EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01997L0067-20080227

Consolidated text: Директива 97/67/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 1997 година относно общите правила за развитието на вътрешния пазар на пощенските услуги в Общността и за подобряването на качеството на услугата

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1997/67/2008-02-27

1997L0067 — BG — 27.02.2008 — 003.005


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

ДИРЕКТИВА 97/67/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 15 декември 1997 година

относно общите правила за развитието на вътрешния пазар на пощенските услуги в Общността и за подобряването на качеството на услугата

(ОВ L 015, 21.1.1998 г., стp. 14)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

 M1

ДИРЕКТИВА 2002/39/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 10 юни 2002 година

  L 176

21

5.7.2002

 M2

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1882/2003 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 29 септември 2003 година

  L 284

1

31.10.2003

►M3

ДИРЕКТИВА 2008/6/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 февруари 2008 година

  L 52

3

27.2.2008


поправен от

►C1

Поправка, ОВ L 225, 28.8.2015, стp.  49 (2008/6/ЕО)
▼B

ДИРЕКТИВА 97/67/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 15 декември 1997 година

относно общите правила за развитието на вътрешния пазар на пощенските услуги в Общността и за подобряването на качеството на услугатаЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 57, параграф 2, членове 66 и 100а от него,

като взеха предвид предложението на Комисията ( 1 ),

като взеха предвид становището на Икономическия и социален комитет ( 2 ),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите ( 3 ),

като взеха предвид Резолюцията на Европейския парламент от 22 януари 1993 г. относно Зелената книга за развитието на единния пазар на пощенски услуги ( 4 ),

като взеха предвид Резолюцията на Съвета от 7 февруари 1994 г. относно развитието на пощенските услуги в Общността ( 5 ),

в съответствие с процедурата, посочена в член 189б от Договора, в светлината на съвместния текст, одобрен от Помирителния комитет на 7 ноември 1997 г. ( 6 ),

(1)

като имат предвид, че трябва да се приемат мерки, целящи установяването на вътрешен пазар съгласно член 7а от Договора; като имат предвид, че този пазар съдържа пространство без вътрешни граници, в което е осигурено свободното движение на стоки, лица, услуги и капитали;

(2)

като имат предвид, че установяването на вътрешен пазар в пощенския сектор е от голямо значение за икономическото и социалното единство на Общността, като пощенските услуги се явяват съществен инструмент за връзка и обмен;

(3)

като имат предвид, че на 11 юни 1992 г. Комисията представи Зелена книга за развитието на единния пазар на пощенските услуги, а на 2 юни 1993 г., Съобщение относно насоките за развитието на пощенските услуги в Общността;

(4)

като имат предвид, че Комисията осъществи широко обществено допитване по онези аспекти на пощенските услуги, които са от интерес за Общността и че заинтересованите страни от пощенския сектор са съобщили своите забележки на Комисията;

(5)

като имат предвид, че настоящият обхват на универсалната пощенска услуга, както и условията, регулиращи предоставянето ѝ, варират значително в различните държави-членки; като имат предвид, по-специално, че постиженията по отношение на качеството на услугите са твърде нееднакви сред държавите-членки;

(6)

като имат предвид, че трансграничните пощенски връзки не винаги отговарят на очакванията на потребителите и на европейските граждани, и че постиженията от гледна точка на качеството на услугата, що се отнася до трансграничните пощенски услуги на Общността, са понастоящем незадоволителни;

(7)

като имат предвид, че различията, констатирани в пощенския сектор, имат значителни отражения върху секторите на дейност, които зависят изключително от пощенските услуги и действително пречат на развитието на вътрешното единство на Общността, тъй като регионите, които не се ползват от пощенски услуги с достатъчно високо качество, се намират в неблагоприятно положение, както по отношение на доставката на пощата, така и по отношение на доставката на стоки;

(8)

като имат предвид, че мерките, които имат за цел прогресивната либерализация и контрол на пазара и точното равновесие при прилагането на тези мерки, са необходими, за да се гарантира, в цялата Общност, свободното предоставяне на услуги в самия пощенски сектор, при спазване на задълженията и правата на доставчиците на универсалната услуга;

(9)

като имат предвид, че при това положение е необходимо действие на общностно равнище, което има за цел да гарантира едно по-голямо съгласуване на условията, регулиращи пощенския сектор и че вследствие на това трябва да се установят последователно общи правила;

(10)

като имат предвид, че съгласно принципа на субсидиарността е необходимо да се приеме рамка на основните принципи на общностно равнище, докато определянето на точните процедури е задължение на държавите-членки, които следва да имат право да избират най-добре пригодената към техните условия система;

(11)

като имат предвид, че на общностно равнище е необходимо да се гарантира универсална пощенска услуга, предлагаща минимална съвкупност от услуги с определено качество, които да се предоставят във всички държави-членки, на достъпна цена за всички потребители, независимо от географското им местонахождение в Общността;

(12)

като имат предвид, че целта на универсалната услуга е на всички потребители да се разреши достъп до пощенската мрежа като се осигурят достатъчен брой места за достъп и задоволителни условия, що се отнася до честотата на събиране и доставяне; като имат предвид, че предоставянето на универсалната услуга трябва да отговаря на основната необходимост да се осигури непрекъснатото функциониране, като същевременно остава пригодима към нуждите на потребителите, както и да им гарантира справедливо и недискриминационно третиране;

(13)

като имат предвид, че универсалната услуга трябва да обхваща както националните, така и трансграничните услуги;

(14)

като имат предвид, че на потребителите на универсалната услуга трябва да бъде дадена задоволителна информация относно гамата на предлаганите услуги, условията, които регулират тяхното предоставяне и използване, качеството на предоставяните услуги, както и техните тарифи;

(15)

като имат предвид, че разпоредбите на настоящата директива относно предоставянето на универсална услуга не засягат правото на доставчиците на универсалната услуга индивидуално да договарят договори с клиентите;

(16)

като имат предвид, че поддържането на съвкупност от тези услуги, които могат да бъдат резервирани, съобразно правилата на Договора и без да се засяга прилагането на правилата за конкуренция, изглежда оправдано, за да се осигури функционирането на универсална услуга в условията на финансово равновесие; като имат предвид, че процесът на либерализация не следва да пречи на стремежа безплатно да се предоставят някои услуги, които са били въведени от държавите-членки за незрящите и слабовиждащите лица;

(17)

като имат предвид, че пратките с кореспонденция, тежащи 350 грама и повече, представляват по-малко от 2 % от обема писма на обществените оператори и 3 % от техните приходи; като имат предвид, че критерият за цената (5 пъти основната тарифа) ще позволи по-добре да се разграничи резервираната услуга от експресната услуга, която е либерализирана;

(18)

като имат предвид, с оглед на факта, че основната разлика между експресната поща и универсалната пощенска услуга се състои в добавената стойност (под каквато и да е форма), предоставена от експресните услуги на клиентите и събрана от тях, най-добрият начин за определяне на събраната добавена стойност е да се разгледа допълнителната цена, която клиентите са готови да платят, без да се засяга при това ценовата граница на резервирания сектор, която трябва да се спазва;

(19)

като имат предвид, че е основателно временно да се разреши пряката пощенска реклама и презграничната поща да могат да се резервират в рамките на предвидените ограничения за цена и тегло; като имат предвид, че като допълнителна стъпка към доизграждането на вътрешния пазар на пощенските услуги, Европейският парламент и Съветът, най-късно до 1 януари 2000 г., въз основа на предложение на Комисията, представено в резултат от проучването на сектора, следва да вземат решение относно продължаването на прогресивното и контролирано либерализиране на пазара на пощенските услуги, по-специално с цел либерализирането на презграничната поща и пряката пощенска реклама, както и относно новото преразглеждане на ограниченията за цена и тегло;

(20)

като имат предвид, че поради обществения ред и обществената сигурност, държавите-членки могат да имат законен интерес да поверят на едно или няколко от образуванията, посочени от тях, правото да поставят на обществено място пощенски кутии, предназначени за събиране на пощенски пратки; като имат предвид, че поради същите причини, на тях принадлежи правото да посочат субекта/ите, натоварен/и за издаването на пощенски марки, които идентифицират страната по произход, както и тези, натоварени с предоставянето на препоръчаната пощенска услуга, използвана по време на съдебни или административни производства съобразно тяхното национално законодателство; като имат предвид, че те също така могат да означат членството към Европейския съюз, включвайки символа на дванадесетте звезди;

(21)

като имат предвид, че новите услуги (услуги, които ясно се разграничават от традиционните услуги) и размяната на документи не са част от универсалната услуга, и че следователно няма основание те да се резервират за доставчиците на универсална услуга; като имат предвид, че това се прилага също така за „самопредоставяне“ (предоставяне на пощенски услуги от физическо или юридическо лице, което е в основата на пратките или събира и упътва тези пратки от трети лица, които действат единствено от името на това лице), което не влиза в категорията на услугите;

(22)

като имат предвид, че държавите-членки следва да имат правото да регламентират чрез подходящи процедури за разрешаване на тяхната територия, предоставянето на пощенски услуги, които не са резервирани за доставчиците на универсалната услуга; като имат предвид, че тези процедури трябва да бъдат прозрачни, недискриминационни, пропорционални и основани на обективни критерии;

(23)

като имат предвид, че държавите-членки следва да имат възможността да обвържат предоставянето на лицензи със задълженията по универсалната услуга, или финансовите вноски с компенсационен фонд, предназначен за обезщетяване на доставчика на универсалната услуга за предоставянето на услуги, представляващи несправедливи финансови тежести; като има предвид, че държавите-членки следва да имат правото да включат в разрешенията задължение, предвиждащо разрешените дейности да не нарушават изключителните или специални права, предоставени на доставчиците на универсалната услуга, за резервираните услуги; като имат предвид, че система за идентифициране на пряката пощенска реклама може да бъде въведена за целите на наблюдението, когато пряката пощенска реклама бъде либерализирана;

(24)

като имат предвид, че ще трябва да се приемат необходимите мерки за координирането на процедурите за разрешаване, установени от държавите-членки, които регулират търговско предлагане на обществеността на нерезервирани услуги;

(25)

като имат предвид, че ако се окаже необходимо, следва да се приемат мерки за осигуряване на прозрачното и недискриминационно естество на условията, регулиращи достъпа до обществената пощенска мрежа в държавите-членки;

(26)

като имат предвид, че за да се осигури правилното управление на универсалната услуга и за да се избегне нарушение на конкуренцията, тарифите, които се прилагат за универсалната услуга, следва да бъдат обективни, прозрачни, недискриминационни и обвързани с разходите;

(27)

като имат предвид, че възнаграждението за предоставянето на презгранична пощенска услуга вътре в Общността, без да се засяга минималната съвкупност от задължения, произтичащи от актовете на Всемирния пощенски съюз, следва да бъде обвързано с покриването на разходите за доставка, понесени от доставчика на универсална услуга в страната по местоназначение; като имат предвид, че това възнаграждение следва също така да стимулира подобряването или поддържането на качеството на презграничната услуга чрез използването на целите за качество на услугата; като имат предвид, че това би оправдало съответните системи, които осигуряват подходящо покриване на разходите и са специфично свързани с постигнатото качество на услугата;

(28)

като имат предвид, че счетоводното отделяне на различните резервирани услуги и нерезервирани услуги е необходимо, за да се въведе прозрачност в действителните разходи по различните услуги, и за да гарантира, че кръстосаните субсидии от резервирания сектор към нерезервирания сектор няма да засегнат неблагоприятно условията за конкуренция в последния;

(29)

като имат предвид, че за осигуряване прилагането на принципите, посочени в предходните три съображения, доставчиците на универсалната услуга следва да въведат в разумен срок системи за аналитично счетоводство, които могат да бъдат проверявани по независим начин и които позволяват колкото е възможно по-точно разпределяне на разходите между услугите, на базата на прозрачни процедури; като имат предвид, че подобни изисквания могат да бъдат изпълнени например чрез прилагане на принципа на пълното разпределяне на разходите; като имат предвид, че подобни системи за аналитично счетоводство могат да не бъдат необходими, когато съществуват реални условия за свободна конкуренция;

(30)

като имат предвид, че следва да се отчете интересът на потребителите, които имат право на услуги с високо качество; като имат предвид следователно, че всички усилия трябва да се насочат към подобряване и засилване качеството на услугите, предоставяни на общностно равнище; като имат предвид, че това подобряване на качеството изисква определянето на стандарти от държавите-членки за услугите, съставящи универсалната услуга, стандарти, които доставчиците на универсалната услуга трябва да достигнат или надминат;

(31)

като имат предвид, че качеството на услугите, очаквано от потребителите, представлява важен аспект от предоставяните услуги; като имат предвид, че стандартите за оценяване на това качество на услугата и на достигнатите нива на качество трябва да се публикуват в интерес на потребителите; като имат предвид, че е необходимо да се разполага със съгласувани стандарти за качество на услугата и с единни методи за измерване, за да може да се оцени сходството на качеството на услугата в цялата Общност;

(32)

като имат предвид, че националните стандарти за качество трябва да бъдат определени от държавите-членки в съответствие със стандартите за качество на Общността; като имат предвид, че стандартите за качество на трансграничните услуги вътре в Общността, които изискват съвместните усилия на най-малко двама доставчици на универсална услуга в две различни държави-членки, трябва да бъдат определени на общностно равнище;

(33)

като имат предвид, че спазването на стандартите за качество трябва да бъде редовно проверявано по независим начин и на съгласувана основа; като имат предвид, че потребителите трябва да имат правото да бъдат информирани за резултатите от тези проверки и че държавите-членки трябва да следят за вземането на коригиращи действия, когато тези резултати показват, че стандартите за качество не са спазени;

(34)

като имат предвид, че Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 г. относно несправедливите клаузи в договорите, сключени с потребителите ( 7 ), се прилага и за пощенските оператори;

(35)

като имат предвид, че необходимото подобряване на качеството на услугата изисква евентуалните спорове да бъдат решавани бързо и ефикасно; като имат предвид, че освен възможностите за обжалване съгласно националното право и правото на Общността, следва да се предвиди процедура за обработка на жалбите, която следва да бъде прозрачна, опростена и не скъпо струваща, и следва да дава възможност за участие на всички заинтересувани страни;

(36)

като имат предвид, че за да се подобри взаимното свързване на пощенските мрежи и в интерес на потребителите, е необходимо да се насърчава техническото стандартизиране; като имат предвид, че техническото стандартизиране е необходимо, за да се поощри интероперативността между националните мрежи, и за да се постигне ефективна универсална услуга в Общността;

(37)

като имат предвид, че насоките по отношение на европейското съгласуване предвиждат специфични дейности от техническото стандартизиране да се поверят на Европейския комитет по стандартизация;

(38)

като имат предвид, че следва да бъде учреден комитет за подпомагане на Комисията при прилагането на настоящата директива, по-конкретно що се отнася до бъдещите дейности за развитие на мерките относно качеството на презграничната услуга в Общността и на техническата стандартизация;

(39)

като имат предвид, че за правилното функциониране на универсалната услуга, както и за гарантирането на ненарушена конкуренция в нерезервирания сектор, е целесъобразно да се отдели регламентиращият орган от една страна, и операторът от друга; като имат предвид, че никой пощенски оператор не може да бъде едновременно съдия и заинтересована страна; като имат предвид, че на държавата-членка принадлежи правото да определи статута на една или на няколко национални регламентиращи власти, които могат да бъдат публични власти или независими образувания, посочени за тази цел;

(40)

като имат предвид, че ще е необходимо последиците от координираните условия върху функционирането на вътрешния пазар на пощенските услуги да бъдат предмет на оценка; като имат предвид следователно, че три години след датата на влизането ѝ в сила, но във всеки случай не по-късно от 31 декември 2000 г., Комисията ще представи доклад на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането на настоящата директива, включително съответната информация за развитието в сектора, по-конкретно що се отнася до икономическите и социалните аспекти, до заетостта и технологичните аспекти, както и до качеството на услугата;

(41)

като имат предвид, че настоящата директива не засяга прилагането на правилата на Договора, и по-конкретно неговите правила относно конкуренцията и свободното предоставяне на услуги;

(42)

като имат предвид, че нищо не пречи на държавите-членки да поддържат или да въведат за пощенския сектор по-либерални мерки от тези, предвидени в настоящата директива, нито в случай, че настоящата директива бъде отменена, да поддържат мерките, които те са взели, за да я прилагат, доколкото във всеки отделен случай тези мерки са съвместими с Договора;

(43)

като имат предвид, че е уместно настоящата директива да се прилага до 31 декември 2004 г., освен ако Европейският парламент и Съветът не решат друго, въз основа на предложение на Комисията;

(44)

като имат предвид, че настоящата директива не се прилага за дейностите, които попадат извън приложното поле на законодателството на Общността, като тези, посочени в дялове V и VI от Договора за Европейския съюз, и във всеки случай, за дейностите, отнасящи се до обществената сигурност, отбраната, държавната сигурността (включително икономическия просперитет на държавата, когато тези дейности са свързани със сигурността на държавата), както и за действията на държавата в областта на наказателното право;

(45)

като имат предвид, че настоящата директива не представлява пречка, по отношение на предприятията, които не са установени в Общността, за приемането на мерки, съответстващи едновременно на правото на Общността и на съществуващите международни задължения, които целят да осигурят на гражданите на държавите-членки сходно третиране в трети страни; като имат предвид, че предприятията от Общността следва да се ползват в трети страни от третиране и ефективен достъп, равностойни на третирането и достъпа до пазара, които се предоставят на гражданите на съответните страни в рамките на контекста на Общността,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:ГЛАВА 1

Цел и приложно поле

▼M3

Член 1

Настоящата директива установява общи правила относно:

 условията, уреждащи предоставянето на пощенски услуги,

 предоставянето на универсална пощенска услуга в рамките на Общността,

 финансирането на универсалните услуги при условия, които гарантират трайното предоставяне на тези услуги,

 тарифните принципи и прозрачността на счетоводството за предоставяне на универсална услуга,

 определянето на стандарти за качество за предоставяне на универсална услуга и въвеждането на система за гарантиране спазването на тези стандарти,

 хармонизирането на техническите стандарти,

 създаването на независими национални регулаторни органи.

▼B

Член 2

По смисъла на настоящата директива, се прилагат следните дефиниции:

▼M3

1.  пощенски услуги: услуги, които включват събирането, сортирането, пренасянето и доставката на пощенските пратки;

▼M3

1а.  доставчик на пощенски услуги: предприятие, което предоставя една или повече пощенски услуги;

▼B

2.  ►M3  пощенска мрежа  ◄ : системата на организация и средствата от всякакво естество, използвани от доставчика/доставчиците на универсална услуга, по-конкретно с цел:

 събирането на пощенски пратки, обхванати от задължение за универсална услуга в местата за достъп върху цялата територия,

 пренасянето и обработката на тези пратки от мястото за достъп в пощенската мрежа до центъра за доставка,

 доставката на адреса, посочен върху пратките;

▼M3

3.  точки за достъп: физически съоръжения, включително пощенски кутии за обществено ползване, поставени на обществено място или в помещенията на доставчика(ците) на пощенска услуга, където пощенските пратки могат да се подават в пощенската мрежа от подателите;

4.  събиране: дейността по събиране на пощенските пратки от доставчика на пощенски услуги;

▼B

5.  доставка: процесът, който започва от сортирането в центъра за доставка и завършва с доставянето на пощенските пратки на получателите;

▼M3

6.  пощенска пратка: адресирана пратка в окончателната форма, в която тя следва да бъде пренесена от доставчика на пощенски услуги. Освен кореспондентските пратки тези пратки още включват например книги, каталози, вестници, периодични издания и пощенски колети, съдържащи стоки със или без търговска стойност;

▼B

7.  кореспондентска пратка: писмено съобщение върху какъвто и да е носител, което трябва да бъде пренесено и доставено на адреса, посочен от подателя върху самата пратка или върху опаковката. Книгите, каталозите, вестниците и периодичните издания не се считат за кореспондентски пратки;

▼M3 —————

▼B

9.  препоръчана пратка: услуга, представляваща договорено осигуряване срещу рискове от загубване, кражба или повреда, и предоставяне на подателя, при необходимост по негово искане, доказателство за подаване на пощенската пратка и/или за нейната доставка на получателя;

10.  пратка с обявена стойност: услуга, представляваща отговорност за пощенската пратка до размера на обявената от подателя стойност, в случай на загуба, кражба или повреда;

11.  презгранична поща: поща, произхождаща от или с местоназначение за друга държава-членка, или от или за трета страна;

▼M3 —————

▼M3

13.  доставчик на универсална услуга: обществен или частен доставчик на пощенски услуги, който предоставя универсална пощенска услуга или части от нея в държава-членка, за чиито идентификационни данни Комисията е нотифицирана в съответствие с член 4;

14.  разрешения: всяко разрешение, установяващо специфични за пощенския сектор права и задължения и позволяващо на предприятията да предоставят пощенски услуги и, когато това е приложимо, да създават и/или експлоатират своите мрежи за предоставянето на такива услуги, под формата на „общо разрешение“ или на „индивидуален лиценз“, както са определени по-долу:

 „общо разрешение“: разрешение, което не изисква съответния доставчик на пощенска услуга да получи изрично решение от националния регулаторен орган, преди да упражни правата, произтичащи от разрешението, независимо дали е регулирано от „лиценз за категория“ или съгласно общото право или дали това регулиране изисква процедури по регистрация или деклариране,

 „индивидуален лиценз“: разрешение, предоставено от национален регулаторен орган и което дава на доставчика на пощенска услуга специфични права или подчинява дейностите на това предприятие на специфични задължения, ако е приложимо, допълващи общото разрешение, когато доставчикът на пощенски услуги няма право да упражнява съответните права до получаване на решението на националния регулаторен орган;

▼B

15.  крайни разходи: възнаграждението на доставчиците на универсална услуга за доставката на входящата презгранична поща, съдържаща пощенски пратки, произхождащи от друга държава-членка или от трета страна;

16.  подател: физическо или юридическо лице, което изпраща пощенски пратки;

▼M3

17.  ползвател: всяко физическо или юридическо лице, което се ползва от предоставянето на пощенска услуга като подател или получател;

▼B

18.  национален регулаторен орган: органът или органите във всяка държава-членка, на които държавата-членка поверява, inter alia, регулаторните функции, попадащи в рамките на приложното поле на настоящата директива;

▼M3

19.  съществени изисквания: общи неикономически причини, които могат да накарат дадена държава-членка да наложи условия върху предоставянето на пощенски услуги. Тези причини са поверителността на кореспонденцията, сигурността на мрежата във връзка с пренасянето на опасни стоки, зачитането на трудовите условия, схемите за социална сигурност, установени със законови, подзаконови или административни разпоредби и/или по силата на колективно споразумение, договорено между националните социални партньори, в съответствие с общностното и националното право и, където е обосновано, защитата на данни, опазването на околната среда и регионално планиране. Защитата на данни може да включва защита на личните данни, поверителността на предаваната или съхраняваната информация и защита на неприкосновеността;

▼M3

20. услуги, предоставяни по тарифа за единични пратки: пощенски услуги, за които тарифата е установена в общите условия на доставчика(ците) на универсална услуга за единични пощенски пратки.

▼BГЛАВА 2

Универсална услуга

Член 3

1.  Държавите-членки следят за това потребителите да се ползват от правото на универсална услуга, която съответства на непрекъснатото предоставяне на пощенски услуги с определено качество, във всички места на територията им, на цени, достъпни за всички потребители.

2.  За тази цел, държавите-членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че гъстотата на контактни точки и местата за достъп отчитат нуждите на потребителите.

▼M3

3.  Държавите-членки вземат необходимите мерки, за да осигурят, че универсалната услуга е гарантирана не по-малко от пет работни дни в седмицата, освен при извънредни обстоятелства или географски условия, и че включва най-малко:

 едно събиране,

 едно доставяне до дома или помещенията на всяко физическо или юридическо лице или, по изключение — при определени от националния регулаторен орган условия — едно доставяне до подходящи съоръжения.

▼B

Всяко изключение или дерогация предоставени от националния регулаторен орган съобразно настоящия параграф, трябва да бъдат съобщени на Комисията и на всички национални регулаторни органи.

4.  Всяка държава-членка приема необходимите мерки, за да гарантира, че универсалната услуга включва поне следните улеснения:

 събирането, сортирането, транспортирането и доставката на пощенски пратки до 2 кг,

 събирането, сортирането, транспортирането и доставката на пощенски колети до 10 кг,

 услуги относно препоръчаните пратки и пратките с обявена стойност.

▼M3

5.  Националните регулаторни органи могат да повишат ограничението за тегло на пощенските колети в обхвата на универсалната услуга до не повече от 20 kg и могат да определят специални механизми за доставянето на тези колети от врата до врата.

Независимо от определеното от дадена държава-членка ограничение за тегло на пощенските колети в обхвата на универсалната услуга, държавите-членки гарантират,че пощенските колети с тегло до 20 kg, получени от други държави-членки, се доставят в рамките на тяхната територия.

6.  Минималните и максималните размери на въпросните пощенски пратки са установените в съответните разпоредби, приети от Всемирния пощенски съюз.

▼B

7.  Универсалната услуга, както е определена в настоящия член, обхваща както националните, така и презграничните услуги.

▼M3

Член 4

1.  Всяка държава-членка осигурява предоставянето на универсалната услуга да бъде гарантирано и нотифицира Комисията за стъпките, които е предприела за изпълнението на това задължение. Комитетът, посочен в член 21, се информира за установените от държавите-членки мерки за осигуряване на универсалната услуга.

2.  Държавите-членки могат да определят едно или повече предприятия за доставчици на универсалната услуга, така че да се покрие цялата територия на страната. Държавите-членки могат да определят различни предприятия за предоставяне на различни елементи от универсалната услуга и/или за обхващане на различни части от националната територия. В такива случаи държавите-членки определят, в съответствие с общностното право, техните права и задължения и публикуват същите тези права и задължения. По специално държавите-членки предприемат мерки, за да гарантират, че условията, съгласно които се възлага осъществяването на универсални услуги, се основават на принципите на прозрачност, недискриминация и пропорционалност, като по този начин се гарантира непрекъснатостта на предоставянето на универсална услуга, отчитайки важната роля, която тя играе за социалното и териториалното сближаване.

Държавите-членки нотифицират на Комисията идентификационните данни на определения(те) от тях доставчик(ци) на универсална услуга. Определянето на доставчик на универсална услуга подлежи на периодично преразглеждане и проверки по отношение на условията и принципите, установени в настоящия член. Държавите-членки обаче гарантират, че продължителността на периода на определяне е достатъчен за осигуряване на възвръщаемост на инвестициите.

▼B

Член 5

1.  Всяка държава-членка взема мерки предоставянето на универсалната услуга да отговаря на следните изисквания:

 да се предлага услуга, гарантираща спазването на основните изисквания,

 да се предлага идентична услуга на потребители, които се намират при сходни условия,

 да е на разположение без дискриминация под каквато и да е форма, по-конкретно без дискриминация, произтичаща от политически, религиозни или идеологически съображения,

 да не бъде прекъсвана или спирана, освен при форсмажорни обстоятелства,

 да се развива в зависимост от техническата, икономическата и социалната среда, както и от нуждите на потребителите.

▼M3

2.  Разпоредбите на параграф 1 не изключват мерките, които държавите-членки вземат в съответствие с отнасящите се до обществения интерес изисквания, признати от Договора, по-специално членове 30 и 46 от него, които се отнасят, inter alia, до обществения морал, обществената сигурност, включително наказателните разследвания, и обществения ред.

Член 6

Държавите-членки предприемат стъпки да гарантират, че на ползвателите и доставчиците на пощенски услуги редовно се предоставя достатъчно подробна и актуализирана информация от доставчика(ците) на универсалната услуга относно характеристиките на предлаганата универсална услуга, и по-специално за общите условия на достъп до тези услуги, както и за цените и стандартите за качество. Тази информация се публикува по подходящ начин.

Държавите-членки информират Комисията за начините, по които информацията, подлежаща на публикуване в съответствие с първия параграф, се прави достъпна.

▼BГЛАВА 3

▼M3

Финансиране на универсални услуги

Член 7

1.  Държавите-членки не предоставят и не запазват в сила изключителни или специални права за установяването и предоставянето на пощенски услуги. Държавите-членки могат да финансират предоставянето на универсални услуги чрез едно или няколко от средствата, предвидени в параграфи 2, 3 и 4, или чрез каквито и да е други средства, съвместими с Договора.

▼C1

2.  Държавите-членки могат да гарантират предоставянето на универсални услуги чрез възлагане на такива услуги в съответствие с приложимите правила и разпоредби за обществени поръчки, включително както е предвидено в Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, доставки и услуги ( 8 ), конкурентен диалог или процедури на договаряне със или без публикуване на обявление за обществена поръчка.

▼M3

3.  Когато държава-членка установи, че задълженията за универсална услуга, предвидени в настоящата директива, водят до нетни разходи, изчислени съобразно приложение I, и представляват несправедлива финансова тежест за доставчика(ците) на универсалната услуга, същата може да въведе:

а) механизъм за обезщетяване на засегнатото(ите) предприятие(я) за сметка на публични фондове; или

б) механизъм за поделяне на нетните разходи за задълженията за универсална услуга между доставчици на услуги и/или ползватели.

4.  Когато нетните разходи са поделени в съответствие с параграф 3, буква б), държавите-членки могат да създадат компенсационен фонд, който може да се финансира от доставчици на услуги и/или от ползвателски такси и се управлява за тази цел от орган, независим от бенефициера или бенефициерите. Държавите-членки могат да обвържат предоставянето на разрешения на доставчиците на услуги съгласно член 9, параграф 2 със задължение за финансова вноска във въпросния фонд или с изпълнението на задълженията за универсална услуга. Определените в член 3 задължения на доставчика(ците) на универсална услуга за предоставяне на универсалната услуга могат да се финансират по този начин.

5.  Държавите-членки гарантират, че принципите на прозрачност, недискриминация и пропорционалност се спазват при създаването на компенсационния фонд и при определянето на размера на финансовите вноски, посочени в параграфи 3 и 4. Взетите в съответствие с параграфи 3 и 4 решения се основават на обективни и проверими критерии и се огласяват публично.

▼B

Член 8

Разпоредбите на член 7 не накърняват правото на държавите-членки да организират, в съответствие с тяхното национално законодателство, поставянето на пощенски кутии на обществени места, издаването на пощенски марки, както и услугата за препоръчани пратки, използвана по време на съдебни и административни производства.ГЛАВА 4

▼M3

Условия, уреждащи предоставянето на пощенски услуги и достъпа до мрежата

Член 9

1.  За услуги, които попадат извън обхвата на универсалната услуга, държавите-членки могат да въведат общи разрешения, доколкото това е необходимо за гарантиране спазването на съществените изисквания.

2.  По отношение на услугите, които попадат в обхвата на универсалната услуга, държавите-членки могат да въведат разрешителни процедури, включително индивидуални лицензи, доколкото това е необходимо за гарантиране спазването на съществените изисквания и за гарантиране предоставянето на универсалната услуга.

Предоставянето на разрешения може:

 да се обвърже със задължения за универсална услуга,

 ако е необходимо и обосновано, да наложи изисквания относно качеството, достъпността и изпълнението на съответните услуги,

 когато е уместно, да се обвърже със задължение за финансова вноска за посочените в член 7 механизми за поделяне на разходите, ако предоставянето на универсалната услуга е свързано с нетен разход и представлява несправедлива тежест за доставчика(ците) на универсалната услуга, определен(и) съгласно член 4,

 когато е уместно, да се обвърже със задължение за финансова вноска за покриване на оперативните разходи на националния регулаторен орган, посочени в член 22,

 когато е уместно, да се обвърже със или да наложи задължение за спазване на установените от националното законодателство условия на труд.

Задълженията и изискванията, посочени в първото тире и в член 3, могат да се налагат само на определените доставчици на универсална услуга.

Освен по отношение на предприятията, определени за доставчици на универсална услуга в съответствие с член 4, разрешенията не могат:

 да се ограничават по брой,

 за едни и същи елементи от универсалната услуга или части от националната територия да налагат задължения за универсална услуга и, едновременно с тях, финансови вноски в механизъм за поделяне на разходите,

 да дублират изисквания, приложими за предприятията по силата на друго национално законодателство, което е неспецифично за отрасъла,

 да налагат технически или оперативни условия, различни от необходимите за изпълнение на задълженията от настоящата директива.

3.  Процедурите, задълженията и изискванията, посочени в параграфи 1 и 2, са прозрачни, достъпни, недискриминационни, пропорционални, точни и недвусмислени, предварително оповестени и основани на обективни критерии. Държавите-членки гарантират, че причините, поради които едно разрешение е изцяло или частично отказано или отнето, са съобщени на заявителя, както и установяват процедура за обжалване.

▼B

Член 10

▼M3

1.  Европейският парламент и Съветът по предложение на Комисията и въз основа на член 47, параграф 2 и членове 55 и 95 от Договора приемат необходимите мерки за хармонизирането на процедурите, посочени в член 9, уреждащи търговското предоставяне на пощенски услуги на обществеността.

▼B

2.  Мерките за съгласуване, посочени в параграф 1, се отнасят, по-специално, до критериите, които трябва да се спазват и до процедурите, които трябва да се следват от пощенския оператор, до условията и реда за публикуване на тези критерии и процедури, както и до процедурите по обжалване, които трябва да се следват.

▼M3

Член 11

Европейският парламент и Съветът по предложение на Комисията и въз основа на член 47, параграф 2 и членове 55 и 95 от Договора приемат съответните мерки за хармонизиране, които са необходими за гарантиране на ползвателите и доставчика(ците) на пощенски услуги на достъп до пощенската мрежа, при прозрачни и недискриминационни условия.

▼M3

Член 11a

Когато е необходимо да се защити интересът на ползвателите и/или да се насърчи ефективната конкуренция и с оглед на националните условия и националното законодателство, държавите-членки гарантират наличието на прозрачни, недискриминационни условия за достъп до елементи от пощенската инфраструктура или услугите, предоставяни в рамките на универсалната услуга, като системата на пощенските кодове, адресната база данни, пощенските кутии в пощенските служби, пощенските кутии за доставяне, информацията за промяна на адреса, услугата за пренасочване и услугата за връщане на пратката на подателя. Настоящата разпоредба не засяга правото на държавите-членки да приемат мерки за гарантиране на достъп до пощенската мрежа при прозрачни, пропорционални и недискриминационни условия.

▼BГЛАВА 5

Тарифни принципи и прозрачност на сметките

▼M3

Член 12

Държавите-членки предприемат стъпки, за да гарантират, че тарифите за всяка услуга, съставляваща част от универсалната услуга, са съобразени със следните принципи:

 цените са достъпни и трябва да са такива, че всички ползватели, независимо от географското си местоположение и с оглед на специфичните национални условия, да имат достъп до предоставяните услуги. Държавите-членки могат да запазят или въведат предоставянето на безплатна пощенска услуга за ползване от незрящи или слабовиждащи лица,

 цените са ориентирани според разходите и стимулират ефикасното предоставяне на универсалната услуга. Когато е наложително поради съображения от обществен интерес, държавите-членки могат да решат да се прилага единна тарифа на цялата им национална територия и/или презгранично за услугите, предоставяни по тарифа за единични пратки, както и за други пощенски пратки,

 прилагането на единна тарифа не изключва правото на доставчика(ците) на универсалната услуга да сключва(т) индивидуални ценови споразумения с ползватели,

 тарифите са прозрачни и недискриминационни,

 когато прилагат специални тарифи, например за услуги, предоставяни на предприятия, експедитори на едро или лица, групиращи пощата от различни ползватели, доставчиците на универсалната услуга прилагат принципите на прозрачност и недискриминация както по отношение на тарифите, така и по отношение на свързаните условия. Тарифите, наред със свързаните условия, се прилагат еднакво както в отношенията между различни трети страни, така и в отношенията между трети страни и доставчици на универсална услуга, предоставящи равностойни услуги. Всички такива тарифи са също достъпни за ползвателите, по-специално за индивидуалните ползватели и малките и средните предприятия, изпращащи поща при сходни условия.

▼B

Член 13

1.  С цел да се гарантира предоставянето на презграничната универсална услуга, държавите-членки насърчават своите доставчици на универсална услуга да направят така, че техните споразумения относно крайните разходи за презграничната поща вътре в Общността да съблюдават следните принципи:

 крайните разходи да се определят в зависимост от разходите за обработка и доставка на входящата презгранична поща,

 размерите на възнаграждение да отчитат достигнатото качество на услугата,

 крайните разходи да са прозрачни и недискриминационни.

2.  Прилагането на тези принципи може да включва преходни разпоредби, предназначени да се избегнат неоправдани смущения на пазарите на пощенски услуги или неблагоприятни последици за икономическите оператори, при условие че има споразумение между операторите по произход и по местоназначение; такива разпоредби, обаче, се ограничават до необходимия минимум за постигането на тези цели.

Член 14

▼M3

1.  Държавите-членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че счетоводството на доставчиците на универсална услуга се води в съответствие с разпоредбите на настоящия член.

2.  Доставчикът(ците) на универсална услуга в рамките на своята система за вътрешно счетоводство води(ят) отделни сметки с цел ясно разграничаване между отделните услуги и продуктите, които са част от универсалната услуга, и тези, които не са част от нея. Тази отделна счетоводна отчетност се използва като база, когато държавите-членки изчисляват нетните разходи за универсалната услуга. Такива системи за вътрешно счетоводство функционират на основата на системно прилагани и обективно обосновани принципи на разпределение на разходите.

3.  Без да се засяга параграф 4, счетоводните системи, посочени в параграф 2, разпределят разходите по следния начин:

а) разходите, които могат да бъдат пряко отнесени към конкретна услуга или продукт, се начисляват като такива;

б) общите разходи, тоест разходите, които не могат да бъдат пряко отнесени към конкретна услуга или продукт, се разпределят, както следва:

i) винаги когато е възможно, общите разходи се разпределят въз основа на пряк анализ на произхода на самите разходи;

ii) когато прекият анализ не е възможен, категориите общи разходи се разпределят въз основа на непрякото им свързване към друга категория разходи или към друга група от категории разходи, които е възможно да бъдат пряко начислени или разпределени; непрякото свързване се основава на сравними структури на разходите;

iii) когато не могат да се намерят нито преки, нито косвени мерки за разпределяне на разходите, категорията разходи се разпределя въз основа на фактор за общо разпределяне, изчислен чрез съотношението между всички пряко или непряко начислени или разпределени разходи, от една страна, към всяка от универсалните услуги, и от друга страна, към другите услуги;

iv) общите разходи, необходими за предоставянето и на универсални, и на неуниверсални услуги, се разпределят съответно; към универсалните и неуниверсалните услуги следва да се прилагат едни и същи параметри на разходите.

▼B

4.  Други системи за аналитично счетоводство могат да се прилагат само ако са съвместими с параграф 2 и ако са били одобрени от националния регулаторен орган. Комисията бива информирана преди тяхното прилагане.

5.  Националните регулаторни органи следят за това съответствието с една от системите за аналитично счетоводство, описани в параграфи 3 и 4, да се проверява от компетентен орган, който е независим от доставчика на универсалната услуга. Държавите-членки гарантират, че декларация относно съответствието се публикува периодично.

6.  Националният регулаторен орган държи на разположение достатъчно подробна информация за системите за аналитично счетоводство, прилагани от даден доставчик на универсална услуга, и предава тази информация на Комисията по нейно искане.

7.  По искане, подробната счетоводна информация, произтичащи от тези системи, се предоставя по поверителен начин на националният регулаторен орган и на Комисията.

▼M3

8.  Когато дадена държава-членка не е използвала механизъм за финансиране за предоставянето на универсалната услуга, както е допустимо съгласно член 7, и ако националният регулаторен орган е уверен, че никой от определените доставчици на универсална услуга в тази държава-членка не получава държавно подпомагане в скрита или друга форма, както и че съществува ефективна конкуренция на пазара, националният регулаторен орган може да реши да не прилага изискванията на настоящия член.;

▼M3

9.  Настоящият член обаче може да се прилага за доставчика на универсална услуга, определен преди окончателната дата за пълното отваряне на пазара, доколкото няма друг(и) доставчик(ци) на универсална услуга, който(ито) да е(са) бил(и) определен(и). Националният регулаторен орган информира Комисията предварително за всяко подобно решение.

10.  Държавите-членки могат да изискат от доставчиците на пощенски услуги, които са задължени да правят вноски в компенсационния фонд, да въведат подходяща отделна счетоводна отчетност, за да гарантират функционирането на фонда.

▼B

Член 15

Финансовите сметки на всички доставчици на универсална услуга се изготвят, одитират от независим одитор и се публикуват съгласно съответното национално законодателство и това на Общността, приложими по отношение на търговските предприятия.ГЛАВА 6

Качество на услугите

Член 16

Държавите-членки следят за това стандартите за качество на услугата да се определят и публикуват по отношение на универсалната услуга, с цел да се осигури пощенска услуга с добро качество.

Стандартите за качество се фокусират, по-специално, върху сроковете за упътване, както и върху редовността и надеждността на услугите.

Тези стандарти се определят от:

 държавите-членки в случая на национални услуги,

▼M3

 Европейския парламент и Съвета — за презгранични услуги вътре в Общността (вж. приложение II). Всички бъдещи изменения на тези стандарти за съответствие с техническия прогрес или развитието на пазара се правят в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 21, параграф 2.

Независим контрол на резултатите се извършва поне веднъж годишно от външни органи, които нямат връзка с доставчиците на универсална услуга съгласно стандартизирани условия, които следва да се определят в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 21, параграф 2, и е предмет на доклади, публикувани поне веднъж годишно.

▼B

Член 17

Държавите-членки определят стандартите за качество на националната поща и гарантират, че последните са съпоставими с тези, определени за презграничните услуги вътре в Общността.

Държавите-членки отправят уведомление за своите стандарти за качество на националните услуги до Комисията, която ги публикува по същия начин като стандартите, отнасящи се до презграничните услуги вътре в Общността, посочени в член 18.

Националните регулаторни органи следят да бъде извършван независим контрол на постиженията в областта на качеството, съобразно разпоредбите на четвърта алинея от член 16, резултатите да бъдат оправдани, както и при необходимост да бъдат взети коригиращи мерки.

Член 18

▼M3

1.  В съответствие с член 16 стандартите за качество за презгранични услуги вътре в Общността са установени в приложение II.

2.  Когато извънредни ситуации, свързани с инфраструктурата или с географските условия, налагат това, националните регулаторни органи могат да определят изключения от стандартите за качество, предвидени в приложение II. Когато националните регулаторни органи определят изключения по този начин, те незабавно нотифицират Комисията за това. Комисията представя годишен доклад за получените нотификации през предходните 12 месеца на комитета, посочен в член 21, за негова информация.

▼B

3.  Комисията публикува в Официален вестник на Европейските общности, всички привеждания в съответствие, направени в стандартите за качество на презграничните услуги вътре в Общността и взема мерки, за да гарантира периодичния независим контрол, както и публикуването на постиженията в областта на качеството, удостоверяващи спазването на тези стандарти и постигнатия напредък. Националните регулаторни органи следят за вземането на коригиращи мерки при необходимост.

▼M3

Член 19

1.  Държавите-членки гарантират, че доставчиците на пощенски услуги осигуряват прозрачни, опростени и не скъпоструващи процедури за разглеждане на оплаквания от страна на ползвателите на пощенски услуги, по-специално в случаите на загуба, кражба, повреда или неспазване на стандартите за качество на услугата (включително процедури за установяване на отговорността в случаите, засягащи повече от един оператор), без да се засягат съответните международни и национални разпоредби по отношение на схемите за обезщетяване.

Държавите-членки приемат мерки, за да гарантират, че посочените в първа алинея процедури позволяват справедливо и бързо разрешаване на споровете, като предвиждат система за възстановяване на разходите и/или обезщетяване, когато това е оправдано.

Държавите-членки насърчават също така развитието на независими извънсъдебни схеми за разрешаване на спорове между доставчици на пощенски услуги и ползватели.

2.  Без да се засягат другите възможности за обжалване или начини на обезщетяване съгласно националното и общностното законодателство, държавите-членки гарантират, че ползвателите, действащи самостоятелно или, когато националното право го позволява, съвместно с организациите, представляващи интересите на ползвателите и/или потребителите, могат да завеждат дела пред компетентния национален орган, когато подадени от ползватели оплаквания в предприятията, предоставящи пощенски услуги в рамките на универсалната услуга, не са били разрешени по задоволителен начин.

В съответствие с член 16 държавите-членки гарантират, че доставчиците на универсалната услуга и, ако е уместно, предприятията, предоставящи услуги в обхвата на универсалната услуга, публикуват заедно с годишния отчет за контрола на изпълнението и информация за броя на оплакванията и начина, по който те са били разрешени.

▼BГЛАВА 7

Привеждане в съответствие на техническите стандарти

Член 20

Привеждането в съответствие на техническите стандарти се провежда, като се отчитат, по-специално, интересите на потребителите.

Европейският комитет по стандартизация е натоварен с изготвянето на технически стандарти, приложими в пощенския сектор, на базата на пълномощията, които са му поверени съобразно принципите, изложени в Директива 83/189/ЕИО от 28 март 1983 г., предвиждаща процедура за предоставяне на информация в областта на техническите стандарти и регламентации ( 9 ).

Тези дейности отчитат мерките по привеждането в съответствие, приети на национално ниво, в частност в рамките на Всемирния пощенски съюз.

Прилаганите стандарти се публикуват в Официален вестник на Европейските общности един път годишно.

Държавите-членки следят доставчиците на универсална услуга да се позовават на стандартите, публикувани в Официален вестник, когато е необходимо, за интересите на потребителите и в частност, когато те предоставят информацията, посочена в член 6.

Комитетът, посочен в член 21, се информира за разискванията, провеждани в рамките на Европейския комитет по стандартизация, както и за постигнатия напредък в тази област от този орган.ГЛАВА 8

Комитетът

▼M3

Член 21

1.  Комисията се подпомага от комитет.

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5a, параграфи от 1 до 4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

▼BГЛАВА 9

Националният регулаторен орган

▼M3

Член 22

1.  Всяка държава-членка определя един или няколко национални регулаторни органа за пощенския отрасъл, които са правно отделени и функционално независими от пощенските оператори. Държавите-членки, които запазват собствеността си или контрола над доставчиците на пощенски услуги, гарантират ефективното структурно разделение на регулаторните функции от дейностите, свързани със собствеността или контрола.

Държавите-членки информират Комисията за националните регулаторни органи, които са определили за изпълнение на задачите, произтичащи от настоящата директива. Те публикуват задачите, които ще се изпълняват от националните регулаторни органи, в леснодостъпна форма, особено когато тези задачи са възложени на повече от един орган. Държавите-членки гарантират, когато е уместно, че между тези органи и националните органи, отговорни за прилагането на конкурентното право и правото за защита на потребителите, се осъществяват консултации и сътрудничество по въпроси от общ интерес.

2.  Националните регулаторни органи имат за конкретна задача да гарантират изпълнението на задълженията, произтичащи от настоящата директива, по-специално чрез установяване на контролни и регулаторни процедури, гарантиращи предоставянето на универсалната услуга. Също така може да им бъде поверена и функцията за гарантиране на спазването на правилата за конкуренцията в пощенския отрасъл.

Националните регулаторни органи работят в тясно сътрудничество и си предоставят взаимна помощ с оглед улесняване прилагането на настоящата директива в рамките на съществуващите подходящи органи.

3.  Държавите-членки гарантират наличието на ефективни механизми на национално равнище, съгласно които всеки ползвател или доставчик на пощенски услуги, засегнат от решение на национален регулаторен орган, има право да обжалва решението пред апелативен орган, който е независим от участващите страни. До приключване на обжалването решението на националния регулаторен орган остава в сила, освен ако апелативният орган не реши друго.

▼M3ГЛАВА 9а

Предоставяне на информация

Член 22a

1.  Държавите-членки гарантират, че доставчиците на пощенски услуги предоставят, по-специално на националните регулаторни органи, цялата информация, включително финансова информация и информация относно предоставянето на универсалната услуга, по-конкретно за следните цели:

а) за да могат националните регулаторни органи да гарантират съгласуваност с разпоредбите на настоящата директива или с решенията, взети в съответствие с настоящата директива;

б) за ясно определени статистически цели.

2.  Доставчиците на пощенски услуги предоставят своевременно такава информация при поискване и при условия на поверителност, когато това е необходимо, в рамките на сроковете и степента на изчерпателност на данните, изисквани от националния регулаторен орган. Изискваната от националния регулаторен орган информация е пропорционална на изпълнението на неговите задачи. Националният регулаторен орган обосновава искането си за информация.

3.  Държавите-членки гарантират, че националните регулаторни органи предоставят при поискване от Комисията съответна и релевантна информация, която ѝ е необходима за осъществяване на произтичащите от настоящата директива задачи.

4.  Когато националният регулаторен орган сметне дадена информация за поверителна в съответствие с общностните и националните правила за поверителност, Комисията и съответните национални регулаторни органи запазват тази поверителност.

▼BГЛАВА 10

Заключителни разпоредби

▼M3

Член 23

На всеки четири години, като първият път е не по-късно от 31 декември 2013 г., Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за прилагането на настоящата директива, включително съответна информация относно развитията на отрасъла, по-специално относно икономическите и социалните параметри, заетостта и технологичните аспекти, както и относно качеството на услугата. Докладът се придружава, когато е уместно, от предложения до Европейския парламент и до Съвета.

▼M3

Член 23a

Комисията предоставя на държавите-членки помощ за изпълнението на настоящата директива, включително за изчисляването на всички нетни разходи на универсалната услуга.

▼M3 —————

▼B

Член 28

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

▼M3
ПРИЛОЖЕНИЕ I

Ръководство за изчисляване на нетните разходи, ако има такива, на универсалната услуга

Част А:   Определяне на задълженията за универсалната услуга

Задълженията за универсалната услуга се отнасят до задълженията, посочени в член 3, които държавата-членка налага на доставчик на пощенски услуги и които се отнасят до предоставянето на пощенска услуга на цялата територия на определен географски район, включително и, където се изисква, единни за този географски район цени за предоставяне на същата услуга или предоставяне на определени безплатни услуги на незрящи и слабовиждащи лица.

Тези задължения могат още да включват следното:

 брой дни за доставяне, надвишаващ установените в настоящата директива;

 достъпност на точките за достъп с оглед изпълнение на задълженията за универсална услуга;

 достъпност на тарифите за универсалната услуга;

 единни цени на универсалната услуга;

 предоставяне на определени безплатни услуги за незрящи и слабовиждащи лица.

Част Б:   Изчисляване на нетните разходи

Националните регулаторни органи следва да вземат предвид всички начини за осигуряване на подходящи стимули за доставчиците на пощенски услуги (определени или не) да изпълняват задължението за универсалната услуга при ефикасни разходи.

Нетен разход за задълженията за универсална услуга е всеки разход, свързан със и необходим за дейностите по предоставяне на универсална услуга. Нетните разходи за задълженията за универсална услуга се изчисляват като разлика между нетните разходи на определения доставчик на универсална услуга при работа със задължение за универсалната услуга и на същия доставчик на пощенска услуга при работа без задължение за универсална услуга.

При изчисляването се отчитат всички други относими елементи, включително натрупаните нематериални и пазарни ползи за доставчика на пощенски услуги, определен да предоставя универсална услуга, правото на разумна печалба и стимулирането на ефикасността на разходите;

Специално внимание следва да се обърне на правилната оценка на разходите, които всеки определен доставчик на универсална услуга би предпочел да избегне, ако не е обвързан със задължения за универсална услуга. При изчисляването на нетните разходи следва да се направи оценка на ползите, включително нематериалните ползи, за оператора на универсалната услуга.

Изчислението се основава на разходите, които могат да се отнесат към:

i) елементите на идентифицираните услуги, които могат да бъдат предоставени единствено на загуба или при ценови условия, попадащи извън обичайните търговски стандарти. Тази категория може да включва елементи на услугата, сходни с услугите, определени в част А;

ii) конкретните ползватели или групи ползватели, които при отчитане на разходите за предоставянето на дадената услуга, създадените приходи и всички уеднаквени цени, наложени от държавата-членка, могат да бъдат обслужени единствено на загуба или при ценови условия извън обичайните търговски стандарти.

В тази категория се включват онези ползватели или групи ползватели, които не биха били обслужвани от търговски оператор, който не е обвързан със задължението да предоставя универсална услуга.

Изчисляването на нетните разходи на конкретни аспекти на задълженията за универсална услуга следва да се извършва поотделно и по начин, при който се избягва двойното отчитане на каквито и да било преки или косвени ползи и разходи. Общият нетен разход за задълженията за универсална услуга се изчислява като сбор от нетните разходи, произтичащи от конкретните компоненти на задълженията за универсална услуга, като се отчитат и всички нематериални ползи. Отговорността за проверката на нетните разходи се поема от националния регулаторен орган. Доставчикът(ците) на универсална услуга сътрудничи(ат) на националния регулаторен орган за осъществяване на проверката на нетните разходи.

Част В:   Възстановяване на нетни разходи за задълженията за универсална услуга

Възстановяването или финансирането на нетни разходи за задълженията за универсална услуга може да изисква определените доставчици на универсална услуга да бъдат компенсирани за услугите, които те предлагат при нетърговски условия. Тъй като такова компенсиране обхваща финансови трансфери, държавите-членки следва да гарантират, че те са извършени по обективен, прозрачен, недискриминационен и пропорционален начин. Това означава, че трансферите водят, доколкото е възможно, до минимално нарушаване на конкуренцията и ползвателското търсене.

Механизмът за поделяне на разходите, основаващ се на фонда, посочен в член 7, параграф 4, следва да използва прозрачен и неутрален механизъм за събиране на вноските, който не допуска двойно налагане на задължения — на входа и на изхода на предприятията.

Независимият орган, управляващ фонда, следва да отговаря за събирането на вноските от предприятията, за които е определено задължение да правят вноски за покриване на нетните разходи за задълженията за универсална услуга в държавата-членка, и да осъществява надзор върху трансфера на суми, дължими на предприятията, които имат право да получават плащания от фонда.

▼B
►M3  ПРИЛОЖЕНИЕ II ◄

Стандарти за качество за презгранична поща вътре в Общността

Стандартите за качество за презгранична поща вътре в Общността във всяка една страна трябва да бъдат определени във връзка със срока за упътване на пощенските пратки от най-бързата стандартизирана категория, изчислен открай докрай ( 10 ), съгласно формулата D + n, където D представлява датата на подаване ( 11 ), а n е броят на работните дни, които изтичат между тази дата и датата на доставка на получателя.Стандарти за качество за презграничната поща вътре в Общността

Срок

Цел

D + 3

85 % от пратките

D + 5

97 % от пратките

Стандартите трябва да бъдат достигнати не само за целия трафик вътре в Общността, но също така и за всеки двустранен поток между две държави-членки.( 1 ) ОВ С 322, 2.12.1995 г., стр. 22 и

ОВ С 300, 10.10.1996 г., стр. 22.

( 2 ) ОВ С 174, 17.6.1996 г., стр. 41.

( 3 ) ОВ С 337, 11.11.1996 г., стр. 28.

( 4 ) ОВ С 42, 15.2.1993 г., стр. 240.

( 5 ) ОВ С 48, 16.2.1994 г., стр. 3.

( 6 ) Становище на Европейския парламент от 9 май 1996 г. (ОВ С 152, 27.5.1996 г., стр. 20), Обща позиция на Съвета от 29 април 1997 г. (ОВ С 188, 19.6.1997 г., стр. 9) и Решение на Европейския парламент от 16 септември 1997 г. (ОВ С 304, 6.10.1997 г., стр. 34), Решение на Европейския парламент от 19 ноември 1997 г. и Решение на Съвета от 1 декември 1997 г.

( 7 ) ОВ L 95, 21.4.1993 г., стр. 29.

( 8 ) ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 114.

( 9 ) ОВ L 109, 26.4.1983 г., стр. 8. Директива, последно изменена с Решение 96/139/ЕО на Комисията (ОВ L 32, 10.2.1996 г., стр. 31).

( 10 ) Времето за упътване, изчислено открай докрай, е това, което изтича между мястото за достъп до мрежата и мястото за доставка на получателя.

( 11 ) Датата на подаване, която трябва да бъде взета предвид, е същата дата като тази, на която е подадена пратката, при условие че подаването е направено преди последното събиране, посочено за мястото за достъп до въпросната мрежа. Когато подаването е направено след този срок, датата за подаване, която трябва да се вземе предвид, ще бъде тази на следващия ден на събиране.

Top