/55/ЕО ( 2 ), в Директива 96/49/ЕО ( 3 ), в разпоредбите на Международния кодекс за превоз на опасни товари по море (IMDG code), Международния кодекс за превоз на химикали в насипно състояние (IBC code) и Международния кодекс за строеж и оборудване на кораби за превоз на втечнен газ в насипно състояние (IGC code), така, като са определени в член 2 от Директива 93/75/ЕИО ( 4 ), в разпоредбите на Европейското споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища и на Регламента за превоз на опасни вещества по река Рейн така, както са включени в общностното право и в техническите указания за безопасен превоз на опасни товари, публикувани към датата на влизане в сила на настоящата директива от Международната организация по гражданска авиация.

Член 2

Определения

По смисъла на настоящата директива използваните термини имат следните значения:

а) „химичен агент“ е всеки химичен елемент или съединение, самостоятелно или във вид на примес така, както съществува в естествено състояние или произведен, използван или отделен, включително като отпадъчен продукт, от всяка трудова дейност, независимо дали е произведен съзнателно, или не и дали е пуснат на пазара, или не;

б) „опасен химичен агент“ е:

▼M2

i) всеки химичен агент, който отговаря на критериите за класифициране като опасен в рамките на класове на физическа опасност и/или на опасност за здравето, предвидени в Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета ( 5 ), дори химичен агент, който не е класифициран съгласно посочения регламент;

▼M2 —————

▼M2

iii) всеки химичен агент, който въпреки че не отговаря на критериите за класифициране като опасен в съответствие с буква б), подточка i) от настоящия член, може поради своите физико-химични, химични или токсикологични свойства и начина, по който се използва или съществува на работното място, да представлява риск за безопасността и здравето на работниците, включително всеки химичен агент, за който е определена гранична стойност на професионална експозиция по силата на член 3.

▼B

в) „дейност, включваща химични агенти“ е всяка работа, при която се използват химични агенти или са предназначени да се използват при всеки процес, включително производство, манипулиране, съхранение, транспорт или изхвърляне и обработка, или които са резултат от такава работа;

г) „гранична стойност на професионална експозиция“ е, освен ако не е посочено друго, границата на претеглената като функция на времето средна стойност на концентрацията на даден химичен агент във въздуха в дихателната зона на даден работник спрямо определен референтен период;

д) „биологична гранична стойност“ е границата на концентрацията в съответната биологична среда на съответния агент, негов метаболит или показател на въздействие;

е) „наблюдение на здравето“ е оценката на състоянието на здравето на отделен работник в зависимост от експозицията на конкретен химичен агент на работното място;

ж) „опасност“ е присъщото свойство на химичен агент, който може да има вредно въздействие;

з) „риск“ е вероятността, че потенциалът за вредност ще бъде постигнат при условията на употреба и/или експозиция.

Член 3

Гранични стойности на професионална експозиция и гранични биологични стойности

1.  Комисията оценява отношението между въздействието на опасните химични агенти върху здравето и степента на професионална експозиция чрез независима научна оценка на най-новите научни данни.

2.  Въз основа на описаната в параграф 1 оценка Комисията, след предварителна консултация с Консултативния комитет по безопасност, хигиена и опазване на здравето на работното място, предлага европейски цели за защита на работниците от химичните рискове под формата на индикативни гранични стойности на професионална експозиция, които ще бъдат определени на общностно равнище.

▼M3

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 12а за допълване на настоящата директива чрез определянето или преразглеждането на индикативните гранични стойности на професионална експозиция, посочени в първата алинея от настоящия параграф, като се отчитат наличните техники за измерване.

Държавите членки уведомяват редовно организациите на работниците и на работодателите за индикативните гранични стойности на професионална експозиция, определени на равнище на Съюза.

Когато в надлежно обосновани и изключителни случаи, свързани с непосредствени, преки и сериозни рискове за физическото здраве и безопасността на работниците и други лица, наложителни причини за спешност изискват действия в много кратък срок, за делегираните актове, приети съгласно настоящия член, се прилага процедурата, предвидена в член 12б.

▼B

3.  За всеки химичен агент, за който на общностно равнище е установена индикативна гранична стойност на професионална експозиция, държавите-членки определят национална гранична стойност на професионална експозиция, като отчитат общностната гранична стойност и определят нейното естество в съответствие с националното законодателство и практика.

4.  На общностно равнище могат да се определят задължителни гранични стойности на професионална експозиция и освен факторите, отчетени при установяването на индикативни гранични стойности на професионална експозиция, те отчитат факторите на изпълнимост, като същевременно се поддържа целта за гарантиране на здравето на работниците на работното място. Тези гранични стойности се установяват в съответствие с член 118а от Договора и са дадени в приложение I към настоящата директива.

5.  За всеки химичен агент, за който е установена задължителна гранична стойност на професионална експозиция, държавите-членки установяват съответстваща национална задължителна гранична стойност на професионална експозиция въз основа на общностната гранична стойност, но без да я превишава.

6.  На общностно равнище могат да се определят задължителни биологични гранични стойности въз основа на описаната в параграф 1 оценка и в зависимост от наличните техники за измерване; тези стойности отразяват факторите на изпълнимост, като същевременно се поддържа целта за гарантиране на здравето на работниците на работното място. Тези гранични стойности се установяват в съответствие с процедурата, предвидена в член 118а от Договора и са дадени в приложение II към настоящата директива, заедно със съответната друга информация за наблюдение на здравето.

7.  За всеки химичен агент, за който е установена задължителна биологична гранична стойност държавите-членки установяват съответстваща национална задължителна биологична гранична стойност въз основа на общностната гранична стойност, но без да я превишава.

8.  Когато държава-членка въвежда или преразглежда национална гранична стойност на професионална експозиция или национална биологична гранична стойност за химичен агент, тя уведомява за това Комисията и останалите държави-членки, като прилага и съответните научно-технически данни. Комисията приема подходящите мерки.

9.  Въз основа на докладите, предавани от държавите-членки в съответствие с член 15, Комисията извършва оценка на начина, по който държавите-членки са отчели индикативните за Общността гранични стойности при установяването на съответните национални гранични стойности на професионална експозиция.

10.  Стандартизираните методи за измерване и оценка на концентрациите във въздуха на работното място спрямо граничните стойности на професионална експозиция се изготвят в съответствие с член 12, параграф 2.РАЗДЕЛ II

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ

Член 4

Определяне и оценка на риска от опасни химични агенти

1.  При изпълнение на задълженията, определени в член 6, параграф 3 и член 9, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО, работодателят определя най-напред дали на работното място съществуват опасни химични агенти. Ако това е така, той оценява всеки риск за безопасността и здравето на работниците, който произтича от съществуването на тези химични агенти, като взема предвид следното:

 техните опасни свойства,

▼M2

 информация за безопасност и здраве, която се предоставя от доставчика (например съответният информационен лист за безопасност в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета ( 6 ),

▼B

 степента, вида и продължителността на експозиция,

 условията на работата, включваща такива агенти, включително тяхното количество,

 граничните стойности на професионална експозиция или биологичните гранични стойности, установени на територията на въпросната държава-членка,

 ефектът от превантивните мерки, които са взети или следва да бъдат взети,

 заключенията, ако има, които следва да се направят от вече извършено наблюдение на здравето.

Работодателят получава от доставчика или от други лесно достъпни източници допълнителната информация, която е необходима за оценката на риска. Тази информация обхваща, в зависимост от случая, конкретната оценка на риска за потребителите, установен въз основа на общностното законодателство в областта на химичните агенти.

2.  Работодателят трябва да разполага с оценка на риска в съответствие с член 9 от Директива 89/391/ЕИО и да определи мерките, които трябва да се приемат в съответствие с членове 5 и 6 от настоящата директива. Оценката на риска се придружава от документи в подходяща форма в съответствие с националното законодателство и практики и може да включва документи, представени от работодателя, доказващи, че поради естеството и степента на рисковете, свързани с химичните агенти, е излишна допълнителна подробна оценка на риска. Оценката на риска се осъвременява, в частност, ако са настъпили съществени промени, поради които тя може да е остаряла, или ако резултатите от наблюдението на здравето покажат необходимостта от нея.

3.  Оценката на риска включва някои дейности в предприятието или в учреждението, като поддръжка, по отношение на които е предвидим риск от значителна експозиция или от които могат да произтекат неблагоприятни последици за безопасността и здравето по други причини, дори и след като са били взети всички технически мерки.

4.  В случай на дейности, включващи експозиция на редица опасни химични агенти, рискът се оценява въз основа на рисковете от всички тези химични агенти взети заедно.

5.  В случай на нова дейност, включваща опасни химични агенти, работата може да започне само след като е направена оценка на риска за тази дейност и са осъществени всички набелязани превантивни мерки.

6.  Практическите насоки за определянето и оценката на риска, както и за тяхното преразглеждане и ако е необходимо, изменение, се изготвят в съответствие с член 12, параграф 2.

Член 5

Общи принципи за предотвратяване на рисковете, свързани с опасни химични агенти, и прилагане на директивата в зависимост от оценката на рисковете

1.  В изпълнение на своето задължение да следи за здравето и безопасността на работниците при всяка дейност, включваща опасни химични агенти, работодателят взема необходимите превантивни мерки, посочени в член 6, параграфи 1 и 2 от Директива 89/391/ЕИО, като включва към тях мерките, предвидени в настоящата директива.

2.  Рисковете за здравето и безопасността на работниците по време на работа, включваща опасни химични агенти, се отстраняват или се ограничават до минимум чрез:

 проектиране и организиране на системи за работа на работното място,

 осигуряване на оборудване, подходящо за работа с химични агенти, и процедури за поддръжка, които гарантират безопасността и здравето на работниците по време на работа,

 ограничаване до минимум на броя на работниците, които са експонирани или има вероятност да бъдат експонирани,

 ограничаване до минимум на продължителността и интензитета на експозиция,

 подходящи хигиенни мерки,

 ограничаване на количеството химични агенти, съществуващи на работното място, до минимума, изискван за съответния вид работа,

 подходящи процедури за работа, включително разпоредби, осигуряващи безопасно манипулиране, съхранение и транспортиране на работното място на опасни химични агенти и на отпадъците, съдържащи такива агенти.

Практическите насоки за превантивни мерки, с оглед да се контролира рискът, се изготвят в съответствие с член 12, параграф 2.

3.  Ако резултатите от споменатата в член 4, параграф 1 оценка разкрият риск за безопасността и здравето на работниците, се прилагат специалните мерки за защита, предотвратяване и наблюдение, посочени в членове 6, 7 и 10.

4.  Ако резултатите от споменатата в член 4, параграф 1 оценка покажат, че поради количествата на даден опасен химичен агент, съществуващ на работното място, има само незначителен риск за безопасността и здравето на работниците, и взетите в съответствие с параграфи 1 и 2 от настоящия член мерки са достатъчни за намаляване на риска, не се прилагат разпоредбите на членове 6, 7 и 10.

Член 6

Специални мерки за защита и предотвратяване

1.  Работодателят следи рискът от даден опасен за безопасността и здравето на работниците химичен агент да бъде премахнат или ограничен до минимум.

2.  За прилагането на параграф 1 работодателят може да предпочете да прибегне до заместване, тоест да избягва да използва опасен химичен агент, като го замести с химичен агент или процес, който в условията на неговото използване не е опасен или е по-малко опасен за здравето и безопасността на работниците, в зависимост от случая.

Когато естеството на дейността не позволява рискът да бъде отстранен чрез заместване, предвид дейността и оценката на риска, посочена в член 4, работодателят ограничава до минимум риска, като прилага мерки за защита и предотвратяване, съответстващи на оценката на риска, извършена съгласно член 4. Тези мерки включват по реда на приоритета:

а) проектиране на подходящи работни процеси и на контролни техники, както и използване на подходящо оборудване н материали, с оглед да се избягва или да се ограничи до минимум отделянето на опасни химични агенти, които могат да представляват риск за безопасността и здравето на работниците на работното място;

б) прилагане на мерки за колективна защита при източника на риска, като подходяща вентилация и подходящи организационни мерки;

в) ако експозицията не може да бъде предотвратена с други средства, се прилагат мерки за индивидуална защита, включително лични предпазни средства.

Практическите насоки за мерките за защита и предотвратяване, с оглед да се контролира рискът, се изготвят в съответствие с член 12, параграф 2.

3.  Мерките, посочени в параграф 2 от настоящия член, се допълват от наблюдение на здравето в съответствие с член 10, ако това е оправдано предвид естеството на риска.

4.  Освен ако работодателят не демонстрира ясно с други средства на оценяване, че в съответствие с параграф 2 е постигнато достатъчно предотвратяване и защита, той извършва редовно и когато възникне промяна в условията, която може да се отрази на експозицията на работниците на химични агенти, такива измервания на химичните агенти, които могат да представляват риск за здравето на работника на работното място, каквито са необходими, по-специално в зависимост от граничните стойности на професионална експозиция.

5.  При изпълнението на задълженията, посочени в член 4 или произтичащи като следствие от него, работодателят взема предвид резултатите от процедурите, споменати в параграф 4 от настоящия член.

При всеки случай, когато е превишена граничната стойност на професионална експозиция, установена ефективно на територията на дадена държава-членка, работодателят незабавно взема мерки, като отчита естеството на тази гранична стойност, за поправяне на ситуацията чрез осъществяване на мерки за превенция и защита.

6.  Въз основа на цялостната оценка на рисковете и общите принципи за тяхното предотвратяване в членове 4 и 5 работодателят взема технически и/или организационни мерки, съответстващи на естеството на операциите, включително съхранение, манипулиране и отделяне на несъвместими химични агенти, като осигурява защита на работниците срещу опасности, произтичащи от физико-химичните свойства на химичните агенти. По-специално, той взема мерки по приоритет за:

а) предотвратяване на наличието на работното място на опасни концентрации от запалими вещества или опасни количества от химически неустойчиви вещества, или когато естеството на работата не позволява това,

б) избягване наличието на източници на запалване, които биха могли да предизвикат пожари или експлозии, или неблагоприятни условия, които биха могли да доведат до това, химически неустойчиви вещества или смеси от вещества да имат опасни физични последици, и

в) облекчаване на вредните последици за здравето и безопасността на работниците в случай на пожар или експлозия вследствие запалването на запалими вещества, или вредни физични последици, произтичащи от химически неустойчиви вещества или смеси от вещества.

Работното оборудване и системите за защита, осигурени от работодателя за защита на работниците, са в съответствие със съответните разпоредби на Общността относно проектирането, производството и доставката, по отношение на здравето и безопасността. Техническите и/или организационните мерки, взети от работодателя, отчитат и съответстват на груповата класификация на оборудването, определена в приложение I към Директива 94/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 март 1994 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно оборудването и системите за защита, предназначени за ползване в потенциално експлозивни среди ( 7 ).

Работодателят взема мерки, за да осигури достатъчен контрол на инсталациите, оборудването и машините или предоставя пожарогасители с бързо активиране или устройства за намаляване на налягането при експлозия.

Член 7

Приложими мерки в случай на злополука, произшествие или извънредно положение

1.  Без да се засягат задълженията, посочени в член 8 от Директива 89/391/ЕИО, за да защити безопасността и здравето на работниците при злополука, произшествие или извънредно положение, свързани с наличието на опасни химични агенти на работното място, работодателят установява процедури (планове за действие), които влизат в изпълнение при възникване на подобно събитие, така че да се предприемат съответни действия. Тези разпоредби включват съответни тренировки за безопасност, които трябва да се провеждат редовно, и осигуряване на съответните средства за оказване на първа помощ.

2.  Когато настъпи някое от събитията, посочени в параграф 1, работодателят незабавно взема мерки за смекчаване на последиците от събитието и за уведомяване на засегнатите работници за това.

За възстановяване на ситуацията до нормалната:

 работодателят осъществява съответните мерки за възможно най-бързото подобряване на ситуацията,

 в засегнатата зона се разрешава да работят само на онези работници, без които не могат да се извършат ремонтно-възстановителните и други необходими работи.

3.  На работниците, на които е разрешено да работят в засегнатата зона, се предоставят подходящи защитни дрехи, лична предпазна екипировка, специализирано оборудване и инсталации за безопасност, които те са длъжни да използват, докато трае ситуацията; тази ситуация не е постоянна.

Не се разрешава оставане на незащитени лица в засегнатата зона.

4.  Без да се засягат разпоредбите на член 8 от Директива 89/391/ЕИО, работодателят взема мерките, необходими за осигуряване на системите за предупреждение и други системи за комуникация, които са необходими, за да се сигнализира увеличен риск за безопасността и здравето, да се даде възможност за съответна реакция и да се вземат незабавно, ако е необходимо, мерките, които се налагат, и да се предприемат операциите за оказване на помощ, за евакуация и спасяване.

5.  Работодателят следи информацията за спешните мерки, отнасящи се до опасни химични агенти, да бъде на разположение. Компетентните вътрешни и външни служби в случай на злополука и извънредно положение следва да имат достъп до тази информация. Тя включва следното:

 предварително известяване за съответни опасности при работа, мерки за установяване на опасността, предпазни мерки и процедури, така че службите за спешно реагиране да могат да подготвят свои собствени процедури за реакция и предпазни мерки; и

 цялата налична информация относно специфични опасности, които възникват или има вероятност да възникнат в момент на злополука или извънредно положение, включително информация относно процедурите, изготвени съгласно настоящия член.

Член 8

Информация и обучение на работниците

1.  Без да се засягат разпоредбите на членове 10 и 12 от Директива 89/391/ЕИО, работодателят следи на работниците и/или техни представители да бъдат предоставени:

 данните, получени съгласно член 4 от настоящата директива, и те да са допълнително информирани винаги, когато важна промяна на работното място води до изменение в тези данни,

 информация за опасните химични агенти, които се намират на работното място, например наименованието на тези агенти, рисковете за безопасността и здравето, съответните гранични стойности на професионална експозиция и други законодателни разпоредби,

 обучение и информация относно подходящите предпазни мерки и действия, които те могат да вземат, за да предпазят себе си и други работници на работното място,

▼M2

 достъп до всеки информационен лист за безопасност, предоставен от доставчика в съответствие с член 31 от Регламент (ЕО) № 1907/2006;

▼B

и тази информация да е:

 предоставена по начин, съответстващ на резултата от оценката на риска по силата на член 4 от настоящата директива. Този начин може да варира от устно съобщение до индивидуална инструкция и обучение, придружени от писмена информация, в зависимост от естеството и степента на риска, разкрит от изискваната от споменатия член оценка,

 актуализирана, за да отчете променящите се обстоятелства.

2.  Когато при работа се използват контейнери и тръбопроводи за опасни химични агенти и те не са маркирани в съответствие с действащото в Общността законодателство за етикетирането на химични агенти и за обозначенията за безопасност на работното място, работодателят, без да се засягат дерогациите, предвидени в гореспоменатото законодателство, следи да може ясно да се определи съдържанието на контейнерите и тръбопроводите, заедно с естеството на това съдържание и всички свързани с него опасности.

▼M2

3.  Държавите-членки могат да вземат необходимите мерки, за да гарантират, че работодателите могат да получат при поискване — за предпочитане от производителя или доставчика — цялата информация за опасни химични агенти, която е необходима за прилагането на член 4, параграф 1 от настоящата директива, доколкото нито Регламент (ЕО) № 1907/2006, нито Регламент (ЕО) № 1272/2008 не предвижда задължение за предоставяне на информация.

▼BРАЗДЕЛ III

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Член 9

Забрани

1.  За да се предотврати експозицията на работниците на рискове за здравето от някои химични агенти и/или някои дейности, включващи химични агенти, се забраняват производството, изработката или употребата при работа на химичните агенти и дейностите, определени в приложение III, до определената в него степен.

2.  Държавите-членки могат да разрешават дерогации от изискванията, посочени в параграф 1, при следните обстоятелства:

 само за целите на научни изследвания или изпитвания, включително анализ,

 за дейности, предназначени да премахнат химични агенти, които съществуват под формата на странични продукти или отпадъчни продукти,

 за производството на химичните агенти, посочени в параграф 1 за използване като междинни продукти и за такава употреба.

Експозицията на работниците на химичните агенти, посочени в параграф 1, трябва да се предотврати, по-специално като се осигури производството и най-ранната възможна употреба на такива химични агенти като междинни продукти да става в една-единствена затворена система, от която гореспоменатите химични агенти могат да се отстранят само до степента, необходима за проследяване на процеса или поддържането на системата.

Държавите-членки могат да предвидят системи за индивидуални разрешителни.

3.  Когато се разрешават дерогации в съответствие с параграф 2, компетентният орган изисква от работодателя да предостави следната информация:

 основанието за исканата дерогация,

 количеството на химичния агент, който ще се използва ежегодно,

 дейностите и/или участващите реакции или процеси,

 броя на работниците, които могат да бъдат засегнати,

 предпазните мерки, предвидени за защита на безопасността и здравето на съответните работници,

 взетите организационно-технически мерки за предотвратяване на експозицията на работниците.

4.  Съветът, в съответствие с процедурата, предвидена в член 118а от Договора, може да изменя и допълва списъка със забрани, даден в параграф 1 от настоящия член, за да добави други химични агенти или дейности.

Член 10

Наблюдение на здравето

1.  Без да се засягат разпоредбите на член 14 от Директива 89/391/ЕИО, държавите-членки приемат разпоредби за провеждане на съответното наблюдение на здравето на работниците, за които резултатите от оценката, посочена в член 4 от настоящата директива, разкриват наличието на риск за здравето. Тази разпоредби, включително изискванията, определени за досиетата, отнасящи се до здравето и експозицията и тяхната наличност, се въвеждат в съответствие с националното законодателство и/или практики.

Наблюдението на здравето, резултатите от което се вземат предвид при прилагането на превантивни мерки за конкретното работно място, е целесъобразно, когато:

 експозицията на работника на опасен химичен агент е такава, че е възможно да се установи връзка между нея и заболяване или увреждане, което може да се установи, и

 има вероятност заболяването или увреждането да възникне при конкретните условия на работа на работника, и

 техниката за проучване има малък риск за работниците.

Освен това, трябва да има валидни техники за установяване на индикации за заболяването или увреждането.

Когато е установена задължителна биологична гранична стойност, както е посочено в приложение II, наблюдението на здравето е задължително изискване при работа със съответния опасен химичен агент, в съответствие с процедурите в посоченото приложение. Работниците следва да бъдат информирани за това изискване, преди да им бъде възложена задачата, носеща риск от експозиция на посочения опасен химичен агент.

2.  Държавите-членки приемат разпоредби, за да гарантират, че за всеки работник, подложен на наблюдение на здравето му в съответствие с изискванията на параграф 1, се изготвят и своевременно се актуализират индивидуални досиета за здравето и експозицията.

3.  Досиетата за здравето и експозицията съдържат обобщение на резултатите от извършеното наблюдение на здравето и на всички данни от контрола, представителни за експозицията на работника. Биологичният контрол и наблюдение и свързаните с него изисквания могат да формират част от наблюдението на здравето.

Досиетата за здравето и експозицията се съхраняват в подходяща форма, така че на по-късна дата да може да се направи справка, като се има предвид евентуалната поверителност.

Копия от съответните досиета се предоставят на компетентния орган при поискване. Работникът, при поискване от негова страна, следва да има достъп до досиетата за здравето и експозицията, които се отнасят лично до него.

Когато дадено предприятие преустанови дейността си, досиетата за здравето и експозицията се предоставят на разположение на компетентния орган.

4.  Когато в резултат на наблюдение на здравето:

 за даден работник се установи, че има заболяване, което може да се идентифицира, или увреждане, което се счита от лекар или от специалист по професионално здравеопазване за възникнало в резултат на експозиция на опасен химичен агент, или

 е установено превишаване на задължителната биологична гранична стойност,

работникът се информира от лекаря или друго лице с подходяща квалификация за резултата, който се отнася лично до него, като освен това му се предоставя и информация и съвет във връзка с наблюдението на здравето, на което работещият следва да се подложи след края на експозицията, а

работодателят:

 преразглежда оценката на риска, извършена в съответствие с член 4, параграф 1,

 преразглежда мерките, предвидени за премахване или намаляване на рисковете в съответствие с членове 5 и 6,

 взема предвид съвета на специалиста по професионално здравеопазване или друго лице с подходяща квалификация, или компетентния орган, при изпълнението на всички мерки, необходими за премахване или намаляване на риска в съответствие с член 6, включително възможността на работника да се възложи алтернативна работа, където няма риск от по-нататъшна експозиция, и

 организира непрекъснато наблюдение на здравето и осигурява преразглеждане на здравния статус на всеки друг работник, който е бил подобно експониран. В такъв случай компетентният лекар или специалистът по професионално здравеопазване, или компетентният орган, може да предложи да се извърши медицински преглед на експонираните лица.

Член 11

Консултации и участие на работниците

Консултациите и участието на работниците и/или на техни представители се провеждат в съответствие с член 11 от Директива 89/391/ЕИО по въпроси, обхванати от настоящата директива, включително приложенията към нея.

Член 12

Адаптиране на приложенията, изготвяне и приемане на технически насоки

▼M3

1.  С цел да се отчетат техническата хармонизация и стандартизацията, отнасящи се до химичните агенти, както и техническият прогрес, промените в международните стандарти или спецификации и новите открития по отношение на химичните агенти, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 12а с цел внасяне на чисто технически изменения в приложенията.

Когато в надлежно обосновани и изключителни случаи, свързани с непосредствени, преки и сериозни рискове за физическото здраве и безопасността на работниците и други лица, наложителни причини за спешност изискват действия в много кратък срок, за делегираните актове, приети съгласно настоящия член, се прилага процедурата, предвидена в член 12б.

▼B

2.  Комисията изготвя практически насоки с незадължителен характер. Тези насоки се отнасят до въпросите, посочени в членове 3, 4, 5 и 6, както и в приложение II, точка 1.

Комисията най-напред провежда консултация с Консултативния комитет по безопасност, хигиена и опазване на здравето на работното място в съответствие с Решение 74/325/ЕИО.

В рамките на прилагане на настоящата директива държавите-членки вземат под внимание, доколкото е възможно, тези насоки при разработването на своите национални политики за опазване на здравето и безопасността на работниците.

▼M3

Член 12а

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 3, параграф 2 и член 12, параграф 1, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 26 юли 2019 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 3, параграф 2, и член 12, параграф 1, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка, в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество ( 8 ).

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 3, параграф 2, и член 12, параграф 1, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 12б

Процедура по спешност

1.  Делегираните актове, приети съгласно настоящия член, влизат в сила незабавно и се прилагат, докато не бъдат представени възражения в съответствие с параграф 2. В нотификацията относно делегирания акт до Европейския парламент и Съвета се посочват причините за използването на процедурата по спешност.

2.  Европейският парламент или Съветът могат да възразят срещу делегиран акт в съответствие с процедурата, посочена в член 12а, параграф 6. В такъв случай Комисията отменя акта незабавно след нотифицирането на решението на Европейския парламент или на Съвета, с което се представят възражения.

▼B

Член 13

Отмяна и изменение на предходни директиви

1.  Директиви 80/1107/ЕИО, 82/605/ЕИО и 88/364/ЕИО се отменят от датата, посочена в член 14, параграф 1.

2.  Директива 83/477/ЕИО на Съвета от 19 септември 1983 г. за защита на работниците от рискове, свързани с експозицията на азбест по време на работа (втора специална директива по смисъла на член 8 от Директива 80/1107/ЕИО) ( 9 ) се изменя, както следва:

а) В член 1, параграф 1, първо изречение следният текст се заличава:

„която е втората специална директива по смисъла на член 8 от Директива 80/1107/ЕИО“;

б) В член 9 параграф 2 се заменя със следния текст:

„2.  Измененията, необходими за адаптиране към техническия прогрес на приложенията към настоящата директива, се приемат съгласно процедурата, предвидена в член 17 от Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждане на мерки за насърчаване на подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място ( *1 ).

в) В член 15, параграф 1, втора алинея текстът „в съответствие с процедурата, предвидена в член 10 от Директива 80/1107/ЕИО“ се заменя със следния текст:

„в съответствие с процедурата, предвидена в член 17 от Директива 89/391/ЕИО“.

3.  Директива 86/188/ЕИО на Съвета от 12 май 1986 г. за защита на работниците от рискове, свързани с експозицията на шум при работа ( 10 ) се изменя, както следва:

а) В член 1, параграф 1 следният текст се заличава:

„която е третата специална директива по смисъла на Директива 80/1107/ЕИО“;

б) В член 12, параграф 2, втората алинея се заменя със следния текст:

„Приложения I и II се адаптират към техническия прогрес съгласно процедурата, предвидена в член 17 от Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждане на мерки за насърчаване на подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място ( *2 ).

4.  Всяко друго препращане в Директива 83/477/ЕИО и Директива 86/188/ЕИО към Директива 80/1107/ЕИО е недействително, считано от датата на отмяна на споменатата директива.

5.  Директиви 91/322/ЕИО и 96/94/ЕО остават в сила.РАЗДЕЛ IV

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 14

1.  Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до 5 май 2001 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Редът и условията на позоваване се определят от държавите-членки.

2.  Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на разпоредбите от националното законодателство, които те вече са приели или които приемат в областта, уредена с настоящата директива.

▼M1 —————

▼B

Член 16

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейските общности.

Член 17

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I

СПИСЪК НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ГРАНИЧНИ СТОЙНОСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕКСПОЗИЦИЯНаименование на агента

EINECS № (1)

CAS № (2)

Гранична стойност на професионална експозиция 8 ч (3)

Гранична стойност на професионална експозиция

краткосрочно (4)

mg/m3 (5)

ppm (6)

mg/m3

ppm

Неорганично олово и неговите съединения

 

 

0,15

 

 

 

(1)   EINECS: Европейски списък на съществуващите търговски химически вещества.

(2)   CAS: Chemical Abstracts Service.

(3)   Измерена или изчислена спрямо референтен период от 8 часа претеглена средна стойност във времето.

(4)   Гранична стойност, над която не трябва да има експозиция и която се отнася за период от 15 минути, освен ако не е определено друго.

(5)   mg/m3 = милиграми на кубичен метър въздух при 20 °С и 101,3 kРа.

(6)   ppm = части на милион в обем въздух (ml/m3).
ПРИЛОЖЕНИЕ II

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ БИОЛОГИЧНИ ГРАНИЧНИ СТОЙНОСТИ И МЕРКИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ЗДРАВЕТО

1.    Олово и неговите йонни съединения

1.1.

Биологичният контрол и наблюдение трябва да включват измерване на нивото на оловото в кръвта (PbB) с помощта на абсорбционна спектрометрия или друг метод, който дава еквивалентни резултати. Задължителната биологична гранична стойност е:

70 μg Pb/100 ml кръв

1.2.

Медицинско наблюдение се извършва, ако:

 експозицията на концентрация на олово във въздуха е по-висока от 0,075 mg/m3, изчислена като претеглена във времето средна стойност за 40 часа седмично, или

 при отделните работници е измерено ниво на оловото в кръвта по-високо от 40 μg Pb/100 ml кръв.

1.3.

Практическите насоки за биологичен контрол и наблюдение и медицинско наблюдение трябва да се разработват в съответствие с член 12, параграф 2. Те трябва да включват препоръки за биологични показатели (например ALAU, ZPP, ALAD) и стратегии за биологичен контрол и наблюдение.
ПРИЛОЖЕНИЕ III

ЗАБРАНИ

Забранено е производството, изработването или употребата по време на работа на химичните агенти, а също и трудовите дейности, включващи химични агенти, които са изброени по-долу. Забраната не се прилага, ако химичният агент съществува в друг химичен агент или като съставка на отпадък, при положение че индивидуалната му концентрация в него е по-ниска от определената граница.

а)   Химични агентиEINECS № (1)

CAS № (2)

Наименование на агента

Гранична концентрация на освобождаване

202-080-4

91-59-8

2-нафтиламин и неговите соли

0,1 % w/w

202-177-1

92-67-1

4-аминодифенил и неговите соли

0,1 % w/w

202-199-1

92-87-5

Бензидин и неговите соли

0,1 % w/w

202-204-7

92-93-3

4-нитродифенил

0,1 % w/w

(1)   EINECS: Европейски списък на съществуващите търговски химически вещества.

(2)   CAS: Chemical Abstracts Service.

б)   Трудови дейности

Няма.( 1 ) ОВ L 196, 26.7.1990 г., стр. 1.

( 2 ) Директива 94/55/ЕО на Съвета от 21 ноември 1994 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно превоза на опасни товари по шосе (ОВ L 319, 12.12.1994 г., стр. 7). Директива, изменена с Директива 96/86/ЕО на Комисията (ОВ L 335, 24.12.1996 г., стр. 43).

( 3 ) Директива 96/49/ЕО на Съвета от 23 юли 1996 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно превоза на опасни товари с железопътен транспорт (ОВ L 235, 17.9.1996 г., стр. 25). Директива, изменена с Директива 96/87/ЕО на Комисията (ОВ L 335, 24.12.1996 г., стр. 45).

( 4 ) Директива 93/75/ЕИО на Съвета от 13 септември 1993 г. относно минималните изисквания за плавателните съдове, отправящи се към или напускащи пристанища на Общността и превозващи опасни или замърсяващи товари (ОВ L 247, 5.10.1993 г., стр. 19). Директива, последно изменена с Директива 97/34/ЕО на Комисията (ОВ L 158, 17.6.1997 г., стр. 40).

( 5 ) Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1).

( 6 ) Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).

( 7 ) ОВ L 100, 19.4.1994 г., стр. 1.

( 8 ) ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

( 9 ) ОВ L 263, 24.9.1983 г., стр. 25. Директива, изменена с Директива 91/382/ЕИО (ОВ L 206, 29.7.1991 г., стр. 16).

( *1 ) ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1.“;

( 10 ) ОВ L 137, 24.5.1986 г., стр. 28.

( *2 ) ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1.“

Top