EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01997L0070-20090420

Consolidated text: Директива 97/70/ЕО на Съвета от 11 декември 1997 година относно установяване на хармонизиран режим на безопасност на риболовни кораби с дължина, равна или по-голяма от 24 метра

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1997/70/2009-04-20

1997L0070 — BG — 20.04.2009 — 004.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

ДИРЕКТИВА 97/70/ЕО НА СЪВЕТА

от 11 декември 1997 година

относно установяване на хармонизиран режим на безопасност на риболовни кораби с дължина, равна или по-голяма от 24 метра

(ОВ L 034, 9.2.1998, p.1)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  No

page

date

►M1

ДИРЕКТИВА 1999/19/ЕО НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 18 март 1999 година

  L 83

48

27.3.1999

►M2

ДИРЕКТИВА 2002/35/ЕО НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 25 април 2002 година

  L 112

21

27.4.2002

►M3

ДИРЕКТИВА 2002/84/ЕO НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА текст от значение за ЕИП от 5 ноември 2002 година

  L 324

53

29.11.2002

►M4

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 219/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 март 2009 година

  L 87

109

31.3.2009
▼B

ДИРЕКТИВА 97/70/ЕО НА СЪВЕТА

от 11 декември 1997 година

относно установяване на хармонизиран режим на безопасност на риболовни кораби с дължина, равна или по-голяма от 24 метраСЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 84, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на Комисията ( 1 ),

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет ( 2 ),

в съответствие с процедурата, определена от член 189в от Договора ( 3 ),

(1)

като има предвид, че общностни действията в областта на морския транспорт би следвало да целят подобряване безопасността на морския транспорт;

(2)

като има предвид, че Протоколът от Торемолинос във връзка с Международната конвенция от Торемолинос за безопасност на риболовните кораби от 1977 г., наричан по-долу „Протокол от Торемолинос“ е бил приет на 2 април 1993 г.;

(3)

като има предвид, че прилагането на споменатия протокол на общностно равнище за риболовни кораби, плаващи под флага на държава-членка или опериращи в международни води или териториални води на държава-членка, или които разтоварват техния улов в пристанище на държава-членка, ще повиши безопасността на такива риболовни кораби, след като различни национални законодателства все още не изискват равнище на безопасност, установено със споменатия протокол; като има предвид, че такова общо равнище на безопасност чрез хармонизиране на различни и различаващи се национални изисквания за безопасност ще осигури конкурентни условия на еднакво равнище за риболовни кораби, опериращи в еднакви райони, без да се прави компромис със стандартите за безопасност;

(4)

като има предвид, че по-специално от гледна точка на измеренията на вътрешния пазар, действие на общностно равнище е най-ефективният начин да се създаде общо равнище на безопасност за риболовните кораби в цялата Общност;

(5)

като има предвид, че Директива на Съвета е подходящият правен инструмент за създаване на рамка за еднакво и задължително прилагане на стандартите за безопасност от държавите-членки, докато на всяка държава-членка се оставя избор на форма и методи, които са най-добре пригодени към вътрешната ѝ система;

(6)

като има предвид, че няколко важни глави от протокола от Торемолинос се прилагат само за риболовни кораби с дължина от 45 метра и повече; като има предвид, че ограничаване на прилагането на протокола на общностно равнище само по отношение на такива риболовни кораби би предизвикало празнота в уреждането на безопасността между тях и по-малките риболовни кораби с дължина между 24 и 45 метра и по този начин би нарушило конкуренцията;

(7)

като има предвид, че член 3, параграф 4 от настоящия протокол предвижда, че всяка страна определя кои от нейните правни норми за кораби с дължини, по-големи от 24 метра, би следвало да се прилагат, напълно или частично, за риболовни кораби с дължина от 24 метра и повече, но по-къси от разрешената дължина и имащи право да плават под флага на тази страна; като има предвид, че член 3, параграф 5 от споменатия протокол предвижда всяка страна да се стреми да установи единни стандарти за тези риболовни кораби, действащи в един и същ регион;

(8)

като има предвид, че с оглед подобряване на безопасността и предотвратяване нарушения на конкуренцията, целта следва да е стремеж към прилагане на правилата за безопасност съгласно настоящата директива при всички риболовни кораби с дължина 24 метра и повече, опериращи в риболовни зони на Общността, независимо под какъв флаг плават; като има предвид, че това следва да бъде постигнато за риболовни кораби, които плават под флага на трета страна и опериращи във вътрешните води или териториалните морета на държавите-членки, или които разтоварват техния улов в пристанища на държавите-членки съгласно общите правила на международното право;

(9)

като има предвид, че съответните разпоредби от директивите на Съвета, приети в съответствие със социалната политика на Общността, следва да продължат да се прилагат;

(10)

като има предвид, че държавите-членки поради всички тези причини би следвало да прилагат към нови и, ако се изисква, към съществуващи риболовни кораби с дължина от 45 метра и повече разпоредбите на приложението към Протокола от Торемолинос, вземайки предвид съответните разпоредби, изброени в приложение I към настоящата директива; като има предвид, че държавите-членки би следвало също да прилагат разпоредбите на глави IV, V, VII и IX от приложение II към Протокола от Торемолинос, както са приведени в съответствие в приложение II към настоящата директива, към всички нови кораби с дължина от 24 метра и повече, но по-малко от 45 метра, които плават под техен флаг;

(11)

като има предвид, че специфични изисквания, както са установени в приложение III, могат да бъдат оправдани по причини, отнасящи се до специфични регионални обстоятелства, като географски и климатични условия; като има предвид, че такива разпоредби са били разработени за действия съответно в северни и южни зони;

(12)

като има предвид, че с оглед по-нататъшното повишаване на равнището на безопасност корабите, които плават под флага на държава-членка, би следвало да отговарят на специфичните изисквания, постановени в приложение IV;

(13)

като има предвид, че на риболовните кораби, които плават под флага на трета страна, не би следвало да бъде разрешено да оперират във вътрешните води или териториалните морета на държава-членки или да разтоварват техния улов в пристанище на държава-членка и по този начин да конкурират кораби, които плават под флага на държава-членка, освен ако страната на техния флаг е удостоверила, че те отговарят на техническите разпоредби, установени в настоящата директива;

(14)

като има предвид, че оборудването, отговарящо на изискванията на Директива 96/98/ЕО на Съвета от 20 декември 1996 г. относно оборудването на корабите ( 4 ), когато е монтирано на борда на риболовните кораби, би следвало автоматично да се признава в съответствие с отделните разпоредби, наложени за такова оборудване в настоящата директива, след като изискванията на Директива 96/98/ЕО са най-малкото равностойни на тези от Протокола в Торемолинос и на настоящата директива;

(15)

като има предвид, че държавите-членки биха могли да се сблъскат с местни обстоятелства, които оправдават прилагането на специфични мерки за безопасност при всички риболовни кораби, които действат в определени зони; като има предвид, че те могат също така да считат за подходящо да приемат изключения или еднакви изисквания за разпоредбите на приложението към Протокола от Торемолинос; като има предвид, че те следва да имат право да приемат такива мерки, подлежащи на контрол съгласно процедурата на Комитета;

(16)

като има предвид, че понастоящем липсват уеднаквени международни технически стандарти за риболовни кораби по отношение на устойчивостта на корпуса, главните и допълнителни машини, както и електрически съоръжения и автоматични системи; като има предвид, че такива стандарти могат да се определят съгласно правилата на признати организации или национални администрации;

(17)

като има предвид, че за контрол над ефективното въвеждане и прилагане на тази директива държавите-членки би следвало да извършват наблюдения и издават сертификати за съответствие на риболовните кораби, които отговарят на специфичните изисквания на настоящата директива;

(18)

като има предвид, че с оглед осигуряването на пълното прилагане на настоящата директива и в съответствие с процедурата, установена в член 4 от Протокола от Торемолинос, риболовните кораби би следвало да подлежат на държавен пристанищен контрол; като има предвид, че държавата-членка може също така да осъществява контрол на борда на риболовни кораби от трета страна, които не оперират във вътрешните води или териториални морета на държавата-членка, нито разтоварват техния улов в пристанищата на държава-членка, когато те са в пристанище на държава-членка, с оглед да се удостовери, че те отговарят на протокола, след като той вече е влязъл в сила;

(19)

като има предвид, че е необходимо за комитета, съставен от представителите на държави-членки да подпомага Комисията при ефективното прилагане на настоящата директива; като има предвид, че комитетът, създаден с член 12 от Директива 93/75/ЕИО на Съвета от 13 септември 1993 г. относно минималните изисквания за корабите, които плават към или отплават от пристанищата на Общността и превозват опасни или замърсяващи товари ( 5 ), може да поеме тази задача;

(20)

като има предвид, че с оглед осигуряване на съгласувано прилагане на настоящата директива определени разпоредби могат да бъдат приведени в съответствие от този комитет, за да се отчита съответното развитие на международно равнище;

(21)

като има предвид, че Международната морска организация (ММО) би следвало да бъде информирана за тази директива в съответствие с Протокола от Торемолинос;

(22)

като има предвид, че с оглед осигуряване на пълното прилагане на настоящата директива държавите-членки следва да установят система от санкции за нарушаване на националните разпоредби, приети вследствие на прилагането на настоящата директива,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:Член 1

Цел

1.  Целта на настоящата директива е да установи стандартите за безопасност при морски риболовни кораби с дължина от 24 метра и повече, както нови, така и съществуващи, доколкото към последните се отнася приложението към Протокола от Торемолинос, и

 които плават под флага на държавата-членка и са регистрирани в Общността, или

 които оперират във вътрешните води или териториално море на държава-членка, или

 които разтоварват техния улов в пристанище на държава-членка.

Развлекателни кораби, участващи в улов на риба с нетърговска цел, са изключени от обхвата на настоящата директива.

2.  Настоящата директива не накърнява разпоредбите на Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. относно въвеждане на мерки за насърчаване на подобрения на безопасните и здравословни условия на труд на работниците ( 6 ), нейните индивидуални директиви и, по-специално, Директива 93/103/ЕО на Съвета от 23 ноември 1993 г. относно минималните изисквания за безопасни и здравословни условия на труд на борда на риболовни кораби (13-та индивидуална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) ( 7 ).

Член 2

Определения

За целта на настоящата директива:

1. 

„риболовен кораб“ или „кораб“означава всеки кораб, оборудван или използван с търговска цел за улов на риба или други живи морски ресурси;

2. „нов риболовен кораб“

означава риболовен кораб, за който:

а) договор за строеж или за основно преустройване е сключен на 1 януари 1999 г. или след това; или

б) договор за строеж или за основно преустройване е сключен преди 1 януари 1999 г. и който е доставен три или повече години след тази дата; или

в) при липса на договор за строеж, на 1 януари 1999 г. или след това:

 килът е поставен, или

 постройката, разпознаваема като конкретен кораб, е започната, или

 сглобяването е обхванало най-малко 50 тона или 1 % от предполагаемата маса на всички структурни материали спрямо най-малката стойност;

3. 

„съществуващ риболовен кораб“означава риболовен кораб, който не е нов риболовен кораб;

4. 

„Протокол от Торемолинос“означава Протоколът от Торемолинос, който се отнася към Международната конвенция от Торемолинос за безопасност на риболовните кораби от 1977 г. заедно с измененията към него;

5. 

„сертификат“означава сертификат за съответствие, посочен в член 6;

6. 

„дължина“означава, освен ако не се предвижда друго, 96 % от общата дължина по водолинията при 85 % максимална дълбочина на газене, измерена от линията на кила, или дължината от предния ръб на носа до оста на кормилото по тази водолиния, ако последната стойност е по-голяма от първата. При кораби, проектирани с наклонен кил, водолинията, по която се мери тази дължина, е успоредна на проектната водолиния;

7. 

„действащ“означава кораб, който улавя или улавя и обработва риба или други живи морски ресурси, без да накърнява правото на свободно преминаване в териториално море и свобода на корабоплаване в изключителна икономическа зона от 200 морски мили;

8. 

„призната организация“означава организация, призната съгласно член 4 от Директива 94/57/ЕО на Съвета от 22 ноември 1994 г. относно общи правила и стандарти за оправомощените организации за инспектиране и преглед на кораби и за съответните действия на морските администрации ( 8 ).

Член 3

Общи изисквания

1.  Държавите-членки гарантират прилагането на разпоредбите от приложението към Протокола от Торемолинос спрямо риболовни кораби по отношение на флага, под който плават, освен ако приложение I към тази директива не предвижда друго.

Освен ако не се предвижда друго в тази Директива, съществуващите риболовни кораби се съобразяват със съответните изисквания на приложението към Протокола от Торемолинос преди 1 юли 1999 г.

2.  Държавите-членки гарантират, че онези разпоредби на глави IV, V, VII и IX на приложението към Протокола от Торемолинос, които се прилагат за кораби с дължина от 45 метра и повече, също така да се прилагат и към нови риболовни кораби с дължина от 24 метра и повече, които плават под техния флаг, освен ако приложение II към настоящата директива не предвижда друго.

3.  Държавите-членки гарантират обаче, че кораби, които плават под техния флаг и действат в определени райони, отговарят на изискванията за съответните райони, така както са определени в приложение III.

4.  Държавите-членки гарантират, че кораби, които плават под техен флаг, се съобразяват със специфичните изисквания за безопасност, установени в приложение IV.

5.  Държавите-членки забраняват на риболовните кораби, които плават под флаг на трета страна, да действат в техните вътрешни води или териториално море или да разтоварват улова в техните пристанища, освен ако те са сертифицирани от администрация на страната на техния флаг в съответствие с изискванията, посочени в параграфи 1, 2, 3 и 4 и в член 5.

6.  Морско оборудване, изброено в приложение А.1 към Директива 96/98/ЕО и отговарящо на изискванията на последната, разположено на борда на риболовен кораб, с оглед съблюдаване на разпоредбите на настоящата директива, се счита автоматично за отговарящо на такива разпоредби, независимо дали или не тези разпоредби изискват оборудването да бъде одобрено и подложено на проверка за съответствие от администрацията на страната на флага.

Член 4

Специфични изисквания, освобождавания и приравнявания

1.  Ако държава-членка или група държави-членки считат, че конкретната ситуация поради специфичните местни условия или особености на кораба изисква специални мерки за безопасност за риболовни кораби, които действат в определен район, и ако нуждата от това е видна, те могат, съгласно процедурата на параграф 4, да приемат такива специфични мерки за безопасност, за да се вземат предвид такива местни обстоятелства, като природни или климатични условия на водите, в които тези кораби действат, продължителност на техните пътувания или техните особености като материала, от който са построени.

Приетите мерки се добавят към приложение III.

2.  Държавите-членки прилагат разпоредбите на глава 1, правило 3, параграф 3 от на приложението към Протокола от Торемолинос за приемане на мерки, които съдържат освобождаване — предмет на процедура, установена в параграф 4 на настоящия член.

3.  Държавите-членки могат да приемат мерки, позволяващи приравняването в съответствие с глава 1, правило 4, параграф 1 от приложението към Протокола от Торемолинос — предмет на процедура, установена в параграф 4 от настоящия член.

4.  Държава-членка, която се възползва от разпоредбите на параграф 1, 2 или 3, съблюдава следната процедура:

а) държавата-членка уведомява Комисията за мерките, които тя възнамерява да приеме, включително и специалните, до степен, необходима, за да се гарантира, че равнището на безопасност се поддържа по подходящ начин;

б) ако в период от шест месеца от уведомяването е решено, ►M4  в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 9, параграф 2 ◄ , че предлаганите мерки не са оправдани, от съответната държава-членка може да бъде поискано да промени или да не приема предлаганите мерки;

в) приетите мерки се вписват в съответните национални законодателства и се съобщават на Комисията, която на свой ред информира другите държави-членки за всичките детайли, свързани с тях;

г) всяка от тези мерки се прилага към всички риболовни кораби, когато действат при същите специфични условия, без дискриминация по отношение на техния флаг или националност на техния оператор;

д) мерките, посочени в параграф 2, се прилагат само толкова време, колкото риболовният кораб действа при специфични условия.

Член 5

Стандарти за проектиране, строеж и поддръжка

Стандарти за проектиране, строеж и поддръжка на корпуса, главна и допълнителни машини, електрически и автоматични съоръжения на риболовните кораби са действащите правила към момента на тяхното построяване, определени за класификация от признатата организация или използвани от администрацията.

За нови кораби тези правила са в съответствие с процедурата и са предмет на условия, установени в член 14, параграф 2 от Директива 94/57/ЕО.

Член 6

Прегледи и сертификати

1.  Държавите-членки издават на риболовните кораби, които плават под техния флаг и отговарят на членове 3 и 5, сертификат за съответствие с условията на настоящата директива, придружен от опис на оборудване и, когато е необходимо, сертификат за освобождаване. Сертификатът за съответствие, описът на оборудването и сертификатът за освобождаване са във формат, установен в приложение V. Сертификатите се издават от администрацията на държавата на флага или от призната организация, която действа за нейна сметка след първоначалния преглед, извършен от извънредни наблюдатели или от администрацията на държавата на флага, или от признатата организация, или от държавата-членка, упълномощена от държавата на флага да извършва прегледи, съгласно глава 1, правило 6, параграф 1, буква а) от приложението към Протокола от Торемолинос.

2.  Времето на валидност на сертификатите, упоменати в параграф 1, не надвишава това, постановено в глава 1, правило 11 от приложението на Протокола от Торемолинос. Подновяване на сертификата за съответствие се издава след периодични прегледи, провеждани съгласно правило 6, глава 1 от приложението към Протокола от Торемолинос.

Член 7

Контролни разпоредби

1.  Риболовни кораби, които действат във вътрешните води или териториално море на държава-членка или разтоварват техния улов в нейните пристанища и които не са риболовни кораби, които плават под флага на тази държава-членка, са обект на контрол от държава-членка съгласно член 4 от Протокола от Торемолинос и без дискриминация по отношение на флага или националността на оператора, за да се потвърди, че те отговарят на тази директива.

2.  Риболовни кораби, които нито действат във вътрешните води или териториално море на държава-членка, нито разтоварват техния улов в пристанищата на държава-членка и които плават под флага на друга държава-членка, са обект на контрол от държава-членка, когато са в нейните пристанища, съгласно член 4 от Протокола от Торемолинос и без дискриминация по отношение на флага или националността на оператора, за да се удостовери, че те отговарят на настоящата директива.

3.  Риболовни кораби, които плават под флага на трета страна, които нито оперират във вътрешните води или в териториално море на държава-членка, нито разтоварват техния улов в пристанища на държава-членка, са обект на контрол от държава-членка, когато са в нейните пристанища, съгласно член 4 от Протокола от Торемолинос, за да се удостовери, че те отговарят на Протокола от Торемолинос, след като той вече влезе в сила.

Член 8

Привеждане в съответствие

▼M4

Следните адаптации, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 9, параграф 3:

а) могат да бъдат приети и приложени разпоредби за:

 хармонизиране на тълкуването на тази разпоредби на приложението към Протокола от Торемолинос, по отношение на които администрациите на отделни договарящи се страни разполагат с право на преценка, доколкото е необходимо да се гарантира тяхното последователно прилагане в рамките на Общността,

 изпълнението на настоящата директива без разширяване на нейното приложно поле;

б) членове 2, 3, 4, 6 и 7 от настоящата директива могат да се адаптират и приложенията към нея могат да се изменят, за да се приложат, за целите на настоящата директива, последващите изменения на Протокола от Торемолинос, които са влезли в сила след приемането на настоящата директива.

▼M3

Измененията на международните актове, посочени в член 2, параграф 4, могат да бъдат изключени от обхвата на настоящата директива в съответствие с член 5 на Регламент (ЕО) № 2099/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 г. за създаване на Комитет по морската безопасност и предотвратяването на замърсяването от кораби (КМБПЗК) ( 9 ).

▼M4

Член 9

Процедура на комитет

1.  Комисията се подпомага от Комитета по морската безопасност и предотвратяването на замърсяването от кораби (КМБПЗК), създаден с член 3 от Регламент (ЕО) № 2099/2002 на Европейския парламент и на Съвета ( 10 ).

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията ( 11 ), като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на два месеца.

3.  При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

▼B

Член 10

Уведомяване на МMO

Председателството на Съвета и Комисията уведомяват МMO за приемането на настоящата директива, за което се прави позоваване на член 3, параграф 5 от Протокола от Торемолинос.

Член 11

Санкции

Държавите-членки установяват система от санкции за нарушаване на националните разпоредби, приети съгласно настоящата директива, и вземат всички необходими мерки за гарантирано прилагане на тези санкции. Предвидените санкции следва да бъдат ефективни, пропорционални и с възпиращ ефект.

Член 12

Прилагане

1.  Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до 1 януари 1999 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.  Държавите-членки незабавно съобщават на Комисията текстовете на разпоредбите от националното си законодателство в областта, уредена с настоящата директива. Комисията уведомява останалите държави-членки за тези разпоредби.

Член 13

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден от датата на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейските общности.

Член 14

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

▼M2
ПРИЛОЖЕНИЕ I

Привеждане в съответствие с разпоредбите на приложението към Протокола от Торемолинос за прилагане на член 3, параграф 1 от Директива 97/70/ЕО

За целите на настоящото приложение:

1. „Нов риболовен кораб, построен на или след 1 януари 2003 г.“ означава нов риболовен кораб, за който:

а) на или след 1 януари 2003 г. е сключен договор за строеж или преустройство; или

б) договорът за строеж или преустройство е сключен преди 1 януари 2003 г. и корабът е доставен три или повече години след тази дата; или

в) при липса на договор за строеж на или след 1 януари 2003 г.:

 килът е поставен, или

 започва строеж, отговарящ на определен вид кораб; или

 е започнало сглобяване, за което са необходими по-малко от 50 тона или 1 % от изчислената маса на изграждащия материал.

ЧАСТ A

Приложими промени към всички риболовни кораби, за които се прилага директивата, освен за нови риболовни кораби, построени на или след 1 януари 2003 г.

ГЛАВА I:   ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Правило 2:   Определения

В параграф 1 „Нов кораб“ се заменя с определението на „нов риболовен кораб“ от член 2 от настоящата директива.

ГЛАВА V:    ЗАЩИТА ОТ ПОЖАР, ОТКРИВАНЕ НА ПОЖАР, БОРБА С ПОЖАРА И ПОТУШАВАНЕ НА ПОЖАРА

Правило 2:   Определения

Параграф 2 „Стандартен пожарен тест“ да се чете със следните изменения по отношение на температурната крива:

„…Стандартната крива време-температура се определя от гладка крива, начертана между следните температурни точки на вътрешната пещ:— първоначална температура на пещ:

20 °С

— след първите 5 минути:

576 °С

— след първите 10 минути:

679 °С

— след първите 15 минути:

738 °С

— след първите 30 минути:

841 °С

— след първите 60 минути:

945 °С“

ГЛАВА VII:   ЖИВОТОСПАСЯВАЩИ УРЕДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

Правило1:   Прилагане

Параграф 2 да се чете, както следва: „Правила 13 и 14 се прилагат и по отношение на кораби с дължина, равна на или по-голяма от 45 метра, като се вземе предвид обстоятелството, че администрацията може да отложи въвеждането на изискванията на тези правила до 1 февруари 1999 г.“

Правило 13:   Животоспасяващи радиоелектрически апарати

Параграф 2 да се чете, както следва: „Двустранни VHF радиотелефонни апарати, които се намират на борда на кораб и не съответстват на стандартите за функциониране, приети от Организацията, могат да се приемат от администрацията до 1 февруари 1999 г., при условие че администрацията е удовлетворена от факта, че те са в съответствие с одобрени двустранни VHF радиотелефонни апарати.“

ГЛАВА IX:   РАДИОКОМУНИКАЦИИ

Правило 1:   Прилагане

Параграф 1, второ изречение да се чете, както следва:

„За съществуващи кораби администрацията може да отложи прилагането на изискванията до 1 февруари 1999 г.“

Правило 3:   Освобождавания

Параграф 2, буква в) да се чете, както следва:

„когато корабът бъде изведен от експлоатация преди 1 февруари 2001 г.“

ЧАСТ Б

Привеждане в съответствие, приложимо към нови риболовни кораби, построени на или след 1 януари 2003 г.

Правилата да се четат, както следва:

ГЛАВА I:   ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Правило 2:   Определения

Херметическата преграда се разполага на разстояние от предния перпендикуляр: не по-малко от 0,05 L и не повече от 0,05 L плюс 1,35 метра за кораб с дължина, по-малка от 45 метра.

Правило 6:   Проверки

В допълнение към периодичните проверки, изисквани съгласно буква б), i), междинни наблюдения по отношение на конструкцията и машините на кораба на интервали от две години плюс/минус три месеца за кораби, построени от материал, който не е дърво, и на интервали, определени от администрацията за кораби, построени от дърво. Проверките се правят и за да се гарантира, че няма да се правят изменения, които засягат неблагоприятно безопасността на кораба или екипажа.

ГЛАВА II:   КОНСТРУКЦИЯ, ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТ И ОБОРУДВАНЕ

Правило 1:   Конструкция

Здравината и конструкцията на корпуса, надпалубните съоръжения, палубите, машинните отделения, перила на стълби и други конструкции и корабно оборудване трябва да са достатъчни, за да издържат на всички предвидими обстоятелства за желаната услуга и да са в съответствие с правилата на призната организация.

Правило 2:   Водонепроницаеми врати

Броят на отворите в херметическите прегради съгласно правило 1, 3) трябва да бъде намален до минимума, съвместим с общите уредби и оперативните нужди на кораба; отворите трябва да бъдат снабдени с водонепропускливи затварящи съоръжения, съответстващи на правилата на призната организация. Водонепропускливите врати трябва да са с еквивалентна устойчивост на тази на съседната непробиваема структура.

Правило 2:   Водонепроницаеми врати

В кораби с дължина, равна и по-голяма от 45 метра, плъзгащи се водонепроницаеми врати:

помещения, предвидени за отваряне при плаване и ако праговете им са разположени под най-издигнатата водолиния, освен ако администрацията счита това за непрактично и ненужно, като се вземат предвид видът и експлоатацията на кораба.

Освобождаване от настоящото правило, разрешено от държава-членка, е предмет на процедурата, предвидена в член 4 от настоящата директива.

Правило 5:   Люкове

Механизми за осигуряване на водонепропускливост на люковете срещу климатични влияния се предвиждат в съответствие със стандартите, посочени в правила 14 и 15 от приложение I към Международната конвенция за товарните водолинии от 1966 г. ( 12 ).

Правило 9:   Вентилатори

При кораби с дължина, равна на 45 метра и по-голяма, защитните прегради на вентилаторите, с изключение на тези от машинното отделение, трябва да са на височина най-малко 900 мм над работната палуба и най-малко на 760 мм над палубата с надпалубни съоръжения. При кораби с дължина, по-малка от 45 метра, височината на тези прегради трябва да бъде съответно 760 мм и 450 мм. Височината на вентилаторните отвори на машинните отделения, необходими за постоянно снабдяване на машинните отделения, а при нужда и на генераторното отделение, трябва да бъде в съответствие с правило II/9(3). Въпреки това, ако поради размера и подредбата на кораба това не е практично, по-малки височини, но във всеки случай не по-малки от 900 мм над работната палуба и палубата с надпалубни съоръжения, се приемат, ако са снабдени с устойчиви на климатичните условия затварящи съоръжения в съответствие с правило II/9(2), в комбинация с други подходящи уредби, осигуряващи непрекъсната адекватна вентилация на помещенията.

Правило 12:   Странични люкове

Администрацията може да допусне странични люкове, прозорци на помещения без осветление и херметични прегради около кърмата на палубата, разположени на или над работната палуба, ако безопасността на кораба няма да бъде засегната, като се отчитат правилата на признати организации, основани на съответните ISO стандарти.

Правило 15:   Котвено оборудване

Трябва да бъде осигурено котвено оборудване за бързо и безопасно пускане в експлоатация, което се състои от съоръжение за закотвяне, вериги или стоманени въжета, стопери и ролково-верижна лебедка или други уредби за потопяване и вдигане на котвата и за задържане на кораба на котва при всички предвидими обстоятелства. Корабите трябва да бъдат снабдени с подходящо оборудване за акостиране и за безопасно заставане на котва при всички работни условия. Котвените съоръжения трябва да бъдат в съответствие с правилата на призната организация.

ГЛАВА III:   СТАБИЛНОСТ И СВЪРЗАНА С НЕЯ ГОДНОСТ ЗА ПЛАВАНЕ

Правило 1:   Общи разпоредби

Корабите се проектират и конструират, така че да са изпълнени изискванията на настоящата глава при работните състояния, посочени в правило 7. Изчисления на отклоненията от напречната ос се извършват в съответствие с Кодекса на Международната морска организация за устойчивост на всички видове кораби ( 13 ).

Правило 2:   Критерии за стабилност

Следните минимални критерии за стабилност трябва да бъдат изпълнени, освен ако администрацията е удовлетворена от обстоятелството, че експлоатационният опит оправдава отклоняване от тях. Всяко отклонение от минималните критерии за стабилност, позволено от държава-членка, е предмет на процедурата на член 4 от настоящата директива ( 14 ).

Началната метацентрична височина GM трябва да е не по-малка от 350 мм за еднопалубни кораби. При кораби с пълни надпалубни съоръжения метацентричната височина може да бъде намалена, ако администрацията е удовлетворена, но не може да бъде по-малко от 150 мм. Намаление на изискваната метацентрична височина, позволено от държава-членка, преминава през процедурата на член 4 от настоящата директива.

Когато е предвиден баласт в съответствие с параграф 1, естеството и уредбата му са в съответствие с изискванията на администрацията. При кораби с дължина, равна на или по-малка от 45 метра, наличието на баласт е постоянно. Когато наличието му е постоянно, той трябва да е солиден и безопасно закрепен в кораба. Администрацията може да приеме и течен баласт, съхраняван в пълни контейнери, които не са свързани с никоя помпена система на кораба. Ако се използва течен баласт за постоянно в съответствие с параграф 1, се добавят детайли в свидетелството за съответствие и в указанията за стабилност.

Постоянният баласт не може да се премахне от кораби или да се премести без одобрението на администрацията.

Правило 4:   Специални риболовни методи

Кораби, извършващи риболов със специални методи, при което са наложени допълнителни външни сили на кораба по време на риболовните операции, трябва да отговарят на критериите за стабилност, посочени в правило 2, параграф 1) и увеличени при необходимост от администрацията. Корабите, извършващи тралиране, трябва да съответстват на следните завишени критерии за стабилност:

а) критериите за зоните под напречната ос и за напречните оси, така както са посочени в правило 2, параграф 1), букви a) и (б) се увеличават с 20 %;

б) метацентричната височина трябва да бъде не повече от 500 мм;

в) критериите, посочени в буква a), се прилагат само по отношение на кораби с двигателна сила, която не превишава стойността в киловати, както е посочено в следните формули:

 N = 0,6 Ls 2 за кораби с дължина, равна на или по-малка от 35 метра, и

 N = 0,7 Ls 2 за кораби с дължина, равна на и по-голяма от 37 метра,

 при междинна дължина на кораба коефициентът за Ls се получава чрез интерполация между 0,6 и 0,7,

 Ls е пълната дължина според мерителното свидетелство.

Ако двигателната сила превишава стойностите за стандартната двигателна сила, посочена в гореспоменатите формули, критериите по буква а) се увеличават правопропорционално на по-високата двигателна сила.

Администрацията трябва да бъде удовлетворена, че горепосочените повишени критерии за стабилност са изпълнени при работните условия, посочени в правило 7, параграф 1) от настоящата глава.

За изчисляване на стабилността траверсите трябва да бъдат издигнати под ъгъл 45°.

Правило 5:   Силен вятър и клатене

Корабите трябва да са в състояние да понасят силен вятър и клатене в съответните морски условия, отчитайки сезонните климатични условия, състоянията на морето, при които корабът ще оперира, вида на кораба и начина му на експлоатация. Съответните изчисления се извършват в съответствие с Кодекса за стабилност на всички видове кораби на Международната морска организация.

Правило 8:   Натрупване на лед

Настоящото правило се прилага, освен когато изменението на разрешението за заледяване, по усмотрение на администрацията с препоръка 2 ( 15 ) не е позволено.

Правило 9:   Тест за стабилност

Когато са направени изменения на кораба, отразяващи си при ненатоварено състояние и/или засягащи центъра на тежестта, корабът трябва, ако администрацията счита за нужно, имайки предвид границите за безопасност на кораба, да бъде наклонен отново и информацията за стабилност — преразгледана. Ако промяната в ниското тегло превишава 2 % от първоначалното ниско тегло и не може да се демонстрира с изчисления, че корабът продължава да съответства на критериите за стабилност, корабът се накланя отново.

Правило 12:   Височина на носа

Височината на носа трябва да е достатъчна, за да се избегне заливането с вода.

За кораби, опериращи в ограничени зони не повече от 10 мили от брега, минималната височина на носа трябва да удовлетворява администрацията и да бъде определена, като се отчетат сезонните климатични условия, състоянието на морето, в което ще оперира корабът, вида на кораба и начина му на експлоатация.

За кораби, опериращи във всички други области:

1. когато по време на риболовни операции уловът трябва да бъде поставен в отделенията за риба през люкове, които са разположени върху открита работна палуба пред палубата и надпалубните съоръжения, минималната височина на носа се изчислява в съответствие с метода за калкулиране, посочен в препоръка 4 от приложение 3 към Заключителния акт от Конференцията в Торемолинос;

2. когато уловът трябва да бъде поставен в отделенията за риба през люкове, които са разположени върху открита работна палуба, защитена с кабина или надпалубни съоръжения, минималната височина на носа се изчислява в съответствие с правило 39 от приложение I към Международната конвенция за товарни водолинии от 1966 г., но не може да бъде по-малко от 2 000 мм. В този случай се отчита максимално разрешимата операционна водоизместимост вместо определеното лятно вертикално разстояние между водолинията и най-ниската част на палубата.

Правило 14:   Преграждане и устойчивост след авария

Кораби с дължина, равна или по-голяма от 100 метра, където общият брой на пътниците е 100 или повече, трябва да е в състояние да остане на повърхността с положителна стабилност след наводняване на което и да е повредено отделение, като се има предвид видът на кораба, планираната услуга и зона на опериране ( 16 ). Изчисленията се извършват в съответствие с указанията, както е посочено под линия.

ГЛАВА IV:   МАШИНИ И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ И МАШИННИ ОТДЕЛЕНИЯ БЕЗ ПОСТОЯННО ПРИСЪСТВИЕ НА ПЕРСОНАЛ

Правило 3:   Общи разпоредби

Основните двигателна, контролна, парна, горивна, компресорна, електрическа и охладителна системи; допълнителните механизми, котлите и другите съдове под налягане; приспособленията за всмукване и източване, кормилната уредба, оси и връзки за предаване на мощност се проектират, конструират, тестват, инсталират и обслужват в съответствие с правилата на призната организация. Тези машини и съоръжения, както и повдигащи механизми, лебедки, риболовни съоръжения трябва да бъдат защитени, за да се намали до минимум всяка опасност за хората на борда. Специално внимание трябва да се отдели на движещи се части, горещи повърхности и други опасности.

Администрацията трябва да следи правила от 16 и 18 да се въвеждат и прилагат единно в съответствие с правилата на призната организация ( 17 ).

Следва да се предприемат мерки, удовлетворяващи администрацията, за да се гарантира, че цялото оборудване функционира по надежден начин във всички оперативни условия, включително маневриране, както и да се предприемат мерки в съответствие с правилата на призната организация за редовни проверки и рутинни тестове за осигуряване на продължителни надеждни операции.

На корабите се издават документни доказателства, съответстващи на правилата на призната организация, за тяхната годност да оперират без постоянно присъствие в машинните отделения.

Правило 6:   Парни котли, захранващи системи и маркучи

Всеки парен котел и всеки нефункциониращ парен генератор се подсигуряват с не по-малко от две клапи за безопасност с подходящ капацитет. Администрацията може обаче, като вземе предвид мощността или която и да е друга характеристики на парния котел или нефункциониращия генератор, да позволи да бъде монтирана само една клапа за безопасност, ако се осигурява адекватна защита срещу свръхналягане, в съответствие с правилата на призната организация.

Правило 8:   Командна рубка

Когато се осъществява дистанционно управление на двигателните механизми от командната рубка, се прилага следното: дистанционното управление, посочено в буква a), се осъществява с помощта на устройство, съответстващо на правилата на призната организация, снабдено със средства за предотвратяване на свръхнатоварването на двигателните механизми.

Правило 10:    Съоръжения за гориво, масло и други запалими горивни течности

Горивни тръбопроводи, които при повреда биха изпуснали гориво, и резервоарите, разположени над двойното дъно, се оборудват с клапа на резервоара, която може да бъде затворена от безопасно разстояние извън засегнатото помещение в случай на пожар там, където са разположени. В случай на дълбоки резервоари, разположени в тунели или подобни пространства, клапи на резервоара ще бъдат поставени, но в случай на пожар могат да бъдат задвижени с помощта на допълнителна клапа на маркуча извън тунела или подобно място. Ако такава допълнителна клапа е поставена в машинното отделение, тя трябва да може да се задейства извън това пространство.

Горивни тръбопроводи, техните клапи и крепежни елементи трябва да са от стомана или друг еквивалентен материал, като се осигури минимално използване на гъвкави тръбопроводи. Такива гъвкави тръбопроводи и накрайници трябва да са с адекватна сила и да бъдат конструирани от одобрени незапалими материали или да имат пожароустойчиво покритие в съответствие с правилата на призната организация. Крепежът за гъвкавите тръбопроводи трябва да е в съответствие с IMO MSC. Циркулярно писмо 647 „Указания за минимизиране на течовете от системи със запалими течности“.

Приетите мерки за складиране, разпределение и употреба на масла, използвани в системата за смазване под налягане, са в съответствие с правилата на призната организация. Такива мерки за машинните отделения от категория А и, където е уместно, в други машинни отделения, трябва да съответстват най-малко на разпоредбите на параграфи 1, 3, 6 и 7 и, ако е необходимо, на параграфи 2 и 4. Това не изключва използването на мерки за отчитане на равнището в системите за смазване, при условие че с тест е доказано тяхното подходящо равнище на пожароустойчивост.

Мерките за складиране, разпределение и употреба на запалими горива, използвани под налягане в системите за предаване на мощност, различни от маслата, посочени в параграф 10, в контролните и активиращите системи и отоплителните системи, трябва да съответстват на правилата на призната организация. На местата, където съществуват средства за запалване, такива уредби трябва да са в съответствие с разпоредбите на параграфи 2 и 6 и разпоредбите на параграфи 3 и 7 по отношение на здравината и конструкцията.

Правило 12:   Защита от шум

Предприемат се мерки за намаляване на ефектите от шума върху персонала в машинните отделения до равнища, посочени в Кодекса на ММО за равнищата на шум на корабите ( 18 ).

Правило 13:   Рулево устройство

Корабите са оборудвани с основно рулево устройство и с допълнителни средства за задвижване на руля в съответствие с правилата на призната организация. Основното рулево устройство и допълнителните средства за задвижване на руля трябва да са уредени по такъв начин, че повреда в едното от тях да не води до извеждане от експлоатация на другото.

Правило 16:   Основни източници за електрическо захранване

Когато електроенергията е единственото средство за поддържане на допълнителните услуги, необходими за мощността и безопасността на кораба, се осигурява основен източник на електрическо захранване, който се състои от минимум два генератора, единият от които може да бъде задвижен от основния двигател. В съответствие с правилата на призната организация други механизми с еквивалентни електрически способности могат да бъдат приети.

ГЛАВА V:   ЗАЩИТА ОТ ПОЖАР, ОТКРИВАНЕ НА ПОЖАР, ПОТУШАВАНЕ НА ПОЖАРА, БОРБА С ПОЖАРА

Правило 1:   Общи разпоредби

Метод IIIF: Закрепването на автоматична пожарна аларма и на система за откриване на пожар във всички отделения, в които може да се очаква избухване на пожар, без ограничения за вида на вътрешноразделителните херметически прегради, освен че по никакъв начин площта на спалните помещения или на помещенията от клас А или Б не превишава 50 м2. Администрацията може да увеличи тази площ за помещения с обществен достъп до 75 м2.

Правило 2:   Определения

„Незапалим материал“ означава материал, който нито гори, нито се запалва при достатъчно количество за самозапалване, когато се нагрява до приблизително 750 °С, съгласно Кодекса на ММО за методите за изпитване на температурите на възпламеняване ( 19 ). Всеки друг материал е запалим.

Параграф 2 относно „стандартен метод за изпитване на температурата на възпламеняване“ да се чете, както следва:

„Стандартен метод за изпитване на температурата на възпламеняване“ е този, при който образци от съответните херметически прегради или палуби са изложени на тестова повърхност на температура, съответстваща приблизително на стандартната температурна крива. Тестовите методи трябва да са в съответствие с Кодекса на ММО относно методите за изпитване на температурите на възпламеняване.

Администрацията изисква тестване на прототипна херметическа преграда или палуба, за да се убеди, че отговаря на изискванията за цялост и температурно покачване, в съответствие с Кодекса на Международната морска организация относно методите за изпитване на температурите на възпламеняване.

Администрацията изисква тестване на прототипно разделение, за да се убеди, че отговаря на изискванията за цялост и температурно покачване, в съответствие с Кодекса на Международната морска организация относно методите за изпитване на температурите на възпламеняване.

Администрацията изисква тестване на прототипно разделение, за да се убеди че отговаря на изискванията за цялост и температурно покачване, в съответствие с Кодекса на Международната морска организация относно методите за изпитване на температурите на възпламеняване.

Ниско разпространение на пламъците означава, че описаната повърхност ще ограничи адекватно разпространението на пламъци, което е установено в съответствие с Кодекса на Международната морска организация относно методите за изпитване на температурите на възпламеняване.

Правило 4:   Херметически прегради в спалните и обслужващите помещения

Метод IIIF: Няма ограничения при конструирането на херметически прегради, нито изискване според настоящата или други регламенти от тази част да бъдат от А или Б клас. В никакъв случай площта на спално помещение или помещения, обвързани с непрекъснато разделение на А или Б клас, не трябва да превишава 50 м2, освен в индивидуални случаи, когато херметически прегради от клас В се изискват в съответствие с таблица 1 в правило 7. Администрацията обаче, може да увеличи тази площ за обществени помещения до 75 м2.

Правило 7:   Пожароустойчивост на херметическите прегради и на палубите

(*)

Където е поставена звездичка, необходимо е преградата да бъде от стомана или еквивалентен материал, но не се изисква да бъде от А клас.

Когато палубата е пробита за прокарване на електрически кабели, тръбопроводи и отдушници, тези отвори трябва да са плътни и да предотвратяват преминаването на пламъци и дим.

Правило 8:   Детайли на конструирането

а) Освен в карго пространствата или хладилните отделения, изолационните материали трябва да са незапалими. Паровите бариери и лепилата, използвани във връзка с изолацията, както и изолацията на крепежите за тръбопроводи за системи, функциониращи при студени условия, трябва да бъдат от незапалими материали, но се съхраняват в минимални количества и външните им повърхности трябва да са с ниско разпространение на пламъка, както е определено в съответствие с Кодекса на Международната морска организация относно методите за изпитване на температурите на възпламеняване. В пространства, където е възможно проникването на петролни продукти, повърхността на изолацията трябва да е непромокаема за петрол или петролни изпарения.

Правило 9:   Вентилационни системи

Вентилационните отдушници трябва да са от незапалими материали. Къси отдушници, които не превишават 2 метра на дължина с напречно сечение, непревишаващо 0,02 м2, не е необходимо да са от незапалими материали при следните условия:

i) тези отдушници трябва да са от материал, който има ниско разпространение на пламъка съгласно Кодекса на Международната морска организация относно методите за изпитване на температурите на възпламеняване.

Правило 11:   Разни

Бои, лакове и други покрития, използвани върху изложени вътрешни повърхности, трябва да не произвеждат големи количества дим, токсични газове или изпарения съгласно Кодекса на Международната морска организация относно методите за изпитване на температурите на възпламеняване.

Правило 12:   Складиране на газови цилиндри и опасни материали

Електрически проводници и крепежи не се допускат в отделенията, използвани за складиране на силнозапалими течности и втечнени газове, освен ако е необходимо за работа в близост до тях. Когато са инсталирани такива електрически съоръжения, те трябва да имат сертификат за безопасност и да съответстват на релевантните разпоредби от международния стандарт IEC, Публикация 79 „Електрически уредби за среди с експлозивен газ“. Източници на топлина трябва да се пазят от такива помещения, както и съобщения, гласящи „Пушенето забранено“ и „Забранена е открита светлина“ се поставят на видно място.

Правило 13:   Начини за евакуация

Стълби, водещи от и до всички жилищни помещения и помещения, в които обикновено работи екипажът, с изключение на машинните отделения се поставят по такъв начин, че да осигурят начин за евакуация на откритата палуба и оттам към спасителните лодки. По-специално по отношение на тези помещения:

д) непрекъснатостта на средствата за евакуация трябва да удовлетворява администрацията. Стълби и коридори, използвани за напускане на кораба, трябва да са не по-малко от 700 мм широки и да имат парапет най-малко от едната страна. Вратите, които осигуряват достъп до стълби, трябва да са не по-малко от 700 мм широки.

Осигуряват се два начина за напускане на всяко машинно отделение от категория А с едно от следните средства:

а) два комплекта стоманени стълби, раздалечени възможно най-много една от друга, водещи към врати в горната част на отделението, раздалечени по същия начин и от които се осигурява достъп до откритата палуба. По принцип една от тези стълби трябва да осигури продължителен подслон от огъня в долната част на помещението до безопасно място извън него. Администрацията не може да изисква такъв подслон, ако поради специалните уредби или размери на машинното отделение е осигурен безопасен изход от долната част на помещението. Подслонът трябва да е от стомана, изолиран съгласно стандарта за клас „А-60“ и снабден със самостоятелно затварящи се врати в по-ниския край от клас „А-60“; или

Правило 14:   Автоматична пръскачка и системи за известяване и откриване на пожари (Метод IIF)

Резервни глави за пръскачки се осигуряват за всяка секция с пръскачки.

Резервни глави за пръскачки трябва да са от всички видове, инсталирани на кораба и да са, както следва:

 по-малко от 100 глави за пръскачки: 3 резервни глави,

 по-малко от 300 глави за пръскачки: 6 резервни глави,

 от 300 до 1 000 глави за пръскачки: 12 резервни глави.

Правило 15:   Автоматични системи за известяване и откриване на пожари (Метод IIIF)

Системата се задейства от повишена температура на въздуха, повишена концентрация на дим или други фактори, които сигнализират за настъпването на пожар в някое от защитените помещения. Системи, чувствителни на температурата на въздуха, не трябва да се задействат при по-малко от 54 °С и да оперират при температура, не по-висока от 78 °С, когато температурното увеличение до тези равнища не е повече от 1 °С на минута. С разрешение на администрацията температурата за опериране може да бъде увеличена до 30 °С над максималната температура на палубата в сухи помещения и подобни места с обикновено висока околна температура. Системи, които са чувствителни към концентрация на дим, оперират при намаляване на плътността на предаден светлинен лъч. Детектори за дим се задействат, преди плътността на дима да превиши 12,5 % замъгляване на метър, но не преди да превиши 2 % затъмняване на метър. Други също толкова ефикасни методи за опериране могат да бъдат допуснати с разрешение на администрацията. Системата за откриване на пожари не трябва да се използва за други цели, освен за откриване на пожари.

Правило 17:   Пожарни помпи

Ако пожар в някое от отделенията може да извади от строя всички пожарни помпи, трябва да има алтернативни начини за осигуряване на вода за борба с пожара. В кораби с дължина 75 метра и повече този алтернативен начин е фиксирана самостоятелно задействаща се пожарна помпа за спешни случаи. Тази пожарна помпа трябва да е в състояние да осигурява две изхвърляния на вода с минимално налягане от 0,25 N/мм2.

Правило 20:   Пожарогасители

1. За всеки вид пожарогасител, който може да бъде презареден на борда, се осигуряват 100 % резервни батерии за първите 10 пожарогасители и 50 % за останалите пожарогасители, но не по-малко от 60.

2. За пожарогасители, които не могат да се презареждат на борда, се осигуряват най-малко 50 % допълнителни пожарогасители от същия вид и мощност вместо резервни батерии.

3. На борда трябва да има инструкции за презареждане. Само батерии, одобрени за пожарогасителя, могат да бъдат използвани за презареждане.

Пожарогасителите се проверяват годишно от компетентно лице, упълномощено от администрацията. На всеки пожарогасител се поставя знак, който показва, че уредът е бил проверен. Всички контейнери за пожарогасители под постоянно налягане и задвижващи бутилки на пожарогасители, които не са под налягане, се тестват на всеки 10 години за хидравлично налягане.

Правило 21:   Преносими пожарогасители в контролните станции, спалните и сервизните помещения

1. За пожарогасители, които могат да бъдат презаредени на борда, се осигуряват 100 % резервни батерии за първите 10 пожарогасители и 50 % за останалите пожарогасители, но не повече от 60.

2. За пожарогасители, които не могат да се презареждат на борда, се осигуряват най-малко 50 % допълнителни пожарогасители от същия вид и мощност вместо резервни батерии.

3. На борда трябва да има инструкции за презареждане. Само батерии, одобрени за пожарогасителя, могат да бъдат използвани за презареждане.

Правило 24:   Огнеборски костюми

На борда трябва да има най-малко два огнеборски костюма. Огнеборските костюми трябва да са в съответствие с Кодекса на системите за пожарна безопасност на Международната морска организация, глава III, правила 2.1., 2.1.1. и 2.1.2. Две резервни зарядни устройства за всеки изискван апарат за дишане.

Правило 25:   План за борба с огъня

Планът за борба с огъня трябва да бъде постоянно на видно място. Съдържанието на такъв план е в съответствие с Решение A.654(16) на Международната морска организация „Графични изображения за плановете за борба с огъня“ и Решение A.756(18) „Указания за информацията, която трябва да бъде приложена към плановете за управление на огъня“ на Международната морска организация.

Правило 28:   Структурна защита от пожар

При кораби, корпусът на които е построен от незапалими материали, палубите и херметическите прегради, отделящи машинните отделения от категория А от жилищните помещения, сервизните помещения или контролните станции се конструират съгласно стандарта за клас „А-60“, когато машинното отделение от категория А не е снабдено с фиксирана пожарогасителна система, и съгласно стандарта за клас „А-30“, когато такава система е поставена. Палуби и херметически прегради, отделящи други машинни отделения от спални помещения, сервизни помещения и контролни станции, се конструират съгласно стандарта за клас „А-0“.

Палуби и херметически прегради, разделящи контролни станции от спални и сервизни помещения, се конструират съгласно стандарта за клас А в съответствие с таблици 1 и 2 от правило 7 от настоящата глава. Освен това, администрацията може да позволи поставянето на прегради от клас „Б-15“ за разделяне на такива помещения, като капитанската кабина от контролната рубка, където тези помещения се считат за част от контролната рубка.

Правило 31:   Разни

Изложени повърхности в жилищни помещения, сервизни помещения, контролни станции, затворени коридорни или стълбищни площадки и повърхностите, скрити зад прегради, тавани, ламперии и облицовки в спални, сервизните помещения и контролни станции трябва да бъдат с ниски характеристики за разпространение на дим, определени съгласно Кодекса на ММО относно методите за изпитване на температурите на възпламеняване.

Бои, лакове и други покрития, използвани за изложени вътрешни повърхности, не трябва да могат да произвеждат допълнителни количества дим, токсични газове или изпарения, определени съгласно Кодекса на ММО относно методите за изпитване на температурите на възпламеняване.

Правило 32:   Съхранение на газови цилиндри и опасни материали

С изключение на необходимото за обслужване на помещенията, не се позволяват електрически проводници и инсталации в отделенията, използвани за съхранение на силнозапалими течности или втечнени газове. Когато са инсталирани подобни електрически инсталации, те трябва да са от сертифициран обезопасен вид и да отговарят на съответните разпоредби на международния стандарт IEC, Публикация 79 „Електрически апарати за газоексплозивни атмосфери“. Източниците на топлина трябва да се поддържат чисти от подобни пространства и да се изложат табели „Пушенето забранено“ и „Забранено открито осветление“.

Правило 38:   Пожарогасители

1. С изключение на случаите, посочени в параграф 2 по-долу, за всички видове налични пожарогасители, които могат да се презареждат на борда, трябва да се осигурят 100 % резервни захранващи устройства за първите 10 пожарогасители и 50 % за останалите пожарогасители, но не повече от 60.

2. За плавателни съдове с дължина най-малко 45 метра и за пожарогасители, които не могат да се презаредят на борда, вместо резервни захранващи устройства трябва да се доставят поне 50 % допълнителни пожарогасители от същия вид и със същия капацитет.

3. Инструкциите за презареждане трябва да се носят на борда. Могат да се използват само одобрени устройства за презареждане на въпросните пожарогасители.

Пожарогасителите трябва да се преглеждат всяка година от компетентно лице, упълномощено от администрацията. Всеки пожарогасител трябва да има знак, показващ, че е бил прегледан. Всички контейнери на пожарогасители с непрекъснато поддържане на постоянно атмосферно налягане и задвижващи бутилки на пожарогасители, които не са под налягане, трябва да се тестват за хидравлично налягане на всеки 10 години.

Правило 39:   Преносими пожарогасители в контролните станции, спалните помещения и сервизните помещения

1. С изключение на случаите, посочени в параграф 2 по-долу, за всички видове налични пожарогасители, които могат да се презареждат на борда, трябва да се набавят 100 % резервни захранващи устройства за първите 10 пожарогасители и 50 % за останалите пожарогасители, но не повече от 60.

2. За плавателни съдове с дължина най-малко 45 метра и за пожарогасители, които не могат да се презаредят на борда, вместо резервни захранващи устройства трябва да се доставят поне 50 % допълнителни пожарогасители от същия вид и със същия капацитет.

3. Инструкциите за презареждане следва да се носят на борда. Могат да се използват само одобрени устройства за презареждане на въпросните пожарогасители.

Правило 41:   Огнеборски костюми

Плавателни съдове с дължина 45 метра или повече трябва да разполагат поне с два огнеборски костюма, съхранявани на достъпни и отдалечени места, достъпът до които да не бъде препречен в случай на пожар. Огнеборските костюми трябва да съответстват на Кодекса относно системите противопожарна безопасност на ММО, глава III, правила 2.1., 2.1.1. и 2.1.2.

Трябва да се набавят поне две резервни захранващи устройства за всеки от изискваните дихателни апарати.

Правило 42:   План за борба с пожар

Планът за борба с пожар трябва да непрекъснато да е изложен на видно място.

Съдържанието на подобен план трябва да отговаря на Резолюция на МMO A.654(16) „Графични символи на план за борба с пожар“ и на Резолюция на МMO A.756(18) „Указания за необходимата информация за плановете за борба с пожар“.

При кораби с дължина, по-малка от 45 метра, администрацията може да не изисква спазването на това изискване.

ГЛАВА VI:   ЗАЩИТА НА ЕКИПАЖА

Правило 3:   Фалшбортове, релси и предпазни съоръжения

Минималното вертикално разстояние между най-издигнатата водолиния и най-ниската точка на върха на фалшборта, или до ъгъла на работната палуба, ако са монтирани предпазни релси, трябва да осигурява адекватна защита на екипажа от попадането на вода на палубата, като се вземат предвид състоянията на морето и атмосферните условия, при които се движи плавателният съд, местата, където се движи, видът на плавателния съд и начинът му на ловене на риба. Вертикалното разстояние между ватерлинията и най-ниската част на палубата, измерено в средата на кораба от края на работната палуба, от която се предприема риболов, не може да бъде по-малко от 300 мм или по-малко от вертикалното разстояние между ватерлинията и най-ниската част на палубата, съответстващо на максимално разрешимата водоизместимост, което от двете е по-голямо. За кораби с покрити работни палуби, при които вода няма да попадне в работните помещения не се изисква друго минимално вертикално разстояние, освен това съответстващото на максимално допустимата водоизместимост.

Правило 4:   Стълбища и стълби

За сигурността на екипажа трябва да се осигурят стълбища и подвижни стълби с адекватен размер и сила с парапети и неплъзгащи се стъпала, конструирани съгласно съответните ISO стандарти.

ГЛАВА VII:   ЖИВОТОСПАСЯВАЩИ УРЕДИ И МЕРКИ

Правило 3:   Оценка, тестване и одобряване на животоспасяващи уреди и мерки

Преди одобрението на животоспасяващите уреди и мерки администрацията трябва да осигури тестването на подобни животоспасяващи уреди и мерки, за да потвърди, че те отговарят на изискванията на настоящата глава съгласно изискванията на Директива 96/98/ЕО на Съвета ( 20 ) относно морското оборудване, която включва препоръките на ММО за тестване на животоспасяващите уреди.

Животоспасяващите уреди, изисквани в настоящата глава, за които не е включено подробно описание в част В, трябва да отговарят на изискванията на администрацията, като се вземат предвид подробните спецификации на тези уреди, посочени в глава III на Solas 1974, както е изменена, както и в Международния кодекс на ММО за животоспасяващи уреди.

Правило 6:    Наличност и складиране на помощни съдове за оцеляване и спасителни лодки

Всеки помощен съд за оцеляване трябва да се съхранява:

 така че нито помощният съд за оцеляване, нито съоръженията за неговото съхраняване да пречат на ползването на всеки друг помощен съд за оцеляване или спасителна лодка на всяко друго положение за пускане,

 толкова близо до равнището на водата, колкото е безопасно и практично, и в случай на помощен съд за оцеляване, различен от спасителен сал, предназначен за хвърляне зад борда, на такова място, че помощният съд за оцеляване в позицията си за пускане да не бъде на разстояние, по-малко от 2 метра над ватерлинията в напълно натоварено състояние при неблагоприятни условия с надлъжен наклон на кораба до 10o и страничен наклон до 20o в която и да е посока, или под ъгъла, при който краят на палубата на кораба се потопява, което от двете е по-малко,

 в положение на постоянна готовност, така че членовете на екипажа могат да се подготвят за качване на помощния съд и напускане на кораба за по-малко от 5 минути,

 изцяло оборудван съгласно изискванията на настоящата глава.

Правило 23:   Спасителни лодки

Спасителните лодки могат да са с твърда, надуваема или комбинирана конструкция и трябва да:

i) бъдат не по-къси от 3,8 метра и не по-дълги от 8,5 метра, с изключение на плавателни съдове с дължина, по-малка от 45 метра, където, в зависимост от размера на плавателния съд или по други причини превозът на такива лодки се счита за неразумен или непрактичен, администрацията може да приеме спасителни лодки с по-малка дължина, но не по-къси от 3,3 метра;

ii) могат да превозват най-малко пет души в седнало положение и един в легнало положение или, за плавателни съдове с дължина, по-малка от 45 метра, в случай на спасителни лодки, по-къси от 3,8 метра, могат да носят най-малко четирима души в седнало положение и един в легнало положение.

Броят на хората, които е позволено да се настанят на една лодка, се определя от администрацията чрез провеждане на тест за сядане. Минималната способност за носене следва да отговаря на посочената в правило 23, параграф 1, буква б), ii). Предвиждат се места за сядане, освен това на кормчията, на пода. Нито едно място за сядане не може да бъде на перилото, напречната греда или на надути балансьори от страните на лодката.

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Привеждане на разпоредбите на глави IV, V, VII и IX от приложението към Протокола от Торемолинос в съответствие с член 3, параграф 4 от него, за прилагането за нови риболовни кораби с дължина от 24 метра или повече

ГЛАВА IV:    ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ И ИНСТАЛАЦИИ И МАШИННИ ОТДЕЛЕНИЯ БЕЗ ПОСТОЯННО ПРИСЪСТВИЕ НА ПЕРСОНАЛ

Правило 1:   Приложение

Да се чете, както следва:

„Освен ако не се предвижда друго, тази глава ще се прилага за нови риболовни кораби с дължина от 24 метра и повече.“

Правило 7:   Комуникация между мостика и машинното отделение

Да се чете със следната добавка:

„Следва да се осигурят… два отделни начина на комуникация, един от които е телеграф в машинното отделение, освен при кораби с дължина, по-малка от 45 метра, където задвижващите машини директно се контролират от мостика, администрацията може да приеме друго средство за комуникация, освен телеграф в двигателното отделение.“

Правило 8:   Контрол на задвижващите машини от мостика

Параграф 1, буква г), да се чете със следната добавка:

„… или контролно помещение. На кораби с дължина, по-малка от 45 метра, администрацията може да разреши контролната станция в машинното отделение да бъде само за спешни случаи при положение, че наблюдението и контролът от мостика са на задоволително равнище.“

Правило 16:   Основен източник на електричество

Параграф 1, буква б), да се чете със следната добавка:

„… в случай на спиране на някоя от групите уреди. Въпреки това, на кораби с дължина, по-малка от 45 метра, в случай че някоя група от уреди спре, е необходимо да се осигури обслужването само на тези дейности, които са най-необходими за задвижването и безопасността на корабите.“

Правило 17:   Авариен източник на електричество

Параграф 6 да се чете със следното добавяне:

„Инсталира се акумулаторна батерия, заредена съгласно настоящото правило, различна от батериите, заредени за радиопредавателя и приемника на кораби с дължина, по-малка от 45 метра…“

Правило 22:   Алармена система

Параграф 2, буква а) да се чете със следната добавка:

„Алармената система… на подходящо място. Все пак, на кораби с дължина, по-малка от 45 метра, администрацията може да разреши системата да може да сигнализира и показва визуално всяка отделна функция на алармата само на мостика.“

Параграф 2, буква б) да се чете със следната добавка:

„На кораби с дължина от 45 метра и повече алармената система следва да бъде свързана с…“

Параграф 2, буква в) да се чете със следната добавка:

„На кораби с дължина от 45 метра и повече сигналната система…“

ГЛАВА V:    ЗАЩИТА ОТ ПОЖАР, УСТАНОВЯВАНЕ НА ПОЖАР, ПОТУШАВАНЕ И БОРБА С ПОЖАР

Правило 2:   Определения

Параграф 14, буква б) да се чете със следната промяна:

„… не по-малко от 375 kW.“

ДЯЛ В

Заглавието се заменя по следния начин:

„ДЯЛ В — МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА ОТ ПОЖАР, ПРИЛОЖИМИ ЗА КОРАБИ С ДЪЛЖИНА 24 МЕТРА И ПОВЕЧЕ, НО ПО-МАЛКО ОТ 60 МЕТРА“

Правило 35:   Пожарни помпи

Добавя се следният параграф:

„Независимо от разпоредбата на правило V/35, параграф 1, винаги следва да има най-малко две пожарни помпи.“

Към параграф 8 се добавя:

„…или 25 м3/ч, в зависимост кое е по-голямото.“

Правило 40:   Устройства за потушаване на пожар в машинното отделение

Параграф 1, буква а) да се чете със следната промяна:

„… не по-малко от 375 kW…“.

ГЛАВА VII:    ЖИВОТОСПАСЯВАЩИ УСТРОЙСТВА И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Правило 1:   Приложение

Параграф 1 да се чете със следните промени:

„1. Освен ако не се предвижда друго, настоящата глава се прилага за нови кораби с дължина от 24 метра и повече.“

Правило 5:   Брой и видове на спасителните съдове и дежурните лодки

1. Началото на параграф 3 да се чете, както следва:

„Кораби с дължина по-малка от 75 метра, но с дължина от 45 метра и повече, следва да отговарят на следното:“

2. Чете се с новия параграф 3, буква а):

„3а. Кораби с дължина, по-малка от 45 метра, следва да бъдат снабдени със:

а) спасителни съдове с достатъчен общ капацитет да събере най-малко 200 % от общия брой на лицата на борда. Достатъчен брой от тези спасителни съдове, за да поберат най-малкото лицата на борда, следва да бъде разположен от една от двете страни на кораба; и

б) дежурна лодка, освен ако администрацията е убедена, че такава разпоредба не е необходима поради размера и маневреността на кораба, близката достъпност на средства за търсене и спасяване и метеорологична предсказваща система, действия на кораба в зони, които не са подложени на лошо време или поради сезонния характер на дейност.“

3. Началото на параграф 4 да се чете, както следва:

„Вместо да отговарят на изискванията на параграфи 2, буква а), 3, буква а), и 3а, буква а), корабите могат да носят…“

Правило 10:   Спасителни пояси

1. Точка 1, буква б) се чете, както следва:

„шест спасителни пояса на кораби с дължина, по-малка от 75 метра, но с 45 метра и повече;“

2. Добавя се нова точка 1, буква в), както следва:

„1, буква в) четири спасителни пояса на кораби с дължина, по-малка от 45 метра.“

Правило 13:   Животоспасяващи радиоуреди

Добавя се нова точка 1, буква а), която се чете, както следва:

„1а. Въпреки това, за кораби с дължина, по-малка от 45 метра, броят на такива уреди може да бъде намален на два, ако администрацията счита изискването да се носят три такива уреда за ненужно, като взема предвид зоната на действие на кораба и броя на лицата, които работят на борда;“

Правило 14:   Радарен транспондер

Да се чете следната добавка в края:

„… във всеки спасителен съд. На всеки кораб с дължина, по-малка от 45 метра, следва да се носи най-малкото един радарен транспондер.“

ГЛАВА IX:    РАДИОКОМУНИКАЦИИ

Правило 1:   Приложение

Параграф 1, изречение първо се чете, както следва:

„Освен ако не е предвидено друго, тази глава се прилага за нови кораби с дължина от 24 метра и повече и към съществуващи кораби с дължина от 45 метра и повече.“

▼M1

Правило 7:   Радиооборудване – морска зона А1

Добавя се нов параграф 4 със следното съдържание:

„Независимо от разпоредбите на правило 4, буква а), администрацията може да изключи новите риболовни съдове с дължина, равна или по-голяма от 24 метра, но по-малка от 45 метра, които осъществяват изключително плавания в рамките на зона A1, от изискванията на правило 6, параграф 1, буква е) и правило 7, параграф 3, при условие че те са оборудвани с радиоинсталация VHF, както е предвидено в правило 6, параграф 1, буква а) и с радиоинсталация VHF, която използва DSC за предаване на сигнали за бедствие от кораба към брега, описани в правило 7, параграф 1, буква а).“

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ III

Регионални и местни разпоредби (член 3, параграф 3, и член 4, параграф 1)

А.    „Северни“ регионални разпоредби

1.    Район на приложение

Освен ако някъде не се споменава друго, водите северно от границата, както е посочено на картата, приложена към това приложение, с изключение на Балтийско море. Тази граница е определена като паралел по ширина 62° N от западното крайбрежие на Норвегия до дължина 4° W, след това меридиан по дължина 4° W до ширина 60° 30′ N, след това паралел от ширина 60°30′ N до дължина 5° W, след това меридиан от дължина 5° W до ширина 60° N, след това паралел от ширина 60° N до дължина 15° W, след това меридиан от дължина 15° W до ширина 62° N, след това паралел от ширина 62° N до дължина 27° W, след това меридиан от дължина 27° W до ширина 59° N и след това паралел от ширина 59° N на запад.

2.    Определения

„Тежък дрейфуващ лед“ е дрейфуващ лед, покриващ 8/10 или повече от морската повърхност.

3.    Правило III/7, параграф 1 (Условия на действие)

В допълнение към специфичните условия на действие, предвидени в правило III/7, параграф 1, следва да се вземат предвид и следните условия на действие:

д) условия на действие според букви б), в) или г), като което и да е от тях представлява най-ниската стойност на параметрите за стабилност, които се съдържат в списъка на критериите за стабилност, изброени в правило 2, се изчисляват включително с натрупването на лед в съответствие с разпоредбите на правило III/8;

е) за сейнерис трал: отправяне от риболовни полета с риболовни механизми, без улов и 30 % запаси, гориво и т.н., включително натрупването на лед, в съответствие с разпоредбата на правило III/8.

4.    Правило III/8 (Натрупване на лед)

Специфичните изисквания на правило III/8 и специфичните насоки, дадени в Препоръка 2 от конференцията в Торемолинос, се прилагат в засегнатия регион, т.е., също така извън границите, показани на картата, която придружава тази препоръка.

Без да се нарушават разпоредбите на правило III/8, параграф 1, букви а) и б) следното натрупване на леда се отчита при изчисляване на стабилността на кораби, които действат в района северно от ширина 63° N, между дължина 28° W и дължина 11° W:

а) 40 килограма на квадратен метър на открити палуби и пасарели;

б) 10 килограма на квадратен метър за защитени странични зони от всяка страна на кораба над водната повърхност.

5.    Правило VII/5, параграф 2, буква б), и параграф 3, буква б) (Брой и видове спасителни съдове и спасителни лодки)

Без да се нарушават разпоредбите на Правило VII/5, параграф 2, буква б), параграф 3, буква б) и параграф 3а, за риболовни кораби, чийто корпус е построен съгласно правилата на призната организация за действия във води с концентрация на тежък дрейфуващ лед съгласно правило II/1, параграф 2 от приложението към Протокола от Торемолинос, спасителни лодки, изисквани по силата на параграф 2, буква б), параграф 3, буква б) или параграф 3а, буква б) следва да са най-малкото частично покрити (както е определено в правило VII/18) и да имат достатъчно вместимост да поберат всички лица на борда.

6.    Правило VII/9 (Водолазни костюми и средства за термална защита)

Без да се нарушават разпоредбите на правило VII/9, одобрени водолазни костюми с подходящ размер, които отговарят на разпоредбите на правило VII/25, включително и мерки, приложени към това правило и изброени в това приложение под номер 1.8., следва да бъдат предоставени за всяко лице на борда.

7.    Правило VII/14 (Радарен транспондер)

В допълнение към разпоредбите на глава VII, дял Б, всяка лодка, дежурна лодка и спасителен сал следва да бъдат постоянно снабдени с одобрен радарен транспондер, способен да работи на честота 9 GHz.

8.    Правило VII/25 (Водолазни костюми)

Без да се нарушават разпоредбите на правило VII/25, всички водолазни костюми, които се изискват съгласно точка 1.6. на това приложение, следва да бъдат единна цялост, направени от подходящо изолиращ материал и също така да отговарят на изискванията за плавателност на правило VII/24, параграф 1, буква в), i). Всички други съответни изисквания на правило VII/25 също следва да бъдат изпълнени.

9.    Правило Х/3, параграф 7 (Радарни инсталации)

Без да се нарушават разпоредбите на правило Х/3, параграф 7, всеки кораб с дължина 24 метра и повече следва да бъде оборудван с радарна инсталация, одобрена от администрацията. Тази радарна инсталация следва да може да работи на честота 9 GHz.

10.    Правило Х/5 (Сигнализационно оборудване)

В допълнение към разпоредбите на правило Х/5, всеки кораб, опериращ в райони, в които може да се появи дрейфуващ лед, следва бъде оборудван най-малко с един прожектор със светлинен капацитет от 1 лукс, измерен от разстояние 750 метра.

Б.    „Южни“ регионални разпоредби

1.    Райони на приложение

Средиземно море и крайбрежни зони в продължение на 20 мили от бреговете на Испания и Португалия, лятната зона на Атлантическия океан, както е определена в „Карта на сезонните зони и райони“ в приложение II към „Международна конвенция за товарните водолинии“ от 1996 г. ( 21 ), според последното ѝ изменение.

2.    Правило VII/9, параграф 1 (Водолазни костюми)

Като се имат предвид разпоредбите на правило VII/9, параграф 4, на края на параграф 1 се добавя следното изречение:

„За кораби с дължина по-малка от 45 метра не е необходимо броят на водолазните костюми да бъде повече от два.“

3.    Правило IX/1 (Радиокомуникация)

Добавя се нов параграф 1а, както следва:

„Тази глава се прилага при нови кораби с дължина от 24 метра и повече, като се има предвид, че районът, в който те действат, е надлежно осигурен от брегови станции, които оперират съгласно плана за сигурност на МMO.“

СЕВЕРЕН РЕГИОН

Риболовни райони,изследвани от Международниясъвет за използване на морето (ICES)Осреднена линеарна скалаМорски мили
ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Специфични изисквания за безопасност (член 3, параграф 4)

ГЛАВА II:    КОНСТРУКЦИЯ, ВОДОНЕПРОПУСКЛИВОСТ И ОБОРУДВАНЕ

Добавят се следните нови правила:

„Правило 16:   Работни палуби в затворена надстройка

1. Такива палуби се оборудват с ефективна дренажна система, която има подходящ дренажен капацитет, за да отстрани водата за отмиване и рибните отпадъци.

2. Всички отвори, необходими за риболовни операции, са снабдени със средство за бързо и ефективно затваряне от един човек.

3. Когато уловът е изваден на такава палуба за обработка или преработка, той следва да се постави в касета. Тази касета следва да съответства на глава 3, правило 11. Следва да бъде оборудвана с ефективна дренажна система. Следва да бъде осигурена адекватна защита срещу безконтролно нахлуване на вода на работната палуба.

4. Такава палуба следва да е оборудвана с най-малко два изхода.

5. Чистият просвет в изправено положение в работната зона следва на всяко място да е най-малко два метра.

6. Предвидена е фиксирана вентилационна система, която осигурява смяна на въздуха най-малко шест пъти за един час.

Правило 17:   Марки за газене

1. Всички кораби следва да бъдат означени с марки за газене, посочени в дециметри на носа и кърмата от двете страни.

2. Тези означения следва да са разположени колкото е практически възможно по-близко до перпендикулярите.

Правило 18:   Контейнери за риба в замразена морска вода (RSW) или охладена морска вода (CSW)

1. Ако се използват RSW- или CSW-контейнери или подобни контейнерни системи, то те следва да са снабдени с отделни и постоянно действащи устройства за пълнене и източване на морска вода.

2. Ако такива контейнери се използват също така за пренос на сух товар, те следва да са снабдени със система за отвеждане на трюмна вода и с подходящи средства за избягване на нахлуването на вода от тази система в контейнерите.“

ГЛАВА III:    УСТОЙЧИВОСТ И СВЪРЗАНА С НЕЯ МОРЕХОДНОСТ

Правило 9:   Изпитване за крен

Добавя се следният нов параграф 4:

„4. Изпитвания за крен и определяне на условията, изисквани съгласно правило III/9, параграф 1, следва да се провеждат най-малко на всеки 10 години.“

ГЛАВА IV:    ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ И ИНСТАЛАЦИИ И МАШИННИ ОТДЕЛЕНИЯ БЕЗ ПОСТОЯННО ПРИСЪСТВИЕ НА ПЕРСОНАЛ

Правило 13:   Кормилна уредба

Към параграф 10 се добавя следният текст:

„Ако тази мощност е електрическа, аварийният източник на електрическа енергия следва да може да обслужва спомагателните средства за задействане на кормилото за период от най-малко 10 минути.“

Правило 16:   Основен източник на електрическа енергия

Добавя се следният параграф 3:

„3. Навигационните светлини, ако са само електрически, се снабдяват чрез тяхно собствено електрическо разпределително табло и с подходящи средства за наблюдение на тези светлини.“

Правило 17:   Авариен източник на електрическа енергия

Независимо от параграф 2, за кораби с дължина от 45 метра и повече, аварийният източник на електрическа енергия следва да бъде достатъчен, за да обслужва инсталациите, изброени в това правило, за период от най-малко осем часа.

ГЛАВА V:    ЗАЩИТА ОТ ПОЖАР, УСТАНОВЯВАНЕ НА ПОЖАР, ПОТУШАВАНЕ И БОРБА С ПОЖАР

Правило 22:   Приспособления за пожарогасене в машинното отделение

Независимо от разпоредбите на настоящото правило, всички машинни отделения от категория А следва да са снабдени с фиксирани уреди за потушаване на пожари.

Правило 40:   Приспособления за пожарогасене в машинното отделение

Независимо от разпоредбите на настоящото правило, всички машинни отделения от категория А следва да са снабдени с фиксирани уреди за потушаване на пожари.
ПРИЛОЖЕНИЕ V

ОБРАЗЦИ НА СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ, СЕРТИФИКАТ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ И ОПИС НА ОБОРУДВАНЕTO

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Настоящият сертификат за съответствие се придружава от опис на оборудването

(Официален печат) (Държава)

за нов/съществуващ риболовен кораб ( 22 )

Издаден съгласно разпоредбите на

(Наименование на съответната мярка/мерки, въведени от държавата-членка)

потвърждава съответствието на посочения по-долу плавателен съд с разпоредбите на Директива 97/70/ЕО на Съвета, която установява хармонизиран режим на безопасност на риболовни кораби с дължина от 24 метра и повече

съгласно правомощията на правителството на …

(пълно официално наименование на държавата-членка)

от …

(пълно официално наименование на компетентната организация, призната съгласно разпоредбите на Директива 94/57/ЕО на Съвета)

Отличителни цифриили буквиДължинаДължината, така както е определена в член 2, параграф 6.Име на корабаистанище на регистрация

Дата на договора за строеж или основно преустройство ( 24 ): …

Дата, на която е бил поставен килът или корабът е бил в подобен стадий на строеж (24)  …

Дата на предаване или на завършване на основно преустройство (24)  …

(гръб на сертификата)

Първоначален преглед

С НАСТОЯЩОТО СЕ УДОСТОВЕРЯВА:

1. че корабът е бил прегледан в съответствие с правило I/6, параграф 1, буква а) от приложението към Протокола от Торемолинос от 1993 г.;

2. че този преглед е показал, че:

1. корабът напълно съответства на изискванията на Директива 97/70/ЕО на Съвета; и

2. максимално позволеното газене при действия, които съответстват на всички условия за действие на плавателния съд, се съдържат в одобрен дневник за устойчивост от дата …;

3. че е/не е издаден сертификат за освобождаване ( 25 ).

Настоящият сертификат е валиден до …, и е обект на прегледи в съответствие с правило I/6, параграф 1, буква б), ii) и iii), и буква в).

Издаден в …, на …

(място за издаване на сертификата) (дата на издаване)

(подпис на длъжностното лице, издало сертификата)

и/или

(печат на органа, който го издава)

В случай на подписване да се добави следният параграф:

Долуподписаният декларира, че е надлежно упълномощен от посочената държава-членка да издаде този сертификат.

(Подпис)

(Следваща страница на сертификата)

Одобрение за удължаване валидността на сертификата за гратисен период при прилагане на правило I/11, параграф 1

Настоящият сертификат, съгласно правило I/11, параграф 1, се счита за валиден до …

Подпис: …

(подпис на упълномощеното длъжностно лице, издало одобрението)

Място: …

Дата: …

(Печат или щемпел на издаващия орган)

Одобрение за удължаване валидността на сертификата до пристигане в пристанището на прегледа или за гратисния период при прилагане на правило I/11, параграф 2, или правило I/11, параграф 4

Настоящият сертификат, съгласно правило I/11, параграф 2, или правило I/11, параграф 4 ( 26 ), се счита за валиден до …

Подпис: …

(подпис на упълномощеното длъжностно лице, издало одобрението)

Място: …

Дата: …

(Печат или щемпел на издаващия орган)

(следваща страница на сертификата)

Одобрение за периодични прегледи

Преглед на оборудване

С НАСТОЯЩОТО СЕ УДОСТОВЕРЯВА, че при преглед според изискванията на правило I/6, параграф 1, буква б), ii), се констатира, че плавателният съд отговаря на съответните изисквания.

Подпис: …

(подпис на упълномощеното длъжностно лице, издало одобрението)

Място: …

Дата: …

(Печат или щемпел на издаващия орган)

Преглед на радиоинсталациите

С НАСТОЯЩОТО СЕ УДОСТОВЕРЯВА, че при преглед според изискванията на правило I/6, параграф 1, буква б), iii) се констатира, че плавателният съд отговаря на съответните изисквания.

Първи периодичен преглед на радиоинсталациите:

Подпис: …

(подпис на упълномощеното длъжностно лице, издало одобрението)

Място: …

Дата: …

(Печат или щемпел на издаващия орган)

(следваща страница на сертификата)

Втори периодичен преглед на радиоинсталациите:

Подпис: …

(подпис на упълномощеното длъжностно лице, издало одобрението)

Място: …

Дата: …

(Печат или щемпел на издаващия орган)

Трети периодичен преглед на радио инсталациите:

Подпис: …

(подпис на упълномощеното длъжностно лице, издало одобрението)

Място: …

Дата: …

(Печат или щемпел на издаващия орган)

Одобрение за междинен преглед

С НАСТОЯЩОТО СЕ УДОСТОВЕРЯВА, че при преглед според изискванията на правило I/6, параграф 1, буква в), се констатира, че плавателният съд отговаря на съответните изисквания.

Подпис: …

(подпис на упълномощеното длъжностно лице, издало одобрението)

Място: …

Дата: …

(Печат или щемпел на издаващия орган)

СЕРТИФИКАТ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ

(Официален печат) (Държава)

за нов/съществуващ риболовен кораб ( 27 ),

Издаден съгласно разпоредбите на

(Наименование на съответната мярка/мерки, въведени от държавата-членка)

и потвърждаващ съответствието на по-долу посочения плавателен съд с разпоредбите на Директива 97/70/ЕО на Съвета, която установява хармонизиран режим на безопасност за риболовни кораби с дължина от 24 метра и повече

съгласно правомощията на правителството на …

(пълно официално наименование на държавата-членка)

от …

(пълно официално наименование на компетентния орган, признат съгласно разпоредбите на Директива 94/57/ЕО на Съвета)

Сведения за кораба

Отличителни цифриили буквиДължинаДължината, така както е определена в член 2, параграф 6.Име на корабаистанище на регистрация

(гръб на сертификата)

С НАСТОЯЩОТО СЕ УДОСТОВЕРЯВА:

че плавателният съд, съгласно правомощията, предоставени по силата на правило, … е освободен от изискванията на …

Условия, ако има такива, при които се издава сертификат за освобождаване:

Този сертификат е валиден до …, докато е валиден и съгласно сертификата за съответствие, към който е прикрепен настоящият сертификат.

Издаден в . …, на …

(място на издаване на сертификата) (дата на издаване)

(подпис на длъжностното лице, издало сертификата) и/или (печат на органа, който го издава)

При подписване да се добави следният параграф:

Долуподписаният декларира, че е надлежно упълномощен от дадената държава-членка да издаде този сертификат.

(Подпис)

(следваща страница на сертификата)

Одобрение за удължаване валидността на сертификата за гратисния период при прилагане на правило I/11, параграф 1

Настоящият сертификат се счита, съгласно правило I/11, параграф 1, за валиден до ….

Подпис: …

(подпис на упълномощеното длъжностно лице, издало одобрението)

Място: …

Дата: …

(Печат или щемпел на издаващия орган)

Одобрение за удължаване валидността на сертификата до пристигане в пристанището на прегледа или за гратисния период при прилагането на правило 1/11, параграф 2, или правило 1/11, параграф 4

Настоящият сертификат съгласно правило I/11, параграф 2, или правило I/11, параграф 4 ( 29 ), се счита за валиден до …

Подпис: …

(подпис на упълномощеното длъжностно лице, издало одобрението)

Място: …

Дата: …

(Печат или щемпел на издаващия орган)

(Образец за допълнение към сертификата за съответствие)

ОПИС НА ОБОРУДВАНЕ

към сертификата за съответствие

Този опис се прикрепя за постоянно към сертификата за съответствие

Опис на оборудване в съответствие с Директива 97/70/ЕО на Съвета относно установяване на хармонизиран режим на безопасност на риболовни кораби с дължина, равна или по-голяма от 24 метра

1.  Сведения за кораба

Отличителни цифриили буквиДължина (1)Име на корабаистанище на регистрация

 ( 30 )

2.  Сведения за животоспасяващи приспособления:1.

Общ брой на лицата, за които са осигурени животоспасяващи приспособления

 
 

ляв борд

десен борд

2.

Общ брой на спасителните лодки

2.1.

Общ брой лица, които се побират в тях

2.2.

Брой частично закрити спасителни лодки (правило VII/18)

2.3.

Брой изцяло закрити спасителни лодки (правило VII/19)

3.

Брой на дежурни лодки

3.1

Брой на лодките, който е включен в общия брой спасителни лодки, показан по-горе

4

Спасителни салове

4.1

Такива, за които се изискват одобрени уреди за спускане

4.1.1

Брой спасителни салове

4.1.2.

Брой лица, които се побират в тях

4.2.

Такива, за които не се изискват одобрени устройства за спускане

4.2.1

Брой спасителни салове

4.2.2.

Брой лица, които се побират на тях

 
 

ляв борд

десен борд

5.

Брой спасителни пояси

6.

Брой спасителни жилетки

7.

Водолазни костюми

7.1

Общ брой

7.2.

Брой на водолазните костюми, които съответстват на изискванията за спасителни жилетки

8.

Брой на средствата за термална защита (1)

9.

Радиоинсталации, които се използват в животоспасяващи приспособления

9.1.

Брой радарни транспондери

9.2.

Брой двупосочни VHF радиотелефонни апарати

(1)   С изключение на тези, които се изискват по силата на правило VII/17, параграф 8, xxi), и VII/20, параграф 5, буква a), xxiv).

3.  Сведения за радио оборудванеУред

Реално обезпечаване на борда

1.

Основни системи

1.1

Радиоинсталация VHF

1.1.1

Кодиращо устройство DSC

1.1.2.

Наблюдаващ приемник DSC

1.1.3

Радиотелефон

1.2.

Радиоинсталация MF

1.2.1

Кодиращо устройство DSC

1.2.2.

Наблюдаващ приемник DSC

1.2.3

Радиотелефон

1.3.

Радиоинсталация MF/HF

1.3.1.

Кодиращо устройство DSC

1.3.2

Наблюдаващ приемник DSC

1.3.3

Радиотелефон

1.3.4.

Директно печатащ радиотелеграф

1.4.

Станция Inmarsat „Кораб-земя“

2.

Второстепенни средства за обявяване на тревога

3.

Приспособления за приемане на информация за морска безопасност

3.1.

Приемник NAVTEX

3.2.

Приемник EGC

3.3.

Радиотелеграфен приемник HF с директно отпечатване

4.

Сателит EPIRB

4.1.

Cospas-Sarsat

4.2.

Inmarsat

5.

VHF EPIRB

6.

Радарен транспондер на плавателния съд

7.

Радиотелефонен наблюдаващ приемник на аварийна честота 2 182 kHz (1)

8.

Уред за генериране на радиотелефонен сигнал за бедствие на 2 182 kHz (2)

(1)   Освен ако Комитетът по морска безопасност на организацията не е определил друга дата, не е задължително това устройство да присъства в описа към сертификати, които са издадени след 1 февруари 1999 г.

(2)   Не се задължително този уред да присъства в описа към сертификати, които са издадени след 1 февруари 1999 г.

4.   Методи, използвани за осигуряване на наличността на радиооборудване (правило IX/14)

4.1. Дублиране на оборудването. …

4.2. Поддръжка на сушата. …

4.3. Възможност за поддръжка по море …

С НАСТОЯЩОТО СЕ УДОСТОВЕРЯВА, че настоящият опис е точен във всяко отношение

Издаден в …,

на …

(място за издаване на описа)

(дата на издаване)

(подпис на длъжностното лице, издало описа)

и/или

(печат или щемпел на издаващ орган)

При подписване да се добави следният параграф:

Долуподписаният декларира, че е надлежно упълномощен от въпросната държава-членка да издаде настоящия опис.

(Подпис)( 1 ) ОВ C 292, 4.10.1996 г., стр. 29.

( 2 ) ОВ C 66, 3.3.1997 г., стр. 31.

( 3 ) Становище на Европейския парламент от 24 април 1997 г. (ОВ C 150, 19.5.1997 г., стр. 30), Обща позиция на Съвета от 30 юни 1997 г. (ОВ C 246, 12.8.1997 г., стр. 1) и Решение на Европейския парламент от 6 ноември 1997 г. (ОВ C 358, 24.11.1997 г.).

( 4 ) ОВ L 46, 17.2.1997 г., стр. 25.

( 5 ) ОВ L 247, 5.10.1993 г., стр. 19. Директива, последно изменена с Директива 96/39/ЕО (ОВ L 196, 7.8.1996 г., стр. 7).

( 6 ) ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1.

( 7 ) ОВ L 307, 13.12.1993 г., стр. 1.

( 8 ) ОВ L 319, 12.12.1994 г., стр. 20.

( 9 ) ОВ L 324, 29.11.2002 г., стр. 1.

( 10 ) ОВ L 324, 29.11.2002 г., стр. 1.

( 11 ) ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

( 12 ) Международна конвенция за товарни водолинии от 1966 г., изработена от Международната конференция за товарни водолинии от 5 април 1966 г. и приета от Международната морска организация с Решение А.133(V) на 25 октомври 1967 г.

( 13 ) Кодекс на Международната морска организация за устойчивост на всички видове кораби, приет от ММО с Резолюция А.749(18) на 4 ноември 1993 г., изменена с Резолюция MSC.75(69).

( 14 ) Критериите за стабилност за офшорни кораби за доставка, посочени в параграфи от 4.5.6.2.1 до 4.5.6.2.4 в Кодекса на ММО за устойчивост на всички видове кораби могат да се считат за еквивалентни на критериите за стабилност, посочени в правило 2(1), от буква a) до буква в). Този еквивалент се прилага, при условие че администрацията е удовлетворена, за риболовни кораби с форма на корпуса, подобна на тази на офшорните кораби за доставка.

( 15 ) Относно морски зони, където е възможно натрупване на лед и е предложено изменение на разрешението за заледяване, виж Указания относно натрупването на лед, посочени в препоръка 2 от допълнение 3 към Заключителния акт от Конференцията в Торемолинос.

( 16 ) Виж Указания относно изчисляване на преграждане и устойчивост след авария, посочени в препоръка 5 от допълнение 3 към Заключителния акт от Конференцията в Торемолинос.

( 17 ) Виж също препоръката, публикувана от Международната електротехническа комисия, и по-специално публикация 92 „Електрически инсталации в корабите“.

( 18 ) Кодекс за равнищата на шум на корабите, приет от Международната морска организация с Решение А.468(XII) от 19 ноември 1981 г.

( 19 ) Международен кодекс относно методите за изпитване на температурите на възпламеняване, приет от Комитета по морска безопасност на Международната морска организация с Резолюция MSC.61(67).

( 20 ) ОВ L 46, 17.2.1997, стр. 25.

( 21 ) Международна конвенция за товарните водолинии, 1966 г., приета на 5 април 1966 г. от Международната конференция за товарните водолинии, проведена в Лондон по покана на Междуправителствена морска консултативна организация.

( 22 ) Ненужното се заличава съответствие с определенията на член 2, параграфи 2 и 3.

( 23 ) Дължината, така както е определена в член 2, параграф 6.

( 24 ) В съответствие с определенията на член 2, параграф 2.

( 25 ) Ненужното се зачерква.

( 26 ) Ненужното се зачерква.

( 27 ) Ненужното се зачерква в съответствие с определенията на член 2, параграфи 2 и 3.

( 28 ) Дължината, така както е определена в член 2, параграф 6.

( 29 ) Ненужното се зачерква.

( 30 ) Дължината, така както е определена в член 2, параграф 6.

Top